AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE AUTOMOBILOVÉHO SPORTU AČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE AUTOMOBILOVÉHO SPORTU AČR"

Transkript

1 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE AUTOMOBILOVÉHO SPORTU AČR Opletalova 29, Praha 1 tel.: , fax: METODIKA PRO SPORTOVNÍ VOZIDLA OPATŘENÝCH REGISTRAČNÍ ZNAČKOU

2

3 M E T O D I K A k přestavbám vozidel kategorie M1+N na sportovní automobily skupiny N, A (včetně A-KIT CAR a WRC), T1, T2, TH a HA, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla opatřeného registrační značkou, pokyny k nakládání s těmito Průkazy a vedení jejich evidence. ODDÍL A. VŠEOBECNÉ POKYNY Článek I Každé sportovní vozidlo kategorie M1+N určené a používané pro automobilové sportovní podniky (rally), musí odpovídat svým provedením podmínkám daným Mezinárodními sportovními řády FIA (dále jen MSŘ FIA ), musí být podle nich homologováno a schváleno (dále jen schváleno podle MSŘ FIA ) a vybaveno Průkazem sportovního vozidla opatřeného registrační značkou (dále jen Průkaz ). Vozidlům, vybaveným tímto průkazem, je MD povolen provoz po pozemních komunikacích pouze v místě a čase konání sportovních podniků, pořádaných v gesci FAS AČR na území ČR. Vozidlo nesmí být použito k jízdám na pozemních komunikacích ani při tréninku a jízdách do místa konání podniku a zpět. Článek II Sportovní vozidla uvedené v čl. I tohoto oddílu se dělí v souladu s MSŘ FIA do skupin N a A (včetně A-KIT CAR a WRC), T1,T2,TH a HA. ODDÍL B. VZNIK SPORTOVNÍHO VOZIDLA Článek I Sportovní vozidlo schválené podle MSŘ FIA vzniká 1. schválením jako typ podle 15 a 28 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích (dále jen zákon č. 56/2001 Sb. ) výrobci vozidla nebo pokud má výrobce sídlo v zahraničí jeho akreditovaný zástupce se sídlem v České republice. 2. přestavbou vozidla hromadně schváleného typu formou Ministerstvem dopravy ČR povolené hromadné přestavby. Rozhodnutí o povolené hromadné přestavbě typově (hromadně) schválených vozidel, vedené u MD pod č.j.: 1004/03-150, ze dne je uvedeno v příloze č. 1 této metodiky. Přestavba musí být provedena v souladu s podmínkami MSŘ FIA, podmínkami danými výrobcem vozidla, sportovními řády Federace automobilového sportu Autoklubu České republiky (dále jen FAS AČR ), ustanovením 74, zákona č. 1

4 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a musí být vystaven Průkaz oprávněným orgánem FAS AČR. Vlastní zápis musí být proveden a potvrzen v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb. Pověřený technický komisař FAS AČR zabezpečí vyplňování schvalovacích dokumentů a jejich evidenci. Při přestavbě vozidla musí být dodržen následující postup: - vozidlo, které se má přestavět musí mít schválenu technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (musí mít Technický průkaz silničního motorového vozidla) a je, případně nemusí být, vybaveno standardní registrační značkou, - provozovatel nežádá příslušný úřad o povolení přestavby - provede přestavbu v odpovídajícím rozsahu pro skupinu N, A (včetně A-KIT CAR nebo WRC), T1, T2, TH a HA, - v případě HA požádá komisi historických automobilů FAS AČR o vystavení HVIF, případně jiného odpovídajícího dokladu, - u některého z členů testovací komise si vyzvedne Průkaz, ve kterém testovací komisař FAS AČR vyplní Prohlášení o vozidle podle konkrétního homologačního listu, - po provedené přestavbě sportovního automobilu absolvuje s vozidlem měření emisí, technickou kontrolu a technickou prohlídku v jedné z pověřených zkušebních stanic oprávněných provádět kontroly sportovních automobilů, - s doklady ze zkušební stanice, s Technickým průkazem silničního motorového vozidla (dále jen Technický průkaz ) a s Průkazem se dostaví na pověřený úřad, který provede schválení a registraci vozidla, pokud toto již nebylo registrováno, - dostaví se s vozidlem k testování v řádném oficiálním termínu, nebo po dohodě s testovací komisí FAS AČR mimo termín. V případě HA toto testování provedou členové testovací komise FAS AČR, pověření testovat HA, - požádá MD o povolení k provozování sportovního vozidla na pozemních komunikacích, které je vyznačeno v Průkazu, - teprve pak se lze se sportovním vozidlem zúčastnit sportovního podniku. 3. Výrobou (stavbou) jednotlivého vozidla, na žádost budoucího provozovatele vozidla podanou před vlastní stavbou a povolenou pověřeným úřadem. Při vlastní stavbě musí být dodrženy podmínky uvedené v bodě 2. tohoto článku. I zde se využijí při schválení podle MSŘ FIA a při schválení technické způsobilosti vozidla u příslušného úřadu MD povolené výjimky podle ustanovení 36, odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. Při stavbě jednotlivého vozidla musí být dodržen následující postup: - zájemce požádá příslušný úřad o povolení individuální stavby sportovního automobilu. Současně s žádostí předloží odpovídající homologační list FIA. Nelze požádat o stavbu HA, - provede stavbu v odpovídajícím rozsahu pro skupinu N, A (včetně A-KIT CAR nebo WRC), T1, T2, TH a při splnění podmínek v povolení stanovených příslušným úřadem (např. některá schválení ve státem uznané zkušebně, atd.), - u některého z členů testovací komise si vyzvedne Průkaz, ve kterém testovací komisař FAS AČR vyplní Prohlášení o vozidle podle konkrétního homologačního listu, 2

5 - absolvuje technickou kontrolu a technickou prohlídku před schválením technické způsobilosti v některé z pověřených zkušebních stanic oprávněných provádět kontroly sportovních vozidel, - v případě, že žadatel bude současně se schválením technické způsobilosti sportovního vozidla požadovat i jeho registraci, absolvuje současně ve výše uvedené zkušební stanici i emisní kontrolu a technickou prohlídku před registrací, Pokud žadatel o schválení technické způsobilosti sportovního vozidla registraci nebude požadovat, emisní kontrolu a technickou prohlídku před registrací v jedné z pověřených zkušebních stanic provede až ten, kdo bude o registraci tohoto vozidla žádat, - pověřeným úřadem si nechá schválit technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích, kde obdrží Technický průkaz motorového vozidla a v případě registrace i standardní registrační značku. Pověřený úřad stvrzuje otiskem razítka správnost údajů vypsaných testovacím komisařem na str. 1 Průkazu, - dostaví se s vozidlem k testování v řádném oficiálním termínu, nebo po dohodě s testovací komisí mimo oficiální termín, - požádá MD o povolení k provozování sportovního vozidla na pozemních komunikacích, - teprve pak se lze se sportovním vozidlem zúčastnit sportovního podniku, - tento postup se týká také dovozu vozidla ze zahraničí. Článek II Rozhodnutí MD o povolení výjimek z technických podmínek daných zákonem 56/2001 Sb. tvoří přílohu č. 2 této metodiky. Výjimky v něm uvedené jsou uděleny v rozsahu nejčastějších potřeb upravených vozidel v souladu s MSŘ FIA a v jejich rozsahu může být vozidlo upraveno. Sportovní vozidlo musí odpovídat technickým podmínkám daným obecně závaznými právními předpisy a může se odchylovat od nich jen v rámci udělených výjimek. Jestliže oprávněný kontrolní orgán v provozu nebo při technické přejímce vozidla před vlastním podnikem zjistí neplnění dalších technických podmínek, nesmí žádný z činovníků sportovního podniku připustit tento automobil k provozu, pokud není závada na místě odstraněna. ODDÍL C. ZÁSADY VYSTAVOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ PRŮKAZU, VEDENÍ EVIDENCE PRŮKAZŮ, POVINNOSTI PROVOZOVATELE PRŮKAZU A ZÁPISY TECHNICKÝCH KOMISAŘŮ V PRŮBĚHU PŘEJÍMKY VOZIDLA NA PODNIKU Článek I VYSTAVOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ PRŮKAZŮ 1. Po provedené přestavbě vozidla podle bodu 1, 2, nebo po provedené stavbě podle bodu 3 oddílu B, čl. 1 této metodiky na sportovní automobil skupiny N, A (včetně A-KIT CAR a WRC) T1, T2, TH a HA jeho provozovatel přistaví vozidlo k některému z pověřených technických komisařů FAS AČR. Seznam pověřených technických komisařů je každoročně zveřejňován v Národních sportovních řádech FAS AČR (dále NSŘ). 3

6 2. Pověřený technický komisař FAS AČR provede kontrolu (testování) přestavěného nebo postaveného vozidla zaměřenou na plnění podmínek daných MSŘ FIA, NSŘ a obecně závaznými právními předpisy (např. zákonem č. 56/2001 Sb.). 3. Po provedeném testování sportovního vozidla vystaví pověřený technický komisař Průkaz, který vyplní předepsanými způsobem podle jeho předtisku. Vzor Průkazu tvoří přílohu č. 3 této metodiky a obsahuje: a) poučení pro provozovatele vozidla a orgány Policie ČR, b) poučení pro jezdce a technické komisaře, c) osvědčení o registraci, d) přehled výjimek z technických podmínek provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích udělené MD, e) povolení hromadné přestavby - rozhodnutí MD, f) fotografie automobilu, g) záznamy o testování automobilu, h) povolení MD k provozu sportovního vozidla i) osvědčení o schválení ochranné konstrukce vozidla, j) záznamy o závadách z přejímek, poruchách a haváriích z průběhu podniku, k) záznamy o uskutečněných sportovních podnicích, l) prohlášení o vozidle pro potřeby pověřeného úřadu, 4. Po vystavení a vydání Průkazu se provozovatel dostaví na pověřený úřad podle místa, kde je vozidlo v evidenci (u stavby vozidla podle místa trvalého pobytu jeho provozovatele) a předloží Průkaz tomuto úřadu k potvrzení. U přestavěných vozidel podle bodu 2. oddílu B, čl. I této metodiky, předloží Technický průkaz motorového vozidla a současně odevzdá Osvědčení o registraci. 5. MD vydává povolení k provozu vždy na období do příštího kalendářního roku. Pokud však ještě neproběhlo řádné hromadné testování v daném roce, vydává se povolení pouze do daného roku. Při technické prohlídce a měření emisí v rámci řádného hromadného testování se termín příští technické prohlídky a měření emisí stanovuje na období do příštího kalendářního roku. Pokud však ještě neproběhlo řádné hromadné testování v daném roce a provádí se technická prohlídka a měření emisí mimo termín řádného hromadného testování, stanovuje se platnost pouze do daného roku. 6. U přestavby automobilu podle bodu 1. oddílu B, čl. I této metodiky předloží provozovatel vozidla příslušnému pověřenému úřadu Průkaz a Technický průkaz. 7. V případě přestavby podle bodu 2. oddílu B, čl. I této metodiky předloží provozovatel vozidla příslušnému pověřenému úřadu Průkaz, Technický průkaz, Osvědčení o registraci, Protokol o měření emisí včetně Osvědčení o měření emisí, Technický protokol zkušební stanice a Protokol o technické prohlídce. 8. V případě stavby automobilu podle bodu 3. oddílu B, čl. 1 této metodiky předloží tomuto orgánu Rozhodnutí o povolení stavby vozidla, Průkaz a doklady stanovené Rozhodnutím o povolení stavby vydané pověřeným úřadem, který stavbu povolil. 4

7 Článek II VEDENÍ EVIDENCE PRŮKAZŮ 1. Evidenci vydaných průkazů vedou jednotliví pověření techničtí komisaři FAS AČR na předepsaných formulářích a tyto zasílají v termínech 1.6. a kalendářního roku technické komisi FAS AČR. 2. Technická komise FAS AČR z těchto podkladů vypracuje přehled otestovaných vozidel a vystavených průkazů a tento zašle nejpozději do 14-ti dnů po obdržení dokladů na MD. 3. Každý technický komisař, oprávněný vydávat Průkazy, je povinen si vést vlastní evidenci o otestovaných vozidlech a vydaných Průkazech, a to formou zakládání kopií předepsaných formulářů a svoji evidenci předložit ke kontrole oprávněným orgánům FAS AČR nebo MD. Článek III POVINNOSTI DRŽITELE PRŮKAZU A ZÁPISY TECHNICKÝCH KOMISAŘŮ V PRŮBĚHU PŘEJÍMKY VOZIDLA NA PODNIKU 1. Držitel průkazu je povinen tento chránit proti poškození, ztrátě nebo zničení a podrobovat se s vozidlem pravidelných testování v době stanovené FAS AČR. 2. Jezdec startující na podniku je povinen průkaz s vyplněnými rubrikami sportovních záznamů předložit technickému komisaři na technické přejímce nebo kdykoliv na požádání sportovním nebo technickým komisařům, anebo kontrolním orgánům oprávněným provádět kontrolu provozu. 3. Technický komisař musí do průkazu zaznamenat všechny zjištěné závady. Pokud jezdec zjištěné závady v plnění podmínek provozu na pozemních komunikacích na místě neodstraní, nesmí se podniku zúčastnit. 4. V průběhu vlastního podniku musí mít osádka vozidla průkaz vždy ve vozidle. ODDÍL D. PLATNOST PRŮKAZU, PŘEVODY AUTOMOBILU VYBAVENÉHO PRŮKAZEM NA JINÉHO PROVOZOVATELE Článek I PLATNOST PRŮKAZU 1. Vydaný průkaz je platný v okamžiku jeho potvrzení příslušným pověřeným úřadem, který jej opatří otiskem úředního razítka a podpisem oprávněného pracovníka. 2. Průkaz je platný pouze pro provozovatele vozidla, který je zapsán v Technickém průkazu a v Průkazu. 5

8 3. Provozovatel sportovního vozidla je povinen podrobit se s vozidlem pravidelnému testování. Bez těchto podkladů MD prodloužení platnosti Průkazu neprovede. 4. Potvrzení o registraci v Průkazu je potvrzováno příslušným pověřeným úřadem otiskem razítka na dobu neurčitou. Kolonka PLATNOST DO se nevyplňuje, pokud toto nebude pozdějšími zákony resp. předpisy upraveno jinak. Článek II PŘEVODY AUTOMOBILU VYBAVENÉHO PRŮKAZEM NA JINÉHO PROVOZOVATELE Po vyřízení administrativních formalit v Technickém průkazu motorového vozidla, týkajících se změny provozovatele vozidla nebo vlastníka, na pověřených úřadech, se provozovatel sportovního vozidla vybaveného Průkazem dostaví k pověřenému technickému komisaři FAS AČR, který zaznamená tuto změnu do kolonky Úřední záznamy Průkazu. ODDÍL E. POVINNOSTI A GESCE FAS AČR Článek I 1. FAS AČR musí zabezpečit plnění všech stanovených postupů v této oblasti činnosti, zabezpečovat výrobu a distribuci tiskopisů Průkazů v souladu se schváleným vzorem a vést evidenci o jejich distribuci, vydávání a úřední skartaci. 2. FAS AČR kontroluje systém vydávání Průkazů a způsob s jejich nakládáním. Případné nedostatky a porušení zásad této metodiky musí neprodleně řešit. O zjištěných závadách a přijatých opatřeních vede evidenci, kterou předkládá na požádání MD nebo orgánům pověřených úřadů. 3. FAS AČR garantuje rozsah úprav jednotlivých sportovních vozidel, které jsou vybaveny Průkazem v souladu s MSŘ FIA a homologačními listy. Dále garantuje, že u těchto vozidel jsou uplatněny pouze ty výjimky z technických podmínek daných platnou právní úpravou, které jsou uvedeny v rozhodnutí MD (příloha č. 2 této metodiky). 4. FAS AČR zabezpečí přípravu změn v prováděcích předpisech tohoto systému a změnu Průkazu, jestliže dojde ke změně právní úpravy v technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích nebo při změně právní úpravy postupů státních orgánů v oblasti evidence silničních vozidel. 5. FAS AČR garantuje taková organizační opatření, aby všichni, kdo jsou ve FAS AČR organizování nebo jsou provozovatelé licence FAS AČR přísně dodržovali všechna ustanovení týkající se systému připuštění sportovních vozidel opatřených Průkazem do provozu na pozemních komunikacích, užití rozsahu udělených výjimek z technických podmínek provozu těchto vozidel a ustanovení sportovních řádů v této oblasti, přičemž nesmí připustit k provozu na pozemní komunikace vozidlo, které výše uvedené normy a předpisy neplní. 6

9 ODDÍL F. POSTUP PROVOZOVATELE VOZIDLA OPATŘENÉHO PRŮKAZEM PŘI UKONČENÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI Článek I UVEDENÍ VOZIDLA DO PŮVODNÍHO STAVU Jestliže provozovatel vozidla hodlá ukončit sportovní činnost s vozidlem vybaveným Průkazem, postupuje následovně: 1. Sportovní vozidlo odhlásí trvale z evidence pověřeného úřadu. 2. U sportovních vozidel skupiny N nebo A požádá pověřený úřad, kde je vozidlo v evidenci o povolení individuální přestavby vozidla ze sportovního automobilu na silniční vozidlo shodné s typem, ze kterého automobil vznikl. Toto platí i u případu, že sportovní automobil skupiny N nebo A byl vyroben a typově schválen přímo výrobci vozidla a jako takový byl v minulosti zakoupen a uveden do provozu na pozemních komunikacích. Pověřený úřad povolí takovouto přestavbu za podmínek, že přestavba bude provedena tak, aby vozidlo po přestavbě plně odpovídalo schválenému typu vozidla, na které je přestavováno, včetně odstranění úprav provedených na motoru vozidla. Přestavba karosérie těchto sportovních automobilů se provede výměnou kompletní karosérie vozidla shodného se schváleným typem, což uvede pověřený úřad jako podmínku povolení přestavby. 3. U sportovních vozidel skupiny A-KIT CAR, WRC a T2 se zpětná přestavba na typ shodný se schváleným typem zásadně nepovoluje. V daném případě jde, ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o stavbu vozidla. Článek II ODEVZDÁNÍ PRŮKAZU SPORTOVNÍHO VOZIDLA 1. V případě, že se provozovatel sportovního vozidla rozhodne vozidlo trvale vyřadit z evidence a zrušit u něj technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích, předloží u pověřeného úřadu, vedle žádosti o tento úkon dále ke zrušení Technický průkaz motorového vozidla, registrační značky a Průkaz. Průkaz pak odevzdá pověřenému technickému komisaři FAS AČR, který jej vydal, k dalšímu opatření. Stejný postup zachová provozovatel sportovního vozidla skupiny A-KIT CAR, WRC a T2, který takovéto vozidlo trvale vyřadí z evidence pověřeného úřadu a nechá u něj zrušit trvale technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. 2. V případě, že se rozhodne provozovatel sportovního vozidla přestavět vozidlo podle bodu 1 tohoto oddílu, předloží pověřenému úřadu, kde je vozidlo v evidenci, vedle žádosti o přestavbu vozidla a dokumentace vyžadované zákonem č. 56/2001 Sb. také Technický průkaz motorového vozidla a Průkaz. 7

10 Jakmile pověřený úřad provede zápis do Průkazu a zruší jeho platnost v příslušných částech Průkazu a vrátí jej provozovateli vozidla, tento je povinen, bez zbytečných odkladů Průkaz odevzdat pověřenému technickému komisaři FAS AČR, který jej vydal. PŘÍLOHY: 1. Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o povolení hromadné přestavby vozidel schváleného typu na sportovní vozidla skupiny N, A, A-KIT CAR, WRC, T1, T2, TH a HA. 2. Rozhodnutí o udělení výjimek z technických podmínek provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích daných zákonem MD č. 56/2001 o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích pro sportovní automobily vybavené Průkazem sportovního vozidla opatřeného registrační značkou. 3. Vzor Průkazu sportovního vozidla opatřeného registrační značkou. 8

11 Příloha č. 1 P O V O L E N Í P Ř E S T A V B Y R O Z H O D N U T Í Ministerstvo dopravy České republiky odbor schvalování vozidel a předpisů (dále MD) podle ustanovení 74, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále zákon) a dále na základě žádosti, předložené dokumentace s c h v a l u j e Autoklubu České republiky, Federaci automobilového sportu AČR (FAS AČR), Opletalova 29, Praha 1 hromadnou přestavbu vozidel kategorie M1 typově nebo jednotlivě schválených k provozu na pozemních komunikacích v ČR na sportovní vozidla skupin N, A, A-KIT CAR, WRC, T1, T2, TH a HA k účasti na sportovních podnicích pořádaných v gesci FAS AČR na území ČR. Hromadná přestavba je schválena za podmínky: 1. Přestavba vozidla bude provedena v souladu s dodržením technických požadavků daných zákonem a podle MSŘ FIA, zejména Přílohy J s využitím udělených výjimek MD, vedených pod č.j. 1005/ Provedení přestavby zkontroluje pověřený technický komisař FAS AČR (aktuální seznam je každoročně zveřejněn v NSŘ FAS AČR) a v rámci kontroly provede otestování vozidla podle MSŘ FIA, vydá a potvrdí Průkaz sportovního vozidla opatřeného registrační značkou (Průkaz), ve kterém potvrdí shodnost vozidla s technickými podmínkami danými výše uvedenými předpisy. Před vlastním provedením otestování vozidla musí provozovatel předložit technickému komisaři protokol o provedené technické prohlídce vozidla, vydaný pověřenou STK, a současně p o v ě ř u j e technického komisaře FAS AČR zápisem do Technického průkazu silničního motorového vozidla, část úřední záznamy, v tomto znění: Vozidlo přestaveno na základě Rozhodnutí MD ze dne , pod č.j. 1004/ na sportovní vozidlo skupin N, A, A-KIT CAR, WRC, T1, T2, TH a HA, přičemž se mění údaje takto: Kolonka 1. - druh vozidla - osobní automobil* Kolonka 2. - sportovní* Kolonka 3. - kategorie vozidla (zkratka) - M1* Kolonka zdvihový objem (cm 3 ) Kolonka počet míst - celkem. 24. k sezení. (Uvedou se skutečné změny v jednotlivých kolonkách technického průkazu vozidla podle úprav v jednotlivých skupinách vozidel. Výše uvedené skupiny vozidel jsou možné alternativy druhu vozidla zapíše se skutečná skupiny sportovního vozidla). Vlastní zápis musí být proveden a potvrzen v souladu se zákonem. Pověřený technický komisař FAS AČR zabezpečí vyplňování schvalovacích dokumentů a jejich evidenci. * - v případě, že technická způsobilost byla schválena pro kategorii N, ponechá se zápis. SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY Pod č.j.: 1004/ Ze dne:

12 Příloha č. 2 V Ý J I M K A R O Z H O D N U T Í Ministerstvo dopravy České republiky odbor schvalování vozidel a předpisů (MD) podle ustanovení 36, odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů u d ě l u j e výjimky z technických podmínek pro sportovní vozidla opatřených průkazem sportovního vozidla (Průkaz) - automobilu opatřeného registrační značkou skupin N, A, A-KIT CAR, WRC, T1, T2, TH a HA. - podle charakteru úprav může dojít ke zvětšení celkové délky a šířky automobilu a ke zvětšení nebo zmenšení celkové výšky automobilu, - mění se obsaditelnost vozidla a údaje o provozní hmotnosti, - možnost odpojení posilovače brzd, ABS a výměna brzdových rozvodů za tlakové potrubí leteckého typu, - možnost ruční změny poměru brzdného účinku přední a zadní nápravy, - možnost použití hydraulické parkovací brzdy, - brzdová soustava neodpovídá schválenému provedení, odpovídá však technické specifikaci FIA (MSŘ FIA, Příloha J), předepsaný brzdný účinek je však při správně nastaveném poměru brzdného účinku ručního ovládání zachován, - možná výměna volantu za neschválené provedení bez airbagu, - ovládače a sdělovače nemusí být opatřeny symboly funkce a nemusí být prosvětleny, - nemusí být signalizace zatažení parkovací brzdy, - nemusí být vyznačeno schéma řazení, - nejsou splněny požadavky na výhled zpětnými zrcátky (činná plocha zrcátka musí být min. 90 cm 2 ), - vozidlo nemusí mít vnitřní zpětné zrcátko, - vnější zpětná zrcátka nemusí být seřiditelná z vnitřku vozidla, - na vozidle mohou být použity pneumatiky a ráfky, které nejsou určeny pro daný typ vozidla výrobcem, avšak za dodržení požadavků MSŘ FIA Přílohy J, - pneumatiky nesplňují zcela požadavky, rozsah použití takových to pneumatik je přesně stanoven v textu NSŘ FAS AČR, - vnitřní prostor pro posádku může obsahovat ostré hrany a výčnělky, - vnější povrch obsahuje ostré hrany a výčnělky, které tvoří případné úchyty vík motorového a zavazadlového prostoru, rampa pro umístění přídavných světel, přídavná tažná oka a doplňkové aerodynamické prvky, - sedadla musí být homologována dle předpisu FIA, nemusí plnit požadavky na rozměry, posuv a sklon, - vnitřní ochranný rám může zhoršovat pohodlný a bezpečný nástup do vozidla, - plnící otvor palivové nádrže nemusí být opatřen zařízením proti odcizení nebo znehodnocení paliva, případně v souladu s technickými předpisy FIA může být přemístěn, - může být použita bezpečnostní palivová nádrž schválená podle technické specifikace FIA, může být umístěna v souladu s technickými předpisy FIA, avšak musí být od prostoru pro posádku oddělena účinným ochranným krytem, - nemusí být signalizace nouzové zásoby paliva, - vozidlo neodpovídá z hlediska škodlivin emisí ve výfukových plynech, plní však limity pro provádění měření emisí stanovené FIA, které jsou uvedeny v NSŘ FAS AČR, včetně metod jejich měření, 10

13 - vozidlo neodpovídá z hlediska limitů hladiny vnějšího hluku, plní však limity stanovené MD, které jsou uvedeny v NSŘ FAS AČR, včetně metodiky jejich měření, - elektrická výzbroj vozidla není homologovaná, - vozidlo nemusí být vybaveno zásuvkou pro přenosnou svítilnu, - na vozidle nemusí být namontován korektor sklonu potkávacích světel, - může být překročena nejvyšší souhrnná svítivost dálkových světel, - na vozidle nemusí být boční směrová světla, - na vozidle nemusí být namontován stěrač a ostřikovač zadního skla, - z hlediska elektromagnetické kompatibility nemusí být vozidlo schváleno, avšak dané požadavky splňuje, - vozidlo nemusí být vybaveno vyhříváním zadního skla, - zasklení vozidel neodpovídá plně požadavkům, avšak splňuje požadavky MSŘ FIA, které jsou v plném rozsahu uvedeny v NSŘ FAS AČR, - vozidlo nemusí být vybaveno clonami proti slunci, - výkon topení nemusí být regulovatelný nejméně ve dvou stupních, - požadavky na vytápění nemusí být splněny, - motorový a zavazadlový prostor nemusí být zajištěn proti neoprávněnému otevření zvenčí, - vozidlo nemusí být vybaveno zařízením proti neoprávněnému použití, - nárazníky vozidla nemusí být schváleny podle zvláštního předpisu, - bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty musí splňovat požadavky Přílohy J MSŘ FIA, - vozidlo nemusí být vybaveno výrobním štítkem, - nemusí být střední brzdové světlo, - zapínání zadních brzdových světel nemusí odpovídat schválenému provedení, musí však být signalizováno kontrolní svítilnou předepsané barvy, - vozidla nemusí mít funkční zadní zpětná světla, - přední registrační značka je připevněna na horní části panelu pravých zadních dveří (případně na horní části panelu pod pravým zadním bočním oknem). V přední části vozidla ji nahrazuje nálepka stejného rozměru a provedení. Její umístění odpovídá předpisům uvedeným v NSŘ FAS AČR, - barva vozidla nemusí odpovídat barvě uvedené v Technickém průkazu, - mohou být demontovány airbagy, homologované s vozidlem, - v souladu s požadavky tech. předpisů FIA, musí být všechna boční okna polepena čirou, bezbarvou bezpečnostní fólií schváleného typu, - vozidla T1,T2 a TH mohou být vybavena přídavnými zadními brzdovými a mlhovými světly, která svým provedením a umístěním odpovídají platným technickým předpisům FIA. Mohou být v činnosti pouze při průjezdu zvláštními zkouškami. Mimo tyto zvláštní zkoušky musí být tato světla vyřazena z činnosti. - kontrolní přístroje mohou být vyměněny za nehomologované, - elektronické systémy typu ASR, EPS apod. mohou být vyřazeny z činnosti, případně demontovány. Výjimky jsou uděleny pouze pro provoz sportovních vozidel vybavených platným Průkazem opatřeného registrační značkou jen na jízdy v rámci sportovního podniku v gesci FAS AČR. Výjimky nesmí být užito v rámci tréninkových jízd a přepravy na vlastní podnik. SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY Pod č.j.: 1005/ Ze dne:

M E T O D I K A ODDÍL A. VŠEOBECNÉ POKYNY. Článek I

M E T O D I K A ODDÍL A. VŠEOBECNÉ POKYNY. Článek I Příloha č.1 kapitoly E NSŘ FAS AČR M E T O D I K A k přestavbám vozidel na sportovní automobily, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito Průkazy a vedení jejich evidence.

Více

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky M E T O D I K A ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY Čl. 1 Předmět metodiky

Více

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky M E T O D I K A ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY Čl. 1 Předmět metodiky

Více

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky M E T O D I K A ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY Čl. 1 Předmět metodiky

Více

Vyhl.355/2006 (novela 163/2017)

Vyhl.355/2006 (novela 163/2017) Vyhl.355/2006 (novela 163/2017) o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které

Více

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky Manuál vzniku sportovního vozidla dle Metodiky ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. Obsah Přehled používaných

Více

V Y H L Á Š K A edm t úpravy Registrace historického vozidla

V Y H L Á Š K A edm t úpravy Registrace historického vozidla V Y H L Á Š K A ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy (dále jen ministerstvo )

Více

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo")

Více

METODICKÉ POKYNY ENDURO A TRIAL K REGISTRACI, TESTOVÁNÍ A PROVOZU SPORTOVNÍCH MOTOCYKLŮ OPATŘENÝCH REGISTRAČNÍ ZNAČKOU

METODICKÉ POKYNY ENDURO A TRIAL K REGISTRACI, TESTOVÁNÍ A PROVOZU SPORTOVNÍCH MOTOCYKLŮ OPATŘENÝCH REGISTRAČNÍ ZNAČKOU AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU METODICKÉ POKYNY K REGISTRACI, TESTOVÁNÍ A PROVOZU SPORTOVNÍCH MOTOCYKLŮ OPATŘENÝCH REGISTRAČNÍ ZNAČKOU ENDURO A TRIAL Schváleno MD pod č.j. 597/03-150

Více

Vyhláška č. 355/2006 Sb.

Vyhláška č. 355/2006 Sb. Vyhláška č. 355/2006 Sb. Vyhláška je uvedena v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 144/2012 Sb. Poslední změny, vyplývající z vyhlášky č. 144/2012 Sb., platné od 10. května

Více

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky Manuál vzniku sportovního vozidla dle Metodiky ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. Obsah Přehled použitých

Více

Vyhláška č. 355/2006 Sb.

Vyhláška č. 355/2006 Sb. Vyhláška č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního

Více

2 Registrace historického vozidla

2 Registrace historického vozidla 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb. a vyhlášky

Více

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2013 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. 1.1.2 Mistrovství ČR se mohou

Více

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2015 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. 1.1.2 Mistrovství ČR se mohou

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

Technické změny dovozy vozidel

Technické změny dovozy vozidel Technické změny dovozy vozidel 1. schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla 2. výměna motoru 3. výměna karoserie, podvozku 4. duplikát technického průkazu za ztracený, odcizený, poškozený

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY 3/ března 2018

VĚSTNÍK DOPRAVY 3/ března 2018 VĚSTNÍK DOPRAVY 3/2018 16. března 2018 INSTRUKCE PRO STK č. 4/2018 Postup při provádění evidenční kontroly a vymezení některých zvláštností při provádění technických prohlídek vozidel (MD) V souvislosti

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení jednotného postupu při registraci historických vozidel č. 2/2006 V Praze dne 19.9.2006 Č.j.:

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA / FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Za sady a postupy testova nı silnic nı ch a historicky ch vozidel

Za sady a postupy testova nı silnic nı ch a historicky ch vozidel Za sady a postupy testova nı silnic nı ch a historicky ch vozidel Tento dokument zpracoval a vydal Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s., Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové nad Labem mající pověření

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne..2017,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne..2017, Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne..2017, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a

Více

Systém jednotných zkušebních metodik KM - A - KMENOVÁ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL. s - SCHVALOVÁNÍ PŘESTAVBY VOZIDEL KATEG. M a N NA POHON CNG

Systém jednotných zkušebních metodik KM - A - KMENOVÁ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL. s - SCHVALOVÁNÍ PŘESTAVBY VOZIDEL KATEG. M a N NA POHON CNG 1 Zpracovatel ÚVMV s.r.o. Systém jednotných zkušebních metodik KM A/29.s KM - A - KMENOVÁ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 29 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN s - SCHVALOVÁNÍ PŘESTAVBY VOZIDEL KATEG. M a N NA

Více

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly.

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.,

Více

STANOVISKO PORSCHE ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.

STANOVISKO PORSCHE ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. STANOVISKO PORSCHE ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. Aktualizace k 30.11.2012 1) K PRAVIDLUM SCHVALOVÁNÍ ÚPRAV VOZIDEL AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN A) Výměna karoserie jako náhradní díl B) Výměna motoru jako náhradní díl

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými Objednavatel: Výrobce: PRINOTH AG/SPA, Brennerstraße 34, I-39049 Sterzing/Vipiteno, Italy Název a typ:

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy a spojů

Více

N. DRIFTING N. DRIFTING

N. DRIFTING N. DRIFTING N. DRIFTING 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2015 je v závodech automobilů v driftech vypsáno Mistrovství ČR 1.1.2 Závodů v driftech se mohou zúčastnit soutěžící a jezdci s platnou národní licencí

Více

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...)

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) Základní informace tovární značka:... typ/model:... druh (osobní/nákladní...):... rok výroby:... registrační značka (SPZ):...

Více

Zásady a postupy testování silničních a historických vozidel

Zásady a postupy testování silničních a historických vozidel Zásady a postupy testování silničních a historických vozidel Tento dokument zpracoval a vydal Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s., Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové nad Labem mající pověření k

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

N. DRIFTING 1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

N. DRIFTING 1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY N. DRIFTING 1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2017 je v závodech automobilů v driftech vypsáno Mistrovství ČR 1.1.2 Závodů v driftech se mohou zúčastnit soutěžící a

Více

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 296 ze 41. schůze konané dne 31. srpna 2016 (tisk 683/2)

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 296 ze 41. schůze konané dne 31. srpna 2016 (tisk 683/2) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

Více

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2007 je v rallycrossu vypsáno Mezinárodní mistrovství ČR, Mistrovství ČR a Česká Trofej JUNIOR. 1.1.2 Mezinárodního mistrovství ČR

Více

Novela vyhlášky č. 82/2012 Sb. vyhláškou č. 207/2018 Sb.

Novela vyhlášky č. 82/2012 Sb. vyhláškou č. 207/2018 Sb. Novela vyhlášky č. 82/2012 Sb. vyhláškou č. 207/2018 Sb. 82 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012 o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 8/2016 Strana 1

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 8/2016 Strana 1 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 8/2016 Strana 1 8 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2016, kterým se stanoví způsob

Více

K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Definice historického automobilu (HA) Historický vůz je takový vůz, který lze zařadit do některé z kategorií nebo formulí uvedených v Příloze K MSŘ FIA.

Více

Pozměňovací návrh. 1. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 8 vkládá nový novelizační bod 9, který zní:

Pozměňovací návrh. 1. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 8 vkládá nový novelizační bod 9, který zní: Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

X. Rally Lužické hory 2007 Hrádek nad Nisou 11-12.5.2007,MIO GPS MČR Sprintrally, K4 pohár ČR v rally, Lužický pohár ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

X. Rally Lužické hory 2007 Hrádek nad Nisou 11-12.5.2007,MIO GPS MČR Sprintrally, K4 pohár ČR v rally, Lužický pohár ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X. Rally Lužické hory 2007 se bude konat podle Mezinárodních sportovních řádů FIA a jejich příloh, všeobecných předpisů pro rally mistrovství FIA, Standardních propozic FAS AČR pro

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

Typově schvalovaná výbava vozidla

Typově schvalovaná výbava vozidla Typově schvalovaná výbava vozidla Technické požadavky na výbavu vozidel a jeho montáž řeší zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 75 a 76 Výbava a náhradní díly a

Více

ZÁPIS Z KOMISE SLALOMU

ZÁPIS Z KOMISE SLALOMU (15:00, 28. 11. 2014, Brno Rohlenka) ZÁPIS Z KOMISE SLALOMU Přítomni: Jan Regner člen komise AS Antonín Červenka člen komise AS Ladislav Machoň člen komise AS Hosté: Dušan Šurýn pořadatel nového slalomu

Více

Zákon 56/2001 Sb. ČÁST PRVNĺ Základní ustanovení. 1 Předmět úpravy. (1) Zákon upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích:

Zákon 56/2001 Sb. ČÁST PRVNĺ Základní ustanovení. 1 Předmět úpravy. (1) Zákon upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích: Zákon 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

Metodické pokyny. Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky

Metodické pokyny. Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky Metodické pokyny Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky pro ustavení klubových testovacích komisí a provádění testování historických vozidel na historickou původnost vozidla a testování historických

Více

Metodický pokyn 9/ METO

Metodický pokyn 9/ METO Metodický pokyn 9/2008-150-METO k aplikaci novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech V Praze, dne 23.12.2008 Ing. Josef Pokorný v.r. ředitel odboru provozu silničních vozidel Úvod Od 1.1. 2009 nabude účinnosti

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

TECHAGRO 2016

TECHAGRO 2016 04.04.2016 TECHAGRO 2016 Adresa Ministerstva dopravy ČR - schvalování technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích: Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel Nábřeží Ludvíka

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č.1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Technické údaje: Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem

Více

VYHLÁŠKA. Cástka 111 Sbírka zákonu c. 355 / 2006 Strana 4539. ze dne 29. cervna 2006

VYHLÁŠKA. Cástka 111 Sbírka zákonu c. 355 / 2006 Strana 4539. ze dne 29. cervna 2006 l Cástka 111 Sbírka zákonu c. 355 / 2006 Strana 4539 355 VYHLÁŠKA ze dne 29. cervna 2006 o stanovení zpusobu a podmínek registrace, provozu, zpusobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

Více

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Obecné podmínky pro vyřízení žádosti Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze

Více

Translation ÚVMV Praha ECE/RCTE/CONF/4/Add.1 30. dubna 2002 DOHODA

Translation ÚVMV Praha ECE/RCTE/CONF/4/Add.1 30. dubna 2002 DOHODA DOHODA O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH PODMÍNEK PRO PERIODICKOU TECHNICKOU PROHLÍDKU KOLOVÝCH VOZIDEL A O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ TAKOVÝCH PROHLÍDEK, dáno ve Vídni dne 13.listopadu 1997 Příloha 1: Pravidlo č. 1 Datum

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01056&cd=76&typ=r

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01056&cd=76&typ=r SBÍRKA ZÁKONŮ - ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozi... Stránka č. 1 z 33 ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava ANOTACE 1. Stanice technické kontroly, Stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST II Položka 26 a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele

Více

---------------Záměrně ponecháno volné----------------

---------------Záměrně ponecháno volné---------------- ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Změna 2 Strana 2/16 CAA-ST-084-n/05 0.1 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1-12 Příloha 13-16 Změna 2 Strana 3/16 CAA-ST-084-n/05

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Ministerstvo dopravy

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA Vypracoval Schválil

Více

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj

Více

(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla. 1) Základní pojmy

(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla. 1) Základní pojmy Zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. ČR, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a

Více

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Veřejná zakázka na dodávky zadaná mimo režim zákona o veřejných zakázkách Název: Doplnění separace a svozu bioodpadů ve městě Ždírec nad Doubravou ve vztahu k

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

IX. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

IX. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IX. AUTOMOBILOVÝ SLALOM MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Pořádá Auto klub Bažantnice v AČR Hodonín Sobot 3.6.2006 HODONÍN PÁNOV (Autocvičiště ELKO) I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení postupu schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla

Více

BULLETIN č. 1/13 NÁRODNÍCH SPORTOVNÍCH ŘÁDŮ FAS AČR 2013 A. OBECNÁ ČÁST Národní licence jezdce (licence stupeň C)

BULLETIN č. 1/13 NÁRODNÍCH SPORTOVNÍCH ŘÁDŮ FAS AČR 2013 A. OBECNÁ ČÁST Národní licence jezdce (licence stupeň C) BULLETIN č. 1/13 NÁRODNÍCH SPORTOVNÍCH ŘÁDŮ FAS AČR 2013 A. OBECNÁ ČÁST 3.2.2 Národní licence jezdce (licence stupeň C) Pro závody na okruhu musí jezdec absolvovat okruhovou školu. Podmínkou pro držitele

Více

Technická komise FAS AČR

Technická komise FAS AČR TECHNICKÝ DOTAZ Technická komise FAS AČR Agenda Číslo dotazu 072/2016 Přijato 05. 11. 2016 Odpovězeno 15. 11. 2016 Základní údaje Jméno a příjmení Jiří Terš E-mail jiriters@seznam.cz Typ dotazu Jiný Disciplína

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Základní ustanovení Čl. I 1) Registrace je akt, na základě kterého se prokazuje: členství fyzické nebo právnické osoby v ČJF v příslušném

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice Karlín Mistrovství České Republiky.

Zvláštní ustanovení. Násedlovice Karlín Mistrovství České Republiky. Zvláštní ustanovení Násedlovice 12. 8. 2017 Karlín 13. 8. 2017 Mistrovství České Republiky www.csautslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka online přihlášek: 11. 8. 2017 Časový harmonogram

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení postupu schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla

Více

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 83 Přestupky a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, b) nepožádá

Více

Zásady pro testování silničních a historických vozidel

Zásady pro testování silničních a historických vozidel Zásady pro testování silničních a historických vozidel Tyto zásady vydal Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s., Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, mající pověření k testování silničních

Více

NSŘ 2014 : KAP. E TECHNICKÉ PŘEDPISY

NSŘ 2014 : KAP. E TECHNICKÉ PŘEDPISY FEDERACE AUTOMOBILOVÉHO SPORTU AČR Opletalova 29, 110 00 Praha 1 TECHNICKÁ INFORMACE č. 02/2014, týkající se PNEU V RALLY V ČR V ROCE 2014 TI 02/2014 má 2 strany + přílohu Povolené pneu Platí: NSŘ 2014

Více

Odbor dopravněsprávních činností

Odbor dopravněsprávních činností Odbor dopravněsprávních činností činnosti byly aktualizovány k 1. 2. 2018 na základě usnesení schůze RMB č. R7/152 (k 1. 4. 2018 přesun do Úseku hospodářsko-technického na základě usnesení RMB č. R7/162)

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2014 je v rallycrossu vypsáno Mezinárodní mistrovství ČR, kterého se může zúčastnit soutěžící a jezdci s platnou národní

Více

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více

Požadované údaje. Stránka 3 z 10

Požadované údaje. Stránka 3 z 10 Technické podmínky Každé vozidlo musí být jiné tovární značky! Uchazeč musí použít technické podmínky zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: konkrétní údaj obchodní

Více

Směrnice ČATK 2017 Trenérsko - metodický úsek (TMU)

Směrnice ČATK 2017 Trenérsko - metodický úsek (TMU) Směrnice ČATK 2017 Trenérsko - metodický úsek (TMU) Obsah: I. Trenérsko-metodický úsek (TMU) II. Trenérství v ČATK 1. Povinnosti trenéra 2. Trenérské licence v oddílech 3. Udělení trenérské licence 4.

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru)

Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) 1) 2) Hodnotíme typ motoru jako závadu? Ne. Výrobní číslo motoru na vozidle - 817653 3) Hodnotíme typ motoru jako závadu?

Více

ODBORNÝ POSUDEK T Škoda - Superb II Combi diesel TDI CR DPF aut. Elegance (125kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky.

ODBORNÝ POSUDEK T Škoda - Superb II Combi diesel TDI CR DPF aut. Elegance (125kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky. Eurotax Glass's V závětří 1478 /6, 170 00 Praha 7 IČ: 26448335, DIČ: CZ26448335 Tel.: +420724278208 ODBORNÝ POSUDEK Číslo smlouvy: 852620 RZ: 8T84077 VIN: TMBJF73T0C9064606 V provozu od: 17.4.2012 První

Více

Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199

Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199 k čj. ZU 22-9/2013 Příloha č. 1 ZD Počet listů: 5 Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199 Rozsah požadované práce: 1. Motor a jeho soustavy -oprava výfukové soustavy formou výměny,

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 10/ září 2018 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 10/ září 2018 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 10/2018 27. září 2018 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Schválení změny přílohy č. 1 pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé

Více