STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.

2 S t a t u t Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava vyhlašuje podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen zákon ) (dále jen statut ). Statut Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Fakulty bezpečnostního inženýrství (1) Fakulta bezpečnostního inženýrství je součástí Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO). Fakulta bezpečnostního inženýrství navazuje na dlouholetou tradici výuky studijních oborů zaměřených na bezpečnost a požární ochranu na VŠB-TUO. (2) Pro označování se užívá názvu Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, ve zkratce FBI VŠB TU Ostrava, FBI VŠB-TUO, případně FBI. Pro styk se zahraničím používá fakulta názvy uvedené v příloze č. 3. (3) Fakulta používá kulaté razítko se státním znakem České republiky 1 a textem VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Dále používá obdélníkové razítko. Vzory razítek jsou uvedeny v příloze č. 4. Razítka fakulty se liší pouze číslem. (4) Fakulta používá znak, jehož vzor je uveden v příloze č. 4. Znak je možno používat v černobílé i barevné verzi. (5) Sídlem fakulty je Ostrava. Čl. 2 Poslání FBI FBI je fakultou technického zaměření. Jejím základním úkolem je tvorba a realizace akreditovaných magisterských, doktorských a bakalářských studijních programů, programů celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím i uskutečňování vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti. Akreditované studijní programy a obory uskutečňované na fakultě jsou uvedeny na úřední desce FBI a VŠB-TUO. (1) V souvislosti s plněním svého základního úkolu může FBI vykonávat navazující doplňkovou činnost. 1 1 odst. 2 zákona ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, ve znění pozdějších předpisů. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 2/20

3 (2) FBI má právo konat habilitační řízení a konat řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech, jejichž seznam je uveden na úřední desce FBI a VŠB-TUO. (3) FBI stanovuje obsah a formy studia, svobodně rozvíjí vědecké bádání, volí a ustanovuje akademickou samosprávu, samostatně vybírá své učitele a studenty. (4) FBI má právo v rámci své působnosti uskutečňovat aktivity v oblasti zahraničních styků v souladu se statutem VŠB-TUO. Čl. 3 Vnitřní předpisy (1) Vnitřní předpisy jsou uvedeny v 33 zákona. (2) Vnitřními předpisy FBI jsou Statut Volební a jednací řád AS FBI Jednací řád VR FBI Disciplinární řád pro studenty FBI. Čl. 4 Vnitřní normy (1) Vnitřní normy FBI nepodléhají schválení v AS FBI. Vnitřními normami FBI jsou: a) příkaz, b) směrnice, c) pokyn, d) metodický pokyn, e) sdělení, f) opatření. (2) Vnitřní normy vydává v rozsahu kompetencí vymezených zákonem a vnitřními předpisy děkan. ČÁST DRUHÁ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A STUDIUM VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH Čl. 5 Přijímání ke studiu (1) Uchazeči o studium na FBI se člení zejména ve vztahu k formě a charakteru přijímacího řízení a k poplatkům spojeným se studiem takto: a) uchazeči, kteří dosud nestudovali na žádné vysoké škole, b) uchazeči, kteří již studovali na vysoké škole a studium řádně dokončili absolvováním, c) uchazeči, kteří již studovali na vysoké škole a studium ukončili jinak než absolvováním, d) uchazeči, kteří studují v rámci studijního programu FBI a chtějí studovat v jiném studijním programu FBI, e) uchazeči, kteří studují na ostatních fakultách VŠB-TUO, případně na jiných vysokých školách. (2) Údaje o studiu nutné pro členění uchazečů podle odst. 1 jsou povinnou součástí přihlášky ke studiu. (3) Pro uchazeče podle odst.. 1 písm. a) až c) je přijímací řízení organizováno podle čl. 6 až 8 a vyhlašuje se veřejně, pro uchazeče podle odst. 1 písm. d), e) je přijímací řízení vymezeno děkanem. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 3/20

4 Čl. 6 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu (1) Podrobná pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v návaznosti na zákon a vnitřní předpisy VŠB-TUO děkan. Tato pravidla musí obsahovat zejména: a) lhůtu pro podávání přihlášek a jejich formu, b) formu přijímací zkoušky se specifikací předmětů a požadovaných znalostí, c) způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky a dalších skutečností dokládajících předpoklady ke studiu v daném studijním programu, zejména výsledků maturitní zkoušky, absolutoria nebo státní zkoušky, d) pravidla upravující prominutí přijímací zkoušky nebo její části, e) minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu, f) nejvyšší počet studentů, které může fakulta přijmout v příslušných studijních programech, g) závazné termíny, zejména termíny konání přijímacích zkoušek a termíny, kdy může uchazeč v souladu s 50 odst. 6 zákona nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, h) způsob posuzování omluv nepřítomnosti při přijímací zkoušce, popř. vymezení možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, i) způsob vytváření zkušebních a přijímacích komisí a vymezení jejich povinností a pravomocí. Čl. 7 Přijímací zkouška (1) Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. (2) Přijímací zkouška je písemná, popř. i ústní. (3) Přijímací zkouška nebo její část může být uchazeči prominuta v návaznosti na předchozí výsledky studia a studijní aktivity. Podrobnosti o prominutí přijímací zkoušky nebo její části jsou vymezeny děkanem. Čl. 8 Průběh přijímacího řízení (1) Uchazeč o studium podává písemnou přihlášku, jejíž formu, obsah a přílohy stanoví děkan. (2) Má-li přihláška formální nedostatky, fakulta ji vrátí uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nesplnil základní podmínku pro přijetí. (3) Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek stanovený podle 58 odst. 1 zákona a čl. 10 odst. 2 statutu, nesplnil základní podmínku pro přijetí. (4) K přijímací zkoušce je uchazeč pozván písemně. Nedostaví-li se uchazeč bez písemné omluvy k přijímací zkoušce nebo není-li jeho omluva přijata, nekoná přijímací zkoušku. (5) Způsob vedení dokumentace o přijímací zkoušce a dalších skutečnostech rozhodných pro přijetí ke studiu stanoví děkan. (6) Pokud se uchazeči nepodaří doručit rozhodnutí o přijetí ke studiu zaslané do vlastních rukou na adresu uvedenou v přihlášce, je zveřejněno na úřední desce fakulty po dobu 30 dní. Dnem doručení je poslední den uvedené lhůty. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 4/20

5 Čl. 9 Zápis do studia (1) Uchazeči, který byl ke studiu přijat, vzniká podle 51 zákona právo na zápis do studia. Uchazeč je povinen se k zápisu osobně dostavit ve stanoveném termínu. Před tímto termínem a v mimořádných případech nejpozději do 5 dnů po tomto termínu se může uchazeč písemně omluvit. (2) Podmínkou pro zápis uchazeče, který studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, je uhrazení poplatku za studium podle 58 odst. 4 zákona. (3) Uchazeči, který byl ke studiu přijat, zaniká právo na zápis, jestliže: a) bez omluvy se ve lhůtě stanovené fakultou nedostavil k zápisu, b) jeho omluva nebyla uznána. (4) Jestliže omluva: a) byla uznána, je stanoven náhradní termín nebo forma zápisu do studia, b) nebyla uznána, je o této skutečnosti uchazeč neprodleně písemně informován zásilkou do vlastních rukou. (5) O omluvě, náhradním termínu nebo formě zápisu do studia rozhoduje děkan. (6) Veřejným přijetím studenta do akademické obce je slavnostní imatrikulace. Součástí imatrikulace je slavnostní slib studenta, jehož znění je uvedeno v příloze č. 5 statutu. (7) Ustanovení tohoto paragrafu platí přiměřeně pro opětovný zápis do studia po jeho přerušení. Čl. 10 Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (1) Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením se řídí čl. 9 statutu VŠB-TUO. (2) Poplatek musí být zaplacen nejdříve při doručení přihlášky ke studiu a nejpozději před zahájením přijímací zkoušky, pokud je přijímací zkouška součástí přijímacího řízení. (3) V případě, že je přijímací zkouška uchazeči prominuta, stanoví termín úhrady děkan. (4) Uchazečům se uhrazený poplatek nevrací. V případech hodných zvláštního zřetele může děkan výjimečně rozhodnout o vrácení poplatku nebo jeho části. Čl. 11 Studium (1) Studium se ve smyslu zákona řídí příslušnými studijními a zkušebními řády VŠB TUO a studijními programy FBI. Čl. 12 Poplatky za studium (1) Poplatky za studium se řídí Statutem VŠB-TUO. Čl. 13 Doklady o studiu (1) Doklady o studiu ve studijním programu a o absolvování studia ve studijním programu jsou specifikovány v 57 zákona. (2) Za vydání dokladů podle 57 odst. 6 písm. b) a c) a odst. 7 zákona, náhradních dokladů, které jsou stanoveny zákonem, a dalších zákonem nespecifikovaných dokumentů se požaduje úhrada. Výši úhrad stanoví rektor. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 5/20

6 ČÁST TŘETÍ ORGÁNY FBI Čl. 14 (1) Orgány FBI jsou orgány vymezené zákonem. Články 15 až 19 doplňují jejich působnost v rámci FBI. Čl. 15 Akademický senát (1) Členství v Akademickém senátu FBI (dále jen AS FBI ) je dobrovolné a nezastupitelné. (2) Funkční období AS FBI je tříleté. Členové AS FBI zůstávají ve funkci až do zvolení nového AS FBI a jeho předsednictva na společném zasedání odstupujícího a nového senátu. (3) AS FBI se skládá ze dvou komor, akademické a studentské. Počet členů akademické komory je šest, studentská komora má tři členy. (4) Ve své činnosti se AS FBI řídí Volebním a jednacím řádem akademického senátu FBI. AS FBI má právo na získání informací potřebných pro jeho činnost. Čl. 16 Děkan (1) Děkan je představitelem fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Právní postavení děkana je stanoveno 28 zákona. (2) Děkana jmenuje a odvolává rektor na návrh AS FBI. Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu ve smyslu 28 odst. (3) zákona v souladu s Volebním a jednacím řádem AS VŠB- TUO. (3) Děkanovi jsou přímo odpovědni za svoji činnost proděkani, vedoucí kateder, tajemník, vedoucí účelových a detašovaných pracovišť fakulty a další pracovníci stanovení organizačním řádem. (4) Děkan je odpovědný za účelné využívání finančních prostředků a za řádné hospodaření s majetkem svěřeným fakultě. (5) Děkan podle 28 odst. 5 zákona: a) vydává rozhodnutí o počtu proděkanů a o rozsahu jejich působnosti, b) vydává pokyn k zastupování v jednotlivých případech. (6) Děkan dále zejména: a) vyhlašuje statut FBI, vnitřní předpisy FBI a vnitřní normy FBI, b) pověřuje vedoucí funkcí a ruší pověření vedoucí funkcí vedoucí kateder, vedoucí účelových, sdružených a detašovaných pracovišť a vedoucí oddělení, c) jmenuje a odvolává zástupce vedoucích kateder, zástupce vedoucích účelových, sdružených a detašovaných pracovišť, d) v souladu se studijními a zkušebními řády VŠB-TUO jmenuje a odvolává radu studijního programu a předsedu rady studijního programu, e) ustavuje po projednání ve vědecké radě oborové rady doktorských studijních programů a jmenuje a se souhlasem VR FBI odvolává volbou stanoveného předsedu oborové rady, f) jmenuje a odvolává garanty studijních programů a studijních oborů, g) jmenuje a odvolává předsedy, místopředsedy a členy komisí pro státní zkoušky a obhajoby dizertačních prací. (7) Způsob volby kandidáta na děkana je uveden ve Volebním a jednacím řádu Akademického senátu FBI. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 6/20

7 Čl. 17 Vědecká rada (1) Členy vědecké rady FBI (dále jen VR FBI ) jmenuje děkan v souladu se zákonem, přičemž přihlíží k zastoupení oblastí, které tvoří zaměření FBI. Kromě těchto členů může děkan jmenovat čestné členy VR FBI s hlasem poradním. (2) Děkan jmenuje tajemníka VR FBI, který není jejím členem. Tajemník je přítomen i neveřejné části zasedání. (3) Činnost VR FBI se řídí zákonem. (4) Jednání VR FBI upravuje Jednací řád vědecké rady FBI. (5) Funkční období členů VR FBI je shodné s funkčním obdobím děkana. Čl. 18 Disciplinární komise (1) Disciplinární komise je zřízena a jmenována děkanem a jedná v souladu se zákonem, Disciplinárním řádem pro studenty VŠB-TUO a Disciplinárním řádem pro studenty FBI. (2) Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. Čl. 19 Tajemník (1) Postavení tajemníka je vymezeno 32 zákona. Čl. 20 Poradní orgány (1) Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Členy kolegia jmenuje děkan. Děkan projednává v kolegiu zásadní otázky činnosti a řízení fakulty a vyjadřuje se k zásadním otázkám činnosti a řízení školy. (2) K řešení problémů FBI mohou být zřízeny komise. (3) Komise jsou zřizovány AS FBI nebo děkanem nebo po jejich vzájemné dohodě. ČÁST ČTVRTÁ ORGANIZACE FBI Čl. 21 Členění FBI (1) Organizačními útvary FBI jsou děkanát, katedry, účelová a detašovaná pracoviště fakulty. Čl. 22 Děkanát (1) Děkanát je výkonným orgánem zabezpečujícím hospodářsko-správní chod fakulty ve všech oblastech, které se týkají fakulty jako celku. (2) Děkanát tvoří: a) sekretariát děkana, b) studijní oddělení, c) úsek pro vědu, rozvoj, zahraniční styky a ekonomiku. (3) Náplň činnosti děkanátu stanoví děkan. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 7/20

8 Čl. 23 Katedry (1) Katedry jsou základními pedagogickými a vědeckými pracovišti fakulty. Jsou plně zodpovědné za obsah a kvalitu výuky a za výsledky vědecké práce. (2) Seznam kateder FBI je uveden v příloze č. 1. (3) Katedry zřizuje a zrušuje děkan se souhlasem AS FBI. (4) Mezi katedrami je možno zřizovat sdružená pracoviště. Sdružená pracoviště zřizuje a zrušuje děkan se souhlasem AS FBI. (5) Vnitřní organizaci kateder a sdružených pracovišť stanoví děkan po schválení v AS FBI. (6) V rámci katedry je možno zřizovat účelová pracoviště. Účelová pracoviště zřizuje a zrušuje děkan na návrh vedoucího katedry. (7) Organizaci účelových pracovišť stanoví vedoucí katedry po schválení děkanem. (8) Vedoucí kateder pověřuje vedením děkan na základě výběrového řízení. Funkční období vedoucího katedry je nejvýše pětileté. (9) Vedoucí katedry je odpovědný děkanovi. Vedoucí katedry zabezpečuje plnění výchovně vzdělávacích a vědeckých úkolů katedry. Odpovídá za majetek a finanční prostředky svěřené katedře, za jejich efektivní využívání, za bezpečnost práce, požární ochranu a hygienu práce. Jmenuje tajemníka katedry a vědeckého tajemníka katedry. (10) Zástupce vedoucího katedry jmenuje děkan na návrh vedoucího katedry. Zástupce vedoucího katedry se podílí na organizování činnosti katedry v rozsahu stanoveném vedoucím katedry. (11) Katedry se mohou členit na oddělení. (12) Vedoucí oddělení jsou pověřeni vedením oddělení děkanem na návrh vedoucího katedry. Vedoucí oddělení řídí v rozsahu stanoveném vedoucím katedry činnost příslušného oddělení a odpovídá za ni vedoucímu katedry. Odpovídá za obsahovou a odbornou stránku výuky v příslušných studijních předmětech s vazbou na obsahově příbuzné nebo navazující studijní předměty, celkový rozvoj předmětů, které oddělení vyučuje a jejich soustavnou inovaci na základě rozvoje vědy a potřeb společenské praxe. (13) Tajemník katedry zajišťuje organizační, hospodářské a administrativně správní úkoly katedry v rozsahu stanoveném vedoucím katedry. (14) Vědecký tajemník katedry zajišťuje agendu, evidenci a administrativní záležitosti katedry při zajišťování vědecké činnosti. (15) Katedry jsou financovány ze státních, vlastních a ostatních zdrojů FBI v souladu s Pravidly hospodaření VŠB-TUO. Čl. 24 Účelová a detašovaná pracoviště FBI (1) Zřízení a organizaci účelových a detašovaných pracovišť fakulty stanoví děkan po schválení v AS FBI. (2) Vedoucí účelového nebo detašovaného pracoviště je pověřen vedením děkanem. (3) Vedoucí účelového nebo detašovaného pracoviště fakulty je odpovědný děkanovi. Zabezpečuje plnění úkolů pracoviště. Odpovídá za majetek a finanční prostředky svěřené pracovišti, za jejich efektivní využívání, za bezpečnost práce, požární ochranu a hygienu práce. (4) Seznam účelových a detašovaných pracovišť FBI je uveden v příloze č. 2. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 8/20

9 Čl. 25 Rada studijního programu (1) Radu studijního programu jmenuje děkan v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TUO a Studijním a zkušebním řádem pro studium v magisterských studijních programech VŠB-TUO. (2) Postavení a činnost Rady studijního programu se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TUO a Studijním a zkušebním řádem pro studium v magisterských studijních programech VŠB-TUO. Čl. 25a Garant studijního programu (1) Garant studijního programu je jmenován děkanem fakulty a odpovídá mu za svoji činnost. (2) Garant studijního programu zabezpečuje rozvoj příslušného studijního programu zejména tím, že ve spolupráci s radou studijního programu, garanty studijních oborů a vedoucími kateder: a) určuje zaměření studijního programu tak, aby odpovídal zejména vědeckým poznatkům, vývojovým trendům a potřebám praxe, b) koordinuje tvorbu studijních plánů a osnov jednotlivých oborů studijního programu. Čl. 26 Garant studijního oboru (1) Garant studijního oboru je jmenován děkanem fakulty a odpovídá mu za svoji činnost. Metodicky je podřízen příslušnému garantovi studijního programu. (2) Garant studijního oboru zabezpečuje ve spolupráci s radou studijního programu a garantem studijního programu rozvoj příslušného studijního oboru zejména tím, že ve spolupráci s vedoucími kateder: a) určuje zaměření studijního oboru tak, aby odpovídal zejména vědeckým poznatkům, vývojovým trendům a potřebám praxe, b) koordinuje tvorbu studijních plánů a osnov oboru. ČÁST PÁTÁ STUDENTI A ZAMĚSTNANCI Čl. 27 Studenti (1) Postavení, práva a povinnosti studenta FBI jsou vymezena zákonem, vnitřními předpisy a normami VŠB-TUO a FBI. (2) Studentem FBI se stává uchazeč dnem zápisu do studia na FBI. (3) Za příkladné plnění povinností nebo za mimořádné výsledky nad rámec povinností lze studentovi udělit pochvalu, čestné uznání a/nebo mimořádné stipendium. Tato ocenění uděluje děkan nebo na návrh děkana rektor. S udělením pochvaly a čestného uznání může být spojena peněžitá odměna udělená z prostředků FBI, popřípadě VŠB-TUO. Čl. 28 Akademičtí pracovníci (1) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 9/20

10 (2) Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti. (3) Akademickým pracovníkem může být pouze osoba s odpovídající kvalifikací. Kvalifikační podmínky profesorů stanoví 73 až 75 zákona. Kvalifikační podmínky docentů stanoví 71, 72 a 75 zákona. Kvalifikační podmínky ostatních akademických pracovníků stanoví vědecká rada VŠB-TUO ve spolupráci s vědeckou radou FBI. (4) Ve věci pracovněprávních vztahů rozhodují nebo jednají s akademickými pracovníky orgány FBI v souladu se zákonem. Čl. 29 Tvůrčí volno (1) Akademickému pracovníku lze poskytnout tvůrčí volno ve smyslu 76 zákona. (2) O udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník rektora prostřednictvím děkana. Čl. 30 Ostatní zaměstnanci (1) Kromě členů akademické obce působí na FBI další zaměstnanci, jejichž působnost a pracovní povinnosti stanovuje děkan. (2) Ve věci pracovněprávních vztahů platí přiměřeně ustanovení čl. 28 odst. 5. ČÁST ŠESTÁ PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ Čl. 31 (1) Hospodaření FBI se řídí Pravidly hospodaření VŠB-TUO. (2) FBI rozhoduje o nakládání s přidělenými finančními prostředky a s prostředky získanými z doplňkové činnosti ve smyslu zákona. ČÁST SEDMÁ HODNOCENÍ ČINNOSTI FBI Čl. 32 (1) FBI hodnotí každoročně svoji činnost a zpracuje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty. (2) Hodnocení činnosti FBI a zpracování výroční zprávy se řídí čl. 31 a 32 statutu VŠB-TUO. ČÁST OSMÁ AKADEMICKÉ SYMBOLY A OBŘADY Čl. 33 Akademické insignie (1) Insignie fakulty (akademické žezlo, řetězy a standarta) jsou vnějším výrazem důstojnosti, pravomoci a zodpovědnosti děkana a proděkanů při slavnostních příležitostech a obřadech fakulty. Jsou rovněž výrazem tradic fakulty. (2) Vysokoškolské taláry jsou oprávněni používat při slavnostních příležitostech: a) děkan a proděkani v barvách fakulty, správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 10/20

11 b) členové vědecké rady a ostatní akademičtí pracovníci a vědečtí pracovníci podle rozhodnutí děkana černé, c) významní pracovníci a hosté fakulty černé, d) pedel talár pedelů, e) absolventi bakalářských a magisterských studijních programů absolventské taláry. (3) Použití a způsob uložení insignií se řídí rozhodnutím rektora. Čl. 34 Akademické obřady (1) Děkan je uváděn do funkce slavnostní inaugurací za účasti členů akademické obce a pozvaných hostů. Při této příležitosti zpravidla prosloví inaugurační řeč. (2) Slavnostní imatrikulace nově přijatých studentů je veřejným výrazem přijetí studenta do akademické obce FBI VŠB-TUO. Součástí imatrikulace je slavnostní slib, jehož znění je v příloze č. 5. (3) Promoce je slavnostní akt, při němž akademičtí funkcionáři fakulty odevzdávají absolventům studia ve všech typech studijních programů vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Promoce absolventů bakalářských studijních programů organizuje děkan, promoce absolventů magisterských studijních programů organizuje děkan ve spolupráci s rektorem. Promoci absolventů doktorských studijních programů provádí rektor. Součástí promoce je slavnostní slib, jehož znění je v příloze č. 5. (4) Při akademických obřadech a promocích jsou užívána tradiční latinská oslovení akademických funkcionářů: a) oslovení rektora je Vaše Magnificence (vznešenosti), b) oslovení prorektora je Honorabilis (ctihodný). V případě, že prorektor zastupuje rektora, je oslovován Vaše Magnificence, c) oslovení děkana je Spectabilis (slovutný), d) oslovení proděkana je Honorabilis. V případě, že proděkan zastupuje děkana, je oslovován Spectabilis. (5) Fakulta uděluje Zlatou medaili FBI významným pracovníkům a vynikajícím studentům, jakož i dalším osobám, které se zasloužily o rozvoj fakulty, vědy, vzdělanosti a demokracie. Podmínky pro udělování medailí stanoví děkan. (6) Při významných výročích FBI uděluje fakulta Pamětní medaile FBI významným pracovníkům a vynikajícím studentům, jakož i dalším osobám, které se zasloužily o rozvoj fakulty, vědy a vzdělanosti. Podmínky pro udělování medailí stanoví děkan. (7) Fakulta navrhuje udělení pamětní medaile VŠB-TUO významným pracovníkům a vynikajícím studentům, jakož i dalším osobám, které se zasloužily o rozvoj fakulty, vědy, vzdělanosti a demokracie. Podmínky pro udělování medailí stanoví rektor. ČÁST DEVÁTÁ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Čl. 35 Přechodná ustanovení (1) Do doby ustavení jednotlivých orgánů uvedených v 25 zákona vykonává v nezbytném rozsahu jejich působnost osoba pověřená rektorem. (2) Orgány fakulty musí být ustaveny do jednoho roku od zřízení fakulty. (3) Katedra ochrany obyvatelstva uvedená v příloze č. 1 se zřizuje k Do se Katedra požární ochrany uvedená v příloze č. 1 nazývá Katedra požární ochrany a ochrany správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 11/20

12 obyvatelstva. K se stávající Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva transformuje na Katedru požární ochrany uvedenou v příloze č. 1. Katedra bezpečnostních služeb uvedená v příloze č. 1 se zřizuje k Čl. 36 Účinnost (1) Tento statut byl v souladu s 27 odst. 1 písm. b) zákona schválen dne (2) Tento statut v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem VŠB-TUO, které bylo provedeno dne prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. děkan FBI Přílohy: 1. Seznam kateder FBI 2. Seznam účelových a detašovaných pracovišť FBI 3. Cizojazyčné názvy FBI 4. Razítka a znak FBI 5. Akademické sliby na FBI správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 12/20

13 ZMĚNY Změna 1: Doplnění čl. 24 bylo schváleno podle 27 odstavec (1) písm. b) zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS FBI dne 2. března 2005 a podle 9 odstavec (1) písmeno b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS VŠB TU Ostrava dne 15. března Změna 2: Změna Přílohy č. 1 byla schválena podle 27 odstavec (1) písm. b) zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS FBI dne 29. září 2005 a podle 9 odstavec (1) písmeno b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS VŠB TU Ostrava dne 13. prosince Změna 3: Změna statutu byla schválena podle 27 odstavec (1) písm. b) zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS FBI dne 15. září 2009 a a podle 9 odstavec (1) písmeno b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS VŠB TU Ostrava dne 1. prosince Změna 4: Změna statutu (změna čl. 35 odst. 3, změna přílohy č. 1 a přílohy č. 3) byla schválena podle 27 odstavec (1) písm. b) zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS FBI dne 1. března 2011 a podle 9 odstavec (1) písmeno b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS VŠB TU Ostrava dne 8. března Změna 5: Změna statutu (změna znění přílohy č. 5) byla schválena podle 27 odstavec (1) písm. b) zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS FBI dne a podle 9 odstavec (1) písmeno b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS VŠB TU Ostrava dne Změna 6: Změna statutu (změna znění přílohy č. 1 a 3) byla schválena podle 27 odstavec (1) písm. b) zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS FBI dne a podle 9 odstavec (1) písmeno b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) AS VŠB TU Ostrava dne prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. děkan FBI správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 13/20

14 Seznam kateder Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Katedra požární ochrany Katedra bezpečnosti práce a procesů Katedra ochrany obyvatelstva Katedra bezpečnostních služeb správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 14/20

15 Seznam účelových a detašovaných pracovišť Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účelová pracoviště: Provoz laboratoří a výpočetní techniky Středisko praktické přípravy Laboratoř výzkumu a managementu rizik správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 15/20

16 Názvy Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v cizích jazycích Názvy Fakulty bezpečnostního inženýrství anglicky Faculty of Safety Engineering německy Fakultät für Sicherheitsingenieurwesen francouzsky Faculté de Génie de Sécurité španělsky Facultad de Ingeniería de Seguridad rusky Факультет инжиниринга безопасности Názvy kateder FBI Katedra požární ochrany anglicky Department of Fire Protection německy Lehrstuhl für Brandschutz francouzsky Département de Protection contre l Incendie španělsky Departamento de Protección contra Incendios rusky Кафедра противопожарной защиты Katedra bezpečnosti práce a procesů anglicky Department of Occupational and Process Safety německy francouzsky španělsky rusky Lehrstuhl für Arbeits- und Prozesssicherheit Département de Sécurité de Travail et des Processus Departamento de Seguridad de Trabajo y de Procesos Кафедра безопасности труда и процессов Katedra ochrany obyvatelstva anglicky Department of Civil Protection německy Lehrstuhl für Bevölkerungsschutz francouzsky Département de Sécurité Civile španělsky Departamento de Protección Civil rusky Кафедра защиты населения Katedra bezpečnostních služeb anglicky Department of Security Services německy Lehrstuhl für Sicherheitsdienste francouzsky Département des Services de Sécurité španělsky Departamento de Servicios de Seguridad rusky Кафедра службы безопасности správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 16/20

17 Razítka a znak Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava ČÁST PRVNÍ RAZÍTKA čl. 1 Kulaté razítko NENÍ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ čl. 2 Obdélníkové razítko NENÍ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 17/20

18 ČÁST DRUHÁ ZNAK čl. 3 Znak v černobílém provedení čl. 4 Znak v barevném provedení správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 18/20

19 Akademické sliby na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava čl. 1 Imatrikulační slib Jako studenti Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava čestně slibujeme, že svým studiem a svým jednáním budeme usilovat o uchování dobrého jména naší vysoké školy a že se nedopustíme ničeho, čím bychom poškodili její vážnost. čl. 2 Promoční slib bakaláře Zavazujeme se respektovat a ctít Českou republiku a Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava. Slibujeme, že si vždy, jak při plnění svých profesních povinností, tak i ve svém každodenním životě, budeme počínat v souladu s platným právním řádem, jakož i nepsaným morálním - etickým kodexem, to vše v zájmu zachování důstojnosti a dobrého jména Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Čestně tímto prohlašujeme, že jsme si vědomi své osobní odpovědnosti za další rozvoj vědního oboru, jehož jsme absolventy, a poslání vědy při rozvíjení naší společnosti. Jsme si vědomi nutnosti prohlubovat a rozšiřovat své odborné znalosti a zkušenosti ve shodě s posláním bakaláře, a k tomu se Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava zavazujeme. Prohlašujeme, že vždy budeme naši alma mater Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava zachovávat ve vážnosti a úctě. To vše tímto s vůlí skutečnou, svobodnou a vážnou čestně prohlašujeme a slibujeme. čl. 3 Promoční slib inženýra Zavazujeme se respektovat a ctít Českou republiku a Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava. Slibujeme, že si vždy, jak při plnění svých profesních povinností, tak i ve svém každodenním životě, budeme počínat v souladu s platným právním řádem, jakož i nepsaným morálním - etickým kodexem, to vše v zájmu zachování důstojnosti a dobrého jména Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Čestně tímto prohlašujeme, že jsme si vědomi své osobní odpovědnosti za další rozvoj vědního oboru, jehož jsme absolventy, a poslání vědy při rozvíjení naší společnosti. Jsme si vědomi nutnosti prohlubovat a rozšiřovat své odborné znalosti a zkušenosti ve shodě s posláním bakaláře, a k tomu se Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava zavazujeme. Prohlašujeme, že vždy budeme naši alma mater Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava zachovávat ve vážnosti a úctě. To vše tímto s vůlí skutečnou, svobodnou a vážnou čestně prohlašujeme a slibujeme. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 19/20

20 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize A B Změna v číslování dokumentu FBI_LEG_06_001 verze C nahrazen novým dokumentem FBI_VP_11_001 verze A Zapracování změn v příloze č. 5 změny znění imatrikulačního, magisterského a bakalářského slibu. Zapracování změn názvu katedry v přílohách č. 1 a 3 Jméno a podpis garanta dokumentu prof. Ing. Poledňák, PhD. Prof. Ing. Poledňák, PhD. správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 20/20

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne 10. prosince 2013 Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1

Více

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT Preambule Fakulta mezinárodních vztahů, jako součást Vysoké školy ekonomické v Praze, uskutečňuje akreditované studijní programy v oblasti

Více

STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje podle 27 odst. 1 písm. B), 33 odst. 2 písm. A) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan 29. 1. 2015 doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., v. r. Právní kontrola:

Více

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ze dne 27. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014

XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014 XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 4. ledna 2006 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Statut Fakulty stavební

Statut Fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 30.8.2017 Statut Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Statut Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Více

Statut Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 1. srpna 2008

Statut Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 1. srpna 2008 Vnitřní předpisy Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

IX. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 10. června 2014

IX. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 10. června 2014 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY STATUTÁRNÍHO ZNAKU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY STATUTÁRNÍHO ZNAKU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY STATUTÁRNÍHO ZNAKU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento předpis upravuje užívání statutárního znaku Univerzity Hradec Králové (dále jen "UHK") UHK a jejími

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA Ev. č.: 12/611/2014-2994 V Brně dne 1. září 2014 Výtisk jediný Počet listů: 8 Schvaluji. plukovník doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. děkan Fakulty

Více

XVII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

XVII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ XVII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ze dne 20. května 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

ŘÁD IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ VŠZ, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Imatrikulace

ŘÁD IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ VŠZ, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Imatrikulace ŘÁD IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ VŠZ, o. p. s. Akademická rada VŠZ, o. p. s. se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA STATUT CEN REKTORA prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA Platný od: 5. 10. 2012 Ruší: Statut Ceny rektora za vědeckou a výzkumnou činnost z 1. 5. 2011 Statut ceny rektora za uměleckou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 3. září 2014 č. 724 Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro energetickou

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 11. 9. 2017 Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci OBSAH STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY... 4 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI... 4 ČÁST I Úvodní ustanovení... 4 1 Úvodní ustanovení... 4 ČÁST II Akademická

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2018 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava ze dne 1. ledna 2018 Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 1. 2. 2017 Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/18 Statut Ekonomické fakulty

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost v aktuálním znění: 14. 9. 2018 Účinnost v aktuálním znění: 14. 9. 2018 I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 3 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: právní oddělení Předkladatel: RNDr. Josef

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Preambule Členové Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění dalších zákonů

Více

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne.. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí a dalších součástí

Více

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku L871/RDZ/MSPH STANOVY SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL, z.s. Čl. 1 Název spolku: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. (dále též spolek ) Sídlo spolku: Hotel Legie, Sokolská 486/33, 120

Více

Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn

Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn České vysoké učení technické v Praze Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn Petr Olšák petr@olsaknet 1 Setkání senátorů AS ČVUT, Temešvár, 7 6 2015 http://petrolsaknet/novela/ Aktuální stav Dne

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 2. května 2016 Cena Kč 126, O B S A H : 137. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS O AKADEMICKÝCH INSIGNIÍCH A AKADEMICKÝCH OBŘADECH ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VNITŘNÍ PŘEDPIS O AKADEMICKÝCH INSIGNIÍCH A AKADEMICKÝCH OBŘADECH ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. května 2017

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015 SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015 Směrnice děkana o studiu na Hudební fakultě JAMU konkretizuje pravidla daná Studijním a

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Vysoká škola B. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze)

Vysoká škola B. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze) Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí Publikace vyjadřuje pouze názory autorů, Evropská komise není odpovědná za používání informací obsažených v publikaci Vysoká škola B Kvalita a zainteresované

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-SD-5/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA- SMĚRNICE DĚKANA Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity

Více

S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství

S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Účinnost dokumentu od: 26.6.2007 S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Ostrava 2007 Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu 20. 10. 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1) Doktorský studijní program (DSP) se uskutečňuje v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2012

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2012 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2013 Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2012 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Lébl, Mrozek Malátek, Kroupová doc.

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Vyhlásené: 14.08.1985 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1985 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 60 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne xx.xx.xxxx Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Směrnice rektora č. 03R/2015 GRANTOVÝ SYSTÉM ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Směrnice rektora č. 03R/2015 GRANTOVÝ SYSTÉM ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ rektorka Směrnice rektora č. 03R/2015 GRANTOVÝ SYSTÉM Plzeň 30. ledna 2015 ZCU 002488/2015 Tato směrnice v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od:

VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od: VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od: 18.2.2014 Statut Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 220/2000 Sb. a zákonem č. 342/2005 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE

DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE DS č. 14 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE Datum vydání: 22. 1. 2013 Účinnost od: 12. 2. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy STATUT 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Statut. únor Praha

Statut. únor Praha Statut únor 2016 Praha 2 Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, z.ú. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. LISTOPADU 2015

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. LISTOPADU 2015 II. Úplné znění Řádu imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy v Praze (včetně příloh) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 323/2008

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více