Statut fakulty stavební

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut fakulty stavební"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem

2 STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/18

3 Obsah: 1. Úvodní ustanovení Činnost FAST VŠB-TUO Samospráva FAST VŠB-TUO Akademické symboly a obřady Závěrečná ustanovení Příloha č. 1 Znak, logo, razítko a cizojazyčné názvy FAST Příloha č. 2 Organizační schema FAST Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 2/18

4 Úvodní ustanovení Část první Čl. 1 Zřízení Fakulty stavební 1. Fakulta stavební (dále jen FAST nebo fakulta ) je součástí Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ) a navazuje na dlouholetou tradici dřívějších montánních učilišť v Jáchymově (založeno r. 1716) a v Příbrami (založeno r. 1849), které ve své době zajišťovaly výuku stavebních disciplín. 2. Fakulta byla založena 1. ledna 1997 jako samostatná fakulta VŠB-TUO. Fakulta používá znak, logo a kulaté razítko se státním znakem a textem jak je uvedeno v příloze č. 1 Statutu FAST (dále jen Statut ). 3. Pro styk se zahraničím fakulta používá názvy uvedené v příloze č Sídlem fakulty je L. Podéště 1875, Ostrava-Poruba, Čl. 2 Poslání fakulty 1. Statut FAST vychází ze zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a ze Statutu VŠB-TUO. Statut vyhlašuje děkan FAST po schválení Akademickým senátem FAST VŠB-TUO (dále je Senát ) a Akademickým senátem VŠB-TUO. 2. O organizaci a činnosti FAST rozhodují v souladu s výše uvedeným zákonem a v jeho mezích orgány samosprávy (viz čl. 10 odst. 1). 3. Fakulta realizuje pedagogickou, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost v programech bakalářského, magisterského a doktorského studia. Studijní programy jsou akreditovány podle zákona a jejich seznam je zveřejněn na úřední desce FAST a elektronickou formou na portále FAST VŠB-TUO. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 3/18

5 Čl. 3 Práva fakulty 1. Samosprávné orgány FAST mají právo rozhodovat nebo jednat jménem VŠB-TUO v těchto věcech týkajících se fakulty: a ) tvorba a uskutečňování studijních programů, b ) zaměření a organizace,vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, c ) pracovněprávní vztahy, d ) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem, e ) zahraniční styky, f ) ustanovování samosprávných orgánů FAST a pořádání vnitřní organizace FAST, g ) nakládání s přidělenými finančními prostředky, h ) konání doplňkové činnosti a nakládání s prostředky získanými z této činnosti v souladu s Pravidly hospodaření VŠB TUO. 2. Orgány FAST dále rozhodují ve věcech, kterými je pověří rektor VŠB-TUO. Čl. 4 Vnitřní předpisy a normy fakulty 1. Vnitřní předpisy jsou: a) Statut FAST, Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 4/18

6 b) Volební a jednací řád akademického senátu FAST, c) Jednací řád vědecké rady FAST. 2. Pro fakultu jsou dále závazné následující vnitřní předpisy školy: a) Mzdový předpis pro zaměstnance VŠB-TUO, b) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠB-TUO, c) Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TUO, d) Studijní a zkušební řád pro studium v magisterských studijních programech VŠB-TUO, e) Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TUO, f) Stipendijní řád VŠB-TUO, g) Disciplinární řád pro studenty VŠB-TUO, h) Řád celoživotního vzdělávání VŠB TUO, i) Statut hostujícího profesora VŠB-TUO, j) Řád přijímacího řízení VŠB-TUO, k) Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob. 3. Fakulta se dále řídí směrnicemi, které vyhlašuje děkan. Tyto směrnice nepodléhají schválení Senátu, ten se k nim pouze vyjadřuje. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 5/18

7 Činnost FAST VŠB-TUO Část druhá Čl. 5 Studijní program 1. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. Akreditaci studijních programů uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2. Seznam akreditovaných studijních programů, jejich typ, forma výuky a standardní doba studia je zveřejněn na úřední desce FAST a elektronickou formou na portále FAST VŠB-TUO. 3. Bakalářské studium se řádně ukončuje obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou před komisí, která je jmenována děkanem. Absolventům se přiznává akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). 4. Magisterské studium se řádně ukončuje obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou před komisí, která je jmenována děkanem. Absolventům se přiznává akademický titul inženýr (ve zkratce Ing. uváděný před jménem). V magisterském studiu Architektura a stavitelství se absolventům přiznává titul inženýr architekt (ve zkratce Ing. arch. uváděný před jménem). 5. Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce před komisí, která je jmenována děkanem. Absolventům se uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph. D. uváděné za jménem). 6. FAST organizuje i celoživotní vzdělávání. Celoživotní vzdělávání se poskytuje zpravidla za úplatu. 7. Studium v bakalářských (magisterských) programech se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských (magisterských) studijních programech VŠB-TUO. 8. Studium v doktorských studijních programech se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TUO. Čl. 6 Studium na fakultě 1. Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech FAST je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a splnění podmínek přijetí ke studiu. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 6/18

8 2. Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu a splnění podmínek pro přijetí do navazujícího magisterského studia stanovených děkanem. 3. Podmínkou přijetí v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a doporučení komise pro přijímací řízení. 4. Podmínky přijetí ke studiu schvaluje každoročně Akademický senát FAST. 5. Podmínky pro přijetí cizinců upravuje Řád přijímacího řízení VŠB-TUO. Čl. 7 Poplatky 1. Poplatky spojené se studiem řeší Statut a Studijní a zkušební řády VŠB-TUO. Čl. 8 Práva studentů fakulty 1. Postavení studenta VŠB-TUO (dále jen student ) je vymezeno zákonem v 61 až 63 a čl. 27 statutu VŠB-TUO. 2. Svobodně uplatňovat názory a připomínky k vysokému školství a za tím účelem vytvářet orgány reprezentující studenty vysokých škol v České republice. 3. Konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem (každoročně aktualizovaným) a studijním a zkušebním řádem VŠB-TUO. 4. Zapsat se do další části studijního programu, splní-li povinnosti stanovené studijním programem a příslušným studijním a zkušebním řádem VŠB-TUO. 5. Přerušit studium v souladu se studijním a zkušebním řádem VŠB-TUO. 6. Obdržet stipendium z prostředků vysoké školy, splní-li podmínky jeho přiznání stanovené ve Stipendijním řádu VŠB-TUO. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 7/18

9 Samospráva FAST VŠB-TUO Část třetí Čl. 9 Organizační struktura 1. O organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem a vnitřními předpisy VŠB-TUO a v jejich mezích rozhodují orgány samosprávy fakulty. 2. FAST VŠB-TUO se člení na děkanát, fakultní útvary a katedry. Organizační členění je uvedeno v příloze č. 2. Statutu. Čl. 10 Samospráva fakulty 1. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. Dalším orgánem fakulty je tajemník. 2. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsáni na této fakultě. 3. Právo svolat shromáždění akademické obce FAST má pouze děkan nebo předseda senátu FAST. Čl. 11 Akademický senát 1. Akademický senát fakulty má 11 členů a je volen akademickou obcí fakulty. Funkční období senátu je tříleté. 2. Činnost senátu se řídí Volebním a jednacím řádem akademického senátu FAST. Čl. 12 Katedry a fakultní útvary 1. Katedry jsou základními pracovišti fakulty. O zřízení, zrušení, rozdělení nebo splynutí kateder rozhoduje Akademický senát FAST VŠB-TUO na návrh děkana. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 8/18

10 2. Katedry jsou pedagogickými a vědeckovýzkumnými pracovišti fakulty. Odpovídají za kvalitu výuky, za výsledky vědeckého výzkumu a za hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky. 3. Katedru řídí vedoucí katedry, který je podřízen děkanovi a je mu za vedení katedry odpovědný. Vedoucí kateder pověřuje vedením děkan FAST na základě výsledků výběrového řízení. Funkční období vedoucích kateder je nejvýše pětileté. 4. Zástupce vedoucího katedry a tajemníka katedry jmenuje děkan fakulty na návrh vedoucího katedry. 5. Fakultní útvary jsou pracovišti fakulty. O zřízení, zrušení, rozdělení nebo splynutí fakultních útvarů rozhoduje Akademický senát FAST VŠB-TUO na návrh děkana. 6. Fakultní útvary Laboratoře mohou vykonávat pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost. Odpovídají za kvalitu výuky, za výsledky vědeckého výzkumu a za hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky. 7. Útvary Laboratoře řídí vedoucí laboratoře, který je podřízený děkanovi a je za vedení laboratoře zodpovědný. Vedoucí laboratoří pověřuje vedením děkan FAST na základě výsledku výběrového řízení. Funkční období vedoucích laboratoří je nejvýše pětileté. 8. Ostatní útvary (dle Organizačního členění) řídí děkan. Děkan může pověřit metodickým vedením útvaru člena akademického sboru. Metodické vedení útvaru nepodléhá pravidlům výběrového řízení. Funkční období pověřeného člena je zpravidla shodné s funkčním obdobím děkana. Čl. 13 Děkan 1. Děkan je představitelem fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. 2. Děkana jmenuje a odvolává rektor na návrh Senátu FAST. Funkční období děkana je čtyřleté. 3. Děkan, po vyjádření Senátu, jmenuje a odvolává proděkany. 4. Děkan jmenuje tajemníka fakulty a vedoucí fakultních provozů na základě výběrového řízení. 5. Děkanovi jsou přímo zodpovědni za svou činnost proděkani, vedoucí kateder, tajemník a další pracovníci stanovení organizačním řádem. 6. Děkan vyhlašuje Statut, vnitřní předpisy a směrnice. 7. Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani, předseda akademického senátu fakulty, tajemník fakulty, předseda odborové organizace FAST a Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 9/18

11 zástupce studentské komory Senátu. Kolegium děkana projednává základní otázky činnosti a řízení fakulty a vyjadřuje se k zásadním otázkám činnosti a řízení školy. 8. Děkan je odpovědný za účelné vyžívání finančních prostředků a za řádné hospodaření s majetkem svěřeným fakultě. 9. Děkan zřizuje odborné komise k řešení problémů FAST. Čl. 14 Vědecká rada 1. Vědecká rada FAST VŠB-TUO (dále jen vědecká rada ) je akademickým orgánem fakulty. Činnost vědecké rady se řídí zákonem. 2. Členy vědecké rady jsou významní představitelé stavebních oborů, případně oborů příbuzných. 3. Jednání vědecké rady upravuje Jednací řád vědecké rady FAST VŠB-TUO. 4. Funkční období členů vědecké rady je shodné s funkčním obdobím děkana. Čl. 15 Disciplinární komise fakulty 1. Členy disciplinární komise a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. 2. Funkční období členů disciplinární komise je nejvýše dvouleté. Čl. 16 Tajemník fakulty 3. Místo tajemníka je obsazováno výběrovým řízením, jehož podmínky stanoví děkan. 4. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu FAST v rozsahu stanoveném opatřením děkana a vnitřními předpisy školy. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 10/18

12 Čl. 17 Akademičtí pracovníci fakulty 1. Akademickým pracovníkem může být pouze osoba s odpovídající kvalifikací. Kvalifikační podmínky profesorů a docentů stanoví zákon. Kvalifikační podmínky ostatních akademických pracovníků stanoví vědecká rada VŠB-TUO ve spolupráci s vědeckou radou FAST. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména VŠB-TUO a ve své činnosti se řídit Etickým kodexem pro akademické pracovníky vysokých škol. 2. Na FAST mohou působit na dobu určitou jako hostující profesoři akademičtí pracovníci a jiní významní odborníci. Postavení hostujících profesorů určuje vnitřní předpis VŠB-TUO. 3. Akademickému pracovníkovi FAST může být za podmínek zákona poskytnuto tvůrčí volno. Čl. 18 Ostatní zaměstnanci fakulty 1. Kromě akademických pracovníků působí na fakultě zaměstnanci, kteří se podílejí na vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti nebo zajišťují odborné, administrativně-správní a hospodářské činnosti nezbytné pro naplňování poslání FAST. Akademické symboly a obřady Část čtvrtá Čl. 19 Akademické symboly 1. Výrazem důstojnosti, pravomoci a odpovědnosti děkana a proděkanů při slavnostních příležitostech jsou insignie (akademické žezlo, řetězy a standarta). 2. Vysokoškolské taláry jsou oprávněni používat při slavnostních příležitostech: a) děkan a proděkani v barvách FAST, b) profesoři, docenti a ostatní učitelé určení děkanem černé, c) významní hosté FAST černé, d) pedel-talár pedelů, e) absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů absolventské taláry. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 11/18

13 3. Jejich použití a způsob uložení stanoví rektor VŠB-TUO a děkan. Čl. 20 Akademické obřady 1. Děkan je uváděn do své funkce slavnostní inaugurací za účasti členů akademické obce a pozvaných hostů. 2. Slavnostní imatrikulace je veřejným výrazem přijetí studenta do akademické obce FAST VŠB-TUO. Součástí imatrikulace je slavnostní slib studenta, jehož znění je uvedeno níže. Formu, náležitosti a průběh imatrikulace stanoví děkan po konzultaci s rektorem. 3. Promoce jsou slavnostní akty, při nichž akademičtí funkcionáři VŠB-TUO a FAST odevzdávají absolventům všech typů studijních programů vysokoškolský diplom, resp. vysvědčení o absolvování studia a dodatek k diplomu. Promoce absolventů bakalářských studijních programů organizuje děkan FAST. Promoce absolventů magisterských studijních programů organizuje děkan FAST ve spolupráci s rektorem. Promoce doktorských studijních programů provádí rektor. Součástí slavnostní aktu je slib (sponze), jehož znění je uvedeno níže. 4. Při akademických obřadech a promocích jsou užívána tradiční latinská oslovení akademických funkcionářů : a) oslovení rektora je Vaše Magnificence (vznešenosti), b) oslovení prorektora je Honorabilis (ctihodný). V případě, že prorektor zastupuje rektora, je oslovován Vaše Magnificence, c) oslovení děkana je Spectabilis (slovutný), d) oslovení proděkana je Honorabilis. V případě, že proděkan zastupuje děkana, je oslovován Spectabilis. Čl. 21 Slavnostní sliby 1. Imatrikulační slib: Jako studenti fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava čestně slibujeme, že svým studiem a jednáním budeme usilovat o uchování dobrého jména naší vysoké školy a že nedopustíme ničeho, čímž bychom poškodili její uznávanou vážnost. 2. Slib absolventů: Slibujeme na svou čest a svědomí, že budeme věrni České republice, všemu českému lidu, prezidentu a vládě. Budeme zachovávat platné zákony a ustanovení, které byly a budou našimi zákonodárnými sbory přijaty. Při plnění každodenních povinností si budeme vědomi své odpovědnosti za další rozvoj svého vědního oboru a poslání vědy při rozvíjení naší demokratické a humánní společnosti. Své vědecké poznání a vlastenecké cítění budeme prohlubovat a chceme, Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 12/18

14 aby náš život probíhal ve shodě s tvůrčím posláním bakaláře (inženýra). Vždy budeme zachovávat ve vážnosti a úctě naši alma mater Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava. To slibujeme! Závěrečná ustanovení Část pátá Čl. 22 Zrušovací ustanovení Zrušuje se statut FAST VŠB-TUO ze dne ve znění pozdějších změn a doplňků. Čl. 23 Účinnost Statutu FAST 1. Tento Statut byl projednán a schválen senátem FAST dne Tento Statut byl projednán a schválen senátem VŠB-TUO dne a nabývá účinnosti dnem schválení. prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph. D, v. r. děkan Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 13/18

15 Příloha č. 1- Znak, LOGO, RAZÍTKO, CIZOJAZYČNÉ NÁZVY FAST. Znak FAST Logo FAST Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 14/18

16 Razítko FAST Cizojazyčné názvy FAST Anglicky : Faculty of Civil Engineering Německy : Fakultät für Bauwesen Polsky : Wydział Budownictwa Španělsky : Facultad de Ingeniería Civil Rusky : Строительный факультет Francouzsky : Faculté de Génie Civil Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 15/18

17 Příloha č. 2 - Organizační SCHEMA FAST Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 16/18

18 Seznam změn a revizí Datum Nová verze Obsah změny / revize Podpis vlastníka A1 První vydání B2 Revize C3 Revize dokumentů D3 Změna statutu schválená AS E4 Revize dokumentů E5 Revize dokumentů A Revize dokumentů B Aktualizace statutu C Revize dokumentu prof. Ing. D. Kubečková Skulinová, Ph.D D Aktualizace Organizačního schématu prof. Ing. D. Kubečková Skulinová, Ph.D Revize dokumentu Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 17/18

Statut Fakulty stavební

Statut Fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 30.8.2017 Statut Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Statut Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 11. 9. 2017 Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství

S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Účinnost dokumentu od: 26.6.2007 S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Ostrava 2007 Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 1. 2. 2017 Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/18 Statut Ekonomické fakulty

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne xx.xx.xxxx Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 1. 7. 2013 STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. S t a t u t Fakulty bezpečnostního

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci OBSAH STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY... 4 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI... 4 ČÁST I Úvodní ustanovení... 4 1 Úvodní ustanovení... 4 ČÁST II Akademická

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od:

VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od: VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od: 18.2.2014 Statut Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

STATUT ZE DNE

STATUT ZE DNE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 29. 6. 2017 Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 28. března 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 25. dubna 2018. doc. Ing. Jan Janoušek,

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 1 Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské České

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 27. 3. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2018 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava ze dne 1. ledna 2018 Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FSS OU: 20. 6. 2017 Schváleno AS OU: 18. 9. 2017 Platnost: 18. 9. 2017 Účinnost: 18. 9. 2017 1 PREAMBULE Cílem Fakulty sociálních studií

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: STATUT Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant:

Více

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Náplň statutu Tento Statut Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-SD-5/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA- SMĚRNICE DĚKANA Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Preambule Akademický senát Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci usnesením č. 3 dne 24. 3. 2015 podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Zahradnická fakulta S T A T U T ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Část I. Základní ustanovení Zahradnická fakulta je jednou z fakult Mendelovy univerzity v Brně.

Více

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění dalších zákonů

Více

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Schváleno AS PřF: 9. října 2017 Schváleno AS OU: 16. října 2017 Platnost: 16. října 2017 Účinnost: 16. října 2017 Část první Obecná ustanovení Článek

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. prosince 2017

Více

Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc.

Více

Statut Institutu environmentálních technologií

Statut Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 25. 9. 2018 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Čl. 1 Obecná ustanovení

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Akademický senát Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne 1. července 2017 Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm.

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 12. 6. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Akademický senát Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty

Více

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS O AKADEMICKÝCH INSIGNIÍCH A AKADEMICKÝCH OBŘADECH ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VNITŘNÍ PŘEDPIS O AKADEMICKÝCH INSIGNIÍCH A AKADEMICKÝCH OBŘADECH ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. května 2017

Více

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU: 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 21.4.2016 Statut Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/22 Ministerstvo

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ze dne 24. 2. 2016 Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 13.12.2017 Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda Akademického

Více

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy STATUT 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Více

Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-17/03-ÚZ03

Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-17/03-ÚZ03 Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci 05. 06. 2019 VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP PdF-A-17/03-ÚZ03 Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 (III.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Posláním Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. je rozšiřování možností vzdělávání pro zájemce motivované

Více

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava VŠB-TUO Statut Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO Garant dokumentu: Účinnost dokumentu od: 31.3.2009 Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-10/2 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 S T A T U T FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty zdravotnických

Více

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne S T A T U T FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 18. 10. 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty ekonomické Západočeské univerzity

Více

S T A T U T. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne.

S T A T U T. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne. S T A T U T FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne. Plzeň 2017 PREAMBULE Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni dne schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T. Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T. Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých

Více