Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY"

Transkript

1 IČO: Název: Sídlo: A Obec Heřmanice Heřmanice čp. 13, Heřmanice sestavený k Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Drobné změny metod vlivem změny předpisů k účetním metodám A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Obec má pouze hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě Pronájem pozemků, pronájem bytů a nebytových prostor, hospodaření v lesích a další drobné příjmy z vlastní činnosti účetní jednotky nenaplňují znaky podnikání, jelikož nejsou realizovány za účelem dosažení zisku, a proto jsou součástí hlavní činnosti. Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb., v platném znění Obec používá rovnoměrný způsob odepisování, odpisy účtuje čtvrtletně. Obec tvořila opravnou položku k pohledávkám, netvořila rezervy. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji a účtování na podrozvaze je v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila na 200 tis.kč. 1 z 14

2 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podr. účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I P.II P.III P.IV P.V P.VI. P.VII. Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 Ostatní majetek 903 Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky 911 Vyřazené závazky 912 Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , , , , , , , , , , ,40 Okamžik sestavení: Podpisový záznam: 2 z 14

3 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů , , , , ,00 3 z 14

4 A.6. nejsou A.7. nejsou A.8. nejsou A.9. obce se netýká Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) 4 z 14

5 SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B.1. B.2. B.3. B.4. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem z 14

6 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. C.2. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti , , ,70 6 z 14

7 D.1. 0,00 D.2. 0,00 D.3. 0,00 D.4. 0,00 D.5. 0,00 D.6. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) netýká se obce Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) netýká se obce Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) netýká se obce Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) netýká se obce Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) neeviduje Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) ,00 m2 lesních pozemků, pro ocenění je použita cena 57,Kč,tj.průměrná hodnota zásoby surového dřeva na m2; v roce 2013 došlo k částečné změně druhu pozemku z ost. na lesní D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) ,00 D.8. 0,00 Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) ne 7 z 14

8 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka A II obec zaúčtovala bezúplatné pořízení pozemků (jedná se o převod od státu 2a zákona č.172/1991 Sb.) v II.čtvrt.upřesňováno (sníženo) ocenění převedených pozemků a v III.čtvrt.část převodu odúčtována nerealizovala se ,00 A II TZ zateplení MŠ ,10 B.II dohadně zaúčtované transfery, které jsou zalohové, nevyúčtované ,22 C.I investiční dotace na zateplení MŠ ,22 D.II dlouh.přij.záloha na transfer zateplení MŠ ,22 D.III krát.přij.zálohy na transfer povodně; volby ,30 8 z 14

9 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace nejsou významné položky 0,00 Částka 9 z 14

10 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace obec netvoří 0,00 Částka 10 z 14

11 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace obec netvoří 0,00 Částka 11 z 14

12 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. G.II G.III. G.IV. Počáteční stav fondu Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu 12 z 14

13 Stavby BRUTTO BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE NETTO MINULÉ OBDOBÍ G. Stavby , , , ,90 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové prostory , , , ,20 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,00 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,70 G.6. Ostatní stavby , , , ,00 Pozemky BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky , , ,66 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,46 H.4. Zastavěná plocha , , ,70 H.5. Ostatní pozemky , , ,50 13 z 14

14 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. I.1. I.2. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. J.1. J.2. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ K. K.1. K.2. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 14 z 14