P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř E H L E D U S N E S E N Í"

Transkript

1 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne /19/ZM/2017 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím složení: 1. JUDr. Karel Molnár, zastupitel 2. Ing. Martin Škorpík, zastupitel 3. MUDr. Jan Rakušan, zastupitel [ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3 ] 655/19/ZM/2017 Návrh na schválení ověřovatelů zápisu ověřovatele zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína: 1. Ing. Václava Kmocha, zastupitele 2. Mgr. Ivetu Mikšíkovou, zastupitelku [ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1 ] 656/19/ZM/2017 Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města předložený program 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím znění: č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni 1. Zahájení zasedání Návrh na schválení návrhové komise Návrh na schválení ověřovatelů zápisu 4. Návrh na schválení programu zasedání Zastupitelstva města Stránka 1 z 11

2 5. Diskuse - dotazy a připomínky občanů města Návrh na schválení poskytnutí dotace pro SH ČMS - OSH Kolín Návrh na schválení poskytnutí dotace pro SH ČMS - SDH Zibohlavy Návrh na schválení poskytnutí dotace pro SH ČMS - SDH Sendražice Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitosti z majetku města pozemku parc. č. st. 367 zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy č. p. 17, Zahradní, Kolín IV Předkládá: PhDr. Tomáš Růžička, MPA Návrh na schválení realizace akce "Parkovací věž pro kola, Kolín" Návrh na schválení finančních prostředků na realizaci akce "Parkovací věž pro kola, Kolín" Návrh na poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Kolína pro FK Kolín, a.s. na sportovní činnost muži A Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro BC Kolín s.r.o. na údržbu a rekonstrukci materiálního zázemí BC Kolín Návrh na prodej podílu stavebního pozemku pod bytovým domem vlastníkům bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílu bytové jednotky na společné části bytového domu Návrh na prodej částí pozemků parc. č. 514/20 a 514/21, oba v katastrálním území Sendražice u Kolína, obci Kolín, z vlastnictví města Kolína Návrh na schválení směny částí pozemku parc. č. st. 2902/1 v kat. území Kolín za stavbu ve vlastnictví Orla jednoty Kolín Návrh na bezúplatný převod pozemků v kat. území Kolín mezi městem Kolínem a Středočeským krajem Návrh na zrušení usnesení, schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Návrh na schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 20. Stránka 2 z 11

3 Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín Zápis z jednání finančního výboru ze dne Předkládá: Ing. Václav Kmoch Návrh na schválení III. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2017 Návrh na schválení hospodaření města Kolína v roce 2016 a Závěrečného účtu města Kolína za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolína za rok 2016 Návrh na schválení účetní závěrky města Kolína k Diskuse - dotazy a připomínky členů Zastupitelstva města 26. Zpráva návrhové komise 27. Závěr 657/19/ZM/2017 Návrh na schválení poskytnutí dotace pro SH ČMS - OSH Kolín poskytnutí dotace dle žádosti ev. č. 3 podané na základě Programu na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína v roce 2017 pro SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín, IČ: , Hasičská 80, Zibohlavy, Kolín, v souladu s doporučením Hodnotící komise v celkové výši ,- Kč; ORŘ Mgr. Tomáši Pospěchovi 1.1.vedoucímu odboru obrany a krizového řízení uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve znění předloženého návrhu Termín: /19/ZM/2017 Návrh na schválení poskytnutí dotace pro SH ČMS - SDH Zibohlavy poskytnutí dotace dle žádosti ev. č. 2 podané na základě Programu na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína v roce 2017 pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy, IČ: , se sídlem Hasičská 80, Kolín - Zibohlavy, v souladu s doporučením Hodnotící komise Stránka 3 z 11

4 v celkové výši Kč; ORŘ Mgr. Tomáši Pospěchovi 1.1.vedoucímu odboru obrany a krizového řízení uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve znění předloženého návrhu Termín: /19/ZM/2017 Návrh na schválení poskytnutí dotace pro SH ČMS - SDH Sendražice poskytnutí dotace dle žádosti ev. č. 1 podané na základě Programu na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína v roce 2017 pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sendražice, IČ , se sídlem Hlavní 32, Sendražice, Kolín, v souladu s doporučením Hodnotící komise v celkové výši ,- Kč; ORŘ Mgr. Tomáši Pospěchovi 1.1.vedoucímu odboru obrany a krizového řízení uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve znění předloženého návrhu Termín: /19/ZM/2017 Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitosti z majetku města pozemku parc. č. st. 367 zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy č. p. 17, Zahradní, Kolín IV uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. st. 367 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 367 m 2, jehož součástí je budova č. p. 17, Zahradní ul. v Kolíně IV, kdy prodávajícím je město Kolín, jako vlastník nemovitostí a kupujícím je Prostor plus o.p.s., IČ se sídlem Na Pustině 1068, Kolín II, a to za kupní cenu Kč. Uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro kat. území a obec Kolín, okres Kolín, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín. 1. Ing. Josefu Michalčíkovi 1.1. Stránka 4 z 11

5 vedoucímu Odboru správy bytových a nebytových prostor zajistit podpis kupní smlouvy dle bodu I Termín: /19/ZM/2017 Návrh na schválení realizace akce "Parkovací věž pro kola, Kolín" 1.realizaci akce "Parkovací věž pro kola, Kolín", na kterou bude podána žádost o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu. 1. Mgr. Barboře Vedralové 1.1.referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, předložit jako přílohu žádosti o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu usnesení Zastupitelstva města Kolína o schválení realizace akce "Parkovací věž pro kola, Kolín", na kterou bude podána žádost o dotaci. Termín: /19/ZM/2017 Návrh na schválení finančních prostředků na realizaci akce "Parkovací věž pro kola, Kolín" 1.finanční prostředky na realizaci akce "Parkovací věž pro kola, Kolín", na kterou bude podána žádost o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu. 1. Mgr. Barboře Vedralové 1.1.referentce Odboru dotací a veřejných zakázek, předložit jako přílohu žádosti o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu usnesení Zastupitelstva města Kolína na schválení finančních prostředků na realizaci akce "Parkovací věž pro kola, Kolín", na kterou bude podána žádost o dotaci. Termín: [ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 ] 663/19/ZM/2017 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Kolína pro FK Kolín, a.s. na sportovní činnost muži A Stránka 5 z 11

6 poskytnutí dotace pro FK Kolín, a.s., (IČ , Brankovická 1216, Kolín 5) na sportovní činnost mužstva muži A ve výši Kč. Nově bude dotace na FK Kolín - muži A, ORR 4850, navýšena z původní částky Kč na částku Kč. 1. Mgr. Petru Kesnerovi 1.1.Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ev.č. 066/2017 dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne usnesením č. 481/16/ZM/2017. Termín: /19/ZM/2017 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína pro BC Kolín s.r.o. na údržbu a rekonstrukci materiálního zázemí BC Kolín poskytnutí dotace pro BC Kolín s.r.o., (IČ , Grégrova 402, Kolín) na údržbu a rekonstrukci materiálního zázemí BC Kolín ve výši Kč. 1. Mgr. Petru Kesnerovi 1.1.Odboru školství, kultury a sportu zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města dne usnesením č. 481/16/ZM/2017. Termín: /19/ZM/2017 Návrh na prodej podílu stavebního pozemku pod bytovým domem vlastníkům bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílu bytové jednotky na společné části bytového domu odprodej jmenované části stavebního pozemku v katastrálním území a obci Kolín pod bytovým domem, vlastníkům bytové jednotky v rozsahu odpovídajícím podílu bytové jednotky na společné části bytového domu za cenu Kč/m 2 v souladu s podmínkami usnesení Zastupitelstva města Kolína č. 409/2014 ze dne : Stránka 6 z 11

7 parc. č. st o výměře 357 m 2, podíl o velikosti 6336/313524, v ulici Bezručova čp. 395, vlastníkům bytové jednotky č. 395/12 manželům M V, a M V,, bydlištěm Kolín, za Kč 1. Tomáši Mejstříkovi 1.1.zabezpečit zpracování příslušné kupní smlouvy a návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a oba dokumenty předložit smluvním stranám k podpisu Termín: /19/ZM/2017 Návrh na prodej částí pozemků parc. č. 514/20 a 514/21, oba v katastrálním území Sendražice u Kolína, obci Kolín, z vlastnictví města Kolína prodej části pozemku parc. č. 514/20, vedeno jako zahrada o výměře 22 m 2, za 661 Kč/m 2 a části pozemku parc. č. 514/21, vedeno jako ostatní plocha, o výměře 48 m 2 za 500 Kč/m 2, oba v katastrálním území Sendražice u Kolína, obci Kolín, a to dle doposud nezapsaného geometrického plánu č /2017 pro rozdělení pozemku, jenž je nedílnou součástí tohoto návrhu, z vlastnictví města Kolína do společného vlastnictví R W, a R K W, oba bydlištěm Kolín. Kupní cena je stanovena včetně 21 % DPH na celkovou částku ve výši Kč 1. Tomáši Mejstříkovi 1.1.zabezpečit zpracování příslušné kupní smlouvy a návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a oba dokumenty předložit smluvním stranám k podpisu Termín: /19/ZM/2017 Návrh na schválení směny částí pozemku parc. č. st. 2902/1 v kat. území Kolín za stavbu ve vlastnictví Orla jednoty Kolín I. Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 32/2014 ze dne , kterým byla schválena směna částí pozemku st. č. 2902/1 označených dosud nezapsaným GP č /2014 jako st. č. 2902/4 o výměře 107 m 2 a st. č. 2902/5 o výměře 72 m 2 v kat. území Kolín ve vlastnictví města Kolína za budovu bez č. p. ve vlastnictví Orla jednoty Kolín, IČ , nacházející se na st. č. 2902/1 bez doplatku Stránka 7 z 11

8 668/19/ZM/2017 Návrh na schválení směny částí pozemku parc. č. st. 2902/1 v kat. území Kolín za stavbu ve vlastnictví Orla jednoty Kolín směnu částí pozemku st. č. 2902/1 v kat. území Kolín, označených nezapsaným geometrickým plánem č /2016 jako pozemky st. č. 2902/6, zast. plocha o výměře 129 m 2 a st. č. 2902/7, zastavěná plocha o výměře 72 m 2 v kat. území Kolín, které jsou ve vlastnictví města Kolína, za stavbu (č. p. 1578) ve vlastnictví Orla jednoty Kolín, IČ , se sídlem Brankovická 1040, Kolín V, která se nachází na pozemku parc. č. st. 2092/1 o výměře m 2 nově označeném týmž nezapsaným geometrickým plánem jako pozemek st. č. 2902/1 o výměře 165 m 2 ve vlastnictví města Kolína bez doplatku 1. Ing. Martinu Tichému 1.1.vedoucímu Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření předmětné smlouvy dle bodu II Termín: [ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ] 669/19/ZM/2017 Návrh na bezúplatný převod pozemků v kat. území Kolín mezi městem Kolínem a Středočeským krajem I. Zastupitelstvo města ruší bod č. 3. v usnesení č. 477/16/ZM/2017 ze dne , kterým byl mimo jiné schválen i bezúplatný převod pozemků parc. č. 2807/4 silnice, ostatní plocha o výměře m 2, parc. č. 2807/5 silnice, ostatní plocha o výměře 10 m 2 a parc. č. st. 5038/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m 2 v kat. území Kolín, tj. celkem m 2, z vlastnictví Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, kde právo hospodaření se svěřeným majetkem má Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ , Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, do vlastnictví města Kolína 670/19/ZM/2017 Návrh na bezúplatný převod pozemků v kat. území Kolín mezi městem Kolínem a Středočeským krajem bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 5038/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m 2, parc. č. 2807/5 silnice, ostatní plocha o výměře 10 m 2 a část pozemku parc. č. 2807/4 silnice, ostatní plocha o výměře m 2, odděleného geometrickým plánem č /2016 z původní výměry m 2 v kat. území Kolín, tj. celkem m 2, z vlastnictví Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, kde právo hospodaření se svěřeným majetkem má Krajská správa a údržba silnic Stránka 8 z 11

9 Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ , Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, do vlastnictví města Kolína 1. Ing. Martinu Tichému 1.1.vedoucímu Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, zajistit uzavření předmětné smlouvy dle bodu II tohoto usnesení Termín: /19/ZM/2017 Návrh na zrušení usnesení, schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace I. Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 480/16/ZM/2017 ze dne o poskytnutí dotace MATANA a.s., Malá Štupartská 646/1, Praha 1-Staré Město, IČ , na redukci zeleně na starém židovském hřbitově ve výši Kč 672/19/ZM/2017 Návrh na zrušení usnesení, schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace poskytnutí dotace Židovské obci v Praze, Maiselova 250/18, Praha 1-Josefov, IČ , na redukci zeleně na starém židovském hřbitově ve výši Kč 673/19/ZM/2017 Návrh na zrušení usnesení, schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 739/2017 Židovské obci v Praze, Maiselova 250/18, Praha 1-Josefov, IČ , na redukci zeleně na starém židovském hřbitově ve výši Kč 1. Jaromíru Skálovi 1.1. zajistit uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Židovské obci v Praze Termín: Stránka 9 z 11

10 674/19/ZM/2017 Návrh na schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín, Brandlova 25, Kolín I, IČ , na obnovu kostela sv. Jana Křtitele ve výši Kč 675/19/ZM/2017 Návrh na schválení poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 740/2017 Římskokatolické farnosti Kolín, Brandlova 25, Kolín I, IČ , na obnovu kostela sv. Jana Křtitele ve výši Kč 1. Jaromíru Skálovi 1.1.zajistit uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín na obnovu kostela sv. Jana Křtitele Termín: /19/ZM/2017 Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 716/2017 Římskokatolické farnosti Kolín, Brandlova 25, Kolín I, IČ , na obnovu kostela sv. Bartoloměje ve výši Kč 1. Jaromíru Skálovi 1.1.zajistit uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kolín na obnovu kostela sv. Bartoloměje Termín: /19/ZM/2017 Návrh na schválení III. rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2017 III. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2017 včetně dodatku č. 1 Stránka 10 z 11

11 1. Ing. Petru Villnerovi 1.1. zajistit zavedení III. rozpočtového opatření do rozpočtu města Kolína na rok 2017 Termín: /19/ZM/2017 Návrh na schválení hospodaření města Kolína v roce 2016 a Závěrečného účtu města Kolína za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolína za rok 2016 celoroční hospodaření města Kolína v roce 2016 a Závěrečný účet města Kolína za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolína za rok 2016, vydané auditorskou společností AV-AUDITING, spol. s r.o., IČ , se sídlem Tolarova 317, Rosice, Pardubice, dne /19/ZM/2017 Návrh na schválení účetní závěrky města Kolína k účetní závěrku města Kolína sestavenou k rozvahovému dni Mgr. Bc. Vít Rakušan starosta města PhDr. Tomáš Růžička, MPA II. místostarosta Stránka 11 z 11

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 12 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 28.01.2019 162/3/ZM/2019 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 3. zasedání Zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 23.05.2016 277/11/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 19 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 28.05.2018 1005/26/ZM/2018 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 26. zasedání Zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 14.11.2016 404/14/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 14. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka 1 z 13 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 29.01.2018 891/24/ZM/2018 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 24. zasedání Zastupitelstva

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ

PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ Stránka č. 1 z 18 PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 5. Zastupitelstva města Kolín konající se dne 27.5.2019 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 5. zasedání Zastupitelstva města Kolína v následujícím

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 13.11.2017 728/22/ZM/2017 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 22. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka 1 z 9 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 126. schůze Rady města Kolína konaná dne 08.01.2018 4387/126/RM/2018 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 126. schůze Rady města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 28 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 26.03.2018 928/25/ZM/2018 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 25. zasedání Zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 27.03.2017 533/17/ZM/2017 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 17. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 76. schůze Rady města Kolína konaná dne 26.09.2016 2474/76/RM/2016 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 76. schůze Rady města Kolína v následujícím

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Kolína konaná dne 27.03.2017 3233/97/RM/2017 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 97. schůze Rady města Kolína v následujícím

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 30.01.2017 463/16/ZM/2017 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 16. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 21.03.2016 212/10/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 104. schůze Rady města Kolína konaná dne 12.06.2017 3536/104/RM/2017 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 104. schůze Rady města Kolína v následujícím

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 107. schůze Rady města Kolína konaná dne 03.07.2017 3649/107/RM/2017 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 107. schůze Rady města Kolína v následujícím

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného dne 03.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6.6.2018 235/19/ZM/2018 Žádost o navýšení dotace a poskytnutí dotace na rok 2019 - Centrum

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Page 1 of 18 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 24.06.2019 308/6/ZM/2019 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 6. zasedání Zastupitelstva města

Více

MĚSTO KOLÍN Zastupitelstvo města Kolína I N F O R M A C E. o konání 28. zasedání Zastupitelstva města Kolína

MĚSTO KOLÍN Zastupitelstvo města Kolína I N F O R M A C E. o konání 28. zasedání Zastupitelstva města Kolína Stránka č. 1 z 6 MĚSTO KOLÍN Zastupitelstvo města Kolína I N F O R M A C E o konání 28. zasedání Zastupitelstva města Kolína MěÚ Kolín v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 27.06.2016 305/12/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 12. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Page 1 of 5 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kolína konaná dne 17.12.2018 261/6/RM/2018 Návrh na schválení programu mimořádné schůze Rady města Kolína předložený program 6. mimořádné

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.6.2018 v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z I. zasedání konaného dne Usnesení č. 21/ /2014

Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z I. zasedání konaného dne Usnesení č. 21/ /2014 Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z I. zasedání konaného dne 08.12.2014. Usnesení č. 21/2014 44/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 48 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 17.12.2018 33/2/ZM/2018 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 2. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 11. 6. 2018 Přítomno: 10 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18:00 hodin. Usnesení č. ZM/22/384/2018/VI

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 29. dubna 2019 od 17:00 hodin Usnesení č. 6/1 Zastupitelstvo

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 3-2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-10/2016 Datum jednání: 13.01.2016 3) Program jednání (USN-Z3-173/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově KRNOMK--42871/2018 koni ZM města KRNOVA SS 26/2018/Ko U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 23.09.2019 356/7/ZM/2019 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 7. zasedání Zastupitelstva města Kolína v

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 5/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 5/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.06.2019, zápis č. 5/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. 5. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2012 a účetní závěrka za rok 2012 (tisk Z/156)

U S N E S E N Í. 5. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2012 a účetní závěrka za rok 2012 (tisk Z/156) 1 U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 26. března 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 5-2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 05.09.2018 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Zdeněk Gürtler, Ing. Tomáš Kupka, Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne U s n e s e n í z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne 27.3.2017 Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.3.2017 I. Projednalo a schvaluje: Usnesení č. 15/I/1/III/2017

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 81. schůze Rady města Kolína konaná dne 31.10.2016 2626/81/RM/2016 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 81. schůze Rady města Kolína v následujícím

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne Zastupitelstvo města Horšovský Týn: Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne 24.6.2019 01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. 02. schvaluje program 6. jednání

Více

z 144. schůze Rady města Kolína konaná dne

z 144. schůze Rady města Kolína konaná dne P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 144. schůze Rady města Kolína konaná dne 25.06.2018 5201/144/RM/2018 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína předložený program 144. schůze Rady města Kolína

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 57. schůze Rady města Kolína konaná dne 21.03.2016 1708/57/RM/2016 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 57. schůze Rady města Kolína v následujícím

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 2/2019. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. března 2019 v zasedací města Proseč

Zápis č. 2/2019. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. března 2019 v zasedací města Proseč Zápis č. 2/2019 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. března 2019 v zasedací města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 2. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2019 proběhlo v době

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. března 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

9. Pozemky 9.1 Prodej pozemků Usnesení č. 12/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví Povodí Ohře, s.

9. Pozemky 9.1 Prodej pozemků Usnesení č. 12/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví Povodí Ohře, s. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne 20. 9. 2017 Návrh ZM č. 69/2017 - Nabídky koupi nemovitosti pozemku p. č. 1810/1 v k. ú. Kosmonosy na základě zveřejnění záměru prodeje

Více

Program [4/ZM/ ] MĚSTO KOLÍN Zastupitelstvo města Kolína I N F O R M A C E. o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Program [4/ZM/ ] MĚSTO KOLÍN Zastupitelstvo města Kolína I N F O R M A C E. o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Kolína Page 1 of 5 MĚSTO KOLÍN Zastupitelstvo města Kolína I N F O R M A C E o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Kolína MěÚ Kolín v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ Příloha č. 2 k zápisu z 35. zasedání zastupitelstva města, konaného 20. června 2018 v 17.00 hodin v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích číslo usnesení

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne

z 27. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 25.06.2018 1049/27/ZM/2018 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 27. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 21.06.2018 Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne 21.06.2018 přijalo

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne 22.08.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne 23.05.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města ze dne 9.4.2018 376/23/ZM/2018 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 24.01.2018, 14.02.2018, 28.02.2018

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.29/2018 z 29. zasedání

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 24.11.2016 na svém zasedání dne 24.11.2016 přijalo následující usnesení

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Výpis z usnesení ze 4. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne od 17:30 hodin v kulturním domě Roškopov

Výpis z usnesení ze 4. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne od 17:30 hodin v kulturním domě Roškopov Obec Stará Paka se sídlem Obecního úřadu Revoluční 180, 507 91 Stará Paka, IČO: 00272132 tel. 493 798 282, e-mail: ou@starapaka.cz, ID datové schránky: ytha6e6 Výpis z usnesení ze 4. řádného veřejného

Více

USNESENÍ č. 2/2019. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2019. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2019 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny ZM/21/2019 ZM schvaluje plnění rozpočtu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 Z 52/19 Z 53/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne 12. 06. 2019

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA VOLYNĚ. Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Volyně

ZASTUPITELSTVO MĚSTA VOLYNĚ. Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Volyně ZASTUPITELSTVO MĚSTA VOLYNĚ konaného dne 26. června 2019 - příloha k zápisu z jednání zastupitelstva města PROGRAM: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu,

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 18. září 2018, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 20. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 6. 2017 355/20/2017 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti zápis z minulého jednání ZM

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Program 11. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 11. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 11. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: pondělí 13. června 2016 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í z 10. jednání zastupitelstva obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 27. června 2016 na Obecním úřadě Šenov u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 25 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 139. schůze Rady města Kolína konaná dne 14.05.2018 4962/139/RM/2018 Návrh na schválení programu jednání Rady města Kolína předložený program 139. schůze

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 69. schůze Rady města Kolína konaná dne 27.06.2016 2140/69/RM/2016 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 69. schůze Rady města Kolína v následujícím

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 791/28/1/2017 Zahájení, schválení programu 28. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-22/2018 Datum jednání: 19.04.2018 3) Program jednání (USN-Z3-494/2018) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Hlasování.txt. IX. zasedání Zastupitelstva města Kolína Předsedá: Mgr. Bc. Vít Rakušan HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO :02:30 01.

Hlasování.txt. IX. zasedání Zastupitelstva města Kolína Předsedá: Mgr. Bc. Vít Rakušan HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO :02:30 01. HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 25.1.2016 15:02:30 01. Zahájení Petr Král ZpK Zdržel se Jiří Truska KSČM Zdržel se Pro: 23 (85%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (7%) Nehlasovalo: 0 (0%) Procedurální hlasovaní:

Více

USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 12. 6. 2017 Přítomno: 10 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18:00 hodin. Usnesení č. ZM/17/296/2017/VI

Více

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne 16. 3. 2016 142/8/ZM/2016 Složení slibu člena Zastupitelstva města Česká Kamenice

Více

USNESENÍ č. 5 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice konaného dne

USNESENÍ č. 5 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice konaného dne USNESENÍ č. 5 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice konaného dne 26. 6. 2019 1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu 1.2 ZM určuje návrhovou komisi Nikola Ottl, Ing. Petr Studnička, PhD. Ing. arch. Marek

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19.05.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-12/2016 Datum jednání: 20.04.2016 Program jednání (USN-Z3-221/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-17/2017 Datum jednání: 15.06.2017 3) Program jednání (USN-Z3-373/2017) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka 1 z 16 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 119. schůze Rady města Kolína konaná dne 23.10.2017 4051/119/RM/2017 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 119. schůze Rady města

Více