MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN"

Transkript

1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení jednotného postupu při registraci historických vozidel č. 2/2006 V Praze dne Č.j.: 11 / METO Ing. Michal Jiránek ředitel odboru schvalování vozidel a předpisů 1/14

2 OBSAH 11/ METO/1 Úvod... 3 Definice, Zkratky Oprávnění k vyplnění žádosti a vystavení protokolu o testování Oprávnění k provedení testování klubovou testovací komisí Oprávnění k provedení testování krajskou testovací komisí Nová registrace historického vozidla Převzetí přihlášky a žádosti a dalších dokumentů Ověření platnosti žádosti Ověření testování Vozidlo není zapsáno v registru silničních vozidel Ověření totožnosti Zápis do registru Adresa a další údaje Datum první registrace Technický popis vozidla Přidělení registrační značky Další vozidlo Nová registrace více HV pod jednou registrační značkou K vydané registrační značce požadavek další registrace Vyplňování Průkazu historického vozidla Původní registrační doklady Pojištění Doklad totožnosti, souhlas vlastníka, provozovatele Správní poplatky při registraci nového historického vozidla Změna vlastníka, provozovatele historického vozidla, přeregistrace Původní vlastník Nový vlastník, provozovatel Správní poplatky za změnu vlastníka Změna bydliště (v rámci územní působnosti jednoho úřadu) Vlastník, provozovatel Správní poplatky za změnu bydliště Dědictví po zesnulém provozovateli historického vozidla Zápis dědice do registru Správní poplatky za dědictví Výměna modrých průkazů historického vozidla Zápis výměny modrých průkazů do registru Zápis výměny modrých průkazů se zvláštní registrační značkou trvale manipulační Správní poplatky za výměnu modrých Průkazů Výměna tabulek se zvláštní značkou trvale manipulační historického vozidla Výměna tabulek Správní poplatky za výměnu tabulek Výměna tabulek se zvláštní značkou pro historická vozidla za ztracené nebo odcizené Výměna tabulek Správní poplatky za výměnu tabulek Výměna registračních dokladů za ztracené nebo odcizené Výměna dokladů Správní poplatky za výměnu dokladů Registrace sportovně historických vozidel, /14

3 Úvod Zákon č.411/2005 Sb., který mění a doplňuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. ve znění pozdějších změn, (dále jen zákon ), upravuje s účinností od způsob a podmínky registrace, provozu a testování historických a sportovních vozidel. Nově zavádí a upřesňuje působnost některých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v sídle kraje coby orgánů státní správy pro činnost registrace výše uvedených vozidel (celkem 14 úřadů). Tímto je proveden převod agendy registrace historických vozidel z Ministerstva dopravy do působnosti těchto vybraných obecních úřadů. V případě sportovních vozidel se naopak převádí agenda registrace ze všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na 14 vybraných úřadů. Tento pokyn se týká výhradně problematiky vozidel historických. Definice, Zkratky Registr HV Registr historických a sportovních vozidel podle vyhl. 355/2006 Sb.. Registr Registr vozidel podle vyhl. 243/2006 Sb.. vozidel FIVA Mezinárodní federace historických vozidel FKHV Federace klubů historických vozidel ČR ČR FIA Mezinárodní automobilová federace AČR Autoklub České republiky HV Historické vozidlo ANF Národní autorita Mezinárodní federace historických vozidel Žádost Žádost o provedení testování historického vozidla RZ Registrační značka SPZ Státní poznávací značka nyní nahrazena pojmem registrační značka ZSPZ- TM Zvláštní SPZ trvale manipulační (byla vydávaná pro HV před rokem 2002) KTK Krajská testovací komise KLTK Klubová testovací komise Přihláška Přihláška k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel Zákon Zákon 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3/14

4 1. Oprávnění k vyplnění žádosti a vystavení protokolu o testování Oprávnění testovat historická vozidla na historickou původnost pro vydání Průkazu historického vozidla má právnická osoba, která je národní autoritou Mezinárodní federace historických vozidel FIVA (dále jen FIVA) prostřednictvím svých testovacích komisí. Oprávnění od FIA je v rozsahu přílohy K mezinárodních sportovních řádů FIA a týká se používání historických vozidel pro závody. Potvrzení o příslušném oprávnění a o národní autoritě eviduje ministerstvo dopravy, odbor schvalování vozidel a předpisů. V současné době je doloženo, že národní autoritou FIVA je Federace klubů historických vozidel ČR (dále jen FKHV ČR) s uděleným oprávněním od FIVA pro testování historických vozidel na historickou původnost. Národní autoritou FIA a držitelem oprávnění FIA pro testování podle přílohy K mezinárodních sportovních řádů FIA je Autoklub České republiky (AČR). 1.1 Oprávnění k provedení testování klubovou testovací komisí Prezídium národní autority FIVA po splnění podmínek eviduje kluby určené pro zajištění klubového testování. Prezídium národní autority FIVA předá místně příslušnému úřadu seznam členů testovacích klubových komisí s jejich podpisovými vzory a vzory razítek klubových testovacích komisí. 1.2 Oprávnění k provedení testování krajskou testovací komisí Prezídium národní autority FIVA po splnění podmínek jmenuje předsedu a členy krajské testovací komise pro testování historických vozidel pro vydání Průkazu historického vozidla. Prezídium národní autority FIVA předá Ministerstvu dopravy a místně příslušnému obecnímu úřadu seznam předsedů a členů krajských testovacích komisí s jejich podpisovými vzory a vzory razítek krajských testovacích komisí. 2. Nová registrace historického vozidla 2.1 Převzetí přihlášky a žádosti a dalších dokumentů Určené pracoviště pro registraci historických vozidel převezme od provozovatele nebo vlastníka historického vozidla ( 2 vyhlášky č. 355/2006 Sb.): 1 Vyplněnou přihlášku k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel 2 vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a s protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí, opatřenou originálními razítky a podpisy 3 barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany, 4 původní registrační doklady, podle postupu uvedeného v bodě doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, 6 doklad totožnosti, 7 doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na 4/14

5 území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky, 8 údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, podle 4 odst. 4 písm. a) zákona, 9 souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla. 2.2 Ověření platnosti žádosti Ověření testování - v části klubové testování podepsána podle podpisového vzoru a otisk razítka klubové komise, -v části krajské testování podepsána podle podpisového vzoru a otisk razítka krajské testovací komise. Vzory a seznamy osob budou zaslány úřadům samostatně Vozidlo není zapsáno v registru silničních vozidel Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel jen historické vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky což ověří náhledem do registru vozidel Ověření totožnosti Osoba provozovatele (vlastníka), který žádá o zápis do registru je ověřována předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení pobytu viz kap. 2.8 a 2.9 ). 2.3 Zápis do registru Adresa a další údaje Pracovník registračního místa podle údajů uvedených v přihlášce k registraci historického vozidla zapíše v Registru HV údaje o provozovateli a vlastníku historického vozidla: u fyzických osob u právnických osob jméno a příjmení, rodné číslo, celá adresa, poštovní směrovací číslo název, identifikační číslo, celou adresu sídla, poštovní směrovací číslo. Údaje v Přihlášce musí souhlasit s údaji v přiloženém formuláři Žádosti Datum první registrace Z formuláře Žádosti z části Základní údaje o registraci se opíše do Registru HV: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI A. Původní registrační značka vozidla Ověřit v registru vozidel, zda vozidlo již není zapsáno, původní registrační značka ze Stát poslední registrace Zapíše se, jen je-li známo, do databáze DAVOZ 5/14

6 zahraničí se zapíše, je-li známa, do databáze DAVOZ Původní číslo osvědčení o registraci vozidla část I. Zapíše se, jen je-li známo do databáze DAVOZ B. Datum první registrace vozidla/rok výroby Není-li znám datum první registrace, zapíše se rok výroby vozidla 11/ METO/1 Původní číslo osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz) Zapíše se, jen je-li známo, do databáze DAVOZ Datum první registrace v ČR Zapíše se aktuální datum Technický popis vozidla Podle technických údajů v Žádosti pracovník registračního místa převede technický popis historického vozidla do databáze registru. POZOR. Ve formuláři Žádost nejsou uvedeny některé údaje: CHYBA Není uvedena kolonka pro zdvihový objem motoru Není uvedena příslušnost vlastníka HV ke klubu + Identifikace mateřského klubu Není uvedeno, kde se nachází podpis předsedy KLTK + KTK Formuláře budou následně upraveny po spotřebování stávajících. OPRAVA Zdvihový objem motoru se zapisuje do řádku výrobce motoru (řádek č.4), použije se oddělovač středník Adresa a název klubu se zapisuje do řádku Jiné záznamy ( Další záznamy ) na str..3 V prvním řádku bude vždy uveden podpis předsedy Klasifikace v rámečku nad textem Žádost o provedení testování historického vozidla se nevyplňuje(je uvedena str.4), číslo protokolu se vyplňuje (číslo KTK/pořadové číslo protokolu) Vyskytnou-li se neshody v údajích, může pracovník registračního místa informovat příslušného předsedu krajské testovací komise. Pro vlastní vytištění technických údajů tiskárnou do - osvědčení o registraci vozidla část I. - Průkazu HV Tisk je proveden automaticky z uložených údajů Vyznačení prvního testování Na základě prvního kladného testování krajskou testovací komisí zapíše pracovník úřadu do registru údaj o době platnosti testování a tento údaj rovněž vyznačí do průkazu historického vozidla na straně 3 (v horním řádku vlevo), např a tento zápis potvrdí otiskem úředního razítka a svým podpisem. 6/14

7 Poznámka: Při každém dalším kladném testování ( 6 odst. 5 vyhlášky) vyznačuje informaci o tomto testování předseda krajské testovací komise do příslušné kolonky na straně 3 Průkazu historického vozidla Přidělení registrační značky Podle požadavku provozovatele nebo vlastníka historického vozidla pracovník registračního místa: 1. přidělí registrační značku pro historické vozidlo a zapíše do průkazu historického vozidla 2. vydá tabulky se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla s ohledem na možnost umístění tabulky (tabulek) na historickém vozidle, které sdělí provozovatel nebo vlastník HV. Tabulky vydává podle druhu vozidla (automobily, motocykly a mopedy) Uvažuje-li provozovatel nebo vlastník HV, že bude registrovat další HV nebo již má další HV, pro které žádá vystavení Průkazu HV, pak je nutné vydat značku vhodnou i pro další HV. Např. nelze použít - pro motocykl a automobil registrační značku určenou pro moped, - pro automobil nelze použít registrační značku určenou pro motocykl, atp Další vozidlo Nová registrace více HV pod jednou registrační značkou Vlastník nebo provozovatel HV předkládá přihlášku do registru spolu se stanovenými doklady pro všechna vozidla, která hodlá zaregistrovat ( viz bod 2.1). Pracovník registračního místa provede souhrnnou registraci všech těchto historických vozidel a žadateli přidělí jen jednu zvláštní registrační značku pro historická vozidla, kterou zapíše při výdeji do všech průkazů historického vozidla a současně k nim vydá pro všechna tato historická vozidla osvědčení o registraci vozidla K vydané registrační značce požadavek další registrace Vlastník nebo provozovatel HV předkládá k přihlášce o rozšíření registrace dalšího vozidla pod již přidělenou zvláštní registrační značkou doklady stanovené pro registraci tohoto dalšího vozidla podle 2 odstavce 2 vyhlášky č. 355/2006 Sb. ( viz bod 2.1). 2.5 Vyplňování Průkazu historického vozidla Str. 1 Osvědčení o registraci historického vozidla Str.2 Úřední záznamy Zde jsou uváděny informace o vlastníku a provozovateli. Po vytištění se údaje zajistí přelepením fólie. 1.záznam čísla osvědčení o registraci vozidla část I. 2.datum vydání a registrace v registru 3. zvláštní podmínky při provozu historického 7/14

8 Str.3 Informace o platném testování vozidla Str.4 Fotografie levo-přední pohled Str.5 Fotografie pravo-zadní pohled 11/ METO/1 vozidla na pozemních komunikacích, jsou-li stanoveny předsedou krajské testovací komise 1. Při prvním testování zapíše pracovník registračního místa do první buňky termín platnosti testování (např. do ) a potvrdí otiskem úředního razítka a svým podpisem. 2. Do druhé a dalších buněk zapisuje roční prodloužení platnosti testování jen předseda krajské testovací komise, např a potvrdí otiskem razítka krajské testovací komise a svým podpisem. 1. Vylepuje se až po vypsání údajů na straně 1, 2 a Auto levo-přední pohled 3. Moto - s levostranným pohledem 4. Moto s přívěsným vozíkem levo-přední pohled 5. Fotografie se ochraňují přelepením fólie s jistícím potiskem. 1. Vylepuje se až po vypsání údajů na straně 1, 2 a Auto pravo-zadní pohled 3. Moto - s pravostranným pohledem 4. Moto s přívěsným vozíkem - pravo-zadní pohled 5. Fotografie se ochraňují přelepením fólie s jistícím potiskem. Str.8 Technické údaje o vozidle Po vytištění se údaje zajistí přelepením fólie. 2.6 Původní registrační doklady Pracovník registračního místa vkládá do spisu vozidla platný původní registrační doklad (neodhlášeného) vozidla ze zemí EU nebo kopii neplatných (odhlášených) registračních dokladů a dále doklad o vyřazení z registru vozidel jiného státu, byl-li vydán. 2.7 Pojištění Pracovník registračního místa vkládá do spisu vozidla kopii dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Je-li více vozidel na jedné registrační značce pro historická vozidla, musí být doloženo pojištění podle nejvyššího objemu motoru historického vozidla na této registrační značce. 2.8 Doklad totožnosti, souhlas vlastníka, provozovatele Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo doklad o povolení k pobytu či o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky. Dále dle 2 odstavce 2 vyhlášky 8/14

9 g) údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického, není-li vlastník současně provozovatelem vozidla, h) souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla. Podle předložených dokladů registrační místo ověřuje, zda se jedná o osobu, která má být provozovatelem a má být zapsána do registru jako provozovatel nebo vlastník historického vozidla. Je-li to nutné, do spisu vozidla zakládá fotokopii doloženého dokladu Správní poplatky při registraci nového historického vozidla Jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha Sazebník, část II, položka 26 písm.a) Zápis do registru vozidel, jde-li: - o motocykl do 50 cm 3 300,- Kč - o motocykl nad 50 cm 3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,- Kč - o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč - o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,- Kč - o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,- Kč 3. Změna vlastníka, provozovatele historického vozidla, přeregistrace 3.1 Původní vlastník Pracovník registračního místa ověří změnu provozovatele nebo vlastníka podle dokladu o změně nebo podle kupní smlouvy. Pracovník registračního místa vyřadí HV z registru historických a sportovních vozidel. Od původního vlastníka, provozovatele odebere: - původně vydaný průkaz historického vozidla - osvědčení o registraci vozidla - původně vydané tabulky s registrační značkou pro historická vozidla. Tabulky s registrační značkou se neodeberou, je-li na nich registrováno další historické vozidlo. 3.2 Nový vlastník, provozovatel Nový vlastník, provozovatel pro vydání Průkazu HV a tabulek s registrační značkou pro historická vozidla musí předložit doklady jako pro novou registraci historického vozidla (viz kap. 2 tohoto metodického pokynu). 9/14

10 POZOR: V rámci každoročního přetestování HV se vystaví nový formulář Žádosti o provedení testování historického vozidla a vyplní jen v částech, kde dochází ke změnám. Nezměněné údaje se již nevyplňují. Vylepí se nové fotografie. Žádost musí být opatřena všemi nezbytnými razítky a podpisy KTK. U předsedy KTK zůstává formulář Ročního testování KLTK i KTK s výsledky ročního testování, z kterého se případné změny v klubovém testování doplnili do formuláře Žádosti. Pracovník registračního místa novému vlastníku, provozovateli: - vydá nový Průkaz historického vozidla - přidělí registrační značku pro historická vozidla - vydá tabulky se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla - vydává osvědčení o registraci vozidla. Poznámka: pokud se totožný vlastník vozidla stěhuje do územní působnosti jiného úřadu, postupuje se obdobně jako při změně vlastníka. 3.3 Správní poplatky za změnu vlastníka 1. Vyřazení historického vozidla z registru je provedeno bezplatně. 2. Záznam do registru nového vlastníka je podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha Sazebník, část II, položka 26 písm. a). Zápis do registru vozidel, stejný jako u nové registrace. Viz bod 2.9 této metodiky. 4. Změna bydliště (v rámci územní působnosti jednoho úřadu) 4.1 Vlastník, provozovatel Pracovník registračního místa ověří změnu bydliště provozovatele nebo vlastníka podle dokladu totožnosti. Pracovník registračního místa: - zapíše změnu v registru historických a sportovních vozidel - zapíše do Průkazu HV na str. 2 Úřední záznamy změnu bydliště - vydá nové osvědčení o registraci vozidla - tabulky RZ se nevyměňují 4.2 Správní poplatky za změnu bydliště Správní poplatek za změnu bydliště je podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha Sazebník, část II, položka 26 písm. e). zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,- Kč za každou změnu. 5. Dědictví po zesnulém provozovateli historického vozidla 5.1 Zápis dědice do registru Pracovník registračního místa: - provede zápis do registru o změně provozovatele, které je doloženo platným rozhodnutím soudu o dědickém řízení, které nabylo právní moci. - vystaví Průkaz HV - odebere Průkaz HV evidovaný na zesnulého - ponechá původně vydané tabulky zvláštní registrační značky pro HV Dědic pro vystavení Průkazu musí předložit doklady jako při nové registraci historického vozidla tj. podle 2 odst. 2 vyhlášky č. 355/2006 Sb. Viz kap 2 této metodiky. POZOR: V rámci každoročního přetestování HV se vystaví nový formulář Žádosti o provedení testování historického vozidla a vyplní jen v částech, kde dochází ke změnám. Vylepí se nové 10/14

11 fotografie. Žádost musí být opatřena všemi nezbytnými razítky a podpisy KTK. U předsedy KTK zůstává formulář Ročního testování KLTK i KTK s výsledky ročního testování, z kterého se případné změny v klubovém testování doplnili do formuláře Žádosti. 5.2 Správní poplatky za dědictví Změna se provede bezplatně, neboť jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení. 6. Výměna modrých průkazů historického vozidla Podle 8 odst. 2 vyhlášky 355/2006 Sb., musí být do provedena výměna modrých Průkazů HV, které byly vydány podle vyhlášky č. 240/2002 Sb. Modré průkazy HV jsou majetkem Federace klubů historických vozidel ČR - ANF. 6.1 Zápis výměny modrých průkazů do registru K výměně modrého Průkazu za nový Průkaz HV musí vlastník, provozovatel předložit novou žádost o provedení testování historického vozidla, která je vystavena v rámci každoročního přetestování a doplňují se případné změny, vylepují se nové fotografie a dále položky Rozvor, Rozměry délka-šířka-výška, rozměr pneu a obchodní označení (jde o položky, které nejsou uloženy v elektronicky vedené části registru). Žádost musí být opatřena všemi nezbytnými razítky a podpisy KTK. U předsedy KTK zůstává formulář Ročního testování KLTK i KTK s výsledky ročního testování, z kterého se případné změny v klubovém testování doplnily do formuláře Žádosti. Pracovník registračního místa: - zapíše do registru zrušení původního modrého Průkazu - zapíše do registru vydání nového Průkazu HV - ponechá původní osvědčení o registraci vozidla. - odebere modrý Průkaz HV a odevzdá prezídiu FKHV ČR Dříve vydané tabulky se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla zůstávají nadále platné a nevyměňují se. 6.2 Zápis výměny modrých průkazů se zvláštní registrační značkou trvale manipulační Má-li vlastník, provozovatel historického vozidla k modrému Průkazu HV přiděleny staré tabulky se zvláštní registrační značkou trvale manipulační (dříve ZSPZ-TM) musí být provedena spolu s výměnou Průkazu i výměna těchto tabulek. Pracovník registračního místa vydá i nové osvědčení o registraci vozidla část I. 6.3 Správní poplatky za výměnu modrých Průkazů Správní poplatek za výměnu modrých Průkazů je podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha Sazebník, část II, položka 26 písm. e). zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,- Kč za každou změnu. POZOR! Při výměně průkazu historického vozidla je nutné prověřit v registru vozidel, zda toto vozidlo není dále v registru silničních motorových vozidel, a to v režimu dočasného vyřazení nebo provozované. Pokud je vozidlo nalezeno v registru vozidel, úkon se neprovede a původní registrační doklady se odeberou. 11/14

12 7. Výměna tabulek se zvláštní značkou trvale manipulační historického vozidla Podle 8 odst. 1 vyhlášky 355/2006 Sb., musí být do provedena výměna tabulek se zvláštní registrační značkou trvale manipulační (dříve ZSPZ-TM), které byly přiděleny historickým vozidlům. 7.1 Výměna tabulek Pracovník registračního místa postupuje při výměně tabulek se zvláštní registrační značkou trvale manipulační za zvláštní registrační značku pro historická vozidla jako při nové registraci. Pracovník registračního místa: - do registru zapíše výměnu - přidělí registrační značku - vydá tabulky zvláštní registrační značky pro HV - vydá Průkaz HV - vydá osvědčení o registraci vozidla. POZOR: Má-li vlastník nebo provozovatel HV ke starým značkám vydán zelený Průkaz HV, pak jej pracovník registračního místa odebere a odevzdá prezídiu FKHV ČR. Dále pracovník registračního místa postupuje jako při nové registraci. Starý zelený Průkaz HV není evidován v registru. 7.2 Správní poplatky za výměnu tabulek 1. Za výměnu tabulek s registrační značkou se správní poplatek nevybírá, neboť se jedná o povinnou výměnu registračních značek. 2. Za výměnu Průkazu HV se vybírá poplatek 50,- Kč za každou změnu dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha Sazebník, část II, položka 26 písm. e) zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel. POZOR! Dostaví-li se vlastník, provozovatel historického vozidla po 1. lednu 2007 k výměně tabulek se zvláštní registrační značkou trvale manipulační, postupuje se jako u nově registrovaného historického vozidla. Viz kap. 2 této metodiky. 8. Výměna tabulek se zvláštní značkou pro historická vozidla za ztracené nebo odcizené Žádá-li provozovatel historického vozidla vydání nových tabulek se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla za ztracené nebo odcizené, jejich vydání je na základě správního rozhodnutí. 8.1 Výměna tabulek Pracovník registračního místa postupuje jako u výměny Průkazu HV : - zapíše výměnu do Průkazu HV v části úřední záznamy - vydá osvědčení o registraci vozidla část I. Nejsou-li v registru historických a sportovních vozidel uložena potřebná data, musí být doplněna podle dodaných dokladů k registraci, např.: ze Žádosti o testování doplní pracovník registračního místa technické údaje. Vždy se tiskne text na straně 1, 2 a 8 průkazu historického vozidla. 12/14

13 Fotografie se vylepují jako v při nové registraci. Provozuje-li několik vozidel na jedné zvláštní registrační značce pro historická vozidla, je nutné takto postupovat u všech dalších historických vozidel. 8.2 Správní poplatky za výměnu tabulek Vybírá se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha Sazebník, část II, položka 26 písm. d) vydání tabulky zvláštní registrační značky 200,- Kč za každou tabulku a e) zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,- Kč za každou změnu) Poplatek za vydání nového průkazu historického vozidla se nevybírá, je zpoplatněn jen zápis do něj. 9. Výměna registračních dokladů za ztracené nebo odcizené (tj. průkazu historického vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla část I.) Žádá-li provozovatel historického vozidla vydání nových registračních dokladů za ztracené nebo odcizené, je jejich vydání projednáváno ve správním řízení. 9.1 Výměna dokladů Pracovník registračního místa postupuje jako u výměny Průkazu HV : - zapíše výměnu do Průkazu HV v části úřední záznamy - vydá osvědčení o registraci vozidla část I. Nejsou-li v registru historických a sportovních vozidel uložena potřebná data, musí být doplněna podle dodaných dokladů k registraci, např.: ze Žádosti o testování doplní pracovník registračního místa technické údaje. Vždy se tiskne text na straně 1, 2 a 8 Průkazu historického vozidla. Fotografie se vylepují jako v při nové registraci. V nově vydaném průkazu historického vozidla za ztracený nebo odcizený se na straně 1 vyznačí otisk razítka DUPLIKÁT. Je-li vydáno nové osvědčení o registraci vozidla část I., je jeho vydání zapsáno na straně 2 průkazu historického vozidla. Změna osvědčení o registraci vozidla část I. je zapsána do registru historických a sportovních vozidel. 9.2 Správní poplatky za výměnu dokladů Vybírá se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha Sazebník, část I, položka 16 písm. a) Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu) ve výši 100,- Kč. 13/14

14 10. Registrace sportovně historických vozidel, Registrace dřívějších sportovně historických vozidel, kterým byly dříve Ministerstvem dopravy přiděleny tabulky se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla nebude vydán nový průkaz historického vozidla. Odeberou se tabulky se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla. Na základě nového testování se následně postupuje jako u sportovního vozidla tj. vydá se technický průkaz vozidla (osvědčení o registraci vozidla část II.), osvědčení o registraci vozidla část I. a vydají se tabulky se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidla. 14/14

2 Registrace historického vozidla

2 Registrace historického vozidla 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb. a vyhlášky

Více

V Y H L Á Š K A edm t úpravy Registrace historického vozidla

V Y H L Á Š K A edm t úpravy Registrace historického vozidla V Y H L Á Š K A ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy (dále jen ministerstvo )

Více

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo")

Více

Vyhláška č. 355/2006 Sb.

Vyhláška č. 355/2006 Sb. Vyhláška č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního

Více

Vyhláška č. 355/2006 Sb.

Vyhláška č. 355/2006 Sb. Vyhláška č. 355/2006 Sb. Vyhláška je uvedena v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 144/2012 Sb. Poslední změny, vyplývající z vyhlášky č. 144/2012 Sb., platné od 10. května

Více

Vyhl.355/2006 (novela 163/2017)

Vyhl.355/2006 (novela 163/2017) Vyhl.355/2006 (novela 163/2017) o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne..2017,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne..2017, Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne..2017, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a

Více

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Obecné podmínky pro vyřízení žádosti Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze

Více

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky Manuál vzniku sportovního vozidla dle Metodiky ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. Obsah Přehled použitých

Více

Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel

Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel PrihlaskakregistracivozidladoregistruSV.pdf - Adobe Acrobat Professional VYPLNÍ ŽADATEL! A: Podepsaný vlastník žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence registrační

Více

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky Manuál vzniku sportovního vozidla dle Metodiky ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. Obsah Přehled používaných

Více

Zásady pro testování silničních a historických vozidel

Zásady pro testování silničních a historických vozidel Zásady pro testování silničních a historických vozidel Tyto zásady vydal Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s., Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, mající pověření k testování silničních

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA Vypracoval Schválil

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Pozměňovací návrh. 1. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 8 vkládá nový novelizační bod 9, který zní:

Pozměňovací návrh. 1. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 8 vkládá nový novelizační bod 9, který zní: Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky M E T O D I K A ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY Čl. 1 Předmět metodiky

Více

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1 C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U Obsah: OBSAH:... 1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL... 2 KONTAKTY... 2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:... 2 FORMULÁŘE... 2 REGISTR

Více

Oddělení evidence motorových vozidel

Oddělení evidence motorových vozidel C O J E TŘEBA M Í T S S E B O U Obsah: CO JE TŘEBA MÍT S SEBOU...1 OBSAH...1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL...2 KONTAKTY...2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:...2 FORMULÁŘE...2

Více

Položka 16 Název poplatku Částka (v Kč)

Položka 16 Název poplatku Částka (v Kč) Položka 16 Vydání Dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad,

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy a spojů

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky M E T O D I K A ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY Čl. 1 Předmět metodiky

Více

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly.

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.,

Více

Za sady a postupy testova nı silnic nı ch a historicky ch vozidel

Za sady a postupy testova nı silnic nı ch a historicky ch vozidel Za sady a postupy testova nı silnic nı ch a historicky ch vozidel Tento dokument zpracoval a vydal Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s., Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové nad Labem mající pověření

Více

Zásady a postupy testování silničních a historických vozidel

Zásady a postupy testování silničních a historických vozidel Zásady a postupy testování silničních a historických vozidel Tento dokument zpracoval a vydal Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s., Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové nad Labem mající pověření k

Více

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti Pokud jste se rozhodli využít služeb naší firmy, tak následující řádky nemusíte číst, protože my je známe nazpaměť a všechny níže uvedené úkony vyřídíme za Vás. Jednoduchý postup: Zavolejte. Poradíme,

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

B: Podepsaný provozovatel vozidla žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence.

B: Podepsaný provozovatel vozidla žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence. Přihláška k registraci vozidla do registru shničníeh vozidel VYPLNÍ ŽADATEL! A: Podepsaný vlastník žádá, aby dále popsané silniční vozidlo a přípojné vozidlo bylo vzato do evidence jméno a příjmení (nebo

Více

METODICKÉ POKYNY ENDURO A TRIAL K REGISTRACI, TESTOVÁNÍ A PROVOZU SPORTOVNÍCH MOTOCYKLŮ OPATŘENÝCH REGISTRAČNÍ ZNAČKOU

METODICKÉ POKYNY ENDURO A TRIAL K REGISTRACI, TESTOVÁNÍ A PROVOZU SPORTOVNÍCH MOTOCYKLŮ OPATŘENÝCH REGISTRAČNÍ ZNAČKOU AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU METODICKÉ POKYNY K REGISTRACI, TESTOVÁNÍ A PROVOZU SPORTOVNÍCH MOTOCYKLŮ OPATŘENÝCH REGISTRAČNÍ ZNAČKOU ENDURO A TRIAL Schváleno MD pod č.j. 597/03-150

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro oblasti placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro oblasti placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz METODIKA výdeje parkovacích karet pro oblasti placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz 1. Úvod Tato metodika je přijímána za účelem zajištění jednotného postupu výdeje a evidence parkovacích

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

VYHLÁŠKA. Cástka 111 Sbírka zákonu c. 355 / 2006 Strana 4539. ze dne 29. cervna 2006

VYHLÁŠKA. Cástka 111 Sbírka zákonu c. 355 / 2006 Strana 4539. ze dne 29. cervna 2006 l Cástka 111 Sbírka zákonu c. 355 / 2006 Strana 4539 355 VYHLÁŠKA ze dne 29. cervna 2006 o stanovení zpusobu a podmínek registrace, provozu, zpusobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Změny od výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Evidence obyvatel. Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Změny od výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Evidence obyvatel. Ohlášení změny místa trvalého pobytu Změny od 1.1.2016 - výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Evidence obyvatel Ohlášení změny místa trvalého pobytu Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle

Více

Metodické pokyny. Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky

Metodické pokyny. Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky Metodické pokyny Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky pro ustavení klubových testovacích komisí a provádění testování historických vozidel na historickou původnost vozidla a testování historických

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST II Položka 26 a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta

Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz a poznamená

Více

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz METODIKA výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz 1. Úvod Tato metodika je přijímána za účelem zajištění jednotného postupu výdeje a evidence parkovacích

Více

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 296 ze 41. schůze konané dne 31. srpna 2016 (tisk 683/2)

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 296 ze 41. schůze konané dne 31. srpna 2016 (tisk 683/2) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel Odbor dopravy 1) Registr vozidel a) evidence vedená výpočetní technikou, b) část pro vedení evidence písemná (spis vozidla), c) evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel,

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 8/2016 Strana 1

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 8/2016 Strana 1 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 8/2016 Strana 1 8 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2016, kterým se stanoví způsob

Více

Jaké typy občanských průkazů se vydávají? Podání žádosti o vydání občanského průkazu

Jaké typy občanských průkazů se vydávají? Podání žádosti o vydání občanského průkazu Kdo vydává občanský průkaz? Podle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, vydává občanský průkaz obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA / FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také

Více

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ Výčet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Občanské průkazy. bezprostředně po nabytí českého státního občanství,

Občanské průkazy. bezprostředně po nabytí českého státního občanství, Občanské průkazy Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

Více

Podání žádosti o vydání občanského průkazu

Podání žádosti o vydání občanského průkazu Kdo vydává občanský průkaz Podle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, vydává občanský průkaz obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má

Více

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil;

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil; Zásady, které stanovují pravidla pro vydávání povolení k vjezdu a parkování motorových vozidel v oblastech vymezených zónovými značkami ve městě Neratovice I. 1. Z důvodu umožnění parkování ve vymezených

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

Evidence vozidel registrace

Evidence vozidel registrace Evidence vozidel registrace Registrace vozidla 1. Registrace továrně nového vozidla... 2 2. Registrace vozidla z jiného pověřeného úřadu s již přidělenou RZ (SPZ)... 3 3. Registrace vozidla se schválenou

Více

Město Beroun Rada města

Město Beroun Rada města Město Beroun Rada města PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET Rada města Beroun se usnesla dne 12. 12. 2018 vydat v souvislosti s Nařízením č. 5/2011, o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel,

Více

Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření

Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření 87a (6) Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem

Více

Vyhláška č. 205/1999 Sb.

Vyhláška č. 205/1999 Sb. 1 z 7 05.01.2018 15:10 Vyhláška č. 205/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

K trvalému vyřazení vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat, nebo pokud vozidlo zaniklo.

K trvalému vyřazení vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat, nebo pokud vozidlo zaniklo. Napsal uživatel Mgr. Filip Matějka 03. Pojmenování (název) životní situace Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel 04. Základní informace k životní situaci K trvalému vyřazení vozidla dochází, pokud

Více

SPOLEČNÁ ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1

SPOLEČNÁ ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 Autorizujícímu orgánu: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také

Více

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Co je Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy,

Více

PŘÍRUČKA TESTOVÁNÍ PRO REGISTR HISTORICKÝCH VOZIDEL

PŘÍRUČKA TESTOVÁNÍ PRO REGISTR HISTORICKÝCH VOZIDEL PŘÍRUČKA TESTOVÁNÍ PRO REGISTR HISTORICKÝCH VOZIDEL Tato příručka je vlastnictvím Federace klubů historických vozidel České republiky (FKHV ČR)- Národní. Tuto Příručku schválilo prezídium FKHV ČR ANF Prezident

Více

1 Předmět úpravy. b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti,

1 Předmět úpravy. b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti, V. A. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů platné znění s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon zapracovává

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva kultury

VYHLÁŠKA. Ministerstva kultury Systém ASPI - 232/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. května 2002, kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel

343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel 343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 56 ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Sbírka zákonů ČR Předpis č. 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ze dne 10.01.2001 Částka 21/2001 Účinnost od 01.07.2001 Znění 01.01.2016 (změna 239/2013 Sb.) Parlament

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS článek 1 Základní ustanovení 1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru Českomoravského fotbalového svazu (dále jen ČMFS), který stanoví jeho příslušnost (členství)

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

USNESENÍ hospodářského výboru ze 41. schůze ze dne 31. srpna 2016

USNESENÍ hospodářského výboru ze 41. schůze ze dne 31. srpna 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 296 USNESENÍ hospodářského výboru ze 41. schůze ze dne 31. srpna 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2052 Sbírka zákonů č. 199 / 2017 199 ZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Evidence vozidel registrace

Evidence vozidel registrace Evidence vozidel registrace 1 registrace továrně nového vozidla 2.registrace vozidla z jiného pověřeného úřadu s již přidělenou RZ (SPZ) 3.registrace vozidla se schválenou technickou způsobilostí (přidělen

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY

13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY Název životní situace 13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY 13.1.1. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz (dále jen OP) je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení,

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (

Zákony pro lidi - Monitor změn ( Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění V. ČÁST PRVNÍ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

Více

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz Vidimace a legalizace Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz 1 Úvod V této části kurzu se seznámíme s legislativní úpravou vidimace a legalizace a se správnými postupy při vykonávání této činnosti.

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.18. 6.2014 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále

Více

ROK Ověření správnosti údajů v žádosti o výpis z rejstříku trestů a totožnosti žadatele

ROK Ověření správnosti údajů v žádosti o výpis z rejstříku trestů a totožnosti žadatele ROK 2006 Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost 1. VS-2/60/2-2006 ze dne 3. 2. 2006 2. VS-327/60/2-2005 ze dne 10. 2. 2006 3. VS-408/60/2-2005 ze dne 7. 3. 2006 1. Doklad o právní způsobilosti k

Více