JIŘÍKOVSKÉ. NOVINY Číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIŘÍKOVSKÉ. NOVINY Číslo"

Transkript

1 100 LET JIŘÍKOVSKÉ NOVINY Číslo 02 Ročník 19 Únor 2014 Zdarma Veřejná výzva čtěte na straně 2 Rozmístění kontejnerů na textil čtěte na straně 2 Domov Srdce v dlaních čtěte na straně 3 Jiříkovské mlýny čtěte na straně 4 Klub přátel Muzea Varnsdorf čtěte na straně 5 Pes je šelma čtěte na straně 6 Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná dne 25. února 2014 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov Vážení spoluobčané, v sobotu se u příležitosti stého výročí povýšení Jiříkova na město konal koncert v kostele sv. Jiří, kterého se zúčastnila řada vzácných hostů. Zmínila bych poslance parlamentu ČR Jaroslava Foldynu, senátora ČR Ing. Jaroslava Sykáčka, vikáře litoměřického biskupství Mgr. Martina Davídka a jiné. Podílela jsem se také na přípravách tohoto slavnostního aktu, proto si dovoluji reagovat a zhodnotit tento velký den. Od řady občanů našeho města jen neustále slyším, že se zde pro ně nic nedělá, že zde není žádné kulturní vyžití, a když se něco uskuteční, pak se na těchto akcích sejde jen malá hrstka lidí, jen ti, kteří mají opravdu o dění ve městě zájem a jsou patrioty našeho města. Také zástupci sdružení a spolků, kteří žádají každý rok o peněžní příspěvek z grantu od města, a vždy je jim poskytnut, se sešli ve velmi malém počtu! Věřte, že příprava tohoto slavnostního dne byla velmi náročná, a ti, kteří ho připravovali, to dělali opravdu s nadšením a láskou, právě pro Vás občany. Velký podíl na krásném zážitku, měly děti ze sboru ZŠ pod patronací Mgr. Kubešové a Mgr. Škvorové, které také doprovodily zpěvačku Dagmar Čemusovou za doprovodu varhanice Marie Červové z Českého Dubu. Jsem ráda a hrdá na to, že jsem se tohoto slavnostního zahájení v našem kostele mohla zúčastnit a přičinit se nejen jako zastupitelka, učitelka ZŠ, ale hlavně jako občan tohoto města. A věřte, že to stálo za to, byl to neobyčejný a velmi krásný okamžik, při kterém by měla být alespoň polovina z Vás! Opět se tak nestalo! Děkuji touto cestou panu starostovi, panu farářovi jiříkovské farnosti, mým kolegům z řad učitelů. Připravilo se pro Vás po celý rok 2014 plno krásných akcí, o kterých budete průběžně informováni a věřím, že se s Vámi budu setkávat v hojném počtu, abychom to sté výročí řádně a s úctou oslavovali společně po celý rok!!! Mgr. Renáta Hegnerová, zastupitelka, učitelka ZŠ Jiříkov byl významnou obcí Již v polovině 18. století, kolem roku 1750 za panování císařovny Marie Terezie ( ) byl Jiříkov (Georgswalde) významnou obcí panství Šluknov. V obci se vypínal nový kostel sv. Jiří (1728), na náměstí stála fara, celnice (1688), rychta s šenkem a škola. V údolí dolního Jiříkova u potoka Jiřička (Ritterbach) klapaly už sto let tři vrchnostenské mlýny. Josef Nedomlel člen LK Děti ze sboru ZŠ pod patronací Mgr. Kubešové a Mgr. Škvorové

2 Únor VÝROČÍ POVÝŠENÍ MĚSTO JIŘÍKOV zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje Název územního samosprávného celku: Město Jiříkov, Náměstí 464, Jiříkov. Druh práce: finanční účetní. Charakteristika vykonávané práce: samostatné vedení účetnictví účetní jednotky, sestavování účetní závěrky účetní jednotky, vedení účetních knih, deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence, jejich otevírání a uzavírání a sestavovaní účtového rozvrhu. Místo výkonu práce: Město Jiříkov. Předpokládaný nástup: nebo dle dohody. Předpoklady dle 4 zákona: fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka. Požadavky územního samosprávného celku: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomické zaměření), praxe v účetnictví minimálně 7 let, která musí být splněna v průběhu 7 let bezprostředně předcházejících vyhlášení veřejné výzvy, praxe ve veřejné správě výhodou, znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), řidičské oprávnění skupiny B, schopnost aktivního užívání osobního vozidla. Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat: jméno, příjmení, titul zájemce, datum a místo narození zájemce, VEŘEJNOU VÝZVU k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na 1 pracovní místo úředníka státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce. Výčet dokladů, které zájemce připojí k písemné přihlášce: životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Platová třída odpovídající druhu práce: platová třída 9. Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 7. března 2014 do hod. (touto lhůtou je stanoven datum a hodina, kdy musí být písemná přihláška doručena na níže uvedenou adresu, nikoliv odeslána zájemcem). Místo a způsob podání písemné přihlášky: písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů zasílejte v zalepené obálce s označením Veřejná výzva k rukám tajemníka Městského úřadu Jiříkov neotvírat nebo osobně předejte do stanovené lhůty na adresu: Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, Jiříkov V Jiříkově dne Ing. Jozef Hompora tajemník Městského úřadu Jiříkov Úplné náklady za sběr a likvidaci komunálního odpadu Vážení občané, rádi bychom tímto upřesnili úplné náklady, které vznikají Městu Jiříkov během sběru, nakládání a likvidace odpadu od našich občanů. Náklady, které jsou uvedeny v minulém čísle, bereme pouze jako uznatelné náklady pro výpočet výše místního poplatku dle platných právních předpisů. Náklady, které naše obec musí vynaložit jsou samozřejmě vyšší, konkrétně v roce 2012 byly skutečné náklady ve výši ,26 Kč, což při počtu 4046 (trvale přihlášení + rekreační objekty) občanů činí na jednu osobu 827,11 Kč. Toto jsou skutečné náklady, které Město Jiříkov vynaloží na likvidaci odpadu bez ohledu na uhrazení místního poplatku za komunální odpad občany. Pokud tedy občan uhradí místní poplatek ve výši 640 Kč, Město Jiříkov doplatí ze svého rozpočtu 187,11 Kč za každého občana, celkem tedy ,06 Kč. V roce 2013 byly tyto skutečné náklady ve výši Kč, za jednoho občana jsou tedy ve výši 792,73 Kč. I když se celkové výdaje snížily, i tak Město Jiříkov doplácí na každého občana 152,73 Kč, dohromady tedy ,58 Kč. Uznatelné náklady: směsný komunální odpad popelnice u domů, objemný odpad kontejner v DP, mzdové náklady na pracovníky zajišťující systém nakládání s odpady, zajištění nových nádob a košů na komunální odpad. Úplné vynaložené náklady: uznatelné náklady + náklady na odstranění černých skládek, úklid uličních smetků, úklid psích výkalů, likvidace nebezpečného odpadu, likvidace pneu- matik, náklady na svoz tříděného odpadu. Pokud je občan trvale hlášen na území obce, může využívat následující služby, které jsou financovány z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: přistavení nádoby na komunální odpad do domácnosti a následná likvidace komunálního odpadu, odkládání objemného odpadu do Drobné provozovny, zajištění zpětného odběru elektrozařízení (TV, lednice), zajištění likvidace pneumatik, zajištění zpětného odběru zářivek, baterií, likvidaci nebezpečných odpadů (zbytky barev, ředidel apod.), systém separovaného odpadu (tříděný odpad). Odbor výstavby a ŽP Rozmístění kontejnerů na textil V Jiříkově jsou rozmístěny kontejnery na textil a to konkrétně na sídlišti Svobodova a u Potravin Monika ve Filipově. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co ne. 2

3 JIŘÍKOVA NA MĚSTO Únor 2014 Domov Srdce v dlaních pokračování z minulého čísla Domov Srdce v dlaních budoucí špička sociálních služeb v regionu? Lékař ordinuje na místě V domově ordinuje praktický lékař, aby klienti neměli ke zdravotnické péči daleko. Vedle praktické lékařky ordinují v Domově také specialisti. Další zdravotnické a ošetřovatelské úkony a služby sociální péče jsou poskytovány nepřetržitě. Jaké jsou plány pro příští roky? Další období bude významně ovlivněno především rozhodnutím o novém vlastníkovi objektu Domova, kdy existuje reálná možnost, že v rámci církevních restitucí bude v průběhu roku 2014 rozhodnuto o vlastníkovi objektu, a to po neuvěřitelných pětadvaceti letech. Samozřejmě, že náš zřizovatel, Město Jiříkov, i vedení Domova udělají maximum pro zachování sociálních služeb ve Filipově. Vedení domova dále předpokládá nárůst zájmu o terénní pečovatelskou službu a nově zahájí provoz také služby osobní asistence, poskytovat chceme také tzv. služby pro domácnost a rovněž jako nestátní zdravotnické zařízení budeme poskytovat i domácí zdravotní péči. Novým centrem pro rozvoj terénních služeb jsou objekty po bývalém ÚSP v Londýnské ulici v Jiříkově. Tyto čtyři objekty předal Ústecký kraj Městu Jiříkov a na jeho náklady jsou v současné době upravovány pro potřeby sociálních služeb. Město Jiříkov rozvoj sociálních služeb v regionu všestranně podporuje. V roce 2014 oslavíme společně s Městem Jiříkov, našimi klienty a partnery již sto let od uvedení objektu Domova do provozu. O podpoře rozvoje sociálních služeb v regionu budeme dále jednat s jednotlivými městy a obcemi na Šluknovsku. Máme vynikající součinnost s Úřadem práce ČR, s Ústeckým krajem, s Lužickou nemocnicí a praktickými i specializovanými lékaři. Dále chceme pokračovat ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi, např. se Schrödingerovým institutem, KC Kostka Krásná Lípa, Agenturou Pondělí v Rumburku a celou řadou dalších poskytovatelů sociálních služeb v regionu. Naši činnost podporují sponzorsky i soukromé osoby. Za významné dodavatele je třeba poděkovat společnostem Hartmann Rico ČR, a.s. a Semileas a.s. Kam se obrátit V případě zájmu o pobytové služby v Domově nebo pro získání informací poslouží na ředitele Ing. Bc. Jana Sembdnera, nebo tel Obrátit se můžete také na jeho zástupkyni Mgr. Ivetu Hermanovou na u a tel Informace k terénním službám Vám podá vedoucí pečovatelské služby pan Břetislav Moravec na u tel Informace ke službě osobní asistence a službám pro domácnost vám poskytne Ing. Václav Vlček, vedoucí Asistenční služby Šluknovska na u tel O. Flégrová, redakčně upravila Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel Sociální služby Jiříkov, tel.: , , Úprava prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin výzva pro podnikatele Pokud do požádá podnikatel živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji těchto produktů pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese. Marným uplynutím této lhůty k podání žádosti o koncesi podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Přijetí žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku. Po nabytí účinnosti novely jsme tuto informaci zveřejnili hned v měsíci říjnu 2013, ale do dnešního dne požádalo o koncesi pouze 150 podnikatelů. V současné době se ve správním obvodu ORP Rumburk tato změna týká ještě téměř podnikatelů, kteří po datu nebudou mít koncesi. Úřední hodiny na Živnostenském úřadě: pondělí a středa a hod., pátek hod., více na DROBNÁ PROVOZOVNA PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD A NEBEZPEČNÝ ODPAD Otevírací doba je v zimním období středa hod., sobota a neděle hod. Novoroční koncert ZUŠ Základní umělecká škola Rumburk, pobočka Jiříkov uspořádala ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Jiříkov dne v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov Novoroční koncert. Vystoupení mladých umělců na klavír, zobcovou flétnu nebo trubku či klarinet bylo zpestřeno zpěvem sborečku Sluníčko Mateřské školy Jiříkov a pěveckým souborem Komoráček Základní školy Jiříkov. O.F. SVOZOVÉ TERMINY Tříděný odpad rok 2014 (firma Pro EKO Varnsdorf) zelené a žluté pytle odpad připravte na stanoviště do hod. 3

4 Únor 2014 Jiříkovské mlýny (pokračování, 6. část) Větrný mlýn v Novém Jiříkově za hřbitovem byl dlouho od svého postavení v roce 1760 jako větrák v místě jediný. Další větrný mlýn byl postaven v části Jiříkova, zvané Steig. Ještě dnes někteří starousedlíci těm místům říkají Na Štajgu (z německého Steige stezky, pěšinky). Jedná se o část mezi ulicemi Pražská a Teplická, blíže býv. Červenému konzumu. Mlýn stával na gruntu domu č. 255 rodiny Wendlerů. Byl postaven roku 1845 a jedním z prvních mlynářů byl David Wendler. Mlýn nepostavil on sám, ale jeho děd J. Buder (zvaný Matze Buder). Dům č. 255 i mlýn stávaly u křižovatky ulic Teplická a Mělnická. Blíže k potoku a konsumu bývala v č. 256 hospoda Gambrinus (dříve p. Voženílek, vyhořelo). Samotný mlýn větrák stál na rohu dosud nezastavěného velkého pole, otevřeného západním větrům. Měl čtyřlisté větrné kolo, celý dřevěný, podobného provedení jako mlýn v Novém Jiříkově (viz. obrázek). Oba mlýny byly celé natáčecí, aby se lépe nastavily proti větru. Na opačné straně větrného kola, šikmo dolů při zemi vyčníval asi 5 metrů z pláště mlýna silný trám. Za něj, jako ramenem páky, se celý mlýn natáčel řetězovým rumpálem. Ten byl přibit k zemi kolíky. I tento mlýn mlel především obilné šroty, nebo z ovsa (něm. Hafer) hrubou mouku na ovesnou kaši. Zřejmě i presoval ovesné vločky. Od postavení mlýna jej provozovala rodina Wendlerů, naposledy Eduard Wendler, když 26. září 1907 mlýn vyhořel. Nikoliv však i dům č Mlecí zařízení se zřejmě podařilo zachránit, protože v roce 1930 je uváděn jako mlynář Heinrich Wendler v č To už ale mlel určitě na elektrický pohon. Josef Nedomlel, člen letopisecké komise 100. VÝROČÍ POVÝŠENÍ Začátek roku u Salesiánů Večer v den pololetního vysvědčení se proměnily prostory Salesiánského klubu mládeže na jiříkovské faře v místo s největší koncentrací masek široko daleko. Třicet dětí se zde sešlo při dalším nocování, tentokrát spojeném s karnevalem a se zajištěným programem i na pátek. K vidění byly klasické i moderní pohádkové bytosti. Zaměstnanci a dobrovolníci střediska připravili pro děti několik soutěží v maskách i diskotéku. V pátek po snídani jsme vyrazili směr hasičárna, kde na nás čekalo několik členů jiříkovského sboru dobrovolných hasičů. Dětí se hned ujali a celé dvě hodiny se jim skvěle věnovali. Děti se dozvěděly spoustu informací o činnosti hasičů, prohlédly si jejich výstroj a vybavení, něco z toho si mohly i vyzkoušet. Vyfoukaní jsme se vrátili na faru a do oběda někteří byli venku, další uvnitř hráli hry. Hrami a soutěžemi jsme dětem vyplnili i dobu mezi obědem a jejich odchodem domů. Nyní už začínáme stříhat metr do odjezdu na jarní prázdniny, které budou opět v Jizerských horách. Při dalším nocování se 4. dubna se opět připojíme k celoevropské akci Nocování s Andersenem. Dále nabízíme možnost naskočit v pololetí do některého z kroužků. O všech těchto aktivitách průběžně informujeme na našem facebookovém profilu, na stránkách www. skmrumburkjirikov.sdb.cz, fotogalerie z akcí jsou i na webu Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří přispívají ke zdárnému průběhu akcí, Jan Dvořák Salesiánský klub mládeže 4

5 JIŘÍKOVA NA MĚSTO Své životní jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let v měsíci únoru oslaví Pan Josef Houf, paní Lidmila Kameníková, paní Valentyna Kopecká, paní Milada Ludvíková, pan Josef Kasal, pan Antonín Moravec, paní Agnesa Weisserová, paní Helena Kalousová, pan Petr Lhoták, pan Miroslav Barcal, paní Eva Divišová, pan Stanislav Musil, pan František Chalupný, paní Antonie Otradovská, paní Milena Pancová, paní Marcela Bílková, paní Vladimíra Soukupová, pan František Miklian a pan Luděk Šuta. Všem jubilantům blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, štěstí. Komise občanských záležitostí, redakce JN a město Jiříkov Pan Josef Houf oslaví 22. února již 96 let. Úsměv štěstí, zdraví, dlouhá léta A nakonec prostá věta: Buď tu s námi do sta let, to je přeci krásný věk. Vše nejlepší a pevné zdraví Ti přeje Květa, Jirka a vnoučata i INFORMACE Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Výtěžek z Tříkrálové sbírky Po rozpečetění a sečtení všech kasiček činí výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 v Jiříkově celkem ,- Kč. Více na VZPOMÍNKA Dne 29. ledna uplynuly dva roky, co nás navždy opustila naše maminka, babička a družka paní Ladislava Streckerová. Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku. pozůstalí Dne 10. února uplyne 5 let ode dne, co navždy odešel pan Jindřich Švec. 13. ledna jsem vzpomněla jeho nedožitých 70 let. Vzpomíná manželka Hana, dcera a syn s rodinami Dne 24. února to bude rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Václav Spáčil. Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali Vzpomíná manželka a synové s rodinami ROZLOUČILI JSME SE s panem Navrátilem Miroslavem a s panem Laštůvkou Karlem VÍTE, ŽE Městská knihovna Jiříkov Únor 2014 budou opraveny hodiny ve věžičce bývalé spořitelny byl vydán pamětní list ke stému výročí povýšení Jiříkova na město byl zpracován propagační materiál v rámci projektu Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf Beseda se spisovatelkou Dne 23. ledna 2014 se uskutečnila v Klubu důchodců v Jiříkově beseda se spisovatelkou a novinářkou paní Milenou Odou, nejen pro dospělé. O její divadelní tvorbě, knihách, publikacích a dalším vyprávěla v komorním prostředí. I čtení z autorčiných děl bylo pěkné. Diskutovalo se i o ochraně životního prostředí ve světě i u nás. Škoda jen, že nás tam bylo tak málo. Děkujeme za setkání Olga Flégrová OTEVÍRACÍ DOBA pondělí hodin a hodin úterý hodin a hodin středa hodin a hodin čtvrtek hodin pátek zavřeno telefon: Městská knihovna: pracoviště Filipov OTEVÍRACÍ DOBA pondělí hodin čtvrtek hodin úterý, středa, pátek zavřeno Klub přátel Muzea Varnsdorf Uspořádal 4. února 2014 v Městském divadle Varnsdorf promítání dosud nezveřejněných obrazových materiálů z muzeí, archivů i soukromých sbírek ke stému výročí povýšení Jiříkova na město. Přednášku vedl Mgr. Petr Karlíček a Mgr. Josef Pokorák. 5

6 Únor 2014 Starší přípravka 100. VÝROČÍ POVÝŠENÍ Mužstvo starší přípravky se v podzimní části sezóny 2013/2014 představilo v soutěži starších přípravek v okrese Děčín. Hraje se formou turnajů v rozestavení hráč. Naše mužstvo je složeno převážně s mladších ročníků a tomu také odpovídaly výsledky. Největší rozdíl byl ve větší sehranosti a tělesné vyspělosti soupeřů. Do letošního ročníku přišlo hodně mladších kluků z 1 a 2 tříd a to bylo znát. Kluci se postupně sehrávali a prokazovali na každém turnaji odvahu bojovat i s těmi staršími a většími hráči. Celkově po podzimní části jsme na 7 místě, ale určité zlepšení a zejména budoucnost těchto kluků je příslibem do dalších ročníků. Mezi nejlepší hráče patří Jakub Brož, který se zúčastňoval i výběru za okres Děčín a tím reprezentoval naše mužstvo a město na těchto výběrech. Objevem podzimu byl brankář Jiří Krampera, byť je hodně mladý nebál se postavit do branky proti starším hráčům. trenér Daniel Jarisch vedoucí Robert Altman TABULKA Rk. Tým Záp. + - Skóre Body PK (Prav.) 1. Verneřice : (42) 2. Union Děčín : (-7) 3. FAŠV B : (7) 4. Forward One : (3) 5. Šluknov : (2) 6. Benešov n./pl : (-16) 7. Jiříkov : (-39) Pes je šelma Pes je šelma, která byla člověkem domestikována a chována hlavně za účelem ochrany (hlídání obydlí, střežení stád apod.) a k lovu (lovečtí psi různých specializací). O roli psa jako společníka či domácího mazlíčka (dnes zřejmě převážná většina chovaných psů) hovořit nebudu. I dobrý obranář může být zároveň skvělým společníkem a členem rodiny. Vrozené vlastnosti psa se nazývají pudy. Při výcviku obran využíváme zejména pudu obranného a loveckého (či kořistnického). V tréninku na reálné situace využíváme hlavně toho obranného. Jde o přirozenou vlastnost psa bránit sebe, svoji smečku a svého pána před napadením. Pokud pes reaguje na útok či hrozící nebezpečí aktivně (snaží se útočníka zahnat či kousnout) hovoříme o tzv. aktivní obranné reakci. Tuto aktivní obrannou reakci u psů našimi tréninky budujeme a upevňujeme. převzato z článku Tréninky v Jiříkově, autor Jarda Vöröš předseda sdružení Aktivní pes Jiříkov, mobil více na Pobočka České pojišťovny a. s. ve Varnsdorfu hledá pracovníka do týmu OBCHODNÍCH PORADCŮ. Chcete se dozvědět víc? Pošlete svůj životopis na nebo volejte Vaněk Jiří nabízí instalatérské, topenářské a zednické práce, čištění a dezinfekci studen. Více na tel.: JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany Města Jiříkov vydává město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov, tel.: , fax: , registrační číslo MK ČR náklad 600 ks zpracovala redaktorka Olga Flégrová grafické zpracování a tisk Ústecké Tiskárny, s. r. o. příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku o změně některých dalších zákonů kompletní příspěvky do novin podávejte em, nebo na přenosných médiích uzávěrka dalšího čísla je ve hodin termín distribuce

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti Jiříkovské noviny Číslo 2 Ročník XVIII Únor 201 Zdarma Veřejná výzva Čtěte na str. 2 Červené kontejnery v Jiříkově Čtěte na str. Nové služby pro občany Čtěte na str. 4 Kam za kulturou? Čtěte na str. 5

Více

JIŘÍKOVSKÉ. NOVINY Číslo

JIŘÍKOVSKÉ. NOVINY Číslo 100 LET JIŘÍKOVSKÉ 1914 2014 NOVINY Číslo 100. výročí Jiříkova povýšení na město 06 Ročník 19 Červen 2014 Zdarma Mladí hasiči z Jiříkova čtěte na straně 2 V Jiříkově se slavilo čtěte na straně 3 a 4 Výstava

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX.

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Zámecký rybník, foto: Pavel Morávek DNES V LISTECH: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ LIDOVÝ DŮM - OREL VZPOMÍNKA NA RADOVANA LUKAVSKÉHO ČTRNÁCTIDENÍK

Více

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města hlučínskénoviny Vážení spoluobčané, v Hlučíně máme jedinečný a jediný útvar svého druhu v ČR, a to Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Važme si toho! Specialisté i speciální technika přešli

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

OTÁZKY KOLEM DODÁVEK TEPLA DO CZT (str. 4)

OTÁZKY KOLEM DODÁVEK TEPLA DO CZT (str. 4) OTÁZKY KOLEM DODÁVEK TEPLA DO CZT (str. 4) Číslo 5 BŘEZEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2006 SCHVÁLEN V úvodní části 38. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Muzeum J. A. Komenského obsadili predátoři ptačí říše

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Za dobrým pivem a zábavou se jezdí do Varnsdorfu na ALEfestivALE

Za dobrým pivem a zábavou se jezdí do Varnsdorfu na ALEfestivALE ČÍSLO 21 15. LISTOPAD 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Petice za rentgen na poliklinice u zastupitelů neuspěla Na zasedání zastupitelstva 31. října v sále Střelnice

Více

JOSEF BRANDEJS. Cena 10 Kč Číslo 3 BŘEZEN 2008

JOSEF BRANDEJS. Cena 10 Kč Číslo 3 BŘEZEN 2008 Cena 10 Kč Číslo 3 BŘEZEN 2008 JOSEF BRANDEJS Po lednovém a únorovém čísle PM, jejichž obálky jsme věnovali zakladatelům průmyslu na Policku (k dalším se ještě po čase vrátíme), přejdeme na několik příštích

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více