VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: CH Účinnost dokumentu od:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: CH Účinnost dokumentu od:"

Transkript

1 Garant dokumentu: prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: CH Účinnost dokumentu od: STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 12. října 2018 Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/13

2 Vnitřní předpisy Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. října 2018 pod čj. MSMT-32705/2018 Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava.... Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Stipendijní řád Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ) je vydán v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) a řídí se jím všechny její fakulty a jiné součásti. (2) Studentům VŠB-TUO mohou být přiznána ze zdrojů uvedených v čl. 2 tato stipendia: a) prospěchové stipendium podle 91 odst. 2 písm. a) zákona, b) mimořádné stipendium podle 91 odst. 2 písm. b) až e) zákona, c) stipendium studentů doktorských studijních programů podle 91 odst. 4 písm. c) zákona, d) stipendium na podporu studia občanů České republiky v zahraničí podle 91 odst. 4 písm. a) zákona, e) stipendium na podporu studia cizinců v České republice podle 91 odst. 4 písm. b) zákona, f) ubytovací stipendium podle 91 odst. 2 písm. e) zákona, g) sociální stipendium podle 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona. (3) Student má právo na stipendium, splní-li podmínky pro jeho přiznání stanovené v tomto stipendijním řádu. (1) Zdroji prostředků na stipendia jsou: Čl. 2 Zdroje prostředků na stipendia a jeho výše a) dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ), jiné příjmy ze státního rozpočtu a státních fondů, veřejné prostředky vyšších územních celků a obcí, prostředky uvedené v mezinárodních smlouvách, b) stipendijní fond, c) vlastní výnosy VŠB-TUO, d) dary. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/13

3 (2) Výše stipendií se stanoví podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání jednotlivých druhů stipendií uvedených v čl. 1 odst. 2, a kritérií stanovených pro jednotlivá stipendia děkanem nebo rektorem a podle objemu disponibilních finančních prostředků. Výši stipendií, s výjimkou ubytovacího stipendia, stanoví děkan, nebo rektor. Výši ubytovacího stipendia stanoví jednotně pro celou VŠB-TUO rektor. V případě studijních programů uskutečňovaných VŠB-TUO rozhoduje rektor, nebo prorektor tam, kde tento stipendijní řád stanoví práva a povinnosti děkana, nebo proděkana; fakultou se u těchto studijních programů rozumí VŠB-TUO. Čl. 3 Prospěchové stipendium (1) Prospěchové stipendium přiznává děkan studentům prezenční formy studia na základě studijních výsledků v předcházejícím akademickém roce hodnocených pomocí váženého studijního průměru (dále jen VSP ) vypočítaného pomocí bodového hodnocení z vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů (čl. 14 Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TUO a čl. 14 Studijního a zkušebního řádu pro studium v magisterských studijních programech VŠB-TUO). (2) Studentům se prospěchové stipendium nepřizná v případě opakování nebo opětovného absolvování téhož ročníku na téže fakultě a při nesplnění studijních povinností absolvovaného ročníku. (3) Prospěchové stipendium se vyplácí ve třech kategoriích. Hranice kategorií VSP1, VSP2, VSP3 vyjádřené hodnotou váženého studijního průměru (VSP) a základní výši prospěchového stipendia v jednotlivých kategoriích stanoví děkan. Kategorie kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3 Rozmezí VSP 100 až VSP1 VSP1-0,01 až VSP2 VSP2-0,01 až VSP3 Čl. 4 Mimořádné stipendium (1) Mimořádné stipendium přiznává rektor, jím písemně zmocněný vedoucí zaměstnanec VŠB-TUO nebo děkan, a to na základě žádosti studenta nebo z vlastního podnětu v souladu se zdroji uvedenými v čl. 2: a) za vynikající výsledky studenta VŠB-TUO ve vrcholovém sportu, b) v odůvodněných případech na úhradu nákladů spojených s exkurzí nebo praxí v rámci studia v akreditovaném studijním programu, c) v případech hodných zvláštního zřetele, d) v dalších odůvodněných případech studentům doktorských studijních programů za jejich výzkumnou, vývojovou a inovační činnost (2) Rektor může přiznat mimořádné stipendium podle odstavce 1 i na základě doporučení děkana fakulty, na které je student zapsán do studia nebo v případě mimořádného stipendia uvedeného v odstavci 1 písm. a) na základě doporučení vedoucího Katedry tělesné výchovy a sportu VŠB- TUO. (3) Děkan může přiznat mimořádné stipendium kromě případů uvedených v odstavci 1: a) za vynikající vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/13

4 b) za aktivní práci studenta v akademickém senátu fakulty nebo Akademickém senátu VŠB-TUO na základě doporučení akademického senátu fakulty nebo Akademického senátu VŠB-TUO. Čl. 5 Stipendium studentů doktorských studijních programů (1) Stipendium studentů doktorských studijních programů může být přiznáno studentům prezenční formy doktorských studijních programů. Stipendium náleží pouze těm studentům, kteří jsou financováni MŠMT jakožto poskytovatelem příspěvku ze státního rozpočtu České republiky nebo jsou financováni z účelových prostředků jiných finančních zdrojů. (2) Stipendium studentů doktorských studijních programů přiznává děkan na žádost studenta. (3) Stipendium studentů doktorských studijních programů se vyplácí měsíčně v závislosti na délce studia. U tříletých doktorských studijních programů zpravidla po dobu 36 měsíců, u čtyřletých doktorských studijních programů zpravidla po dobu 48 měsíců. (4) Výši stipendia studentů doktorských studijních programů, jeho odebrání, krácení nebo zvýšení stanoví děkan v návaznosti na plnění povinností studentů doktorských studijních programů. Čl. 6 Stipendium na podporu studia cizinců v České republice Stipendium na podporu studia cizinců v České republice (dále jen stipendium Georgia Agricoly ) je upraveno v příloze č. 1. Čl. 7 Ubytovací stipendium (1) Nárok na ubytovací stipendium pro období, na něž se ubytovací stipendium přiznává, má student bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu bez ohledu na jazyk výuky, který ke dni vydání rozhodnutí splňuje níže uvedené podmínky: nebo a) je studentem v prezenční formě studia, b) nepřekročil standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů v prezenční formě; souběžné studium se započítává pouze jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve. Po úspěšně ukončeném studiu se do doby dalšího studia předchozí neúspěšné doby studia a překročení standardních dob studia nezapočtou, c) nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia, d) nemá místo trvalého pobytu v oblasti stanovené rozhodnutím rektora zohledňujícím dojezdové podmínky e) je na studijním pobytu nebo pracovní stáži v zahraničí (bez ohledu na místo trvalého bydliště a formu studia) a to nejméně 1 měsíc. Studenti studující v rámci jakýchkoli krátkodobých stáží nárok na ubytovací stipendium nemají. (2) Splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium podle odstavce 1 se ověřuje na základě údajů ze systému Sdružené informace matrik studentů (SIMS). (3) Ubytovací stipendia se přiznávají na akademický rok (dále jen stipendijní období ), které zpravidla začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. Studentům zapsaným do studia v průběhu stipendijního období lze ubytovací stipendium přiznat i jen na část stipendijního období Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/13

5 po jejich zápisu do studia; podmínkou je trvání studia po datu 31. října příslušného akademického roku. (4) Ubytovací stipendium se přiznává na základě žádosti studenta, která se v roce zápisu do studia podává na studijní oddělení příslušné fakulty od začátku akademického roku, nejpozději však do 31. října daného akademického roku. Formu a náležitosti žádosti o přiznání ubytovacího stipendia stanoví rektor příkazem rektora. Nezbytnou náležitostí žádosti jsou údaje potřebné pro zajištění výplaty ubytovacího stipendia, bude-li přiznáno. V průběhu akademického roku může student požádat o ubytovací stipendium podle změny rozhodných podmínek, které budou zohledněny od data podání žádosti o ubytovací stipendium. (5) Výši ubytovacího stipendia ve stipendijním období vyhlašuje rektor příkazem rektora o organizačním zajištění výplat ubytovacích stipendií. Výše ubytovacího stipendia se může měnit v průběhu stipendijního období. (6) Pro dané stipendijní období přiznává děkan ubytovací stipendium studentovi na základě jeho žádosti rozhodnutím, a to ve výši stanovené podle odstavce 5. (7) Ubytovací stipendium, jež bylo přiznáno, se nevyplácí v plné výši, jestliže před příslušným termínem splátky ubytovacího stipendia došlo ke změnám rozhodných podmínek pro nárok na stipendium podle odstavce 1 vedoucím k zániku tohoto nároku. Vyplácí se pouze adekvátní výše stipendia příslušející ke dni změny rozhodných podmínek podle odstavce 1. Jestliže je výplatní termín dříve, než rozhodnutí děkana nabylo právní moci, je stipendium vyplaceno zálohově ke dni vydání rozhodnutí a po nabytí jeho právní moci je v dalším termínu doúčtováno k termínu nabytí právní moci. (8) Za vložení dat rozhodných pro splnění podmínek v odstavci 1 do informačního systému a jejich aktualizaci zodpovídá děkan. Čl. 8 Sociální stipendium (1) Nárok na sociální stipendium má student, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu 1). Tento nárok prokáže student tím, že k písemné žádosti o sociální stipendium přiloží písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován. (2) Sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce, přičemž nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen. (3) Sociální stipendium se pro příslušné stipendijní období přiznává na základě žádosti studenta, kterou podává na studijní oddělení příslušné fakulty v období od začátku každého akademického roku, nejpozději však do 31. října daného akademického roku. V průběhu akademického roku může student požádat o sociální stipendium podle změny rozhodných podmínek, které budou zohledněny od data podání žádosti o sociální stipendium. Podá-li student žádost do jednoho měsíce ode dne změny rozhodných podmínek, je mu sociální stipendium přiznáno od vzniku nároku, jinak od prvního dne měsíce, v němž byla podána žádost. (4) Formu a náležitosti žádosti o přiznání sociálního stipendia stanoví rektor příkazem rektora o organizačním zajištění stipendií. Nezbytnými náležitostmi žádosti jsou údaje potřebné pro zajištění 1) 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/13

6 výplaty sociálního stipendia, bude-li přiznáno, a závazek studenta informovat neprodleně o případné změně v přiznání přídavku na dítě. (5) Sociální stipendium činí měsíčně částku stanovenou v 91 odst. 3 zákona. (6) Pro dané stipendijní období se sociální stipendium přiznává studentovi na základě jeho žádosti rozhodnutím, a to ve výši stanovené v odstavci 5. (7) O přiznání sociálního stipendia podle odstavce 3 rozhoduje prorektor určený rektorem. (8) Sociální stipendium může být vypláceno pouze v jediném studijním programu. (9) Za vložení dat rozhodných pro splnění podmínek v odstavci 1 do informačního systému a jejich aktualizaci zodpovídá děkan. Čl. 9 Doručování rozhodnutí a vyplácení stipendií (1) Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje 68 zákona. O udělení stipendia se vydá rozhodnutí podle 68 zákona. (2) Doručení rozhodnutí o přiznání stipendia se řídí 69a zákona. Správa agendy stipendií je zajištěna prostřednictvím pracoviště zajišťujícího správu studijní agendy (studijního oddělení) na fakultě, na níž je student zapsán, a to ve lhůtě stanovené opatřením rektora. (3) Jestliže rozhodnutí ve věcech uvedených v 68 odst. 1 písm. e) zákona student nepřevzal osobně na studijním oddělení fakulty anebo se mu toto rozhodnutí nepodařilo doručit do vlastních rukou na poslední sdělenou adresu je rozhodnutí možno doručit náhradním způsobem. Za náhradní způsob doručení se považuje vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desku fakulty, nebo na úřední desku VŠB-TUO po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení. (4) Počet splátek a měsíc výplaty stipendií na celé výplatní období stanoví děkan, nebo rektor a oznámí na fakultě nebo VŠB-TUO obvyklým způsobem vždy počátkem kalendářního roku. (5) Stipendium se vyplácí v termínech podle stanoveného harmonogramu výplat stipendií. (6) Stipendium se po právní moci rozhodnutí o jeho přiznání vyplácí ve splátkách, jejichž počet, výše a termín výplaty jsou určeny v rozhodnutí o přiznání stipendia. (7) Stipendium se vyplácí bezhotovostně na bankovní účet studenta vedený v českých korunách. Číslo účtu student vloží osobně do informačního systému pro studium a výuku. Ve výjimečných případech, které se týkají pobytů kratších než 2 měsíce, může být stipendium vyplaceno v hotovosti v pokladně VŠB-TUO. (8) Pro výplatu všech přiznaných stipendií je student povinen používat stejný bankovní účet. (9) Student je povinen neprodleně ohlásit jakoukoliv změnu údajů rozhodných pro přiznání stipendia, zejména stipendia ubytovacího a sociálního, VŠB-TUO prostřednictvím studijního oddělení fakulty nebo jiné součásti VŠB-TUO. V opačném případě musí neoprávněně přijatou část stipendia vrátit v plné výši. (10) Stipendium musí být vyplaceno nejpozději do 1 měsíce ode dne úspěšného vykonání státní závěrečné zkoušky nebo úspěšné obhajoby disertační práce. Čl. 10 Přechodná a závěrečná ustanovení (1) Zrušuje se Stipendijní řád VŠB-TUO ze dne 15. listopadu 2017 registrovaný MŠMT pod čj. MSMT-31334/2017. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/13

7 (2) Tento stipendijní řád byl schválen podle 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠB-TUO dne 25. září (3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle 36 odst. 4 zákona dnem registrace MŠMT. (4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem platnosti. Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., v. r. rektor Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/13

8 Příloha č. 1 STATUT STIPENDIA GEORGIA AGRICOLY Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Stipendium Georgia Agricoly (dále jen stipendium ) je v rámci mezinárodní spolupráce určeno na podporu studentů ze zahraničních partnerských univerzit (dále jen student ) (2) Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených s krátkodobou stáží zahraničního studenta v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných VŠB-TUO nebo pracovních stáží (dále jen výměnné programy) po dobu jednoho až pěti měsíců. Výměnný program je určen zejména na absolvování vybraných předmětů, zpracování projektu, seminární práce, části závěrečné práce nebo absolvování pracovní stáže. (3) Stipendium je financováno zejména z prostředků stipendijního fondu, rozvojového projektu MŠMT ČR a darů. V darovací smlouvě musí být uvedeno, že dar je určen na stipendium a jeho časové určení. (4) V účetnictví je v rámci stipendijního fondu vytvořen analytický podúčet, na který jsou soustředěny finanční prostředky na stipendium. (5) Stipendium není určeno studentům, kterým bylo přiznáno stipendium z mezinárodních nebo národních programů. (6) Na jednotlivé akademické roky může rektor stanovit příkazem rektora priority pro přiznání stipendia, které vycházejí z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí činnosti na období Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (dále jen dlouhodobý záměr VŠB-TUO ). Čl. 2 Rada Stipendia Georgia Agricoly (1) Orgánem pro přiznání stipendia je Rada Stipendia Georgia Agricoly (dále jen Rada ), kterou jako svůj poradní orgán jmenuje rektor. Předsedou Rady je prorektor pro studium. Členy Rady jsou představitelé fakult VŠB-TUO. (2) Členy Rady navrhují děkani fakult. (3) Činnost Rady upravuje Jednací řád Rady Stipendia Georgia Agricoly, který je přílohou A tohoto řádu. (4) O poskytnutí finančních prostředků na stipendium rozhoduje na základě doporučení Rady rektor. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/13

9 Čl. 3 Podmínky pro přiznání stipendia (1) O stipendium může požádat student ze zahraniční partnerské univerzity studující v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném zahraniční vysokou školou. (2) Student předloží žádost o přiznání stipendia (dále jen žádost ) a další požadované dokumenty uvedené v příloze B tohoto řádu Podstatné náležitosti přihlášky ke Stipendiu Georgia Agricoly na VŠB-TUO. Další podrobné informace k podání žádosti o stipendium nalezne v Pokynech pro uchazeče o Stipendium (dále jen pokyny ). Pokyny vydává a zveřejňuje útvar prorektora pro studium. (3) K žádosti student přiloží dokumenty uvedené v příloze B tohoto řádu. Ve formuláři Learning Agreement musí být předměty zvoleny v rozsahu odpovídajícímu délce studijního pobytu studenta na VŠB-TUO. Předpokládaný rozsah zvolených předmětů je 30 kreditů za pět měsíců studijního pobytu, minimálně však 20 kreditů. V případě studijního pobytu, který je kratší než 5 měsíců, může být minimální požadovaný počet kreditních bodů snížen na základě individuálního posouzení žádosti Radou. Toto se nevztahuje na studenty, kteří na VŠB-TUO vykonávají pracovní stáž. V případě pracovní stáže pracuje student na svěřených úkolech dle pokynů svého vedoucího. Výstupem pracovní stáže je potvrzení o vykonání stáže. (4) Podmínkou pro přiznání stipendia je velmi dobrá znalost jazyka, ve kterém výměnný program probíhá. VŠB-TUO si vyhrazuje právo požadovat od studenta předložení dokladu o znalosti jazyka, ve kterém bude výměnný program probíhat. (5) Student si hradí cestovní náklady z místa svého prezenčního studia v zahraničí na VŠB-TUO a zpět. (6) Horní věková hranice pro přiznání stipendia je 35 let, výjimku může udělit rektor. Čl. 4 Podání žádosti a přiznání stipendia (1) Žádost a další náležitosti podle čl. 2 odst. 3 je třeba předložit podle pokynů nejpozději do 30. dubna pro období zimního semestru následujícího akademického roku nebo nejpozději do 31. října pro období letního semestru daného akademického roku. Žádost se podává elektronicky na VŠB-TUO si vyhrazuje právo neprojednat žádosti zahraničních studentů doručené na výše uvedenou adresu po stanoveném termínu nebo žádosti nekompletní. (2) Žádost a další náležitosti podle čl. 3 odst. 3 jsou postoupeny k doporučení na příslušnou fakultu. (3) Člen Rady z příslušné fakulty stanoví pořadí žádostí studentů, kterým doporučuje přiznání stipendia a návrh předá předsedovi Rady. (4) Předložené žádosti projedná Rada a na základě jejího doporučení rektor rozhodne o přiznání stipendia. (5) Výše stipendia na daný akademický rok je stanovena příkazem rektora. (6) Rozhodnutí rektora o přiznání stipendia, je zasláno elektronickou formou na zahraniční vysokou školu spolu s vystavenými doklady potřebnými pro vyřízení víza, je-li to nutné. Čl. 5 Vyplácení stipendia (1) Výši stipendia na daný akademický rok je stanovena příkazem rektora. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/13

10 (2) Stipendium se vyplácí zpětně za kalendářní měsíc, v němž jsou splněny podmínky pro přiznání stipendia v termínech dle stanoveného harmonogramu výplat stipendií. Počet splátek a výše stipendia jsou určeny v rozhodnutí o přiznání stipendia. Je-li pobyt studenta na VŠB-TUO kratší než kalendářní měsíc, výše stipendia se poměrově sníží. (3) Stipendium je vypláceno zpravidla bezhotovostně na bankovní účet studenta vedený v českých korunách. Číslo účtu student vloží osobně do informačního systému pro studium a výuku. Stipendium může být vypláceno v hotovosti v české měně (Kč) v pokladně VŠB-TUO. (4) Student je povinen neprodleně ohlásit jakoukoliv změnu údajů, týkající se jeho pobytu na VŠB-TUO. V opačném případě je student povinen neoprávněně přijatou část stipendia vrátit v plné výši. Čl. 6 Odnětí stipendia (1) Stipendium se studentovi odejme v případě: a) spáchání disciplinárního přestupku, b) neplnění studijních povinností stanovených v Learning Agreement nebo neplnění úkolů dle pokynů vedoucího pracovní stáže, c) zkrácení studijního pobytu. (2) Stipendium odejme rektor na návrh Rady. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/13

11 Příloha A JEDNACÍ ŘÁD RADY STIPENDIA GEORGIA AGRICOLY (1) Orgánem Stipendia Georgia Agricoly (dále jen stipendium ) je Rada Stipendia Georgia Agricoly (dále jen Rada ), kterou jako svůj poradní orgán jmenuje rektor. Rada má 8 členů. Členy Rady jsou představitelé fakult VŠB-TUO a prorektor pro studium. Předsedou Rady je prorektor pro studium. Představitele jednotlivých fakult navrhují rektorovi děkani fakult. (2) O poskytnutí finančních prostředků na stipendium rozhoduje na základě doporučení Rady rektor. (3) Rada zasedá obvykle dvakrát ročně. (4) Rada může být svolána i mimořádně, zejména při návrhu na odnětí stipendia. (5) Rada je usnášeníschopná v případě účasti nadpoloviční většiny všech členů Rady. (6) Rada projedná všechny žádosti zahraničních studentů o stipendium a následně hlasuje. Každý člen Rady má jeden hlas. (7) Usnesení Rady je přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Rady. V případě shodného počtu hlasů rozhoduje hlas prorektora pro studium. (8) V odůvodněných případech, je umožněno členům Rady hlasování per rollam. Při hlasování per rollam musejí být členové Rady v dostatečném předstihu seznámeni s projednávanými materiály. (9) Rada alespoň jednou ročně zpracuje zprávu o účelném vynaložení prostředků na stipendia. Zprávu schvaluje rektor, po schválení je zveřejněna v elektronické podobě. (10) Administrativní činnosti týkající se udělení stipendia zabezpečuje útvar prorektora pro studium. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/13

12 Příloha B Podstatné náležitosti přihlášky ke Stipendiu Georgia Agricoly na VŠB-TUO Uchazeč o Stipendium je povinen dle Pokynů v žádosti o přidělení stipendia předložit následující doklady v anglickém jazyce: a) žádost o přiznání stipendia formou motivačního dopisu v anglickém jazyce o rozsahu 1 strany formátu A4, b) studentem podepsané Podmínky pro přiznání Stipendia Georgia Agricoly na VŠB-TUO, c) schválený Learning Agreement, v němž musí být uvedeny zvolené předměty podepsaný studentem a kompetentní osobou z vysílající vysoké školy. Tato podmínka neplatí pro uchazeče o praktickou stáž, d) strukturovaný životopis s kontaktní adresou, telefonem a ovou adresou, e) doporučující dopis podepsaný kompetentní osobou z vysílající vysoké školy. Výše uvedené naskenované dokumenty je třeba poslat elektronicky na Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/13

13 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize A B C Začlenění existujícího dokumentu do systému řízené dokumentace Aktualizace stipendijního řádu, sociální stipendium D E Aktualizace dokumentu změna v čl. 5, odst. 3 a změna čísla útvaru. Aktualizace dokumentu změna v čl. 4, odst. 1 a změna přílohy č Aktualizace dokumentu změna u ubytovacího stipendia F Aktualizace dokumentu čl. 1, 7, 9, Statut STIPENDIA GEORGIA AGRICOLY G Aktualizace dokumentu čl. 2, 5, 9 Jméno a podpis garanta dokumentu H CH Aktualizace dokumentu čl. 4, 5,8; Příloha č. 1 čl. 1,2; Příloha B čl. 9 Aktualizace dokumentu čl. 7, 8, 9 Příloha č. 1, Příloha A, Příloha B Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/13

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: H Účinnost dokumentu od:

VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: H Účinnost dokumentu od: Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: H Účinnost dokumentu od: 15.11.2017 STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 15. listopadu 2017 Řízená

Více

VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: F Účinnost dokumentu od: 13.6.

VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: F Účinnost dokumentu od: 13.6. Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_06_001 verze: F Účinnost dokumentu od: 13.6.2013 STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 13.června 2013 Řízená kopie

Více

VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava. Vnitřní předpisy Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava. Vnitřní předpisy Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 31. ledna 2011 správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 1/14 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ze dne 17. dubna 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT Záhlaví Úplné znění ke dni: 1. září 2018 Zapracovává: Dodatek č. 1 Registrace Stipendijní řád VUT registrován: dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Dodatek č. 1

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Stipendijní řád Vysoké školy polytechnické Jihlava

Stipendijní řád Vysoké školy polytechnické Jihlava Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. června 2017

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze zákona), d) v případě tíživé sociální situace studenta ( 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona), e) v případě zvláštního zřetele hodných ( 91 odst. 2 písm. e) zákona), f) na podporu studia v zahraničí (

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

I. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 15. prosince 2017

I. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 15. prosince 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 8. srpna

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 13. listopadu 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

I. Ú P L N É Z N Ě N Í S T I P E N D I J N Í H O Ř Á D U Z E D N E 2 2. Ú N O R A ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

I. Ú P L N É Z N Ě N Í S T I P E N D I J N Í H O Ř Á D U Z E D N E 2 2. Ú N O R A ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 9) Dokumentace integrovaného systému R 07-VSLG/03 STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Zkontroloval a uvolnil Schválil Funkce Prorektor

Více

I I. Z E D N E 1. S R P N A ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

I I. Z E D N E 1. S R P N A ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: 25. 7. 2016 Číslo jednací:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Akademická rada Vysoké školy aplikované psychologie se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm.

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STIPENDIJNÍ ŘÁD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. května 2017

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 6) Dokumentace integrovaného systému R 07-VSLG/02 STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. října 2017

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ Univerzita obrany v Brně Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP (dále jen Stipendijní řád ) upravuje

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. dubna 2017

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE

STIPENDIJNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE STIPENDIJNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 28. 11. 2018 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. NEWTON College, a.s. (dále jen NEWTON College ) vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

VNITŘ NÍ PŘ EDPIS UP R-A-18/01. Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci

VNITŘ NÍ PŘ EDPIS UP R-A-18/01. Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘ NÍ PŘ EDPIS UP R-A-18/01 Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Stanovení postupů při poskytování stipendií na Univerzitě Palackého v Olomouci. prorektor pro studium Platnost:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 11. července 2017

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 11. července 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. července 2017

Více

Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě ze dne 8. srpna Opava, srpen t~l

Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě ze dne 8. srpna Opava, srpen t~l Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona é. /ll I 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 8. srpna

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Stipendijní řád Masarykovy univerzity

Stipendijní řád Masarykovy univerzity Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. června 2017

Více

VNITŘNÍ NORMA PdF UP. PdF-B-18/17. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

VNITŘNÍ NORMA PdF UP. PdF-B-18/17. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘNÍ NORMA PdF UP PdF-B-18/17 Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Druhy stipendií Článek 3 Řízení o přiznání stipendia,

Více

VII. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 12. října 2010

VII. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 12. října 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 5. ÚNORA 2016 Článek l Obecná ustanovení

ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 5. ÚNORA 2016 Článek l Obecná ustanovení Vnitl'ní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, a.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení. Stipendijní

Více

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004 Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), dne 23. dubna 1999

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f)

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Stipendijní řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Stipendijní řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 87 odst. 1 písm. a), 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 5. června 2017

STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 5. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. června 2017

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 37/2017 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 37/2017 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉHO BUSINESSU Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád NEWTON College, a.s. (dále též jen Stipendijní řád ) vydává vysoká škola NEWTON College,

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UP ze dne 17. 12. 2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

Pravidla pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pravidla pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm.

Více

VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V souladu s ustanovením čl. 1 Statutu Vysoké školy, z.ú. se vydává tento stipendijní řád, který je vnitřním

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. ČERVNA 2013

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. ČERVNA 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. ze dne 11. července 2017

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. ze dne 11. července 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. července 2017

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Stipendijní řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Stipendijní řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM Článek 1 - Rozsah platnosti (1) Stipendijní řád Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD) je

Více

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 12. 6. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. ledna 2017

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 23. LISTOPADU 2016

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 23. LISTOPADU 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM ZE DNE 28. DUBNA 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Metodický pokyn rektora č. 1/2016

Metodický pokyn rektora č. 1/2016 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Metodický pokyn rektora č. 1/2016 Pro podávání žádostí o sociální stipendia dle 91 odst. 3 zákona ě. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více