STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Zámečník ( H)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Zámečník (23-003-H)"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Zámečník ( H) SŠ - COPT Kroměříž 2014

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 5 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 ORGANIZACE VÝUKY... 5 VSTUPNÍ POŽADAVKY UČEBNÍ PLÁN MODULY REKVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CENOVÁ NABÍDKA

3 1. Identifikační údaje rekvalifikačního vzdělávacího programu Název rekvalifikačního vzdělávacího programu Platnost hodnotícího standardu, dle kterého byl program vytvořen Název vzdělávací instituce Adresa vzdělávací instituce WWW vzdělávací instituce Kontaktní osoba Typ programu dalšího vzdělávání Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Délka studia Způsob ukončení Získaná kvalifikace Certifikát Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována Zámečník ( H) Platný od Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž, Mgr. Jaroslav Smola Rekvalifikační vzdělávací program příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. Alespoň základy vzdělání. Pro vstup do modulu Svařování zdravotní způsobilost potvrzena odborným lékařem, podmínka stanovena dle ČSN Prezenční 300 hodin Zkouška k získání profesní kvalifikace Zámečník ( H) dle zákona č.179/2006 Sb. Profesní kvalifikace Zámečník ( H) Osvědčení o profesní kvalifikaci Zámečník Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek Složení zkušební komise 3

4 2. Profil absolventa Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit účastníka na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Zámečník ( H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Za tímto účelem je rekvalifikační vzdělávací program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: orientovat se ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení, měřit a kontrolovat délkové rozměry, geometrické tvary, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu, ručně obrábět a zpracovávat kovové materiály, popř. plasty (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním aj., vyrábět jednoduché součástí na běžných druzích obráběcích a dalších strojích rovnat kovy pod lisem a pomocí ohřevu, orýsovat součásti a polotovary s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek, popř. přístrojů, sestavovat části strojů, zařízení a výrobních linek a montovat je a oživovat, o provádět údržbu, rekonstrukci, opravy a generální opravy strojů a zařízení, ohýbat a zkružovat plechy, trubky, kovové tyče a profily na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích, svařovat kovy, volit postupy práce a technologické podmínky, potřebné nástroje, pomůcky a materiály pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolventi nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v drobných živnostenských provozovnách. Mohou pracovat v údržbářských dílnách, na montážních pracovištích při ručním či strojním zhotovování součástí strojů a zařízení používaných v nejrůznějších oblastech průmyslu (zemědělství, stavebnictví, dopravě). Mohou pracovat jako kontroloři při diagnostice a měření součástí. Jsou schopni též provozovat samostatnou živnostenskou činnost. V případě absolvování příslušného kurzu, vykonání a zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon povolání svářeč. Po úspěšném zvládnutí vzdělávacího programu a složení příslušné kvalifikační zkoušky dle NSK může absolvent pokračovat v dalším vzdělávání a po složení patřičných kvalifikačních zkoušek (Montér ocelových konstrukcí a Opravář strojů a zařízení) získat úplnou kvalifikaci Strojní mechanik ( kód: H/01). 4

5 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Základním cílem vzdělávacího programu je naučit absolventy řešit konkrétní praktické problémy a situace v oboru zámečník s využitím získaných znalostí a zejména praktických dovedností. Vzdělávací program je rozdělen na teoretickou a praktickou výuku. Skladba učiva je zvolena tak, aby teoretická a praktická část spolu korespondovaly a pokrývaly co nejširší oblast odborné problematiky. Důraz je při výuce kladen na samostatné komplexní řešení předpokládaných problémů. Cílem je nejen získání znalostí a dovedností v jednotlivých modulech, ale i pochopení souvislostí mezi tématy v modulech a získání přehledu o celé problematice. Minimální hodinová dotace stanovená MŠMT je stanovena na 300 hod. Rozšíření počtu hodin na celkem 463 hod je způsobeno zařazením modulu Svařování do programu dalšího vzdělávání. Organizace výuky Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická výuka v rozsahu 180 hodin (délka jedné vyučovací hodiny 45 minut, maximální počet vyučovacích hodin v jednom dni je 8 hod.) je realizována na odborných učebnách vybavených PC technikou, včetně simulačních a grafických programů. Odborný výcvik v rozsahu 283 hodin (délka jedné vyučovací hodiny 60 minut, maximální počet vyučovacích hodin v jednom dni je 7 hod.) je realizován v odborných učebnách a dílnách. Počet účastníků v jedné skupině maximálně 12 osob. Všichni účastníci vzdělávacího programu budou při zahájení proškoleni v oblasti BOZP, PO a ekologie se zaměřením na ukládání odpadů. Pracovní oděv odpovídající předpisům BOZP používají účastníci vlastní. Postupy hodnocení výuky V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul. Pokud lektor není přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění má účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje. Vstupní požadavky Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který dosáhl alespoň základů vzdělání. Pro vstup do modulu Svařování zdravotní způsobilost potvrzena odborným lékařem, podmínka stanovena dle ČSN

6 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž, Zámečník ( H) Název modulu Kód modulu Hodinové dotace Teoretická výuka Prezenční výuka Distanční výuka Praktická výuka Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Technická dokumentace a měření TDM Zkouška Volba postupů práce VP Zkouška Orýsování RÝS Zkouška Ruční obrábění RO Zkouška Strojní obrábění SO Zkouška Rovnání a ohýbání ROV Zkouška Svařování SV Zkouška Montáže M Zkouška Údržba a opravy ÚO Zkouška Součty 463 CELKEM Optimální trajektorie: OM VP RÝS RO SO ROV SV/ M ÚO Pozn. Pokud účastník při vstupu do programu předloží platný svářečský průkaz ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01 nemusí modul Svařování absolvovat. Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů () znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí. 6

7 5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu Název modulu Technická dokumentace a měření Kód TDM Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady Teoretická prezenční výuka 30 hodin Praktická výuka 10 hodin povinný Alespoň základy vzdělání Stručná anotace vymezující cíle modulu Platnost Účastník získá základní vědomosti o normalizaci v technické dokumentaci. Seznámí se s nejpoužívanějšími způsoby promítání, zobrazování těles na strojírenských výkresech, značením povrchů a přesnosti rozměrů, tvaru a polohy. Naučí se rozpoznat jednotlivé druhy výkresů, měření a měřidel. Popíše orýsování součástí. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) číst různé druhy technické dokumentace, b) orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách apod., c) používat technologickou dokumentaci, d) pracovat se servisními příručkami apod., e) určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky dle výkresu obrobku, f) měřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu, g) vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy. Učivo / obsah výuky Normalizace v technické dokumentaci Technické zobrazování Kreslení strojních součástí Tolerování Měření, měřidla, postupy měření Kontrola kvality, mezioperační a výstupní kontrola Postupy výuky Výklad, instruktáž, výcvik pod dohledem lektora. Způsob ukončení modulu Podmínkou je 80% účasti, výsledné hodnocení formou uspěl neuspěl. Praktické předvedení se slovním zdůvodněním. Účastník uspěl, pokud splnil všechna kritéria dle NSK. Praktické předvedení výběru norem, metod měření v rozsahu max. 45 min. Hodnotí lektor výuky. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení 7

8 ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) věcná správnost, úplnost, soulad s normou, správné dodržování odborné terminologie věcná správnost, úplnost, soulad s normou, správné dodržování odborné terminologie věcná správnost, dodržení časového limitu 15 min. věcná správnost, dodržení časového limitu 15 min. věcná správnost, dodržení časového limitu 15 min. soulad výsledku měření se skutečnými rozměry součásti, dodržování BOZP soulad výsledku měření se skutečnými rozměry součásti, dodržování BOZP Doporučená literatura Fischer, U., a kol. Základy strojnictví. Část 1 - Měření a měřidla. 4. vyd. Vydavatelství: Europa Sobotáles, ISBN: Povinná literatura Leinveber, J., Vávra, P. Strojnické tabulky. Část - Tváření. 3. vyd. Úvaly: Albra, ISBN

9 Název modulu Volba postupů práce Kód VP Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady Teoretická prezenční výuka 30 hodin Praktická výuka 10 hodin povinný absolvování modulu OM Stručná anotace vymezující cíle modulu Platnost Účastník se naučí podle výrobního výkresu navrhnout technologický postup pro zadanou součást. Získá znalosti pro zvolení správného sledu technologických operací vedoucí k výrobě obrobku, který odpovídá výrobnímu výkresu. Navrhne s pomocí Strojnických tabulek vhodný nástroj, řezné podmínky, navrhne do technologického postupu vhodné tepelné zpracování. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) volit odpovídající postup práce a technologické podmínky, b) určit nástroje, pomůcky a materiál na obrábění a tvarování, c) zvolit postup práce při sestavení, opravě, renovaci a údržbě nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek či jejich součástí. Učivo / obsah výuky Tvorba technologického postupu Popis práce Výrobní pomůcky Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktická cvičení účastníků. Způsob ukončení modulu Podmínkou je 80% účasti, výsledné hodnocení formou uspěl neuspěl. Praktické předvedení se slovním zdůvodněním. Účastník uspěl, pokud splnil všechna kritéria dle NSK. Praktické předvedení výběru norem, metod měření v rozsahu max. 45 min. Hodnotí lektor výuky. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) parametry pro hodnocení věcná správnost s logickou posloupností, úplnost, správné dodržování odborné terminologie správnost volby, správné dodržování odborné terminologie správné pořadí úkonů a operací, dodržení časového limitu 15 min Doporučená literatura Fischer, U., a kol. Moderní strojírenství. Část 3/2 - Výrobní technologie ve strojírenství. 55. vyd. Vydavatelství: Europa Sobotáles,

10 Povinná literatura Leinveber, J., Vávra, P. Strojnické tabulky. Část - Tváření. 3. vyd. Úvaly: Albra, ISBN

11 Název modulu Orýsování Kód RÝS Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady Teoretická prezenční výuka 10 hodin Praktická výuka 10 hodin povinný absolvování modulu VP Stručná anotace vymezující cíle modulu Platnost Účastník se naučí plošné orýsování a základy prostorového orýsování. Naučí se používat rýsovačské pomůcky. Uplatní znalosti a dovednosti získané v modulu Technická dokumentace a měření. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) orýsovat dvojrozměrnou součást (např. součást z plechu) s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek, b) orýsovat trojrozměrnou součást na rýsovací desce s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek, c) orýsovat součást s použitím rýsovačského přístroje (Perfektor), hrotového přístroje, univerzálního dělicího přístroje apod., d) zkontrolovat orýsovanou součást. Učivo / obsah výuky Orýsování plošné Orýsování prostorové Nástroje pro orýsování Úprava povrchu pro orýsování BOZP Postupy výuky Výklad, instruktáž, výcvik pod dohledem lektora. Způsob ukončení modulu Podmínkou je 80% účasti, výsledné hodnocení formou uspěl neuspěl. Praktické předvedení se slovním zdůvodněním. Účastník uspěl, pokud splnil všechna kritéria dle NSK. Praktické předvedení výběru norem, metod měření v rozsahu max. 45 min. Hodnotí lektor výuky. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) správnost volby pomůcek, dodržení postupu, dodržení časového limitu 15 min ad b) správnost volby pomůcek, dodržení postupu, dodržení časového limitu 15 min ad c) správnost volby pomůcek, dodržení postupu 11

12 ad d) soulad s výkresovou dokumentací Doporučená literatura Fischer, U., a kol. Základy strojnictví. Část 1 - Měření a měřidla. 4. vyd. Vydavatelství: Europa Sobotáles, ISBN: Povinná literatura Leinveber, J., Vávra, P. Strojnické tabulky. Část - Tváření. 3. vyd. Úvaly: Albra, ISBN

13 Název modulu Ruční obrábění Kód RO Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady Teoretická prezenční výuka 15 hodin Praktická výuka 40 hodin povinný absolvování modulu RÝS Stručná anotace vymezující cíle modulu Platnost Účastník se naučí znát nástroje a jejich používání při ručním zpracování kovů a ostatních technických materiálů. Důraz je kladen na pochopení souvislostí a návaznosti pracovních postupů, smysl pro pracovní kázeň, dodržování technologických postupů a bezpečnosti práce. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru, použitím vhodného nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek a jejich částí ručním obráběním a zpracováním, b) používat racionálně nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů, c) využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů, d) obrábět ručně a zpracovávat kovové materiály popř. jiné materiály (např. plasty), e) řezat materiály, plechy, trubky, profily, f) stříhat, sekat a probíjet materiál, g) pilovat plochy rovinné, tvarové a spojené. Učivo / obsah výuky Pilování, ruční řezání Střihání, sekání, probíjení Vrtání, výroba přesných otvorů, zahlubování Výroba závitů Používání mechanizovaného nářadí Kontrola rozměrů a tvaru při obrábění Racionalizace postupů při obrábění BOZP Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktická cvičení účastníků. Těžiště kompetencí je v dovednostech, dominuje metoda výcviku, praktických cvičení. Způsob ukončení modulu Podmínkou je 80% účasti, výsledné hodnocení formou uspěl neuspěl. Praktické předvedení se slovním zdůvodněním. Účastník uspěl, pokud splnil všechna kritéria dle NSK. Praktické předvedení výběru norem, metod měření v rozsahu max. 45 min. Hodnotí lektor výuky. 13

14 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) parametry pro hodnocení soulad s výkresovou dokumentací, dodržení BOZP, splnění časového limitu 15 min, návaznost pracovních operací soulad s technologickým postupem, plynulost výkonu soulad s výkresovou dokumentací, soulad s technologickým postupem, soulad s výkresovou dokumentací, dodržení kvality, správné pořadí úkonů operací soulad s technologickým postupem, plynulost výkonu, dodržení kvality, dodržení BOZP soulad s technologickým postupem, plynulost výkonu, dodržení kvality, dodržení BOZP soulad s technologickým postupem, plynulost výkonu, dodržení kvality, dodržení BOZP Doporučená literatura Fischer, U., a kol. Moderní strojírenství. Část 3/4, 3/5, 3/6 - Výrobní technologie ručního zpracování kovů ve strojírenství. 55. vyd. Vydavatelství: Europa Sobotáles, Povinná literatura Leinveber, J., Vávra, P. Strojnické tabulky. Část - Tváření. 3. vyd. Úvaly: Albra, ISBN

15 Název modulu Strojní obrábění Kód SO Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady Teoretická prezenční výuka 25 hodin Praktická výuka 50 hodin povinný absolvování modulu RO Platnost Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník se naučí třískové obrábění na soustruzích, frézkách a vrtačkách, naučí se ovládat základní druhy soustruhů, frézek, vrtaček. Zdůrazňuje se problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce při jednotlivých způsobech zpracování materiálů. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) upínat obrobky na konvenčních univerzálních hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách, b) upínat nástroje na univerzálních hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách a obrážečkách, c) nastavit řezné podmínky na soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách, seřídit stroj, d) vrtat a obrábět materiály, polotovary a opravované součástky jednoduchými technologickými operacemi na soustruzích, frézkách, hoblovkách, vrtačkách a obrážečkách, e) volit nástroje na obrábění, kontrola obrobku. Učivo / obsah výuky Vrtání, volba nástrojů, upínání nástrojů, upínání obrobků, volba řezných podmínek BOZP. Soustružení, volba nástrojů, upínání nástrojů, upínání obrobků, volba řezných podmínek BOZP. Frézování, volba nástrojů, upínání nástrojů, upínání obrobků, volba řezných podmínek BOZP. Obrážení a hoblování, volba nástrojů, upínání nástrojů, upínání obrobků, volba řezných podmínek,bozp. Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktická cvičení účastníků. Těžiště kompetencí je v dovednostech, dominuje metoda výcviku, praktických cvičení. Způsob ukončení modulu Podmínkou je 80% účasti, výsledné hodnocení formou uspěl neuspěl. Praktické předvedení se slovním zdůvodněním. Účastník uspěl, pokud splnil všechna kritéria dle NSK. Praktické předvedení výběru norem, metod měření v rozsahu max. 45 min. Hodnotí lektor výuky. 15

16 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) parametry pro hodnocení soulad s výkresovou dokumentací, návaznost pracovních operací, dodržení BOZP, splnění časového limitu 15 min soulad s výkresovou dokumentací, návaznost pracovních operací, dodržení BOZP, splnění časového limitu 15 min soulad s normou, návaznost pracovních operací, dodržení BOZP soulad s technologickým postupem, plynulost výkonu, dodržení kvality, dodržení BOZP soulad s technologickým postupem, správná volba nástroje, volba vhodného měřidla, správná volba metody měření Doporučená literatura Fischer, U., a kol. Moderní strojírenství. Část 3/6 - Výrobní technologie třískového obrábění. 55. vyd. Vydavatelství: Europa Sobotáles, Povinná literatura Leinveber, J., Vávra, P. Strojnické tabulky. Část - Tváření. 3. vyd. Úvaly: Albra, ISBN

17 Název modulu Rovnání a ohýbání Kód ROV Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady Teoretická prezenční výuka 10 hodin Praktická výuka 10 hodin povinný absolvování modulu SO Stručná anotace vymezující cíle modulu Platnost Účastník získá teoretické znalosti o rovnání a ohýbání materiálů. Pochopí výpočty rozvinuté délky, zhotoví drobné a jednoduché díly z plechu i profilového materiálu. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) ohřívat polotovary z různých druhů ocelí a neželezných kovů bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury, b) opravovat rovnáním pod lisem, c) vyrobit přípravky a pomůcky potřebné k rovnání, d) měřit a orýsovat plechy e) rovnat a ohýbat ploché a profilové materiály, f) zakružovat plechy, trubky kovové tyče a profily. Učivo / obsah výuky Ruční rovnání a ohýbání, technologický postup, volba pomůcek a nářadí, BOZP. Strojní rovnání a ohýbání, technologický postup, volba pomůcek a nářadí, BOZP. Zakružování, technologický postup, volba pomůcek a nářadí, BOZP. Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktická cvičení účastníků. Těžiště kompetencí je v dovednostech, dominuje metoda výcviku, praktických cvičení. Způsob ukončení modulu Podmínkou je 80% účasti, výsledné hodnocení formou uspěl neuspěl. Praktické předvedení se slovním zdůvodněním. Účastník uspěl, pokud splnil všechna kritéria dle NSK. Praktické předvedení výběru norem, metod měření v rozsahu max. 45 min. Hodnotí lektor výuky. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) parametry pro hodnocení soulad s technologickým postupem, dodržení BOZP soulad s technologickým postupem, dodržení BOZP soulad s technologickým postupem, soulad s výkresovou dokumentací, správnost volby nářadí a materiálu, dodržení kvality soulad s výkresovou dokumentací, návaznost pracovních operací, dodržení BOZP, splnění časového limitu 15 min 17

18 ad e) ad f) soulad s výkresovou dokumentací, návaznost pracovních operací, soulad s technologickým postupem, dodržení BOZP soulad s výkresovou dokumentací, návaznost pracovních operací, soulad s technologickým postupem, dodržení BOZP Doporučená literatura Fischer, U., a kol. Moderní strojírenství. Část 3/4 - Tváření. 55. vyd. Vydavatelství: Europa Sobotáles, Povinná literatura Leinveber, J., Vávra, P. Strojnické tabulky. Část - Tváření. 3. vyd. Úvaly: Albra, ISBN

19 Název modulu Svařování Kód SV Délka modulu Typ modulu Teoretická prezenční výuka 40 hodin Praktická výuka 123 hodin povinný Platnost Vstupní předpoklady absolvování modulu ROV, zdravotní způsobilost potvrzená odborným lékařem Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník získá základní znalosti o metodách a zařízeních používaných při svařování elektrickým obloukem, svařování plamenem, řezání kyslíkem. Bude prakticky připraven ke složení zkoušky před komisařem v rozsahu kurzu ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01. Pokud účastník při vstupu do programu předloží platný svářečský průkaz ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01 nemusí modul Svařování absolvovat. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) svařovat kovy (svářečský průkaz) základní zkouška odborná způsobilost podle ČSN Učivo / obsah výuky Svařování metodou 111 Svařování metodou 135 Svařování metodou 311 Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktická výcvik. Způsob ukončení modulu Praktická zkouška dle ČSN Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) vykonat zkoušku dle ČSN Povinná literatura Bartoš, J. Základní kurz svařování metodou 111 se souborem testových otázek. 2. vyd. Vydavatelství: Zeross, ISBN: Kolektiv autorů. Učebnice s testovými otázkami z bezpečnostních ustanovení pro obloukové svařování. Vydavatelství: Zeross, ISBN:

20 Název modulu Montáže Kód M Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady Teoretická prezenční výuka 10 hodin Praktická výuka 10 hodin povinný absolvování modulu SO Platnost Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník se naučí provádět nejrůznější montážní a demontážní práce ocelových konstrukcí, částí a agregátů strojů a zařízení. Provede potřebná měření a zkoušky, zhotoví o nich záznamy. Při montáži a demontáži účastník dbá při používání na minimalizaci možných ekologických rizik. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) sestavit součástky v celek, tak jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci, b) kontrolovat vzájemnou polohu spojovacích součástí, měření rovinnosti, rovnoběžnosti, c) pracovat s dílenským pravítkem, nožovým pravítkem, vodováhou, lístkovými měrkami, číselníkovými úchylkoměry a optickými přístroji apod., d) provést funkční zkoušku strojů, zařízení, výrobních linek apod. Učivo / obsah výuky Montážní a demontážní práce Kontrola rozměru, tvaru a polohy Montáž rozebíratelných spojů Montáž mechanizmů pro přenos pohybu Montáž mechanizmů pro přeměnu pohybu Provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení, výrobních linek apod. Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktická cvičení účastníků. Způsob ukončení modulu Podmínkou je 80% účasti, výsledné hodnocení formou uspěl neuspěl. Praktické předvedení se slovním zdůvodněním. Účastník uspěl, pokud splnil všechna kritéria dle NSK. Praktické předvedení výběru norem, metod měření v rozsahu max. 45 min. Hodnotí lektor výuky. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) parametry pro hodnocení soulad s montážním postupem, správné pořadí úkonů operací, dodržení kvality soulad s montážním postupem správná volba metody měření a správných měřidel 20

21 ad d) soulad s normou, správnost provedení funkční zkoušky zařízení dle dokumentace, dodržení BOZP Doporučená literatura Fischer, U., a kol. Moderní strojírenství. Část 3/7, 3/8 - Spoje a spojování, Povrchové úpravy. 55. vyd. Vydavatelství: Europa Sobotáles, Povinná literatura Leinveber, J., Vávra, P. Strojnické tabulky. Část - Tváření. 3. vyd. Úvaly: Albra, ISBN

22 Název modulu Provádění údržby a oprav Kód ŮO Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady Teoretická prezenční výuka 10 hodin Praktická výuka 20 hodin povinný absolvování modulů SV, M Platnost Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník získá znalosti a dovednosti s prováděním běžné údržby, ošetření a revize strojů a zařízení. Naučí se postupovat v souladu s předpisy a pracovními postupy zařízení a strojních celků. Při obsluze a opravách strojů a zařízení se bude řídit zásadami a předpisy pro obsluhu. Naučí se zásady při předávání stroje a zařízení po opravě uživatelům. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vypracovávat na základě znalosti funkce konstrukčních uzlů, konstrukcí agregátů a konstrukčního uspořádání a servisní dokumentace strojů a zařízení postupy montáží, údržby a oprav strojů a zařízení, b) volit pro montáž, údržbu a opravy potřebné nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení, mechanizační prostředky umožňující či usnadňující manipulaci s montovanými částmi strojů a zařízení apod., c) určovat s ohledem na požadovanou spolehlivost a životnost vhodnou metodu renovace součástí strojů a zařízení, d) vést předepsanou dokumentaci o provozu zařízení, o jejich technickém stavu, závadách, o opravách, apod. Učivo / obsah výuky Montáž, údržba a opravy ocelových konstrukcí Montáž, údržba a opravy kinematických mechanizmů Montáž, údržba a opravy tekutinových mechanizmů Montáž, údržba a opravy strojů a zařízení Montáž, údržba a opravy potrubí Montážní postupy pro údržbu, montáž a opravy. Práce s ručním mechanizovaným nářadím a s mechanizačními prostředky Metody renovace součástí strojů a zařízení Vedení předepsané dokumentace o provozu zařízení, technickém stavu, závadách a opravách Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktická cvičení účastníků. Způsob ukončení modulu Podmínkou je 80% účasti, výsledné hodnocení formou uspěl neuspěl. Praktické předvedení se slovním zdůvodněním. Účastník uspěl, pokud splnil všechna kritéria dle NSK. Praktické předvedení výběru norem, metod měření v rozsahu max. 45 min. Hodnotí lektor výuky. 22

23 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) parametry pro hodnocení věcná správnost, soulad se servisní dokumentací, dodržení BOZP správnost volby nářadí a nástrojů, dodržení kvality, dodržení BOZP soulad s servisní dokumentací, správná volba metody renovace soulad se servisní dokumentací Doporučená literatura Fischer, U., a kol. Moderní strojírenství. Část 3/9 - Výrobní provoz a ochrana životního prostředí. 55. vyd. Vydavatelství: Europa Sobotáles, Povinná literatura Leinveber, J., Vávra, P. Strojnické tabulky. Část - Tváření. 3. vyd. Úvaly: Albra, ISBN

24 6. Cenová nabídka Pro uchazeče, kteří již mají svářečský průkaz: Počet osob Cena za kurz Cena za osobu ,92 Kč ,92 Kč ,05 Kč ,52 Kč ,17 Kč ,06 Kč ,30 Kč ,82 Kč ,43 Kč ,69 Kč ,55 Kč ,59 Kč ,68 Kč ,95 Kč ,81 Kč ,48 Kč ,93 Kč ,77 Kč ,06 Kč ,41 Kč ,19 Kč ,02 Kč ,32 Kč ,36 Kč Cena za zkoušku z této profesní kvalifikace: ,95 Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH. Pro uchazeče, kteří dosud nemají svářečský průkaz: Počet osob Cena za kurz Cena za osobu ,13 Kč ,13 Kč ,80 Kč ,40 Kč ,46 Kč ,49 Kč ,13 Kč ,03 Kč ,79 Kč ,36 Kč ,45 Kč ,58 Kč ,12 Kč ,30 Kč ,78 Kč ,85 Kč ,45 Kč ,61 Kč ,11 Kč ,01 Kč ,77 Kč ,71 Kč ,44 Kč ,12 Kč Cena za zkoušku z této profesní kvalifikace: ,95 Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH. 24

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Hodnoticí standard. Provozní zámečník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Provozní zámečník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Provozní zámečník (kód: 23-073-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník Kvalifikační úroveň

Více

Opravář strojů a zařízení (23-001-H)

Opravář strojů a zařízení (23-001-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Opravář strojů a zařízení (23-001-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel (kód: H)

Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel (kód: H) Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel (kód: 23-071-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Používání různých prostředků pro manipulaci s částmi strojů a zařízeními, ocelovými konstrukcemi a jejich částmi 3

Používání různých prostředků pro manipulaci s částmi strojů a zařízeními, ocelovými konstrukcemi a jejich částmi 3 Mechanik kolejových vozů (kód: 23-062-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik kolejových vozidel Kvalifikační

Více

Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel

Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel (kód: 23-071-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Zámečník kolejových

Více

Hodnoticí standard. Opravář strojů a zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Opravář strojů a zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik opravář Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Opravář strojů a zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Opravář strojů a zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér;

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Hodnoticí standard. Základní kovoobráběčské práce (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Základní kovoobráběčské práce (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Dělník ve strojírenské výrobě

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik)

Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik) Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik) 1) Zpracování kovů a vybraných nekovových materiálů měření a orýsování řezání kovů ruční a strojní pilování rovinných,

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3 Montér vzduchotechniky (kód: 23-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Montér vzduchotechniky Kvalifikační

Více

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3 Mechanik motorových lokomotiv (kód: 23-063-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik motorových lokomotiv

Více

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů (kód: H)

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů (kód: H) Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů (kód: 23-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H)

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H) Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: 41-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Opravář zemědělských strojů Kvalifikační

Více

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H)

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H) Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: 41-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Opravář zemědělských strojů Kvalifikační

Více

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H)

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3 Mechanik (kód: 23-063-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik kolejových vozidel Kvalifikační úroveň

Více

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H)

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H) Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: 41-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Opravář malé zemědělské mechanizace Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3 Mechanik přístrojů a strojů (kód: 2-02-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 2) Týká se povolání: Mechanik strojů a zařízení Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Nástrojař pro přípravky a měřidla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Nástrojař pro přípravky a měřidla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Nástrojař pro přípravky a měřidla (kód: 2-015-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 2) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační

Více

Dělník ve strojírenské výrobě

Dělník ve strojírenské výrobě Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Dělník ve strojírenské výrobě Doklady

Více

Mechanik motorových lokomotiv potrubář (kód: H)

Mechanik motorových lokomotiv potrubář (kód: H) Mechanik motorových lokomotiv potrubář (kód: 23-132-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik motorových

Více

Hodnoticí standard. Montér strojů a zařízení (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér strojů a zařízení (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér strojů a zařízení (kód: 23-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Dělník ve strojírenské výrobě

Více

Vrtání kovových materiálů (23-025-H)

Vrtání kovových materiálů (23-025-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Vrtání kovových materiálů (23-025-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)

Montér ocelových konstrukcí (23-002-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér ocelových konstrukcí (23-002-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Montér technických zařízení ISŠT Mělník K učilišti 2566 Copyright:

Více

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření (kód: H)

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření (kód: H) Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření (kód: 23-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Mechanik motorových lokomotiv motorář (kód: H)

Mechanik motorových lokomotiv motorář (kód: H) Mechanik motorových lokomotiv motorář (kód: 23-131-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik motorových

Více

Opravář lesnických těžebně-dopravních strojů (kód: M)

Opravář lesnických těžebně-dopravních strojů (kód: M) Opravář lesnických těžebně-dopravních strojů (kód: 41-103-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Opravář těžebně-dopravních a

Více

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Hodnoticí standard. Mechanik elektrických lokomotiv (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Mechanik elektrických lokomotiv (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Mechanik elektrických lokomotiv (kód: 23-145-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Hodnoticí standard. Vahař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Hodnoticí standard. Vahař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Vahař (kód: 23-031-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik strojů a Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Letecký mechanik potrubář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Letecký mechanik potrubář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Letecký mechanik potrubář (kód: 23-134-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Potrubář letecký Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Frézování kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (kód: H)

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (kód: H) Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (kód: 41-028-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Opravář zemědělských strojů Kvalifikační

Více

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3 Mechanik přístrojů a strojů (kód: 23-032-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik strojů a zařízení

Více

Hodnoticí standard. Klempíř drakař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř drakař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř drakař (kód: 23-052-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Soustružení kovových materiálů ( H)

Soustružení kovových materiálů ( H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539/3, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Soustružení kovových materiálů (23-022-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M 2 3-003 - H

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M 2 3-003 - H V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á M E Č N Í K 2 3-003 - H Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ

Více

Hodnoticí standard. Nástrojař pro přípravky a měřidla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Nástrojař pro přípravky a měřidla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Nástrojař pro přípravky a měřidla (kód: 2-015-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 2) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Dělník ve strojírenské výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník ve strojírenské výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Pomocný pracovník ve strojírenství

Více

Hodnoticí standard. Mechanik optických přístrojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Mechanik optických přístrojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Mechanik optických přístrojů (kód: 23-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik optických přístrojů

Více

Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: H)

Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: H) Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: 36-094-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Vrtání kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vrtání kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační úroveň

Více

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H)

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Hodnoticí standard. Optik pro brýlovou techniku (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Optik pro brýlovou techniku (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Optik pro brýlovou techniku (kód: 23-033-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik optických přístrojů

Více

Hodnoticí standard. Vrtání kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vrtání kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační úroveň

Více

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů (kód: H)

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů (kód: H) Seřizovač konvenčních obráběcích strojů (kód: 23-066-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik technolog (kód: 23-105-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik technolog

Více

Hodnoticí standard. Tvářeč plastů pro letadla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Tvářeč plastů pro letadla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Tvářeč plastů pro letadla (kód: 23-136-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Tvářeč plastů pro letadla Kvalifikační

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah Montér

Více

Hodnoticí standard. Ostřič nástrojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Ostřič nástrojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Ostřič nástrojů (kód: 23-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Obsluha soustruhů a vrtaček v kamenické výrobě (kód: H)

Obsluha soustruhů a vrtaček v kamenické výrobě (kód: H) Obsluha soustruhů a vrtaček v kamenické výrobě (kód: 36-097- H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik kontrolor jakosti ve strojírenství (kód: 23-068-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.1.2009

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.1.2009 Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník;

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Topenář (36-004-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

Volba postupu práce a ohřevu v kovářských pecích a výhních, vykování podkov a dalších jednoduchých výrobků 3

Volba postupu práce a ohřevu v kovářských pecích a výhních, vykování podkov a dalších jednoduchých výrobků 3 Zemědělský kovář (kód: 41-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Podkovář; Zemědělský kovář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Modelář ve slévárenství (kód: 21-025-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Modelář ve

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Optik (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Optik (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Optik (kód: 23-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Optik Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Mechanik optických přístrojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Mechanik optických přístrojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Mechanik optických přístrojů (kód: 23-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik optických přístrojů

Více

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním 3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním 3 Nožíř (kód: 23-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou

Více

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin (41-027-H)

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin (41-027-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin (41-027-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Modelář ve slévárenství (kód: 21-025-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Modelář ve

Více

Hodnoticí standard. Umělecký zámečník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Umělecký zámečník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Umělecký zámečník (kód: 82-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Umělecký kovář a zámečník Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Hodnoticí standard. Optik pro brýlovou techniku (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Optik pro brýlovou techniku (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Optik pro brýlovou techniku (kód: 23-033-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik optických přístrojů

Více

Hodnoticí standard. Železář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Železář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Železář (kód: 36-062-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Železář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Topenář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Topenář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Železář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Železář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Železář (kód: 36-062-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Železář; Železobetonář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Montér elektrických instalací (26-017-H)

Montér elektrických instalací (26-017-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických instalací (26-017-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním 3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním 3 Nožíř (kód: 23-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Slévárenský technik modelář (kód: 21-037-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Slévárenský

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: H) Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér;

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více