Křížová cesta - postní píseň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křížová cesta - postní píseň"

Transkript

1 1.a)U sto - lu s ná - mi se - dí Pán, chléb spá- sy bu - de po - dá - ván, 1.b)A je to po - krm ži - vo - ta, do kon-ce svě-ta bu - de brán, 2.Do tmy se hrou-ží zah-ra - da. Je - žíš se do muk pro-pa - dá, dnes pi - jem ka - lich po - pr - vé, rty na - má - čí - me do kr - ve, nad smrt je Bo - ží do - bro- ta, mi - láč -kem Pá - ně bu - de Jan do všech hrůz svě -ta Bo - ží - Syn. Tak se - be za vý - kup-né dá a ff f o k s k k ks k s k s k s k s k s j o k s k k ks k s k s k s k s k s j k a ff f o k sk s k s k s k s k s k s j jež zít-ra ska-ne z je-ho ran. a Ji - dáš už je po - tres-tán. i na-šich ran a na - šich vin. k k f ejj

2 3.Kai - fáš, An - náš i He - ro - des od - sou - dí vče - ra ja - ko dnes 4.a)Pe - tr se sty - dí, že se bál a Pi - lát ptá se: "Ty jsi král?! 4.b)Ne Je - žíš, a - le Ba - ra - báš, ten bu - de pra - vý pří - tel náš. a ff f ok s k s k s k s k s k s k s j ok s k s k s k s k s k s k s j Be - rán - ka, jenž je bez vi - ny. Svět-skou moc přes-to zni-čí rez, V bez-bran-ném krá - le ne - vi - dí. Do - bře má Pe - tr, že se kál, Ne Bo - ží lás - ka, a - le hněv, na nás i sy - ny Je - ho krev! a ff f ok s k k ks k s k ks k s k s k s j ok s k k ks k s k s k s k s k s j k a ff f o k s k s k s k s k s k s k s j za - tím-co Král je je - di - ný. však bě-da, kdo se nes-ty - dí, Člo - vě - če, to si vy - bí - ráš? k k f ej j

3 5.U - myl si ru - ce, Kris - ta dal, a - by Ho žold - néř zbi - čo - val. 6.Be - rá - nede a ne - se kříž a tři - krát pod ním po - kle - sá. bf f f j j k j k Pi - lá - te, mys - líš, že jsi čist? Kde - ko - li s tr - ním bu - de Král, Oč hlí - ně je a pra - chu blíž, po - zve - dá ze - mi k ne - bi výš, k a ff f o k sk s k s k s k s k s k s j též o soud-ci se bu-de číst! ot - ví - rá kří-žem ne-be-sa. f k k ejj

4 7.Je Bůh jak člo - věk zna - ve - ný, prá - vě tak bu - deš jed - nou ty! 8.Pla - ka - ly z Je - ru - za - lé - ma ty že - ny a už ne - plá - čí? bf f f j j k j k Chceš -li se doč - kat od - mě-ny, že vy - ve - de tě z tem-no - ty, Že v kaž-dé Pán být za - bit má, jež zrod dě - ťát - ku od - ní - má, k a ff f o k s k s k s k s k s k s k s j vem kříž jak Ši - mon z Ky-ré - ny! to svě-do-mí jim ne - tla-čí? f k k ejj

5 a ff f o k s k s k s k s k s k s k s j o k sk s k s k s k s k s k s j 9.Pán je nám vy - dán do ru - kou, hří - chy Ho na kříž při -tlu - kou, 10.Dva lot -ři jsou s ním na kří - ži, jen je - den z nich je ka - jí - cí. k sks k s jk s k s k s k s j bf f f j j k j k jej na po - tu - pu vzty - čí - me. Ten Po - ní - že - ný pod mu - kou I náš čas až se při - blí - ží, kéž jsme po Je - ho pra - vi - ci, k a ff f o k sk s k s k s k s k s k s j je ráj a vy - kou - pe - ní mé. ji - nak se Bůh k nám nes-ní - ží. f k k ejj

6 11.Na čas nás Kris - tus o - pouš-tí, svou Mat-ku svě - ří Ja - no - vi. 12.a)Zmí-rá - me všich-ni, jed-na smrt je pou-ze Kris - ta Je - ží - še. 12.b)Pro - chá -zí u - mí - rá - ním Bůh a vo - lá: Pročs mě o - pus-til? Ne - bu - dem ja - ko na pouš - ti, je s ná - mi Ta, jež od - pouš - tí, Ži - vý Bůh smr - tí ne - po - hrd, na kříž je při - bit do vý - še, Bo - ží pláč roz - dí - rá ti sluch, to On se k smr - ti po - ní - žil, k a ff f o k s k s k s k s k s k s k s j až bu-dem v kon-cích, od-po - ví. všem na o - čích je je - ho smrt. a - by tě zved a vy - kou-pil! k k f ej j

7 13.Být ješ - tě mu - sí po - cho-ván do hro - bu zce-la no - vé - ho. 14.a)A žád - ný ká - men, žád - ná moc ne - mů - že Ži - vot za - dr - žet. 14.b)Ten hrob je prázd-ný. Vstal náš Pán. V E-mau-zích se s Ním sej-de - me. O - vi - nut rouš -kou, mi - lo - ván, o - pla - ká - ván a pod stráž dán Bůh je Bůh ži - vých, stvo -řil svět a den, jenž pře - má - há vždy noc, Až na soud bu - du po - vo - lán, kéž ke sva - tým jsem po - čí - tán k a ff f o k sk s k s k s k s k s k s j a ká- men sva-len na Ně-ho. a ra - dost, kte-rá ros-te z běd. a On je vy - kou-pe- ní mé! k k f ej j

j k k k i k k k k k j k j j j j ij i k k jk k k jk k j j i

j k k k i k k k k k j k j j j j ij i k k jk k k jk k j j i 1.Stá-la Mat-a od-ho-dla-ně v sl-zách ve- dle ří-že Pá-ně, na te-rém Syn e-í pněl. Je- í du-š v hoř-ém lá-ní slí-če - nou, bez sm-lo - vá-ní do hlu-bn meč o-te - vřel. a f d b f Copyrght by

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

ok s k s k s k s k s k s k s k a o j ks k s k s jk s k s k s k s k k

ok s k s k s k s k s k s k s k a o j ks k s k s jk s k s k s k s k k s 0.Je ce - st tr - ním p - se - tá, ež li - li - e - mi pr- vé - tá. 1.Kd Kris- tu v - lá "u - ři - žu", 1.ten v hře- by mě - ní - zy svů, 2.N ru - tých sud-ců p - y - ny, svů l - tář vzl Pán ne - vin

Více

Píseň ke kříž. cestě (I. zastavení - Ježíš souzen) Je- žíš sto - jí před Pi - lá - tem, všech- no se dě - je

Píseň ke kříž. cestě (I. zastavení - Ježíš souzen) Je- žíš sto - jí před Pi - lá - tem, všech- no se dě - je Píseň ke kříž. cestě (. zastavení ežíš souzen) e a kal né rá no, Pan na sva tá k pa lá ci vla da e žíš sto í před Pi lá tem, všech no se dě e a s k s kk b k k k fk k e řo vu s vel kým chvá tá, chva tem,

Více

Stvr ze ní pří jmu při pouštěcí znám ky. For mu lá ře s vý zvou k osob ní mu vy zved nu tí při pouště cí znám ky

Stvr ze ní pří jmu při pouštěcí znám ky. For mu lá ře s vý zvou k osob ní mu vy zved nu tí při pouště cí znám ky Stvr ze ní pří jmu při pouštěcí znám ky Stvr zen ka při po je ná k for mu lá ři a spo je ná s ním ob vyk le perfo ra cí mě la shod ný ně mec ký a čes ký text to ho to zně ní: P.T. Ži dov ské ra dě star

Více

Křížová cesta - postní píseň. k k k k. k fk. fj k k. ať mi - lu - jem prav - du, dob - ro věč - né, ty nás příj - mi v lás - ce ne - ko - neč - né.

Křížová cesta - postní píseň. k k k k. k fk. fj k k. ať mi - lu - jem prav - du, dob - ro věč - né, ty nás příj - mi v lás - ce ne - ko - neč - né. T:Slovenso 19,stol.//T:a H: P.Chaloupsý 2018. zastavení Před Pi-lá - tem dra - hý e - žíš sto - jí, do že han-bu, bo - lest mu za - ho - jí? G =60 Sly - ší or - tel Kris-tus, Pán ne - vin - ný a jde tr

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja.

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja. 1. Sva [q=156] tá Ma Píseň poutnická ri a, pros za Šteyerův kancionál (1764) nás, a le lu ja, a 7 le lu ja, a by Bůh byl la skav na nás, a le lu 14 ja, Je žíš Kri stus, Spa si tel náš, a le lu ja. 2. Rodičko

Více

MEŠNÍ PÍSNĚ

MEŠNÍ PÍSNĚ MEŠNÍ PÍSNĚ 008 Bože, před Tvou velebností C dur, 10 slok Cyrilometodějský kancionál 00 Hleď, mocný Hospodine B dur, 6 slok; G dur, 4 sloky Boží cesta 010 Jako dítky k Otci svému As dur, 6 slok; F dur,

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

O svatých mužích. společné texty. tí. lu ja. vy * Jakub Pavlík. 1. nešpory. 1. ant. - VII.a (Žalm 113) V době velikonoční: 2. ant. - IV.

O svatých mužích. společné texty. tí. lu ja. vy * Jakub Pavlík. 1. nešpory. 1. ant. - VII.a (Žalm 113) V době velikonoční: 2. ant. - IV. 1. nešry sčné texty O tých mužích Jkub Pvlík 1. nt. - VII. (Žlm 113) Chvl te n še h, všchn tí. 2. nt. - IV.g (Žlm 146) Bl slve ní, kdo lč ní žízní sprvedl nos t, neboť o n budou nsy ce n. 3. nt. - I.D

Více

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky Le vá dol ní část slou ži la po slo že ní ja ko adresní stra na zá sil ky. V mís tě pro ad re su pří jem ce byl před - tiš těn a pod tr žen údaj Prag - Pra ha V. NC - čp. 250 a P.T. a v dol ní čás ti ad

Více

239 Vstupní antifona Zelený tvrtek

239 Vstupní antifona Zelený tvrtek 239 Vstupní ntifon Zelený tvrtek [Srov. Gl 6,14] My pk chrá - Kris - t. vzkí - -ho jsme - ni še - v kí - ní, ži spá -, su, ži -,, má-me hle-dt slá-vu Pá-n n-še-ho Je-ží-še On nám dá-vá skr-ze, 1. 2. vy

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

slavnost Těla a Krve Páně

slavnost Těla a Krve Páně 1. nešpory slvnost Těl Krve Páně Jkub Pvlík 1. nt. - I.f (Žlm 111) Hospodn m lo srd ný dobro t vý: u stnovl p ku n své d vy, dl po krm těm, kdo se ho bo jí. 2. nt. - VIII.c (Žlm 147-II) Bůh nás sy tí j

Více

Responsoria ze žaltáře 1. a 3. týden žaltáře

Responsoria ze žaltáře 1. a 3. týden žaltáře Responsori ze žltáře 1. 3. týden žltáře doxologie pro responsori modu VI Sláv Ot ci i Sy nu i Duchu svté mu. nedě Jk čet ná jsou t dí l, Hospo ne, * všechno jsi mou dře u či nil.. Země je pl ná tvého tvor

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

a ff k j k k k k k k kkekk k j k k k k k k k k k kek k a ff k j k k k k k k k kek k k j k k k k k k ek k a ff k j k k k j j k k k k k k k k k

a ff k j k k k k k k kkekk k j k k k k k k k k k kek k a ff k j k k k k k k k kek k k j k k k k k k ek k a ff k j k k k j j k k k k k k k k k Tropár: 1. Hlas a ff k j k k k k k k kkekk k j k k k k k k k k k kek k Hoc aj Ži-dia ka-meň za-pe-ča-ti - li a vo-ja-ci Tvo-je svä-té te-lo strá-ži - li, a ff k j k k k k k k k ek k k j k k k k k k ek

Více

Responsoriál. 1. Žaltář. Liché týdny. dře u. Jakub Pavlík. neděle 1. nešpory resp. - VI. ranní chvály resp. - VI

Responsoriál. 1. Žaltář. Liché týdny. dře u. Jakub Pavlík. neděle 1. nešpory resp. - VI. ranní chvály resp. - VI Lché týdny nedě 1. nešpory Responsorál 1. Žltář Jk čet ná jsou tvá dí l, vše chno js tvé ho tvor mou stv, dře u vše chno js Hos po d č nl. Ze mě je pl mou Duchu dře u Jkub Pvlík ne, * ná č nl. rnní chvály

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Biblische Lieder Op. 99, Nº 3 Biblické písně Op. 99, č. 3

Biblische Lieder Op. 99, Nº 3 Biblické písně Op. 99, č. 3 Alto or Baryton solo 4 U Arr: Christian ondru ott er - hö - re mein e - bet er - 14 schließ U Dein Ohr nicht mei - nem leh n. 4 ei- ge Dich zu mir und 24 hö - re mich, wie ich kläg - lich za - ge, wie

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Z a-jásejte již, zástupy andě-lů v nebi! Zaskvějte

Z a-jásejte již, zástupy andě-lů v nebi! Zaskvějte Z a-jásejte již, zástupy andě-lů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská ta-jemství! K ví-tězství tak mocné-ho Krá-le zazni polni-ce a zvěstuj spá-su. Raduj se i ty, země, za-li-tá tak o-slnivou zá-ří a tonoucí

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek 3. A4 /269a-G5-1n-VII.43-10/m-A.D. 348 Vle vo na ho ře by ly pod se bou tři ko lon ky - hor ní pro čís lo Nr. - čís. pod tím vol ná ko lonka a do tře - tí se vpi so va lo da tum vy sta ve ní for mu lá

Více

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny invittorim nt. - I.D rnní chvály Pán vstl z mrtvých, * Velikonoční oktáv 1. Sčné pro všechny dny j, Jkb Pvlík 1. nt. - I. (Žlm 63) Vstl Krists z mrtvých * 2. nt. - VII. (Dn 3) Náš Vyk pi 3. nt. - VIII.G*

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Josef Martínek První mše koledová

Josef Martínek První mše koledová Josef Martínek První mše koledová Pro smíšený sbor s průvodem orchestru ložil prof. Jos. Martínek op.32 V Brně 1935 Josef Martínek (18. února 1888, Prace 29. větna 1962, tamtéž) byl český hudební pedagog

Více

a výška ich prípustného pre kro če nia

a výška ich prípustného pre kro če nia Strana 644 Zberka zákonov č. 71/004 Častka 11 Príloha č. k vyhláške č. 71/004 Z. z. Navyšše prípustné hodnoty ožarena elektromagnetckým po om a výška ch prípustného pre kro če na 1. Na vy šše prí pust

Více

Do ru če ní ba líč ků a ba lí ků

Do ru če ní ba líč ků a ba lí ků Do ru če ní ba líč ků a ba lí ků Po ukon če ní a schvá le ní evi den ce by ly zá sil ky pře dá ny ba lí ko vé vý dejně poš ty v ghet tu k do ru če ní. Při něm se ne rozli šo va ly zá sil ky vá za né na

Více

CHORÁLNÍ ZPĚV ORDINIS MISSÆ

CHORÁLNÍ ZPĚV ORDINIS MISSÆ Chorální zpěv Ordinis missæ 1 CHORÁLNÍ ZPĚV ORDINIS MISSÆ Při mši svaté se důrazně doporučuje nekombinovat různé hudební styly: je vhodné zpívat při mši svaté buď celou dobu Olejníka, nebo pouze chorální

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Lubomír Jaroš OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY. hudební pásmo upravil Robert Štolba

Lubomír Jaroš OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY. hudební pásmo upravil Robert Štolba Lubomír Jaroš OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY hudební pásmo upravil Robert Štolba 1 2 OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY Lubomír Jaroš 3 Předmluva Voda měla a stále má v lidském životě prvořadý význam. Bez ní nevzejde osení, neurodí

Více

Soubor lidových písní na SBZ

Soubor lidových písní na SBZ Subr lidvých písní SBZ PF UJEP Verze : meldie písní Edid by Verni Mchvcvá 08 Obsh:. Jk jsi ksné viňát.... Velé Vánční hdy.... Jenm ty mě, pn, věz... 4. Měl jm chlpce, m nic...4. Ej, d Buchlv větr věje...4.

Více

Kytlický chrámový sbor (070) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) lid. ských. chův. pro. hří. slun. nad. zář. pří. smr.

Kytlický chrámový sbor (070) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) lid. ských. chův. pro. hří. slun. nad. zář. pří. smr. Kytc chmvý sbr (00) Pzdr t křižv (Venč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich dy m hyzd dy m hyzd dy hz z shlď hz z shlď hz z shlď hz z shlď n, m hyzd dy m hyzd js s js s js s js s z B z B z B z B n, n,

Více

DOBA POSTNÍ 201 Atténde, Dómine D dur, 5 slok Kancionál 202 Hříšniče, přistup k oltáři (Popeleční středa) B dur, 6 slok Cyrilometodějský kancionál

DOBA POSTNÍ 201 Atténde, Dómine D dur, 5 slok Kancionál 202 Hříšniče, přistup k oltáři (Popeleční středa) B dur, 6 slok Cyrilometodějský kancionál DOBA POSTNÍ 201 Atténde, Dómine D dur, 5 slok Kancionál 202 Hříšniče, přistup k oltáři (Popeleční středa) B dur, 6 slok Cyrilometodějský kancionál 203 Přistup, duše, v zkroušenosti (mešní) g moll, 5 slok

Více

CREDIT ALLIANCE, SE CREDIT MANUÁL ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE

CREDIT ALLIANCE, SE CREDIT MANUÁL ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE CREDIT MANUÁL ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE Argentinská 1139/28, 170 00 Praha 7 Telefon +420 844 205 305 E-mail: info@credital.eu Vá že ní klien ti, tě ší nás, že jste se

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. Uá é í www.. U á é í w w w.., U I D : K O S 2 0 3 2 3 2 A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K:

Více

IM PLE MEN TA CE MIK RO EKO NO MIC KÉ TEO RIE EKO NO - MIC KÉ EFEK TIV NOS TI DO TEO RIE POD NI KO HOS PO DÁŘ -

IM PLE MEN TA CE MIK RO EKO NO MIC KÉ TEO RIE EKO NO - MIC KÉ EFEK TIV NOS TI DO TEO RIE POD NI KO HOS PO DÁŘ - IM PLE MEN TA CE MIK RO EKO NO MIC KÉ TEO RIE EKO NO - MIC KÉ EFEK TIV NOS TI DO TEO RIE POD NI KO HOS PO DÁŘ - SKÉ Petr SU CHÁ NEK, Ma sa ry ko va un ver z ta, Brno 1. Úvod Mk ro eko no mc ká teo re pra

Více

Pracov ní poměr vznik

Pracov ní poměr vznik 2000 2010 3. PRACOVNĚPRÁVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNÁVÁNÍ A PERSONÁLNÍ... KAPITOLA 1 Pracov ní poměr vznik 2000 33 a násl. Pracov ní poměr je nej ty pi čtěj ší a nej čas těj ší pra cov ně práv ní vztah, v němž

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 10 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Sbìr elektrozaøízení se vydaøil * Pozvánka ke krajským volbám * 4. roèník veletrhu cestovního ruchu Plzeòského

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 12. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-88 Cihly pro nosné zdivo 89-110

Více

Podklad pro navrhování. 13. vydání

Podklad pro navrhování. 13. vydání Podklad pro navrhování 13. vydání PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-94 Cihly pro nosné zdivo 95-110 Cihly pro akustické zdivo

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO K

NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO K NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE revidovaná verze 50 Bo Slyš še ÚVODNÍ VERŠ že, pospěš mi vo lá ní! Sláva Otci i Synu, * i po moc! chu jako byla počátku i nyní i vždycky, * Du sva té mu, ků. a

Více

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Z jednání radnice * Pøehled rozmístìní reproduktorù mìstského rozhlasu * Kalatog sociálních služeb je na

Více

ADESTE FIDELES. ve - - de - ste fi - de - les, lae - ti tri- um phan-tes, - hem. Na - tum vi - ni - te, ve ni - te in Bet - le. re - mus ve - ve -

ADESTE FIDELES. ve - - de - ste fi - de - les, lae - ti tri- um phan-tes, - hem. Na - tum vi - ni - te, ve ni - te in Bet - le. re - mus ve - ve - ADESTE FIDELES ni te, ve ni te in Bet le hem. Na tum vi de te lo rum, ve ni te a do re mus ve A de ste fi de les, lae ti tri um phantes, ve regem an ge ni te a do remus ve ni te a do re mus Do mi num.

Více

ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA

ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA 1 3P 0 4e tisky dru hu B jsou v r єm ci emi se P 0 3 1919 sv 0 1m roz m 0 3 rem nej men 0 2 0 0 a je jich prv n 0 0 dv 0 3 sku pi - ny 0 9 Ba a Bb 0 9 jsou si (ze jm 0 6 na v I. ty pu, s cha rak te ris

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 11. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ Firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 3-8 Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 9-52 Cihly pro vnější

Více

Holubí dům. & # 4 œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # 2 & 4 œ œ œ œ J. œ j œ œ j œ j œ œ œ J. œ j œ œ j. œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ

Holubí dům. & # 4 œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # 2 & 4 œ œ œ œ J. œ j œ œ j œ j œ œ œ J. œ j œ œ j. œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ Text: Emil Synek* S. A. T. B. Intro q = 80 2 4 t 9 17 A1 *tehdejší sedonym Zdeňka Svěráka t - t - - t t - t - t - t - t - t - t - Zí-vám tá - kům a zvlášť ho-l- bům stá - val v ú - do-lí mém sta-rý Holbí

Více

a g ent John Francis Kovář

a g ent John Francis Kovář a g ent John Francis Kovář 1 PRVNÍ RYZE ČESKÁ SCIFI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Miroslav Žamboch & Jiří W. Procházka, 2005 Cover Art Dana Haferová, 2005 Design Karel Kadlec, 2005 Edition 2005 All rights

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi)

PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi) PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi) Jiří HA VEL, In sti tut eko no mic kých stu dií Fa kul ty so ciál ních věd Uni ver zi ty Kar lo vy, Pra ha 1. Úvod Od pri vatiza

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vý pj č. 5/19 2.2.2019 S C ů mé P-V Lýá 30, 120 00 P 2 www.. Pgm ž 9:30 10:30 S á A Šý Spčá pň č. 298 m S mý pá S mj pj CASD Spčá pň č. 116 m 10:30 10:45 Přá 10:45 12:00 Bž áám V pm: Spčá pň č.: á Km Sě

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU

STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU Ja kub FIS CHER, Vy so ká ško la eko no mic ká, Pra ha 1. Úvod Hru bý do má cí pro dukt (HDP) je mak ro ag re gá tem vy jad

Více

LA BO RA TÓR NE HUS TO ME RY, CUK RO ME RY A MUŠ TO ME RY. Vy me dze nie me ra diel a spô sob ich met ro lo gic kej kon tro ly

LA BO RA TÓR NE HUS TO ME RY, CUK RO ME RY A MUŠ TO ME RY. Vy me dze nie me ra diel a spô sob ich met ro lo gic kej kon tro ly Strana 3240 Zbierka zákonov č. 427/2003 Čiastka 184 Prí lo ha č. 70 k vy hláš ke č. 210/2000 Z. z. LA BO RA TÓR NE HUS TO ME RY, CUK RO ME RY A MUŠ TO ME RY Prvá čas Vy me dze nie me ra diel a spô sob

Více

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI MA LA ME LE SA SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU PU MÍ LI SI PI má la le me se sa lo mo pa só po pe lu su mu pu si pí li mi MA ME MO MU MI LI LU LO LE LA SU SE SA SI SO PE PI PU PA PO TA TU TE TO TU tŧ té

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016 CVIČEN ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM Morfologie a klasifikace artefaktů 1. ZákladnZ kladní tvarosloví keramických nádob n a jejich částí Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

KYRIE. bys - tře, Hvěz - jsou dnes krás - něj - ší, o - - ha je. - z_há - jů vo - zvěř, ni vy chá zí, Sly - ším za ho rou

KYRIE. bys - tře, Hvěz - jsou dnes krás - něj - ší, o - - ha je. - z_há - jů vo - zvěř, ni vy chá zí, Sly - ším za ho rou 28 43 Algret 53 75 hlí mi Hej, krá s dáš, stře, Česká mše vánční Jkb Jn Ryb (1765 1815) m vstň ní v_ten nč čs. mě síc krá sně lá lá, st lý je sd, čí tá čků zv keř, m Ej h! Sly šíš, rz lé há s. mi stře,

Více

TRANS FOR MAÈ NÍ ZA DLU ŽE NOST ZE MÌ DÌL SKÝCH POD NI KÙ V ÈES KÉ RE PUB LI CE

TRANS FOR MAÈ NÍ ZA DLU ŽE NOST ZE MÌ DÌL SKÝCH POD NI KÙ V ÈES KÉ RE PUB LI CE TRANS FOR MAÈ NÍ ZA DLU ŽE NOST ZE MÌ DÌL SKÝCH POD NI KÙ V ÈES KÉ RE PUB LI CE Emil DI VI LA, Vý zkum ný ústav ze mě děl ské eko no mi ky, Pra ha 1. Úvod Pří spě vek se za bý vá dlu ho vou zá tě ží z

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 7 8 6 4 Poruchy osobnosti Ján

Více

IN DI KÁ TO RY HLA SO VA CÍ SÍLY V EV ROP SKÉ UNII. Ma rek LOU žek, Cen trum pro eko no mi ku a po li ti ku a Vy so ká ško la eko no mic ká, Pra ha

IN DI KÁ TO RY HLA SO VA CÍ SÍLY V EV ROP SKÉ UNII. Ma rek LOU žek, Cen trum pro eko no mi ku a po li ti ku a Vy so ká ško la eko no mic ká, Pra ha Sta t IN DI KÁ TO RY HLA SO VA CÍ SÍLY V EV ROP SKÉ UNII Ma rek LOU žek, Ce trum pro eko o m ku a po l t ku a Vy so ká ško la eko o mc ká, Pra ha Po l tc kou sílu stá va jí cích čle ů EU č př stu pu jí

Více

Sopránová zobcová fétna. pro začátečníky

Sopránová zobcová fétna. pro začátečníky Sopránová zobcová fétna pro začátečníky Seznam lekcí 1. lekce - Úvod 2. lekce - Nota h1 - onzík 3. lekce - Nota a1 - málka 4. lekce - Opakování: h1, a1 5. lekce - Nota g1 - ustík 6. lekce - Opakování:

Více

í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž

í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž éú Í ř ý ří č ý Á á í é ý ř á é é á á í ří á áš í á

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

ZÁ KON z 26. ok tób ra 2004

ZÁ KON z 26. ok tób ra 2004 Čiastka 277 Zbierka zákonov č. 657/2004 Strana 6539 657 ZÁ KON z 26. ok tób ra 2004 o te pel nej ener ge ti ke Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na tom to zá ko ne: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ

Více

Ka ta log fi la te lis tic ké ho ma te ri á lu se vzta hem ke ghet tu Te re zín

Ka ta log fi la te lis tic ké ho ma te ri á lu se vzta hem ke ghet tu Te re zín Ka ta log fi la te lis tic ké ho ma te ri á lu se vzta hem ke ghet tu Te re zín Nej vý raz něj ším ob jek tem sbě ra telské ho zá jmu v té to ob las ti je pro svůj cha rak ter, způ sob po uži tí i za cho

Více

Ži dé ze Slo ven ské ho stá tu v ghet tu Te re zín

Ži dé ze Slo ven ské ho stá tu v ghet tu Te re zín tím to úče lem mě lo být za jiš tě no ihned 40 000 pří sluš ných for mu lá řů. Vy sta ve né poš tov ní pl né mo ci se mě ly shro máž dit u ve li tel ství ghet ta, even tuel ně v jím ur če né slu žeb ně

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2720 2730 19. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) KAPITOLA 3 Výp la ta mzdy 3.1 Obec ná pra vid la 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2730 Výp la ta mzdy se pro vádí v české měně

Více

Větší cvok než ty # # . r œ œ. œ œ. 4 œ. . œ. . œ. œ. & # œ œ œ œ r œ. œ œ nœ. œ œœ œ œ. œ œ. œ Œ œ œ œ œ. œ œ. Bright 4 q»118. Vamp (vocal last time)

Větší cvok než ty # # . r œ œ. œ œ. 4 œ. . œ. . œ. œ. & # œ œ œ œ r œ. œ œ nœ. œ œœ œ œ. œ œ. œ Œ œ œ œ œ. œ œ. Bright 4 q»118. Vamp (vocal last time) LUCAS Ne, o, ale chápe, milenec se vždycky vátí Ulysses, Tistan, Romeo STŘEDA Hele, á do školy nechodila Tak co tím chceš říct LUCAS Radši bych umřel, než žít bez tebe STŘEDA Tak fan Dokaž to LUCAS ak

Více

Adresní nálepky zásilek sardinek z Lisabonu pro příjemce v ghettu, adresované radě starších do Terezína (nahoře) a ŽNO v Praze (dole).

Adresní nálepky zásilek sardinek z Lisabonu pro příjemce v ghettu, adresované radě starších do Terezína (nahoře) a ŽNO v Praze (dole). Adresní nálepky zásilek sardinek z Lisabonu pro příjemce v ghettu, adresované radě starších do Terezína (nahoře) a ŽNO v Praze (dole). /ŽM/ 104 Hro mad né zá sil ky me zi ná rod ních or ga ni za cí do

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Dopisnice ze Švédska do ghetta podaná v Malmö , s rukopisnou poznámkou příjemce o datu dodání /Soukromá sbírka, SRN/

Dopisnice ze Švédska do ghetta podaná v Malmö , s rukopisnou poznámkou příjemce o datu dodání /Soukromá sbírka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do Švéd ska ze zá ří 1944, s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze a cen zur - ním ra zít kem hlav ní me zi ná rod ní zku šeb ny lis tov ní poš ty v Ber lí ně. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

1 Kupujeme a prodáváme automobil...11. K upujem e n ové a u t o... 11. Finanční o tá z k y...15. Technické o tá z k y... 15

1 Kupujeme a prodáváme automobil...11. K upujem e n ové a u t o... 11. Finanční o tá z k y...15. Technické o tá z k y... 15 Obsah 1 Kupujeme a prodáváme automobil...11 K upujem e n ové a u t o... 11 Finanční o tá z k y... 11 Technické o tá z k y... 12 Prostorová hlediska...13 Jízdní vlastnosti...13 Nabízená výbava...13 Jízdní

Více

PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1

PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1 Sta ti PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1 Mar tin Man del, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze, Vla di mír Tomšík, NEW TON Col le

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

5 2 1 d o t a zn ík ů, t j. 3 2, 5 % n e u v e d e n o, zd a v y p l ňu j e m u ž n e b o že n a : 2 2 d o t a zn ík ů

5 2 1 d o t a zn ík ů, t j. 3 2, 5 % n e u v e d e n o, zd a v y p l ňu j e m u ž n e b o že n a : 2 2 d o t a zn ík ů D o o b c í M ik r o r e g io n u P o d r a ls k o b y lo r o ze s l á n o 1 6 0 0 d o t a zn ík ů Návratnost: Z toho 5 2 1 d o t a zn ík ů, t j. 3 2, 5 % že n y : 2 7 8 d o t a zn ík ů m u ži : 2 2 1

Více

Convivium 2014 Michna &spol

Convivium 2014 Michna &spol Cnvvm 2014 Mch &sl 1 hrmz J. S. Bch MtthäsPssn BWV 244 Čl ř st S A T B Čl Vše b má s ř k smrt hej sp j ř sl m l s zy, c,, s, t, ú b pl ř k, s š pří s š č ž k st,,,,, b Vše Čl b má s ř k smrt hej sp j ř

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

RD nemusim se bat. se bat. nemusim FRONT BR UCI

RD nemusim se bat. se bat. nemusim FRONT BR UCI R 25 14 nemusim se bat R 2514 se b at nemusim se bat FuRsOim m t N e a n se b T FRONT av BR UCI BR UCI BR UCI V tomto zpěvníku nadete celkem 11 písniček o pocitech, naděi a víře v Krále králů. Všechny

Více

Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky. z 12. februára 2004,

Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky. z 12. februára 2004, Strana 1126 Zbierka zákonov č. 94/2004 Čiastka 45 94 VY HLÁŠ KA Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky z 12. februára 2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnos

Více

Pro tek to rát ní poš tov ní vý no sy a na ří ze ní ve vzta hu k ži dov ské mu oby va tel stvu

Pro tek to rát ní poš tov ní vý no sy a na ří ze ní ve vzta hu k ži dov ské mu oby va tel stvu Pro tek to rát ní poš tov ní vý no sy a na ří ze ní ve vzta hu k ži dov ské mu oby va tel stvu Úvod Republika československá trvala od svého vzniku v roce 1918 pouhých 20 let. Na podzim roku 1938 od ní

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

z 13. mája 2004 o vo bách do Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

z 13. mája 2004 o vo bách do Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky Strana 3102 Zbierka zákonov č. 333/2004 Čiastka 139 333 ZÁKON z 13. mája 2004 o vo bách do Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na tom to zá ko

Více

Rádi bychom přípravku už v příští sezóně přihlásili do soutěže, držte nám pěsti.

Rádi bychom přípravku už v příští sezóně přihlásili do soutěže, držte nám pěsti. ZI MA213 ŽI VOTVŠESTAR G F A Mg OBECVŠESTARY POČETOBYVATEL:7 POČETČ POPI SNÝCH:VŠESTARY:2 9 9 MENČI CE3 3 ROZSVÍ CENÍVÁNOČNÍ HOSTROMU ZOBSAHU: V 7 1 m I é D m ý m ů m O f ý LED 5 -K M é S m N ý m ý m m

Více

Poštovní plná moc. /PT/ Formulář oddělení Pošty a dopravy židovské samosprávy se stvrzením o převzetí poštovní plné moci do evidence.

Poštovní plná moc. /PT/ Formulář oddělení Pošty a dopravy židovské samosprávy se stvrzením o převzetí poštovní plné moci do evidence. Poštovní plná moc. /PT/ Část formuláře oddělení ústřední evidence židovské samosprávy pro avizovanou zásilku. /Soukromá sbírka, Dánsko/ 96 Formulář oddělení Pošty a dopravy židovské samosprávy se stvrzením

Více