MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15"

Transkript

1 MĚSTO FULNEK Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Ing. Radka Krištofová starostka František Schindler místostarosta Za správnost: Bc. Dagmar Vahalová, zapisovatelka Vyhotoveno dne:

2 PŘEHLED USNESENÍ 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FULNEK ZE DNE Číslo usn. Číslo mat. Problematika Odbor, p. o Volba ověřovatelů zápisu Program 5. zasedání Zastupitelstva města Fulneku Zadání Změny č. 1 Územního plánu Fulnek SÚ 92 2 Zveřejňování materiálů pro zasedání ZMF VV 93 3 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství FO 94 4 Schválení účetní závěrky za rok 2014 FO 95 5 Zpráva o závěrečném účtu města Fulneku za rok 2014 FO 96 6 Rozpočtové opatření č. 08/2015 FO 97 7 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 152/1 a 152/2 v k. ú. Jerlochovice FO 98 8 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1158/2 v k. ú. Jílovec p. Šichor FO 99 9 Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1158/2 v k. ú. Jílovec - Rýparovi FO Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 517/1 v k. ú. Jílovec FO Záměr prodeje části pozemku parc. č v k. ú. Fulnek FO Prodej části pozemku parc. č. 813/48 v k. ú. Jerlochovice FO Prodej částí pozemků parc. č. 223 a 1578 v k. ú. Fulnek FO Prodej části pozemku parc. č. 319/1 v k. ú. Jestřabí u Fulneku FO Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - SŽDC FO Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací - SSMSK FO Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Fulnek na MSK FO Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Fulnek z ČR ÚZSVM FO Nabídka pozemku parc. č. 1145/2 v k. ú. Dolejší Kunčice FO Žádost o bezúplatné nabytí pozemků od ČR - SPÚ FO 111 Přínos č. 1 Dodatek č. 7 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ TGM Fulnek, p.o. ZŠaMŠ TGM Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, p. o. ZŠJAK Záměr prodeje bytů SMMF Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 454/2, 456/1 a stavby bez čp/če. v k. ú. Fulnek SMMF Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMF FO Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMF VV Kontrola plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání Zastupitelstva města Fulneku ORG Úkol pro KV ZMF doplněné usnesení - 89/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání 1. volí ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulneku konaného dne : - Bc. Jana Mocová - Ing. Jiří Dubec, PhD. Strana 2 (celkem 11) Usnesení z 5. zasedání ZMF ze dne

3 90/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání program 5. zasedání Zastupitelstva města Fulneku konaného dne doplněný o přínos č /05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č vzít na vědomí vyhodnocení projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Fulnek ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 1.2 schválit podle ust. 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání Změny č. 1 Územního plánu Fulnek ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. T: Z: vedoucí stavebního úřadu 92/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č vydává dodatek č. 2 Jednacího řádu ZMF. T: Z: starostka 93/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu. 94/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č. 4 roční účetní závěrku za rok 2014 v souladu s 6 odst. 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb., dle přílohy č. 1-6 předloženého materiálu. Strana 3 (celkem 11) Usnesení z 5. zasedání ZMF ze dne

4 95/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č závěrečný účet města Fulneku za rok 2014, dle přílohy č. 1-4 předloženého materiálu, 1.2 zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Fulneku za rok 2014 jako součást závěrečného účtu města Fulneku za rok 2014, 2. vyjadřuje souhlas v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s celoročním hospodařením města a se závěrečným účtem města Fulneku za rok 2014 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014, a to bez výhrad, 3. ukládá realizovat bod 1. a 2. tohoto usnesení. 96/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č změnu rozpočtu města Fulneku rozpočtovým opatřením č. 08/2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po kterém činí: příjmy ,96 Kč, výdaje ,00 Kč, financování ,04 Kč, 1.2 změnu závazných ukazatelů v příloze č. 1 usnesení ZMF č. 25/02/14, tabulce C finanční vztahy a závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených městem Fulnek - bodu 2, který se doplňuje: investiční příspěvek ZŠ a MŠ T.G.Masaryka ve výši Kč, 1.3 změnu závazných ukazatelů v příloze č. 1 usnesení ZMF č. 25/02/14, tabulce C finanční vztahy a závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených městem Fulnek - bodu 3 který nově zní: Odvod z investičního fondu - ZŠ a MŠ T.G.Masaryka ve výši Kč. 97/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č. 7 neprodat části pozemku parc. č. 152/1 zahrada a části pozemku parc. č. 152/2 zahrada o celkové výměře cca 350 m 2 v k. ú. Jerlochovice. T: /05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č. 8 Strana 4 (celkem 11) Usnesení z 5. zasedání ZMF ze dne

5 neprodat část pozemku parc. č. 1158/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 230 m 2 v k. ú. Jílovec. T: /05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č. 9 zveřejnit záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1158/2 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře cca 66 m 2 v k. ú. Jílovec, minimální cena pozemku 50 Kč/m 2. T: /05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č. 10 zveřejnit záměr prodeje částí pozemku parc. č. 517/1 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře cca 36 m 2 v k. ú. Jílovec, minimální cena pozemku 50 Kč/m 2. T: /05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č. 11 neprodat část pozemku parc. č ostatní plocha, zeleň výměře cca 100 m 2 v k. ú. Fulnek. T: /05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č prodat část pozemku parc. č. 813/48 orná půda a část pozemku parc. č. 235/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č /2015 se jedná o nově vzniklý pozemek parc. č. 813/55 o výměře 102 m 2 a o pozemek parc. č. 235/19 o výměře 2 m 2, vše v k. ú. Jerlochovice, Mgr. A Kahajovi a Mgr. J Kahajové, za celkovou cenu Kč, tj. 50 Kč/m 2, Strana 5 (celkem 11) Usnesení z 5. zasedání ZMF ze dne

6 1.2 uzavřít kupní smlouvu s kupujícími uvedenými v bodě 1.1 tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 103/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č prodat část pozemku parc. č. 223 ostatní plocha, ostatní komunikace půda, dle geometrického plánu č /2015 se jedná o nově vzniklý pozemek parc. č. 223/2 o výměře 1 m 2, a část pozemku parc. č ostatní plocha, zeleň, dle geometrického plánu č /2015 se jedná o nově vzniklý pozemek parc. č. 1578/2 o výměře 13 m 2, vše v k. ú. Fulnek, manželům Bc. R a D Šerkovým, za celkovou cenu 980 Kč, tj. 70 Kč/m 2, 1.2 uzavřít kupní smlouvu s kupujícími uvedenými v bodě 1.1 tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 104/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č prodat část pozemku parc. č 319/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č b/2015 se jedná o nově vzniklý pozemek parc. č. 319/8 o výměře 36 m 2 v k. ú. Jestřabí u Fulneku, paní I Rašnerové, za celkovou cenu Kč, tj. 50 Kč/m 2, 1.2 uzavřít kupní smlouvu s kupující uvedenou v bodě 1.1 tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 105/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č. 15 uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti týkající se umístění komunikace pro pěší a osvětlení přechodů pro chodce na pozemku parc. č. 1708/1 ostatní plocha, dráha v k.ú. Fulnek, se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava 1, PSČ , IČ: , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Strana 6 (celkem 11) Usnesení z 5. zasedání ZMF ze dne

7 106/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č. 16 uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/212/i/2015/Ja s Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, IČ: , jako budoucím dárcem, a městem Fulnek jako budoucím obdarovaným; předmětem daru jsou části pozemku parc.č. 1685/1 ostatní plocha, silnice a pozemku parc.č. 1697/1 ostatní plocha, oba v k. ú. Fulnek, na nichž dojde k vybudování chodníků v souvislosti se stavbou Bezbariérové trasy v rámci národního rozvoje programu mobilita pro všechny, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 107/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č darovat část pozemku parc. č. 94 ostatní plocha, zeleň, dle geometrického plánu č. č /2014 ze dne se jedná o nově vzniklý pozemek parc. č. 94/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m 2 a dále části pozemku parc. č. 135/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. č /2014 ze dne se jedná o nově vzniklé pozemky parc. č. 135/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 22 m 2 a parc. č. 135/4 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 42 m 2, vše v k. ú. Fulnek, Moravskoslezskému kraji se sídlem, 28. října 2771/117, Ostrava, , IČ: , 1.2 nabýt služebnost inženýrské sítě na služebném pozemku parc.č. 96 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Fulnek, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem, 28. října 2771/117, Ostrava, , IČ: , ve prospěch panujícího pozemku parc.č. 98 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek; rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č /2015 ze dne , 1.3 uzavřít darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1.1 a 1.2 tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. T: /05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č odmítnout úplatný převod nově zaměřeného pozemku parc. č. 1325/8 zahrada, zemědělský půdní fond o výměře 1099 m 2 v k. ú. Fulnek, 1.2 bezúplatně nabýt nově zaměřený pozemek parc. č. 1325/8 zahrada, zemědělský půdní fond o výměře 1099 m 2 v k. ú. Fulnek, jak byl oddělen Strana 7 (celkem 11) Usnesení z 5. zasedání ZMF ze dne

8 geometrickým plánem č /2014 z původního pozemku parc. č. 1325/8 zahrada o výměře 1379 m 2 v k.ú. Fulnek, od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČ: , 1.3 schválit zavazující a omezující podmínky a sankční ujednání (viz čl. IV. smlouvy), 1.4 schválit zřízení věcného práva k nově zaměřenému pozemku parc. č. 1325/8 zahrada, zemědělský půdní fond o výměře 1099 m 2 v k. ú. Fulnek, (viz čl. V. smlouvy), 1.5 uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. SBP 6/2015-Kv dle bodu 1.2 až 1.4 tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. T: /05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č. 19 nepřijmout nabídku převodu vlastnického práva k pozemku parc. č. 1145/2 vodní plocha, tok přirozený o evidované výměře 133 m 2 v k. ú. Dolejší Kunčice od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 110/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č souhlasit v souladu s 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb. s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 8 zahrada o evidované výměře 302 m 2, pozemku parc. č. 1325/18 zahrada o evidované výměře 264 m 2 a pozemku parc. č orná půda o evidované výměře 1982 m 2, vše v k. ú. Fulnek, dále pozemku parc. č. 822/1 zahrada o evidované výměře 735 m 2 a pozemku parc. č. 822/3 zahrada o evidované výměře 997 m 2, oba v k. ú. Jerlochovice, z České republiky - Státního pozemkového úřadu na město Fulnek, 1.2 souhlasit v souladu s 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 503/2012 Sb. s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 1277/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 74 m 2, pozemku parc. č. 1646/2 orná půda o evidované výměře 66 m 2, oba v k. ú. Fulnek, dále pozemku parc. č. 822/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 13 m 2, pozemku parc. č. 822/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 5 m 2, oba v k. ú. Jerlochovice a pozemku parc. č. 551 ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 416 m 2 a pozemku parc. č. 28 zahrada o evidované výměře 257 m 2, oba v k. ú. Moravské Vlkovice, z České republiky - Státního pozemkového úřadu na město Fulnek. T: Strana 8 (celkem 11) Usnesení z 5. zasedání ZMF ze dne

9 111/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Přínos č. 1 dodatek č. 7 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Fulnek, p.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. realizovat bod 1. tohoto usnesení Z: ředitelka ZŠ a MŠ TGM Fulnek, p.o. 112/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č. 21 dodatek č. 6 zřizovací listiny Základní školy J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, p. o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Z: ředitelka ZŠ JAK Fulnek, p. o. 113/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č. 22 zveřejnit záměr prodeje bytu 1.1 č. 1, vel. 3+1, v domě čp. 307 na ulici Palackého ve Fulneku včetně spoluvlastnického podílu ve výši 702/6676 na společných částech budovy a pozemku parc. č. 933 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 887 m 2 v k. ú. Fulnek, obec Fulnek za minimální cenu Kč. 1.2 č. 3, vel. 2+1, v domě čp. 307 na ulici Palackého ve Fulneku včetně spoluvlastnického podílu ve výši 519/6676 na společných částech budovy a pozemku parc. č. 933 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 887 m 2 v k. ú. Fulnek, obec Fulnek za minimální cenu Kč. Z: vedoucí SMMF 114/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č. 23 zrušit usnesení ZMF 85/04/15 ze dne ve věci zveřejní záměru prodeje nebytového prostoru garáže na ulici Fučíkova ve Fulneku, umístěné na části pozemku parc. č. 454/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Fulnek, obec Fulnek za minimální cenu Kč, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 2. rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 454/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 29 m 2 a části pozemku parc. č. 456/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 2 m 2 a stavby bez čp/če jiná stavba (využíváno Strana 9 (celkem 11) Usnesení z 5. zasedání ZMF ze dne

10 jako garáž) umístěné na výše uvedených pozemcích, vše v k. ú. Fulnek, za minimální cenu Kč. 3. ukládá realizovat bod 1. a 2. tohoto usnesení. Z: vedoucí SMMF 115/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č bere na vědomí zápis z jednání FV ZMF ze dne , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 116/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č bere na vědomí 1.1 zápis ze schůze KV ZMF ze dne , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 1.2 zápis ze schůze KV ZMF ze dne , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 1.3 přehled veřejných zakázek malého rozsahu zadaných MěÚ Fulnek a příspěvkovými organizacemi města v období , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 2.1 RMF upravit limity pro zadávání zakázek malého rozsahu na dodávky a služby a na stavební práce dle zrušené vnitřní směrnice č. 1/2014, 2.2 kontrolnímu výboru předložit návrh plánu kontrolní činnosti KV ZMF na rok ukládá 3.1 realizovat bod 2.1 tohoto usnesení. Z: RMF 3.2 realizovat bod 2.2 tohoto usnesení. Z: předseda KV ZMF 117/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání Mat. č bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání Zastupitelstva města Fulneku. 118/05/15 Zastupitelstvo města Fulneku po projednání 1. ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu usnesení ZMF č. 534/22/14 ve věci prominutí části pohledávky ve výši ,34 Kč se zaměřením na podklady. Z: předseda KV ZMF Strana 10 (celkem 11) Usnesení z 5. zasedání ZMF ze dne

11 Použité zkratky: Čp/če číslo popisné/číslo evidenční FO Finanční odbor FV Finanční výbor IČ Identifikační číslo K. Ú. Katastrální území KV Kontrolní výbor MěÚ Městský úřad MSK Moravskoslezský kraj MŠ Mateřská škola ORG Organizační P. O. Příspěvková organizace PARC. Č. Parcelní číslo PSČ Poštovní směrovací číslo RMF Rada města Fulneku SMMF Správa majetku města Fulneku SPÚ Státní pozemkový úřad SSMSK Správa silnic Moravskoslezského kraje SÚ Stavební úřad SŽDC Správa železniční dopravní cesty UZSVM Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových VFO Vedoucí finančního odboru VV Odbor vnitřních věcí ZMF Zastupitelstvo města Fulneku ZŠ Základní škola ZŠ JAK Základní škola Jana Amose Komenského ZŠ a MŠ TGM Základní škola a Mateřská škola Tomáše Garriqua Masaryka Strana 11 (celkem 11) Usnesení z 5. zasedání ZMF ze dne

Usnesení. ze 43. schůze Rady města Fulnek konané dne

Usnesení. ze 43. schůze Rady města Fulnek konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení ze 43. schůze Rady města Fulnek konané dne 18.04.2016 čís. 847/43/16-856/43/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 18. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 324/18/15-389/18/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 18. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 324/18/15-389/18/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 18. schůze Rady města Fulnek konané dne 15.06.2015 čís. 324/18/15-389/18/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2162/113/ /113/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2162/113/ /113/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne 28.08.2018 čís. 2162/113/18-2182/113/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 531/29/15-540/29/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 531/29/15-540/29/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 01.10.2015 čís. 531/29/15-540/29/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 01/01/14-15/01/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 01/01/14-15/01/14 MĚSTO FULNEK Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 10.11.2014 čís. 01/01/14-15/01/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 16/02/14-44/02/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 16/02/14-44/02/14 MĚSTO FULNEK Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 11.12.2014 čís. 16/02/14-44/02/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Zastupitelstvo města Štramberka

Zastupitelstvo města Štramberka Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 24. 06. 2015 43/4/ZM/2015 Kontrola plnění úkolů I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.08.2015 čís. 472/25/15-490/25/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne 27.09.2018 čís. 2260/118/18-2274/118/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 65. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1249/65/ /65/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 65. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1249/65/ /65/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 65. schůze Rady města Fulnek konané dne 01.02.2017 čís. 1249/65/17-1268/65/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 58/03/14-93/03/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 58/03/14-93/03/14 MĚSTO FULNEK Usnesení z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2014 čís. 58/03/14-93/03/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona o

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.06.2019 čís. 0034/ZMOb-Svi/1822/6-0048/ZMOb-Svi/1822/6 Ing. Radim Smetana starosta Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 05.09.2018 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Zdeněk Gürtler, Ing. Tomáš Kupka, Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 101. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1915/101/ /101/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 101. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1915/101/ /101/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 101. schůze Rady města Fulnek konané dne 26.03.2018 čís. 1915/101/18-1934/101/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 01.09.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 804 1 Kontrola plnění usnesení 805 2 Uzavření nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Studénky 806

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 44/4/19-66/4/19

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 44/4/19-66/4/19 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 11.02.2019 čís. 44/4/19-66/4/19 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

9. Pozemky 9.1 Prodej pozemků Usnesení č. 12/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví Povodí Ohře, s.

9. Pozemky 9.1 Prodej pozemků Usnesení č. 12/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví Povodí Ohře, s. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.6.2018 v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 13. 9.2017 229/14/ZM/2017 Kontrola plnění úkolů kontrolu úkolů ke dni 13.09.2017. 230/14/ZM/2017

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 61. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1161/61/ /61/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 61. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1161/61/ /61/16 MĚSTO FULNEK Usnesení z 61. schůze Rady města Fulnek konané dne 28.11.2016 čís. 1161/61/16-1183/61/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne cis. 1349/47/ /47/13

MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne cis. 1349/47/ /47/13 MESTO STUDENKA Usneseni ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne 30.10.2013 cis. 1349/47/13-1373/47/13 Up ravena verze pro zvercj neni z diivod u dodrzeni pfi mere nosti zverejfiovani osobnich udaj

Více

U S N E S E N Í. 5. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2012 a účetní závěrka za rok 2012 (tisk Z/156)

U S N E S E N Í. 5. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2012 a účetní závěrka za rok 2012 (tisk Z/156) 1 U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 26. března 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM Usnesení Zastupitelstva města č. 7 ze dne 29.05.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení Evropského

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 4. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 72/4/18-95/4/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 4. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 72/4/18-95/4/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 4. schůze Rady města Fulnek konané dne 18.12.2018 čís. 72/4/18-95/4/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodrţení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona o ochraně

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 33. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 590/33/15-644/33/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 33. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 590/33/15-644/33/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 33. schůze Rady města Fulnek konané dne 18.11.2015 čís. 590/33/15-644/33/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově KRNOMK--42871/2018 koni ZM města KRNOVA SS 26/2018/Ko U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. z 9. zaseda ni Zastupitelstva mesta Studenky kona neho dne

MESTO STUDENKA. Usneseni. z 9. zaseda ni Zastupitelstva mesta Studenky kona neho dne MESTO STUDENKA Usneseni z 9. zaseda ni Zastupitelstva mesta Studenky kona neho dne 02.02.2012 cis. 186/09/12-206/09/12 Upravena verze pro zvefej nen i z duvodu dod rzeni primerenosti zvefejiiovani osob

Více

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 86. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1576/86/ /86/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 86. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1576/86/ /86/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 86. schůze Rady města Fulnek konané dne 14.09.2017 čís. 1576/86/17-1616/86/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí:

U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: Ad 3.) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ Příloha č. 2 k zápisu z 35. zasedání zastupitelstva města, konaného 20. června 2018 v 17.00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích číslo usnesení

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. září 2007 v 15:00 hodin v sále Hotelu Pivovar Kojetín, nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín 3. Zpráva o činnosti RM (ústně) Usn.

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 5. června 2014

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 5. června 2014 Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 5. června 2014 Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 222/20/14 schvaluje program

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 16. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 20.4.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 766. Zastupitelstvo města bere

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13

MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13 MESTO STUDENKA Usneseni ze 48. schuze Rady mesta tu denky kona ne dne 13.11.2013 cis. 1374/48/13-1412/48/13 Upravena verze pro zve rejneni z duvodf do drzeni primefenosti zvefejfiovani osobnich udaj f

Více

U S N E S E N Í. 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2013 (tisk Z/218)

U S N E S E N Í. 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2013 (tisk Z/218) 1 U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 25. března 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 7. června 2018

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 7. června 2018 Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 7. června 2018 Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 265/20/18 1) schvaluje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: , isds: iv5bfnz

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: ,   isds: iv5bfnz Město Kravaře Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 25. 4. 2018 v zasedací místnosti

Více

Usnesení. z 49. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne

Usnesení. z 49. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení z 49. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.09.2012 čís. 1249/49/12-1280/49/12 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: , isds: iv5bfnz

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: ,   isds: iv5bfnz Město Kravaře Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 20. 6. 2018 v zasedací místnosti

Více

Výpis z usnesení ze 4. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne od 17:30 hodin v kulturním domě Roškopov

Výpis z usnesení ze 4. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne od 17:30 hodin v kulturním domě Roškopov Obec Stará Paka se sídlem Obecního úřadu Revoluční 180, 507 91 Stará Paka, IČO: 00272132 tel. 493 798 282, e-mail: ou@starapaka.cz, ID datové schránky: ytha6e6 Výpis z usnesení ze 4. řádného veřejného

Více

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 791/28/1/2017 Zahájení, schválení programu 28. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 501/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 501/ /ZM Usnesení ze 48. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo ve čtvrtek 24.05.2018 v 17:30 hodin v Sokolovně v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zastupitelstvo obce Usnesením č. 6/84/A bere na vědomí vyjádření k zápisu kontrolního výboru ze dne dle předloženého materiálu.

Zastupitelstvo obce Usnesením č. 6/84/A bere na vědomí vyjádření k zápisu kontrolního výboru ze dne dle předloženého materiálu. OBEC Mosty u Jablunkova USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova konaného dne 05.06.2019 Usnesením č. 6/81 schvaluje pořad 6. zasedání zastupitelstva obce. Usnesením č. 6/82 určuje

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 29.3.2012 Usnesení č. 28 /12-55 /12 28/12 Volba návrhové komise 29/12 Schválení programu 30/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně) U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 22. června 2010 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Poděkování za

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 141. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 20.8.2018 2844/141/RM/2018 Revize bankovních účtů a peněžních fondů města Slavkov u Brna a VHČ města Slavkov u

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

ZM USNESENÍ. z 8. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM USNESENÍ. z 8. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 31719/2015 č. j.: 31722/2015 USNESENÍ z 8. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 23. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Usnesení č. 3/2019. z 3. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 3. dubna Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434

Usnesení č. 3/2019. z 3. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 3. dubna Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 3/2019 z 3. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 3. dubna 2019 V Horních Bludovicích

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19.05.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání ZM

U S N E S E N Í. 19. zasedání ZM ZM města KRNOVA SS 19/17/Ko U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 29. března 2017 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 479/19 508/19

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.05.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 679 1 Kontrola plnění usnesení 680 2 Stanovení ceny stočného pro rok 2016 681 3 Úprava platu ředitelky

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 čís. 0133/ZMOb-Sle/1418/7-0147/ZMOb-Sle/1418/7 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne Zastupitelstvo města Horšovský Týn: Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne 24.6.2019 01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. 02. schvaluje program 6. jednání

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 6. 2019 v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 21. 11. 2016 Přítomno: 11 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/14/234/2016/XI

Více