Ilustrace. Dětská tématika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ilustrace. Dětská tématika"

Transkript

1 0

2 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Ilustrace Dětská tématika Doprovodný text k praktické diplomové práci Brno 2012 Vedoucí práce: doc. Jan Bruţeňák Autor práce: Bc. Zuzana Juřinová 1

3 Citace Juřinová, Zuzana. Ilustrace - Dětská tématika, doprovodný text k praktické diplomové práci. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra výtvarné výchovy, 2012, s. 69. Vedoucí diplomové práce doc. Jan Bruţeňák. 2

4 Abstrakt Pro diplomovou práci jsem si zvolila téma Ilustrace, Dětská tématika. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, ve které se zabývám stručně ilustrací, vývojem dětské ilustrace u nás, přibliţuji ţivot, dílo a tvorbu českého ilustrátora Jiřího Trnky, který je mou inspirací pro tuto práci. Druhá část je praktická, v níţ stručně popisuji vlastní výtvarnou práci - techniku, zpracování a tvorbu autorské kníţky pro děti. Na závěr, jsem popsala metodiku ilustrační tvorby do předmětu výtvarná výchova. Abstract For the thesis I have chosen the theme "Illustrations, Children's topic." The work is divided into two parts. The first part is theoretical, in which I describe briefly an illustration, the development of children's illustrations in this country, the life, work and illustrator of Czech Jiri Trnka, who is my inspiration for this work. The second part is practical, in which they briefly describe their own work as art technology, processing, and the author of books for children. In conclusion, I have described as making the subject of illustration art education. 3

5 Klíčová slova ilustrace, dětské ilustrace, autorská kníţka, technika kresby, kombinovaná kresba Keywords illustration, children's illustration, book authors, painting technology, combined painting 4

6 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem celou diplomovou práci vypracovala samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, z nichţ jsem při zpracování diplomové práce čerpala, řádně cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury, případně v odkazech pod čarou. Nedílnou součásti toho textu je autorská kniha Vzpomínky. Diplomová práce obsahuje 69 stran textu a ilustrací. Autorská kniha má 32 stran. Souhlasím, aby práce byla uloţena na Masarykově univerzitě v Brně na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně Bc. Zuzana Juřinová.. 5

7 Poděkování Velmi ráda bych poděkovala panu doc. Janu Bruţeňákovi za cenné rady, podporu, čas a trpělivost při konzultacích k vypracování mé diplomové práce. 6

8 Obsah Úvod Ilustrace Vývoj dětské ilustrace u nás Čeští ilustrátoři Ilustrátor Jiří Trnka Jiří Trnka Trnkův ţivot a dílo Trnkova ilustrace Slovo na závěr Vlastní tvorba Inspirace Pouţitá technika Barevnost Autorská kníţka pro děti Ilustrační tvorba do předmětu výtvarné výchovy Závěr Literatura Internetové zdroje Seznam obrázků

9 Úvod Diplomová práce Ilustrace, Dětská tématika se skládá z praktické části a doplňujícího teoretického textu. Ve své diplomové práci stručně popisuji pojem ilustrace a vývoj dětské ilustrace u nás. Vybrala jsem pouze české ilustrátory, kteří jsou mí oblíbení, a znám jejich tvorbu. V kapitole s názvem Ilustrátor Jiří Trnka krátce přibliţuji jeho ţivot, dílo a ilustrační tvorbu. V předposlední kapitole se zaměřuji na techniku vlastní práce, na popis pouţitých technik při tvorbě mé autorské kníţky. V poslední kapitole stručně uvádím ilustraci jako metodiku z pedagogického hlediska do předmětu výtvarné výchovy. Jiţ od začátku jsem věděla, ţe chci volně navázat na svou bakalářskou práci, protoţe technika, kterou jsem pouţila je stále mou oblíbenou a ilustrace knihy mi byla blízká. Hledala jsem však vhodné téma, protoţe bych se nerada opakovala. Téma, které by mě inspirovalo. Dětská ilustrace mě zaujala svou jasnou srozumitelností a zároveň moţností aţ snových podnětů při tvorbě. Dětmi jsme byli všichni a vzpomínky na pohádky a dětské příběhy má většina z nás. Začala jsem přemýšlet, jak bych nazvala svou diplomovou práci a jaké obrázky bude obsahovat. Nechtěla jsem ilustrovat konkrétní knihu, chtěla jsem spíše vytvořit ilustrace ke vzpomínkám na dětství. Na básničky a říkanky, které jsem se učila, na pohádky, které jsem četla nebo mi je vyprávěla mamka nebo babičky. Rozhodla jsem se pro malou autorskou kníţku, ve které by byly ilustrace pro děti s krátkými básničkami. A protoţe umím malovat, ale ne psát, poţádala jsem moji maminku o pomoc s texty. Souhlasila a začaly jsme si povídat o tom, co budu malovat, proč to maluji, co mě k tomu inspirovalo, která říkanka, pohádka. Kdyţ jsem měla ilustrace téměř hotové, mamka si je prohlédla a napsala k nim pár veršíků. Jak sama řekla, pro své děti přes dvacet. 8

10 Před začátkem samotného malování, jsem další inspiraci k mým ilustracím hledala i v knihách. Například jsem si půjčila docela tlustou knihu s názvem Jiří Trnka (autorem této knihy je L. H. Augustin). Prostudovala jsem si Trnkovy ilustrace i v různých jiných kníţkách (Zahrada, Říkejte si se mnou, Pohádky z jedné a tisíce noci ). Při prohlíţení jeho ilustrací jsem měla zvláštní pocit, který ve mě vyvolával vzpomínky na dětství. Vzpomněla jsem si, ţe na půdě u babičky máme schovanou velkou krabici plnou pohádkových kníţek. Našla jsem tam moje kníţky Říkejte si se mnou a Pohádky z jedné a tisíce noci od Františka Hrubína, kterou ilustroval Jiří Trnka, také kníţku Špalíček veršů a pohádek. Kdyţ jsem přemýšlela, proč mě vlastně zaujaly Trnkovy ilustrace, uvědomila jsem si, ţe to bude proto, ţe jeho ilustrace znám z útlého dětství, spojuji je s příjemnými chvílemi. Dle mého názoru se dokázal vcítit do dětské citlivé, vnímavé a nevinné duše, protoţe jeho ilustrace jsou opravdu hezké, zároveň snové a jakoby trochu smutné. Proto jsem se rozhodla, ţe se nechám inspirovat jeho ilustracemi, hlavně jeho zajímavou technikou a barevností. 9

11 1 Ilustrace Spisovatel okouzluje slovem, ilustrátor čaruje obrazem. 1 Ilustrace je podle V. Kudělky slovo, které je odvozeno z latinského původu illustrare (tzn. osvětlit, objasnit či vysvětlit). 2 Jde o výtvarný doprovod knihy, který má literární text doplnit, vhodně vysvětlit, zkrátka udělat srozumitelnějším. Většinou jsou ilustrace tvořeny technikou kresby, malby, grafiky (např.: linoryt, dřevoryt, mědiryt, lepty), koláţe, ale poţívají se i další kombinované techniky. Zasahují i nové média, například fotografie, počítačové programy pro zpracování fotografií (např. Adobe Photoshop, CorelDraw). Ilustrace jsou doprovodem nejen textu v tištěné knize, ale i v časopisech, novinách a v současnosti stále více i na webových stránkách. Autor Matějčka ve svojí knize píše, ţe ilustrace je kaţdý výtvarný projev, jenţ doprovází myšlenku literární, ať vědeckou, ať uměleckou, a jenţ posiluje názor a představu čtenáře prostředky, jeţ psanému slovu nejsou dány. 3 Ilustraci se věnuje hodně umělců, kteří se zabývají uměleckou ilustraci i jako volnou tvorbou a zapojují ji do vývojového umění. Cílem umělecké ilustrace v literárním díle je výtvarný záţitek textu. Kaţdý autor ilustruje podle své vlastní fantazie, svých pocitů a reaguje na ţivot, na to, co se děje v jeho okolí či ve světě. Proto nám obrázková ilustrace nám umocňuje dojem z četby a dává nám větší představivost děje příběhů. 1 AUGUSTIN. Jiří Trnka. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s KUDĚLKA, Viktor. Malý labyrint literatury. 1.vyd. Praha: Albatros, 1982, s MATĚJČEK, Antonín. Ilustrace. Praha: Nakladatelství Jan Štenc, 1931, s

12 1.1 Vývoj dětské ilustrace u nás Nejstarším a nejčitelnějším písmem je obraz. Z něj dovede čísti divoch i dítě. 4 Za počátek ilustrace ke knize pro děti, povaţujeme dílo Orbis pictus (1658) Jana Amose Komenského, který je nazýván učitelem národa. I kdyţ jméno autora dřevorytin v knize není známo, z dobových zpráv se nejednalo o velkého umělce, spíše byl rytec šikovným řemeslníkem. Na počátku 19. století, v období národního obrození, začínají ilustrace doprovázet psaný text, ale aţ do poloviny století se v knihách objevují velmi zřídka. Psané texty v té době doprovázejí spíše lidové, kýčovité obrázky. Obrazový doprovod knih pro děti byl zpočátku podceňován. V české kniţní ilustraci z počátku 20. století, je jasně znatelná strohá popisnost a ne příliš umělecké pojetí. Změna v tomto trendu přišla aţ s ilustracemi skutečných malířů. Za specifického národního českého ilustrátora z přelomu 19. a 20. století povaţujeme Mikoláše Aleše ( ). Zabýval se zobrazováním českých dějin, je znám jak výzdobou interiérů, tak i výzdobou fasádní. Jeho ilustrace doprovázely mnoho slavných děl A. Jiráska, F. L. Čelakovského, věnoval se i časopisecké ilustraci pro Květy, Světozor a další. Vytvořil ilustrace do několika dětských knih, např. Špalíček pohádek, pověstí a přísloví, zabýval se kresbami k lidovým písničkám, maloval obrázky na motivy lidových říkadel a pohádek, ilustroval i slabikář. 4 ILIEV, Jiří; ZAPLETAL, Zdeněk. Výtvarné umění a kniha pro mládeţ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s

13 Počátek minulého století je také spojen s bohatou tvorbou Věnceslava Černého ( ), k jeho nejznámějším ilustracím patří historické malby k Jiráskovým Starým pověstem českým. Dalšími kvalitními ilustracemi pro dětské kníţky se reprezentovali Jaroslav Filip ( ), Oldřich Cihelka ( ), Cyril Bouda ( ) a později i malíři Jan Zrzavý ( ) a Vlastimil Rada ( ). Významné ilustrace vytvořili také autoři, kteří působili těsně po první světové válce, například Hanuš Schwaiger ( ), který byl přítelem T. G. Masaryka a vrstevníkem M. Alše a který jiţ jako ţák akademie v roce 1880 vystavoval perokresby na téma známé německé pověsti Krysař. Artuš Scheiner, ilustroval známou pohádkovou kníţku Růţenka a Bobeš od autora V. Říhy a byl velmi oblíben pro své ilustrace výpravných a dekorativních scén. Ilustrátor Adolf Kašpar ( ) jako mladý student ilustroval knihu Babička, od Boţeny Němcové, která je dodnes ceněna. V meziválečném období dvacátých a třicátých let se začal projevovat větší zájem o dětskou knihu, především díky výrazným malířským osobnostem. V tomto období se proslavil Josef Lada ( ), jeho obrázky byly zaměřeny na dětského čtenáře a jsou stále inspirací pro další generace ilustrátorů. Ladovy ilustrace obsahují reálný odraz jeho vzpomínek z rodného domova v Hrusicích, kde ţil. Ve svých ilustracích vyjadřuje lásku k domovu, k lidem, ke zvířatům, ale samozřejmě jim nechybí i nevinný humor pro děti. V tomto období začal ilustrovat knihy pro děti i Josef Čapek ( ), který výtvarně zjednodušil ilustrace v řadě pohádkových kníţek pro děti, například Dášeňka čili ţivot štěněte (Obr. 1.1) nebo Devatero pohádek. Výtvarník Ondřej Sekora ( ), se proslavil svou téměř autobiografickou figurkou Ferdy Mravence a stejně známý je i Brouk Pytlík nebo Kronika města Kocourkova. Obr Dášenka čili ţivot štěněte. 12

14 Dalším, významným ilustrátorem dobrodruţných knih pro děti, ale i odborné literatury byl Zdeněk Burian ( ). Je nazýván malířem pravěku a ilustrátorem dobrodruţných knih. Tvořil převáţně kvašovou technikou. Z osobností, jeţ tvořily po druhé světové válce, bych zmínila také tvorbu Jiřího Trnky ( ), Adolfa Zábranského ( ) a Antonína Strnadela ( ). Jiří Trnka vstoupil do povědomí veřejnosti především díky loutkovému divadlu, které bylo jeho celoţivotní láskou. Inspirovalo ho ke stvoření postaviček, které maloval ve svých ilustracích. Adolf Zábranský byl znám svými monumentálními díly, například výzdobou Hrzánského paláce, ale byl i významným ilustrátorem sbírek dětské poezie a literatury, například Hanýţka a Martínek J. Š. Baara. Antonín Strnadel se inspiroval ve své tvorbě lidovými tradicemi z jeho rodného Valašska. Nemohu nezmínit tvorbu Heleny Zmatlíkové ( ), která se z počátku při studiích ţivila jako módní kreslířka, později se věnovala hlavně ilustracím dětských kníţek. Její díla doprovodily na 250 knih. Nejznámější je asi Honzíkova cesta nebo Děti z Bullerbynu. Pracovala i na animovaných filmech. Stejně tak i Radek Pilař ( ), který animoval pohádkový cyklus o loupeţníkovi Rumcajsovi od Václava Čtvrtka. Jeho kresba je typická svou dekorativní plošnou barevností. Zajímavým a originálním výtvarným stylem v české ilustraci se zabývá Květa Pacovská (*1928). Její charakteristickou grafickou ilustrací je pestře barevná geometrická linie, které nám můţe připomínat Pabla Picassa a Paula Kleea (Obr. 1.2.). V roce 1992 byla po J. Trnkovi druhou autorkou, která získala Cenu Hanse Christiana Andersena. V šedesátých letech autor Ota Janeček ( ) ilustroval opravdu velmi křehké, poetické a snové obrázky, příkladem jeho krásné ilustrace je dílo Šťastný princ od autora Oscara Wilda. Gabriela Dubská ( ) kniţní 13

15 grafička a ilustrátorka, ukázala dětem podobu Makové panenky a motýla Emanuela, pohádky, kterou napsal V. Čtvrtek. Dobrodruţný ilustrátor, grafik, jehoţ doménou je suchá jehla, lept a především litografie, Adolf Born (*1930) je znám ilustracemi knih M. Macourka Mach a Šebestová, Ţofka nebo V. Steklače Boříkovy lapálie. Josef Kremláček (*1937) jako kniţní ilustrátor se většinou věnuje pohádkám pro děti. Kremláčkovy ilustrace jsou obohaceny fantazií, která spojuje lyriku s tajemnými rysy z exotického prostředí. V současné době se kniţní ilustrací pro děti a mládeţ věnují například Petr Sís (*1949), Jindra Čapek (*1953), Markéta Prachatická (*1953), Adolf Dudek (*1964), Renáta Fučíková (*1964), Pavel Čech (*1968), Galina Miklínová (*1970) a řada dalších ilustrátorů. Český ilustrátor Petr Sís, ţijící ve Spojených státech, získal v roce 2012, jako třetí český výtvarník, Cenu Hanse Christiana Andersena, která je označována za Nobelovu cenu pro dětskou literaturu. Obr Ilustrace od Květy Pacovské. 14

16 Tvorba dalšího z výtvarníků, Jindry Čapka, jemnost jeho malby a důraz na detaily má mnoho společného s uměním miniatur. Jeho dílo je známé nejen u nás, ale i ve Švýcarsku a v Německu, kde spolupracuje s tamními nakladatelstvími. Ilustrace Pavla Čecha jsou přímo okouzlující a trochu mi některé obrázky připomínají Jiřího Trnku. Čech kreslí i komiksy a vyšlo mu několik autorských knih. Renáta Fučíková ilustruje nejen knihy pro děti, ale i učebnice, publikuje v časopisech a na svém kontě má i 6 poštovních známek. Vytvořila autorskou knihu T. G. Masaryk, která je určena dětem. Píši-li o dětské ilustraci, nemohu zapomenout na časopisy pro děti, např. Sluníčko, Mateřídouška, Ohníček, Pionýr, Čtyřlístek nebo ABC. Některé byly svým obsahem poplatné době, ale většina jich vychází dodnes. Sluníčko je určeno pro děti předškolního věku a vzniklo v roce 1967, zaloţil jej Zdeněk Adla, dalším ze spoluzakladatelů byl Radek Pilař. Časopis Mateřídouška je pak pro školáky a vznikl v roce 1945 z iniciativy Františka Hrubína. Záhlaví časopisu na jeho ţádost vytvořil Josef Lada. V nezměněné podobě ho můţeme vidět na první stránce dodnes. V těchto časopisech kaţdý měsíc vychází mnoho básniček, říkadel, hádanek, příběhů a pohádek, které svými ilustracemi doprovázejí různí ilustrátoři. Děti tak mají moţnost přirozenou formou se seznámit s různými styly jednotlivých autorů. Kdyţ pak jejich obrázky najdou v kníţkách, připadají jim známé a snadněji se ztotoţní s hrdiny příběhů. V obou časopisech publikovali např. autoři Miloš Nesvadba (*1925), jiţ zmiňovaný Radek Pilař, Adolf Dudek (*1964), Zdeněk Smetana (*1925), Věra Faltová ( ) a mnoho dalších. V časopisech pro starší děti byly vţdy velmi oblíbené komiksové příběhy. Krátký výčet komiksových ilustrátorů: František Kobík (*1933), který je znám svými komiksy, jeţ vycházely v ABC Stráţci, Kruanova dobrodruţství, Kája Saudek (*1935), Adolf Born, Oldřich Jelínek (*1930), Karel Franta (*1928). 15

17 1.2 Čeští ilustrátoři Vybrala jsem si několik známých českých ilustrátorů, kteří mi přirostli k srdci uţ v dětství. Ke kaţdému ilustrátorovi krátce napíši svůj pohled na jejich tvorbu. Některé ilustrace nebyly vydány pouze v kníţkách, ale také podle nich vznikly animované filmy pro děti nebo pohádkové příběhy televizního Večerníčku. Jako kaţdé dítě jsem se ráda dívala na večerní pohádky. Vţdycky mě fascinovala ta barevná pestrost a roztomilé pohyblivé postavičky v obrazovce. Nejvíc mě zaujaly večerníčkové pohádky o dvou malých skřítcích Křemílkovi a Vochomůrkovi, o zeleném Rákosníčkovi, o skřítku Racochejlovi, Broučci, Krtek, Bob a Bobek a řada dalších pohádek, které právě ilustrovali Zdeněk Smetana, Jiří Trnka, Zdeněk Miler, Radek Pilař, Josef Lada, Adolf Born, Jiří Šalamoun, Vladimír Jiránek a další. Josef Lada ( ) - jeho asi nejznámější autorská kniha se jmenuje O kocourovi Mikešovi (Obr. 1.3) a inspirací pro její vznik byly Ladovy vzpomínky na dětství v Hrusicích, odkud pocházel. Paní Květa Naštická, která pracuje jako průvodkyně v hrusickém muzeu Památníku mistra Josefa Lady, v rozhovoru říká, ţe kocour Mikeš prý skutečně v Hrusicích ţil a tatínek Lada si o něm vymýšlel pohádky pro své dcery Evičku a Alenku. Své povídání pak sepsal a doplnil černobílými ilustracemi a tak vyšel Mikeš kniţně poprvé v roce 1934 pod názvem O kocourkovi, který mluvil. 5 Pravdou je, ţe Ladovy ilustrace obsahují bohatý děj a příběhy, ve kterých hlavním společným jmenovatelem jsou zvířátka a lidé, vyjadřují lásku k domovu. Nechybí jim nevinný humor a poťouchlosti, které mají děti tak rády. 5 Památník mistra Josefa Lady [online]. Publikováno v Hlasu Hrusic, září 2001 [cit ]. Dostupné z: 16

18 Líbí se mi, ţe kreslil jednoduché, černé linie, které vybarvil a znovu zvýraznil. Podle jeho ilustrací si můţeme lehce představit, jak vypadal ţivot v dobách, kdy Josef Lada ţil. Starou kníţku O kocouru Mikešovi, která je od mojí mámy, máme dodnes schovanou. Obr O kocouru Mikešovi. 17

19 Já jsem tě jenom nakreslil, nakreslil jsem ti čepičku, botičky, koníčka, autíčko a kolečko a oči jsem ti nakreslil jako hvězdičky. 6 Řekl ve svém rozhovoru známý ilustrátor a tvůrce animovaného filmu Radek Pilař ( ), který v roce 1965, spolu s Václavem Bedřichem (autor znělky), stvořili postavičku se jménem Večerníček (Obr. 1.4.). O dva roky později, nakreslil podle literární předlohy spisovatele Václava Čtvrtka Loupeţníka Rumcajse. Tato pohádka měla v televizním provedení 53 dílů. Jeho ilustrace mám ráda, protoţe jsou jednoduché a srozumitelné. Obr Večerníček. 6 Večerníček: Jak vznikala znělka Večerníčka [online]. Česká televize [cit ]. Dostupné z: 18

20 Zdeněk Smetana (*1925) ilustroval spoustu kníţek pro děti, např. Pohádky z mechu a kapradí (Obr. 1.5), o Rákosníčkovi, o skřítku Racochejlovi. Pracoval jako animátor ve studiu Bratři v triku, které vedl Jiří Trnka, kde propadl kouzlu kresleného filmu. Jeho ilustrace jsou bohatě aţ pastelově barevné a děj je plný dojmů. Zaujalo mně jím kreslené barevné pozadí, které působí většinou aţ trochu strašidelně. Kontrastem k tomu jsou pak nevinné postavičky, které vypadají jako malí rozkošní skřítkové. Obr Pohádky z mechu a kapradí. 19

21 Šel jsem do lesa a na nic jsem nepřišel. Byl jsem zničený. A kdyţ jsem vylezl na louku, zakopnul jsem o krtinu. Tak jsem si řekl: Jé, to je nápad, krtek! 7 zavzpomínal si pan výtvarník Zdeněk Miler (* ), který vymyslel a ilustroval snad nejmilejší a nejznámější postavičku - Krtka. Původně měl vytvořit povídku na téma, jak se vyrábí plátno. První krátký film Jak Krtek ke kalhotkám přišel (Obr. 1.6), vznikal dva roky a byl hned oceněn na několika festivalech. Přesto, ţe první příběh o Krtkovi byl uveden v roce 1956, je o něj stále velký zájem jak u nás, tak i v zahraničí. Miler vytvořil i jiné postavy. Zvědavé štěňátko, Cvrčka, Kubulu a Kubu Kubikulu. Jeho tvorba je precizně propracovaná a přesto přímo roztomilá a na děti i dospělé působí láskyplným dojmem. Obr O Krtkovi. 7 JAB. Nejslavnější český krtek opět na obrazovce [online] [cit ]. Dostupné z: 20

22 Adolf Born (*1930) je nejen známý ilustrátor, ale i objevitel obdivuhodného světa svérázných postaviček, bizarních zvířat, pouťových polykačů ohňů a noţů, elegantních pánů v cylindru a dam s vysokými účesy a hlubokými výstřihy, které nelze zaměnit se ţádným jiným výtvarníkem. 8. Born ilustroval pro děti Macha a Šebestovou, pro mládeţ Robinsona Crusoe. Spíše dával přednost kniţním ilustracím pro starší děti, hodně kreslil do dobrodruţných knih. Moţná je to proto, ţe jeho obrázky jsou naplněny dějem, který podporuje fantazii. Jeho postavy se usmívají a jsou tak nějak mimo čas i realitu. Barevnost ilustrací pana Borna je podle mě tajuplná, záhadná, plná starého světa s muţi v kloboucích a s načesanými dámami. Obr Mach a Šebestová. 8 REDAKCE. Born Adolf [online] [cit ]. Dostupné z: 21

23 2 Ilustrátor Jiří Trnka Trnkův talent, objevnost, fantazie, poetičnost, malířství a vynalézavost byly dominanty, které jej řadí mezi renesanční umělce. 9 Obr Jiří Trnka. 2.1 Jiří Trnka Narodil se 24. února 1908 v Petrohradě v Plzni a zemřel 30. prosince 1969 v Praze. Kniha pohádek Hanse Christiana Andersena s jeho kresbami byla vyhlášená za nejkrásnější knihu 20. století. Sám napsal a ilustroval nejznámější dětskou kníţku nazvanou Zahrada, která byla zpracována i v animovaném filmu. 9 PRACNÁ, Milena. Stoletý Jiří Trnka byl jedinečný umělec se světovou prestiţí [online] [cit ]. Dostupné z: 22

24 Jiří Trnka ( ) byl nejen ilustrátorem, ale i malířem, tvůrcem kreslených a loutkových filmů, sochařem, scénáristou, reţisérem, profesorem na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a členem zakladatelské generace ilustrátorů z konce třicátých let. Byl všestranným umělcem. Jeho celoţivotní práce zahrnuje více neţ sto obrazů a kreseb, půl druhou stovku ilustrovaných knih, několik vlastních kníţek pro děti, tři desítky animovaných filmů, tisíce filmových a divadelních loutek. Všechny jeho vlastní práce a tvorbu částečně vytvářel levou rukou. Uměl kreslit oběma rukama současně. Byl velmi vzdělaný, talentovaný a pracovitý člověk, důkazem budiţ to, ţe ve svém studiu a v ateliéru byl schopen trávit denně dokonce 16 hodin! Trnkův život a dílo Narodil se nám v sobotu v poledne, dne 24. února Bylo to dítě tak silné, ţe mu řekl doktor Hauf, který ho na svět přivítal: Ty jsi ale chlapák. 11 Rodiče Trnkovi byli velmi šťastní, ţe na svět přišel jejich první syn Jiří, který byl pojmenován po svém dědečkovi, který byl i jeho kmotrem. Rodina Trnkova se bála, ţe jejich jméno Trnka zanikne, protoţe starší bratr otce Jiřího měl jen dcery. Jako malý, Jiří Trnka bydlel u rodičů v rodné vesnici v Petrohradě. Tatínek Rudolf Trnka byl mistrem klempířem a ve svém domě měl vlastní malou klempířskou dílnu. Maminka Růţena Trnková byla švadlenou. Tatínek za války býval často na vojně, proto maminka měla na starost i muţovu klempířskou dílnu, tzn., ţe vyjednávala se zákazníky, vedla psaní účtů a knih. K tomu sama vedla i domácnost a opatrovala staršího syna Jiřího a mladšího syna Rudolfa. 10 AUGUSTIN, L. H. Jiří Trnka. 1. vyd. Praha: Academia, s TRNKOVÁ, Růţena. Můj syn. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1972, s

25 Byl mu asi jeden rok, kdy si nejraději lehl na podlahu na bříško a čmáral tuţkou na kusu papíru, aţ byl plný. Pak jej obrátil a počmáral i druhou stranu. 12 Malý Jiří Trnka si našel svou zálibu, kterou měl nejraději. Papíry a tuţky. Našel i další vášeň. Byly to loutky. Jiřího doprovázely jiţ od útlého dětství, kdy si jako malý chlapec hrál s hračkami, které mu šila jeho maminka a sám si je upravoval. A právě malování, kreslení a loutkářství ho doprovázelo celý ţivot. Maminka často chodila se svými syny do plzeňského loutkového divadla Feriálních osad, kde hrával a besedoval s dětmi pan profesor a slavný loutkář Josef Skupa. Kdyţ pan profesor J. Skupa řekl dětem, aby kaţdý z nich donesl nakresleného Kašpárka do příštího představení, a ten, kdo z nich bude mít nakresleného hezkého Kašpárka, dostane pěknou pohádkovou kníţku. Jiří s chutí nakreslil Kašpárka několikrát, a aţ se mu konečně obrázek zalíbil, přestal kreslit. Omaloval jej pestře pastelkami a těšil se do divadla, co tomu řekne pan profesor. 12 A panu profesorovi Skupovi se skutečně Jiříkův obrázek líbil, nejvíc ze všech dětí, proto mu předal pohádkovou kníţku Plavec Synbad. To byla Jiříkova první soutěţ a také se poprvé osobně setkal s profesorem Josefem Skupou. V roce 1923 Trnka studoval na reálce. Chodil do několika předmětů, kde učil pan profesor Josef Skupa. Oba se uţ znali z loutkového divadla Feriálních osad. Pan profesor Skupa věděl, ţe Jiří je velice nadaný v malování, proto ho vţdycky vzal do svého kabinetu. Společně pracovali na různých pracích pro divadlo (loutky, kulisy). Ve škole při kreslení se Trnka spřátelil se studentem Frantou Kolihou, který byl o tři roky starší neţ Jiří. Oba si rozuměli a měli podobné zájmy (kreslení, umění, literaturu), stali se z nich velcí přátelé. V té době byl Trnka neustále zaměstnán u profesora Skupy a na učení mu nezbýval čas. Raději kreslil a vyřezával různé figurky ze dřeva. Proto, kdyţ dostal ve škole poznámku za nenapsaný domácí úkol a nenaučenou básničku, jeho tatínek se rozzlobil, ţe Jiří ztrácí čas 12 TRNKOVÁ, Růţena. Můj syn. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, s. 26,

26 hraním si s figurkami a všechny mu je spálil v kamnech. Neodradilo ho to a tajně vyřezával nové figurky, jen kdyţ tatínek nebyl doma. Kdyţ mu bylo patnáct let, začal chodit na soukromé krouţky kreslení aktů podle ţivého modelu a na dámský kurz batikování, který zavedl profesor J. Skupa. Chtěl se naučit něco nového ve výtvarné práci. Jenţe v roce 1927 byla hospodářská krize. Jiří musel ukončit niţší reálku a odešel ze školy do učení k panu Veverkovi, který byl majitelem umělecké trţnice na náměstí, kde prodával obrazy a keramiku. Moc ho tam netěšilo, ale neopustil svůj umělecký vývoj a stále se dál vzdělával. 13 S matkou a se svým mladším bratrem Rudolfem chodili do divadla, do kina, na malířské výstavy a na přednášky o umění. Z učení v obchodě vţdycky docházel domů aţ k večeru, kde se pustil do kreslení nebo vyřezávání loutek. Po dvou letech byl vyučen v obchodě a nějaký čas zůstal doma, kde dále kreslil a vyřezával loutky. Ale pan profesor J. Skupa se snaţil přesvědčit rodiče o Jiřího talentu, a tak jim nabídl, aby ho poslali dál se vzdělávat. Bohuţel v té době byla hospodářská krize, neměli dostatek peněz a pro ně to bylo těţké rozhodnutí. Obr Trnkovy loutky z pohádky Staré pověsti a Špalíček. 13 TRNKOVÁ, Růţena. Můj syn. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, s

27 V roce 1929 pořádala Umělecká výchova na Vinohradech v Praze velkou loutkářskou výstavu. Pan profesor J. Skupa tam vystavoval své umělecké loutky a byly vystaveny ještě i jiné loutky Jiřího, vyzařující básnickou náplň a citovou hloubku. 14 Jednou měl Trnkův tatínek pracovní cestu do Prahy a rozhodl se, ţe se zajde podívat na loutkářskou výstavu. A právě na výstavě se hodně mluvilo o Jiřím Trnkovi, všichni obdivovali jeho loutky. Tatínka to přesvědčilo a po příjezdu z Prahy začal sledovat Jiřího práci a přestal ji povaţovat za ztrátu času. Nakonec se oba rodiče rozhodli, ţe se Jiří bude celé prázdniny připravovat na přijímací zkoušku na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Tak mohl kreslit kaţdý den. Měl bohatou fantazií, a protoţe měl obrovskou radost, ţe jde do něčeho, co ho skutečně baví, pilně se připravoval. Po prázdninách jel do Prahy na přijímací zkoušku a tu úspěšně sloţil. Na Uměleckoprůmyslové škole učilo spoustu známých akademických umělců, př. profesor František Kysela učil malbu a kresbu, profesor Jaroslav Benda učil uţitou grafiku, karikaturista Zdeněk Kratochvíl vedl ilustrační tvorbu, Arnošt Hofbauer vedl malířskou školu ad. Jeho učitelem byl Jaroslav Benda. Na této škole Jiří Trnka obdivoval i své kolegy Antonína Strnadela, Adolfa Zábranského a další. Roku 1931 bylo Jiřímu devatenáct let a v té době byla opět pořádána Mezinárodní loutkářská výstava v Praze. Tentokrát uţ vystavoval sám Jiří, bez vedení profesora J. Skupy. Opět byl prohlášen za nadějného umělce. V průběhu celého studia i o prázdninách Jiří Trnka pilně pracoval. Hodně kreslil, vyřezával další zajímavé loutky a hračky pro děti, ilustroval několik dětských kníţek o Spejblovi a Hurvínkovi, pracoval u profesora J. Skupy v divadle a s Frantou Kolihou navštěvovali Osvobozeného divadla od Voskovce a Wericha. 14 TRNKOVÁ, Růţena. Můj syn. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, s

28 V květnu roku 1935 jel profesor Skupa do Estonska, Litvy a druhých severských států a vzal Jiřího s sebou. 15 V tomto roce Jiří Trnka poprvé odcestoval s profesorem J. Skupou do cizí země, poprvé se setkal se severským mořem. Severské státy postupně zcestovali a zahráli ve Státním divadle představení, které mělo obrovský úspěch. Roku 1935 dokončil studium na Uměleckoprůmyslové škole. Avšak nadále zůstal v Praze. Ze začátku začal pracovat, jako kreslíř v redakci Melantrichu, v tehdejším největším nakladatelství. Kreslil ilustrační obrázky do novin, do časopisu Kvítka, do přílohy Českého slova. Později začal přemýšlet o svém návratu k divadlu a loutkám. V redakci se setkal s panem Hášou, který byl šéfem propagačního oddělení. Společně se zařídili v prázdném Dřevěném divadle v Rokoku, které bylo volné. Jiří Trnka vedl uměleckou a technickou práci. A pan Háša měl na starost o obchod. Jiří Trnka pořádal maminku, aby mu přijela vypomáhat při šití a oblékání loutek. Opět vyřezával své oblíbené loutky, dělal různé kulisy, stříhal látky a kreslil návrhy pro další loutky. Obr Ilustrace z knihy Zahrada. 15 TRNKOVÁ, Růţena. Můj syn. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, s

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

EU_12_sada2_06_ČJ_Literatura4_Dur

EU_12_sada2_06_ČJ_Literatura4_Dur EU_12_sada2_06_ČJ_Literatura4_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Identifikátor materiálu: EU - 4-51, poezie-próza, spisovatel-ilustátor, divadlo Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Ţáci rozlišují poezii, prózu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR KRESBY A GRAFIKY STUDIO OF DRAWING AND PRINTMAKING ŢIVOT LIFE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Besedy připravuje: Martina Jančeková MŠ, 1. stupeň ZŠ. Pohádky

Besedy připravuje: Martina Jančeková MŠ, 1. stupeň ZŠ. Pohádky Besedy připravuje: Martina Jančeková martina.jancekova@mlp.cz /objevování radosti ze čtení, vyprávění a rozvíjení komunikačních schopností/ MŠ, 1. stupeň ZŠ Pohádky Andersen, Hans Christian Slavný pohádkář

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Připravované akce Osobnost Bořík Frýba získal hlavní ceny na prvním festivalu kresleného humoru Vynikajícího kreslíře, který umí nakreslit vtip i karikaturu, známe již mnoho let. Seznámili jsme se s ním

Více

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Anotace Autorka Výstavy Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Prostředí jenž kolem sebe každý z nás každodenně vytváří je ovlivněno touhou po životě. Její hodnotu máme nastavenou uvnitř svého srdce a

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN KRESBA/MALBA Jsem školák kresba bezprostředních zážitků z prvního dne ve škole Kresba postavy

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

V pohádkách se objevují kouzelné předměty Dobro vítězí nad zlem

V pohádkách se objevují kouzelné předměty Dobro vítězí nad zlem POHÁDKA Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_L.3.713 Anotace: Pohádka Autor: Mgr. Soňa Pavlíková Předmět: Český jazyk literatura Očekávané výstupy:

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Informativní lekce pro základní školy

Informativní lekce pro základní školy informativní lekce Přehled informativních lekcí ve škol. roce 2016/2017 Vážení přátelé, připravili jsme pro vás na školní rok 2016/2017 nabídku informativních lekcí pro předškolní děti z MŠ, žáky 1. až

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_12_INOVACE_162_Volný čas pohádková abeceda AUTOR: Mgr. Michaela Rychlá ROČNÍK: 2. DATUM: 20. 1. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

MOC 99,- MOC 149,- MOC 99,-

MOC 99,- MOC 149,- MOC 99,- Zábavné úkoly se samolepkami pro všechny předškoláky. Sešit s obrázky nejoblíbenějších zvířecích kamarádů je doplněn listy se samolepkami, které děti mohou nalepovat na příslušné obrázky se shodnými obrysy.

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur

EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

Základní škola třída. Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková

Základní škola třída. Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková Základní škola 1. - 2. třída Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková Lekce informačního vzdělávání JÁ, KNÍŽKA A KNIHOVNA Seznámení s knihovnou; pojmy knihovna, knihkupectví, autor, ilustrátor; prohlídka

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Knižní fond žákovské knihovny ZŠ

Knižní fond žákovské knihovny ZŠ Knižní fond žákovské knihovny ZŠ Inventární číslo Název knihy Autor Žk 001 Rezinka K. Sojková Žk 002 Čteme dětem M. Hanzová Žk 003 Čteme dětem M. Hanzová Žk 004 Čteme dětem M. Hanzová Žk 005 Čteme dětem

Více

Anotace: Arnošt Goldflam: Tatínek není k zahození pracovní listy Ověření ve výuce: Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2.

Anotace: Arnošt Goldflam: Tatínek není k zahození pracovní listy Ověření ve výuce: Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Anotace: Arnošt Goldflam: Tatínek není k zahození pracovní listy Ověření ve výuce: 10.9.2012 Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, moderní pohádka, próza Anotace: tento výukový

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá barvy, vytváří odstíny, kontrasty vytvoří barevnou a tvarovou kompozici s prvky - kontrast, světlostní poměr - barevnost přírodních objektů

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Nabídka pro žáky ZŠ

Nabídka pro žáky ZŠ Nabídka pro žáky ZŠ 2016 2017 Nabízíme vám širší nabídku akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2016 2017. Lze ji běžně využívat i mimo základní

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

PRVNÍ SEZNÁMENÍ S KNIHOU

PRVNÍ SEZNÁMENÍ S KNIHOU PRVNÍ SEZNÁMENÍ S KNIHOU ČAREK, Jan O veselé mašince / Jan Čarek, il. Zdeněk Miler. - 11. vyd. - Praha : Albatros, 2008. - Nestr. ; 17 x 24 cm: Kč 89,00 Veršované leporelo autorů Jana Čarka a Zdeňka Milera

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Královské pohádky. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Královské pohádky Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.cpress.cz www.albatrosmedia.cz František Zacharník Královské pohádky e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna práva vyhrazena.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NABÍDKA LEKCÍ PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vážení pedagogové, dostává se vám do rukou nabídka vzdělávacích programů v knihovně. Nabídka je rozdělena do dvou částí, na lekce informačního

Více

Anotace: Zdeněk Svěrák: Radovanovy radovánky pracovní listy Ověření ve výuce: Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik,

Anotace: Zdeněk Svěrák: Radovanovy radovánky pracovní listy Ověření ve výuce: Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, Anotace: Zdeněk Svěrák: Radovanovy radovánky pracovní listy Ověření ve výuce: 26.3.2012 Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, moderní pohádka, próza Anotace: tento DUM názorně a

Více

PROJEKT: KNIHA NEJLEPŠÍ KAMARÁD

PROJEKT: KNIHA NEJLEPŠÍ KAMARÁD PROJEKT: KNIHA NEJLEPŠÍ KAMARÁD V současné přetechnizované době bylo naším cílem ukázat a přiblížit dětem svět knih a nejen dětem, ale také jejich rodičům. Protože jsme v průběhu těchto dnů zjistili, jak

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 Roční téma: POJĎTĚ S NÁMI DO POHÁDKY Žáky bude celý rok provázet toto téma, jednotlivé měsíce budou mít názvy pohádkových království a hry, činnosti i akce budou inspirované

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Číslo 4 Duben 2015. V tomto čísle: Jarní projekty a Čteme se slonem Bobem. Popíšu, popíšeš, popíšeme třeba upíra! Abeceda zimy

Číslo 4 Duben 2015. V tomto čísle: Jarní projekty a Čteme se slonem Bobem. Popíšu, popíšeš, popíšeme třeba upíra! Abeceda zimy Časopis žáků a učitelů České školy bez hranic v Paříži. Vychází od října 2013.. Číslo 4 Duben 2015 V tomto čísle: Jarní projekty a Čteme se slonem Bobem Popíšu, popíšeš, popíšeme třeba upíra! Abeceda zimy

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Realizace modelových kolekcí

Realizace modelových kolekcí Realizace modelových kolekcí výukový modul Renata Pušová HLEDÁNÍ INSPIRACE Inspiraci můžete najít všude kolem vás. Je důležité všechno vnímat. Co se jednomu může zdát hloupé a neuchopitelné, může druhý

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více