BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Vytisknuto: Zpracováno: Založeno: Nafta Číslo materiálu N001 Verze 6 / Strana 1 z 14 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Nafta Registrační číslo REACH: XXXX č Lehký benzín LSR (RB) č Lehký benzín (BK) č Nafta (RB) č Virgin Nafta (RB) č Virgin Nafta (BK) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Obecné použití Vsázkový materiál pro petrochemii Identifikované použití 1. Výroba látek 1a. Rozdělení látek 1b. Použití jako meziprodukt 2. Příprava a (pře)balení látek a sloučenin 3a. Použítí při potahování 4a. Použití v čisticích prostředcích 12a. Použití jako palivo: Průmysl 12b. Použití jako palivo: Průmysl 12c. Použití jako palivo: Spotřebitel 13. Produkce a zpracování gumy: Průmysl 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Název firmy: Eni Deutschland GmbH Ulice/poštovní číslo: Sonnenstr. 23 Země, PSČ, obec: D Muenchen Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Odbor poskytující informace: Herr Hückinghaus, Telefon: +49 (0) , Telefonní číslo pro naléhavé situace Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (GIZ) Telefon: +49 (0) vytištěný z Eni Deutschland... s Qualisys SUMDAT

2 BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Vytisknuto: Zpracováno: Založeno: Nafta Číslo materiálu N001 Verze 6 / Strana 2 z Klasifikace látky nebo směsi ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Klasifikace podle předpisu ES 1272/2008 (CLP): STOT SE 3; H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Repr. 2; H361 Může podle doměnek způsobit omezení plodnosti nebo poškodit dítě v mateřském lůně. Aquatic Chronic 2; H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Asp. Tox. 1; H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Skin Irrit. 2; H315 Dráždí kůži. Flam. Liq. 2; H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. Carc. 1B; H350 Může vyvolat rakovinu. Muta. 1B; H340 Může vyvolat genetické poškození. Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS: Carc. Cat. 2; R45 Může vyvolat rakovinu. Muta. Cat. 2; R46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností. F; R11 Vysoce hořlavý. Xn; R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Xi; R38 Dráždí kůži. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. N; R51-53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 2.2 Prvky označení Značení (CLP) Signální slovo Nebezpečí Standardní věty H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H340 Může vyvolat genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H361 Může podle doměnek způsobit omezení plodnosti nebo poškodit dítě v mateřském lůně. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 P403+P233 P501 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sbirném místi pro zvláštní nebo nebezpeené odpady. vytištěný z Eni Deutschland... s Qualisys SUMDAT

3 BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Vytisknuto: Zpracováno: Založeno: Nafta Číslo materiálu N001 Verze 6 / Strana 3 z 14 Značení (67/548/EHS nebo 1999/45/ES) F T N vysoce hořlavý nebezpečný pro životní prostředí R-věty: R 45 Může vyvolat rakovinu. R 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností. R 11 Vysoce hořlavý. R 38 Dráždí kůži. R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. S-věty: S 53 Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte páry. S 24 Zamezte styku s kůží. S 29 Nevylévejte do kanalizace. S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S 43 V případě požáru použijte Pěna, suché hasivo, proud vody nebo použít oxid uhličitý. S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 2.3 Další nebezpečnost Páry jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi. I při nízkých teplotách okolního prostředí mohou vznikat výbušné směsi par/vzduchu. 3.1 Látky ODDÍL 3: Složení/ informace o složkách Chemická charakteristika (látka): nafta, s nízkým bodem varu UVCB látka - Informace o složkách: Obsažená látka Označení Obsah Značení EINECS CAS REACH xxxx EINECS CAS Benzinova frakce (ropna), lehka katalyticky reformovana Benzinova frakce (ropna), primarni siroka frakce % EU: Carc. Cat. 2; R45. Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65. CLP: Muta. 1B; H340. Carc. 1B; H350. Asp. Tox. 1; H % EU: Carc. Cat. 2; R45. Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65. CLP: Muta. 1B; H340. Carc. 1B; H350. Asp. Tox. 1; H304. vytištěný z Eni Deutschland... s Qualisys SUMDAT

4 BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Vytisknuto: Zpracováno: Založeno: Nafta Číslo materiálu N001 Verze 6 / Strana 4 z 14 Obsažená látka Označení Obsah Značení EINECS CAS EINECS CAS EINECS CAS EINECS CAS REACH xxxx EINECS CAS Nafta (petrolej), mírně upravená vodíkem Benzinova frakce (ropna), lehka primarni Benzinova frakce (ropna), tezka primarni Uhlovodiky, C >=5, bohate na C5-6 Benzen >= 0,1 % % EU: Carc. Cat. 2; R45. Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65. CLP: Muta. 1B; H340. Carc. 1B; H350. Asp. Tox. 1; H % EU: Carc. Cat. 2; R45. Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65. CLP: Muta. 1B; H340. Carc. 1B; H350. Asp. Tox. 1; H % EU: Carc. Cat. 2; R45. Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65. CLP: Muta. 1B; H340. Carc. 1B; H350. Asp. Tox. 1; H % EU: Carc. Cat. 2; R45. Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65. CLP: Muta. 1B; H340. Carc. 1B; H350. Asp. Tox. 1; H304. EU: Carc. Cat. 1; R45. F; R11. Muta. Cat. 2; R46. Xn; R65. T; R48/23/24/25. Xi; R36/38. CLP: Asp. Tox. 1; H304. Carc. 1A; H350. Eye Irrit. 2; H319. Flam. Liq. 2; H225. Muta. 1B; H340. STOT RE 1; H372. Skin Irrit. 2; H315. Dodatečná upozornění: Může podle doměnek způsobit omezení plodnosti nebo poškodit dítě v mateřském lůně. test CAS Chemiebenzin: Směs uhlovodíků, C5-C11, Rozmezí varu 35 C do 190 C CAS Full Range Naphtha: Směs uhlovodíků, C4-C11, Rozmezí varu-20 C do 220 C CAS Light Distillate Feedstock: Směs uhlovodíků, C4-C11, Rozmezí varu-20 C do 190 C CAS Light Virgin Naphtha: Směs uhlovodíků, C4-C10, Rozmezí varu-20 C do 180 C CAS Mittelbenzin: Směs uhlovodíků, C6-C12, Rozmezí varu 65 C do 230 C CAS Leichtbenzin: Směs uhlovodíků, >= C5 vytištěný z Eni Deutschland... s Qualisys SUMDAT

5 BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Vytisknuto: Zpracováno: Založeno: Nafta Číslo materiálu N001 Verze 6 / Strana 5 z Popis první pomoci Všeobecné pokyny: Vdechování: Při styku s pokožkou: Při styku s očima: Po polknutí: ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc První pokyn : Dbát vlastní ochrany Inhalace větších množství způsobí: Porucha koordinace, opojení, bolest hlavy, nutkání ke zvracení. Při delší expozici: závrať, bezvědomí a zástava dechu možný. Postižené přivést na čerstvý vzduch. Při dýchacích obtížích zabezpečit přísun kyslíku. při nepravidelném dýchání nebo při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání. Okamžitě přivolejte lékaře. Při nebezpečí ztráty vědomí uložit a transportovat ve stabilizované poloze. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Při styku s pokožkou okamžitě opláchnout proudem vody a mýdlem. Při podráždění pokožky vyhledat lékaře. Při otevřených víčkách vyplachovat minut tekoucí vodou. Potom se poradit s očním lékařem. Nevyvolávat zvracení. Při spolknutí resp. zvracení nebezpečí vniknutí do plic. V případě zvracení a při bezvědomí uvést do stabilizované polohy. Udržovat volný průchod dýchácích cest. Okamžitě přivolejte lékaře. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Vdechování: Bolest hlavy, stav opojení, nevolnost, otupělost, závrať, dýchací potíže. Při vyšších koncentracích se vyskytuje: Poruchy CNS, bezvědomí, narkóza, zástava dechu. Po polknutí: žaludeční-střevní-poruchy, průjem. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Můžou nastat následující symptomy: Bolest hlavy, stav opojení, nevolnost, nutkání ke zvracení, otupělost, závrať, dýchací potíže, bezvědomí, zástava dechu. Při polknutí s následným dávením může dojít k vdechnutí do plic, což může vést k chemické pneumonii nebo k zadušení. Ošetření: Případné kyslíkové umělé dýchání. Při podráždění plic nejdříve ošetřete sprejem Dexamethason. 5.1 Hasiva ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru Vhodné hasicí prostředky: Pěna, suché hasivo (ABC-prášek), proud vody, oxid uhličitý. Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky: Silný vodní proud 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Vysoce hořlavý. Mohou vznikat výbušné směsi par/vzduchu. Pozor na zpětný zápal. V případě požáru mohou vznikat: Oxidy dusíku (NOx), oxidy síry, oxid uhelnatý a oxid uhličitý. vytištěný z Eni Deutschland... s Qualisys SUMDAT

6 BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Vytisknuto: Zpracováno: Založeno: Nafta Číslo materiálu N001 Verze 6 / Strana 6 z Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru: Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický ochranný oděv. Dodatečná upozornění: Ohrožené nádoby ochlazovat vodním proudem. V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Kontaminovanou vodu na hašení sbírejte odděleně. Zamezit vniknutí hasící vody do povrchové a podzemní vody. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatrení na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy Zamezit kontaktu s látkou. Nosit vhodný ochranný oděv. Přiveďte osoby do bezpečí. Nechráněné osoby musí zůstat v dostatečné vzdálenosti. Zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte páry. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Zamezte plošné expanzi (např. zahrazením nebo zablokováním). Zabránit vniknutí do půdy, vody a kanalizace. Nebezpečí exploze! Při uvolnění informovat úřady. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Odstraňte z povchu vody (např. odčerpáním, odsátím). Odklízet nehořlavým, kapaliny sajícím materiálem (např. písek/ zemina/křemelina/vermiculit) a podle předpisu likvidovat. Nevymývat vodou nebo vodou zředěnou čisticími prostředky. Dodatečná upozornění: Odstraňte všechny zdroje vznícení. Pozor na zpětný zápal. Použijte jiskrově bezpečné nářadí. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Zvláštní nebezpečí uklouznutí na rozsypaném/vylitém produktu. nepotřebný 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení ODDÍL 7: Zacházení a skladování Pokyny k bezpečnému zacházení Dbát na dobré větrání a vyvětrání skladu a pracoviště. Při manipulaci zabránit vystříknutí a rozlití. Zamezit tvorbě aerosolu a mlhy. Nevdechujte páry. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nikdy nepoužívejte k čistícím účelům. Pokyny k ochraně před požárem a explozí: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Pamatujte na uzemnění nádrže, aparatur, čerpadel a odsávacích zařízení. Používejte jen antistaticky vybavené (nejiskřící) nářadí. Je potřebné použít antistatický pracovní oděv. vytištěný z Eni Deutschland... s Qualisys SUMDAT

7 BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Vytisknuto: Zpracováno: Založeno: Nafta Číslo materiálu N001 Verze 6 / Strana 7 z Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě. Dodržujte dostatečnou vzdálenost od zápalných a tepelných zdrojů. Vhodný materiál: ocel, Povolené rezervní kanystry Přístup do skladu povolen pouze odborníkům. Pokyny pro společné skladování Neskladovat společně s látkami podporujícími hoření, se samovznětlivými látkami a se snadno vznětlivými pevnými látkami. Třída skladování VCI: 3 = Zápalné kapalné látky 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Vsázkový materiál pro petrochemii ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry CAS-číslo Označení Druh Hraniční hodnota Benzen Česká republika: PEL D, P 3 mg/m3; 0,939 ppm Česká republika: NPK-L D, P 10 mg/m3; 3,13 ppm Evropa, BOELV: TWA Pokožka 3,25 mg/m3; 1 ppm Dodatečná upozornění: hraniční hodnota motorový benzín (Analogický závěr): 250 mg/m3 (Mezní hodnota pro motorová paliva podle DIN EN 228 je mezní hodnota součtu všech uhlovodíků včetně benzolu a všech složek obsahujících kyslík.) DNEL DNEL Krátkodobý, pracovník, inhalativní: 1300 mg/m3 / 15 (4320 mg/m3/h) DNEL Krátkodobý, pracovník, inhalativní: 1110 mg/m3 / 15 (2400 mg/m3/h) DNEL Dlouhodobý, pracovník, inhalativní: 840 mg/m3 / 8h (10000 mg/m3/6 h) DNEL Krátkodobý, spotřebitel, inhalativní: 1200 mg/m3 / 15 (4320 mg/m3/h) DNEL Krátkodobý, spotřebitel, inhalativní: 640 mg/m3 / 15 (2400 mg/m3/h) DNEL Dlouhodobý, spotřebitel, inhalativní: 180 mg/m3 / 8h (10000 mg/m3/6 h) 8.2 Omezování expozice Zajistit dobré větrání místnosti, odsávání/vyvětrání. Nouzová sprcha a prostředky na výplach očí by měly být v pracovním prostoru snadno přístupné. Látka by měla být zpracovávána jen v uzavřeném zařízení nebo systému. Omezování expozice pracovníků Ochrana dýchacích orgánů: Při vyšších koncentracích se vyskytuje: Ochranný dýchací přístroj s filtr A (charakteristické zbarvení hnědý) podle EN 141. (Páry do 0,1 Vol.-%: A1, do 0,5 Vol.-% A2, do 1 Vol.-% A3.) Při nejasných podmínkách a koncentracích kyslíků nižších než 17 % použijte autonomní dýchací přístroj. Kontrola vdechovaného vzduchu: Indikační trubice Auer Benzin A, BNZ, Gasolin 30, QL. vytištěný z Eni Deutschland... s Qualisys SUMDAT

8 BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Vytisknuto: Zpracováno: Založeno: Nafta Číslo materiálu N001 Verze 6 / Strana 8 z 14 Ochrana rukou: Nepropustné ochranné rukavice podle EN 374. Materiál rukavic: Nitrilkaučuku. Nevhodný materiál: Kůže, tkanina. rezistenčni doba: > 480 min. Dbejte informací od výrobce ochranných rukavic týkající se propustnosti a rezistenční doby rukavic. Ochrana očí: Těsně přiléhavé ochranné brýle podle EN 166. Při zvýšeném ohrožení dodatečně Ochranný obličejový štít Ochrana těla: Antistatický ochranný oděv/ochranné holínky. Ochranná a hygienická opatření: Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Hadry na čištění napuštěné produktem nebrat s sebou do kapes u kalhot. Po práci kůži důkladně čistit a ošetřit. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství: Barva Zápach: kapalný bezbarvý do žlutý charakteristický Bod varu / rozmezí bodu varu C (DIN EN ISO3405) Bod tání / rozmezí bodu tání <= -60 C (Eaton 1990) Bod vzplanutí / dosah plamenu: <0 do <55 stupňě Celsia (EN ISO 13736) Teplota vznícení cca 200 C Samovznětlivost: C (Eaton 1990) Explozní meze: LEL (dolní mez výbušnosti): 0,60 Vol % HHE (horní hranice exploze): 9,50 Vol % Tlak páry: u 38 C: CONCAWE (2010) hpa (EN ) Hustota: u 15 C: 0,7434 g/ml (ISO 3675/EN ISO 12185) Rozpustnost ve vodě: Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Viskozita, kinematický: u 20 C: nepatrný >= 3 log P(o/w) u 20 C: cca 0,68 mm2/s 9.2 Další informace Obsah síra (DIN T.6): max mg/kg ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Vysoce hořlavá kapalina a páry Chemická stabilita Produkt je za normálních skladovacích podmínek stabilní Možnost nebezpečných reakcí Žádná příkazová data vytištěný z Eni Deutschland... s Qualisys SUMDAT

9 BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Vytisknuto: Zpracováno: Založeno: Nafta Číslo materiálu N001 Verze 6 / Strana 9 z Podmínky, kterým je třeba zabránit Vysoce hořlavý. Zamezit otevřenému světlu, ohni a jiným zdrojem hoření. Při silném zahřívání: Nebezpečí požáru/nebezpečí samovznícení. Mohou vznikat výbušné směsi par/vzduchu. Páry jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi Neslučitelné materiály oxidační činidla 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu V případě požáru mohou vznikat: Oxidy dusíku (NOx), oxidy síry, oxid uhelnatý a oxid uhličitý. ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických úeincích Akutní toxicita: LD50 Krysa, orální: > 5000 mg/[m3] (OECD TG 401) LC50 Krysa, inhalativní: > 5,61 mg/l (OECD TG 403) LD50 Králík, kožní: > 2000 mg/kg (OECD TG 402) NOAEL Krysa, kožní: 3750 mg/kg/28d (OECD TG 410) NOAEL Krysa, inhalativní: 9840 mg/m3 (OECD TG 412) Vdechování: Po polknutí: Při styku s pokožkou: Při styku s očima: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Dráždivý. Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví. Odmašťuje pokožku. Při delší a/nebo častější expozici nelze vyloučit podráždění očí. rakovinotvorné účinky, účinky měnící dědičnost jakož i ohrožující rozmnožování Repr. 2 - Může podle doměnek způsobit omezení plodnosti nebo poškodit dítě v mateřském lůně. Carc. 1B - Může vyvolat rakovinu. Muta. 1B - Může vyvolat genetické poškození. Symptomy Vdechování: Bolest hlavy, stav opojení, nevolnost, otupělost, závrať, dýchací potíže. Při vyšších koncentracích se vyskytuje: Poruchy CNS, bezvědomí, narkóza, zástava dechu. Po polknutí: žaludeční-střevní-poruchy, průjem. vytištěný z Eni Deutschland... s Qualisys SUMDAT

10 BEZPEČNOSTNÍ LIST EU Vytisknuto: Zpracováno: podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno: Nafta Číslo materiálu N001 Verze 6 / Strana 10 z 14 Všeobecné poznámky Požití nebo vdechnutí způsobuje u krys nefrotoxické změny. Toxický účinek na krvetvorné orgány. Výrobek obsahuje benzol, který způsobuje leukémii. Mutagenita: nemutagenní v bakteriální mutagenitě, in-vitro (OECD TG 471 ) Genová mutace buněk savců, in-vitro (OECD TG 476): negativní Zkouška mikrojádra in-vivo, Krysa (OECD TG 474): negativní Chromozomální odchylka, in-vivo, Krysa (OECD 475): negativní Karcinogenita: Chronický (dlouhodobý), kožní použití Myš, NOEL: 0,5 ml (blended gasoline): no significantly changes compared to negative and historical controls Chronická inhalační toxicita, Krysa, NOEL: 292 ppm. V pokusu s hlodavci při vysoké chronické inhalační expozici byl pozorován rest tumore na játrech. Význam tychto výsledků pro člověka nebyly objasněny. Toxicita pro reprodukci: NOAEL >24700 mg/m3 (OECD TG 421). Žádné poškození schopnosti rozmnožování při testu na zvířatech. Neurotoxicity: Exposure to high level can produce deprese centrálního nervového systému in humans or in experimental animals. imunotoxicitu: Gasoline exposure does not affect the immune system in experimental animals u Koncentrace > mg/m3. vytištěný z Eni Deutschland... s Qualisys SUMDAT

11 BEZPEČNOSTNÍ LIST EU Vytisknuto: Zpracováno: podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno: Nafta Číslo materiálu N001 Verze 6 / Strana 11 z Toxicita Vodní toxicita: Třída ohrožení vody: ODDÍL 12: Ekologické informace Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Akutní účinky: Algenová toxicita: sladkovodní vzorky: 72h EL50 pseudokirchneriella subcapitata (zelená řasa): 3,1 mg/l (OEDC 201, based on: stupeň růstu) (pramen: CONCAWE 1995o) sladkovodní vzorky: 72h NOELR pseudokirchneriella subcapitata (zelená řasa): 0,5 mg/l (OEDC 201, based on: stupeň růstu) (pramen: CONCAWE 1996a) Toxicita ryb: sladkovodní vzorky: 96h LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): 10 mg/l (OEDC 203) (pramen: CONCAWE 1995a, 1996a,b) sladkovodní vzorky: 96h LC50 (omezená štěrbina): 8,2 mg/l (EPA ) (pramen: PPSC 1995a) Toxicita bezobratlých druhů: sladkovodní vzorky: 48h EC50 (Daphnia magna (velká vodní blecha)): 4,5 mg/l (OEDC 202, based on: Mobilita) (pramen: CONCAWE 1995h, 1996j,k) Bakteriální toxicita:: sladkovodní vzorky Tetrahymena pyriformis: 72h LL50 15,41 mg/l (Metoda: QSAR PETROTOX) (pramen: Redman et al. 2010b) Dlouhodobé efekty: sladkovodní vzorky: Daphnia magna (velká vodní blecha): 21d NOEL: 2,6 mg/l (OEDC 211, based on: reprodukce) (pramen: Springborn Laboratories Inc. 1999d) 3 = silně ohrožující vody Perzistence a rozložitelnost Jiná upozornění: Inherentně biologicky odbouratelný (Solano-Serena, F. et al (1999)). Hydrolýza není očekávatelná. (Neely, W.B., Blau, G.E. (1985)) 12.3 Bioakumulační potenciál Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: >= 3 log P(o/w) 12.4 Mobilita v půdě Rozdělení do životního prostředí po model výpočtu (PETRORISK): vzduch: 93,02 % voda: 5,83 % zemina: 0,34 % sediment: 0,81 % (pramen: Redman et al., 2010a) 12.5 Výsledky posouzení PBT a vpvb 12.6 Jiné nepříznivé účinky Obecné pokyny: Tato látka nesplňuje PBT-/vPvB kriteria REACH nařízení,dodatku XIII. Nesmí se dostat do podzemní vody, do vodních toků a do kanalizace. vytištěný z Eni Deutschland... s Qualisys SUMDAT

12 BEZPEČNOSTNÍ LIST EU Vytisknuto: Zpracováno: podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno: Nafta Číslo materiálu N001 Verze 6 / Strana 12 z Metody nakládání s odpady Produkt ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Klíč třídy odpadu * = Odpady z tekutých paliv: Benzin * = povinný důkazem Doporučení: Odevzdat schválené likvidační firmě. Možné alternativy: Spalování podle platných místních, krajských a národních předpisů. další údaje Přeprava cisternou. Opatrně a úplně vyprázdnit. Pozor na prázdné nádoby. Při vznícení možnost výbuchu. Vyvarovat se zásahu do životního prostředí Číslo OSN ADR/RID, IMDG, IATA: 1268 ODDÍL 14: Informace pro přepravu 14.2 Příslušný název OSN pro zásilku ADR/RID: IMDG, IATA: DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR/RID: třída 3, kód: F1 IMDG: Class 3, Code - IATA: Class Obalová skupina ADR/RID, IMDG, IATA: I 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí Marine Pollutant Yes 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Pozemní přeprava (ADR/RID) Výstražná tabule: ADR/RID: Poplachové číslo 33, Číslo OSN 1268 Výstražná nálepka 3 Omezená množství EQ Obal: Pokyny Zvláštní předpisy pro společné balení Pojízdné cisterny: Pokyny Pojízdné cisterny: Zvláštní předpisy Kódování nádrží Kód omezení vjezdu do tunelu: 500 ml E3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP8 L4BN D/E vytištěný z Eni Deutschland... s Qualisys SUMDAT

13 BEZPEČNOSTNÍ LIST EU Vytisknuto: Zpracováno: podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno: Nafta Číslo materiálu N001 Verze 6 / Strana 13 z 14 Doprava po moři (IMDG) EmS: Zvláštní předpisy - F-E, S-E Omezená množství 500 ml EQ E3 Obal: Pokyny P001 Obal: Předpisy - IBC: Pokyny - IBC: Předpisy - Pokyny pro tankování: IMO - Pokyny pro tankování: UN T11 Pokyny pro tankování Předpisy TP1, TP8 Stowage and segregation Category E. Properties and observations Immiscible with water. Letecká přeprava (IATA) Hazard EQ Passenger Ltd.Qty.: Passenger: Cargo: Special Provisioning ERG Flamm. liquid E3 Forbidden Pack.Instr Max.Qty. 1 L Pack.Instr Max.Qty. 30 L A3 3H 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC Žádná příkazová data ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Národní předpisy - Německo Třída skladování VCI: Třída ohrožení vody: 3 = Zápalné kapalné látky 3 = silně ohrožující vody Nařízení v případě poruchy: dodatek I, Seznam látek Nr. 8 Pokyny k omezení práce: Dodržujte pracovní omezení pro nezletilé. Dodržujte pracovní omezení pro nastávající a kojící matky. Další předpisy, omezení a nařízení: Nikdy nepoužívejte k čistícím účelům. Národní předpisy - Švýcarsko Obsahuje prchavé ogranické látky (VOC): 743 g/l Národní předpisy - Velká Británie Hazchemův kód: 3YE Národní předpisy - ES- členský stát Obsahuje prchavé ogranické látky (VOC): 100 hm. % vytištěný z Eni Deutschland... s Qualisys SUMDAT

14 BEZPEČNOSTNÍ LIST EU Vytisknuto: Zpracováno: podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) Založeno: Nafta Číslo materiálu N001 Verze 6 / Strana 14 z 14 Národní předpisy - USA Systém hodnocení nebezpečí NFPA Hazard Rating: Health: 3 (Serious) Fire: 4 (Severe) Reactivity: 0 (Minimal) HMIS Version III Rating: Health: 3 (Serious) - Chronic effects Flammability: 4 (Severe) Physical Hazard: 0 (Minimal) Personal Protection: X = Consult your supervisor 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Hodnocení neporušenosti látek bude provedeno na látkach. HEALTH * 3 FLAMMABILITY 4 PHYSICAL HAZARD 0 X Další informace ODDÍL 16: Další informace důvod posledních změn:změna v odstavci 1: Nouzové číslo volání Literatura: Datový list zobrazené oblasti Kontaktní osoba: CONCAWE (Madouplein 1, B-1030 Brussels, Belgium): - CSR Low Boiling Point Naphthas (Gasoline) 06/ Dossier 'Liquified Petroleum Gas', 92/102 - Report 01/54 (Environmental Classification of Petroleum Substances - Summary data and Rationale) - Report 01/53 (Classification and of Labelling of Petroleum Substances Directive) - CONCAWE Dossier 'Liquified Petroleum Gas', 92/102 (Madouplein 1, B-1030 Brussels, Belgium) - CONCAWE Report 01/54 (Environmental Classification of Petroleum Substances - Summary data and Rationale) - CONCAWE Report 01/53 (Classification and of Labelling of Petroleum Substances Directive) viz kapitola 1, informativní část. Údaje v tomto datovém listu jsou sestaveny dle nejlepšího vědomí a na základě znalostí odpovídajících dat zpracování. Nezajišťují však záruku určitých vlastností ve smyslu právní závaznosti. vytištěný z Eni Deutschland... s Qualisys SUMDAT

15 Anhang Section 1 Exposure Scenario Title Title: Manufacture of substance Use Descriptor Sector(s) of Use SU3, SU8, SU9 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC1, ERC4 Specific Environmental Release Category ESVOC 1.1.v1 Processes, tasks, activities covered Manufacture of the substance or use as an intermediate, process chemical or extracting agent. Includes recycling/ recovery, material transfers, storage, maintenance and loading (ncluding marine vessel/barge, road/rail car and bulk container). Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Duration, frequency and amount Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC1 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC1 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. General exposures (closed systems) PROC3 Seite 1 von 21

16 Ensure operation is undertaken outdoors. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Bulk transfers (closed systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 Ensure operation is undertaken outdoors. Store substance within a closed system. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Duration, frequency and amount Annual site tonnage (tonnes/year): tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: 0.03 Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: 0.05 Release fraction to soil from process (regional only): Release fraction to wastewater from process: Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: 80.4 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 99 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: 95.2 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 99.1 % Seite 2 von 21

17 Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal During manufacturing no waste of the substance is generated [ETW4] Conditions and measures related to external recovery of waste During manufacturing no waste of the substance is generated [ERW2] Seite 3 von 21

18 Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Distribution of substance Use Descriptor Sector(s) of Use SU3, SU8, SU9 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC1, ERC2 Specific Environmental Release Category ESVOC 1.1b.v1 Processes, tasks, activities covered Loading (including marine vessel/barge, rail/road car and IBC loading) and repacking (including drums and small packs) of substance, including its sampling, storage, unloading, distribution and associated laboratory activities. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Duration, frequency and amount Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC1 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC1 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems Seite 4 von 21

19 of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. General exposures (closed systems) PROC1 Process sampling PROC3 Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Bulk transfers (closed systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Bulk transfers (open systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 Ensure operation is undertaken outdoors. Store substance within a closed system. General exposures (closed systems) with sample collection PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. General exposures (closed systems) Outdoor. PROC3 Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Duration, frequency and amount Annual site tonnage (tonnes/year): tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: Release fraction to soil from process (regional only): 1e-005 Release fraction to wastewater from process: 1e-005 Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 90 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) Seite 5 von 21

20 efficiency of =: >= 12 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ETW3] Conditions and measures related to external recovery of waste External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ERW1] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Seite 6 von 21

21 Section 1 Exposure Scenario Title Title: Formulation and (re)packing of substances and mixtures Use Descriptor Sector(s) of Use SU10 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC2 Specific Environmental Release Category ESVOC 2.2.v1 Processes, tasks, activities covered Formulation, packing and re-packing of the substance and its mixtures in batch or continuous operations, including storage, materials transfers, mixing, tabletting, compression, pelletisation, extrusion, large and small scale packing, sampling, maintenanance and associated laboratory activities. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Duration, frequency and amount Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC1 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC1 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. General exposures (closed systems) PROC3 Process sampling PROC3 Sample via a closed loop or other system to avoid exposure. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Bulk transfers PROC8b Seite 7 von 21

22 Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Drum/batch transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Store substance within a closed system. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Duration, frequency and amount Annual site tonnage (tonnes/year): tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: Release fraction to soil from process (regional only): Release fraction to wastewater from process: Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 56.5 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: 94.7 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations Seite 8 von 21

23 [ETW3] Conditions and measures related to external recovery of waste External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ERW1] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Use in Coatings - Industrial Use Descriptor Sector(s) of Use SU3 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC4 Specific Environmental Release Category ESVOC 4.3a.v1 Processes, tasks, activities covered Covers the use in coatings (paints, inks, adhesives, etc) including exposures during use (including materials receipt, storage, preparation and transfer from bulk and semi-bulk, application by spray, roller, spreader, dip, flow, fluidised bed on production lines and film formation) and equipment cleaning, maintenance and associated laboratory activities. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Duration, frequency and amount Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC2 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC2 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local Seite 9 von 21

24 exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. Film formation - force drying ( C). stoving (>100 C). UV/EB radiation curing PROC2 Provide extract ventilation to points where emissions occur. General exposures (closed systems) PROC3 provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Material transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC1 Store substance within a closed system. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Duration, frequency and amount Annual site tonnage (tonnes/year): 6200 tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: 1 Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): 6200 tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: 0.98 Release fraction to soil from process (regional only): 0 Release fraction to wastewater from process: Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 94.1 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: 92.6 % Organisation measures to prevent/limit release from site Seite 10 von 21

25 Do not apply industrial sludge to natural soils. Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ETW3] Conditions and measures related to external recovery of waste External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ERW1] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Use as a fuel - Industrial Use Descriptor Sector(s) of Use SU3 Process Categories PROC1, PROC16, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC7, ERC8B Specific Environmental Release Category ESVOC 7.12a.v1 Processes, tasks, activities covered Covers the use as a fuel (or fuel additive), and includes activities associated with its transfer, use, equipment maintenance and handling of waste. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Duration, frequency and amount Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Seite 11 von 21

26 Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC8b Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC8b Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. Bulk transfers (closed systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Drum/batch transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. General exposures (closed systems) Use in contained batch processes Outdoor. PROC3 General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Equipment cleaning and maintenance PROC8a Drain down system prior to equipment break-in or maintenance. provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Store substance within a closed system. Use as a fuel (closed systems) PROC16 refuelling PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Duration, frequency and amount Annual site tonnage (tonnes/year): tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 300 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: 1 Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Seite 12 von 21

27 Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: Release fraction to soil from process (regional only): 0 Release fraction to wastewater from process: 1e-005 Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 99.4 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: >= 76.9 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal Combustion emissions considered in regional exposure assessment [ETW2] Combustion emissions limited by required exhaust emission controls [ETW1] Conditions and measures related to external recovery of waste This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ERW3] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Rubber production and processing Use Descriptor Seite 13 von 21

28 Sector(s) of Use SU10, SU3 Process Categories PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9 Environmental Release Categories ERC7 Specific Environmental Release Category ESVOC 4.19.v1 Processes, tasks, activities covered Manufacture of tyres and general rubber articles, including processing of raw (uncured) rubber, handling and mixing of rubber additives, vulcanising, cooling and finishing. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Duration, frequency and amount Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC2 Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC2 Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. Material transfers (closed systems) PROC2 Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Store substance within a closed system. Material transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Bulk weighing PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. Laboratory activities PROC15 Handle in a fume cupboard or under extract ventilation. Equipment maintenance PROC8a Drain down system prior to equipment break-in or maintenance. provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with 'basic' employee training. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 Store substance within a closed system. provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Seite 14 von 21

29 General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) Outdoor. PROC3 Small scale weighing PROC9 Carry out in a vented booth or extracted enclosure. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Duration, frequency and amount Annual site tonnage (tonnes/year): 94 tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 20 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: 1 Maximum daily site tonnage (kg/d): 4700 kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): 94 tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: Release fraction to soil from process (regional only): Release fraction to wastewater from process: 0.01 Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: 0 % Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: >= 23.9 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is =: 95.5 % Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ETW3] Conditions and measures related to external recovery of waste External recovery an recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations [ERW1] Section 3 Exposure Estimation Seite 15 von 21

30 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Seite 16 von 21

31 Section 1 Exposure Scenario Title Title: Use as a fuel - Professional Use Descriptor Sector(s) of Use SU22 Process Categories PROC1, PROC16, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b Environmental Release Categories ERC8B, ERC8E, ERC9A, ERC9B Specific Environmental Release Category ESVOC 9.12b.v1 Processes, tasks, activities covered Covers the use as a fuel (or fuel additive), and includes activities associated with its transfer, use, equipment maintenance and handling of waste. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of worker exposure Product Characteristic Liquid Duration, frequency and amount Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently)[g2] Covers percentage substance in the product up to 100 %[G13 ] Other given operational conditions affecting workers exposure Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1] Assumes use at not more than 20 C above ambient tem perature[g15] Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) General measures (skin irritants) PROC8b Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they occur. wash off any skin contamination immediately. provide basic employee training to prevent / minimise exposures and to report any skin problems that may develop. General measures (carcinogens) PROC8b Consider technical advances and process upgrades (including automation) for the elimination of releases. minimise exposure using measures such as closed systems, dedicated facilities and suitable general/local exhaust ventilation. Drain down systems and clear transfer lines prior to breaking containment. Clean/flush equipment, where possible, prior to maintenance Where there is potential for exposure: restrict access to authorised persons; provide specific activity training to operators to minimise exposures; wear suitable gloves and coveralls to prevent skin contamination; wear respiratory protection when its use is identified for certain contributing scenario; clear up spills immediately and dispose of wastes safely. Ensure safe systems of work or equivalent arrangements are in place to manage risks. Regularly inspect, test and maintain all control measures. Consider the need for risk based health surveillance. Drum/batch transfers PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. General exposures (closed systems) PROC1 General exposures (closed systems) PROC2 Wear suitable gloves tested to EN374. General exposures (closed systems) PROC3 Use as a fuel (closed systems) PROC16 refuelling PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Equipment maintenance PROC8a Seite 17 von 21

32 Drain down system prior to equipment break-in or maintenance. provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Ensure operatives are trained to minimise exposures. Wear chemically resistant gloves (tested to EN374) in combination with intensive management supervision controls. Retain drain downs in sealed storage pending disposal or for subsequent recycle. Clear spills immediately. Storage PROC2 provide a good standard of general ventilation Natural ventilation is from doors, windows etc. Controlled ventilation means air is supplied or removed by a powered fan. Store substance within a closed system. Bulk transfers (closed systems) PROC8b Ensure material transfers are under containment or extract ventilation. Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Duration, frequency and amount Annual site tonnage (tonnes/year): 590 tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 365 Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: Maximum daily site tonnage (kg/d): 1600 Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: 0.01 Release fraction to soil from process (regional only): 1e-005 Release fraction to wastewater from process: 1e-005 Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release Common practices vary across sites thus conservative process release estimates used. Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil If discharging to domestic sewage treatment plant, no onsite wastewater treatment required. If discharging to domestic sewage treatment plant, provide the required onsite wastewater removal efficiency of =: >= 0 % Risk from environmental exposure is driven by humans via indirect exposure (primarily inhalation). Treat air emissions to provide a typical removal (or abatement?) efficiency of: Not Applicable Treat onsite wastewater (prior to receiving water discharge) to provide the required removal (or abatement) efficiency of =: >= 3.4 % Organisation measures to prevent/limit release from site Do not apply industrial sludge to natural soils. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed. Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant) RMMs is: 95.5 % Seite 18 von 21

33 Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal Combustion emissions considered in regional exposure assessment [ETW2] Combustion emissions limited by required exhaust emission controls [ETW1] Conditions and measures related to external recovery of waste This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ERW3] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health The ECETOC TRA tool has been used to estimate workplace exposures unless otherwise indicated [G21] 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Required removal efficiency for wastewater can be achieved using onsite/offsite technologies, either alone or in combination. Section 1 Exposure Scenario Title Title: Use as a fuel - Consumer Use Descriptor Sector(s) of Use SU21 Product Categories PC13 Environmental Release Categories ERC8B Specific Environmental Release Category ESVOC 9.12c.v1 Processes, tasks, activities covered Covers consumer uses in liquid fuels. Section 2 Operational conditions and risk management measures Section 2.1 Control of consumer exposure Product Characteristic Liquid Duration, frequency and amount Covers concentrations up to 1 % Covers daily use up to 1 times per day Other given operational conditions affecting consumer exposure Covers use at ambient temperatures. Contributing Scenarios/Specific Risk Management Measures and Operating Conditions (only required controls to demonstrate safe use listed) Liquid: Automotive Refuelling PC13 Covers annual use up to 52 days/yr Covers skin contact area up to 210 cm2 For each use event, covers use amounts up to grams Covers outdoor use. 0.6 Air changes per hour Covers use in room size of 100 m³ Covers exposure up to 0.05 hour(s) Liquid Scooter Refuelling PC13 Covers annual use up to 52 days/yr Covers skin contact area up to 210 cm2 Seite 19 von 21

34 For each use event, covers use amounts up to 3750 grams Covers outdoor use. 0.6 Air changes per hour Covers use in room size of 100 m³ Covers exposure up to 0.03 hour(s) Liquid, Garden Equipment - Use PC13 Covers annual use up to 26 days/yr For each use event, covers use amounts up to 750 grams Covers outdoor use. 0.6 Air changes per hour Covers use in room size of 100 m³ Covers exposure up to 2 hour(s) Covers skin contact area up to 420 cm2 Liquid: Garden Equipment - Refueling PC13 Covers annual use up to 26 days/yr Covers skin contact area up to 420 cm2 For each use event, covers use amounts up to 750 grams Covers use in a one car garage (34 m3) under typical ventilation. 1.5 Air changes per hour Covers use in room size of 34 m³ Covers exposure up to 0.03 hour(s) Section 2.2 Control of environmental exposure Product characteristics Predominantly hydrophobic. Substance is complex UVCB. Duration, frequency and amount Annual site tonnage (tonnes/year): 7000 tons/yr Continuous release. Emission Days (days/year): 365 days/yr Fraction of EU tonnage used in region: 0.1 Fraction of Regional tonnage used Locally: Maximum daily site tonnage (kg/d): kg / day Regional use tonnage (tonnes/year): tons/yr Environmental factors not influenced by risk management Local freshwater dilution factor [EF1] 10 Local marine water dilution factor: [EF2] 100 Other given operational conditions affecting environmental exposure Release fraction to air from process: 0.01 Release fraction to soil from process (regional only): 1e-005 Release fraction to wastewater from process: 1e-005 Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Assumed domestic sewage treatment plant effluent flow is:[stp5] 2000 m3/day Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment is: 95.5 % The maximum allowable site tonnage (MSafe) based on domestic sewage plant effluent release is: kg / day Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal Combustion emissions considered in regional exposure assessment [ETW2] Combustion emissions limited by required exhaust emission controls [ETW1] Conditions and measures related to external recovery of waste This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated [ERW3] Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health Not applicable 3.2. Environment The Hydrocarbon Block Method has been used to calculate environmental exposrue with the Petrorisk model.[ee2] Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario Seite 20 von 21

35 4.1. Health Where other Risk Management Measures/Operational Conditions are adopted, then users should ensure that risks are managed to at least equivalent levels.[g23] 4.2. Environment Maximum Risk Characterisation Ratio for Wastewater Emisions [RCRwater] Seite 21 von 21

DELTA Imprägniergrund 1.06 Číslo materiálu 171302DW. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

DELTA Imprägniergrund 1.06 Číslo materiálu 171302DW. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana: 1 z 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Všeobecné použití: Ochranný

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. Menthol, chin, krist. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Menthol, chin, krist. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Mentol krystaly

Více

DELTA Hydrolasur 5.10 Číslo materiálu 171010DW

DELTA Hydrolasur 5.10 Číslo materiálu 171010DW Strana: 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Všeobecné použití: lazura

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F podle nařízení (ES) č. 107/2006 Datum vydání: 13.08.2012 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 09/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: GFCL Synonyma: 1.2. Příslušná určená

Více

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) BOTZ Melting point reducer Číslo materiálu 9800

BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) BOTZ Melting point reducer Číslo materiálu 9800 Strana: 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Všeobecné použití: Sklovitý

Více

: Sikalastic Primer PVC

: Sikalastic Primer PVC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Adhesive. +41 (0) Tox Info Suisse (24 h)

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Adhesive. +41 (0) Tox Info Suisse (24 h) Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) DIESEL-X

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) DIESEL-X ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Aditivum do motorové nafty. Určeno

Více

Datum revize 01.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 01.02.2015 1636/1637/1646

Datum revize 01.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 01.02.2015 1636/1637/1646 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Datum vydání / verze č.: Revize: 2. 7. 2011 / 2.0 Strana: 1 / 9 Název výrobku:

Datum vydání / verze č.: Revize: 2. 7. 2011 / 2.0 Strana: 1 / 9 Název výrobku: Datum vydání / verze č.: Revize: 2. 7. 2011 / 2.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: TIP TOP LIQUID BUFFER,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Datum revize 15.06.2015 Verze 3.0 Datum vytištění 02.07.2015. SikaSense -4710

Datum revize 15.06.2015 Verze 3.0 Datum vytištění 02.07.2015. SikaSense -4710 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Diesel aditiv winter dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Diesel aditiv winter dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010 strana 1 / 9 Oddíl 1: Identifikace směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název chemický / obchodní: Výrobce: OMA CZ a.s. Adresa: Borová 103, Stráž pod Ralskem 471 27 1.2 Příslušná určení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) MAKRAPOL

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) MAKRAPOL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 200-16 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Inhibitor koroze.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

Kraftstoffsystemreinigung Fuel Line Cleaner

Kraftstoffsystemreinigung Fuel Line Cleaner 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku čistič pro palivové systémy 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čistící kapalina pro palivové

Více

CYKLOHEXAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Cyklohexan 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI EZPEČNOSTNÍ LIST

CYKLOHEXAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Cyklohexan 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI EZPEČNOSTNÍ LIST EZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) CYKLOHEXAN Datum vydání: 10.11.2010 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Indexové

Více

Bezpečnostní list. Endo-Ice F. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Coltčne/Whaledent Inc.

Bezpečnostní list. Endo-Ice F. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Coltčne/Whaledent Inc. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident a reagenčních setů. Objednací číslo:

Více

Syntetické ředidlo V 40

Syntetické ředidlo V 40 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Další názvy KUNSTHARZ-VERDUENNUNG V 40 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor TC 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid

Více

SOKRATES Anticor. info@barvy-sokrates.cz http://www.barvy-sokrates.eu

SOKRATES Anticor. info@barvy-sokrates.cz http://www.barvy-sokrates.eu STRANA: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: SOKRATES- disperzní akrylátová barva základní - antikorozní na kov 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zkratka: Materialnr. 1024558 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY Strana : 1 / 5 ODDÍL 1. Identifikace látky/název přípravku/název firmy Distributor 1.1. Identifikace výrobku Identifikace výrobku Obchodní název Typ produktu : BP 55 Route de Brignais F-69563 Saint Geznis

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UNIMAGIC

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UNIMAGIC Strana 1 z 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Pro čištění

Více

: Sikalastic -600 PVC Primer

: Sikalastic -600 PVC Primer ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 17/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Synonyma: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Čistič motorů X60 dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010. Nejsou.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Čistič motorů X60 dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010. Nejsou. strana 1 / 10 Oddíl 1: Identifikace směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název chemický / obchodní: Výrobce: OMA CZ a.s. Adresa: Borová 103, Stráž pod Ralskem 471 27 1.2 Příslušná určení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Acute Tox. 2; H300 min. 98 092-002-00-3 6159-44-0 208-767-5 STOT RE 2; H373

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Acute Tox. 2; H300 min. 98 092-002-00-3 6159-44-0 208-767-5 STOT RE 2; H373 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 17.10.2012 Datum revize: OCTAN URANYLU DIHYDRÁT ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

METHYLALKOHOL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Methylalkohol 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST

METHYLALKOHOL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Methylalkohol 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) METHYLALKOHOL Datum vydání: 6.11.2010 Datum revize: 21.9.2011 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. One Coat 7.0 Activator

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. One Coat 7.0 Activator Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Bezpečnostní list Strana: 1/8 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vytištění: 14.08.2015 přepracováno: 14.08.2015 Obchodní název: VMM 4

Bezpečnostní list Strana: 1/8 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vytištění: 14.08.2015 přepracováno: 14.08.2015 Obchodní název: VMM 4 Bezpečnostní list Strana: 1/8 1. Identifi kace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Doporučený účel použití:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Síran nikelnatý hexahydrát

Síran nikelnatý hexahydrát BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 5.11.2010 Datum revize: 6.02.2012 SÍRAN NIKELNATÝ HEXAHYDRÁT 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 4.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Depural Neo 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: K očištění

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nemrznoucí kapalina (-20 C) dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nemrznoucí kapalina (-20 C) dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010 strana 1 / 10 Oddíl 1: Identifikace směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název chemický / obchodní: Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -20 C Výrobce: OMA CZ, a.s. Adresa: Borová 103,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Desident CaviCide 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Dezinfekční/dekontaminační

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Čistící prostředky. k soukromým účelům.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Super diesel aditiv zimní

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Super diesel aditiv zimní .2. (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200. září 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs.3..4. Číslo Další názvy směsi Příslušná

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dichroman draselný, 250g

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dichroman draselný, 250g Strana 1 z 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: 7778-50-9 Indexové č.: 024-002-00-6 Číslo ES: 231-906-6 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6 Datum revize:13.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor Carbofine 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro

Více

Datum revize 13.02.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 13.02.2015. Sikaflex -260 I LV

Datum revize 13.02.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 13.02.2015. Sikaflex -260 I LV ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

číslo revize: 1 číslo verze: 2.0

číslo revize: 1 číslo verze: 2.0 ODDÍL 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: Název: Další název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určená použití směsi:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ISOPROPYLALKOHOL. Isopropylalkohol. 2-Propanol, Propan-2-ol,Isopropanol,Isopropyl alcohol Molární hmotnost: 60,10 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ISOPROPYLALKOHOL. Isopropylalkohol. 2-Propanol, Propan-2-ol,Isopropanol,Isopropyl alcohol Molární hmotnost: 60,10 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC ISOPROPYLALKOHOL Datum vydání: 3.11.2010 Datum revize: 19.8.2014 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Komaprim 3 v 1 báze

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Komaprim 3 v 1 báze ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Syntetická antikorozní barva. Podrobnosti

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. A.R.T. Bond Primer A

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. A.R.T. Bond Primer A Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ARDEX GF 800 Fugenflex Komp.A

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ARDEX GF 800 Fugenflex Komp.A Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB.

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB. RS review date: 01/ /1 Strana: 1 Datum kompilace: 08/10/2015 Revize: 01/12/2016 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 15.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Ceradent 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list. Diesel Conditioner and Anti-Gel. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Diesel Conditioner and Anti-Gel. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Přídavek do

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. n-hexan. n-hexan

BEZPEČNOSTNÍ LIST. n-hexan. n-hexan BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č. 453/2010/EC n-hexan Datum vydání: 4.11.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 Strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Montážní lepidlo 48A

Montážní lepidlo 48A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs. Lepidlo. 1.3. Podrobné údaje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Tento výrobek nemá žádné popisné prvky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Strana: 1 Datum kompilace: 14/05/2015 Číslo revize: 1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: IC8-RTU 1.2. Příslušná určená použití

Více

ACETYLACETON 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ACETYLACETON 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ACETYLACETON Datum vydání: 12.11.2010 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Acetylaceton

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. n-heptan. n-heptan

BEZPEČNOSTNÍ LIST. n-heptan. n-heptan EZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec n-heptan Datum vydání: 4.11.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI /

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) č.1907/2006 a (ES) 453/2010 ALKAPRÉN 25

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) č.1907/2006 a (ES) 453/2010 ALKAPRÉN 25 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Alkaprén 25 Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010 RESISTIN ML RESISTIN ML

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010 RESISTIN ML RESISTIN ML Strana: 1 z 8 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Ochranný nátěr. Používá se ke konzervaci kovových

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. RETECH -60 C dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010. Nemrznoucí směs.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. RETECH -60 C dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010. Nemrznoucí směs. strana 1 / 9 Oddíl 1: Identifikace směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název chemický / obchodní: Výrobce: OMA CZ, a.s. Adresa: Borová 103, Stráž pod Ralskem 471 27 1.2 Příslušná určení

Více

XYLADECOR XYLAMON prostředek k hubení červotočů

XYLADECOR XYLAMON prostředek k hubení červotočů ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Přípravek k ochraně

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Isoleitspray ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Isoleitspray ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 27. 8. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list. Sauna-Duft-Konzentrat Honig. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Sauna-Duft-Konzentrat Honig. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Přidá se 5 ml

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 12.6.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Convertin Hart 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

MĚĎ prášková 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST

MĚĎ prášková 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) MĚĎ prášková Datum vydání: 16.5.2011 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Indexové

Více

ORANGE DAY ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

ORANGE DAY ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Datum vydání / verze č.: Revize: 3.11.2015 / 3.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: d-limonen Identifikační

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real profi čistič skleněných ploch

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nemrznoucí kapalina (-40 C) dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nemrznoucí kapalina (-40 C) dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010 strana 1 / 10 Oddíl 1: Identifikace směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název chemický / obchodní: Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -40 C Výrobce: OMA CZ, a.s. Adresa: Borová 103,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. OptiClean Ultimate RS

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. OptiClean Ultimate RS Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SLIP STOP

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SLIP STOP ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Ošetření řemenů. Pouze pro profesionálního

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UV 80. info@jokisch-fluids.de Herr Sengenhoff MSDS@jokisch-fluids.de www.jokisch-fluids.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UV 80. info@jokisch-fluids.de Herr Sengenhoff MSDS@jokisch-fluids.de www.jokisch-fluids. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Řezný olej 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) AIRCON

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) AIRCON ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 10082 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čistící prostředek.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění TUFF STUFF

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění TUFF STUFF ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Medicinální tinktura. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Booster

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Booster Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

LUXOL LAK S UV OCHRANOU

LUXOL LAK S UV OCHRANOU ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Syntetický lak. Podrobnosti o oblastech

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 830/2015

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 830/2015 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: (toluen) Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) REPIN. Datum revize: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) REPIN. Datum revize: Strana 1 z 5 Datum revize: 13.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Repin 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid-eugenolová

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti Strana: 1 Datum kompilace: 24/11/2015 Číslo revize: 1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: WP25 1.2. Příslušná určená použití

Více

Seidengasse 9 1070 Wien Austria Telefonní: +43152325010 Fax: +431523250160 office@schuelke.at www.schuelke.com

Seidengasse 9 1070 Wien Austria Telefonní: +43152325010 Fax: +431523250160 office@schuelke.at www.schuelke.com 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 02/09/2015 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: K2R INTENSIVE WHITE (ubrousky) 1.2. Příslušná určená použití látky

Více