STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK"

Transkript

1 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona čl. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2. Společenství nabývá práva a zavazuje se ve věcech spojených se správou domů č.p a 1631 a pozemku/ů č. parc a 2680, vše v k.ú. Chodov, obec Praha 11, (dále společně jen dům a pozemek ) v rozsahu a způsobem uvedeným v 1189 občanského zákoníku a v těchto stanovách. Společné části domu a pozemek se dále nazývají společné části. 3. Členy společenství jsou vlastníci jednotek v domě (dále jen jednotka ), společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotek, za podmínek uvedených v zákoně (dále jen člen společenství ). 4. Společenství je při naplňování svého účelu způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Nesmí však podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být společníkem nebo členem podnikatelského subjektu. 5. Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu. Společenství nesmí zajišťovat dluhy jiných osob. Čl. II. Název a sídlo společenství 1. Názvem společenství jsou slova Společenství vlastníků Markušova 1630 a Sídlem společenství je: Markušova 1631, Praha 4, PSČ Čl. III. Správa domu a další činnosti 1. Společenství vykonává a odpovídá za správu domu a pozemku způsobem a v rozsahu stanovenými právními předpisy, těmito stanovami a dalšími rozhodnutími orgánu společenství. 2. Pokud tyto stanovy neurčují jinak, podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku se řídí českými právními předpisy. Čl. IV. Členství ve společenství 1. Členy společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce. Společenství členy eviduje a sděluje jim informace podle zákona, stejně tak členové společenství sdělují společenství zákonem vyžadované informace. 2. Člen společenství se může nechat při výkonu svých práv zastoupit jiným členem společenství nebo třetí osobou na základě písemné plné moci. Spoluvlastníci jednotky zmocní pro jednání vůči společenství společného zástupce. 3. Společenství vede seznam svých členů. Seznam členů společenství, jejichž členství vzniklo ke dni vzniku společenství, tvoří přílohu těchto stanov. Členy společenství, jejichž členství vznikne za trvání společenství, zapíše společenství do seznamu členů společenství neprodleně poté, kdy člen společenství oznámí prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky. V seznamu členů společenství musí být u každého člena společenství uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně doručovací adresa, společný zástupce (Čl. I odst. 3) a velikost podílu na společných částech představující počet hlasů při hlasování na shromáždění. Čl. V. Členská práva a povinnosti a způsob jejich uplatňování 1. Členská práva a povinnosti člena společenství a jejich uplatňování je stanoveno zákonem a těmito stanovami. Tato práva člen společenství uplatňuje způsobem stanoveným zákonem, včetně základních zásad občanského zákoníku a jeho ustanovení o právnických osobách. Rozsah práv a povinností členů společenství je dán zejména pravidly pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí. 2. Člen společenství má právo zejména: a) užívat společné části podle pravidel v zákoně a v těchto stanovách upravených,

2 b) účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, c) účastnit se zasedání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, d) volit a být volen do orgánů společenství, e) předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství a k odstranění nedostatků v jejich činnosti, f) obdržet vyúčtování záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a záloh na plnění spojená nebo související s užíváním jednotky (dále jen služby ) a vrácení případných přeplatků, vyjma zálohového příspěvku na údržbu, opravu a stavební úpravy společných částí. Tato část příspěvku na správu domu a pozemku se nevypořádává, g) nahlížet do písemných podkladů pro zasedání shromáždění, do zápisu ze zasedání shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím, do účetních knih a účetních dokladů a požadovat zákonem stanovená potvrzení, přičemž je povinen uhradit společenství náklady, které tím společenství vzniknou, o konkrétní výši nákladů rozhodne statutární orgán společenství, pokud shromáždění nerozhodne jinak. 3. Člen společenství má povinnost zejména: a) dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;. b) hradit včas stanovené zálohy na příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování záloh; c) hradit náklady, které společenství se správou domu a pozemku na základě žádosti člena či z jiných důvodů na straně člena společenství vzniknou (vydání klíče, nahlížení do listin, nezpřístupnění bytu, nutné servisní zásahy vzniklé vinou člena aj.); d) řídit se při užívání společných částí domu a společných zařízení pravidly těchto stanov, domovním řádem (příloha č. 1) a rozhodnutími (pokyny) orgánů společenství a zajistit jejich dodržování také všemi osobami, kterým do domu umožní přístup, včetně nájemců; e) zdržet se jednání, jímž by ztížil užívání jednotky nebo společných částí jiným vlastníkům jednotek a nezasahovat tak do práv ostatních členů společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek, provádět úpravy společných částí jen se souhlasem společenství; f) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo jímž do domu umožnil vstup, případně nahradit náklad společenství na tento účel vynaložený; h) umožnit instalaci, údržbu a kontrolu společných zařízení v jeho bytě, zejména pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií v jednotce a odečet naměřených hodnot; i) umožnit po předchozím vyzvání společenstvím přístup do své jednotky, pokud to vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo společných částí; j) oznámit do 14 dní od data nabytí bytové jednotky statutárnímu orgánu společenství datum nabytí vlastnictví jednotky včetně své adresy, mobilního telefonu, případně u a také počet osob, které s ním sdílejí domácnost, případně bydlí v bytě po dobu, která činí v souhrnu nejméně 3 měsíce v jednom kalendářním roce, v případě rozúčtování služeb podle osob pak osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období; k) oznámit společenství pomocí formuláře "Ohlášení pronájmu" v případě přenechání bytu k užívání jiné osobě jméno a adresu této osoby, kontaktního telefonního čísla, včetně počtu osob ve smyslu předchozího bodu; l) předat společenství před zahájením stavebních úprav "Žádost o povolení rekonstrukce" v případě, že stavebně upravuje svou jednotku, a po předchozí výzvě umožnit společenství přístup do jednotky pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části; m) řídit se pokyny výboru společenství při rekonstrukci své jednotky; n) řídit se pokyny výboru společenství při opravě a údržbě týkající se jeho jednotky. 1. Orgány společenství jsou: a) shromáždění; b) výbor společenství; c) kontrolní komise. Čl. VI. Orgány společenství Čl. VII Shromáždění 1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří členové společenství. 2. Do působnosti shromáždění patří: a) změna stanov, b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn, d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství a o správě domu a pozemku, o výši záloh na příspěvky i celkové výši příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných záloh a příspěvků,

3 e) schválení druhu a rozsahu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky, f) rozhodování o členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení, g) rozhodování o změně účelu užívání domu nebo jednotky, h) rozhodování o změně podlahové plochy jednotky, i) rozhodování o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek, j) rozhodování o změně podílu na společných částech, k) rozhodování o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky, l) rozhodování o údržbě, opravě nebo stavební úpravě společné části, vyjma věcí uvedených v čl. VIII odst. 6 těchto stanov, m) udělování předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo jinému nakládání s nimi, n) udělování předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, vyjma věcí uvedených v čl. VIII odst. 6 těchto stanov o) udělování předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru, p) udělování předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, q) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti, r) rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí. 3. Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Svolává je statutární orgán společenství. Shromáždění musí být statutárním orgánem svoláno též, požádá-li o to písemně s uvedením návrhu pořadu zasedání nejméně takový počet členů společenství, kteří mají více než 33% všech hlasů, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. 4. Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou. Písemná pozvánka musí být vhozena do poštovní schránky a současně zveřejněna na obvyklém místě v domě nejméně 15 dní přede dnem konání zasedání shromáždění. V pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a pořad zasedání shromáždění. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové společenství seznámit s podklady týkajícími se pořadu zasedání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny. 5. Zasedání shromáždění řídí statutární orgán společenství, neurčí-li jinou osobu. 6. Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů. 7. Každý vlastník jednotky má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; členové společenství, kteří jsou spoluvlastníky jednotky, mají společně jeden hlas. Je-li vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží. 8. K přijetí usnesení shromáždění je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčí jinak. 9. Nadpoloviční většinu hlasů vlastníků bytových jednotek je zapotřebí k přijetí usnesení o: a) změně stanov, b) způsobu rozúčtování nákladů na služby na jednotlivé vlastníky, c) volbě členů statutárního orgánu společenství, d) přijetí usnesení o opravě nebo stavební úpravě společné části v hodnotě nad Kč nebo o jejich financování s využitím úvěrových zdrojů. 10. Při hlasování o změně velikosti podílu na společných částech všech vlastníků jednotek nebo o změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech se vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek. 11. Ze zasedání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá osoba řídící zasedání. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje o tom, kdo jej svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, informace o průběhu zasedání, plné změní přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny a datum vyhotovení zápisu. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje osoba řídící zasedání a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k zasedání shromáždění musí být uschovány u statutárního orgánu společenství. 12. Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do 1 měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání, a to v písemné podobě obsahující označení záležitosti, k níž je souhlas či nesouhlas vydáván, datum a podpis člena společenství. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit,

4 která činí 15 dnů ode dne doručení návrhu. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením data, kdy bylo učiněno, podepsané na listině obsahující plné znění návrhu usnesení. Předseda společenství oznámí vlastníkům jednotek písemně výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. Čl. VIII Výbor společenství 1. Voleným orgánem společenství je výbor společenství (dále jen výbor ). 2. Navrhovaný člen výboru společenství musí disponovat potřebnými manažerskými a komunikačními předpoklady i schopnostmi pro úspěšné zvládnutí funkce ve výboru společenství stejně tak jako obecné správy domu jako celku. Pokud si je předem vědom, že funkce ve výboru společenství je nad rámec jeho schopností, je povinen tuto funkci nepřijmout. 3. Funkční období člena výboru je 5 let. Počíná dnem zvolení do funkce nebo dnem, který byl při zvolení stanoven jako počátek výkonu funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve výboru dále končí v důsledku odstoupení z funkce ke dni odstoupení nebo odvoláním z funkce shromážděním ke dni odvolání.. 4. Výbor je statutárním orgánem společenství, za svou činnost odpovídá shromáždění. 5. Výboru náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společenství. Výbor řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních předpisů a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění nebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. 6. V působnosti výboru je také rozhodování o: a) nabytí movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky ,- Kč a dále rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesáhne v souhrnu částku ,- Kč, b) údržbě, opravě nebo stavební úpravě společné části, celková částka na jednu opravu a údržbu však nesmí překročit souhrnnou částku 1.000,- Kč na každou jednotku v domě. Tento limit neplatí, jde-li o havarijní stav či odstranění jeho důsledků a/nebo opatření k zabránění větší škodě na společných částech nebo majetku vlastníků jednotek. O všech rozhodnutích podle bodů a) a b) tohoto článku je výbor společenství povinen informovat nejpozději na nejbližším zasedání shromáždění. 7. Člen výboru je volen a odvoláván shromážděním. Způsobilost být členem výboru stanoví zákon. 8. Výbor je tříčlenný. Výbor volí předsedu a místopředsedu z řad svých členů a z funkce je odvolává. Předseda výboru organizuje, svolává a řídí činnost výboru, organizuje běžnou činnost společenství a řídí schůze výboru. Výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí, a předseda jej svolává písemnou či ovou pozvánkou. 9. Výbor může kooptovat další členy do nejbližšího zasedání shromáždění. Shromáždění může zvolit náhradníky členů výboru, kteří nastupují na uvolněné místo členů výboru podle stanoveného pořadí. 10. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou. Každý člen výboru má jeden hlas. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu. 11. Výbor jedná za společenství ve všech věcech společenství jako právnické osoby. 12. Výbor zejména připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávy o všech záležitostech společenství, včetně účetní závěrky a písemných materiálů, které má shromáždění projednat, zajišťuje řádné vedení písemností společenství, sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši záloh na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby, zajišťuje vyúčtování záloh a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků.

5 Čl. IX. Kontrolní komise 1. Dalším voleným orgánem společenství může být, z rozhodnutí shromáždění, kontrolní komise. Kontrolní komise je orgánem, který je oprávněn kontrolovat veškerou činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství a jeho orgánů. Kontrolní komise je dvoučlenná a volí ji shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor. Oba členové kontrolní komise mají jeden hlas a rozhodují společně. Kontrolní komise koná své schůze dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí, a svolává ji některý ze členů kontrolní komise písemnou či ovou pozvánkou. Shromáždění může zvolit náhradníky členů kontrolní komise, kteří nastupují na uvolněné místo členů kontrolní komise podle stanoveného pořadí. 2. Funkční období člena kontrolní komise je 5 let. Počíná dnem zvolení do funkce nebo dnem, který byl při zvolení stanoven jako počátek výkonu funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství v kontrolní komisi dále končí v důsledku odstoupení z funkce ke dni odstoupení nebo odvoláním z funkce shromážděním ke dni odvolání.. 3. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do všech účetních a jiných dokladů společenství, pořizovat si z nich na náklad společenství kopie a vyžadovat od statutárního orgánu společenství potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Statutární orgán je povinen kontrolní komisi poskytovat potřebnou součinnost. Kontrolní komise je odpovědná pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství. 4. Kontrolní komise v rámci své působnosti zejména kontroluje činnost statutárního orgánu, podává statutárnímu orgánu zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti s případnými návrhy na opatření vedoucí k odstranění závad, účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru, projednává stížnosti členů společenství a podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti. 5. Kontrolní komise nesmí svým jednání ztěžovat výkon řádné správy a údržby domu. Čl. X. Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí 1. Pokud dále není uvedeno jinak, všechny společné části přímo či i jen nepřímo užívají a podílejí se proto i na jejich správě, tedy na rozhodování o nich i na financování nákladů na ně, všichni členové společenství. Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek a zachování nebo zlepšení společných částí. Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží k výlučnému užívání jen některým vlastníkům jednotek. 2. Na základě rozhodnutí shromáždění může společenství pověřit jiného vlastníka jednotky zajišťováním některých činností správy domu a pozemku, tím není dotčena působnost a odpovědnost společenství za zajišťování činnosti podle zákona a těchto stanov, ani výlučná působnost orgánu společenství podle zákona a těchto stanov. 3. Pro správu domu a pozemku a užívání společných částí se stanoví domovní řád (příloha č. 1) a tato pravidla: b) Člen společenství odpovídá za dodržení pravidel pro užívání společných částí i všemi osobami, kterým vstup do domu umožní. c) Člen společenství není oprávněn rušit další členy společenství či jiné osoby v užívání jednotek a společných částí nad míru přiměřenou místním poměrům, zejména nepřiměřeným hlukem, kouřem, otřesy, pachem, světlem či nevhodně prováděnými rekonstrukcemi bytové jednotky. d) Člen společenství není oprávněn ve vnitřních částech společných prostor jakkoli manipulovat s ohněm ani s doutnajícími předměty, požívat alkohol nebo omamné látky a je povinen se řídit předpisy o požární ochraně. e) Člen společenství není oprávněn ve společných částech umisťovat či ukládat jakékoli předměty, odpad, nebo nábytek bez souhlasu statutárního orgánu. To neplatí, pokud se jedná o společné části, přenechané k jeho výlučnému užívání, povinnosti stanovené zvláštními předpisy tím nejsou dotčeny. f) Porušuje-li vlastník jednotky obvyklý způsob užívání společných částí domu a pozemku nebo pokyny a pravidla společenstvím za tím účelem přijatá, vyzve ho společenství, prostřednictvím výboru, ke zdržení se takového jednání. V případě nerespektování výzvy vlastníkem jednotky je společenství oprávněno činit opatření k naplnění výzvy, přičemž všechny účelně vynaložené náklady s tím spojené budou uplatněny vůči tomuto vlastníkovi jednotky. Sazebník úhrad tvoří přílohu č. 2 těchto stanov. g) Shromáždění je oprávněno rozhodnout o způsobu výkonu těchto i dalších zákonných pravidel v mezích určených zákonem i těmito stanovami a na základě jeho zmocnění je statutární orgán společenství oprávněn vydávat pokyny k zajištění řádné správy domu a pozemku, užívání společných částí a zachování pořádku v domě, včetně pokynů pro provoz technických zařízení v domě. h) Člen společenství je povinen řídit se pravidly Domovního řádu (příloha č. 1), který je vyvěšen na obvyklém místě v domě a také na webových stránkách domu. Čl. XI. Hospodaření společenství, pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu, pro zálohy na služby a úhradu služeb a pro způsob určení jejich výše

6 1. Společenství hospodaří s finančními prostředky, poskytovanými členy společenství na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s finančními prostředky, poskytovanými členy společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství. Společenství nesmí podnikat ani se na podnikání či jiné činnosti podnikatelů podílet, to se však netýká vkladů finančních prostředků společenství na bankovní účty společenství. 2. Společenství hospodaří a nakládá se svým majetkem v souladu s účelem vymezeným v zákoně a způsobem stanoveným právními předpisy. 3. Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči společenství. Statutární orgán společenství odpovídá za včasné plnění těchto úkolů. 4. Členové společenství ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech. 5. Rozpočtem společenství se rozumí předpokládané náklady na správu domu a pozemku a na služby a výše záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a záloh na služby. Rozpočet společenství se stavuje zpravidla na kalendářní rok. 6. Zálohy na příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby a úhradu služeb platí členové společenství ve výši a v termínech stanovených na základě rozhodnutí shromáždění na bankovní účet společenství. Vyúčtování záloh se provádí podle právních předpisů a pravidel schválených shromážděním. Statutární orgán písemně informuje vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků společenství nejméně jedenkrát ročně, a to zpravidla na zasedání shromáždění formou zprávy o hospodaření společenství. 7. Vlastníci všech jednotek v domě jsou povinni přispívat na správu domu a pozemku a na odměny členům volených orgánů společenství a správce v poměru velikosti svých spoluvlastnických podílů na společných částech. 8. Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství povinnost příspěvky na správu domu a pozemku ke dni účinnosti převodu vypořádat. Čl. XII. Ustanovení závěrečná 1. Prvními členy výboru společenství se určují: Ing. Martin Šinský, bytem Markušova 1630, Praha , jako předseda výboru Petr Pergler, bytem Markušova 1630, Praha , jako místopředseda výboru Petr Drážník, bytem Markušova 1631, Praha , jako člen výboru všichni zapsáni v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl S Nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy výslovně jinak, zasílá společenství písemnosti určené členům společenství jednou z těchto variant: a) doporučenou poštovní zásilku na adresu uvedenou v katastru nemovitostí u dotyčné bytové jednotky; tyto písemnosti se v případě pochybnosti považují za doručené čtrnáctým dnem po odeslání i v případě, že si jí adresát nevyzvedl. b) Je-li evidovaná adresa člena společenství totožná s adresou domu, pro který společenství vzniklo, a má-li člen společenství v tomto domě označenou poštovní schránku, mohou být písemnosti namísto zasílání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb vhazovány do této poštovní schránky; tyto písemnosti se v případě pochybnosti považují za doručené dnem vhození. c) em, nebo SMS zprávou; tyto písemnosti se v případě pochybnosti považují za doručené dnem odeslání. 3. Zasílání písemností jiné kontaktní osobě nebo na jinou kontaktní adresu, než je adresa jednotky podléhá poplatku za poštovné jdoucí k tíži majitele bytové jednotky. 4. Internetové stránky společenství jsou: 5. Tyto stanovy mění a plně nahrazují dosavadní stanovy společenství a domovní řád (příloha č. 1). V Praze dne:... Přílohy stanov: č.1 Domovní řád č.2 Sazebník úhrad

7 Příloha č.1 DOMOVNÍ ŘÁD I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A POJMY 1. Domovní řád (dále jen DŘ ) Společenství vlastníků Markušova , Praha 4 (dále jen společenství ) upravuje podmínky a pravidla užívání bytů či nebytových prostorů a společných částí v domech společenství, přičemž základní vzájemná práva a povinnosti určuje občanský zákoník a stanovy společenství. DŘ nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů. 2. Bytem se rozumí soubor místností, určený rozhodnutím stavebního úřadu k bydlení. Jeho součástí jsou vstupní dveře, okna a veškeré vnitřní instalace až po uzavírací ventily, elektroměr a plynoměr, a dále i jeho oddělené příslušenství uzamykatelné komory v patrech a kóje v suterénu. Součástí bytu nejsou stoupací vedení včetně STA, hlavní potrubí odpadu, případně i společná zařízení (kompenzátory). 3. Společnými částmi se rozumějí prostory a zařízení ve spoluvlastnictví určené ke společnému užívání, a to zejména vchody, chodby, schodiště, výtah, střecha, hlavní vodovodní, kanalizační, teplovodní, plynové a elektrické sítě, STA, technické místnosti, společné místnosti úložné (kolárny, garáž motorek) a pracovní (dílna, prádelna, mandlovna, sušárna). 4. Nebytové prostory jsou místnosti, určené příslušným rozhodnutím k jinému účelu, než k bydlení (např. podnikání). Nejsou jimi ani příslušenství ani společné prostory. 5. Ustanovení DŘ jsou ze stanov, respektive nájemních smluv závazná pro vlastníky bytů a nájemce bytů či nebytových prostorů (dále jen uživatel ), členy jejich domácností, zaměstnance a všechny další osoby, které se s vědomím majitele bytové jednotky v domě zdržují (hosté, poskytovatelé služeb a řemeslných prací.). II. PRÁVA A POVINNOSTI Z UŽÍVÁNÍ BYTU, NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ 1. Společenství: a. Je povinno zajistit uživateli plný a nerušený výkon jeho práv, spojený s užíváním bytu či nebytového prostoru. b. Je pro jednání s uživateli zastoupeno výborem. Případné neshody řeší shromáždění společenství. c. Pověřuje ekonomickou správou smluvní firmu SBD Nový domov (dále jen "SBD"). d. Předává uživatelům bytů potřebné informace a koordinuje hladký chod domu včetně potřebných oprav a údržby. e. Zřizuje pro údržbu a běžný provoz domu funkci domovníka a určuje mu pro styk s uživateli (s výjimkou havárií nebo jiných neodkladných záležitostí) dobu od do každé pondělí v kanceláři společenství. f. Provozuje pro informaci uživatelů vývěsní skříňky v suterénu obou domů. S výjimkou případů, kdy stanovy výslovně vyžadují doručení, se vyvěšení informace nebo pokynu považuje za předání uživatelům. Jako pomocný informační zdroj provozuje výbor společenství internetové stránky g. Umožňuje získat či stáhnout uživatelům potřebné formuláře a dokumenty z internetových stránek společenství. h. Organizuje pravidelné schůzky vlastníků bytů a to nejméně 1x za rok s avízem alespoň 30 dní před konáním schůzky. 2. Uživatel: a. Je oprávněn užívat byt či nebytový prostor a společné části řádně a jen podle jejich určení tak, aby nerušil, neomezoval a neohrožoval ostatní uživatele v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech. b. Je povinen řídit se platným občanským zákoníkem a zajistit aby nad míru přiměřenou poměrům neobtěžoval sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, vibracemi a dopady souvisejícími s chovem psa v bytě. c. Je povinen nahradit škody nebo zvýšené náklady, které na jiných bytech nebo společných částech způsobil on nebo osoby nacházející se v domě s jeho svolením a na jeho zodpovědnost (tj. včetně nájemců bytu, nebo návštěv). Náhradou se rozumí uvedení do původního stavu nebo odpovídající finanční náhrada. d. Je povinen udržovat na svůj náklad byt či nebytový prostor v technickém a hygienickém stavu způsobilém k řádnému užívání a včas provádět potřebné opravy a údržbu. e. Je povinen ohlásit výboru zvýšení počtu osob v bytě trvající déle než 30 dnů pro správné rozúčtování nákladů. Pokud tak neučiní, je výbor oprávněn rozúčtovat náklady podle vlastního uvážení. f. Je povinen v případě, že v bytě trvale nebydlí, oznámit společenství svou korespondenční adresu pro doručování důležitých informací, pozvánek apod., platné číslo mobilního telefonu, případně . g. Respektovat předané pokyny nebo požadavky společenství a vyvíjet potřebnou součinnost a přijímat taková opatření, aby bylo možné řešit vzniklé požadavky bezodkladně. Pokud není sám schopen adekvátně a včasně reagovat na vzniklé situace, ustanovit zástupce, který jej plnohodnotně zastoupí. h. Při změně majitele bytové jednotky (prodej, převod, dědictví apod.) předat společenství správně a úplně vyplněný "Evidenční list změny majitele bytové jednotky" nejpozději v den, kdy byl předán na Katastrální úřad návrh na změnu vlastnictví dotyčné jednotky. i. Je povinen veškeré dokumenty vyžadující potvrzení či orazítkování výboru společenství řešit pouze v kanceláři společenství v suterénu domu č.p každé pondělí od 18:30 do 19:00. Na dokumenty vhazované do schránek společenství nebude brán zřetel. j. Je povinen sledovat správnost a úplnost pravidelných měsíčních plateb SIPO (případně bankovních převodů na účet společenství nebo plateb složenkou) spojených s užíváním svého bytu. V případě chybějící platby uživatele

8 nebo výzvy společenství či SBD provést uhrazení dlužné částky v požadované lhůtě. Opakované výzvy k uhrazení měsíčních plateb se řídí sazebníkem úhrad dle přílohy č. 2 stanov. III. TECHNICKÝ PROVOZ 1. Společenství je povinno organizovat předepsané a nezbytné technické, bezpečnostní a protipožární revize, řídit se jejich závěry a vyžadovat to i od uživatelů. 2. Domovník, nebo jiná výborem pověřená osoba, je oprávněn po oznámení nejméně tři pracovní dny předem vstoupit do bytu či nebytového prostoru pro zjištění jeho technického nebo hygienického stavu, odečet, opravu, či výměnu měřidel a uzávěrů tepla, teplé a studené vody, revizi a opravy STA a jiných společných zařízení (domácí telefon, kompenzátory, vzduchotechnika) a dezinsekci. Hromadné akce jsou oznamovány jen vyvěšením ve skříňkách a na webových stránkách společenství. 3. Pro odečty měřičů energií a vody je nutné zpřístupnění bytu. Doručované vzkazy a SMS zprávy se stavy měřičů nebudou akceptovány a nadále bude postupováno jako by v bytě nebyl odečet proveden. 4. Při havárii, ohrožení života a zdraví nebo bezprostřední hrozbě větší majetkové škody je povoleno zpřístupnit za přítomnosti policie jednotku i v nepřítomnosti uživatele. O zásahu musí společenství uživatele neprodleně uvědomit a vyhotovit zápis. Uživatelům se doporučuje předcházet násilnému otevření poskytnutím svého spojení (mobilního tel. čísla) domovníkovi, případně sdělením jména a kontaktu osoby k otevření bytu v nepřítomnosti uživatele zplnomocněné. 5. Měřiče spotřeby vody a tepla musí uživatel chránit před poškozením, nemanipulovat s nimi a nebránit jejich funkci. Prokazatelné poškození nebo ovlivnění funkce opravňuje výbor účtovat 300% průměrné spotřeby vody a 160% průměrné spotřeby tepla dle platných zákonů a vyhlášek 6. Výtahy lze používat jen podle instrukcí výrobce instalovaných v každé kabině. Při stěhování a rekonstrukcích je třeba dbát na to, aby výtahy nebyly přetěžovány a aby podlaha i stěny byly přiměřeně chráněny před poškozením. 7. Dílna, prádelna, mandlovna a sušárna se vypůjčují způsobem určeným výborem. Spotřeba vody a elektřiny se zaznamenává a při předávání uhradí. 8. Uživatel má právo na jeden klíč od kolárny nebo garáže motorek za podmínky volného místa pro uskladnění. Uložené předměty v kolárnách a garáži se neevidují a společenství proto neodpovídá za případné poškození, ztrátu či odcizení. Není dovoleno ukládat zde jiné předměty a odpad (vyřazený nábytek apod.). IV. KLID, POŘÁDEK, CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT 1. Noční klid musí být dodržován denně od do V této době se nesmí používat hlučné spotřebiče (vysavače, pračky, myčky aj.), hudební nástroje a působit jiný hluk. Audiotechniku lze používat jen tak, aby zvuk nepronikal do sousedních bytů. Uživatelé jsou odpovědni i za hluk působený jejich zvířaty (štěkání, vytí) a jsou povinni mu zabránit. Hlučné stavební práce jsou povoleny jen v pracovních dnech od 8.00 do hod. 2. Kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek je ve všech společných prostorách zakázáno. 3. Společenství je povinno zajišťovat běžný úklid všech společných prostorů, uživatelé jsou povinni udržovat čistotu a pořádek. Nadměrné znečištění (např. přesunem materiálu při rekonstrukcích, nebo pohybem znečištěných kočárků, kol a koloběžek po domě) musí původce odstranit neprodleně, nejpozději ještě týž den. V opačném případě mu budou náklady úklidu předepsány k úhradě. Z hlediska běžného úklidu jsou za společné prostory pokládány i předzahrádky. Uživatelé se proto musí vyvarovat jejich znečišťování. Květiny a jiné předměty v oknech a lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala do nižších pater. 4. Společenství uděluje paušální souhlas s chovem nanejvýš dvou domácích zvířat v jednom bytě. Při závažném a opakovaném porušení uvedených pravidel může být tento souhlas odňat. Pro chov bojového plemena psa, nebo zvířete nebezpečného (plazi, jedovatí pavouci atd.) je třeba písemného souhlasu společenství. Uživatel nese plnou odpovědnost za svá domácí zvířata a musí zajistit, aby neobtěžovala ostatní osoby v domě hlukem, pachem, pevnými a tekutými výkaly, přímým kontaktem nebo vnikáním do cizích prostor. Chov psů v bytech podléhá obecně závazným předpisům a vyhláškám, vyhlášce hl. m. Prahy č. 23/2003 sb. a vyhláškám ÚMČ Prahy 11. Uživatel je povinen vodit psa ve společných prostorách domu včetně výtahů a prostoru před vchody na vodítku a případné znečištění neprodleně uklidit. Je výslovně zakázán volný pohyb psů po domě i vstup do předzahrádek a jeho majitel je povinen zajistit bezpodmínečné dodržování uvedeného. 5. Uživatel musí úklidem a dodržováním základních hygienických pravidel předcházet výskytu zápachu, plísní, nebo hmyzu ve svém bytě i sklepě a zabránit jejich případnému rozšiřování. Hlásit společenství neprodleně výskyt obtíženého hmyzu a vyvíjet nezbytnou součinnost při dezinsekci. V opačném případě půjdou náklady zmařeného zásahu k jeho tíži. 6. Ve sklepních kójích a komorách na patře je zakázáno skladovat potraviny v papírových obalech, mléčné a masné výrobky, případně další rizikové skupiny potravin, které mohou v krátké době způsobit rozmnožení škůdců, hmyzu, nebo zápach. 7. Uživatel má právo využívat kontejnery na směsný a tříděný odpad u vjezdu do ulice Markušova a musí přitom udržovat pořádek v jejich okolí. Ukládat v kontejnerových stáních velkoobjemový odpad a odpad z rekonstrukcí bytů je zakázáno. K tomuto účelu slouží sběrný dvůr u metra Opatov. V. BEZPEČNOST A POŽÁRNÍ OCHRANA 1. Vstup do domu lze umožnit pouze vlastním návštěvám, které uživatel od vchodových dveří doprovází a osobám, které v domě pracují na zakázkách schválených výborem a mohou se patřičně prokázat. Vchodové dveře

9 v suterénu a přízemí nesmí zůstat otevřeny na "zarážce" bez dozoru. Pominou-li důvody, uživatel je povinen je za sebou zavřít a zkontrolovat řádné dovření. 2. Jednotlivé klíče vydané uživatelům bytů jsou číslovány. Uživatel nese plnou odpovědnost za to, komu klíče půjčí, ručí za jejich ztrátu i odcizení. Poskytnutí náhradního klíče se řídí sazebníkem úhrad dle přílohy č. 2 stanov. 3. Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, a to včetně plné odpovědnosti za případně způsobené škody. 4. Každý byt musí být označen na vchodových dveřích v úrovni očí číslem, jenž mu dle KN připadá a jmenovkou majitele či uživatele. V případě výměny dveří je uživatel povinen zajistit i nové označení bytu. Taktéž musí být řádně označen zvonek u bytu. Jmenovky schránek a zvonků u vchodu zajišťuje výbor společenství na základě požadavku jednotlivých uživatelů. 5. Uživatel je povinen dodržovat v bytech či nebytových prostorách a společných prostorách pravidla bezpečnosti práce, zejména při manipulaci s elektrickými a plynovými spotřebiči, a při odchodu se přesvědčit o jejich vypnutí. 6. Všechny dveře na bytových chodbách musí být osazeny zámkem shodným s vchodovým a není dovolena svévolná změna vložky zámku. Ve společných prostorách se nesmějí odkládat odpadky a předměty, zejména ty, které představují požární riziko a snižují průchodnost na chodbách a schodištích. Výbor má právo požadovat jejich odstranění do 48 hodin, pak je oprávněn je na náklady dotyčného uživatele a bez náhrady odstranit. 7. Hlavní uzávěry vody, plynu, domovní a bytové rozvodné skříně jsou označeny a mohou s nimi manipulovat jen oprávněné osoby. Přístup k nim a dále na střechu a do technických místností mají domovník, členové výboru a další jimi oprávněné osoby. 8. Okna od společných prostor je zakázáno nechávat otevřená déle než po nutnou dobu k odvětrání těchto prostor, aby nedocházelo k případnému zatékání vody a k prochladání domu v topném období. 9. V domě je zakázáno skladovat a manipulovat s hořlavinami, skladovat jakékoli tlakové nádoby, i prázdné, o objemu větším než 1 litr, lahve s propan-butanem, jedovaté a těkavé chemikálie v množství větším než nutném pro běžný provoz a údržbu bytu. Dále je zakázáno rozdělávat otevřený oheň. Pokud je z jakéhokoliv důvodu nutné krátkodobě použít výše uvedené nebezpečné látky, je naprosto nezbytné dodržovat pravidla protipožární ochrany a minimalizovat dopad na běžný provoz domu. 10. PŘI VZNIKU POŽÁRU je uživatel povinen: a. uhasit ho dostupnými prostředky (práškové hasící přístroje jsou umístěny v suterénu a lichých patrech proti výtahu); pokud neuspěje, b. oznámit ho na linku č. 150 či 112 v pořadí: jméno oznamovatele, adresa, telefon, co, kde a v jakém rozsahu hoří a, c. vyhlásit požární poplach voláním HOŘÍ, d. vyčkat příjezdu hasičů v bytě, pokud není ohrožen požárem, nebo před domem, e. zúčastnit se likvidace požáru a jiných prací podle pokynů velitele zásahu a, f. nepřekážet zásahové jednotce v práci, g. přivolat, podle situace, při vzniku požáru, havárie nebo jiné mimořádné události policii, záchrannou službu, havarijní službu rozvodu plynu, elektřiny nebo vody na integrované tísňové lince 112 nebo příslušných přímých linkách. VI. PRONÁJEM PROSTOR NEBO BYTU 1. Uživatel je povinen oznámit společenství záměr pronájmu bytu (předat řádně vyplněný "Formulář ohlášení pronájmu") a projednat související změny. 2. Součástí každé nájemní smlouvy na pronájem bytu mezi pronajímatelem a nájemcem musí být tento Domovní řád jako příloha a výslovně uvedené, že nájemce má za povinnost Domovní řád dodržovat. 3. Pokud osoby takto užívající byt (nájemci, podnájemci) nerespektují DŘ a/nebo obecně platné zásady slušného občanského soužití, má společenství právo a povinnost vymáhat ukončení nájemního vztahu. 4. Pronájem místností ve společných prostorách domu je možný za podmínky volných kapacit za cenu 50,- Kč/m 2 / měsíc + poplatky za elektřinu, případně teplo. VII. REKONSTRUKCE A OPRAVY 1. Zahájení stavební rekonstrukce bytové jednotky je možné až po odsouhlasení výborem společenství na formuláři "Žádost o povolení rekonstrukce" a složení vratné kauce 5000 Kč. Při rekonstrukcích bytu nesmí být narušena statika, vzhled ani funkčnost domu (inženýrské sítě, zateplení, vzduchotechnika, rozvody STA, domovního telefonu apod.). Je-li dotčena instalace elektřiny nebo plynu, musí se po skončení rekonstrukce provést úřední revize se zápisem. V případech, kdy se vyžaduje stavební povolení, je nezbytný i písemný souhlas společenství. Písemného souhlasu společenství je třeba také ke zhotovování otvorů do nosných stěn větších než 5x5 cm, dále k umístění antény na vnější konstrukci lodžie s tím, že stavební úřad může nařídit její úpravu nebo odstranění, pokud ohrožuje stavební stav nebo vzhled domu nebo bezpečnost okolí. Ve společných prostorách, na chodbách, sklepech, kolárnách i před domem není povoleno skladování jakéhokoliv materiálu a odpadu, případné znečištění po jejich přepravě musí být ihned uklizeno. 2. Uživatel rekonstruovaného bytu je povinen zajistit denní úklid, odstranění jakéhokoliv nepořádku a řádné vytření míst zasažených rekonstrukcí, případně přepravou materiálu a odpadu. 3. Pro předcházení poruch a havárií v bytech je nutné: Nepřetěžovat elektrickou instalaci spotřebiči s nadměrným příkonem, užívat jen plynové spotřebiče v bezvadném stavu a pravidelně kontrolované, protáčet alespoň jednou měsíčně hlavní ventily vodovodů a topení a zabránit tak jejich znehybnění, před delší nepřítomností hlavní

10 vodovodní ventily uzavřít. Zejména při náběhu topné sezóny pravidelně odvzdušňovat a otevřít ventily topení na jeden den do polohy Potrubí, nebo armatury vody a odpadu v bytě je nutné udržovat v bezvadném stavu. Případné závady je nutné opravit ihned po zjištění či oznámení společenstvím. Pokud tak nebude učiněno, může být uživateli dána k úhradě vzniklá škoda. 5. Uživatel není oprávněn zasahovat do společných rozvodů vedoucích skrz jeho byt a do stoupaček. Také je zakázáno jakékoliv součásti společných rozvodů odstraňovat nebo upravovat bez souhlasu společenství. VIII. PORUŠOVÁNÍ DOMOVNÍHO ŘÁDU 1. Dohledem nad dodržováním domovního řádu je pověřeno společenství. Pokud dojde k závažnému nebo opakovanému porušování povinností stanovených domovním řádem, společenství osobně nebo písemně upozorní na toto porušení osobu, která se závadného jednání dopustila a jedná-li se o nájemce či podnájemce jednotky, pak i vlastníka pronajaté bytové jednotky a vyzve tuto osobu (či osoby), případně i dotčeného vlastníka jednotky k odstranění závadného stavu v přiměřené lhůtě. 2. Pokud nebude závadný stav odstraněn v uvedené lhůtě určené společenstvím, společenství následně rozhodne, zda bude celý případ povinnosti odstranit závadný stav předán právnímu oddělení SBD. Došlo-li k zvlášť závažnému porušení domovního řádu či bylo-li porušování opakované, může být požadováno zajištění nápravy soudní cestou. 3. Veškeré náklady vzniklé v důsledku porušení povinností stanovených tímto řádem je povinna nahradit osoba, která se dopustila závadného jednání. Jde-li o nájemce, podnájemce, členy jejich společné domácnosti či návštěvy, ručí za splnění povinnosti uhradit náklady vzniklé v souvislosti s porušením domovního řádu vlastník jednotky, v jehož jednotce uvedené osoby přebývají, popřípadě během návštěvy přebývaly. Totéž platí i pro povinnost náhrady škody. 4. Závažné a opakované porušování domovního řádu a s tím související potřeba administrativního zpracování nebo písemné a telefonické komunikace, případně nutnost koordinace třetích stran pro vyřešení dotyčné kauzy, může být sankcionováno dle sazebníku úhrad dle přílohy č. 2 stanov

11 Příloha č. 2 Sazebník úhrad: Provoz: Vydání náhradního klíče od domu za zatracený či odcizený 500 Kč Poškození lina podlah - výměna za nové Kč/ m2 Záměrné poškození interiéru domu dle skutečné škody Neodstranění závady v bytě ohrožující či omezující ostatní uživatele do určeného data 100 Kč/ den Potvrzování formulářů, žádostí a jiných dokumentů v přímé souvislosti s domem či bytem zdarma Řešení závažného a opakovaného porušováním domovního řádu 500 Kč/ hod Kopírování dokumentů formátu A4 100 Kč/ 15 minut + 3 Kč/ strana Kauce: Vratná kauce při rekonstrukci bytové jednotky Úklid a pořádek: Úklid a navoskování celého patra při nedostatečném úklidu při rekonstrukci bytové jednotky Skladování odpadu a materiálu z rekonstrukcí bytů ve spol. prostorách Opakovaný úklid znečištění většího rozsahu zaviněného stejným uživatelem Opakovaný pohyb psa v domě bez vodítka Ohlašovací povinnosti: Nepředání informace o změně počtu osob v bytě Neohlášení pronájmu Neohlášení rekonstrukce Neohlášení změny majitele bytové jednotky (počítáno od data nabytí jednotky) Zpřístupnění bytů: Neumožnění odečtu měřičů v pravidelném ani náhradním avízovaném termínu Opakované neumožnění přístupu do bytu na základě avízované akce Pronájmy: Dlouhodobý pronájem místností ve společných prostorách Krátkodobý pronájem místností ve společných prostorách Placení nájemného Výzva k uhrazení dlužné částky Opakovaná výzva k uhrazení dlužné částky v rozpětí do 12-ti měsíců od první výzvy Předžalobní upomínka Opakovaná předžalobní upomínka v rozpětí do 12-ti měsíců od první upomínky Žaloba na vymožení dlužné částky Konzultace postupu umoření dlužné částky v kanceláři společenství Vystavení splátkového kalendáře Kč Kč 500 Kč/ den 500 Kč 100 Kč 100 Kč/ den 100 Kč/ den 200 Kč/ den 100 Kč/ den 100 Kč/ den 100 Kč/ den 50 Kč/m 2 /měsíc 3 Kč/m 2 /den zdarma 500 Kč zdarma 500 Kč od Kč zdarma zdarma

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona čl. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,založenou

Více

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména:

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména: Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků, dále jen "společenství", je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 2. Společenství nabývá práv a zavazuje se ve věcech

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1. Názvem společenství vlastníků jednotek jsou slova Společenství vlastníků pro dům Mimoňská 633-643

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Článek 1 Název a sídlo Společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, se sídlem Hradec

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6. PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.cz STANOVY Společenství vlastníků Na Stezce 489,Praha 10 Část

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků Stanovy pro Společenství vlastníků: Společenství vlastníků.., se sídlem v domě č. p..,.., k. ú.., Praha 1 STANOVY Společenství vlastníků vypracované v souladu s částí III, hlavy II, oddílu 5 zákona č.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu

Více

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. S T A N O V Y společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. I. Název a sídlo Název společenství: Společenství MILOVICE č.p. 572

Více

JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne čtvrtého března roku dva tisíce čtrnáct (4.3.2014) mnou, ------------ JUDr. Ivanem

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy 2) Sídlo:

Více

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín STANOVY Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín OBSAH: Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Základní ustanovení Název a sídlo společenství Členství

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27. Část I. Základní ustanovení! Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27. Část I. Základní ustanovení! Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27 1) Název společenství: Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27 2) Sídlo: Sadová č.p.337, 679 04 Adamov

Více

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy společenství vlastníků. Preambule

Stanovy společenství vlastníků. Preambule Stanovy společenství vlastníků Preambule Společenství vlastníků (dále jen společenství ) s názvem... je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Při naplňování svého účelu

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO: 27537102

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO: 27537102 STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO: 27537102 Čl.1 NÁZEV Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové (dále jen společenství) Čl.2 SÍDLO

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 2676, 2677, 2678, 2679, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 se sídlem: Nad Štolou 950/12, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 274 15 481 zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Sídlo: Opava, Kateřinky, 1725/15, PSČ 747 05 IČ: 294 47 291 Statutární orgán: VOLLENDET s.r.o., předseda představenstva, zastoupena Ivanem Saranem, jednatel společnosti SB Development s.r.o.,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

S T A N O V Y. Společenství vlastníků jednotek. pro obytný dům

S T A N O V Y. Společenství vlastníků jednotek. pro obytný dům S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek pro obytný dům číslo popisné : ulice : číslo orientační : parcelní číslo pozemku : plocha pozemku : katastrální území : obec : okres : List vlastnictví č.

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Stanovy spolecenství vlastníku jednotek CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. CU Základní ustanovení

Stanovy spolecenství vlastníku jednotek CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. CU Základní ustanovení Stanovy spolecenství vlastníku jednotek PRfLOHAf.,g- NZ~rd/ 2O11 CÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ CU Základní ustanovení (I) Spolecenství vlastníku jednotek (dále jen "spolecenství") je právnickou osobou,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytového domu, zejména bytů a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

Notářský zápis. -strana první- N 331/2014

Notářský zápis. -strana první- N 331/2014 -strana první- NZ /2014 N 331/2014 Notářský zápis sepsaný dne 09.06.2014 (slovy: devátého června roku dva tisíce čtrnáct) jménem JUDr. Bohumily Račokové, notářky se sídlem v Kladně, v notářské kanceláři

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Část I Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1130, č.orient. 26, 28, 30, 32, 34 na stavebním

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 1 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK OBCHODNÍ FIRMA ZNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘIŽÍKOVA 554, 54101 TRUTNOV SÍDLO: KŘIŽÍKOVA 554, 541 01 TRUTNOV 2 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání

Více

Domovní řád společenství vlastníků jednotek

Domovní řád společenství vlastníků jednotek Domovní řád společenství vlastníků jednotek I. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků domu čp. 347, Rožnovská ulice ve Frenšátě p.r., vychází ze stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační

Více

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 A. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků Batelovská 1205 a 1206 (dále jen SV) vychází ze stanov tohoto SV schválených na shromáždění dne 12/3 2015 a zahrnuje

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému

Více

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov Vyškov, Dědice, sídliště Osvobození 620/7, PSČ 682 01, IČ: 283 05 671 Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Bytové spoluvlastnictví. Obecná ustanovení

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Bytové spoluvlastnictví. Obecná ustanovení 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů v domech ve vlastnictví Bytového

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů,

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, Jeronýmova 425, 405 63 Děčín IV zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 Domovní řád Oblastního stavebního bytového

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha Úvod Tato pravidla jsou součástí základních dokumentů Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha (dále jen společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov Počet stran: 5 DOMOVNÍ ŘÁD bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově 1.1 Domovní řád upravuje základní

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád je vnitřním předpisem bytového družstva Bytové družstvo Republika (dále

Více

PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí

PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí Rada městyse Velké Poříčí schválila na svém zasedání dne 15.4.2013 tato pravidla užívání a udržování obecních domů

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů a společných částí domů a pozemků Společenství

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009,

N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009, III N á v r h ZÁKON ze dne.. 2009, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k domům a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostorů) Parlament

Více

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů VZOR Domovní řád Shromáždění společenství vlastníků, jako zástupce vlastníků bytů v domě???????, vydává za účelem zabezpečení pořádku, čistoty a zachování společných prostor v domě pro vlastníky bytů tento

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Domovní řád Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu Obsah: I. Klid v domě II. Otvírání a zavírání domu III. Osvětlení domu

Více

prohlášení vlastníka budovy:

prohlášení vlastníka budovy: Hlavní město Praha, Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ:00063941 Zastoupená starostou Mgr. Vladislavem Lipovským jako vlastník dále uvedené nemovitosti vydává podle ust. 4 zák. č. 72/1994

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY. GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY. GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení STANOVY GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických osob provozujících sportovní, společenskou

Více

DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice)

DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice) DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice) Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád stanovuje zásady pro řádný provoz těchto objektů a zařízení, pořádek i zachování

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MMPr-SML/3246/2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město,

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více