Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2012 Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem čl. I. Preambule Tento vnitřní předpis upravuje postupy při aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZR) a některých souvisejících předpisů v podmínkách Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (MěÚ). Úředníci jsou povinni řídit se zde uvedenými postupy. Úředníky se pro účely toho předpisu rozumí zaměstnanci města zařazení do MěÚ a strážníci městské policie. čl. II. Předmět úpravy zákona Zákon upravuje dvě základní oblasti: vymezuje obsah základních registrů, informačního systému základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem, zřizuje Správu základních registrů. čl. III. Základní pojmy Agenda Souhrn činností spočívajících ve výkonu vymezeného okruhu vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci (dále jen OVM). Agenda je vymezena konkrétním zákonem, který upravuje způsob výkonu konkrétního úseku veřejné správy. 1

2 Činnost Soubor úkonů, které jsou za účelem výkonu veřejné moci vykonávány OVM v rámci jejich agendy Role Souhrn oprávnění úřední osoby, která vykonává určitou činnost, k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních systémech. Ohlášení a registrace agendy Je proces, ve kterém ústřední správní úřad nebo jiný správní úřad s celostátní působností, v jehož působnosti je agenda, provede její ohlášení Ministerstvu vnitra České republiky (dále jen ministerstvo). Pokud ministerstvo neshledá v ohlášení agendy nedostatky, provede registraci agendy, přidělí kód agendy a údaje o agendě zařadí do číselníku agend. Oznámení o vykonávání působnosti v agendě Je proces, ve kterém orgán OVM, kterým je státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická, nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy, oznámí ministerstvu vykonávání působnosti v agendě a to do 30 dnů ode dne její registrace. V oznámení uvede název OVM, kód agendy dle číselníku agend, označí požadované role určené pro danou agendu a uvede počet úředních osob, které budou roli zastávat. Registrace OVM pro výkon agendy Je proces, který probíhá na základě oznámení o vykonávání působnosti v agendě. Po přijetí oznámení provede Ministerstvo vnitra kontrolu údajů, a jestliže bylo v registraci agend požadováno, zašle toto oznámení ke stanovisku i správci agendy a správcům agendových informačních systémů. Pokud ministerstvo neshledá v oznámení o vykonávání působnosti v agendě nedostatky, a pokud bylo stanovisko k oznámení kladné, provede ministerstvo registraci OVM pro výkon agendy. Základní Registr Základní registr (dále jen ZR) je informační systém veřejné správy, který obsahuje referenční údaje a představuje základní kámen pro rozšiřování služeb pro občany v rámci strategie rozvoje projektů egovernmentu. Registry představují soubor údajů, které bude sdílet celá veřejná správa. Ostatní registry budou čerpat údaje ze základních registrů. Základním registrem je dle ZZR: a) registr obyvatel (dále jen ROB) b) registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen ROS) c) registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen RÚIAN) d) registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (dále jen RPP) Údaje základního registru základní registr obsahuje: a) referenční údaje b) referenční vazby (odkazy na referenční údaje z jiného registru) c) identifikátory d) autentizační údaje pro přístup k neveřejným údajům e) provozní údaje (záznam o využívání údajů z registru, záznam o poskytnutí údajů z registru) 2

3 Referenční údaj Referenčním údajem se rozumí údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj. Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. Editor základního registru Editorem základního registru je OVM, který je oprávněn zapisovat referenční údaje do základního registru a provádět změny zapsaných referenčních údajů. Je zodpovědný za to, že jím zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou údaje do příslušného základního registru zapsány. Editor referenční údaj zapisuje do základního registru prostřednictvím agendového informačního systému. Využívání údajů ze základních registrů Každému úředníkovi je zákonem stanovena povinnost využívat údaje ze základních registrů při výkonu činnosti v rozsahu, v jakém je k tomu oprávněn. Klient nemusí dokládat referenční údaje, které jsou o něm vedeny. Tyto referenční údaje si úředník zjišťuje sám prostřednictvím základních registrů. Výjimku tvoří případy, kdy referenční údaje: a) nejsou v základním registru obsaženy, nebo b) jsou označeny jako nesprávné, nebo c) vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, nebo d) jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu. Úředník má povinnost identifikovat žadatele nebo předmět jeho podání a to prostřednictvím čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu) nebo kombinací údajů definovaných např. 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (přestože se jedná o referenční údaje), dále pak provést ztotožnění vůči ZR u klientů, kteří jsou subjekty řízení. Důvodem pro tuto úpravu původního postupu je možnost účastníka řízení podat odvolání proti vydanému rozhodnutí a to z důvodu nesprávného výroku rozhodnutí vlivem neověření údajů. Občan nebo právnická osoba - klient má přehled, jaké referenční údaje jsou o něm vedeny a kdo je využívá je mu poskytnut výpis referenčních údajů o něm vedených a záznamů jejich využívání jednotlivými OVM. Občanovi je umožněno automatické rozesílání změn (notifikací) vybraných referenčních údajů na soukromoprávní subjekty, které klient určí. Reklamace údajů obsažených v základních registrech Správnost referenčního údaje může zpochybnit kdokoliv, kdo je oprávněn daný referenční údaj získat ze základního registru a to v případě, že je schopen prokázat jeho nesprávnost, nebo má jiné oprávněné pochybnosti o jeho správnosti. Referenční údaj za nesprávný označuje editor tohoto údaje. Referenční údaj označený jako nesprávný má po dobu, po kterou je takto označen, pouze informativní povahu. Označení referenčního údaje za nesprávný odstraňuje editor tohoto údaje neprodleně poté, co ověří jeho správnost. Vydávání ověřených výstupů ze základních registrů Ze základního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Není-li zákonem stanoveno jinak, neveřejné údaje se poskytují pouze osobě, o níž jsou tyto údaje vedeny. 3

4 Údaje se poskytují na základě žádosti podané: a) elektronicky pomocí formuláře podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslaného pomocí datové zprávy, b) v listinné podobě podané na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo ministerstvo, žádost musí být opatřena ověřeným podpisem, c) osobně na kontaktním místě veřejné správy nebo na ministerstvo, osoba se musí identifikovat pomocí bezpečnostního kódu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu. Osobě, která má zřízenu datovou schránku, je automaticky zasílána informace o každé změně jejích referenčních údajů a jednou ročně záznam o využívání jejích údajů. Správa základních registrů Správa základních registrů (dále jen SZR) je správním úřadem, který vznikl na základě ZZR k Úřad je samostatnou organizační složkou státu, která je účetní jednotkou a součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. Správce informačního systému veřejné správy, který podle zákona určuje účel a prostředky zpracování informací a za informační systém odpovídá. Informační systém základních registrů Informační systém základních registrů (dále jen ISZR) je informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem a základními registry a agendovými informačními systémy, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle ZZR. DS (datová schránka) - datová schránka slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy mezi jednotlivými orgány veřejné správy a fyzickými a právnickými osobami. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně. Informační systémy veřejné správy Informační systémy veřejné správy (dále jen ISVS) jsou souborem informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy (zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů). Jsou jimi i informační systémy zajišťující činnosti podle zvláštních zákonů. Informační systém o informačních systémech veřejné správy Informační systém o informačních systémech veřejné správy (dále jen ISoISVS) slouží ke sběru a poskytování informací o informačních systémech veřejné správy. Jedná se o základní informace o ISVS a informace o dostupnosti ISVS. Agendový informační systém (dále jen AIS) Informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy. V podmínkách MěÚ Dvůr Králové nad Labem se jedná např. o programy VERA, GORDIC, VEMA apod. Formulářový AIS Formulářový AIS (dále jen FAIS) je sada formulářů v prostředí CzechPOINT@Office. 4

5 Prostřednictvím FAIS je možné: a) poskytovat referenční údaje (ověřit údaje vůči referenčním vedených v základních registrech) b) iniciovat proces reklamace referenčního údaje (vznesení pochybnosti o správnosti referenčního údaje) c) nahlásit klientovi seznam osob, které budou formou datové schránky informování o změně referenčních údajů klienta (zmocnění k informaci o změnách) Identifikátory fyzických a právnických osob Identifikátorem fyzické nebo právnické osoby se rozumí jednoznačný kód v rámci příslušného AIS nebo ZR, který je přiřazen záznamu o této osobě. Každý AIS používá kromě vlastních identifikátorů také identifikátory pro komunikaci s ISZR: a) pro fyzické osoby tzv. agendový identifikátor fyzické osoby (dále jen AIFO) b) pro právnické osoby identifikátory vedené v registru osob (např. IČO) Z agendového identifikátoru fyzické osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické osoby a nelze z něj ani dovodit osobní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen. Zdrojový identifikátor fyzické osoby Zdrojový identifikátor fyzické osoby (dále jen ZIFO) je neveřejným identifikátorem. Ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby nelze dovodit osobní ani jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen. čl. IV Registr obyvatel ROB V registru obyvatel jsou vedeny údaje o fyzických osobách. Správcem ROB je Ministerstvo vnitra ČR. 1. subjekty vedené v ROB - registr obyvatel slouží ke shromažďování údajů jednak o státních občanech ČR a cizincích s povolením k pobytu na území ČR nebo těch, jimž byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Mezi tyto subjekty patří i občané jiných států EU, kteří plánují pobývat v ČR déle než 3 měsíce, fyzické osoby, u nichž stanoví jiný právní předpis, že budou vedeny v ROB (statutární zástupce a jednatele právnických osob, zahraniční studenty VŠ nebo pracovníky zaměstnané na území ČR, kteří nemají povolený pobyt v ČR. 2. údaje vedené v ROB příjmení, jméno, popřípadě jména, adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace, datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace, 5

6 datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; údaj o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace, státní občanství, popřípadě více státních občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, AIFO, provozní údaje záznamy o využívání údajů, o poskytnutí údajů subjektu apod. záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna. 3. zapisování údajů do ROB provádí editor informačních systémů: Krajský úřad údaje o státním občanství nabytí, pozbytí státního občanství; Policie České republiky údaje o cizincích, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu, byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany a občanech jiných členských států EU; Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - k nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje; Ohlašovna - adresa místa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností; Matrika přidělení rodného čísla, narození, změny údajů, údaje o otci, popření otcovství, osvojení, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství, úmrtí; Soud rozvod, neplatnost, neexistence manželství, zrušení, neplatnost, neexistence registrovaného partnerství, omezení; zbavení způsobilosti k právním úkonům 4. poskytování údajů z ROB - na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby dle 58 až 60 ZZR 5. uchovávání a likvidace údajů vedených v ROB - údaje obyvatel se uchovávají v registru obyvatel po dobu 3 let od smrti subjektu údajů nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení o uchovávání údajů stanovená v jiných právních předpisech upravujících vedení agendových informačních systémů, prostřednictvím nichž jsou zapisovány referenční údaje vedené v registru obyvatel. čl. V Registr osob ROS V registru osob jsou vedeny údaje o právnických osobách a podnikajících fyzických osobách. Správcem ROS je Český statistický úřad. 1. subjekty vedené v ROS - právnická osoba, organizační složka právnické osoby, organizační složka státu, podnikající fyzická osoba, zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby, organizace s mezinárodním prvkem, pokud je zapsána do evidence podle jiného právního předpisu. 2. údaje vedené v ROS: (1) V registru osob se vedou referenční údaje, referenční vazby, identifikátory a dále provozní údaje o osobách v rozsahu stanoveném tímto zákonem. (2) O osobě se vedou referenční údaje obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická osoba uvedená v 25 písm. d) zapsána do obchodního rejstříku, 6

7 jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v 25 písm. d) a e); jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel, agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob, datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů, datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů, právní forma, záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna, statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob, právní stav, adresa sídla osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby uvedené v 25 písm. d) a e); jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, datum zahájení provozování činnosti v provozovně, datum ukončení provozování činnosti v provozovně, adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby uvedené v 25 písm. d) a e); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel. 3. zapisování údajů do ROS editor registru zapisuje a edituje referenční údaje a identifikátory do registru osob. 4. poskytování údajů z ROS - identifikátory a referenční údaje vedené o osobách, s výjimkou údajů podle 26 odst. 2 písm. b), c) a n), jsou veřejně přístupné prostřednictvím k tomu určených agend. Poskytnutí referenčních údajů, provozních údajů nebo identifikátorů, které nejsou veřejně přístupné, je zaznamenáno a vedeno elektronicky, a to po dobu 1 roku ode dne jejich poskytnutí. čl. VI. Základní registr územní identifikace RÚIAN V registru územní identifikace se vedou údaje o územních prvcích a územních jednotkách. Správcem RÚIAN je Český úřad zeměměřický a katastrální. 1. objekty údajů vedených v RÚIAN územní prvek - část zemského povrchu vymezená hranicí nebo výčtem jiných územních prvků, které ji dohromady tvoří, adresní místo nebo stavební objekt, územně evidenční jednotka sloužící pro evidenci územních prvků stejného druhu, která nemá hranici, 7

8 stavební objekt - dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky (dále jen katastr nemovitostí ) nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti, adresní místo - takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu, lokalizační údaj - územní prvek nebo územně evidenční jednotky údaje, které jednoznačně vymezují jejich umístění v terénu, vyjádřené souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), vazba mezi územními prvky - vztah, vyjadřující, do kterých územních prvků daný územní prvek náleží (nadřazené územní prvky) nebo z kterých územních prvků se daný územní prvek skládá (podřazené územní prvky), vazba územně evidenčních jednotek na územní prvky - vztah, vyjadřující jakých územních prvků je územně evidenční jednotka součástí (nadřazené územní prvky) a ze kterých územních prvků se územně evidenční jednotka skládá (podřazené územní prvky), adresa - kombinace názvu okresu, názvu obce, názvu městské části nebo městského obvodu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo, správní obvod- v hlavním městě Praze území, na němž vykonává úřad městské části hlavního města Prahy určený Statutem hlavního města Prahy některou přenesenou působnost z rozsahu svěřeného orgánu obce s rozšířenou působností. 2. údaje o objektech vedené v RUIAN O každém územním prvku se v registru územní identifikace vedou a) identifikační údaje, kterými jsou kód a název, b) lokalizační údaje, kterými jsou definiční bod, a nejde-li o adresní místo nebo stavební objekt, jehož hranice nejsou zobrazeny v katastrální mapě, též hranice, c) údaje o vazbách na jiné územní prvky, případně na územně evidenční jednotky. O každé územně evidenční jednotce se v registru územní identifikace vedou a) identifikační údaje, kterými jsou kód a název, b) lokalizační údaje, kterými jsou u části obce definiční bod a u ulice definiční čára, c) údaje o vazbách na územní prvky. Identifikačními údaji o územním prvku, kterým je a) pozemek, jsou kód a název katastrálního území, ve kterém pozemek leží, a parcelní číslo, b) stavební objekt, jsou identifikační údaje pozemku, na kterém je stavební objekt postaven, a dále, c) údaj o jeho čísle popisném nebo evidenčním, pokud se přiděluje, a údaj o části obce, ke které stavební objekt přísluší, nebo, d) údaj o tom, že se jedná o stavební objekt, kterému se popisné ani evidenční číslo nepřiděluje. Kódem územního prvku nebo územně evidenční jednotky je číselný nebo abecedně číselný údaj, který je jim jako jedinečný přiřazen a je veden v registru územní identifikace. Kód územního prvku nebo územně evidenční jednotky, který byl přidělen, nelze užívat opakovaně, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. Definičním bodem územního prvku nebo územně evidenční jednotky je bod umístěný uvnitř územního prvku nebo územně evidenční jednotky poblíž jejich středu. Definiční čára ulice vyjadřuje průběh ulice v terénu. 8

9 3. zobrazení územních prvků - územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo nad digitální mapou veřejné správy, která je vytvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy, popřípadě též technické mapy obce nebo města, pokud je vedena. 4. zapisování údajů do RÚIAN - editor údajů, který je správcem registru územní identifikace, prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí zapisuje a edituje identifikační a lokalizační údaje o katastrálním území a o pozemku a údaje o jejich vazbách na ostatní územní prvky. ČSÚ, obce a stavební úřady údaje stanovené tímto zákonem zapisují do informačního systému (ISUI). 5. poskytování údajů z RÚIAN - registr územní identifikace je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Údaje z tohoto registru se poskytují v elektronické podobě, na nosičích dat se poskytují za úplatu, nejedná-li se o údaje pro tvorbu územně analytických podkladů. Vydávání výpisů, včetně ověřených výstupů z registru územní identifikace podle jiného právního předpisu tím není dotčeno. Registr územní identifikace zprostředkovává z katastru nemovitostí údaje o vlastníkovi pozemku nebo v katastru nemovitostí evidovaného stavebního objektu, které jsou veřejné. Z informačního systému územní identifikace se vydávají též ověřené výstupy podle jiného právního předpisu. čl. VII. Registr práv a povinností RPP V registru práva povinností jsou vedeny údaje o agendách OVM a o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. Správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Obsahem registru jsou: 1. Referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci a to o agendách, o orgánech veřejné moci, které je vykonávají, o informačních systémech, které pro výkon agend používají a o rozsahu oprávnění přístupu k referenčním údajům a návaznost na esbírku. 2. Referenční údaje o právech a povinnostech osob a to o údajích o rozhodnutích, na jejichž základě dochází ke změně referenčním údajů v ZR, o údajích o dalších právech a povinnostech osob, pokud tak stanoví jiný právní předpis. Referenční údaje vedené v registru práv a povinností ( 50, 51,52): a) referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci, a to včetně údajů o oprávněních přístupu k datům vedeným v základních registrech a seznamu názvů agend a jejich číselných kódů (dále jen číselník agend ), b) referenční údaje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a právech a povinnostech k věcem (dále jen práva a povinnosti osob ), pokud jsou údaje o těchto osobách a věcech vedeny v základních registrech, a to včetně údajů o rozhodnutích OVM. Referenční údaje vedené v RPP: 1. Referenčním údajem o agendě orgánu veřejné moci je: a) název agendy a její číselný kód, které jsou součástí číselníku agend, b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, který působnost stanovuje, c) výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě, d) výčet orgánů veřejné moci, které agendu vykonávají, nebo jejich souhrnné označení, e) název ústředního správního úřadu nebo jiného správního úřadu s celostátní působností, jehož agenda byla registrována, a identifikátor tohoto orgánu, f) výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon agendy registrovány, a identifikátor příslušného orgánu, 9

10 g) výčet základních registrů nebo agendových informačních systémů, do kterých je pro výkon agendy nezbytné zajistit přístup k údajům v nich vedeným, h) výčet rolí nezbytných pro výkon agendy, i) údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým referenčním údajům v základních registrech podle písmene g) určených jednotlivými rolemi, j) údaj o rozsahu oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům v agendových informačních systémech podle písmene g) určených jednotlivými rolemi, k) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné moci oprávněn k přístupu k údajům vedeným v základním registru nebo v agendovém informačním systému jiného správce. 2. Referenčními údaji o právech a povinnostech osob jsou dále údaje o určitém právu nebo povinnosti osoby, pokud jiný právní předpis stanoví, že se o nich vedou údaje v registru podle tohoto zákona; v tomto případě referenčními údaji jsou: a) určité právo nebo povinnost, vymezené vazbou na příslušné ustanovení jiného právního předpisu a konkretizované tak, aby bylo zcela zřejmé, o jaké právo nebo povinnost a v jakém jejich rozsahu jde, b) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo obchodní firma nebo název, adresa sídla právnické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru osob, kterým právo nebo povinnost vznikly, c) název a kód agendy, při jejímž výkonu právo nebo povinnost vznikly. 3. zápis údajů editorem je ministerstvo, které též vede seznam čísel a názvů právních předpisů, které uvádějí povinnosti a pravomoci OVM. OVM zasílá oznámení o vykonávání působnosti v agendě do 30 dnů ode dne registrace agendy a je editorem referenčních údajů, požaduje získávání údajů ze základních registrů, požaduje získávání údajů z agendových informačních systémů jiných správců. 4. poskytování údajů - na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby dle 58 až 60 zákona ZZR čl. VIII. Postupy úředníků 1. oznámení o vykonávání působnosti v agendě provádí metodik základních registrů (zaměstnanec města, jmenovaný tajemníkem MěÚ do této funkce), který průběžně informuje tajemníka úřadu o všech změnách. Na základě oznámení o registraci provádí změny v agendách a koordinuje opatření k zajištění aktualizace vnitřních předpisů a interních dokumentů tak, aby byl zajištěn soulad se skutečným stavem. Dále eviduje všechny agendy s přehledem úředníků, kteří se na agendě podílí a jejich činnostní role. Ze své práce se zodpovídá tajemníkovi úřadu. 2. připojení jednotlivých AIS - za připojení jednotlivých AIS k ISZR zodpovídá odbor informatiky. Kromě technických podmínek odbor informatiky zajistí také evidenci AIS v IS o informačních systémech veřejné správy a odeslání žádostí o umožnění přístupu OVM ke službám vnějšího rozhraní ISRZ na SZR. Odbor informatiky rovněž zajistí archivaci logovacích údajů o přístupech k neveřejným údajům základních registrů a to po dobu nejméně jednoho roku. 3. přiřazení rolí jednotlivým úředním osobám na základě analýzy agendy provedené metodikem, vedoucími odborů a určeným strážníkem MP jsou přiřazeny jednotlivé role 10

11 agend určeným úředníkům MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem. Takto určení úředníci zodpovídají za řádné naplnění povinností, vyplývajících ze ZZR. 4. logování přístupu pro zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a ZZR jsou zaznamenávány veškeré přístupy (tzn. pořizování změn i prosté nahlížení na údaje). Výpisy těchto záznamů ke své osobě si může každý občan vyžádat a na jejich základě pak požadovat vysvětlení, proč bylo k jeho údajům přistupováno. 5. úřední postupy - úředník, který vykonává činnosti v registrovaných agendách dle zákona, zodpovídá za správný úřední postup. Ke své činnosti využívá referenční údaje ze základních registrů a doložení těchto údajů od občanů vyžaduje pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. Pokud úředník vykonává roli editora údajů v základním registru, provede zápis nebo změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně dozvěděl. Při zjištění nesouladu referenčních údajů se skutečným stavem uvědomí příslušného editora neprodleně prostřednictvím DS, u, interního sdělení. 6. Formuláře vystavené na webu města - údaje: jméno, příjmení, trvalý pobyt a číslo OP. Za správnou podobu formulářů vystavených na webu města odpovídají vedoucí odborů v rámci jejich kompetencí. Případnou úpravu formulářů řeší ve spolupráci s odborem informatiky. Publikaci formulářů zajistí na webu města OI. 7. Zabezpečení přístupu k neveřejným údajům - organizační opatření, která zabraňují neoprávněnému přístupu k údajům vedených v AIS a v základních registrech, jsou stanovena vnitřním předpisem Provozní řád IS města. čl. IX. Občané, právnické osoby a podnikatelé 1. Nedokládání referenčních údajů - občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby nemusí dokládat referenční údaje, které jsou o nich vedené v základních registrech. Výjimkou jsou případy, kdy referenční údaje chybí, jsou označeny jako nesprávné, vznikne oprávněná pochybnost o správnosti údaje nebo jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu. Nedokladování referenčních údajů klientem nemá vliv na povinnost identifikovat žadatele nebo předmět jeho podání a to prostřednictvím čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu) nebo kombinací údajů obsažených např. 36 zákona č. 500/2004 Sb. (přestože se jedná o referenční údaje): jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo narození, adresa místa trvalého pobytu. V některých případech mají přednost speciální zákony (např. zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel), kdy se při ohlášení změny místa k trvalému pobytu vyžaduje doložení vlastnictví bytu nebo domu. 2. Poskytnutí údajů ze základních registrů - občanům jsou poskytovány výpisy údajů, které jsou o nich vedeny v základních registrech. Výpisy jsou poskytovány na základě žádosti dle článku III. vydávání ověřených výstupů ze základních registrů. 3. Oznámení změn referenčních údajů třetím osobám - občan může zažádat o rozesílání informací o změně vybraných referenčních údajů (např. změna trvalého bydliště) dalším subjektům prostřednictvím žádosti podané na kontaktním místě veřejné správy. 11

12 čl. X. Služby datové schránky Pracoviště CzechPOINT zajišťuje příjem žádostí o výpis údajů ze základních registrů a příjem žádostí o rozesílání změn referenčních údajů třetím osobám (matrika, evidence obyvatel). Alternativní nástroj pro přístup k ZR v případě, že AIS nebude schopen komunikovat s ISZR, ale datová komunikace bude funkční, lze jako alternativního nástroje pro přístup k ZR využít a) Služby CzechPOINT@Office = sada formulářů v prostředí CzechPOINT@Office(tzv. Formulářový AIS FAIS) umožňující: - poskytovat referenční údaje (ověřit údaje vůči referenčním vedeným v ZR, - iniciovat proces reklamace referenčního údaje (vznesení pochybnosti o správnosti referenčního údaje), - nahlásit klientovi seznam osob, které budou formou datové schránky informování o změně referenčních údajů klienta (zmocnění k informaci o změnách). b) Prohlížečka dat ze základních registrů. čl. XI. Závěrečná ustanovení. 1. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem Tento vnitřní předpis byl schválen radou města dne , pod číslem usnesením R/536/2012. Mgr. Edita Vaňková v. r. starostka města 12

13 Příloha č. 1 přehled agend A42 Místní poplatky A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla A44 Stanovení stálých volebních okrsků A46 Uzavírání manželství a určování otcovství A49 Péče o zdraví lidu A50 Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými látkami A51 Státní pomoc po živelní či jiné pohromě A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy A115 Evidence obyvatel a rodná čísla A117 Občanské průkazy A118 Cestovní doklady občanů České republiky A120 Obchodní rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností A121 Živnostenské podnikání A123 Územní identifikace A338 O krizovém řízení A341 Požární ochrana A343 Obecní zřízení A345 Kontaktní místo veřejné správy A372 Knihovní zákon A378 Navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků A388 Veřejné rozpočty A397 Cenová regulace a kontrola A404 Provozování loterií a jiných podobných her A405 Správní poplatky A414 Matriky A419 Zbraně a střelivo A420 Obecní policie A432 Autorské právo A452 Výroba, šíření a archivování audiovizuálních děl A549 Péče o válečné hroby A560 Geologické práce A561 Podpora regionálního rozvoje A567 Vyvlastnění A569 Agenda speciálního stavebního úřadu A572 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepr. cest. A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví A687 Sčítání lidu, domů a bytů A721 Povodňová ochrana A761 Omezení nočního provozu zastaváren A819 Nouzové zásoby ropy a řešení stavu ropné nouze A821 Hospodářská opatření pro krizové stavy A893 Protidrogová politika A943 Myslivost A944 Činnosti dle zákona o zemědělství A946 Státní správa rybářství A951 Reprodukční materiál lesních dřevin A960 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o Státní báňské správě 13

14 A963 Ochrana přírody a krajiny A967 Státní správa lesů A998 Agenda o podmínkách provozu na pozemních komunikacích A1021 Daně spravované celními orgány A1023 Státní občanství ČR A1028 Správa, evidence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření A1029 Sociální zabezpečení A1042 Silniční doprava A1044 Veterinární zákon A1045 Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu A1046 Agenda řidičů A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečností způsobilost 14

Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13

Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13 Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13 čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem ÚMČ Praha 13 a upravuje postupy při aplikaci

Více

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl.

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl. Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí Čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem MěÚ Benešov nad Ploučnicí a upravuje postupy

Více

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb.

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. 111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009 o základních registrech Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Informace platné od 01.07.2012 Zpracovala: Mgr. Radomíra Křenová vedoucí kanceláře tajemníka Městský úřad Žamberk

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

2. V 2 písmeno e) zní: e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné

2. V 2 písmeno e) zní: e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné Strana 3036 Sbírka zákonů č. 192 / 2016 Částka 72 192 ZÁKON ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 655/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 655/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 655/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Základní registr obyvatel - ROB

Základní registr obyvatel - ROB Základní registr obyvatel - ROB státní občané ČR Evidované subjekty cizinci, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů občané

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Výrazné změny do vývoje informačního sytému veřejné správy (dále ISVS) přináší zákon číslo 111/2009 Sb. o základních registrech, jehož podstatná část - úplné

Více

DOPADY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ NA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVU. Setkání informatiků ORP Plzeňského kraje. Tomáš Hrabík Kateřina Candrová 24. 4.

DOPADY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ NA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVU. Setkání informatiků ORP Plzeňského kraje. Tomáš Hrabík Kateřina Candrová 24. 4. DOPADY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ NA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVU Setkání informatiků ORP Plzeňského kraje Tomáš Hrabík Kateřina Candrová 24. 4. 2012 Obsah prezentace Smysl a účel základních registrů Dopad zákona o základních

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení:

Více

Základní registr osob ROS

Základní registr osob ROS Základní registr osob ROS Ing. Stanislav Palas Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Vychází z návrhu zákona o základních registrech Základní principy pro ROS je jedním ze 4 základních registrů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Základní cíl RÚIAN základní zdroj údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách pro

Více

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek RÚIAN a ISÚI Jiří Formánek Obsah prezentace Úvod Základní registry Referenční údaje Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Konstitutivnost zápisů do RÚIAN Poskytování údajů z RÚIAN Adresní místa

Více

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend Registr práv a povinností Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend OBSAH 1 Úvod... 3 2 Analýza právních předpisů vztahujících se k vybraným agendám... 4 2.1 A115 - Evidence obyvatel

Více

Základní registry celková koncepce

Základní registry celková koncepce Základní registry celková koncepce Ondřej Felix Ministerstvo vnitra 15. prosince 2008. Praha 1 Proč jsou třeba základní registry roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity v různých evidencích veřejné

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

AIS Působnostní. Václav Hořeňovský. 12. dubna 2017

AIS Působnostní. Václav Hořeňovský. 12. dubna 2017 AIS Působnostní Václav Hořeňovský 12. dubna 2017 ZMĚNA AGENDY 2 Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy Změna agendy

Více

Dopady zavedení registru práv a

Dopady zavedení registru práv a Dopady zavedení registru práv a povinností na orgány veřejné moci Obsah Úvod Datové okruhy RPP Nástroje pro editaci údajů v RPP Přístup do RPP z AIS Postup naplnění RPP daty Závěr Legislativní podmínky

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@ 1/X OBSAH PREZENTACE Přínosy ROS Dopady ROS Na OVM Na podnikatelskou

Více

Rozšíření referenčních údajů a notifikací v ROB

Rozšíření referenčních údajů a notifikací v ROB Rozšíření referenčních údajů a notifikací v ROB Referenční údaje Definice Zákon č. 111/2009 Sb., 2, písm b) - referenčním údajem (je) údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Datové zprávy a agendy poskytující údaje

Datové zprávy a agendy poskytující údaje Datové zprávy a agendy poskytující údaje Mgr. Ondřej Žežula Odbor egovernmentu Ministerstvo vnitra 12. dubna 2017 Připomenutí hlavních změn v AIS RPP působnostním přeregistrace (změna agendy) nevyžaduje

Více

Metodická pomůcka pro matriční úřady Libereckého kraje Vypracovala: Mgr. Jaroslava Ježková a Mgr. Alena Pohlová Liberec,

Metodická pomůcka pro matriční úřady Libereckého kraje Vypracovala: Mgr. Jaroslava Ježková a Mgr. Alena Pohlová Liberec, METODICKÁ POMŮCKA PRO MATRIČNÍ ÚŘADY LK POSTUPY PO 1. 7. 2012 V SOUVISLOSTI SE SPUŠTĚNÍM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Vždy platí, že žadatel fyzická osoba se musí matričnímu úřadu při osobním podání jednání prokázat

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz "Registr územní identifikace, adres a nemovitostí" seznamuje studenty se stejnojmenných základním registrem veřejné správy.

Více

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Registr Osob v provozu od 1. července 2012 (opožděno o 12 měsíců) odhadovaná cena 385,425 milionů konečná cena 371,5 milionů realizátor ADASTRA, s.r.o. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010 http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3146 Sbírka zákonů č. 222 / 2012 222 ZÁKON ze dne 20. června 2012, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI. Výroční konference Mikulov, 4. září 2012

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI. Výroční konference Mikulov, 4. září 2012 ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI Přínosy, dopady a aktuální stav implementace ROS Výroční konference Mikulov, 4. září 2012 František Konečný ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

Jak jsme se naučili žít s registry (de lega lata, de lege ferenda) JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT)

Jak jsme se naučili žít s registry (de lega lata, de lege ferenda) JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT) Jak jsme se naučili žít s registry (de lega lata, de lege ferenda) JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT) jak jsme začínali naše vnitřní organizačně právní normy týkající se aplikace

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky 1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření inominátní smlouvy

Více

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Základní změny v architektuře e-governmentu ČR. Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009

Základní změny v architektuře e-governmentu ČR. Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009 Základní změny v architektuře e-governmentu ČR Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009 Současný stav v oblasti dat veřejné správy roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa Správní právo JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa Vnitřní správa V absolutistickém státě správa policejní - představovala veškerou vnitřní správní činnost Liberální právní stát vyčlenění specializovaných

Více

4 kategorie subjektů údajů Občané hlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu MČ Praha 8.

4 kategorie subjektů údajů Občané hlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu MČ Praha 8. Správce: Úřad městské části Praha, Zenklova 1/35, Praha Libeň, 00, IČO: 0003, telefon: 05 111, email: posta@praha.cz pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, tel.: 05 53, email: eva.janeckova@praha.cz

Více

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí Karel Štencel Konference ISSS - 6. 4. 2009 Obsah prezentace 1. Obsah RÚIAN 2. Aktualizace obsahu 3. Agendové IS pro RÚIAN 4. Vazba ISKN RÚIAN 5. Vazba RÚIAN ISKN

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H : 423. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

- 1 - *** 1 Úvodní ustanovení

- 1 - *** 1 Úvodní ustanovení - 1 - Platné znění vybraných ustanovení vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, s promítnutím navrhovaných změn Tato vyhláška stanoví 1 Úvodní ustanovení

Více

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci - (dále jen ROS )

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci - (dále jen ROS ) Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci - (dále jen ROS ) Ing. Jan Fischer, CSc. Český statistický úřad jan.fischer@czso.cz Obsah prezentace Legislativní úprava

Více

Příloha č. 4 Agendy odborů Městského úřadu Koryčany

Příloha č. 4 Agendy odborů Městského úřadu Koryčany Příloha č. 4 Agendy odborů Městského úřadu Koryčany Kancelář starosty a tajemníka Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost Knihovní

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

ORG generátor identifikátorů

ORG generátor identifikátorů ORG generátor identifikátorů Nová kompetence ÚOOÚ v roce 2010 Jiří Krump náměstek předsedy Hradec Králové 2009 1 motto Nechť místo občana mezi úřady obíhají data (a úředníci) 2 Základní podmínky 1. Je

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Strana 4500 Sbírka zákonů č. 359 / 2011 Částka 126 359 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

PŘÍPRAVA NA ZÁKLADNÍ REGISTRY ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ

PŘÍPRAVA NA ZÁKLADNÍ REGISTRY ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ PŘÍPRAVA NA ZÁKLADNÍ REGISTRY ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ ŠKOLENÍ Správci IS 19.6. Praha Krystal 225 Uživatelé 26.6. Olomouc Flora 292 28.6. Praha MK 323 3.7. Praha Krystal 126 10.7. Brno Nová radnice 120 12.7.

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Použití základních registrů

Použití základních registrů Použití základních registrů Kurz seznamuje s problematikou zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v rozsahu nezbytném pro pochopení důvodu jejich zavedení, vysvětlení principů fungování celého

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63) IV. Platné znění vyhlášky č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, s vyznačením navrhovaných

Více

ČÁST ČTVRTÁ OBCHODNÍ VĚSTNÍK

ČÁST ČTVRTÁ OBCHODNÍ VĚSTNÍK Platné znění příslušných částí nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické

Více

Od Základních registrů k Propojenému datovému fondu

Od Základních registrů k Propojenému datovému fondu Od Základních registrů k Propojenému datovému fondu Ing. Ondřej Felix CSc Ministerstvo vnitra ČR 3. 9. 2019, Mikulov Referenční rozhrani ( zákon 365/2000 Sb) Referenčním, sdíleným a bezpečným rozhraním

Více

SETKÁNÍ STAROSTŮ PLZEŇSKÝ KRAJ

SETKÁNÍ STAROSTŮ PLZEŇSKÝ KRAJ SETKÁNÍ STAROSTŮ PLZEŇSKÝ KRAJ 4.12.2014 ZÁKLADNÍ REGISTRY Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech potřeba zajistit veřejné správě garantované a aktuální nejčastěji používané údaje potřebné pro

Více

Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT

Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT Příloha č. 2 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 5 Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT OR ZR KN RT RZP FO RZP PO CRR SKD MA ISOH ISIR NZ AK-ELZ AK-LEZ RTPO ISDS-D1 ISDS-D2 ISDS-D3 ISDS-D4

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

1. 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů

1. 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů POPIS POSTUPU OBCÍ A STAVEBNÍCH ÚŘADŮ PŘI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 111/2009 SB., O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH (ZZR) A DOPROVODNÉHO ZÁKONA Č. 227/2009 SB. Cílem tohoto dokumentu je jednak

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nemovitostí RÚIAN Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Příloha č. 1. Pro všechny

Příloha č. 1. Pro všechny Pro všechny Příloha č. 1 Jedinečnost čísla jednacího (spisové značky) Vyhodnocením dosavadního provozu zápisů údajů AIS EO bylo zjištěno, že někteří zapisovatelé provádí vícero zápisů pod jedním číslem

Více

26801, Rpety. Stránka 1 z 8.

26801, Rpety. Stránka 1 z 8. Název zpracování: ADRESÁŘ ELEKTRONICKÉ POŠTY, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: 64 Příjem, označování, evidence a rozdělování

Více

Použití základních registrů

Použití základních registrů Reg. č. projektu: CZ 1.04/ 4.1.00/A3.00004 Použití základních registrů Pracovní sešit Materiál vznikl v rámci řešení projektu Vzdělávání v oblasti základních registrů a dalších kmenových projektů egovernmentu,

Více

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 101/2010 Sb. Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 159/2010 Sb. Změna:

Více

Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností: údaje informačního systému a jejich využití

Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností: údaje informačního systému a jejich využití Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností: údaje informačního systému a jejich využití PhDr. Jan Tretera Odbor veřejné správy a egovernmentu Ministerstvo vnitra Plzeň 15.

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Platné znění zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

Platné znění zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích Platné znění zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 142/2012 Sb. a č. 183/2017 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1) Pro účely

Více

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování Záznamy o činnostech zpracování Správce osobních údajů Pověřenec na ochranu osobních údajů Účel zpracování Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odstav. 1

Více

Právní rámec digitální technické mapy

Právní rámec digitální technické mapy Právní rámec digitální technické mapy Vladimír Weis Ministerstvo vnitra Technická mapa v souvislostech DMVS Odborná akce ČSGK Praha, 15. listopadu 2010 Obsah egovernment Základní registry Digitální mapa

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012

ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012 ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012 Český statistický úřad, 2012 CO JE ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB Základní registr osob (ROS) bude evidovat všechny typy právnických osob a jejich organizační složky, podnikající

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

podnikajících fyzických osob (ROS) na startu

podnikajících fyzických osob (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, datum narození, datum úmrtí, místo narození

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, datum narození, datum úmrtí, místo narození ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1. Zpracování osobních údajů za účelem evidence válečných hrobů a pietních míst (VH) Shromažďování, uchovávání, vč. ukládání na datové

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Odbor životního prostředí a zemědělství tel.č. 572 615 266 (268) ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58 odst. 3 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název /

Více

STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM

STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM KONFERENCE K E-TRŽIŠTÍM A E-AUKCÍM 25. DUBNA 2013 RNDr. Renata Novotná, SZR Základní registry klíčový projekt egovernmentu Co jsou základní registry Cíle základních

Více

ZÁKON O PRÁVU NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ. N á v r h s k u p i n y p o s l a n c ů ZÁKON. ze dne

ZÁKON O PRÁVU NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ. N á v r h s k u p i n y p o s l a n c ů ZÁKON. ze dne N á v r h s k u p i n y p o s l a n c ů ZÁKON ze dne... 2018 o právu na digitální služby a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Právo na digitální služby

Více

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Vypracoval: Lukáš Grill Dne: 10. ledna 2013 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je zapsána v OR Bankovní

Více

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) 26. února 2015, Zlín Ing. Marcela Vavříková Odbor územního plánování a stavebního řádu Obsah: 1. Základní registry 2. Projekt RÚIAN/ISÚI 3. Kontroly

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1. kapitola ÚVOD 4 Účel brožury 4

Více

ISZR a samospráva v roce 0

ISZR a samospráva v roce 0 ISZR a samospráva v roce 0 Podpora "statutára" orgánu veřejné moci (OVM) při naplňování povinností vyplývajících ze Zákonů o základních registrech Vladimír Dvořák ředitel divize Podnikové aplikace a služby

Více

ČÁST PRVNÍ Změna obecního zřízení. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna obecního zřízení. Čl. I ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů

Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT) Článek II. Předmět spolupráce

Více

Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry

Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry Jiří Dohnal Hradec Králové 12.4.2010 DOKUMENT DŮVĚRNOST www.i.cz 1 Osnova prezentace Vymezení pojmu Analýza problému a dat Změna

Více

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

Kategorie subjektu údajů: FO, člen statutárního orgánu právnické osoby, zmocněnec, oprávněná osoba orgánu veřejné moci, fyzická osoba z podnětu

Kategorie subjektu údajů: FO, člen statutárního orgánu právnické osoby, zmocněnec, oprávněná osoba orgánu veřejné moci, fyzická osoba z podnětu ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: obecní živnostenský úřad 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s podněty občanů a podněty jiných

Více

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová Reklamace a kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová Obsah Reklamace údajů RÚIAN Typy reklamací Nesprávnost Zjištění počtu reklamací Aplikace pro kontroly dat Základní přehled Zveřejněné kontroly 6. 6. 2017

Více