Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-114/14-C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-114/14-C"

Transkript

1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-114/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice Sídlo Šumavské Hoštice 21 právnické osoby IČO Identifikátor Právní forma Zastoupená příspěvková organizace Mgr. Petrou Vaňkovou, ředitelkou školy Zřizovatel obec Šumavské Hoštice, Šumavské Hoštice 9 Místo inspekční činnosti Termín inspekční činnosti únor 2014 Základní a mateřská škola Šumavské Hoštice Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a mateřskou školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy arámcovými vzdělávacími programy podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Charakteristika Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice (dále škola ) vykonává jako právnická osoba činnost základní školy (ZŠ), školní družiny (ŠD), mateřské školy (MŠ) a školní jídelny (ŠJ) v souladu s údaji uvedenými v rejstříku škol a školských zařízení. Škola poskytuje své služby ve třech budovách rozmístěných v obci Šumavské Hoštice, z toho objekt základní školy je spojen chodbou s objektem školní jídelny. Základní škola je

2 školou s dvěma stupni a sedmi třídami. Vzdělávání probíhá na prvním stupni ve třech třídách, na druhém stupni jsou tvořeny skupiny 6. a 7. ročníku a 8. a 9. ročníku pro výuku některých předmětů. V době konání inspekční činnosti navštěvovalo ZŠ 101 žáků (nejvyšší povolený počet žáků 200) a školní družinu 25 účastníků (nejvyšší povolený počet 25). Zřizovatel povoluje každoročně výjimku z nejnižšího počtu žáků a hradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost. Aktuálně se ve škole nevzdělává žádný žák se speciálními vzdělávacími potřebami ani žádný cizinec. Mateřská škola sídlí v blízké budově. Vzdělávání se uskutečňuje v jedné třídě s celkovým počtem 28 dětí (nejvyšší povolený počet dětí 28). Všechny budovy jsou v majetku zřizovatele, který se od poslední inspekční činnosti výrazně zapojil do zlepšení prostředí a vybavenosti všech součástí školy. Základní škola Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů Škola poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem. Údaje ve zřizovací listině souhlasí s údaji v rozhodnutí o zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení a se skutečností. Ředitelka školy dodržuje všechny zákonné podmínky pro přijímání ke vzdělávání, které probíhá v souladu s příslušnými platnými předpisy. Škola pravdivě informuje o své vzdělávací nabídce i o postupu při přijímání ke vzdělávání prostřednictvím tisku, informačních letáků i webových stránek. Systematická podpora a poradenská pomoc žákům jsou zajištěny prostřednictvím školního poradenství. Je stanovena strategie podpory žáků se SVP. Škola v dané oblasti spolupracuje i s externími odbornými pracovišti (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, pediatři, odbor sociální péče). Žáci s riziky neúspěšnosti jsou identifikováni, je jim nabídnuto odborné vyšetření, na základě kterého jsou přijímána vhodná opatření pro realizaci jejich vzdělávání. Učitelé při přípravě na výuku i při její realizaci zohledňují potřeby a možnosti běžné populace i žáků se SVP. V době konání inspekční činnosti škola neintegrovala žáky vyžadující individuální vzdělávací plán. Škola přijímá opatření k omezení rizikového chování, k odstranění sociálních, zdravotních a bezpečnostních bariér, vytváří pozitivní klima, které podporuje naplňování cílů školních vzdělávacích programů. Preventivní systém školy směřuje ke snížení projevů agresivity, rozvoji zdravého životního stylu, osvojování dobrých sociálních vztahů a ke zlepšení komunikace mezi pedagogy a rodiči. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola pro život (dále ŠVP ZV ) je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále RVP ZV ). Vychází z reálných podmínek a možností školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků při dosahování cílů vzdělávání, napomáhá vytvářet příznivé vzdělávací klima. Disponibilními hodinami jsou posíleny především vyučovací předměty český jazyk, matematika, předměty přírodovědného zaměření a informatiky, na 2. stupni ještě další cizí jazyk. Změny a inovace ŠVP ZV jsou odůvodněné a vznikají na základě praxe. Přijímaná opatření vycházejí ze zásad a cílů platného školského zákona a priorit rozvoje vzdělávání. Školní vzdělávací program pro školní družinu po drobných úpravách provedených v průběhu inspekční činnosti je v souladu s platným školským zákonem. Ředitelka školy splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce, do které byla jmenována od 1. srpna 2011 na základě konkurzního řízení. Systém řízení školy odpovídá velikosti právního subjektu. Přestože se jedná o malou školu, je vzorně zpracován organizační řád včetně organizačního schématu, směrnic a organizačních řádů pro všechny součásti a oblasti řízení školy. Jsou stanoveny kompetence jednotlivých pracovníků a účelně jsou delegovány specializované činnosti a další úkoly. Koncepce rozvoje školy 2

3 vychází z daných podmínek, stanovuje si reálné cíle a prostředky vzdělávací i výchovné práce. Dalším nástrojem řízení školy jsou vlastní hodnocení a výroční zprávy, které obsahují všechny údaje požadované školským zákonem. Plánování je promyšlené a organizační struktura plně funkční. Dokumentace školy je zpracována průkazně a na požadované úrovni. Pravidelně probíhají kontroly pedagogické oblasti, hospodaření a provozu školy, hospitační činnost ředitelky školy je systematická, v počtu hospitací jsou však ještě rezervy. Ředitelce se daří vytvářet příznivé školní klima, jež přispívá ke zkvalitňování práce školy. Každodenní kontakt pedagogických pracovníků umožňuje operativně řešit problémy, ve škole je zřetelný odpovědný přístup všech zaměstnanců. Personální podmínky umožňují naplňovat cíle vzdělávání. Vzdělávání v ZŠ zajišťuje 9 pedagogických pracovníků (včetně ředitelky školy). Požadavky na odbornou a pedagogickou úroveň splňují všichni pedagogičtí pracovníci s výjimkou vychovatelky ŠD, která příslušné studium zahájí od příštího školního roku. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je vedením školy plánováno a podporováno, je realizováno na základě potřeb školy, naplňování příslušných ŠVP a zájmu pedagogů. V roce 2012 se jedna vyučující zúčastnila jazykového kurzu němčiny vzahraničí, kurz byl podpořen z prostředků Evropské unie, programu OPVK. V letošním školním roce se všichni vyučující zúčastní kurzu práce s výpočetní technikou. Budovy školy jsou v dobrém technickém stavu. V posledních letech byla budova ZŠ zateplena a osazena novými okny, čímž došlo k úspoře energie, ale vyskytl se problém větší vlhkosti ve třídách, hlavně v přízemí budovy. V rámci projektu je modernizována školní dílna pro výuku pracovních činností. Tělocvična a cvičná kuchyně se nacházejí přímo v budově školy. Žákovský nábytek je průběžně dle finančních možností obměňován. Škola má k dispozici dvě interaktivní tabule a jednu počítačovou učebnu. V jedné třídě je informativní koutek s počítačem a s připojením k internetu, který slouží k aktivnímu vyhledávání informací ve vyučovacích hodinách i v době volna. Vyučující mají k dispozici notebooky a někteří se aktivně zapojili do zpracování digitálních učebních materiálů. Učebnice a učební pomůcky jsou průběžně obměňovány. Škola vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání. Žáci jsou se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví prokazatelně seznamováni. Poučení o těchto zásadách je součástí školního řádu. Škola pečlivě vede knihu úrazů a záznamy o úrazech, nad žáky zajišťuje dohled. Školní řád ZŠ a MŠ a vnitřní řád ŠD byly v průběhu inspekce doplněny, jsou v souladu se zákonnými předpisy a zveřejněny na přístupném místě, v praxi jsou uplatňovány. Finanční předpoklady školy kzabezpečení školních vzdělávacích programů byly hodnoceny za poslední dvouleté období, to znamená účetně uzavřené roky 2012 a Financování výdajů na vzdělávání a provoz školy bylo vícezdrojové. Rozhodujícím zdrojem byly dotace ze státního rozpočtu. Dalším významným zdrojem byly prostředky poskytnuté zřizovatelem na provoz školy a úhradu nadnormativních výdajů na platy a odvody zaměstnanců školy. Vedení školy se aktivně podílí na získávání dalších finančních prostředků, jako jsou sponzorské dary, opakovaně získává prostředky z grantového programu Jihočeského kraje na Podpora programu dopravy dětí na dětské dopravní hřiště. V roce 2011 škola obdržela prostředky operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Škola pro život. Projekt trval od do a ztěchto prostředků škola zakoupila notebook, tiskárnu, programové vybavení, keramické tabule, projektor a další. Do financování byly zapojeny vlastní příjmy školy, především příjmy z hospodářské činnosti a z pronájmů prostor, prostředky získané z úplaty za vzdělávání a výnosy z úroků, které byly využívány pro potřeby školy. 3

4 V hodnocených letech škola rovněž se souhlasem zřizovatele použila rezervní fond na údržbu školy (malování, podlahové krytiny vmateřské škole, školní družině a školní jídelně). Finanční prostředky poskytnuté právnické osobě ze státního rozpočtu v letech 2012 a 2013 pokryly její základní potřeby a byly využity k realizaci školních vzdělávacích programů. Velmi dobrá spolupráce školy s partnery přispívá k rozvoji školy a zkvalitnění vzdělávání. Bezproblémová a efektivní součinnost školy se zřizovatelem zajišťuje podporu v oblasti modernizace materiálního a technického vybavení. Spolupráce se školskou radou je funkční. Ředitelka školy plní povinnosti k ní dané platnými právními předpisy. Rodiče a zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, při třídních schůzkách, osobně po domluvě s konkrétním vyučujícím dle potřeb rodičů či vyučujících, telefonicky. Ve škole pracuje sdružení rodičů a přátel dětí a školy (dále SRPDŠ ), které pořádá pravidelně dvakrát ročně plenární zasedání pro rodiče, dlouhodobě spolupracuje s ředitelstvím školy. Podílí se na financování akcí pro děti, zajišťování pitného režimu, dalšího vybavování školy potřebnými učebnicemi, pomůckami apod. Pro budoucí prvňáčky z MŠ a jejich rodiče škola připravuje ukázkové hodiny, kde si děti prožijí jeden den ve škole. Škole pomáhají i jiné podnikatelské subjekty jak z obce Šumavské Hoštice, tak z okolních obcí i formou sponzorských darů. Nejvýraznější pomoc byla zaznamenána při rekonstrukci tělocvičny. Žáci pravidelně navštěvují místní knihovnu, tato činnost bývá pravidelnou náplní práce školní družiny. Škola využívá i svých bývalých žáků k různým přednáškám, besedám, týkajících se jejich úspěchů ve studiu, cestování, znalosti cizích jazyků či práci. Dlouholetá je také spolupráce s Policií ČR, Úřadem práce a DDM v Prachaticích a s CHKO Šumava. Mateřská škola Vedení MŠ zajišťuje vedoucí učitelka s mnohaletou praxí v oboru. Ředitelka vymezila její povinnosti a kompetence, které zodpovědně plní. Spolupráce s ředitelkou školy, kontakt a přenos informací jsou zajištěny. Povinná dokumentace MŠ je vedena řádně a přehledně v souladu s ustanovením školského zákona. V MŠ pracují 2 pedagogické pracovnice, obě s odpovídající odbornou způsobilostí. Podle provozních možností se účastní akreditovaných seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Obě zároveň zajišťují částečným pracovním úvazkem úklid mateřské školy. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem Svět kolem nás je nám dobře pod Boubínem (dále ŠVP PV ) je zpracován v souladu se zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV ). MŠ uplatňuje rozmanité formy spolupráce s rodinou. Zaměřuje se na nenásilnou adaptaci dítěte z rodiny do nového prostředí. Škola informuje rodiče o vzdělávacích záměrech, připravovaných akcích a aktivitách. Drakiáda pořádaná na začátku školního roku přispívá ke vzájemnému poznání nových rodičů a dětí. Mezi další akce patří vánoční besídka a posezení s rodiči, uzamykání a otevírání lesa, velikonoční dílnička, společné výlety, slavnostní pasování předškoláků, rozloučení se školním rokem. Tradicí se stala každoroční příprava a výstava Podzimníčků (společná práce dítěte a rodiče). Každý rok je pořádána beseda s učitelkami ZŠ, rodiče mají možnost získat všechny potřebné informace před vstupem dítěte do ZŠ. Společným zájmem obou škol a rodičů je hladký přechod dětí do 1. třídy. 4

5 Materiální podmínky MŠ jsou velmi dobré, v době od poslední inspekce se výrazně zkvalitnily. Byla provedena přístavba části budovy, prostory byly zvětšeny o hernu a šatnu pro děti. Škola má pro svoji činnost odpovídající prostorové podmínky, což umožnilo navýšit její kapacitu. Interiér poskytuje dětem bezpečné a estetické prostředí. Vybavení nábytkem je převážně nové, dětské stoly a židle jsou velikostně odlišené. Méně vyhovující je osvětlení pracovních míst nad stolky dětí ve třídě. Děti mají výběr kvalitních hraček, konstruktivních stavebnic. Učební pomůcky, dětské knihy a potřeby pro výtvarné, pracovní a hudební činnosti jsou průběžně doplňovány. Učitelky si zároveň tvořivě pomůcky zhotovují samy. K dispozici je současná odborná literatura a metodické materiály. Aktuálně chybí pro kvalitní realizaci tělovýchovných činností nářadí a větší výběr náčiní. Nebezpečí úrazu hrozí u vstupu do MŠ (kluzká plocha, schody) i bezprostřední průjezd a parkování aut u školy. Školní zahrada nově vybavená sportovními prvky současně slouží jako hřiště pro veřejnost. Poskytuje dětem zázemí pro spontánní a relaxačně pohybové aktivity. Nevýhodou je její umístění na okraji obce, což z organizačních důvodů znemožňuje její využívání v odpoledních hodinách. Revize školní zahrady je pravidelně prováděna. ŠVP ZV, ŠD i PV jsou zpracovány podle školského zákona a příslušného RVP. Rovný přístup při přijímání ke vzdělávání, při zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce v průběhu vzdělávání i školní poradenství jsou na požadované úrovni. Systém řízení a personální zajištění odpovídá typu školy, oblast řízení školy je na velmi dobré úrovni. Organizace vzdělávání umožňuje realizovat cíle i obsah vzdělávání v požadované míře. Spolupráce se všemi partnery je využívána ve prospěch školy. Materiální podmínky školy se soustavně zkvalitňují a umožňují realizovat ŠVP. Škola má potřebné finanční zdroje pro zabezpečení školních vzdělávacích programů. Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům Základní škola Škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s platným školským zákonem. ŠVP ZV Škola pro život byl k aktualizován podle zkušeností a poznatků pedagogů, podmínek školy a zejména požadavků aktualizovaného RVP ZV. Disponibilní hodiny jsou v souladu s profilací školy. K prioritám školy patří rozvoj osobnosti žáka, jeho motivace k učení a celoživotnímu vzdělávání, výchova ke slušnosti a zodpovědnosti. ŠVP ZV je dokument, se kterým se průběžně pracuje a jeho naplňování bylo ověřeno v hospitovaných hodinách. Organizace vzdělávání, počty žáků ve třídách vycházejí z konkrétních podmínek školy, ze stanoveného ŠVP ZV a jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. V rozvrzích hodin jednotlivých tříd jsou zařazeny vyučovací předměty dané učebním plánem. Počet týdenních vyučovacích hodin, hodinové dotace v jednotlivých předmětech i počet vyučovacích hodin za celý vzdělávací cyklus jsou dodrženy. Žáci 1. stupně se učí ve třech třídách (I ročník, II. 2. a 4. ročník, III. 3. a 5. ročník). Na 2. stupni jsou čtyři třídy pro každý ročník zvlášť, pro výuku některých předmětů jsou vytvářeny skupiny dvou ročníků a tato úprava je zpracována jako příloha ŠVP ZV. Prostředí tříd je podnětné, výuka je podpořena řadou názorných pomůcek. Vyučování vhodně doplňuje činnost ŠD. Výuka je také pravidelně obohacována zajímavými besedami a návštěvami kulturních zařízení, vycházkami a exkurzemi. Rozvoj osobnosti žáků 5

6 podporují i zájmové kroužky. Celkově výuka podporuje rozvoj klíčových kompetencí a je zcela v souladu se strategiemi učení obsaženými ve ŠVP ZV. Všechny hospitované hodiny na 1. stupni byly dobře strukturované. Žáci byli vedeni k vyvozování nových poznatků na základě již získaných znalostí a vlastního úsudku. Frontální výuka byla prokládána samostatnou prací žáků a vhodnými činnostmi ve skupinách většinou ve formě didaktických her, jejichž cílem bylo důkladné procvičení a upevnění učiva. Pro průběh vzdělávání bylo charakteristické velmi příjemné a vstřícné klima. Vyučující se ve větší míře snažili uplatňovat střídání metod a forem práce, v průběhu výuky kladli důraz na aktivitu žáků, pro rychlejší měli připravenou další činnost. Dbali na dodržování nastavených pravidel. Žáci byli účelně vedeni k rozvíjení komunikativních dovedností, patrná byla snaha o diferencovaný a individualizovaný přístup vzhledem k odlišným schopnostem žáků. Rozvíjení postojů v sociální gramotnosti u žáků 1. stupně je věnována pozornost začleňováním kooperativních činností do výuky aupevňováním vztahů mezi žáky, ohleduplným a taktním vnímáním odlišností některých spolužáků. Žáci jsou vedeni také k rozvoji přírodovědné gramotnosti opakováním základních přírodovědných poznatků v různých předmětech a v souvislostech s osobní zkušeností při pozorování především okolní přírody. Všechny funkční gramotnosti byly úspěšně rozvíjeny, především gramotnost čtenářská a matematická. V hospitovaných hodinách ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace na 2. stupni byly všechny hodiny vedeny didakticky správně a s podporou vhodných učebních pomůcek. Vyučující žáky motivovali, povzbuzovali, učivo bylo upevňováno a procvičováno za pomoci vhodných úloh, splnění úkolů bylo průběžně vyhodnocováno. Z důvodu menšího počtu žáků ve třídách a skupinách byly hodiny vedeny frontálně, ale byly zařazovány i formy kooperativní a samostatné práce žáků. V cizích jazycích byly hodiny vedeny důsledně v příslušném cizím jazyce, procvičovány byly receptivní i produktivní řečové dovednosti. Výuka v oblasti mateřského a cizích jazyků směřuje k naplnění výstupů stanovených v ŠVP ZV. Z provedených hospitací v přírodovědných předmětech na 2. stupni ZŠ vyplynulo, že se vzdělávání uskutečňuje v podnětném prostředí a klidné pracovní atmosféře. Pedagogové volili převážně pestré a účinné metody a formy práce, které odpovídaly vzdělávacím potřebám a možnostem žáků a měly pozitivní dopad na jejich aktivitu. Kromě frontální výuky a samostatného plnění úkolů byli žáci v souladu se ŠVP ZV vněkterých hodinách vedeni i ke kooperativnímu a problémovému učení a k obhajobě svých názorů nebo k získávání informací i z jiných zdrojů než je učebnice a učitel. Střídání metod a forem práce během hodiny podporovalo pozornost žáků a kvalitu jejich výkonu. Žáci si uměli navzájem pomoci, ze strany pedagogů byla patrná aktivní podpora dodržování dohodnutých pravidel práce. Úměrně věku žáků byl vytvořen prostor pro uplatnění jejich vlastního názoru. Hodiny se vyznačovaly názorností, byly používány vhodné pomůcky. Ke zpestření výuky byla ve většině hodin efektivně použita interaktivní tabule. Učitelé byli přiměřeně nároční, nechyběla jim zpětná vazba, ověřovali si, zda žáci probíranému učivu rozumí. Vyučující respektovali individualitu jednotlivých žáků a přiměřeně jejich věku a schopnostem ji rozvíjeli. Hodnocení žáků v hodinách mělo motivační charakter, byla dodržována daná pravidla. Podklady pro hodnocení žáků získávají vyučující tradičním písemným a ústním zkoušením. Nebylo však zařazeno sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. Verbální i neverbální komunikace vyučujících byla vynikající, komunikativní schopnosti žáků byly rozvíjeny na požadované úrovni. Vzdělávání v hospitovaných hodinách většinou podporovalo rozvoj všech klíčových kompetencí, znalostí a dovedností žáků a odpovídalo očekávaným výstupům obsaženým 6

7 v ŠVP ZV. Při realizaci vzdělávacího programu školy jsou žáci podporováni v rozvoji vědomostí, dovedností a postojů ve všech základních funkčních gramotnostech. Podpora rozvoje informační a sociální gramotnosti je zakotvena v tematických plánech vybraných předmětů. Rozvoj přírodovědné gramotnosti směřuje k pochopení světa přírody, základních fyzikálních principů ve všech oblastech života a k ekologickému myšlení. Škola začlenila environmentální výchovu do vzdělávacích dokumentů jako integrální součást vybraných, zejména přírodovědných předmětů. Z učebních osnov je patrná vzájemná provázanost i s dalšími vzdělávacími oblastmi. Jedním z nejúspěšnějších projektů v rámci environmentální výchovy byl projekt nazvaný Machova lípa. Do tohoto dvouletého projektu se postupně zapojily všechny třídy se speciálními úkoly, jejichž výsledky byly na závěr prezentovány při společném vyhodnocení a završení této akce. Kromě toho žáci pracují na menších i větších projektech v rámci výuky informatiky, zeměpisu, prvouky, jazyků apod. Zvýšená pozornost je též věnována rozvoji sociální gramotnosti. Učitelé podporují mezi žáky vzájemný respekt a vedou je k toleranci odlišných názorů. Rozvoj osobnosti a funkčních gramotností je dále účinně podporován zejména formou projektových dnů, zapojením do soutěží, olympiád, a školní zájmové činnosti (např. kroužků), návštěvou exkurzí a kulturních představení. Žáci 9. ročníků již několik let vytvářejí během roku v rámci předmětu informatika zajímavá videa s různou tématikou s přesahem do jiných předmětů. Pravidelně se škola zapojuje do projektu dopravní výchovy s podporou Jihočeského kraje, ve kterém dosahuje vynikajících výsledků (1. místo v celostátním kole). Mateřská škola Škola uplatňuje rovný přístup k předškolnímu vzdělávání, je otevřena přijmout děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro děti s pohybovým hendikepem však nemá bezbariérový přístup. Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání jsou vypracována a zveřejněna. Předškolní vzdělávání probíhá v jedné věkově smíšené třídě s celodenním provozem. Počet dětí ve třídě je v souladu s právními předpisy. Nevyšší povolený počet dětí v MŠ uváděný v rejstříku škol a školských zařízení není překročen. Rozvržení pracovní doby pedagogických pracovnic zajišťuje péči a bezpečnost při všech činnostech během dne. Program dne odpovídá psychohygienickým zásadám a biorytmu předškolních dětí, spontánní a řízené aktivity byly vyvážené. Pozitivně je hodnocen dostatečný časový prostor pro hry. Z hospitační činnosti a kontroly dokumentace bylo patrné, že vzdělávací nabídka je rozmanitá a odpovídá vzdělávacím záměrům ŠVP PV. Uplatněn byl diferencovaný přístup vzhledem k věku dětí a jejich individuálním možnostem. Zařazeno bylo prožitkové učení, dramatizace, frontální a částečně skupinová organizace. Aktivitu a zájem dětí podpořila nápaditá motivace, vhodné pomůcky, vyprávění, recitace, zpěv, hra učitelky na nástroj a reprodukovaná hudba. Vstřícný, ale důsledný postoj učitelek k dětem stanovoval pravidla vzájemných vztahů ve třídě a přispíval ke klidné atmosféře. Citlivé hodnocení výsledků snahy dětí jim poskytovalo zpětnou vazbu a povzbuzovalo je. Pobyt venku obsahoval poznávací i pohybově relaxační složku. Bezpečnost dětí byla po celou dobu řádně zajištěna. MŠ naplňuje stanovené cíle vzdělávání v souladu se školským zákonem a ŠVP PV. Vzdělávací obsah zahrnuje všechny vzdělávací oblasti, rozvíjí jednotlivé gramotnosti a podporuje rozvoj elementárních základů klíčových kompetencí potřebných pro další vzdělávání. Učitelky se zaměřují na rozvoj předmatematických dovedností, dovedností předcházejících čtení a psaní zvláště u dětí v posledním roce před zahájením povinné 7

8 školní docházky. Pozornost věnují zejména logopedické prevenci (pravidelně spolupracují s externí logopedkou), hrubé a jemné motorice, grafomotorice, rozvoji komunikativních dovedností. K rozvoji přírodovědné gramotnosti mají děti optimální podmínky. Učitelky využívají dostatek příležitostí k záměrnému pozorování okolního prostředí, děti získávají elementární poznatky o živé a neživé přírodě. Úměrně věku se učí pečovat o nejbližší prostředí, získávají povědomí o jeho významu a ochraně. Učitelky vedou děti k vytváření kamarádských vztahů v přirozeném prostředí věkově smíšené třídy, pomoci starších mladším, k ohleduplnosti, k dodržování společenských pravidel chování. Učitelky taktně řeší případná drobná dětská nedorozumění, daří se nenásilně pěstovat sociální cítění a prosociální chování a celkově posilovat sociální gramotnost dětí. Školní vzdělávací programy jsou v souladu se závaznými dokumenty MŠMT. Organizace a průběh vzdělávání ve vztahu ke školním vzdělávacím programům jsou na požadované úrovni. Účinná podpora rozvoje osobnosti dětí a žáků a funkčních gramotností dětí a žáků jsou na požadované až velmi dobré úrovni. Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům Základní škola Z analýzy dokumentace a z rozhovoru s ředitelkou školy bylo zjištěno, že škola sleduje a pravidelně vyhodnocuje výsledky vzdělávání. Individuální i celkové výsledky jsou projednávány v pedagogické radě a zveřejňovány ve výročních zprávách. Téměř 100 % žáků prospívá, z toho významnou skupinu tvoří žáci s vyznamenáním (61 %). Výsledky vzdělávání analyzuje ředitelka školy, pedagogická rada, předmětová komise a předmětové sdružení s cílem přijímat účinná opatření ke zlepšení celkových výsledků školy. Učitelé jsou připraveni poskytovat individuální konzultace, při kterých řeší prospěchové i výchovné problémy žáků. Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání žáků prostřednictvím žákovských knížek a na třídních schůzkách. Zvládnutí očekávaných výstupů a dosažená úroveň klíčových kompetencí žáků jsou ověřovány pomocí běžných hodnotících nástrojů, dále škola využívá jako externí hodnocení výsledky pilotního celoplošného testování pro 5. a 9. ročníky NIQES. Škola motivuje a umožňuje žákům uplatnit své dosažené vědomosti, dovednosti a schopnosti v různých soutěžích a olympiádách na úrovni školních a okresních kol. Nadprůměrně a dlouhodobě úspěšní jsou žáci v dopravní soutěži Mladý cyklista (účast v národním kole). Příprava na tuto soutěž a dosahované výsledky jsou příkladem dobré praxe. Podle výročních zpráv většina žáků z deváté třídy odchází na střední školy s maturitními obory, informace o jejich úspěšnosti se škole dostává na neformálních setkáních s bývalými žáky. Mateřská škola Učitelky vyhodnocují formou pedagogické diagnostiky rozvoj a osobní vzdělávací pokroky dětí, vedou o nich záznamy. Zajišťují v případě potřeby ve spolupráci s odbornými poradenskými pracovišti včasnou podporu dětem s riziky školní neúspěšnosti. Celkové výsledky předškolního vzdělávání jsou hodnoceny v pololetí a na konci školního roku. Sledován je rovněž soulad výsledků vzdělávání podle ŠVP PV s požadavky stanovenými v RVP PV. Hodnocení je součástí jednání pedagogických porad. Škola sleduje celkovou skupinovou úspěšnost dětí na konci předškolního období i individuální 8

9 úspěšnost při přechodu do ZŠ. V tomto školním roce nejsou evidovány odklady povinné školní docházky. Sledována je rovněž oblast bezpečnosti a ochrany zdraví a prevence nežádoucího chování. V období posledních tří let byl evidován jeden úraz dítěte. Výsledky vzdělávání dětí a žáků jsou na požadované úrovni. Škola je systematicky sleduje a vyhodnocuje. Závěry a) Silné stránky školy Příznivé školní klima vhodně podporuje realizaci vzdělávání v ZŠ i MŠ. Jasná koncepce a strategie řízení školy, delegování úkolů je na velmi dobré úrovni. Partnerství se zřizovatelem Příkladem dobré praxe je dlouhodobá a úspěšná příprava žáků na dopravní soutěž Mladý cyklista.. b) Nedostatky zjištěné při inspekční činnosti Nedostatky v ŠVP ŠD, vnitřní řád ŠD a školní řád MŠ byly odstraněny v průběhu inspekce. c) Slabé stránky školy Nebyly zjištěny. d) Návrhy na zlepšení stavu školy Zapojovat vzájemné hodnocení a sebehodnocení do výuky (dětí i žáků) Umístění školní družiny ve II. patře z pohledu bezpečného přístupu Převedení agendy ŠJ do počítačového programu Dovybavení MŠ o náčiní pro tělovýchovné činnosti a pořízení pojízdného servírovacího vozíku na stravu Bezpečný vstup do MŠ e) Hodnocení vývoje školy Od nástupu ředitelky do funkce v roce 2011 se zkvalitnilo materiální vybavení základní i mateřské školy, a to včetně výukových pomůcek. Budovy procházejí postupnou modernizací, zlepšuje se vybavení odborných učeben. Posun byl zaznamenán ve využívání dalších zdrojů, zapojování do projektů a rozvojových programů. Ve výuce i v řízení školy jsou využívány informační technologie, pedagogičtí pracovníci se v této oblasti dále vzdělávají. 9

10 Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá 1. Změna zřizovací listiny vydané a schválené zastupitelstvem obce Šumavské Hoštice dne Změna zřizovací listiny súčinností od s č. j. 3/2005 ze dne Rejstřík škol poslední Výpis správního řízení č. j. MSMT-36632/2013 zápis: s platností od změna adresy trvalého pobytu ředitelky školy 3. Jmenování ředitelky ze dne s účinností od Protokoly a záznamy o provedených kontrolách 5. Výroční zprávy 2012/2013, 2012/ Koncepce rozvoje školy pro školní roky 2013/ / Organizační řád školy ze dne Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život 9. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět kolem nás je nám dobře pod Boubínem 10. Školní vzdělávací program školní družiny 11. Školní řád ZŠ a MŠ, vnitřní řád ŠD 12. Minimální preventivní program pro školní rok 2013/ Matrika školy 14. Třídní knihy školního roku 2013/ Rozvrh hodin školního roku 2013/ Přijímací řízení ve školním roce 2013/ Zápisy z pedagogických rad konaných ve školních letech 2011/2012, 2012/ Zápisy z metodické a předmětové komise 19. Kniha úrazů a záznamy o úrazech ve školních letech 2011/2012, 2012/ Výkazy o základní škole M 3, o školní družině Z 2-01 podle stavu k roků 2012 a Poslední úprava rozpočtu přímých výdajů na roky 2012 a Hlavní kniha roky 2012 až Účtová osnova na roky 2012 až Úprava rozpočtu přímých výdajů na roky 2012, Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanizmů roky 2012, Výkaz zisku a ztráty roky 2012, Smlouva o poskytnutí grantu Jihočeského kraje Č.j.: 010/12/124/03/00 a Č.j.: 010/13/130003/00 10

11 28. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 3867/ / Smlouva o úhradě výdajů na zajištění provozu škola roky 2012, Smlouva o poskytnutí nadnormativních výdajů na platy a odvody ze dne Darovací smlouva ze dne , , Rozbor hospodaření 2012, 2013 Poučení Podle 174 odst. 14 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Dukelská 23, P. O. Box 36, České Budějovice, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e- podatelnu s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky Jihočeského inspektorátu. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v Jihočeském inspektorátu České školní inspekce. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy (razítko) Mgr. Jana Cipínová, školní inspektorka, v. r.. Mgr. Jana Novotná, školní inspektorka v. r... Ing. Jana Fišerová, školní inspektorka v. r... Mgr. Hana Řeřábková, školní inspektorka v. r... Bc. Marie Řežábková, kontrolní pracovnice v. r... Bc. Ladislava Svatošová, kontrolní pracovnice v. r... V Českých Budějovicích dne 28. února

12 Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy (razítko) Mgr. Petra Vaňková, ředitelka, v. r. V Šumavských Hošticích dne

13 Připomínky ředitele školy/školského zařízení Připomínka byla podána. 13

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-457/13-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 378 73 Dešná 17 E-mail právnické osoby Základní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIC-194/12-C. Mgr. Zdeňkem Vorlem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIC-194/12-C. Mgr. Zdeňkem Vorlem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIC-194/12-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Malenice vykonávající činnost školy: Sídlo: Na Návsi 31, 387 06 Malenice

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-245/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 Sídlo: Husova 17/219,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIK-628/10-K Název kontrolované osoby: Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Sídlo: Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov IČO: 70 834 598 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-477/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola Uherský Brod Újezdec, Nádražní 282, okres Uherské Hradiště Sídlo Nádražní 282,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01468/09-U. Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01468/09-U. Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01468/09-U Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace Adresa: Lesní 244, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIS-2929/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Mateřská škola Vojkovice, okres Mělník Sídlo Vojkovice 140, okres Mělník, 277 44 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-169/09-02. Základní škola a Mateřská škola Žďár. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-169/09-02. Základní škola a Mateřská škola Žďár. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-169/09-02 Základní škola a Mateřská škola Žďár Adresa: Žďár 102, 294 12 Žďár Identifikátor: 600 049

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-277/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Mezimostí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA - 366/10 - A

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA - 366/10 - A Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 366/10 - A Mateřská škola Nad Parkem Praha - Zbraslav Adresa: Nad Parkem 1181, 156 00 Praha - Zbraslav Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-6/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav Sídlo: Školní 105, 691 63 Velké

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy Srní 10, 341 92 Kašperské Hory Identifikátor školy: 600 058 313 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIU-948/10-U. okres Most. Sídlo: 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIU-948/10-U. okres Most. Sídlo: 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIU-948/10-U Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most Sídlo: 435 33 Louka u Litvínova,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola 1.- 4. ročník Zeiberlichova 49, 644 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 511 Zřizovatel: ÚMČ Brno - sever, Bratislavská 70,

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIU-67/16-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 225 931 Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-385/14-C. Soukromý dětský domov s. r. o.

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-385/14-C. Soukromý dětský domov s. r. o. Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-385/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Soukromý dětský domov s. r. o. Sídlo 675 03 Budišov Holeje

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-715/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-715/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-715/11-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Trhové Sviny, Nové Město

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31 Identifikátor školy: 650 045 811 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-129/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-129/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-129/10-U Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov Adresa: Hlavní 57, 431 63 Perštejn Identifikátor: 600

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIS-2922/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Mateřská škola Tupadly 152 Sídlo Tupadly 152, 28563 E-mail právnické osoby IČ 75033879 turanska@seznam.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Drobovice 76 Drobovice 76, 286 01 Čáslav Identifikátor školy: 600 045 714 Termín konání inspekce: 8. a 9. září 2004 Čj.: Signatura:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-374/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince zsjince@zsjince.cz IČO

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-961/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-480/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-480/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-480/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2375/10 Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Sídlo: 262 53 Počepice 41 IČO: 75 033

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-783/14-B. Medlov 12, 664 66 Němčičky u Židlochovic

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-783/14-B. Medlov 12, 664 66 Němčičky u Židlochovic INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-783/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 71003177 Identifikátor 600110834 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1599/02-S. Mateřská škola Trhový Štěpánov, okres Benešov

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1599/02-S. Mateřská škola Trhový Štěpánov, okres Benešov Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1599/02-S Mateřská škola Trhový Štěpánov, okres Benešov Adresa: Sokolská 3, 257 63 Trhový Štěpánov Identifikátor: 600

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 282/09-01. Nad Kazankou 30

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 282/09-01. Nad Kazankou 30 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 282/09-01 Název školy: Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7, Nad Kazankou 30 Adresa: Nad Kazankou 30/230, 171 00 Praha 7 - Troja Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1006/10-S. Mateřská škola Černuc, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1006/10-S. Mateřská škola Černuc, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1006/10-S Mateřská škola Černuc, okres Kladno Adresa: Černuc 95, 273 23 Černuc Identifikátor: 600 043 835 IČ: 75 033

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dukovany, okres Třebíč 675 56 Dukovany 64 Identifikátor školy: 600 121 925 Termín

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-3/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60816929 Identifikátor 600008347 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-313/12-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Základní škola Bukovany, okres Sokolov Sídlo: 357 55

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-1101/10-H. Mateřská škola Police nad Metují

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-1101/10-H. Mateřská škola Police nad Metují Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-1101/10-H Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují IČO: 71

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-375/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-375/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-375/10-T Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace Adresa: Jaklovecká 14/1201,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-632/14-A. Trávníčkova 1747, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-632/14-A. Trávníčkova 1747, 155 00 Praha 5 - Stodůlky INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-632/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 750 308 11 Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747 Trávníčkova 1747, 155

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11 Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-426/11-J. příspěvková organizace. Mgr. Jan Polívka, ředitel školy

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-426/11-J. příspěvková organizace. Mgr. Jan Polívka, ředitel školy Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-426/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Krupá, okres Havlíčkův Brod

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-11/09-05. okres Sokolov

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-11/09-05. okres Sokolov Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-11/09-05 Název školy: Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov Adresa: Školní 525, 357 51 Kynšperk nad Ohří Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1039/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 24 255 378 Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s. r. o. Na Příkopě 11/8,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Javorník, Polská 488. Polská 488, 790 70 Javorník. Identifikátor školy: 600 150 232

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Javorník, Polská 488. Polská 488, 790 70 Javorník. Identifikátor školy: 600 150 232 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Javorník, Polská 488 Polská 488, 790 70 Javorník Identifikátor školy: 600 150 232 Termín konání inspekce: 26. leden a 1. únor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-74/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-39/13-S Název právnické osoby Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Jiráskova 1519,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA-1217/11-A. Na Chodovci 2540, 141 00 Praha 4 - Spořilov

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA-1217/11-A. Na Chodovci 2540, 141 00 Praha 4 - Spořilov Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-1217/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola, Praha 4, Na Chodovci 2540 Na Chodovci 2540, 141

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-1079/11-H. Mateřská škola, Bohuslavice. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-1079/11-H. Mateřská škola, Bohuslavice. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-1079/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Bohuslavice Sídlo: 549 06 Bohuslavice 354 IČ: 71

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-651/11-C Název právnické osoby Základní škola Kaňka o. p. s. vykonávající činnost školy: Sídlo: Helsinská 2 731, 390 05 Tábor IČ: 28060080

Více