ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ"

Transkript

1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název Marius Pedersen a.s. Adresa sídla nebo místa podnikání Průběžná 1940/3, Hradec Králové Adresa pro doručování písemností Smetanova 91, Jablonec n. Nisou IČO, bylo-li přiděleno DIČ, bylo-li přiděleno CZ Identifikace zařízení Název zařízení Závod na zpracování odpadu (ZZO) Lomnice n. P. Bryndov Adresa zařízení Kraj Liberecký, obec Lomnice nad Popelkou, k. ú. Lomnice nad Popelkou, parc. čísla 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 1019/5, 1019/7, 1919/11, 1019/12, 1019/13, 1019/14 Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP 1

2 MZPR98EHZ4OY Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně. Integrované povolení Č.j. KULK/78127/2006 ze dne Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) změny KULK/41534/2010 ze dne KULK 6193/2013 ze dne KULK 54232/2014 ze dne 23. září 2014 Popis změny Změna provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady Změna provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady Změna provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady rozšíření o nové zařízení Aplikace nové legislativy v ochraně ovzduší 3. Zpracovatel zprávy Obchodní firma nebo název/titul, jméno, popř. jména, a příjmení Envikon s.r.o. Telefon (nebo fax) Datum Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení Ing. Jaroslav Janda 2

3 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) části IP ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 1. Ochrana ovzduší a emisní limity podmínky v IP části Naměřená/vy počtená hodnota Zdůvodnění Limity nestanoveny (ostatní podmínky) 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Biodegradační a solidifikační zařízení a drcení plastů, zařazených dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů pod kódy 2.4 a Podmínky a) Vzhledem k tomu, že nelze dostupnými technickými prostředky zaručit, že měření odráží skutečný stav znečišťování ovzduší, upouští se od měření emisí znečišťujících látek (VOC) z procesu biodegradace. b) Provozovatel bude z procesu biodegradace vykazovat každý rok množství VOC bilančně. c) Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Biodegradační a solidifikační zařízení a drcení plastů ze dne Provozní řád bude průběžně aktualizován. Zdůvodnění Odkaz na přílohu Podmínka plněna VOC vykázány v souhrnné provozní evidenci SZZO. viz příloha č. 2 3

4 části IP 2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod podmínky v IP (emisní limit, limit) části Naměřená/vypočtená hodnota Zdůvodnění Limity nestanoveny (ostatní podmínky) 2.1 Ze zařízení, která byla předmětem žádosti o vydání integrovaného povolení, nedochází k vypouštění odpadních vod do recipientu. Emisní limity nejsou stanoveny. 2.2 Integrovaným povolením se schvaluje Plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) Integrovaným povolením se schvaluje havarijní plán zařízení označený jako Červenec 2014 a) Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným havarijním plánem. b) Havarijní plán bude průběžně aktualizován. Zdůvodnění Odkaz na přílohu Podmínka plněna. Plán opatření je aktuální a je dodržován. 4

5 části IP 3. Odpady části zařízení (zdroje) Naměřená/vypo čtená hodnota Zdůvodnění Limity nestanoveny 3.1 Sběr a výkup odpadů Integrovaným povolením se uděluje souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 Provozního řádku skladu nebezpečných odpadů a shromažďovacích ploch. Zařízení zahrnuje: a) Sklad nebezpečných odpadů umístěný na části p.p.č v k.ú. Lomnice nad Popelkou. b) Shromažďovací plochy umístěné na p.p.č a 2343 v k.ú. Lomnice nad Popelkou. c) Zařízení se bude při písemném a elektronickém styku s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství prokazovat identifikačním kódem zařízení CZL00328 (např. při plnění ohlašovacích povinností dle zákona o odpadech). 3.2 Stabilizace - solidifikace Integrovaným povolením se uděluje souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů uvedených v příloze č. 1 a 2 provozního řádu (Stabilizace-solidifikace) způsobem dle kódu D 9 přílohy č. 3 k zákonu č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon o odpadech ) Integrovaným povolením se uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady dle schváleného provozního řádu Stabilizace solidifikace za účelem splnění požadavků technologie tohoto zařízení Způsob nakládání s výsledným produktem zpracování odpadů a) Výsledný produkt procesu stabilizace solidifikace bude na základě hodnocení nebezpečných vlastností pověřenou osobou a vydáním Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností (v souladu s 9 zákona o odpadech) zařazen dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, jako odpad kategorie ostatní pod katalogové číslo Stabilizovaný odpad neuvedený od číslem nebo Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem Do doby vydání osvědčení 5

6 bude se solidifikátem nakládáno jako s odpadem kategorie N (nebezpečný). Provozovatel bude trvale kontrolovat skutečné vlastnosti odpadu, a to v režimu stanoveném pověřenou osobou v Osvědčení. b) Produkty zpracování odpadů, u nichž je obsah škodlivin vyšší než limity stanovené pro vyloučení nebezpečných vlastností, bude zařazen jako odpad kategorie nebezpečný Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný nebo Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný Další podmínky a) V provozním deníku zařízení solidifikace vést kompletní evidenci o jednotlivých vsázkách odpadů s informací o druzích a množství zpracovávaných odpadů, včetně jejich vlastností, přidaných surovinách a informací o aplikaci technologických postupů. b) Zařízení se bude při písemném a elektronickém styku s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství prokazovat identifikačním kódem zařízení CZL00321 (např. při plnění ohlašovacích povinností dle zákona o odpadech). 3.3 Biologická dekontaminace - biodegradace Integrovaným povolením se uděluje souhlas k provozování zařízení k úpravě odpadů, uvedených v příloze č. 1 provozního řádu (Biologická dekontaminace biodegradace), způsobem dle kódu D8 přílohy č. 3 k zákonu o odpadech. Dále budou do zařízení přijímány odpady s minerální nebo organickou matricí, jejichž nebezpečné vlastnosti jsou dány znečištěním NEL nebo PAU a které jsou zařazeny dle Katalogu odpadů pod čísla xx xx Výsledným produktem technologie biodegradace bude na základě výsledků výstupních analýz buď certifikovaný výrobek (BIODEK dle přílohy č. 3 provozního řádu) nebo odpad zařazený pod katalogové číslo Odpady jinak blíže neurčené zemina po dekontaminaci biodegradaci. Každá odděleně zpracovávaná skupina odpadů bude samostatně posuzována. Na základě výsledků analýz bude s odpadem vystupujícím ze zařízení nakládáno (využití nebo odstranění) Další podmínky a) V provozním deníku zařízení biodegradace vést kompletní evidenci o jednotlivých vsázkách odpadů s informací o druzích a množství zpracovávaných odpadů, včetně jejich vlastností, přidaných surovinách a informací o aplikaci technologických postupů. b) Zařízení se bude při písemném a elektronickém styku s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství prokazovat identifikačním kódem zařízení CZL00359 (např. při plnění ohlašovacích povinností dle zákona o odpadech). 6

7 3.4 Využívání odpadů Integrovaným povolením se uděluje souhlas k provozování zařízení k využití odpadů uvedených v kapitole 2.1 provozního řádu (Zařízení na předúpravu odpadů k využití) způsobem dle kódu R12 přílohy č. 3 k zákonu o odpadech úprava (demontáž) elektroodpadů, elektrozařízení a objemných odpadů na jednotlivé komponenty. a) Zařízení se bude při písemném a elektronickém styku s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství prokazovat identifikačním kódem zařízení CZL00327 (např. při plnění ohlašovacích povinností dle zákona o odpadech). 3.5 Drcení plastů Integrovaným povolením se uděluje souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů způsobem dle kódu R12 přílohy č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o úpravu odpadů uvedených v kapitole 2.1 provozního řádu před jejich využitím, a to drcením plastů. a) Zařízení se bude při písemném a elektronickém styku s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství prokazovat identifikačním kódem zařízení CZL00208 (např. při plnění ohlašovacích povinností dle zákona o odpadech). 3.6 Provozní řády a) Integrovaným povolením se uděluje souhlas s provozním řádem Stabilizace solidifikace. b) Integrovaným povolením se uděluje souhlas s provozním řádem Biologické dekontaminace biodegradace. c) Integrovaným povolením se uděluje souhlas s provozním řádem Skladu nebezpečných odpadů a shromažďovacích ploch. d) Integrovaným povolením se uděluje souhlas s provozním řádem Zařízení na předúpravu odpadů k využití označený jako Aktualizace leden e) Provozní řády budou průběžně aktualizovány a nejpozději do 5 pracovních dnů od aktualizace předloženy krajskému úřadu. f) Zařízení Závod na zpracování odpadu (ZZO) Lomnice n.p. Bryndov bude provozováno v souladu se schválenými provozními řády. 7

8 3.7 Ostatní podmínky a) Provozovatel je povinen nakládat s veškerými odpady v rámci provozu zařízení tak, aby plnil strategické cíle obsažené v závazné části Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje, která byla vyhlášena jako obecně závazná vyhláška Libereckého kraje. b) Provozovatel bude s odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších změn a doplnění a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších změn a doplnění. c) Při nakládání s odpady činit taková opatření, aby v nejvyšší možné míře předcházela negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní účinky omezila, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, geologického prostředí, povrchových i podzemních vod a hluk. d) O každé dodávce odpadu přijaté do zařízení vystavit písemné potvrzení. Zdůvodnění Odkaz na přílohu Uvedené podmínky jsou plněny Provozní řády jsou aktuální a podmínky v nich stanovené jsou dodržovány. Provozní evidence jsou vedeny. Hlášení do ISPOP jsou pravidelně podávána. Veškerý odpad vyprodukovaný na solidifikaci byl zařazen jako nebezpečný. Příloha č. 1 8

9 části IP 4. Hluk podmínky v IP části Naměřená/vy počtená hodnota Zdůvodnění Limity stanoveny platnými předpisy (ostatní podmínky) a) Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru u nejbližších chráněných objektů, stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a doplnění, a to pro denní i noční dobu. b) Prokázat, že při provozu zařízení jsou v nejbližším chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb, prokazatelně splněny hygienické limity dané NV č. 148/2006 Sb. To v termínu do konce roku c) Při překročení hygienických limitů daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb., oznámit tuto skutečnost krajskému úřadu a Krajské hygienické stanici LK, ÚP Semily a v termínu do 1 měsíce od zjištění zpracovat časový harmonogram k realizaci protihlukových opatření, který bude projednán s Krajskou hygienickou stanicí LK, ÚP Semily. d) Krajské hygienické stanici LK, ÚP Semily doložit protokoly měření hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru u nejbližších chráněných objektů po ukončení realizace protihlukových opatření dle odstavce c). e) Zajistit měření hluku v případě zásadních změn v činnosti, které mohou vést k ovlivnění hlukové expozice okolí a tyto výsledky do jednoho měsíce předložit Krajské hygienické stanici LK, ÚP Semily. Zdůvodnění Odkaz na přílohu Podmínky plněny Měření provedeno v předchozích letech. 9

10 části IP 5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí podmínky v IP části Naměřená/vy počtená hodnota Zdůvodnění Limity nestanoveny 5.1. Voda a) S ohledem na vodní zdroje Káraný a Želechy bude v této lokalitě i nadále prováděn monitoring kvality podzemních vod. Výsledky budou vždy předávány Krajské hygienické stanici LK, ÚP Semily. b) Veškerá zařízení a manipulační plochy, kde se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky, budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. c) Veškeré jímky budou pravidelně kontrolovány a jejich obsah včas likvidován dle platné legislativy tak, aby nedošlo k jejich přetečení a kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. d) Kontrolovat těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek dle 39 odstavce 4 písmene c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších změn a doplnění. e) V zařízení umístit prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek. Použité sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak, aby bylo zabráněno ohrožení povrchových, podzemních vod nebo geologického prostředí. f) Provozovat kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek, který je specifikovaný v havarijním plánu. g) V případě havárie bude postupováno dle schváleného havarijního plánu. h) Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let. Zdůvodnění Odkaz na přílohu 10

11 části IP Podmínka plněna Monitoring je prováděn a výsledky jsou předávány. Závadné látky jsou skladovány a manipulovány podle platných předpisů. 5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí části Limity nestanoveny Naměřená/ vypočtená hodnota Zdůvodnění 5.2. Ovzduší a) Mechanizaci v zařízení podrobovat prohlídkám a údržbě dle návodu pro používání daných zařízení. O údržbách vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku. b) Vést pro provozované zdroje znečišťování ovzduší provozní evidenci, která bude v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. Provozní evidence může být součástí provozního deníku, který je v zařízení veden, musí však být takto označen. Zdůvodnění Odkaz na přílohu Podmínka plněna části IP 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 5.1. Voda části Limity nestanoveny Naměřená /vypočtená hodnota a) Průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení. b) Opatření vedoucí k hospodárnému využití energie zaznamenávat do provozního deníku. Zdůvodnění 11

12 Zdůvodnění Odkaz na přílohu Podmínka plněna části IP 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 5.1. Voda části Limity nestanoveny Naměřená /vypočtená hodnota a) Mimořádné a havarijní situace zařízení řešit v souladu se schválenými havarijními plány a provozními řády. Zdůvodnění b) 1 x za 6 měsíců vizuálně kontrolovat konstrukci a nepropustnost skladů, míst ke skladování látek a nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených pro nakládání se zvláště nebezpečnými látkami a nebezpečnými látkami. V případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod. O provedených kontrolách a opatřeních vést záznam v provozním deníku zařízení. Zdůvodnění Odkaz na přílohu Podmínka plněna 12

13 části IP 8. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka 5.1. Voda části Limity nestanoveny Naměřená /vypočtená hodnota a) Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku s uvedením: - místa havárie, - časových údajů o vzniku a době trvání havárie, - informované instituce a osoby, - data a způsob provedeného řešení dané havárie, - přijatých konkrétních opatřeních k zamezení vzniku dalších případů havárií. Zdůvodnění b) Každá havárie bude nejpozději následující pracovní den ohlášena místnímu úřadu, krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí, OI Liberec. Zdůvodnění Odkaz na přílohu Podmínka plněna Havárie nenastala. 13

14 části IP 9. Způsob monitorování emisí a přenosů Tabulka č Podmínky monitoringu k tab. č Další podmínky monitoringu části Podzemní voda Podzemní voda hladina podzemní vody chloridy, sírany, amonné ionty, dusičnany, CHSK Cr, měď, kadmium, olovo a ph a) Monitorovací body : vrt LZK1, LZK2, LZK3, LZK4, LZK5 Měření 2 x ročně (jaro, podzim) Měření 2 x ročně (jaro, podzim) Naměřená /vypočtená hodnota b) Dynamický vzorek z každého vrtu bude odebírán oprávněnou laboratoří, která bude provádět rozbor těchto vzorků. c) Analýza vzorků bude prováděna oprávněnou laboratoří. a) Měření pachových látek bude provedeno autorizovanou osobou a to nejpozději do 1. srpna b) Denně sledované ukazatele: funkčnost technologického zařízení vizuálně Zdůvodn ění c) Vyhodnocení monitoringu zaznamenávat do provozního deníku, s výjimkou zjišťovaného externími dodavateli, jejichž výsledky budou uloženy v sídle provozovatele zařízení k případné kontrole. Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit (např. údaje o teplotě), a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření. d) Pokud bude na základě získaných výsledků monitoringu potřeba upravit jeho rozsah a četnost, provozovatel tak učiní po oznámení a odsouhlasení změny krajským úřadem. Zdůvodnění Odkaz na přílohu 14

15 9.1 Podmínka plněna Monitoring podzemních vod je průběžně prováděn 9.2 Podmínka splněna Záznamy jsou k dispozici části IP 10. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení části Naměřená /vypočtená hodnota Zdůvodn ění a) Provozovatel je povinen nejpozději do 31. března každého roku podávat krajskému úřadu zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. b) Každá plánovaná změna provozu zařízení, musí být předem projednána s krajským úřadem. c) Neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. d) Plnit podmínky vyplývající z nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování. e) Vést provozní evidenci podkladů pro účely ohlašování do integrovaného registru znečišťování dle vyhlášky č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování. f) Provozovatel bude v zákonných termínech a v plné šíři plnit ohlašovací povinnosti do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí, který vede Ministerstvo životního prostředí. Zdůvodnění Odkaz na přílohu 15

16 Podmínka plněna Tato zpráva Změny projednávány Hlášení do IRZ podáváno Příloha č. 2 části IP 11. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházející ze zařízení po ukončení jeho činnosti části Naměřená /vypočtená hodnota Zdůvodn ění a) Nejpozději 6 měsíců před plánovaným ukončením provozu (zahájením demontáže zařízení) vypracovat a předložit krajskému úřadu plán postupu ukončení provozu a případné asanace podloží po ukončení jeho provozu a následné péče o lokalitu. b) Při odstraňování technologie postupovat tak, aby: - u jednotlivých částí technologického celku bylo zajištěno jejich využití před odstraněním, - části zařízení, mající charakter NO, byly shromažďovány odděleně a bylo zajištěno předání oprávněné osobě, - nespotřebované provozní hmoty a pomocné chemické látky byly řízeně spotřebovány nebo předány k využití, případně odstranění, - dotčené území bylo uvedeno do stavu, který umožní jeho využití k jinému účelu. Zdůvodnění Odkaz na přílohu Podmínka plněna Zatím nenastalo 16

17 části IP 12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí části Naměřená /vypočtená hodnota Zdůvodn ění a) Skladování tekutých odpadů a manipulaci s nimi provádět výhradně na roštových záchytných vanách. b) K eliminaci prašnosti zabezpečit odpovídající vlhkost příslušných materiálů a podle potřeby i zkrápění nezastřešených ploch. c) Vhodnými organizačními opatřeními zabránit, aby nedocházelo ke smíchání odpadů určených pro jednotlivé technologie a chemických látek a přípravků. Zdůvodnění Odkaz na přílohu Podmínka plněna Opatření jsou průběžně prováděna 17

18 ČÁST C PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI Vysvětlivka Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle 14 odst. 4 písm. b) zákona. Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) části zařízení Závěry o BAT Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT látek/ Ukazatel Úroveň emisí spojená s BAT Úroveň emisí zařízení Referenční podmínky Poznámka Zhodnocení Odkaz na přílohu 18

19 Použité podklady Číslo Název Hlášení odpady do ISPOP za 2015 Hlášení ovzduší do ISPOP za 2015 Hlášení IRZ do ISPOP za 2015 Přílohy Číslo Název přílohy 1 Hlášení odpady do ISPOP za Hlášení ovzduší do ISPOP za Hlášení IRZ do ISPOP za 2015 Seznam zkratek BAT nejlepší dostupná technika DIČ daňové identifikační číslo EU Evropská unie IČO identifikační číslo organizace 19

20 IP integrované povolení IPPC integrovaná prevence a omezování znečištění ISPOP integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění MŽP Ministerstvo životního prostředí PID identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence 20

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ROK 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2017 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. dubna 2008 Sp. Zn. ORVZŽP 1207/2007 Č. j. KULK/14489/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

TALPA RPF, s.r.o. Dekontaminační stanice Havířov Integrované povolení čj. MSK 69710/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

TALPA RPF, s.r.o. Dekontaminační stanice Havířov Integrované povolení čj. MSK 69710/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, Králův Dvůr IČ:

AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, Králův Dvůr IČ: AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr IČ: 46351094 KÚ Středočeského kraje odbor ŽP a zemědělství Zborovská 11 150 00 PRAHA 5 Krajský úřad Středočeský kraj Doručeno: 08.03.2017

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE CZ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE CZ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky Rok uvést

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Chrudim

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Rok 2013 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE. BENES a LAT a.s.

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE. BENES a LAT a.s. BENEŠ a LÁT a.s. Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2015 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity Č. j.: KULK/2685/2003 1. Ochrana ovzduší a emisní limity Emisní limity nejsou stanoveny. Zařízení je zdrojem fugitivních emisí. V daném případě se upouští od měření emisí znečišťujících látek, protože

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení Část A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. Jablonec nad Nisou katastrální území Rýnovice, p.p.č : 755/119, 755/176

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. Jablonec nad Nisou katastrální území Rýnovice, p.p.č : 755/119, 755/176 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. října 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/316/2007 Č. j. KULK/20279/2007 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Zpráva vypracována na základě povinností vyplývajících z integrovaného povolení za rok 2015 příloha č.1 údaje o plnění podmínek integrovaného povolení

Zpráva vypracována na základě povinností vyplývajících z integrovaného povolení za rok 2015 příloha č.1 údaje o plnění podmínek integrovaného povolení Zpráva vypracována na základě povinností vyplývajících z integrovaného povolení za rok 2015 příloha č.1 údaje o plnění podmínek integrovaného povolení Ad 1) Úvod 1. Úvod 2. Monitoring 3. Přílohy Předkladatel:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2018 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda Obecné požadavky Pořadí Hodnotící kritéria Požadavky Body 1. Pracovník OŽP stanovená

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Apollo Metal, spol. s r.o. - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 STRANA 1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PSU Ekologie a pracovní ochrana 01. 08. 2017 1/5 I. Dodržování

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek

Více

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit 1. podmínka : Dodržovat emisní limity uvedené v tabulkách č.1 č.6 : Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. zpracovaná dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,

Více

B. Výroková část II. Závazné podmínky provozu, písmeno A. Ochrana ovzduší, bod 1.2: s e m ě n í t a k t o:

B. Výroková část II. Závazné podmínky provozu, písmeno A. Ochrana ovzduší, bod 1.2: s e m ě n í t a k t o: B. Výroková část II. Závazné podmínky provozu, písmeno A. Ochrana ovzduší, bod 1.2: s e m ě n í t a k t o: 1.1 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší Technologický soubor zařízení na tavení hliníkové suroviny a výrobu hliníkových

Více

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí Spisová zn.: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více