JIŘÍKOVSKÉ. NOVINY Číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIŘÍKOVSKÉ. NOVINY Číslo"

Transkript

1 100 LET JIŘÍKOVSKÉ NOVINY Číslo 02 Ročník 19 Únor 2014 Zdarma Veřejná výzva čtěte na straně 2 Rozmístění kontejnerů na textil čtěte na straně 2 Domov Srdce v dlaních čtěte na straně 3 Jiříkovské mlýny čtěte na straně 4 Klub přátel Muzea Varnsdorf čtěte na straně 5 Pes je šelma čtěte na straně 6 Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná dne 25. února 2014 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov Vážení spoluobčané, v sobotu se u příležitosti stého výročí povýšení Jiříkova na město konal koncert v kostele sv. Jiří, kterého se zúčastnila řada vzácných hostů. Zmínila bych poslance parlamentu ČR Jaroslava Foldynu, senátora ČR Ing. Jaroslava Sykáčka, vikáře litoměřického biskupství Mgr. Martina Davídka a jiné. Podílela jsem se také na přípravách tohoto slavnostního aktu, proto si dovoluji reagovat a zhodnotit tento velký den. Od řady občanů našeho města jen neustále slyším, že se zde pro ně nic nedělá, že zde není žádné kulturní vyžití, a když se něco uskuteční, pak se na těchto akcích sejde jen malá hrstka lidí, jen ti, kteří mají opravdu o dění ve městě zájem a jsou patrioty našeho města. Také zástupci sdružení a spolků, kteří žádají každý rok o peněžní příspěvek z grantu od města, a vždy je jim poskytnut, se sešli ve velmi malém počtu! Věřte, že příprava tohoto slavnostního dne byla velmi náročná, a ti, kteří ho připravovali, to dělali opravdu s nadšením a láskou, právě pro Vás občany. Velký podíl na krásném zážitku, měly děti ze sboru ZŠ pod patronací Mgr. Kubešové a Mgr. Škvorové, které také doprovodily zpěvačku Dagmar Čemusovou za doprovodu varhanice Marie Červové z Českého Dubu. Jsem ráda a hrdá na to, že jsem se tohoto slavnostního zahájení v našem kostele mohla zúčastnit a přičinit se nejen jako zastupitelka, učitelka ZŠ, ale hlavně jako občan tohoto města. A věřte, že to stálo za to, byl to neobyčejný a velmi krásný okamžik, při kterém by měla být alespoň polovina z Vás! Opět se tak nestalo! Děkuji touto cestou panu starostovi, panu farářovi jiříkovské farnosti, mým kolegům z řad učitelů. Připravilo se pro Vás po celý rok 2014 plno krásných akcí, o kterých budete průběžně informováni a věřím, že se s Vámi budu setkávat v hojném počtu, abychom to sté výročí řádně a s úctou oslavovali společně po celý rok!!! Mgr. Renáta Hegnerová, zastupitelka, učitelka ZŠ Jiříkov byl významnou obcí Již v polovině 18. století, kolem roku 1750 za panování císařovny Marie Terezie ( ) byl Jiříkov (Georgswalde) významnou obcí panství Šluknov. V obci se vypínal nový kostel sv. Jiří (1728), na náměstí stála fara, celnice (1688), rychta s šenkem a škola. V údolí dolního Jiříkova u potoka Jiřička (Ritterbach) klapaly už sto let tři vrchnostenské mlýny. Josef Nedomlel člen LK Děti ze sboru ZŠ pod patronací Mgr. Kubešové a Mgr. Škvorové

2 Únor VÝROČÍ POVÝŠENÍ MĚSTO JIŘÍKOV zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje Název územního samosprávného celku: Město Jiříkov, Náměstí 464, Jiříkov. Druh práce: finanční účetní. Charakteristika vykonávané práce: samostatné vedení účetnictví účetní jednotky, sestavování účetní závěrky účetní jednotky, vedení účetních knih, deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence, jejich otevírání a uzavírání a sestavovaní účtového rozvrhu. Místo výkonu práce: Město Jiříkov. Předpokládaný nástup: nebo dle dohody. Předpoklady dle 4 zákona: fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka. Požadavky územního samosprávného celku: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomické zaměření), praxe v účetnictví minimálně 7 let, která musí být splněna v průběhu 7 let bezprostředně předcházejících vyhlášení veřejné výzvy, praxe ve veřejné správě výhodou, znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), řidičské oprávnění skupiny B, schopnost aktivního užívání osobního vozidla. Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat: jméno, příjmení, titul zájemce, datum a místo narození zájemce, VEŘEJNOU VÝZVU k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na 1 pracovní místo úředníka státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce. Výčet dokladů, které zájemce připojí k písemné přihlášce: životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Platová třída odpovídající druhu práce: platová třída 9. Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 7. března 2014 do hod. (touto lhůtou je stanoven datum a hodina, kdy musí být písemná přihláška doručena na níže uvedenou adresu, nikoliv odeslána zájemcem). Místo a způsob podání písemné přihlášky: písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů zasílejte v zalepené obálce s označením Veřejná výzva k rukám tajemníka Městského úřadu Jiříkov neotvírat nebo osobně předejte do stanovené lhůty na adresu: Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, Jiříkov V Jiříkově dne Ing. Jozef Hompora tajemník Městského úřadu Jiříkov Úplné náklady za sběr a likvidaci komunálního odpadu Vážení občané, rádi bychom tímto upřesnili úplné náklady, které vznikají Městu Jiříkov během sběru, nakládání a likvidace odpadu od našich občanů. Náklady, které jsou uvedeny v minulém čísle, bereme pouze jako uznatelné náklady pro výpočet výše místního poplatku dle platných právních předpisů. Náklady, které naše obec musí vynaložit jsou samozřejmě vyšší, konkrétně v roce 2012 byly skutečné náklady ve výši ,26 Kč, což při počtu 4046 (trvale přihlášení + rekreační objekty) občanů činí na jednu osobu 827,11 Kč. Toto jsou skutečné náklady, které Město Jiříkov vynaloží na likvidaci odpadu bez ohledu na uhrazení místního poplatku za komunální odpad občany. Pokud tedy občan uhradí místní poplatek ve výši 640 Kč, Město Jiříkov doplatí ze svého rozpočtu 187,11 Kč za každého občana, celkem tedy ,06 Kč. V roce 2013 byly tyto skutečné náklady ve výši Kč, za jednoho občana jsou tedy ve výši 792,73 Kč. I když se celkové výdaje snížily, i tak Město Jiříkov doplácí na každého občana 152,73 Kč, dohromady tedy ,58 Kč. Uznatelné náklady: směsný komunální odpad popelnice u domů, objemný odpad kontejner v DP, mzdové náklady na pracovníky zajišťující systém nakládání s odpady, zajištění nových nádob a košů na komunální odpad. Úplné vynaložené náklady: uznatelné náklady + náklady na odstranění černých skládek, úklid uličních smetků, úklid psích výkalů, likvidace nebezpečného odpadu, likvidace pneu- matik, náklady na svoz tříděného odpadu. Pokud je občan trvale hlášen na území obce, může využívat následující služby, které jsou financovány z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: přistavení nádoby na komunální odpad do domácnosti a následná likvidace komunálního odpadu, odkládání objemného odpadu do Drobné provozovny, zajištění zpětného odběru elektrozařízení (TV, lednice), zajištění likvidace pneumatik, zajištění zpětného odběru zářivek, baterií, likvidaci nebezpečných odpadů (zbytky barev, ředidel apod.), systém separovaného odpadu (tříděný odpad). Odbor výstavby a ŽP Rozmístění kontejnerů na textil V Jiříkově jsou rozmístěny kontejnery na textil a to konkrétně na sídlišti Svobodova a u Potravin Monika ve Filipově. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co ne. 2

3 JIŘÍKOVA NA MĚSTO Únor 2014 Domov Srdce v dlaních pokračování z minulého čísla Domov Srdce v dlaních budoucí špička sociálních služeb v regionu? Lékař ordinuje na místě V domově ordinuje praktický lékař, aby klienti neměli ke zdravotnické péči daleko. Vedle praktické lékařky ordinují v Domově také specialisti. Další zdravotnické a ošetřovatelské úkony a služby sociální péče jsou poskytovány nepřetržitě. Jaké jsou plány pro příští roky? Další období bude významně ovlivněno především rozhodnutím o novém vlastníkovi objektu Domova, kdy existuje reálná možnost, že v rámci církevních restitucí bude v průběhu roku 2014 rozhodnuto o vlastníkovi objektu, a to po neuvěřitelných pětadvaceti letech. Samozřejmě, že náš zřizovatel, Město Jiříkov, i vedení Domova udělají maximum pro zachování sociálních služeb ve Filipově. Vedení domova dále předpokládá nárůst zájmu o terénní pečovatelskou službu a nově zahájí provoz také služby osobní asistence, poskytovat chceme také tzv. služby pro domácnost a rovněž jako nestátní zdravotnické zařízení budeme poskytovat i domácí zdravotní péči. Novým centrem pro rozvoj terénních služeb jsou objekty po bývalém ÚSP v Londýnské ulici v Jiříkově. Tyto čtyři objekty předal Ústecký kraj Městu Jiříkov a na jeho náklady jsou v současné době upravovány pro potřeby sociálních služeb. Město Jiříkov rozvoj sociálních služeb v regionu všestranně podporuje. V roce 2014 oslavíme společně s Městem Jiříkov, našimi klienty a partnery již sto let od uvedení objektu Domova do provozu. O podpoře rozvoje sociálních služeb v regionu budeme dále jednat s jednotlivými městy a obcemi na Šluknovsku. Máme vynikající součinnost s Úřadem práce ČR, s Ústeckým krajem, s Lužickou nemocnicí a praktickými i specializovanými lékaři. Dále chceme pokračovat ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi, např. se Schrödingerovým institutem, KC Kostka Krásná Lípa, Agenturou Pondělí v Rumburku a celou řadou dalších poskytovatelů sociálních služeb v regionu. Naši činnost podporují sponzorsky i soukromé osoby. Za významné dodavatele je třeba poděkovat společnostem Hartmann Rico ČR, a.s. a Semileas a.s. Kam se obrátit V případě zájmu o pobytové služby v Domově nebo pro získání informací poslouží na ředitele Ing. Bc. Jana Sembdnera, nebo tel Obrátit se můžete také na jeho zástupkyni Mgr. Ivetu Hermanovou na u a tel Informace k terénním službám Vám podá vedoucí pečovatelské služby pan Břetislav Moravec na u tel Informace ke službě osobní asistence a službám pro domácnost vám poskytne Ing. Václav Vlček, vedoucí Asistenční služby Šluknovska na u tel O. Flégrová, redakčně upravila Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel Sociální služby Jiříkov, tel.: , , Úprava prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin výzva pro podnikatele Pokud do požádá podnikatel živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji těchto produktů pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese. Marným uplynutím této lhůty k podání žádosti o koncesi podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Přijetí žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku. Po nabytí účinnosti novely jsme tuto informaci zveřejnili hned v měsíci říjnu 2013, ale do dnešního dne požádalo o koncesi pouze 150 podnikatelů. V současné době se ve správním obvodu ORP Rumburk tato změna týká ještě téměř podnikatelů, kteří po datu nebudou mít koncesi. Úřední hodiny na Živnostenském úřadě: pondělí a středa a hod., pátek hod., více na DROBNÁ PROVOZOVNA PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD A NEBEZPEČNÝ ODPAD Otevírací doba je v zimním období středa hod., sobota a neděle hod. Novoroční koncert ZUŠ Základní umělecká škola Rumburk, pobočka Jiříkov uspořádala ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Jiříkov dne v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov Novoroční koncert. Vystoupení mladých umělců na klavír, zobcovou flétnu nebo trubku či klarinet bylo zpestřeno zpěvem sborečku Sluníčko Mateřské školy Jiříkov a pěveckým souborem Komoráček Základní školy Jiříkov. O.F. SVOZOVÉ TERMINY Tříděný odpad rok 2014 (firma Pro EKO Varnsdorf) zelené a žluté pytle odpad připravte na stanoviště do hod. 3

4 Únor 2014 Jiříkovské mlýny (pokračování, 6. část) Větrný mlýn v Novém Jiříkově za hřbitovem byl dlouho od svého postavení v roce 1760 jako větrák v místě jediný. Další větrný mlýn byl postaven v části Jiříkova, zvané Steig. Ještě dnes někteří starousedlíci těm místům říkají Na Štajgu (z německého Steige stezky, pěšinky). Jedná se o část mezi ulicemi Pražská a Teplická, blíže býv. Červenému konzumu. Mlýn stával na gruntu domu č. 255 rodiny Wendlerů. Byl postaven roku 1845 a jedním z prvních mlynářů byl David Wendler. Mlýn nepostavil on sám, ale jeho děd J. Buder (zvaný Matze Buder). Dům č. 255 i mlýn stávaly u křižovatky ulic Teplická a Mělnická. Blíže k potoku a konsumu bývala v č. 256 hospoda Gambrinus (dříve p. Voženílek, vyhořelo). Samotný mlýn větrák stál na rohu dosud nezastavěného velkého pole, otevřeného západním větrům. Měl čtyřlisté větrné kolo, celý dřevěný, podobného provedení jako mlýn v Novém Jiříkově (viz. obrázek). Oba mlýny byly celé natáčecí, aby se lépe nastavily proti větru. Na opačné straně větrného kola, šikmo dolů při zemi vyčníval asi 5 metrů z pláště mlýna silný trám. Za něj, jako ramenem páky, se celý mlýn natáčel řetězovým rumpálem. Ten byl přibit k zemi kolíky. I tento mlýn mlel především obilné šroty, nebo z ovsa (něm. Hafer) hrubou mouku na ovesnou kaši. Zřejmě i presoval ovesné vločky. Od postavení mlýna jej provozovala rodina Wendlerů, naposledy Eduard Wendler, když 26. září 1907 mlýn vyhořel. Nikoliv však i dům č Mlecí zařízení se zřejmě podařilo zachránit, protože v roce 1930 je uváděn jako mlynář Heinrich Wendler v č To už ale mlel určitě na elektrický pohon. Josef Nedomlel, člen letopisecké komise 100. VÝROČÍ POVÝŠENÍ Začátek roku u Salesiánů Večer v den pololetního vysvědčení se proměnily prostory Salesiánského klubu mládeže na jiříkovské faře v místo s největší koncentrací masek široko daleko. Třicet dětí se zde sešlo při dalším nocování, tentokrát spojeném s karnevalem a se zajištěným programem i na pátek. K vidění byly klasické i moderní pohádkové bytosti. Zaměstnanci a dobrovolníci střediska připravili pro děti několik soutěží v maskách i diskotéku. V pátek po snídani jsme vyrazili směr hasičárna, kde na nás čekalo několik členů jiříkovského sboru dobrovolných hasičů. Dětí se hned ujali a celé dvě hodiny se jim skvěle věnovali. Děti se dozvěděly spoustu informací o činnosti hasičů, prohlédly si jejich výstroj a vybavení, něco z toho si mohly i vyzkoušet. Vyfoukaní jsme se vrátili na faru a do oběda někteří byli venku, další uvnitř hráli hry. Hrami a soutěžemi jsme dětem vyplnili i dobu mezi obědem a jejich odchodem domů. Nyní už začínáme stříhat metr do odjezdu na jarní prázdniny, které budou opět v Jizerských horách. Při dalším nocování se 4. dubna se opět připojíme k celoevropské akci Nocování s Andersenem. Dále nabízíme možnost naskočit v pololetí do některého z kroužků. O všech těchto aktivitách průběžně informujeme na našem facebookovém profilu, na stránkách www. skmrumburkjirikov.sdb.cz, fotogalerie z akcí jsou i na webu Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří přispívají ke zdárnému průběhu akcí, Jan Dvořák Salesiánský klub mládeže 4

5 JIŘÍKOVA NA MĚSTO Své životní jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let v měsíci únoru oslaví Pan Josef Houf, paní Lidmila Kameníková, paní Valentyna Kopecká, paní Milada Ludvíková, pan Josef Kasal, pan Antonín Moravec, paní Agnesa Weisserová, paní Helena Kalousová, pan Petr Lhoták, pan Miroslav Barcal, paní Eva Divišová, pan Stanislav Musil, pan František Chalupný, paní Antonie Otradovská, paní Milena Pancová, paní Marcela Bílková, paní Vladimíra Soukupová, pan František Miklian a pan Luděk Šuta. Všem jubilantům blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, štěstí. Komise občanských záležitostí, redakce JN a město Jiříkov Pan Josef Houf oslaví 22. února již 96 let. Úsměv štěstí, zdraví, dlouhá léta A nakonec prostá věta: Buď tu s námi do sta let, to je přeci krásný věk. Vše nejlepší a pevné zdraví Ti přeje Květa, Jirka a vnoučata i INFORMACE Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Výtěžek z Tříkrálové sbírky Po rozpečetění a sečtení všech kasiček činí výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 v Jiříkově celkem ,- Kč. Více na VZPOMÍNKA Dne 29. ledna uplynuly dva roky, co nás navždy opustila naše maminka, babička a družka paní Ladislava Streckerová. Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku. pozůstalí Dne 10. února uplyne 5 let ode dne, co navždy odešel pan Jindřich Švec. 13. ledna jsem vzpomněla jeho nedožitých 70 let. Vzpomíná manželka Hana, dcera a syn s rodinami Dne 24. února to bude rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Václav Spáčil. Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali Vzpomíná manželka a synové s rodinami ROZLOUČILI JSME SE s panem Navrátilem Miroslavem a s panem Laštůvkou Karlem VÍTE, ŽE Městská knihovna Jiříkov Únor 2014 budou opraveny hodiny ve věžičce bývalé spořitelny byl vydán pamětní list ke stému výročí povýšení Jiříkova na město byl zpracován propagační materiál v rámci projektu Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf Beseda se spisovatelkou Dne 23. ledna 2014 se uskutečnila v Klubu důchodců v Jiříkově beseda se spisovatelkou a novinářkou paní Milenou Odou, nejen pro dospělé. O její divadelní tvorbě, knihách, publikacích a dalším vyprávěla v komorním prostředí. I čtení z autorčiných děl bylo pěkné. Diskutovalo se i o ochraně životního prostředí ve světě i u nás. Škoda jen, že nás tam bylo tak málo. Děkujeme za setkání Olga Flégrová OTEVÍRACÍ DOBA pondělí hodin a hodin úterý hodin a hodin středa hodin a hodin čtvrtek hodin pátek zavřeno telefon: Městská knihovna: pracoviště Filipov OTEVÍRACÍ DOBA pondělí hodin čtvrtek hodin úterý, středa, pátek zavřeno Klub přátel Muzea Varnsdorf Uspořádal 4. února 2014 v Městském divadle Varnsdorf promítání dosud nezveřejněných obrazových materiálů z muzeí, archivů i soukromých sbírek ke stému výročí povýšení Jiříkova na město. Přednášku vedl Mgr. Petr Karlíček a Mgr. Josef Pokorák. 5

6 Únor 2014 Starší přípravka 100. VÝROČÍ POVÝŠENÍ Mužstvo starší přípravky se v podzimní části sezóny 2013/2014 představilo v soutěži starších přípravek v okrese Děčín. Hraje se formou turnajů v rozestavení hráč. Naše mužstvo je složeno převážně s mladších ročníků a tomu také odpovídaly výsledky. Největší rozdíl byl ve větší sehranosti a tělesné vyspělosti soupeřů. Do letošního ročníku přišlo hodně mladších kluků z 1 a 2 tříd a to bylo znát. Kluci se postupně sehrávali a prokazovali na každém turnaji odvahu bojovat i s těmi staršími a většími hráči. Celkově po podzimní části jsme na 7 místě, ale určité zlepšení a zejména budoucnost těchto kluků je příslibem do dalších ročníků. Mezi nejlepší hráče patří Jakub Brož, který se zúčastňoval i výběru za okres Děčín a tím reprezentoval naše mužstvo a město na těchto výběrech. Objevem podzimu byl brankář Jiří Krampera, byť je hodně mladý nebál se postavit do branky proti starším hráčům. trenér Daniel Jarisch vedoucí Robert Altman TABULKA Rk. Tým Záp. + - Skóre Body PK (Prav.) 1. Verneřice : (42) 2. Union Děčín : (-7) 3. FAŠV B : (7) 4. Forward One : (3) 5. Šluknov : (2) 6. Benešov n./pl : (-16) 7. Jiříkov : (-39) Pes je šelma Pes je šelma, která byla člověkem domestikována a chována hlavně za účelem ochrany (hlídání obydlí, střežení stád apod.) a k lovu (lovečtí psi různých specializací). O roli psa jako společníka či domácího mazlíčka (dnes zřejmě převážná většina chovaných psů) hovořit nebudu. I dobrý obranář může být zároveň skvělým společníkem a členem rodiny. Vrozené vlastnosti psa se nazývají pudy. Při výcviku obran využíváme zejména pudu obranného a loveckého (či kořistnického). V tréninku na reálné situace využíváme hlavně toho obranného. Jde o přirozenou vlastnost psa bránit sebe, svoji smečku a svého pána před napadením. Pokud pes reaguje na útok či hrozící nebezpečí aktivně (snaží se útočníka zahnat či kousnout) hovoříme o tzv. aktivní obranné reakci. Tuto aktivní obrannou reakci u psů našimi tréninky budujeme a upevňujeme. převzato z článku Tréninky v Jiříkově, autor Jarda Vöröš předseda sdružení Aktivní pes Jiříkov, mobil více na Pobočka České pojišťovny a. s. ve Varnsdorfu hledá pracovníka do týmu OBCHODNÍCH PORADCŮ. Chcete se dozvědět víc? Pošlete svůj životopis na nebo volejte Vaněk Jiří nabízí instalatérské, topenářské a zednické práce, čištění a dezinfekci studen. Více na tel.: JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany Města Jiříkov vydává město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov, tel.: , fax: , registrační číslo MK ČR náklad 600 ks zpracovala redaktorka Olga Flégrová grafické zpracování a tisk Ústecké Tiskárny, s. r. o. příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku o změně některých dalších zákonů kompletní příspěvky do novin podávejte em, nebo na přenosných médiích uzávěrka dalšího čísla je ve hodin termín distribuce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 28.2.2013 usnesením č. Z-2013/1/29

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech Adresa a kontakty: NOVOBUD ATD v.o.s., Pražská 612, Česká Kamenice, 407 21 Kontakt. tel. a osoba: novobud@centrum.cz,

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

SMĚRNICE PRO ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE TRENÉRŮ

SMĚRNICE PRO ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE TRENÉRŮ Svaz národní házené Atletická 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6, telefon a fax 02/20513274, tel. ústředna 33017111, linka 441 E-mail narodnihazena@cstv.cz sekretář Miloš Kohout 24. 2002 SMĚRNICE PRO ŠKOLENÍ

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

MĚSTO SMIŘICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SMIŘICE č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

MĚSTO SMIŘICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SMIŘICE č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad MĚSTO SMIŘICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SMIŘICE č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad Zastupitelstvo města Smiřice se dne 09.12.2013 usneslo vydat usnesením č. 10/22/13 na základě

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002 2002 - č. 1 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Rumburk. - zrušena OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO ŘEDITELE ODBORU HYGIENY PRÁCE VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI V Praze dne 23. 3. 2016 č.j. MZDR

Více

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému V Y H L Á Š K A č. 2/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Čebín. Zastupitelstvo

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM 500000) Praha 29. června 2016 Č. j. MPSV-2016/137742-111/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu práce

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 84/2010 VZ/24/VVSR/10

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 84/2010 VZ/24/VVSR/10 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky zadavatele: Název

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Aktuální novely zákona o místních poplatcích

Aktuální novely zákona o místních poplatcích Aktuální novely zákona o místních poplatcích Nová úprava místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Přehled aktuálních změn

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více