Evropská migrační síť

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská migrační síť"

Transkript

1 Evropská migrační síť

2 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ODBORU AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY Vážení, informační publikace, která se Vám dostává do rukou, si klade za cíl seznámit Vás stručně se základními principy návrhu nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, kterou na základě úkolu zadaného vládou v současné době připravuje Ministerstvo vnitra. Od roku 1999, kdy nabyl účinnosti stávající zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, uplynulo již třináct let. Za tuto dobu zákon prošel četnými novelizacemi, uskutečněnými v reakci na významné události v dějinách našeho státu, které měly zásadní dopad i na fenomén migrace, nebo v reakci na nejrůznější poznatky a zkušenosti z praxe související s přítomností cizinců v naší společnosti. Přijetí České republiky do Evropské unie a její začlenění do schengenského prostoru představovalo nejen významné mezníky na cestě naší země k aktivnímu spoluutváření evropské budoucnosti, ale i zlom v uplatňování práva volného pohybu občanů našeho státu napříč hranicemi členských států Unie a stejně tak i občanů těchto zemí na našem území. V důsledku vstupu České republiky do Unie vyvstala také potřeba implementovat do českého právního řádu stále se rozrůstající evropskou legislativu, která stanovuje jednotné normy pro vstup a pobyt občanů ostatních ne-členských států na jejím území. Významný vliv na objem i složení migračních toků do České republiky měl příchod globální ekonomické krize ke konci roku Její důsledky, bohužel, pociťujeme dodnes. Pokles výroby a ztráta pracovních příležitostí v některých odvětvích české ekonomiky vedly především k omezení pracovní migrace ze třetích zemí. Krize postihla i cizince, kteří již na našem území různou dobu pracovali nebo podnikali, což vedlo k přijetí specifických opatření zaměřených na účinné řešení jejich situace. Kromě zmíněných přelomových událostí však přinášelo potřebu průběžných novelizací i množství událostí drobných, které přináší každodenní život a jejichž účinky se zpravidla projevují až v dlouhodobém horizontu jako postupná proměna migračních trendů.

3 2 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Po třinácti letech tohoto dramatického vývoje se nelze divit, že zákon o pobytu cizinců následkem četných úprav postupně ztratil svou původní přehlednost, pozměnil svou původní strukturu a nabyl na objemu. Náš stát i cizinci, kteří k nám přicházejí, si proto jistě zaslouží novou právní normu, která bude přínosem pro obě strany: cizím státním příslušníkům poskytne transparentní podmínky pro vstup a pobyt na našem území i dostatečnou ochranu jejich práv, českým státním orgánům zas potřebné nástroje k provádění efektivních opatření v oblasti migrace. Návrh nové právní úpravy, který obsahuje tato publikace, má právě takovou ambici, ačkoli v současné fázi legislativního procesu pochopitelně není možno určit definitivní podobu výsledných zákonů. Věřím však, že i díky spolupráci s ostatními státními orgány, nevládními organizacemi a dalšími subjekty se Ministerstvu vnitra tento cíl podaří úspěšně naplnit. PhDr. Tomáš Haišman ředitel odboru azylové a migrační politiky

4 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 3 OBSAH 1 DŮVODY PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OBECNÉ CÍLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SYSTEMATIKA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ZÁKON O VSTUPU A POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR SYSTEMATIKA POBYTOVÝCH OPRÁVNĚNÍ OBECNÉ PODMÍNKY POBYTU CIZINCE NA ÚZEMÍ ČR OPRÁVNĚNÍ K POBYTU NÁRODNÍ VÍZUM ZA ÚČELEM POBYTU DO 1 ROKU POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU Dlouhodobý pobyt z ekonomických důvodů Vzdělávací dlouhodobé pobyty Dlouhodobý pobyt rodinných příslušníků Zvláštní typy dlouhodobého pobytu TRVALÝ POBYT HLÁŠENÍ POBYTU A JEHO ZMĚN PO VSTUPU NA ÚZEMÍ ČR VYCESTOVÁNÍ CIZINCE Z ÚZEMÍ ČR / EU DOBROVOLNÝ NÁVRAT A VYHOŠTĚNÍ CIZINCE ZAJIŠTĚNÍ CIZINCE SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ ZÁKON O VOLNÉM POHYBU OBČANŮ EU A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ ZÁKON O OCHRANĚ STÁTNÍCH HRANIC Příloha: Přehled nejdůležitějších změn v rámci dlouhodobého pobytu občanů třetích států... 42

5 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 5 1 DŮVODY PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Návrh nové právní úpravy je vytvářen na základě závazku vyplývajícího z programového prohlášení vlády ČR ze dne 4. srpna 2010, kterým se vláda zavázala předložit novou právní úpravu podmínek vstupu a pobytu cizinců na území ČR. Závazek předložit novou právní úpravu byl také stanoven Plánem legislativních prací vlády na rok 2011 schváleným usnesení vlády ČR ze dne 26. ledna 2011 č. 69. Věcný záměr nové právní úpravy byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 29. února 2012 č Úprava vstupu a pobytu cizinců na území ČR z ekonomických důvodů v rámci věcného záměru a navrhované právní úpravy je založena na principech tzv. nového systému ekonomické migrace schváleného usnesením vlády ČR ze dne 19. ledna 2011 č. 48 o opatřeních k řízení ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci návratů. Věcný záměr a samotná právní úprava jsou úzce provázány s cíli zahrnutými ve strategických materiálech, jakými jsou např. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012 až 2020 přijatá usnesením vlády ČR ze dne 27. září 2011 č. 713 nebo Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití v roce 2012 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 4. ledna 2012 č. 6. Tato publikace je vydávána na začátku legislativního procesu s cílem představit základní myšlenky a vize věcného záměru nové právní úpravy. Ačkoli již proběhly některé konzultace s věcně příslušnými orgány státní správy a dalšími subjekty (organizace podnikatelů, vzdělávací instituce, nevládní neziskové organizace a další), práce na legislativní úpravě pokračují a konečná podoba legislativního textu, který bude po všech připomínkových řízeních předložen vládě ČR, se bude velmi pravděpodobně částečně lišit od návrhu právní úpravy obsažené v tomto materiálu.

6 6 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 2 OBECNÉ CÍLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Odstranit nedostatky současné právní úpravy, k nimž patří: prolínání ustanovení týkajících se občanů třetích zemí a občanů EU a jejich rodinných příslušníků, zahrnutí ustanovení, která bezprostředně nesouvisejí se vstupem a pobytem cizinců (např. ustanovení upravující překračování státních hranic a hraniční kontrolu, která míří i na státní občany ČR), zbytečná kodifikace formou zákona, když je možno využít normy podzákonné (např. ustanovení týkající se specifikace konkrétní výše prostředků k pobytu), zahrnutí úpravy problematiky, která jde nad rámec předmětu zákonné úpravy (např. otázky cestovního zdravotního pojištění), složitost a nesrozumitelnost pro adresáty normy v důsledku použití vícenásobných odkazů, nevyvážené a roztříštěné úpravy jednotlivých pobytových institutů apod., kasuistická úprava, terminologie neodpovídající situaci po přijetí Lisabonské smlouvy. Vytvořit jednodušší, kompaktnější a uživatelsky přehlednější právní normu oddělením právní úpravy vstupu a pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků od úpravy vstupu a pobytu občanů třetích zemí, odstraněním ustanovení, která svou povahou patří do jiných právních předpisů a ustanovení, která mohou být obsažena v prováděcích či interních předpisech, obnovením přehledné systematiky zákona narušené v uplynulých letech nutností implementace mnoha unijních předpisů, zpřehledněním a sjednocením konkrétních podmínek imigrace formou nové kategorizace pobytu.

7 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 7 Zjednodušit celý proces imigrace ku prospěchu cizinců i subjektů, v jejichž zájmu je příjezd a pobyt cizinců na území ČR (např. zaměstnavatelé nebo školy) a současně posílit jejich odpovědnost. Omezit administrativní náročnost spojenou s podáním žádosti o pobytové oprávnění. Posílit kontrolu plnění účelu pobytu i povinností migrantů vůči státu, zejména v oblasti placení daní a odvodů pojistného u pobytů za účelem ekonomických aktivit. Posílit integrační prvky migrace zavedením nových integračních opatření.

8 8 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 3 SYSTEMATIKA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Namísto dosavadního zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje vstup a pobyt občanů všech cizích států na území ČR, budou nově vytvořeny 2 samostatné zákony: Zákon o vstupu a pobytu cizinců na území ČR Osobní působnost: občané třetích států (tj. států, které nejsou členskými státy EU), včetně rodinných příslušníků občanů ČR. Zákon o volném pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků Osobní působnost: občané jiných členských států EU a jejich rodinní příslušníci, 1 občané států EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci Navíc se navrhuje vytvořit nový Zákon o ochraně státní hranic reagující na současnou situaci bez kontrol na vnitřních hranicích, tj. ČR jako součást schengenského prostoru. Převážná část této informační publikace je věnována zákonu o vstupu a pobytu cizinců na území ČR, protože právě v oblasti upravené tímto zákonem dojde k nejrozsáhlejším legislativním změnám. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.

9 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 9 4 ZÁKON O VSTUPU A POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR 4.1 SYSTEMATIKA POBYTOVÝCH OPRÁVNĚNÍ Navrhovaný zákon o vstupu a pobytu cizinců na území ČR zakotvuje následující systém možností pobytů a pobytových oprávnění vydávaných občanům třetích zemí: A. Dočasný pobyt Pobyt bez víza: Okruh osob, které budou oprávněny v ČR krátkodobě (do 90 dnů) pobývat bez víza, vychází z příslušné evropské legislativy. 2 Krátkodobé schengenské vízum: Vízum je vydáváno podle Vízového kodexu. 3 Zákon upraví pouze nezbytná opatření nad rámec tohoto přímo použitelného nařízení. Národní vízum: Na žádost bude vydáváno národní vízum za účelem pobytu do 1 roku. Dále bude z moci úřední vydáváno národní vízum za účelem převzetí povolení k pobytu a národní vízum za účelem vycestování. B. Dlouhodobý pobyt Povolení k dlouhodobému pobytu: Bude vydáváno pro účely vyžadující pobyt na území delší než 90 dnů. Povolení k dlouhodobému pobytu může být vydáno i na dobu delší než 1 rok s možností prodloužení. C. Trvalý pobyt Povolení k pobytu dlouhodobě pobývajícího rezidenta: po 5 letech pobytu na území. Povolení k trvalému pobytu: bez požadované předchozí doby pobytu na území, resp. požadovaná doba pobytu bude kratší než 5 let. Oprávnění k trvalému pobytu cizince svěřeného do náhradní výchovy. 2 Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, ze dne 13. července 2009, o kodexu Společenství o vízech.

10 10 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Trpěné setrvání na území Zákon rovněž upraví postavení cizinců, na jejichž pobytu na území ČR nemá stát zájem, ale jejichž pobyt musí z nejrůznějších důvodů strpět. Ze zákona budou na území strpěni cizinci ve výkonu zabezpečovací detence, výkonu trestu odnětí svobody či cizinci umístění v zařízení pro zajištění cizinců. V odůvodněných případech budou moci dále cizinci požádat o vydání potvrzení o trpěném setrvání na území, které bude vydáno s dobou platnosti až na 90 dnů. 4 Přehled možností pobytu cizince na území ČR rámci návrhu nové právní úpravy Typ pobytového oprávnění Vydává Max. doba pobytu Možnost prodloužení Možnost změny účelu pobytu Integrační požadavky vůči žadateli Snímání biometrických údajů Schengenské vízum Zastupitelský úřad ČR* 90 dnů Na max. dobu pobytu na území Ne Ne Ne Národní vízum OAMP MV** 1 rok Na max. dobu pobytu na území Ne Ne Ne Povolení k dlouhodobému pobytu OAMP MV 1 3 roky podle účelu pobytu Ano*** Ano**** Ano Ano Trvalý pobyt OAMP MV Neomezeně Není vázáno na plnění účelu Ano Ano * Výjimkou budou schengenská víza vydávaná na státních hranicích ČR Policií ČR. ** Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. *** V některých případech nebude možné povolení k dlouhodobému pobytu prodloužit (např. účel pobytu výměnný středoškolský program). **** V některých případech změna účelu pobytu možná nebude nebo bude možná pouze za jedním konkrétním účelem (např. účel pobytu jazyková a odborná příprava na studium na vysoké škole umožní jen změnu na účel pobytu studium na vysoké škole). ***** Oprávnění k trvalému pobytu cizince svěřeného do náhradní výchovy je vázáno na trvání náhradní výchovy, po dosažení 18 let cizinec může požádat o povolení k trvalému pobytu. 4 Bude se jednat např. o cizince, který je obviněným v trestním řízení a jeho účast je na řízení nezbytná, o cizince, který podal žalobu ve věcech pobytu nebo o cizince, který podal opravný prostředek proti rozhodnutí ve věci svého návratu a nemá již další oprávnění k pobytu na území ČR, apod.

11 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 11 Možnost zavedení kvót a harmonogramů Nová právní úprava umožní stanovit nařízením vlády kvóty pro cizince žádající o přijetí za účelem výdělečné činnosti. Rovněž bude umožněno stanovit časové harmonogramy pro nabírání žádostí. Vláda ČR musí mít možnost reagovat na výjimečné (krizové) situace z hlediska bezpečnosti státu, např. v případě prudkého zvýšení počtu žádostí o přijetí, kdy by zákonný systém povolování pobytu byl extrémně zatěžující.

12 12 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 4.2 OBECNÉ PODMÍNKY POBYTU CIZINCE NA ÚZEMÍ ČR Obecnými podmínkami pobytu cizince na území ČR budou zejména: platný cestovní doklad a platné oprávnění k pobytu, doklad prokazující plnění účelu pobytu, k němuž bylo oprávnění vydáno, dostatečné finanční prostředky k pobytu, včetně prostředků na vycestování, zajištění úhrady zdravotní péče, zajištění přiměřeného ubytování, u nezletilého cizince souhlas zákonného zástupce, který s ním nebude pobývat na území ČR, s jeho pobytem na území ČR, neexistence důvodů vylučujících udělení / vydání pobytového oprávnění Doklad o zajištění peněžních prostředků Cílem nové právní úpravy je zjednodušení výpočtu výše peněžních prostředků oproti současné úpravě. Zákon stanoví, ve kterých případech bude vyžadováno prokázání výše peněžních prostředků jednorázovou částkou a ve kterých formou pravidelného měsíčního příjmu, resp. ve kterých případech nebude požadováno prokázání dostatečných peněžních prostředků. Způsob doložení peněžních prostředků a jejich výše bude stanovena v podzákonném předpisu v závislosti na jednotlivých druzích pobytu Doklad o zajištění úhrady zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví upraví okruh osob, které budou účastny veřejného zdravotního pojištění a kategorie cizinců, na které se bude vztahovat povinnost mít sjednáno komerční zdravotní pojištění cizinců. Doklad o zajištění úhrady poskytované zdravotní péče cizinec v případě prvního vstupu na území ČR předloží až před vydáním národního víza za účelem pobytu nebo národního víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR Zajištění ubytování V rámci připravované nové právní úpravy již nebude cizinec doklad o zajištění ubytování předkládat při podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, ale bude jej předkládat až příslušným orgánům v ČR po vstupu na území. Cizinec bude muset mít zajištěno ubytování alespoň na jednu polovinu doby pobytu; v případě doby pobytu přesahující 6 měsíců bude

13 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 13 muset mít zajištěno ubytování nejméně na 6 měsíců. U trvalých pobytů musí mít cizinec zajištěno ubytování alespoň na 1 rok. Nepředložení dokladu o zajištění ubytování bude mít za následek zastavení řízení o vydání pobytového oprávnění.

14 14 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 4.3 OPRÁVNĚNÍ K POBYTU Národní vízum za účelem pobytu do 1 roku Namísto současného dlouhodobého víza vydávaného na maximální dobu platnosti 6 měsíců bude zavedeno národní vízum (k pobytu nad 90 dnů) vydávané s platností na dobu až 1 roku, které již nebude předstupněm pro získání povolení k dlouhodobému pobytu a nebude nad dobu 1 roku prodloužitelné. Národní vízum bude vydáváno např. v následujících případech: krátkodobé studium či vzdělávání, léčebný pobyt, pobyt na základě mezinárodních dohod o pracovní dovolené, krátkodobé zaměstnání, pobyt na základě mezinárodní smlouvy o volném obchodu (FTA), výměnné pobyty mládeže. Řízení o vydání národního víza bude rychlejší a méně nákladné než řízení o vydání povolení k dlouhodobému pobytu. Některým kategoriím cizinců, na něž se nevztahuje vízová povinnost, bude na rozdíl od současné právní úpravy umožněno požádat o národní vízum na území ČR v rámci jejich bezvízového pobytu. V ostatních případech bude žádost o jeho vydání podávána na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí dle stanovené místní příslušnosti Povolení k dlouhodobému pobytu Nová právní úprava obsahuje novou kategorizaci účelů pobytu v následující struktuře: I. Dlouhodobý pobyt z ekonomických důvodů zaměstnání podnikání výzkum II. Vzdělávací dlouhodobý pobyt studium vzdělávání

15 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 15 III. Dlouhodobý pobyt rodinných příslušníků sloučení rodiny s cizincem sloučení rodiny s občanem ČR rodinný IV. Zvláštní typy dlouhodobého pobytu dlouhodobý pobyt ve zvláštních případech ochrana na území ČR předběžné opatření o svěření do náhradní výchovy povolení vydávané Ministerstvem zahraničních věcí důvody hodné zvláštního zřetele Některým kategoriím cizinců, na něž se nevztahuje vízová povinnost, bude na rozdíl od současné právní úpravy umožněno požádat o povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR v rámci jejich bezvízového pobytu. V ostatních případech bude žádost o jeho vydání podávána na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí dle stanovené místní příslušnosti. Nová právní úprava rovněž stanoví určité výjimky, kdy bude za cizince oprávněn žádost na území ČR podat jiný subjekt (zaměstnavatel, škola, hostitelská organizace, výzkumná instituce, rodinný příslušník). Podá-li cizinec žádost o povolení k dlouhodobému pobytu na zastupitelském úřadu ČR, bude mu následně pro účely vstupu na území ČR vydáno národní vízum za účelem převzetí povolení k pobytu. Některé kategorie držitelů povolení k dlouhodobému pobytu budou mít povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurzy, které budou mít za cíl usnadnit jejich orientaci v českém prostředí a zvýšit jejich povědomí o právech a povinnostech uložených právními předpisy. Pokud migrant povinný kurz neabsolvuje, může tato skutečnost mít vliv na rozhodnutí správního orgánu ve věci prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. Jiným kategoriím migrantů mohou být adaptačně-integrační kurzy pouze nabídnuty.

16 16 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky DLOUHODOBÝ POBYT Z EKONOMICKÝCH DŮVODŮ Účel pobytu ZAMĚSTNÁNÍ Systém povolování pobytu a výkonu práce občanů třetích zemí projde po zavedení nové právní úpravy výraznou změnou, zejména v důsledku přijetí unijní směrnice o jednotném povolení 5, která požaduje, aby dlouhodobě pobývajícím občanům třetích zemí oprávněným vykonávat v ČR zaměstnání, byly vydávány výhradně duální doklady. 6 Institut povolení k zaměstnání vydávaného Úřadem práce ČR vedle oprávnění k pobytu bude zachován pro kategorie cizinců nespadajících pod osobní působnost směrnice. 7 Povolení k zaměstnání bude rovněž vydáváno cizincům, jejichž délka pobytu na území ČR nepřesáhne 90 dnů. Ve formě duálního dokladu budou vydávána i národní víza za účelem zaměstnání, a to nad rámec výše zmíněné směrnice. Základní cíle nové právní úpravy Ochrana trhu práce ČR Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání bude moci být vydáno pouze na volné pracovní místo ohlášené Úřadu práce ČR, které bylo zařazeno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných cizinci, jejímiž obdobami jsou dnes centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držitelem zelené nebo modré karty. Tato nová evidence bude rozdělena do 4 sekcí odpovídající 4 typům níže uvedených duálních dokladů. Do této nové evidence budou po uplynutí 30 dnů zařazována volná pracovní místa, která je zaměstnavatel ochoten obsadit cizincem. Volné pracovní místo bude podle své charakteristiky stanovené zaměstnavatelem zařazeno do jedné nebo více sekcí této evidence. Bude-li chtít držitel duálního dokladu změnit zaměstnání, bude si opět moci vybrat pouze volné pracovní místo zařazené v této evidenci. 8 5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/98/EU o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě. 6 Jeden doklad opravňující držitele současně k pobytu na území ČR i k výkonu práce; v současné době tento typ dokladu představuje zelená a modrá karta. 7 Půjde např. o občany třetích zemí vysílané do ČR k výkonu práce zaměstnavatelem usazeným ve třetí zemi na základě obchodní smlouvy s tuzemskou společností. 8 Výjimku budou tvořit vnitropodnikově převedení zaměstnanci, kteří nebudou moci zaměstnání změnit vůbec.

17 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 17 Doba platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání bude moci být prodloužena na základě kladného závazného stanoviska Úřadu práce ČR vydaného s ohledem na situaci na trhu práce. Ochrana zahraničního pracovníka Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání bude možné získat pouze pro pracovněprávní vztahy založené pracovní smlouvou nebo dohodou o pracovní činnosti. Stanovaná minimální výše příjmu cizince a minimální rozsah pracovní doby budou garantovat, že z těchto pracovněprávních vztahů vždy bude vyplývat povinnost zaměstnavatele odvádět za cizince pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. V případě ztráty zaměstnání bude mít cizinec s povolením k dlouhodobému pobytu v závislosti na typu tohoto povolení nárok na ochrannou lhůtu, v jejímž průběhu bude mít právo legálně pobývat na území ČR a hledat si novou práci. Odpovědnost zaměstnavatele Nová právní úprava bude mít kromě jiného za cíl zajistit řádné plnění povinností zaměstnavateli zahraničních pracovníků a v případě, že kontrolní orgány zjistí porušování těchto povinností, omezit možnost takových zaměstnavatelů zaměstnávat další cizince. Příslušná ustanovení budou obsažena v novele zákona o zaměstnanosti. 9 Základní podmínky pro vydání povolení Pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, ve které se strany zavazují uzavřít v ujednané lhůtě pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, musí být uzavřena v písemné formě v českém jazyce a dále v jazyce srozumitelném cizinci. 9 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona o zaměstnanosti např. upraví podmínky, za nichž do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných cizinci nebude po určitou dobu zařazeno nebo z ní bude vyřazeno volné pracovní místo u zaměstnavatele, který řádně nepřihlásí své zaměstnance k placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, neodvádí toto pojistné a/nebo mu byla uložena pokuta za závažné porušení právních předpisů na úseku zaměstnanosti (např. za zaměstnávání neoprávněně pobývajících cizinců).

18 18 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Součástí musí být ujednání o stanovené délce týdenní pracovní doby v rozsahu minimálně 15 hodin. Náležitostí žádosti bude závazné ujednání o výši odměny / mzdy / platu, přičemž měsíční výše minimálního příjmu cizince plynoucího z pracovněprávních vztahů nesmí být nižší, než je výše základní sazby minimální měsíční mzdy, případně její stanovený násobek podle typu vydávaného dokladu. Cizinci, kteří budou žádat o vydání duálního dokladu na kvalifikovanou pracovní pozici, budou povinni prokázat odbornou způsobilost k výkonu požadovaného povolání (např. splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání, požadované vzdělání). Správní orgán si bude moci od cizince vyžádat doklad o uznání jeho zahraničního vzdělání. Přehled jednotlivých typů povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání 1) Zaměstnanecká karta Nový druh duálního dokladu koncipovaný jako základní typ povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání. Tato karta bude určena pro nejširší skupinu pracovních migrantů a k jejímu vydání bude vyžadováno splnění nejobecnějších podmínek. Bude vydávána na všechny typy pracovních pozic, včetně těch, které nevyžadují žádnou odbornou kvalifikaci. K zaměstnanecké kartě bude podle počtu pracovněprávních vztahů uzavřených cizincem vydáno jedno či více potvrzení o zaměstnání, v němž bude uveden zejména zaměstnavatel, druh práce a místo výkonu práce. Zaměstnanecká karta bude zahrnovat následující typy/situace: a) půjde o volné pracovní místo uvedené v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných cizinci v těchto případech se nebude vydávat zvlášť povolení k zaměstnání, jde typicky o duální povolení, b) půjde o cizince, který má volný přístup na trh práce podle zákona o zaměstnanosti, c) půjde o cizince, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti. 2) Modrá karta Duální doklad vydávaný vysoce kvalifikovaným pracovníkům již podle stávající právní úpravy (na základě příslušné unijní směrnice 10 ). 10 Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

19 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 19 3) Karta vysoce kvalifikovaného zaměstnance Karta bude vydávána pouze na pracovní pozice vyžadující vysokou kvalifikaci, které budou uvedeny v nařízení vlády ČR. Její držitel bude mít možnost požádat o trvalý pobyt již po 2 letech nepřetržitého pobytu a práce na území ČR. 4) Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance Podmínky pro vydání této karty budou nastaveny v souladu s aktuálně připravovanou unijní směrnicí. Nebude-li směrnice přijata, bude vytvořena národní právní úprava s těmito principy: kartu bude možno vydat pouze na pracovní pozice manažera, specialisty nebo absolventa-stážisty pro zaměstnance převáděné v rámci nadnárodní skupiny podniků, karta bude vydávána bez testu trhu práce, převáděný pracovník bude muset prokázat určitou dobu zaměstnání u vysílajícího zahraničního subjektu. Přehled jednotlivých typů povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání Typ karty Typ pracovní pozice Max. doba platnosti Možnost prodloužení Možnost změny zaměstnání Možnost změny účelu pobytu Ochranná lhůta Zaměstnanecká karta Kvalifikovaná i nekvalifikovaná 2 roky Opakovaně Ano Ano 90 dnů Modrá karta Vysoce kvalifikovaná 2 roky Opakovaně Ano Ano 90 dnů Karta vysoce kvalifikovaného zaměstnance Vysoce kvalifikovaná, uvedená v nařízení vlády 2 roky Opakovaně Ano Ano 90 dnů Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance Manažer, specialista absolventstážista 3 roky 1 rok Ne Ne Ne Ne

20 20 Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Účel pobytu PODNIKÁNÍ Přehled jednotlivých typů povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání se bude dělit do 2 kategorií: 1) Podnikání s investicí Základní cíle nové právní úpravy Nová právní úprava bude vycházet z principu, že podnikání cizinců musí být přínosem pro českou ekonomiku. Prokázání tohoto přínosu proto bude podmínkou udělení i prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání. Základním požadavkem bude doložení investice v určité výši a formě stanovené nařízením vlády. 11 Žadatel bude muset uvést původ peněžních prostředků či jinak doložit, že se jedná o peněžní prostředky pocházející z legální činnosti. Bez této investice bude možno získat povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání pouze na základě stanoviska ústředního orgánu státní správy o přínosu daného podnikání, které bude vydáváno jen ve zvláštních případech. 12 Realizace investice může být ověřována při prodlužování doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. Hospodářská komora ČR bude za účelem posouzení investice poskytovat stanovisko odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Základní podmínky pro vydání povolení Doklady o účelu pobytu nebudou v právní úpravě výslovně vymezeny, cizinec bude předkládat doklady, kterými přesvědčivě prokáže svůj podnikatelský záměr a schopnost jeho realizace, aby byly plněny požadavky stanovené nařízením vlády. Investující cizinec bude muset při žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu správnímu orgánu doložit doklad o převodu finančních prostředků určených pro investici na účelově vázaný účet v ČR a při žádosti o jeho prodloužení následně prokázat realizaci své investice do podnikání. Při prodlužování doby platnosti povolení bude následně správní orgán ověřovat také doklady o výši zaplacených daní a o odvodech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 11 Investice ve formě finančních prostředků, know-how, technického zařízení, vytvoření pracovních míst apod. 12 Budou stanoveny případné výjimky na základě platných mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána.

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Mgr. Veronika Paseková oddělení právní podpory zaměstnanosti odbor trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Právní

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb.,

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky PhDr. Kateřina Štěpánková Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Oddělení zahraniční zaměstnanosti 1 Obsah prezentace 1. MPSV a Úřad práce

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů)

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů) Projekt Fast Track Projekt byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zahraničních věcí s cílem řešit aktuální

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie.

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

101/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

101/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 101/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb.,

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost? Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

2012/ Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání

2012/ Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání 2012/29734-102 Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání Dotaz: (ze dne 11. 4. 2012) Vážení, Žádost o předání metodického pokynu Vážení, žádám Vás tímto

Více

1) Evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Zaměstnávání cizích státních příslušníků v postavení zaměstnanců

1) Evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Zaměstnávání cizích státních příslušníků v postavení zaměstnanců Údaje o zaměstnanosti cizinců na území České republiky vycházejí z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) o vydaných platných povoleních k zaměstnání cizinců, vydaných zelených karet

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Přílohy projektu Fast Track Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Vnitropodnikový převod zaměstnance Společnost projedná s krajskou pobočkou ÚP podrobnosti

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006,

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006, 161/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH (PROFESNÍCH) KVALIFIKACÍ

UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH (PROFESNÍCH) KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH (PROFESNÍCH) KVALIFIKACÍ V RÁMCI EU Seminář 2016 AKADEMICKÉ UZNÁVÁNÍ Uznání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné vzdělávací instituce (zahraniční) jinou vzdělávací

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice CzechRepublic Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Mgr. Zuzana Jeřábková (OPU) Kdo je nezletilý bez doprovodu (NBD)? nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Návrh projektu Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance zahraničních investorů

Návrh projektu Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance zahraničních investorů Návrh projektu Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance zahraničních investorů Návrh projektu je zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ 3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ Údaje o zaměstnanosti cizinců na území České republiky vycházejí z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o vydaných platných povoleních k zaměstnání cizinců,

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

III. Základní ustanovení

III. Základní ustanovení Realizace Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízenívyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty III. Základní

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích

634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích 634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích (platí od 151. 8. 2017 do 31. 1014. 8. 2017) ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 28/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Zástupce předkladatele: ministr vnitra Doručeno

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Druh vnitřního řídícího aktu: Směrnice generální ředitelky č. 13/2014 Název vnitřního řídícího aktu: Zajištění realizace projektu Fast Track (Zrychlená

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Základní ustanovení. Do Režimu dále nelze zařadit zaměstnavatele:

Základní ustanovení. Do Režimu dále nelze zařadit zaměstnavatele: Realizace Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty Základní ustanovení

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů Legislativní rada vlády Č. j.: 293/04 V Praze dne 9. srpna 2004 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Základy práva, 21. listopadu 2016

Základy práva, 21. listopadu 2016 Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy práva, 21. listopadu 2016 ké právo Přehled přednášky ké právo ké právo ké právo Soubor právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo

Více

30/2012 Sb. VYHLÁŠKA

30/2012 Sb. VYHLÁŠKA 30/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy Energetický regulační

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více