ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE CZ"

Transkript

1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Adresa sídla nebo místa podnikání/trvalý pobyt Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu) IČO, bylo-li přiděleno DIČ, bylo-li přiděleno CVP GALVANIKA s.r.o. Příbram VI/550, Příbram CZ Identifikace zařízení Název zařízení GALVANICKÁ ZINKOVNA provoz 01 Příbram Adresa zařízení K Podlesí 550, Příbram Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP MZPR98EJ2P7Y Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona 2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m 3 Integrované povolení 259/2421/2006/OŽP/Tr - 16 ( ), změna č /2013/KUSK OŽP/VITK ( ) Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) změny /2016/KUSK OŽP/Vk Popis změny Umístění automatické linky povrchových úprav NI-Sn a ruční linky povrchových úprav Zn do nově vybudovaného objektu B

2 3. Zpracovatel zprávy Obchodní firma nebo název/titul, jméno, popř. jména, a příjmení Telefon (nebo fax) Datum SUEZ Využití zdrojů a.s., Bc. Jana Benadová Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stvené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) části IP (emisní limit, limit).1.1. Označen í části zařízení (zdroje) Látka/Skupina Hodnota látek/ukazatel uložená v IP Naměřená/ vypočtená hodnota Linky povrchových úprav LPU 1 - LPU 6 Výduchy 101,102,103, 105,106,109 TZL 50 2,3/1,7/3,1/ 1,3/1,5/1,7 Co 0,2 <0,005/<0,005/ <0,005/<0,005/ <0,005/<0,005 Ni 0,2 0,032/<0,005/ 0,012/0,006/ <0,005/<0,005 Cr6 0,2 0,006/<0,003/ 0,005/<0,003/ Plnění Zdůvodnění IP

3 Cr 0,5 0,007/<0,005/ <0,005/0,005/ <0,005/<0,005 Zn 0,5 0,257/<0,005/ 0,381/0,155/ <0,005/0,022 Cl při hmot. toku >500 g/h <0,003/<0,003 0,377/3,6/ 23,43/0,349/ 0,832/0,928 hmotnostní koncentrace < 50 F při hmot. toku >100 g/h 0,006/0,01/ 0,007/<0,005/ 0,008/<0,005 Text IP ) hmotnostní koncentrace < 10 Výsledky měření budou přepočteny na vztažné B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (101,325 kpa, 293,15 K), někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu (obvykle kyslíku). Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na měření v roce Příloha 1, 2 Text IP Provozovatel zajistí autorizované měření emisí stvených znečišťujících látek u všech linek jedenkrát za rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data posledního měření. ) Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na měření v roce Příloha 1, 2 Text IP ) Provozovatel zajistí autorizované měření emisí TK, Cl- a F- u všech linek jedenkrát za 3 roky. (Tento bod sice není změnou IP zrušen, ale předpokládáme, že měl být zrušen vzhledem ke změně bodu 2.) Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na měření v roce Příloha 1, 2 Text IP Měření u těžkých kovů uvedených v tabulce se vztahuje na kovy vyznačené tučně. ) Bod 4 Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na měření v roce Příloha 1, 2

4 části IP (emisní limit, limit) části zařízení (zdroje) Kotel Bosch UT-M Příkon 500 kw Výduch 019 Kotel Therm DUO 50 TM 6 Příkon 6 x 48 kw Výduch Plynové infrazářiče 6x Výkon 6 x 42 kw Výduch Kogenerační jednotky 3x Tepelný příkon 3 x 48 kw Výduchy č. 001, 002, 003 Látka/Skupina Hodnota Naměřená/ látek/ukazatel uložená vypočtená hodnota NOx 200 CO 100 NOx 200 CO 100 SO2 35 NOx 200 CO 100 SO2 35 NOx 500 při hm. toku vyšším než 10 kg/h ve vlhkém plynu za norm. podmínek Plnění Zdůvodnění IP 69 Protokol z AME 2014 <11 Protokol z AME /27/31/ 33/46/42 36/20/27/ 25/32/40 789/1772/ 2413 Hmot. toky <0,2 kg/hod Protokol z AME 2010 Protokol z AME 2010 Plyn z veřejné sítě Plyn z veřejné sítě Plyn z veřejné sítě Plyn z veřejné sítě Protokol z AME 2010 CO 800 při hm. toku vyšším než 5 kg/h ve vlhkém plynu za norm. podmínek 2096/6443/ 2204 Hmot. toky <0,8 kg/hod Protokol z AME 2010 TOC 50 30/46/42 Protokol z AME 2010

5 .1.5. ).1.2. Bosch ).1.2. Bosch ).1.3. Linky povrchových úprav LPU 7 a LPU 8 Výduchy 111,112 Text IP TZL Ni Cr Zn Sn SO2 H2SO4 HCl 50 0,2 (bez závislosti na hmot. toku) 0,5 (bez závislosti na hmot. toku) 0,5 (bez závislosti na hmot. toku) 0,5 (bez závislosti na hmot. toku) ,1/0,4 0,001/0,004 0,001/0,005 0,001/0,004 0,001/0,002 5,651/13,004 1,879/1,858 0,858/0,848 Výsledky měření budou přepočteny na vztažné A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek (101,32 kpa, 0 oc), s udáním referenčního obsahu kyslíku 3 %. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na ho měření v roce 2014 Text IP Provozovatel zajistí autorizované měření emisí u všech linek 1x za 3 roky. (Z není zřejmé, že se má měření provádět u kotle Bosch.) Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na ho měření Text IP Výsledky měření budou přepočteny na vztažné A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek (101,32 kpa, 0 o C), s udáním referenčního obsahu kyslíku 3 %. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na měření Text IP Provozovatel zajistí autorizované měření emisí u všech linek 1x za 5 let, ne dříve

6 ).1.3. ).1.3. ).1.4. ).1.4. ).1.5. ).1.5. ).1.5. než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření. (Z není zřejmé, že se má měření provádět u kotle Therm DUO.) Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na měření Text IP Od měření emisí SO 2 lze upustit, pokud dodavatel paliva zaručuje stálý obsah síry na takové úrovni, aby při spalování nebyl překročen emisní limit. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Plyn z veřejné sítě Text IP Pro TOC, CO a NOx platí emisní limit pro vlhký plyn na normálních podmínek. Referenční obsah O 2 je 5%. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na měření Text IP Provozovatel zajistí autorizované měření 1x za 5 let, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na ne Text IP Výsledky měření budou přepočteny na vztažné B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínek (101,325 kpa, 293,15 K), někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu (obvykle kyslíku). Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na měření v roce Příloha 3, 4 Text IP Provozovatel zajistí autorizované měření emisí stvených znečišťujících látek jedenkrát za rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data posledního měření. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na měření v roce Příloha 3, 4 Text IP Měření u těžkých kovů uvedených v tabulce se vztahuje na kovy vyznačené tučně. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na měření v roce Příloha 3, 4

7 části IP (emisní limit, limit) Kapitola 1, podkapitola 1.2. Voda Označen í části zařízení (zdroje) Výpusť do kanalizace Látka/Skupina Hodnota látek/ukazatel uložená v IP Naměřená/ vypočtená hodnota Cd 0,05 mg/l <0,002 mg/l (ve všech 12 rozborech) Plnění Zdůvodnění IP Protokoly z rozborů Text IP Vypracovat a předložit KÚ Středočeského kraje ke schválení projekt postupu ukončení provozu zařízení nejpozději 6 měsíců před plánovaným ukončením provozu zařízení. ) Kapitola 2 Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Ukončení provozu zařízení se nepředpokládá Text IP Odpady, které vzniknou při provozování zařízení a jsou následně předávány oprávněné osobě, budou přednostně předávány k jejich dalšímu využití před odstraněním. ) Kapitola 3 Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Příloha 7 Text IP Po celou dobu provozu zařízení mít k dispozici smluvní zajištění nezávadného odstranění všech produkovaných odpadů. ) Kapitola 3 Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Příloha 7 Text IP Všechny odpady budou shromažďovány podle kategorií a druhů v samostatných nádobách označených identifikačními listy. ) Kapitola 3 Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP ) Kapitola 4 Ovzduší Povolované zařízení bude provozováno v souladu se schváleným Provozním řádem - Souborem technicko-provozních parametrů a technicko-organizačních opatření (dále jen soubor TPP a TOO, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP

8 Skladování a manipulace se závadnými látkami budou v souladu s provozními řády. ) Kapitola 4 Závadné látky Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP S ohledem na charakter a technologie používaných chemických látek a chemických přípravků zabezpečit pracovníkům vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. ) Kapitola 4 Závadné látky ) Kapitola 4 Závadné látky Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP Stáčení látek a přípravků je nutné provádět tak, aby byly eliminovány i drobné úkapy a fugitivní emise. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP ) Kapitola 4 Odpadní vody Odpadní vody odváděné do veřejné kanalizační sítě musí ve všech ukazatelích splňovat limity dané kanalizačním řádem pro město Příbram, tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění účinnosti čištění na městské ČOV. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Příloha 6 Text IP ) Sledovat 1 x měsíčně specifické spotřeby energie a vody. O výsledcích vést dokumentaci a jedenkrát ročně provést vyhodnocení. V případě zvyšování spotřeb energie a vody navrhnout a realizovat po dohodě s KÚ Středočeského kraje, OŽP, opatření. Kapitola 5 Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Příloha 5 Text IP ) Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky včetně záchytných jímek, udržovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucí smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Všechna místa, kde bude manipulováno se závadnými látkami, budou vybavena sorpčními prostředky. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na ) Chemické látky a přípravky, které mají nebezpečnou vlastnost žíravost nebo jsou toxické, budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku (sklady těchto látek budou

9 ) uzavřeny a vybaveny záchytnými jímkami). Přípravky na bázi kyselin a zásad nesmí být skladovány společně. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na ) ) Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek ověřovat s četností 1x za 5 let. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Zkoušky těsnosti provedeny 2013 Text IP Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto uchovávat po dobu pěti let. ) Bod 4 Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku, postupovat v souladu se souborem ) technicko-organizačních opatření uvedených v provozním řádu společnosti a provozní dokumentací povolovaného zařízení. Bod 5 ) Bod 6 ) Bod 7 Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP Průběžně ohlašovat změny v havarijním plánu, především v následujících případech: při změnách v technologii, skladbě materiálových vstupů a výstupů, při změnách majících vliv na riziko vzniku závažné havárie nebo na havarijní připravenost výrobny, v důsledku nových poznatků souvisejících s riziky a rizikovými procesy, na základě podnětů vnějších inspekčních a kontrolních orgánů a orgánů státní správy Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP Linky obsluhovat jen prokazatelně dostatečně vyškolenou obsluhou. Přísně dodržovat bezpečnost práce. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP ) Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch klíčových zařízení nebo v případě vzniku smogové situace dodržovat postupy a zásady provozní dokumentace, soubory TPP a TOO a schválených provozních řádů tímto rozhodnutím.

10 Kapitola 7 Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP Před uvedením galvanické linky do provozu provést u části zařízení, kde se nakládá s látkami závadnými vodám, revizi technického stavu. ) Kapitola 7 Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP ) Kapitola 7 Při nakládání s odpady dbát na předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání odpadů, upřesnit jednotlivé druhy a množství odpadů pro fázi výstavby provozu a předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění. Přitom zvýšenou pozornost věnovat řešení provozu skladu nebezpečných odpadů. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP Dodržovat, rozsah a četnost měření odpadních vod dané platným kanalizačním řádem Města Příbram. ) Voda Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Příloha 6 Text IP Stvení míry znečištění vypouštěné odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky bude prováděno akreditovu laboratoří formou 24 hodinového směsného ) vzorku, získaného sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin s četností minimálně jednou za čtvrt roku. Stvení míry znečištění bude sledováno u ukazatele kadmium (Cd). Místem odběru vzorku je odtok z neutralizační stanice. Voda ) Voda Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Příloha 6 Text IP Množství vypouštěných odpadních vod sledovat vodoměrem umístěném na výstupu z areálu CVP. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Příloha 5 Text IP Měření hluku bude provedeno při zásadních změnách technologického režimu. ) Hluk Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na

11 Text IP Odborně způsobilá osoba určí přesná místa odběrů povrchových vzorků půdy v místech zdrojů možného znečištění (základní zpráva bod ). ) Ochrana půdy Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Příloha 10 Text IP ) Ochrana půdy Provozovatel zajistí odběr vzorků půdy oprávněnou osobou a provedení analýzy vzorků akreditovu laboratoří do a dále jedenkrát za 10 let. Vzorky budou odebrány tak, aby bylo možné porovnání odebíraných vzorků a tím zjištěna možná změna kontaminace půdy. Výsledky monitoringu provozovatel předá k posouzení odborně způsobilé osobě. Analýza vzorků bude provedena v rozsahu indikátorů stvených v základní zprávě (C 10 C 40, N-NO 3, SO 4-2, Cd, Ni, Zn, Cr celek). Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Příloha 10 Text IP Získané výsledky laboratorních analýz budou porovnány s parametry indikátorů podle bodu základní zprávy u indikátorů C 10 C 40, N-NO 3, -2 SO 4, Cd, Ni, Zn, Cr celek. ) Ochrana půdy ) Ochrana podzemní vody Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Příloha 10 Text IP Odborně způsobilá osoba na základě základní zprávy určí přesná místa odběru vzorků podzemních vod. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP ) Ochrana podzemní vody Provozovatel zajistí odběr vzorků podzemní vody oprávněnou osobou a analýzu vzorků akreditovu laboratoří do a dále jedenkrát za 5 let. Vzorky budou odebrány tak, aby bylo možné porovnání odebraných vzorků a tím zjištěna možná změna kontaminace podzemních vod. Výsledky monitoringu provozovatel předá k posouzení odborně způsobilé osobě. Analýza vzorků bude provedena v rozsahu indikátorů stvených v základní zprávě (C 10 C 40, N-NO 3, SO 4-2, Cd, Ni, Zn, Cr celek). Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP Získané výsledky laboratorních analýz budou porovnány s parametry indikátorů podle bodu základní zprávy u indikátorů C 10 C 40, N-NO 3, -2 SO 4, Cd, Ni, Zn, Cr celek. ) Ochrana podzemní vody Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na

12 Text IP ) Kapitola 9 Odstavec 1 Výsledky provedených měření bude provozovatel zaznamenávat, s výjimkou monitoringu prováděného dodavatelskou firmou, jehož výsledky budou archivovány a předkládány ke kontrole. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP ) Kapitola 9 Odstavec 2 ) Kapitola 9 Odstavec 3 Provozovatel bude zaznamenávat časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky měření a pozorování, okolnosti, které mohly výsledky ovlivnit, mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Text IP Provozovatel vypracuje zprávu, na základě shromážděných údajů např. monitoring, protokoly z měření, celkové množství odpadů předané oprávněným osobám a podobně tak, aby bylo možné prokázat dodržování integrovaného povolení. Zpráva bude obsahovat i kopie dokumentů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů a podmínek rozhodnutí, včetně kopií výsledků monitorování za uplynulý rok. Zpráva bude zasílána Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství vždy 1 x ročně a to k 31. březnu běžného roku. Plnění IP Zdůvodnění Odkaz na Zpráva o plnění podmínek IP Přílohy Číslo Název přílohy 1 Protokol z autorizovaného LPU 1 až LPU 3 2 Protokol z autorizovaného LPU 4 až LPU 6 3 Protokol z autorizovaného měření linky LPU 7 4 Protokol z autorizovaného měření linky LPU 8 5 Sledování spotřeb energie a vody 6 Přehledy výsledků rozborů vypouštěné odpadní vody 7 Kopie hlášení o produkci a nakládání s odpady 8 Kopie souhrnné provozní evidence 9 Kopie hlášení do IRZ 10 Zpráva o analýze zemin

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Apollo Metal, spol. s r.o. - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 STRANA 1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ROK 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, Králův Dvůr IČ:

AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, Králův Dvůr IČ: AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr IČ: 46351094 KÚ Středočeského kraje odbor ŽP a zemědělství Zborovská 11 150 00 PRAHA 5 Krajský úřad Středočeský kraj Doručeno: 08.03.2017

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. zpracovaná dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE. BENES a LAT a.s.

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE. BENES a LAT a.s. BENEŠ a LÁT a.s. Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2015 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení Část A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZÁKLADNÍ ZPRÁVA. Titulní list základní zprávy. Příloha č. 2 k vyhlášce č Sb.

ZÁKLADNÍ ZPRÁVA. Titulní list základní zprávy. Příloha č. 2 k vyhlášce č Sb. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 2882013 Sb. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA Titulní list základní zprávy 1. Název dokumentu 2. Název zařízení 3. Adresa zařízení 4. Příslušný úřad 5. Zpracovatel základní zprávy 5a. Obchodní

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Chrudim

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést

Více

Zpráva vypracována na základě povinností vyplývajících z integrovaného povolení za rok 2015 příloha č.1 údaje o plnění podmínek integrovaného povolení

Zpráva vypracována na základě povinností vyplývajících z integrovaného povolení za rok 2015 příloha č.1 údaje o plnění podmínek integrovaného povolení Zpráva vypracována na základě povinností vyplývajících z integrovaného povolení za rok 2015 příloha č.1 údaje o plnění podmínek integrovaného povolení Ad 1) Úvod 1. Úvod 2. Monitoring 3. Přílohy Předkladatel:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky Rok

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí Spisová zn.: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2017 Vysvětlivky

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit 1. podmínka : Dodržovat emisní limity uvedené v tabulkách č.1 č.6 : Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda Obecné požadavky Pořadí Hodnotící kritéria Požadavky Body 1. Pracovník OŽP stanovená

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Rok 2013 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2018 Vysvětlivky Rok uvést

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky

Více

Zedníkova 177/4, Brno

Zedníkova 177/4, Brno Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení integrované prevence pan Ing. Karol Durdík Zborovská 81/11 150 21 PRAHA 5 DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O 9. ZMĚNU INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 v, v, MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27.6.2013 Č.j.: 44644/ENV /13 ZÁVĚR znšťov ACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

1. Název dokumentu. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Nevztahuje se. Ing. Olga Šmídlová, prokuristka. Mgr. Jiří Šmíd, MBA, prokurista

1. Název dokumentu. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Nevztahuje se. Ing. Olga Šmídlová, prokuristka. Mgr. Jiří Šmíd, MBA, prokurista 1. Název dokumentu Změna integrovaného povolení zařízení Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav 2. Název zařízení Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav 3. Adresa zařízení Hejdof 1666, 286

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRACOVANÁ V SOULADU S PŘÍLOHOU Č. 4 VYHLÁŠKY Č. 288/2013 SB. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle přílohy č.4 k vyhlášce č.288/2013 Sb.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle přílohy č.4 k vyhlášce č.288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle přílohy č.4 k vyhlášce č.288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

Vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení pro společnost SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. za rok 2014

Vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení pro společnost SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. za rok 2014 Vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení pro společnost za rok 2014 Zpracoval: Ing. Jaroslav Nutil V Králově Dvoře Březen 2015 Strana 2 z 21 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. ZMĚNY IPPC... 3 3. KONTROLY

Více

'<^aiský úřad Středočeský krai Doručeno: 29,04,2016 ' /2016/KUSK

'<^aiský úřad Středočeský krai Doručeno: 29,04,2016 ' /2016/KUSK Podací lístek Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Podal: RAVAK a.s., IČ:256Í2492, Obecnická 285, 261 01 Příbram Číslo dokumentu: 065728/2016/KUSK UID: kuskes625a50b4 Věc: zpráva

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele

Více