Aspire řady Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aspire řady 9500. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Aspire řady 9500 Uživatelská příručka

2 Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky, doplňkových dokumentů nebo publikací. Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto dokumentu a zvláště odmítá jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo způsobilosti k určitému účelu. Na určené místo níže zapište číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedena na štítku počítače. Při veškerém písemném styku ohledně počítače je třeba uvádět sériové číslo, číslo modelu, datum a místo zakoupení. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do pamě ového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated. Notebook Aspire řady 9500 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Značka Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer. Názvy produktů nebo ochranné známky jiných společností jsou v tomto dokumentu použity pouze k identifikačním účelům a jsou majetkem příslušných vlastníků.

3 Pokyny k likvidaci iii Při likvidaci neodhazujte toto elektronické zařízení do odpadu. K minimalizaci znečištění a zajištění nejvyšší možné ochrany globálního životního prostředí toto zařízení recyklujte. USA Pro elektronické výrobky obsahující monitor CRT nebo displej LCD: Lampy v tomto výrobku obsahují rtut a musí být recyklovány nebo zlikvidovány podle místních, státních nebo federálních zákonů. Další informace vám poskytne sdružení electronic industries alliance, Informace týkající se likvidace konkrétních lamp jsou uvedeny na webu

4 iv Stručné pokyny Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků Aspire. Uživatelské příručky Abychom vám při používání notebooku Aspire pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček: První leták První kroky... vám pomůže při úvodním nastavení počítače. Tištěná Uživatelská příručka vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v příručce AcerSystem User's Guide. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem: 1 Klepněte na tlačítko Start a dále na položky Všechny programy a AcerSystem. 2 Klepněte na položku AcerSystem User s Guide. Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku AcerSystem User s Guide nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce Nápověda a odborná pomoc. Základní péče a tipy pro používání počítače Zapnutí a vypnutí počítače Počítač zapnete jednoduchým stisknutím tlačítka napájení, které se nachází pod obrazovkou LCD vedle tlačítek pro snadné spuštění. Umístění tlačítka napájení viz "Pohled zepředu" na straně 11.

5 v Počítač můžete vypnout některým z následujících postupů: Pomocí příkazu Vypnout v systému Windows Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Vypnout počítač a potom na tlačítko Vypnout. Pomocí tlačítka napájení Počítač můžete také vypnout zavřením krytu počítače nebo stisknutím klávesové zkratky pro režim spánku <Fn> + <F4>. Poznámka: Pokud nelze počítač vypnout normálně, stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než čtyři sekundy. Pokud vypnete počítač a chcete jej znovu zapnout, počkejte alespoň dvě sekundy. Péče o počítač Budete-li se o počítač dobře starat, bude vám dobře sloužit. Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumíst ujte počítač v blízkosti zdrojů tepla, například radiátoru. Nevystavujte počítač teplotám pod 0 C nebo nad 50 C. Nevystavujte počítač magnetickým polím. Nevystavujte počítač dešti nebo vlhku. Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami. Nevystavujte počítač silným nárazům nebo vibracím. Nevystavujte počítač prachu nebo nečistotám. Nestavějte nic na horní stranu počítače. Displej počítače nezavírejte prudce. Neumíst ujte počítač na nerovný povrch. Péče o adaptér střídavého proudu Několik pokynů k péči o adaptér střídavého proudu: Nepřipojujte adaptér k žádnému jinému zařízení. Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel a jiné kabely umístěte mimo frekventovaná místa. Při vytahování napájecího kabelu netahejte za samotný kabel, ale za zástrčku. Používáte-li prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků připojených k jedné elektrické zásuvce dále nesmí překročit kapacitu pojistky.

6 vi Péče o baterii Několik způsobů péče baterii: Vyměňované baterie musí být stejné jako původní. Před vyjmutím nebo výměnou baterie vypněte napájení. Zabraňte násilnému poškozování baterie. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí. Použité baterie zlikvidujte podle místních nařízení. Pokud možno nechejte baterii recyklovat. Čištění a servis Při čištění počítače dodržujte následující kroky: 1 Vypněte počítač a vyjměte baterii. 2 Odpojte adaptér střídavého proudu. 3 Použijte měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Dojde-li k některému z následujících případů: Počítač spadl nebo bylo poškozeno jeho tělo. Počítač nepracuje normálně. Postupujte podle pokynů v části "Časté otázky" na straně 36. Upozornění Změny nebo úpravy na zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou omezit oprávnění uživatele zaručené Federální komisí pro komunikace (FCC) používat tento počítač. Podmínky používání Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost. Uživatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny pro rádiovou bezpečnost u bezdrátových zařízení, které jsou uvedeny v uživatelské příručce každého volitelného bezdrátového zařízení. Nesprávná instalace nebo neoprávněné použití mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Jakékoli neoprávněné zásahy do vnitřní antény povedou ke zrušení certifikace FCC a vaší záruky. K zabránění rušení na rádiových frekvencích licencovaných služeb je toto zařízení určeno pouze k provozu ve vnitřních prostorách a instalace ve venkovním prostředí podléhá licenčnímu řízení. Další informace o výrobcích, službách a podpoře najdete na webovém serveru

7 Pokyny k likvidaci iii Stručné pokyny iv Uživatelské příručky iv Základní péče a tipy pro používání počítače iv Zapnutí a vypnutí počítače iv Péče o počítač v Péče o adaptér střídavého proudu v Péče o baterii vi Čištění a servis vi Acer Empowering Technology 1 Acer edatasecurity Management 2 Acer elock Management 3 Acer eperformance Management 4 Acer erecovery Management 5 Acer esettings Management 6 Acer enet Management 7 Acer epower Management 8 Acer epresentation Management 10 Seznámení s počítačem Aspire 11 Pohled zepředu 11 Pohled na zavřenou přední stranu 12 Pohled zleva 13 Pohled zprava 14 Pohled zezadu 15 Pohled zespodu 16 Specifikace 17 Indikátory 21 Tlačítka pro snadné spuštění 22 Zařízení touchpad 23 Základy používání zařízení touchpad 23 Používání klávesnice 25 Zámky klávesnice 25 Klávesy systému Windows 26 Klávesové zkratky 26 Speciální klávesy 28 Vysunutí optického disku (CD nebo DVD) 29 Používání bezpečnostního zámku počítače 29 Zvuk 30 Nastavení hlasitosti 30 Použití systémových nástrojů 31 Acer GridVista (kompatibilnís duálním zobrazením) 31 Launch Manager 33 Norton AntiVirus 34 Funkce mikrofonu 35 Časté otázky 36 Vyžádání služby 39 Mezinárodní záruka pro cestovatele (International Travelers Warranty; ITW) 39 Než zavoláte 39 Obsah

8 Acer Arcade (u vybraných modelů) 40 Klávesové zkratky Acer Arcade 41 Režim InstantOn Arcade 41 Dálkový ovladač se 48 tlačítky 42 Funkce dálkového ovladače 43 Dálkové ovládání Arcade (u vybraných modelů) 44 Vyhledání a přehrávání obsahu 45 Settings (nastavení) 45 Ovládací prvky Acer Arcade 46 Ovládací prvky procházení 46 Ovládací prvky přehrávače 46 Virtuální klávesnice 47 Režim pozadí 47 Cinema (Film) 48 Nastavení 48 Album 49 Upravování snímků 49 Nastavení prezentace 49 Video 50 Přehrávání videosouboru 50 Digitalizace videa (pouze modely TV) 50 Snímek 50 Upravování videa 51 Music (Hudba) 51 TV (u vybraných modelů) 52 Časový posun TV vysílání 52 Recorded TV (Záznam TV) 53 Plánování nahrávání 53 TV Preview (Náhled televizního vysílání) 53 Televizní program 53 Najít program 54 Nastavení TV 54 Používání funkcí teletextu 54 Vytváření disků DVD 55 Produkce disků CD/DVD 55 Přenášení notebooku 56 Odpojení od stolního počítače 56 Přenášení 56 Příprava počítače 56 Co s sebou na schůzky 57 Přenášení počítače domů 57 Příprava počítače 57 Co vzít s sebou 57 Zvláštní opatření 58 Používání počítače v domácí kanceláři 58 Cestování s počítačem 58 Příprava počítače 58 Co vzít s sebou 58 Zvláštní opatření 59

9 Cestování s počítačem po světě 59 Příprava počítače 59 Co vzít s sebou 59 Zvláštní opatření 59 Zabezpečení počítače 60 Používání bezpečnostního zámku počítače 60 Použití hesla 60 Zadání hesel 61 Nastavení hesel 61 Možnosti rozšíření 62 Možnosti připojení 62 Faxový/datový modem 62 Integrovaná možnost sít ového připojení 63 Rychlé infračervené rozhraní (FIR) 63 Univerzální sériová sběrnice (USB) 64 Port IEEE Slot pro kartu PC 65 Karta ExpressCard 66 Instalace paměti 67 Připojení televizního a audiovizuálního kabelu 68 Průvodce nastavením televize programu Acer Arcade (systém Windows XP Home a Professional) 70 Nástroj BIOS 71 Pořadí spouštění 71 Povolení obnovení z disku na disk 71 Heslo 71 Používání softwaru 72 Přehrávání filmů DVD 72 Řízení spotřeby 73 Acer erecovery Management 74 Vytvoření zálohy 74 Obnovení ze zálohy 75 Vytvoření disku CD s bitovou kopií výchozí konfigurace z výroby 75 Opakovaná instalace dodávaného softwaru bez disku CD 76 Změna hesla 76 Odstraňování potíží 77 Tipy pro odstraňování potíží 77 Chybové zprávy 77 Předpisy a bezpečnostní upozornění 79 Shoda s předpisy ENERGY STAR 79 Prohlášení FCC 79 Poznámky o modemu 80 Důležité bezpečnostní pokyny 80 Prohlášení o kompatibilitě laserového zařízení 82 Prohlášení o bodovém zobrazení panelu LCD 83 Upozornění na technologii ochrany autorských práv společnosti Macrovision 83 Informace o zákonných ustanoveních týkajících se rádiových zařízení 83 Obecně 83

10 Evropská unie (EU) 84 Požadavek bezpečnosti pro rádiové frekvence dle FCC 84 Kanada výjimka z licence pro radiokomunikační zařízení s nízkým výkonem (RSS-210) 86 Federal Communications Comission Declaration of Conformity 87 Declaration of Conformity for CE Marking 88 Rejstřík 89

11 1 Acer Empowering Technology Inovativní technologie Empowering Technology společnosti Acer usnadňuje přístup k často používaným funkcím a správu vašeho nového notebooku Acer. Zahrnuje osm praktických nástrojů: Acer edatasecurity Management chrání data pomocí hesel a pokročilých šifrovacích algoritmů. Acer elock Management omezuje přístup k externím pamět ovým médiím. Acer eperformance Management zlepšuje výkon systému optimalizací diskového prostoru, paměti a nastavení registru. Acer erecovery Management zajišt uje flexibilní, spolehlivé a úplné zálohování a obnovu dat. Acer esettings Management poskytuje přístup k informacím o systému a umožňuje snadnou změnu nastavení. Acer enet Management umožňuje inteligentní připojení k sítím podle umístění. Acer epower Management prodlužuje výdrž baterie prostřednictvím všestranných profilů používání. Acer epresentation Management umožňuje připojení k projektoru a pohodlnou změnu nastavení zobrazení. Empowering Technology

12 2 Chcete-li získat další informace, stisknutím klávesy < > spust te nabídku Empowering Technology, klepněte na příslušný nástroj a vyberte funkci Help (Nápověda). Acer edatasecurity Management Empowering Technology Acer edatasecurity Management je praktický nástroj k šifrování souborů, který chrání soubory před přístupem neoprávněných osob. Je integrován do Průzkumníka systému Windows jako rozšíření prostředí umožňující snadné a rychlé šifrování a dešifrování dat a podporuje také průběžné šifrování souborů v aplikacích MSN Messenger a Microsoft Outlook. K zašifrování a dešifrování souboru lze použít dvě hesla: heslo správce a heslo konkrétního souboru. Heslo správce je hlavní heslo, pomocí kterého lze dešifrovat libovolný soubor v počítači; heslo konkrétního souboru je přiřazeno při šifrování každého jednotlivého souboru. Průvodce nastavením nástroje Acer edatasecurity Management vás vyzve k zadání hesla správce a výchozího hesla konkrétního souboru. Toto heslo konkrétního souboru bude použito k šifrování souborů jako výchozí; při šifrování souboru můžete také zadat vlastní heslo konkrétního souboru. Poznámka: Heslo použité k zašifrování souboru je jedinečný klíč, který systém vyžaduje k dešifrování. Jestliže toto heslo ztratíte, lze daný soubor dešifrovat již pouze pomocí hesla správce. Pokud ztratíte obě hesla, zašifrovaný soubor nebude možné nijak dešifrovat! Všechna související hesla pečlivě chraňte!

13 3 Empowering Technology Acer elock Management Acer elock Management je bezpečnostní nástroj, který umožňuje zamknout vyměnitelné datové, optické a disketové jednotky a zajistit data proti krádeži, je-li notebook ponechán bez dozoru. Removable data devices (vyměnitelná datová zařízení) zahrnují disky USB, pera USB, jednotky Flash USB, jednotky MP3 USB, čtečky pamět ových karet USB, diskové jednotky IEEE 1394 a všechny další vyměnitelné diskové jednotky, které lze po zasunutí do konektoru počítače připojit jako systém souborů. Optical drive devices (optická disková zařízení) zahrnují všechny druhy jednotek CD-ROM a DVD-ROM. Floppy disk drives (disketové jednotky) pouze jednotky používající diskety 3,5". Chcete-li nástroj Acer elock Management aktivovat, je třeba nejprve nastavit heslo. Po nastavení hesla můžete kterékoli z uvedených tří druhů zařízení uzamknout. Zámek či zámky budou aktivní okamžitě bez nutnosti restartování počítače a zůstanou zamčeny i po restartování až do odemčení. Jestliže nenastavíte heslo, bude obnoven počáteční stav nástroje Acer elock Management se všemi zámky zrušenými. Poznámka: Pokud heslo ztratíte, neexistuje způsob jeho vynulování kromě přeformátování notebooku nebo předání notebooku do střediska služeb zákazníkům společnosti Acer. Zapamatujte si heslo nebo si je zapište.

14 4 Empowering Technology Acer eperformance Management Acer eperformance Management je nástroj k optimalizaci systému, který zvyšuje výkon notebooku Acer. Poskytuje následující možnosti zvýšení celkového výkonu systému: Memory optimization (optimalizace paměti) uvolnění nepoužívané paměti a kontrola využití. Disk optimization (optimalizace disku) odebrání nepotřebných položek a souborů. Speed optimization (optimalizace rychlosti) zlepšení možností používání a výkonu systému Windows XP.

15 5 Acer erecovery Management Acer erecovery Management je výkonný nástroj, který odstraňuje potřebu disků pro obnovení dodaných výrobcem. Nástroj Acer erecovery Management zabírá místo ve skrytém oddílu pevného disku počítače. Uživatelem vytvořené zálohy jsou ukládány na disk D:\. Nástroj Acer erecovery Management poskytuje následující funkce: Ochrana heslem. Obnova aplikací a ovladačů. Zálohování bitových kopií a dat: Zálohování na pevný disk (nastavení bodu obnovy). Zálohování na disk CD nebo DVD. Nástroje pro obnovu bitových kopií a dat: Obnovení ze skrytého oddílu (výchozí nastavení z výroby). Obnovení z pevného disku (poslední uživatelem definovaný bod obnovy). Obnovení z disku CD nebo DVD. Empowering Technology Další informace naleznete v části "Acer erecovery Management" na straně 74 příručky AcerSystem User's Guide. Poznámka: Jestliže počítač nebyl dodán s diskem Recovery CD nebo System CD, vytvořte disk CD nebo DVD se záložní bitovou kopií pomocí funkce System backup to optical disk (Záloha systému na optický disk) nástroje Acer erecovery Management. Při obnově systému pomocí disku CD nebo nástroje Acer erecovery Management odpojte všechna periferní zařízení (kromě externí optické jednotky Acer ODD, pokud je jí počítač vybaven) včetně zařízení Acer ezdock.

16 6 Acer esettings Management Nástroj Acer esettings Management umožňuje zjistit specifikace hardwaru a sledovat stav systému. Dále umožňuje optimalizovat operační systém Windows, aby počítač pracoval rychleji, plynuleji a lépe. Empowering Technology Nástroj Acer esettings Management poskytuje také následující funkce: Jednoduché grafické uživatelské rozhraní ke snadnému používání programu. Zobrazení všeobecného stavu systému a rozšířené sledování pro zkušené uživatele. Protokolování odebrání nebo výměny hardwarové součásti. Možnost přenosu osobního nastavení. Udržování protokolu historie všech vydaných výstrah.

17 7 Acer enet Management Nástroj Acer enet Management umožňuje snadné a rychlé připojení ke kabelovým i bezdrátovým sítím na různých umístěních. Chcete-li tento nástroj použít, klepněte na ikonu Acer enet Management v notebooku nebo program spust te z nabídky Start. Můžete také nastavit automatické spouštění nástroje Acer enet Management po spuštění počítače. Nástroj Acer enet Management automaticky rozpozná nejlepší nastavení pro nové umístění a současně umožňuje toto nastavení ručně upravit podle potřeby klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu na hlavním panelu. Empowering Technology Nástroj Acer enet Management umožňuje uložit nastavení sítě pro dané umístění do profilu a automaticky použít příslušný profil, pokud se přesunete z jednoho umístění do jiného. Uložené nastavení zahrnuje parametry připojení k síti (adresy IP a DNS, parametry bezdrátového přístupového bodu atd.) a nastavení výchozí tiskárny. Z důvodů zabezpečení nástroj Acer enet Management neukládá uživatelská jména a hesla.

18 8 Empowering Technology Acer epower Management Nástroj Acer epower Management nabízí srozumitelné uživatelské rozhraní. Chcete-li jej spustit, vyberte položku Acer epower Management v rozhraní Empowering Technology nebo poklepejte na ikonu Acer epower Management na hlavním panelu. AC mode (Režim napájení ze sítě) Výchozí nastavení je Maximum Performance (Maximální výkon). Můžete upravit rychlost procesoru, jas displeje a další nastavení. Klepnutím na tlačítka můžete také vypnout nebo zapnout následující funkce: Bezdrátová sít LAN, Rozhraní Bluetooth, Sběrnice CardBus, Pamět ová karta, Zvuk a Kabelová sít LAN. DC mode (Režim napájení z baterie) Nástroj nabízí čtyři předdefinované profily: Entertainment (Zábava), Presentation (Prezentace), Word Processing (Zpracování textu) a Maximum Battery (Maximální výdrž baterie). Můžete také nadefinovat až tři vlastní profily.

19 9 Vytvoření nového schématu napájení 1 Zadejte název nového schématu. 2 Zvolte existující schéma, které bude použito jako vzor. 3 Vyberte, zda bude schéma použito v režimu napájení ze sítě (AC) nebo z baterie (DC). 4 Zvolte požadované možnosti napájení a klepněte na tlačítko OK. 5 Nový profil se zobrazí na hlavní obrazovce. Stav baterie Na panelu v levé dolní části okna se v reálném čase zobrazuje předpokládaná výdrž baterie stanovená na základě aktuální spotřeby. Empowering Technology Klepnutím na tlačítko Advanced Settings (Rozšířené nastavení) získáte přístup k následujícím funkcím: Nastavení alarmů. Načtení výchozího nastavení z výroby. Výběr akcí, které mají být provedeny při zavření víka, a nastavení hesel pro přístup k systému po návratu z režimu hibernace nebo úsporného režimu. Zobrazení informací o nástroji Acer epower Management.

20 10 Empowering Technology Acer epresentation Management Nástroj Acer epresentation Management umožňuje vybrat ze dvou nejčastějších rozlišení projektoru: XGA a SVGA.

21 11 Seznámení s počítačem Aspire Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na letáku První kroky... vás seznámíme s vaším novým počítačem Aspire. Pohled zepředu Č. Položka Popis 1 Displej Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače. 2 Stavové indikátory 3 Tlačítka pro snadné spuštění 4 Tlačítko napájení Diody LED (Light-Emitting Diodes; LEDs), které se rozsvěcují a informují o stavu funkcí a součástí počítače. Tlačítka pro spouštění často používaných programů. Další informace viz "Tlačítka pro snadné spuštění" na strani 22. Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.

22 12 Č. Položka Popis 5 Klávesnice Slouží k zadávání údajů do počítače. 6 Mikrofony Interní mikrofony pro stereofonní nahrávání zvuku. 7 Zařízení touchpad 8 Tlačítka (levé, střední a pravé) Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš. Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši; střední tlačítko slouží jako čtyřsměrné tlačítko pro posouvání. 9 Podložka ruky Oblast k pohodlnému opření rukou při používání počítače. Pohled na zavřenou přední stranu Č. Ikona Položka Popis 1 Reproduktory Levý a pravý reproduktor zajišt ují stereofonní zvukový výstup. 2 Tlačítko/indikátor bezdrátové komunikace 3 Tlačítko/indikátor komunikace Bluetooth Stisknutím tohoto tlačítka povolíte nebo zakážete funkci bezdrátové sítě LAN. Rozsvícením indikuje stav komunikace v bezdrátové síti LAN. Stisknutím povolíte nebo zakážete funkci Bluetooth. Rozsvícením indikuje stav komunikace Bluetooth. 4 Přijímač CIR Přijímá signály z dálkového ovládání. 5 Indikátor napájení Indikuje stav napájení počítače. 6 Indikátor baterie Indikuje stav baterie počítače. 7 Tlačítka Acer Arcade a médií K použití s programem Acer Arcade a dalšími přehrávači médií (u vybraných modelů).

23 13 Č. Ikona Položka Popis 8 Ovládání médií Pětisměrné tlačítko pro ovládání multimédií (u vybraných modelů). 9 Západka Umožňuje zaklapnutí a otevření víka. Pohled zleva Č. Ikona Položka Popis 1 Port USB 2.0 Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB). 2 Patice karty PCI Express 3 Konektor sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu S/PDIF 4 Konektor vnějšího zdroje Umožňuje vložit jednu kartu PCI Express. Slouží k připojení výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek), kompatibilní s rozhraním S/PDIF. Slouží k připojení vnějších zdrojů zvuku (například stereofonního přehrávače CD nebo kazet). 5 Konektor mikrofonu Slouží k připojení vstupu z externího mikrofonu. 6 Optická mechanika se slotem pro disk 7 Tlačítko vysunutí disku z optické mechaniky ve slotu Interní optická jednotka; umožňuje používat disky CD a DVD. Vysouvá optický disk z jednotky. 8 Indikátor LED Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.

24 14 Pohled zprava Č. Ikona Položka Popis 1 Tlačítko pro Slouží k vysunutí karty PC ze slotu. vysunutí karty PC 2 Slot pro kartu PC Umožňuje vložit jednu kartu PC Typu II. 3 Čtečka karet 5 v 1 4 Infračervený port 5 Port IEEE Dva porty USB 2.0 Podporuje karty Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) a xd-picture Card. Poznámka: V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu. Umožňuje komunikaci s infračervenými zařízeními (například s tiskárnou nebo počítačem s infračerveným rozhraním). Umožňuje připojení zařízení IEEE Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).

25 15 Pohled zezadu Č. Ikona Položka Popis 1 Ventilační otvory Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání. 2 Napájecí konektor Zajišt uje připojení k adaptéru střídavého proudu. 3 Port externího zobrazovacího zařízení (VGA) Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD). 4 Port S-video/TV-out Umožňuje připojení k televizoru nebo zobrazovacímu zařízení se vstupem S-video. 5 Paralelní port Umožňuje připojení tiskárny. 6 Port DVI-D Podporuje připojení digitálního videa (u vybraných modelů). 7 Konektor RF Pro digitální a analogový televizní vstup (u vybraných modelů). 8 Vstupní port obrazu a zvuku Umožňuje připojení obrazového i zvukového vstupu (u vybraných modelů). 9 Port Ethernet (RJ-45) Umožňuje připojení k síti Ethernet 10/100/ Port modemu (RJ-11) Umožňuje připojení k telefonní lince. 11 Port USB 2.0 Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB). 12 Drážka pro zámek Kensington Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington.

26 16 Pohled zespodu Č. Položka Popis 1 Ventilátor Zajišt uje chlazení počítače. Poznámka: Nezakrývejte ani neblokujte otvor ventilátoru. 2 Pozice pro pamět 3 Západkový zámek baterie 4 Uvolňovací západka baterie 5 Pozice pro baterii 6 Pozice pro pevný disk 7 Basový reproduktor 8 Pozice pro kartu PCI Zde je uložena hlavní pamět počítače. Zamkne baterii na místě. Uvolňuje baterii k vyjmutí. Zde je uložena baterie počítače. Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šrouby). Vydává nízkofrekvenční zvukový výstup. Zde je uložena karta Mini PCI počítače.

27 17 Specifikace Operační systém Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2) Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2) Microsoft Windows Media Center Edition Platforma Procesor Intel Pentium M 725a (mezipamět 2 MB L2, 1,60 GHz 400 MHz FSB) 730/740/750/760/770 (mezipamět 2 MB L2, 1,60/1,73/1,86/2/2,13 GHz, 533 MHz FSB) nebo vyšší Procesor Intel Celeron M 370 (mezipamět 1 MB L2, 1,60 GHz 400 MHz FSB) nebo vyšší Čipová sada Intel 915PM/915GM Express Systémová pamět Displej a grafika Podsystém ukládání dat 256 nebo 512 MB paměti DDR2 533 MHz, rozšiřitelná na 2 GB pomocí dvou modulů sodimm Barevný displej 17" WXGA Acer CrystalBrite TFT LCD, rozlišení pixelů nebo barevný displej 17" Wide WSXGA+ TFT LCD nebo barevný displej 17" Wide WXGA TFT LCD (dvě lampy) Poměr zobrazení 16:10 16,7 milionu barev Grafická karta ATI MOBILITY RADEON X700 (M26P) se 128 nebo 256 MB externí obrazové paměti DDR RAM s podporou rozhraní Microsoft DirectX 9.0 Podpora softwaru ATI POWERPLAY Podpora grafické karty PCI Express X16 nebo Integrovaný 3D grafický adaptér Intel 915GM s akcelerátorem Intel Graphics Media Accelerator 900 s až 128 MB obrazové paměti VRAM a s podporou rozhraní Microsoft DirectX 9.0 Podpora dvou nezávislých zobrazovacích zařízení Hardwarová podpora formátu MPEG-2/DVD Podpora výstupů DVI-D a S-video/TV-out (NTSC/PAL) Obrazová technologie Acer CinemaVision (Acer Arcade) Technologie optimalizace obrazu Acer ClearVision (Acer Arcade) Pevný disk 60/80/100 GB ATA/100 Volitelné optické jednotky: Dvouvrstvá jednotka DVD-Dual (štěrbinový typ) Kombinovaná jednotka DVD/CD-RW (štěrbinový typ)

28 18 Rozměry a hmotnost Podsystém napájení Vstupní zařízení Zvuk Komunikace Model s displejem s jednou lampou: 402 (Š) x 286 (H) x 35,8/38,5 (V) mm (15,83 x 11,26 x 1,41/1,52 palců) 3,6 kg (7,9 lbs.) Model s displejem se dvěma lampami: 402 (Š) x 286 (H) x 39,3/42,0 (V) mm (15,83 x 11,26 x 1,55/1,65 palců) 3,9 kg (8,6 lbs.) Standard řízení spotřeby procesoru ACPI 2.2 s podporou úsporného režimu a režimu hibernace Baterie Li-ion 65 W (8článková) Rychlé dobíjení 2,5 hodiny, dobíjení během používání 3,5 hodiny Tříkolíkový adaptér střídavého proudu 90 W Klávesnice se 103 klávesami Touchpad s integrovaným čtyřsměrným tlačítkem pro posouvání 12 funkčních kláves, čtyři tlačítka pro snadné spuštění Dvě tlačítka přístupná zepředu: tlačítko-indikátor LED sítě WLAN a připojení Bluetooth Mediální konzola s tlačítky Arcade, zastavit, přehrát/ pozastavit, rychle převinout vpřed a vzad a s pětisměrným ovládacím tlačítkem médií Dálkové ovládání pro aplikace Acer Arcade nebo MCE OS Zvukový systém se dvěma integrovanými reproduktory Podpora rozhraní SPDIF pro digitální reproduktory Kompatibilní se standardem Intel High-Definition Audio a MS-Sound Zabudované mikrofony (2) Softwarová podpora protokolu VoIP Modem: 56K ITU V.92 se schválením PTT; podpora probuzení počítače při volání WLAN: řešení Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection (duální režim b/g) nebo 2915ABG (duální pásmo, tři režimy a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED s podporou bezdrátové technologie Acer SignalUp WPAN (volitelná): integrovaná technologie Bluetooth v2.0

29 19 Vstupněvýstupní rozhraní Zabezpečení Software Doplňky a příslušenství Prostředí Pět porty USB 2.0 Port IEEE 1394 Patice karty Express Port Ethernet (RJ-45) Port modemu (RJ-11) Port externího zobrazovacího zařízení (VGA) Výstupní port S-video/TV-out (NTSC/PAL) Port DVI-D Paralelní port Konektor mikrofonu Konektor vnějšího zdroje Port pro výstup na sluchátka, reproduktory, do vnějšího zařízení nebo SPDIF Infračervený port (FIR) Port CIR Slot pro jednu kartu PC Typu II Vstupní port AV (7 pinů) Vstup RF pro digitální a analogový televizní signál (volitelná) Napájecí konektor pro adaptér střídavého proudu Drážka pro zámek Kensington Heslo systému BIOS pro uživatele a správce Empowering Technology Acer Launch Manager Acer GridVista Acer System Recovery CD Norton AntiVirus Adobe Reader CyberLink PowerDVD NTI CD-Maker Acer Arcade Bluetooth profile Pamět ové moduly sodimm 256 nebo 512 MB a 1 GB 8článková baterie Li-ion Tříkolíkový adaptér střídavého proudu 90 W Externí disketová jednotka USB Teplota: Provozní: 5 C až 35 C Neprovozní: -20 C až 65 C Vlhkost (nekondenzující): Provozní: 20% až 80% Neprovozní: 20% až 80%

30 20 Kompatibilita se systémy Záruka Mobile PC 2001 ACPI 2.2b DMI 2.0 Wi-Fi Jednoletá záruka International Travelers Warranty (ITW) Poznámka:Výše uvedená specifikace je pouze referenční. Přesná konfigurace počítače závisí na zakoupeném modelu.

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

emachines E620 řady Stručné pokyny

emachines E620 řady Stručné pokyny emachines E620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

emachines E720/E520 řady Stručné pokyny

emachines E720/E520 řady Stručné pokyny emachines E720/E520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E720/E520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Původní vydání: 02/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Aspire 5730Z/5730/5330 řady. Stručné pokyny

Aspire 5730Z/5730/5330 řady. Stručné pokyny Aspire 5730Z/5730/5330 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Aspire 5730Z/5730/5330 řady Stručné pokyny Původní vydání: 07/2008 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Aspire One. Stručné pokyny

Aspire One. Stručné pokyny Aspire One Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich

Více

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny Řada Aspire 7540 Stručné pokyny Copyright 2009. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7540 Původní vydání: 07/2009 Notebook řady Aspire 7540 Číslo modelu:

Více

Aspire 8530 řady. Stručné pokyny

Aspire 8530 řady. Stručné pokyny Aspire 8530 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Aspire 8530 řady Stručné pokyny Původní vydání: 01/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně

Více

emachines D620 řady Stručné pokyny

emachines D620 řady Stručné pokyny emachines D620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 09/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Řada Aspire 5738/5738Z/5338. Stručné pokyny

Řada Aspire 5738/5738Z/5338. Stručné pokyny Řada Aspire 5738/5738Z/5338 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 5738/5738Z/5338 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 5738/5738Z/5338

Více

Aspire 7535/7235 řady. Stručné pokyny

Aspire 7535/7235 řady. Stručné pokyny Aspire 7535/7235 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Aspire 7535/7235 řady Stručné pokyny Původní vydání: 03/2009 Pravidelné úpravy a revize informací v této

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

emachines D725/D525 řady Stručné pokyny

emachines D725/D525 řady Stručné pokyny emachines D725/D525 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D725/D525 řady Stručné pokyny Původní vydání: 02/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

O varováních. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích. Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified Memory Architecture)

O varováních. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích. Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified Memory Architecture) O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Stru né pokyny. D kujeme vám, že jste si k uspokojení svých pot eb v oblasti p enosných po íta vybrali notebook Acer.

Stru né pokyny. D kujeme vám, že jste si k uspokojení svých pot eb v oblasti p enosných po íta vybrali notebook Acer. Stru né pokyny D kujeme vám, že jste si k uspokojení svých pot eb v oblasti p enosných po íta vybrali notebook Acer. Uživatelské p íru ky Abychom vám p i používání notebooku Acer pomohli, vytvo ili jsme

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové. vybavení na cesty Počet stran: 5. Hlavní parametry

AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové. vybavení na cesty Počet stran: 5. Hlavní parametry AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové Vydání: Srpen 2008 Verze: 2 vybavení na cesty Počet stran: 5 Užijte si svůj mobilní životní styl s malým a lehkým notebookem kdykoli a kdekoli. Hlavní parametry

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství.

Zkontrolujte dodané příslušenství. Gratulujeme ke koupi tabletu od společnosti Gigabyte. Tato instalační příručka nabízí informace které vám pomohou se spuštěním a nastavením notebooku Gigabyte. Konfigurace Vašeho zařízení záleží na zakoupeném

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Řada Aspire 8940. Stručné pokyny

Řada Aspire 8940. Stručné pokyny Řada Aspire 8940 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 8940 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 8940 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

S A T E L I T

S A T E L I T S A T E L I T 380002650 Obsah balení BOX 1x Dálkový ovladač 1x HDMI kabel 1x El. Zdroj 1x Dálkový ovladač 1. POWER - Zapnout/Vypnout přijímač 2. MUTE - Zapnout/Vypnout zvuk 3. FIND - Vyhledat kanál, program

Více

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Děkujeme za zakoupení USB adaptéru KD609. Je navržen pro příjem digitální televize do osobního počítače nebo notebooku v digitální

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Vostro 3300 pohled zepředu 18 17 16 19

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Dell Latitude E6410/E6410 ATG

Dell Latitude E6410/E6410 ATG Dell Latitude E6410/E6410 ATG Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VÝSTRAHA upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Latitude E6410 - pohled zepředu 24 23 25

Více

Mobilní pracovní stanice Dell Precision M4500

Mobilní pracovní stanice Dell Precision M4500 Mobilní pracovní stanice Dell Precision M4500 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ označuje možnost poškození majetku, úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 2 3 4 26 25 27 24 28

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

Aspire řady Uživatelská příručka

Aspire řady Uživatelská příručka Aspire řady 5510 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5510 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 419443-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Inspiron 11. Řada Pohledy. Technické údaje

Inspiron 11. Řada Pohledy. Technické údaje Inspiron 11 Řada 3000 Pohledy Copyright 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Dell a logo

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo na změnu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Inspiron 15. Řada Pohledy. Technické údaje

Inspiron 15. Řada Pohledy. Technické údaje Inspiron 15 Řada 7000 Pohledy Copyright 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Dell a logo

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Latitude E6430 Pohled zepředu a zezadu

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Inspiron 15. Řada Pohledy. Technické údaje

Inspiron 15. Řada Pohledy. Technické údaje Inspiron 15 Řada 5000 Pohledy Copyright 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Dell a logo

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více