Aspire řady Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aspire řady 9500. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Aspire řady 9500 Uživatelská příručka

2 Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky, doplňkových dokumentů nebo publikací. Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto dokumentu a zvláště odmítá jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo způsobilosti k určitému účelu. Na určené místo níže zapište číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedena na štítku počítače. Při veškerém písemném styku ohledně počítače je třeba uvádět sériové číslo, číslo modelu, datum a místo zakoupení. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do pamě ového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated. Notebook Aspire řady 9500 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Značka Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer. Názvy produktů nebo ochranné známky jiných společností jsou v tomto dokumentu použity pouze k identifikačním účelům a jsou majetkem příslušných vlastníků.

3 Pokyny k likvidaci iii Při likvidaci neodhazujte toto elektronické zařízení do odpadu. K minimalizaci znečištění a zajištění nejvyšší možné ochrany globálního životního prostředí toto zařízení recyklujte. USA Pro elektronické výrobky obsahující monitor CRT nebo displej LCD: Lampy v tomto výrobku obsahují rtut a musí být recyklovány nebo zlikvidovány podle místních, státních nebo federálních zákonů. Další informace vám poskytne sdružení electronic industries alliance, Informace týkající se likvidace konkrétních lamp jsou uvedeny na webu

4 iv Stručné pokyny Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků Aspire. Uživatelské příručky Abychom vám při používání notebooku Aspire pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček: První leták První kroky... vám pomůže při úvodním nastavení počítače. Tištěná Uživatelská příručka vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v příručce AcerSystem User's Guide. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem: 1 Klepněte na tlačítko Start a dále na položky Všechny programy a AcerSystem. 2 Klepněte na položku AcerSystem User s Guide. Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku AcerSystem User s Guide nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce Nápověda a odborná pomoc. Základní péče a tipy pro používání počítače Zapnutí a vypnutí počítače Počítač zapnete jednoduchým stisknutím tlačítka napájení, které se nachází pod obrazovkou LCD vedle tlačítek pro snadné spuštění. Umístění tlačítka napájení viz "Pohled zepředu" na straně 11.

5 v Počítač můžete vypnout některým z následujících postupů: Pomocí příkazu Vypnout v systému Windows Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Vypnout počítač a potom na tlačítko Vypnout. Pomocí tlačítka napájení Počítač můžete také vypnout zavřením krytu počítače nebo stisknutím klávesové zkratky pro režim spánku <Fn> + <F4>. Poznámka: Pokud nelze počítač vypnout normálně, stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než čtyři sekundy. Pokud vypnete počítač a chcete jej znovu zapnout, počkejte alespoň dvě sekundy. Péče o počítač Budete-li se o počítač dobře starat, bude vám dobře sloužit. Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumíst ujte počítač v blízkosti zdrojů tepla, například radiátoru. Nevystavujte počítač teplotám pod 0 C nebo nad 50 C. Nevystavujte počítač magnetickým polím. Nevystavujte počítač dešti nebo vlhku. Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami. Nevystavujte počítač silným nárazům nebo vibracím. Nevystavujte počítač prachu nebo nečistotám. Nestavějte nic na horní stranu počítače. Displej počítače nezavírejte prudce. Neumíst ujte počítač na nerovný povrch. Péče o adaptér střídavého proudu Několik pokynů k péči o adaptér střídavého proudu: Nepřipojujte adaptér k žádnému jinému zařízení. Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel a jiné kabely umístěte mimo frekventovaná místa. Při vytahování napájecího kabelu netahejte za samotný kabel, ale za zástrčku. Používáte-li prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků připojených k jedné elektrické zásuvce dále nesmí překročit kapacitu pojistky.

6 vi Péče o baterii Několik způsobů péče baterii: Vyměňované baterie musí být stejné jako původní. Před vyjmutím nebo výměnou baterie vypněte napájení. Zabraňte násilnému poškozování baterie. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí. Použité baterie zlikvidujte podle místních nařízení. Pokud možno nechejte baterii recyklovat. Čištění a servis Při čištění počítače dodržujte následující kroky: 1 Vypněte počítač a vyjměte baterii. 2 Odpojte adaptér střídavého proudu. 3 Použijte měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Dojde-li k některému z následujících případů: Počítač spadl nebo bylo poškozeno jeho tělo. Počítač nepracuje normálně. Postupujte podle pokynů v části "Časté otázky" na straně 36. Upozornění Změny nebo úpravy na zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou omezit oprávnění uživatele zaručené Federální komisí pro komunikace (FCC) používat tento počítač. Podmínky používání Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost. Uživatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny pro rádiovou bezpečnost u bezdrátových zařízení, které jsou uvedeny v uživatelské příručce každého volitelného bezdrátového zařízení. Nesprávná instalace nebo neoprávněné použití mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Jakékoli neoprávněné zásahy do vnitřní antény povedou ke zrušení certifikace FCC a vaší záruky. K zabránění rušení na rádiových frekvencích licencovaných služeb je toto zařízení určeno pouze k provozu ve vnitřních prostorách a instalace ve venkovním prostředí podléhá licenčnímu řízení. Další informace o výrobcích, službách a podpoře najdete na webovém serveru

7 Pokyny k likvidaci iii Stručné pokyny iv Uživatelské příručky iv Základní péče a tipy pro používání počítače iv Zapnutí a vypnutí počítače iv Péče o počítač v Péče o adaptér střídavého proudu v Péče o baterii vi Čištění a servis vi Acer Empowering Technology 1 Acer edatasecurity Management 2 Acer elock Management 3 Acer eperformance Management 4 Acer erecovery Management 5 Acer esettings Management 6 Acer enet Management 7 Acer epower Management 8 Acer epresentation Management 10 Seznámení s počítačem Aspire 11 Pohled zepředu 11 Pohled na zavřenou přední stranu 12 Pohled zleva 13 Pohled zprava 14 Pohled zezadu 15 Pohled zespodu 16 Specifikace 17 Indikátory 21 Tlačítka pro snadné spuštění 22 Zařízení touchpad 23 Základy používání zařízení touchpad 23 Používání klávesnice 25 Zámky klávesnice 25 Klávesy systému Windows 26 Klávesové zkratky 26 Speciální klávesy 28 Vysunutí optického disku (CD nebo DVD) 29 Používání bezpečnostního zámku počítače 29 Zvuk 30 Nastavení hlasitosti 30 Použití systémových nástrojů 31 Acer GridVista (kompatibilnís duálním zobrazením) 31 Launch Manager 33 Norton AntiVirus 34 Funkce mikrofonu 35 Časté otázky 36 Vyžádání služby 39 Mezinárodní záruka pro cestovatele (International Travelers Warranty; ITW) 39 Než zavoláte 39 Obsah

8 Acer Arcade (u vybraných modelů) 40 Klávesové zkratky Acer Arcade 41 Režim InstantOn Arcade 41 Dálkový ovladač se 48 tlačítky 42 Funkce dálkového ovladače 43 Dálkové ovládání Arcade (u vybraných modelů) 44 Vyhledání a přehrávání obsahu 45 Settings (nastavení) 45 Ovládací prvky Acer Arcade 46 Ovládací prvky procházení 46 Ovládací prvky přehrávače 46 Virtuální klávesnice 47 Režim pozadí 47 Cinema (Film) 48 Nastavení 48 Album 49 Upravování snímků 49 Nastavení prezentace 49 Video 50 Přehrávání videosouboru 50 Digitalizace videa (pouze modely TV) 50 Snímek 50 Upravování videa 51 Music (Hudba) 51 TV (u vybraných modelů) 52 Časový posun TV vysílání 52 Recorded TV (Záznam TV) 53 Plánování nahrávání 53 TV Preview (Náhled televizního vysílání) 53 Televizní program 53 Najít program 54 Nastavení TV 54 Používání funkcí teletextu 54 Vytváření disků DVD 55 Produkce disků CD/DVD 55 Přenášení notebooku 56 Odpojení od stolního počítače 56 Přenášení 56 Příprava počítače 56 Co s sebou na schůzky 57 Přenášení počítače domů 57 Příprava počítače 57 Co vzít s sebou 57 Zvláštní opatření 58 Používání počítače v domácí kanceláři 58 Cestování s počítačem 58 Příprava počítače 58 Co vzít s sebou 58 Zvláštní opatření 59

9 Cestování s počítačem po světě 59 Příprava počítače 59 Co vzít s sebou 59 Zvláštní opatření 59 Zabezpečení počítače 60 Používání bezpečnostního zámku počítače 60 Použití hesla 60 Zadání hesel 61 Nastavení hesel 61 Možnosti rozšíření 62 Možnosti připojení 62 Faxový/datový modem 62 Integrovaná možnost sít ového připojení 63 Rychlé infračervené rozhraní (FIR) 63 Univerzální sériová sběrnice (USB) 64 Port IEEE Slot pro kartu PC 65 Karta ExpressCard 66 Instalace paměti 67 Připojení televizního a audiovizuálního kabelu 68 Průvodce nastavením televize programu Acer Arcade (systém Windows XP Home a Professional) 70 Nástroj BIOS 71 Pořadí spouštění 71 Povolení obnovení z disku na disk 71 Heslo 71 Používání softwaru 72 Přehrávání filmů DVD 72 Řízení spotřeby 73 Acer erecovery Management 74 Vytvoření zálohy 74 Obnovení ze zálohy 75 Vytvoření disku CD s bitovou kopií výchozí konfigurace z výroby 75 Opakovaná instalace dodávaného softwaru bez disku CD 76 Změna hesla 76 Odstraňování potíží 77 Tipy pro odstraňování potíží 77 Chybové zprávy 77 Předpisy a bezpečnostní upozornění 79 Shoda s předpisy ENERGY STAR 79 Prohlášení FCC 79 Poznámky o modemu 80 Důležité bezpečnostní pokyny 80 Prohlášení o kompatibilitě laserového zařízení 82 Prohlášení o bodovém zobrazení panelu LCD 83 Upozornění na technologii ochrany autorských práv společnosti Macrovision 83 Informace o zákonných ustanoveních týkajících se rádiových zařízení 83 Obecně 83

10 Evropská unie (EU) 84 Požadavek bezpečnosti pro rádiové frekvence dle FCC 84 Kanada výjimka z licence pro radiokomunikační zařízení s nízkým výkonem (RSS-210) 86 Federal Communications Comission Declaration of Conformity 87 Declaration of Conformity for CE Marking 88 Rejstřík 89

11 1 Acer Empowering Technology Inovativní technologie Empowering Technology společnosti Acer usnadňuje přístup k často používaným funkcím a správu vašeho nového notebooku Acer. Zahrnuje osm praktických nástrojů: Acer edatasecurity Management chrání data pomocí hesel a pokročilých šifrovacích algoritmů. Acer elock Management omezuje přístup k externím pamět ovým médiím. Acer eperformance Management zlepšuje výkon systému optimalizací diskového prostoru, paměti a nastavení registru. Acer erecovery Management zajišt uje flexibilní, spolehlivé a úplné zálohování a obnovu dat. Acer esettings Management poskytuje přístup k informacím o systému a umožňuje snadnou změnu nastavení. Acer enet Management umožňuje inteligentní připojení k sítím podle umístění. Acer epower Management prodlužuje výdrž baterie prostřednictvím všestranných profilů používání. Acer epresentation Management umožňuje připojení k projektoru a pohodlnou změnu nastavení zobrazení. Empowering Technology

12 2 Chcete-li získat další informace, stisknutím klávesy < > spust te nabídku Empowering Technology, klepněte na příslušný nástroj a vyberte funkci Help (Nápověda). Acer edatasecurity Management Empowering Technology Acer edatasecurity Management je praktický nástroj k šifrování souborů, který chrání soubory před přístupem neoprávněných osob. Je integrován do Průzkumníka systému Windows jako rozšíření prostředí umožňující snadné a rychlé šifrování a dešifrování dat a podporuje také průběžné šifrování souborů v aplikacích MSN Messenger a Microsoft Outlook. K zašifrování a dešifrování souboru lze použít dvě hesla: heslo správce a heslo konkrétního souboru. Heslo správce je hlavní heslo, pomocí kterého lze dešifrovat libovolný soubor v počítači; heslo konkrétního souboru je přiřazeno při šifrování každého jednotlivého souboru. Průvodce nastavením nástroje Acer edatasecurity Management vás vyzve k zadání hesla správce a výchozího hesla konkrétního souboru. Toto heslo konkrétního souboru bude použito k šifrování souborů jako výchozí; při šifrování souboru můžete také zadat vlastní heslo konkrétního souboru. Poznámka: Heslo použité k zašifrování souboru je jedinečný klíč, který systém vyžaduje k dešifrování. Jestliže toto heslo ztratíte, lze daný soubor dešifrovat již pouze pomocí hesla správce. Pokud ztratíte obě hesla, zašifrovaný soubor nebude možné nijak dešifrovat! Všechna související hesla pečlivě chraňte!

13 3 Empowering Technology Acer elock Management Acer elock Management je bezpečnostní nástroj, který umožňuje zamknout vyměnitelné datové, optické a disketové jednotky a zajistit data proti krádeži, je-li notebook ponechán bez dozoru. Removable data devices (vyměnitelná datová zařízení) zahrnují disky USB, pera USB, jednotky Flash USB, jednotky MP3 USB, čtečky pamět ových karet USB, diskové jednotky IEEE 1394 a všechny další vyměnitelné diskové jednotky, které lze po zasunutí do konektoru počítače připojit jako systém souborů. Optical drive devices (optická disková zařízení) zahrnují všechny druhy jednotek CD-ROM a DVD-ROM. Floppy disk drives (disketové jednotky) pouze jednotky používající diskety 3,5". Chcete-li nástroj Acer elock Management aktivovat, je třeba nejprve nastavit heslo. Po nastavení hesla můžete kterékoli z uvedených tří druhů zařízení uzamknout. Zámek či zámky budou aktivní okamžitě bez nutnosti restartování počítače a zůstanou zamčeny i po restartování až do odemčení. Jestliže nenastavíte heslo, bude obnoven počáteční stav nástroje Acer elock Management se všemi zámky zrušenými. Poznámka: Pokud heslo ztratíte, neexistuje způsob jeho vynulování kromě přeformátování notebooku nebo předání notebooku do střediska služeb zákazníkům společnosti Acer. Zapamatujte si heslo nebo si je zapište.

14 4 Empowering Technology Acer eperformance Management Acer eperformance Management je nástroj k optimalizaci systému, který zvyšuje výkon notebooku Acer. Poskytuje následující možnosti zvýšení celkového výkonu systému: Memory optimization (optimalizace paměti) uvolnění nepoužívané paměti a kontrola využití. Disk optimization (optimalizace disku) odebrání nepotřebných položek a souborů. Speed optimization (optimalizace rychlosti) zlepšení možností používání a výkonu systému Windows XP.

15 5 Acer erecovery Management Acer erecovery Management je výkonný nástroj, který odstraňuje potřebu disků pro obnovení dodaných výrobcem. Nástroj Acer erecovery Management zabírá místo ve skrytém oddílu pevného disku počítače. Uživatelem vytvořené zálohy jsou ukládány na disk D:\. Nástroj Acer erecovery Management poskytuje následující funkce: Ochrana heslem. Obnova aplikací a ovladačů. Zálohování bitových kopií a dat: Zálohování na pevný disk (nastavení bodu obnovy). Zálohování na disk CD nebo DVD. Nástroje pro obnovu bitových kopií a dat: Obnovení ze skrytého oddílu (výchozí nastavení z výroby). Obnovení z pevného disku (poslední uživatelem definovaný bod obnovy). Obnovení z disku CD nebo DVD. Empowering Technology Další informace naleznete v části "Acer erecovery Management" na straně 74 příručky AcerSystem User's Guide. Poznámka: Jestliže počítač nebyl dodán s diskem Recovery CD nebo System CD, vytvořte disk CD nebo DVD se záložní bitovou kopií pomocí funkce System backup to optical disk (Záloha systému na optický disk) nástroje Acer erecovery Management. Při obnově systému pomocí disku CD nebo nástroje Acer erecovery Management odpojte všechna periferní zařízení (kromě externí optické jednotky Acer ODD, pokud je jí počítač vybaven) včetně zařízení Acer ezdock.

16 6 Acer esettings Management Nástroj Acer esettings Management umožňuje zjistit specifikace hardwaru a sledovat stav systému. Dále umožňuje optimalizovat operační systém Windows, aby počítač pracoval rychleji, plynuleji a lépe. Empowering Technology Nástroj Acer esettings Management poskytuje také následující funkce: Jednoduché grafické uživatelské rozhraní ke snadnému používání programu. Zobrazení všeobecného stavu systému a rozšířené sledování pro zkušené uživatele. Protokolování odebrání nebo výměny hardwarové součásti. Možnost přenosu osobního nastavení. Udržování protokolu historie všech vydaných výstrah.

17 7 Acer enet Management Nástroj Acer enet Management umožňuje snadné a rychlé připojení ke kabelovým i bezdrátovým sítím na různých umístěních. Chcete-li tento nástroj použít, klepněte na ikonu Acer enet Management v notebooku nebo program spust te z nabídky Start. Můžete také nastavit automatické spouštění nástroje Acer enet Management po spuštění počítače. Nástroj Acer enet Management automaticky rozpozná nejlepší nastavení pro nové umístění a současně umožňuje toto nastavení ručně upravit podle potřeby klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu na hlavním panelu. Empowering Technology Nástroj Acer enet Management umožňuje uložit nastavení sítě pro dané umístění do profilu a automaticky použít příslušný profil, pokud se přesunete z jednoho umístění do jiného. Uložené nastavení zahrnuje parametry připojení k síti (adresy IP a DNS, parametry bezdrátového přístupového bodu atd.) a nastavení výchozí tiskárny. Z důvodů zabezpečení nástroj Acer enet Management neukládá uživatelská jména a hesla.

18 8 Empowering Technology Acer epower Management Nástroj Acer epower Management nabízí srozumitelné uživatelské rozhraní. Chcete-li jej spustit, vyberte položku Acer epower Management v rozhraní Empowering Technology nebo poklepejte na ikonu Acer epower Management na hlavním panelu. AC mode (Režim napájení ze sítě) Výchozí nastavení je Maximum Performance (Maximální výkon). Můžete upravit rychlost procesoru, jas displeje a další nastavení. Klepnutím na tlačítka můžete také vypnout nebo zapnout následující funkce: Bezdrátová sít LAN, Rozhraní Bluetooth, Sběrnice CardBus, Pamět ová karta, Zvuk a Kabelová sít LAN. DC mode (Režim napájení z baterie) Nástroj nabízí čtyři předdefinované profily: Entertainment (Zábava), Presentation (Prezentace), Word Processing (Zpracování textu) a Maximum Battery (Maximální výdrž baterie). Můžete také nadefinovat až tři vlastní profily.

19 9 Vytvoření nového schématu napájení 1 Zadejte název nového schématu. 2 Zvolte existující schéma, které bude použito jako vzor. 3 Vyberte, zda bude schéma použito v režimu napájení ze sítě (AC) nebo z baterie (DC). 4 Zvolte požadované možnosti napájení a klepněte na tlačítko OK. 5 Nový profil se zobrazí na hlavní obrazovce. Stav baterie Na panelu v levé dolní části okna se v reálném čase zobrazuje předpokládaná výdrž baterie stanovená na základě aktuální spotřeby. Empowering Technology Klepnutím na tlačítko Advanced Settings (Rozšířené nastavení) získáte přístup k následujícím funkcím: Nastavení alarmů. Načtení výchozího nastavení z výroby. Výběr akcí, které mají být provedeny při zavření víka, a nastavení hesel pro přístup k systému po návratu z režimu hibernace nebo úsporného režimu. Zobrazení informací o nástroji Acer epower Management.

20 10 Empowering Technology Acer epresentation Management Nástroj Acer epresentation Management umožňuje vybrat ze dvou nejčastějších rozlišení projektoru: XGA a SVGA.

21 11 Seznámení s počítačem Aspire Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na letáku První kroky... vás seznámíme s vaším novým počítačem Aspire. Pohled zepředu Č. Položka Popis 1 Displej Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače. 2 Stavové indikátory 3 Tlačítka pro snadné spuštění 4 Tlačítko napájení Diody LED (Light-Emitting Diodes; LEDs), které se rozsvěcují a informují o stavu funkcí a součástí počítače. Tlačítka pro spouštění často používaných programů. Další informace viz "Tlačítka pro snadné spuštění" na strani 22. Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.

22 12 Č. Položka Popis 5 Klávesnice Slouží k zadávání údajů do počítače. 6 Mikrofony Interní mikrofony pro stereofonní nahrávání zvuku. 7 Zařízení touchpad 8 Tlačítka (levé, střední a pravé) Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš. Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši; střední tlačítko slouží jako čtyřsměrné tlačítko pro posouvání. 9 Podložka ruky Oblast k pohodlnému opření rukou při používání počítače. Pohled na zavřenou přední stranu Č. Ikona Položka Popis 1 Reproduktory Levý a pravý reproduktor zajišt ují stereofonní zvukový výstup. 2 Tlačítko/indikátor bezdrátové komunikace 3 Tlačítko/indikátor komunikace Bluetooth Stisknutím tohoto tlačítka povolíte nebo zakážete funkci bezdrátové sítě LAN. Rozsvícením indikuje stav komunikace v bezdrátové síti LAN. Stisknutím povolíte nebo zakážete funkci Bluetooth. Rozsvícením indikuje stav komunikace Bluetooth. 4 Přijímač CIR Přijímá signály z dálkového ovládání. 5 Indikátor napájení Indikuje stav napájení počítače. 6 Indikátor baterie Indikuje stav baterie počítače. 7 Tlačítka Acer Arcade a médií K použití s programem Acer Arcade a dalšími přehrávači médií (u vybraných modelů).

23 13 Č. Ikona Položka Popis 8 Ovládání médií Pětisměrné tlačítko pro ovládání multimédií (u vybraných modelů). 9 Západka Umožňuje zaklapnutí a otevření víka. Pohled zleva Č. Ikona Položka Popis 1 Port USB 2.0 Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB). 2 Patice karty PCI Express 3 Konektor sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu S/PDIF 4 Konektor vnějšího zdroje Umožňuje vložit jednu kartu PCI Express. Slouží k připojení výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek), kompatibilní s rozhraním S/PDIF. Slouží k připojení vnějších zdrojů zvuku (například stereofonního přehrávače CD nebo kazet). 5 Konektor mikrofonu Slouží k připojení vstupu z externího mikrofonu. 6 Optická mechanika se slotem pro disk 7 Tlačítko vysunutí disku z optické mechaniky ve slotu Interní optická jednotka; umožňuje používat disky CD a DVD. Vysouvá optický disk z jednotky. 8 Indikátor LED Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.

24 14 Pohled zprava Č. Ikona Položka Popis 1 Tlačítko pro Slouží k vysunutí karty PC ze slotu. vysunutí karty PC 2 Slot pro kartu PC Umožňuje vložit jednu kartu PC Typu II. 3 Čtečka karet 5 v 1 4 Infračervený port 5 Port IEEE Dva porty USB 2.0 Podporuje karty Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) a xd-picture Card. Poznámka: V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu. Umožňuje komunikaci s infračervenými zařízeními (například s tiskárnou nebo počítačem s infračerveným rozhraním). Umožňuje připojení zařízení IEEE Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).

25 15 Pohled zezadu Č. Ikona Položka Popis 1 Ventilační otvory Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání. 2 Napájecí konektor Zajišt uje připojení k adaptéru střídavého proudu. 3 Port externího zobrazovacího zařízení (VGA) Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD). 4 Port S-video/TV-out Umožňuje připojení k televizoru nebo zobrazovacímu zařízení se vstupem S-video. 5 Paralelní port Umožňuje připojení tiskárny. 6 Port DVI-D Podporuje připojení digitálního videa (u vybraných modelů). 7 Konektor RF Pro digitální a analogový televizní vstup (u vybraných modelů). 8 Vstupní port obrazu a zvuku Umožňuje připojení obrazového i zvukového vstupu (u vybraných modelů). 9 Port Ethernet (RJ-45) Umožňuje připojení k síti Ethernet 10/100/ Port modemu (RJ-11) Umožňuje připojení k telefonní lince. 11 Port USB 2.0 Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB). 12 Drážka pro zámek Kensington Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington.

26 16 Pohled zespodu Č. Položka Popis 1 Ventilátor Zajišt uje chlazení počítače. Poznámka: Nezakrývejte ani neblokujte otvor ventilátoru. 2 Pozice pro pamět 3 Západkový zámek baterie 4 Uvolňovací západka baterie 5 Pozice pro baterii 6 Pozice pro pevný disk 7 Basový reproduktor 8 Pozice pro kartu PCI Zde je uložena hlavní pamět počítače. Zamkne baterii na místě. Uvolňuje baterii k vyjmutí. Zde je uložena baterie počítače. Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šrouby). Vydává nízkofrekvenční zvukový výstup. Zde je uložena karta Mini PCI počítače.

27 17 Specifikace Operační systém Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2) Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2) Microsoft Windows Media Center Edition Platforma Procesor Intel Pentium M 725a (mezipamět 2 MB L2, 1,60 GHz 400 MHz FSB) 730/740/750/760/770 (mezipamět 2 MB L2, 1,60/1,73/1,86/2/2,13 GHz, 533 MHz FSB) nebo vyšší Procesor Intel Celeron M 370 (mezipamět 1 MB L2, 1,60 GHz 400 MHz FSB) nebo vyšší Čipová sada Intel 915PM/915GM Express Systémová pamět Displej a grafika Podsystém ukládání dat 256 nebo 512 MB paměti DDR2 533 MHz, rozšiřitelná na 2 GB pomocí dvou modulů sodimm Barevný displej 17" WXGA Acer CrystalBrite TFT LCD, rozlišení pixelů nebo barevný displej 17" Wide WSXGA+ TFT LCD nebo barevný displej 17" Wide WXGA TFT LCD (dvě lampy) Poměr zobrazení 16:10 16,7 milionu barev Grafická karta ATI MOBILITY RADEON X700 (M26P) se 128 nebo 256 MB externí obrazové paměti DDR RAM s podporou rozhraní Microsoft DirectX 9.0 Podpora softwaru ATI POWERPLAY Podpora grafické karty PCI Express X16 nebo Integrovaný 3D grafický adaptér Intel 915GM s akcelerátorem Intel Graphics Media Accelerator 900 s až 128 MB obrazové paměti VRAM a s podporou rozhraní Microsoft DirectX 9.0 Podpora dvou nezávislých zobrazovacích zařízení Hardwarová podpora formátu MPEG-2/DVD Podpora výstupů DVI-D a S-video/TV-out (NTSC/PAL) Obrazová technologie Acer CinemaVision (Acer Arcade) Technologie optimalizace obrazu Acer ClearVision (Acer Arcade) Pevný disk 60/80/100 GB ATA/100 Volitelné optické jednotky: Dvouvrstvá jednotka DVD-Dual (štěrbinový typ) Kombinovaná jednotka DVD/CD-RW (štěrbinový typ)

28 18 Rozměry a hmotnost Podsystém napájení Vstupní zařízení Zvuk Komunikace Model s displejem s jednou lampou: 402 (Š) x 286 (H) x 35,8/38,5 (V) mm (15,83 x 11,26 x 1,41/1,52 palců) 3,6 kg (7,9 lbs.) Model s displejem se dvěma lampami: 402 (Š) x 286 (H) x 39,3/42,0 (V) mm (15,83 x 11,26 x 1,55/1,65 palců) 3,9 kg (8,6 lbs.) Standard řízení spotřeby procesoru ACPI 2.2 s podporou úsporného režimu a režimu hibernace Baterie Li-ion 65 W (8článková) Rychlé dobíjení 2,5 hodiny, dobíjení během používání 3,5 hodiny Tříkolíkový adaptér střídavého proudu 90 W Klávesnice se 103 klávesami Touchpad s integrovaným čtyřsměrným tlačítkem pro posouvání 12 funkčních kláves, čtyři tlačítka pro snadné spuštění Dvě tlačítka přístupná zepředu: tlačítko-indikátor LED sítě WLAN a připojení Bluetooth Mediální konzola s tlačítky Arcade, zastavit, přehrát/ pozastavit, rychle převinout vpřed a vzad a s pětisměrným ovládacím tlačítkem médií Dálkové ovládání pro aplikace Acer Arcade nebo MCE OS Zvukový systém se dvěma integrovanými reproduktory Podpora rozhraní SPDIF pro digitální reproduktory Kompatibilní se standardem Intel High-Definition Audio a MS-Sound Zabudované mikrofony (2) Softwarová podpora protokolu VoIP Modem: 56K ITU V.92 se schválením PTT; podpora probuzení počítače při volání WLAN: řešení Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection (duální režim b/g) nebo 2915ABG (duální pásmo, tři režimy a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED s podporou bezdrátové technologie Acer SignalUp WPAN (volitelná): integrovaná technologie Bluetooth v2.0

29 19 Vstupněvýstupní rozhraní Zabezpečení Software Doplňky a příslušenství Prostředí Pět porty USB 2.0 Port IEEE 1394 Patice karty Express Port Ethernet (RJ-45) Port modemu (RJ-11) Port externího zobrazovacího zařízení (VGA) Výstupní port S-video/TV-out (NTSC/PAL) Port DVI-D Paralelní port Konektor mikrofonu Konektor vnějšího zdroje Port pro výstup na sluchátka, reproduktory, do vnějšího zařízení nebo SPDIF Infračervený port (FIR) Port CIR Slot pro jednu kartu PC Typu II Vstupní port AV (7 pinů) Vstup RF pro digitální a analogový televizní signál (volitelná) Napájecí konektor pro adaptér střídavého proudu Drážka pro zámek Kensington Heslo systému BIOS pro uživatele a správce Empowering Technology Acer Launch Manager Acer GridVista Acer System Recovery CD Norton AntiVirus Adobe Reader CyberLink PowerDVD NTI CD-Maker Acer Arcade Bluetooth profile Pamět ové moduly sodimm 256 nebo 512 MB a 1 GB 8článková baterie Li-ion Tříkolíkový adaptér střídavého proudu 90 W Externí disketová jednotka USB Teplota: Provozní: 5 C až 35 C Neprovozní: -20 C až 65 C Vlhkost (nekondenzující): Provozní: 20% až 80% Neprovozní: 20% až 80%

30 20 Kompatibilita se systémy Záruka Mobile PC 2001 ACPI 2.2b DMI 2.0 Wi-Fi Jednoletá záruka International Travelers Warranty (ITW) Poznámka:Výše uvedená specifikace je pouze referenční. Přesná konfigurace počítače závisí na zakoupeném modelu.

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VGC-LA n 2 Obsah Před zahájením práce...5 Upozornění...6 Dokumentace...7 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Kontrolky...19

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si

Více

Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka

Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka Tato příručka obsahuje přehled funkcí, technické údaje a informace o rychlém nastavení, softwaru a řešení potíží pro váš počítač. Další informace

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka

Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje přehled funkcí, specifikací a informací o rychlém nastavení, softwaru a řešení potíží u vašeho počítače. Více informací

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více