Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad"

Transkript

1 Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ Spis.značka: S-MVNM/ 31782/2018/SÚ Č.j.: MVNM/2098/2019 JID: MVNMX009E703 Vyřizuje: Ing. Ludmila Baladová Telefon Datum: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o ustanovení opatrovníka Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a speciální stavební úřad ve věcech místních komunikací, podle 40, odst. 4 písm. a) a 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), jako příslušný správní orgán v řízení ve věci vydání stavebního povolení na stavbu Dálnice D55, 5508 Staré Město Moravský Písek v rozsahu následujících stavebních objektů: SO Přeložka silnice II/427 v km 25,53 SO Clona proti oslnění na sil. II/427 SO Most na silnici II/427 přes D55 v km 25,41 SO Přeložka polní cesty v km 25,01 SO Přeložka polní cesty v km 25,71 SO Přeložka silnice II/427 v km 25,53 služební sjezdy SO Přeložka silnice II/427 v km 25,53 hospodářský sjezd v km 0,16 SO Provizorní vozovka pro stavbu SO 124 SO Přeložka trafostanice v km 24,70 - sjezd (dále jen "stavba"), umístěnou na pozemcích v katastrálním území Moravský Písek, okres Hodonín, kraj Jihomoravský, kterou dne podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR. IČ , Na Pankráci č.p.546/59, Praha 4, v zastoupení společností HBH Projekt spol. s r.o., IČO , Kabátníkova 5, Brno,

2 podle 32 odst. 2 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) u s t a n o v u j e účastníkům řízení, tj. osobám, které nejsou známy, případně jejich potenciálním dědicům: Trachtulcová Anna, nar. 1872*, Moravský Písek 40, Moravský Písek - vlastník pozemku parc. č. 3374/1, 5434/11, LV č. 203, k.ú. Moravský Písek Benedík Jan, Moravský Písek č.p. 186, Moravský Písek vlastník pozemku parc. č. 3378/1, 3532, 5434/15, LV č.871, k.ú. Moravský Písek Masaříková Apolonie, Velkomoravská 14, Moravský Písek - vlastník pozemku parc. č. 5434/8, LV č.1186, k.ú. Moravský Písek Tvarůžková Kateřina, Spojené státy - vlastník pozemku parc. č. 3374/1, 5437/7, 5438/2, LV č.1335, k.ú. Moravský Písek Švrčková Johanna, adresa neznámá - vlastník pozemku parc. č. 5437/11, LV č.1342, k.ú. Moravský Písek opatrovníka: obec Moravský Písek, IČ: , Velkomoravská 1, Moravský Písek. Odůvodnění Ředitelství silnic a dálnic ČR. IČ , Na Pankráci č.p.546/59, Praha 4, v zastoupení společností HBH Projekt spol. s r.o., IČO , Kabátníkova 5, Brno, dne podalo žádost o vydání stavebního povolení na stavbu Dálnice D55, 5508 Staré Město Moravský Písek v rozsahu následujících stavebních objektů SO 124 Přeložka silnice II/427 v km 25,53, SO 193 Clona proti oslnění na sil. II/427, SO 213 Most na silnici II/427 přes D55 v km 25,41, SO Přeložka polní cesty v km 25,01, SO Přeložka polní cesty v km 25,71, SO Přeložka silnice II/427 v km 25,53 služební sjezdy, SO Přeložka silnice II/427 v km 25,53 hospodářský sjezd v km 0,16, SO 152 Provizorní vozovka pro stavbu SO 124, SO Přeložka trafostanice v km 24,70 sjezd, která je umístěna v Jihomoravském kraji, okres Hodonín, na pozemcích v katastrálním území Moravský Písek. Speciální stavební úřad zjistil z Katastru nemovitostí, že vlastníkem pozemků parc. č. 3374/1, 5434/11, k.ú. Moravský Písek, zapsaném na listu vlastnictví LV č. 203, které budou stavbou dotčeny, je Anna Trachtulcová, nar. 1872*, Moravský Písek 40, Moravský Písek, jejíž údaje jsou v katastru nemovitostí neúplné, vlastníkem pozemků parc. č. 3378/1, 3532, 5434/15, k.ú. Moravský Písek, zapsaném na listu vlastnictví LV č.871, které budou stavbou dotčeny, je Jan Benedík, Moravský Písek č.p. 186, Moravský Písek, jehož údaje jsou v katastru nemovitostí neúplné, vlastníkem pozemku parc. č. 5434/8, k.ú. Moravský Písek, zapsaném na listu vlastnictví LV č. 1186, který bude stavbou dotčen, je Apolonie Masaříková, Velkomoravská 14, Moravský Písek, jejíž údaje jsou v katastru nemovitostí neúplné, vlastníkem pozemků parc. č. 3374/1, 5437/7, 5438/2, k.ú. Moravský Písek, zapsaném na listu vlastnictví LV č. 1335, které budou stavbou dotčeny, je Kateřina Tvarůžková, Spojené státy, jejíž údaje jsou v katastru nemovitostí neúplné a vlastníkem pozemků parc. č. 5437/11, k.ú. Moravský Písek, zapsaném na listu vlastnictví LV č.1342, které budou stavbou dotčeny, je Johanna Švrčková, adresa neznámá. 2

3 Speciální stavební úřad zjistil, že údaje o vlastníkovi pozemků, které budou stavbou dotčeny, jsou v katastru nemovitostí neúplné, údaj o rodném čísle nebo adrese trvalého pobytu není v katastru nemovitostí uveden, proto shledal zákonný důvod podle 32 odst. 2, písm. e) správního řádu pro ustanovení opatrovníka shora uvedeným osobám. Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka Anně Trachtulcové, nar. 1872*, Moravský Písek 40, Moravský Písek, Janu Benedíkovi, Moravský Písek č.p. 186, Moravský Písek, Apolonii Masaříkové, Velkomoravská 14, Moravský Písek, Kateřině Tvarůžkové, Spojené státy a Johanně Švrčkové, adresa neznámá, případně jejich potencionálním dědicům, v souladu s 32 odst. 4 správního řádu. Jako opatrovníka navrhl speciální stavební úřad obec Moravský Písek, IČ , Velkomoravská 1, Moravský Písek. Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka bylo vyvěšeno na úřední desce města Veselí nad Moravou od do a na úřední desce obce Moravský Písek od do , a rovněž také způsobem umožňující dálkový přístup. Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka vyzval účastníky řízení, aby své námitky a připomínky k řízení vznesli do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stanovené době však v této věci nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky, na základě čehož lze konstatovat, že stavebnímu úřadu není známa žádná překážka či závažný důvod bránící obci Moravský Písek při výkonu funkce opatrovníka výše uvedeným osobám, případně jejich potenciálním dědicům, ve výše uvedeném stavebním řízení. Při úvahách vhodné volby opatrovníka pro účastníky stavebního řízení, stavební úřad posuzoval zejména zda zvolený opatrovník nebude v rozporu se zájmy a právy opatrovance a vycházel z předpokladu, že obec Moravský Písek, na jejímž katastru se pozemky, jichž se stavební řízení týká nacházejí, je dostatečně znalá poměrů v území, a bude tak moci účinně hájit zájmy a práva opatrovance. Stavebnímu úřadu se obec Moravský Písek jeví vůči ostatním účastníkům stavebního řízení jako nestranná, není mu znám žádný takový zájem na výsledku řízení, který by odůvodňoval obavu, že nebude řádně hájit zájmy opatrovance a s ohledem na své postavení je dostatečně schopná plnit funkci opatrovníka. Na základě výše uvedených skutečností rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.) Funkce opatrovníka dle 32 odst. 8 správního řádu zanikne, jakmile zastoupený začne být zastupován zákonným zástupcem nebo nabude procesní způsobilosti anebo pominou důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven. Poučení Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, odboru dopravy, prostřednictvím odboru stavebního úřadu Městského úřadu Veselí nad Moravou. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. Odvolání proti usnesení nemá dle ustanovení 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co navrhuje a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 3

4 Odvoláním lze napadnout výrokovou část usnesení, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. otisk úředního razítka Ing. Vítězslav Petřík, v.r. vedoucí odboru Stavební úřad Za správnost vyhotovení: Ing. Ludmila Baladová Doručí se Účastník řízení do vlastních rukou Obec Moravský Písek, IČ: , Velkomoravská 1, Moravský Písek Obec Moravský Písek žádáme o vyvěšení tohoto usnesení na úřední desce úřadu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání tohoto usnesení s vyznačením datumů prokazujících dobu vyvěšení Veřejnou vyhláškou Trachtulcová Anna, vlastník pozemku parc. č. 3374/1, 5434/11, LV č. 203, k.ú. Moravský Písek, nar. 1872*, Moravský Písek 40, Moravský Písek Benedík Jan, vlastník pozemku parc. č. 3378/1, 3532, 5434/15, LV č.871, k.ú. Moravský Písek, Moravský Písek č.p. 186, Moravský Písek Masaříková Apolonie, vlastník pozemku parc. č. 5434/8, LV č.1186, k.ú. Moravský Písek, Velkomoravská 14, Moravský Písek Tvarůžková Kateřina, vlastník pozemku parc. č. 3374/1, 5437/7, 5438/2, LV č.1335, k.ú. Moravský Písek, Spojené státy Švrčková Johanna, vlastník pozemku parc. č. 5437/11, LV č.1342, k.ú. Moravský Písek, adresa neznámá Na vědomí Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , Na Pankráci č.p.546/59, Praha 4, v zast. HBH Projekt spol. s r.o., IČO , Kabátníkova 5, Brno, doruč. adresa: Chelčického 4, Ostrava 4

5 Toto usnesení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Veselí nad Moravou a úřední desce Obecního úřadu Moravský Písek Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Veselí nad Moravou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese Vyvěšeno dne: Datum, razítko a podpis oprávněné osoby Sňato dne: Datum, razítko a podpis oprávněné osoby 5