Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne"

Transkript

1 Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1. USNESENÍ VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ HLASOVÁNÍ č. 2018/ 20/475/ZM Zahájení v bodu 1 projednat pouze volbu ověřovatelů zápisu a schválení program. Vypořádání námitek, odpovědi na dotazy z minulého ZM přesunout až za bod 34 před diskuzi zastupitelů. pro 5, proti 4, zdrželo se 4, nehlasovalo 0 Usnesení nebylo schváleno body 4-9 včetně přesunout za bod 25 celkem 13, pro 5, proti 3, zdrželo se 5, nehlasovalo 0 Usnesení nebylo schváleno 3. schválilo vložit do programu jednání ZMMB body: problematika zabezpečení vodojemu Moravský Beroun a problematika ČOV Moravský Beroun, toto zařadit před bod původního programu č. 30 Celkem 13, pro 8, proti 2, zdrželo se 3, nehlasovalo 0 4. schválilo ověřovatele zápisu Jana Brenkuse a Václava Polcera Celkem 13, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0 5. schválilo program 20. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne včetně vložení dvou nových bodů celkem 13, pro 12, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 0 6. rozhodlo o námitce MUDr. Ferancové, že pořízený zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun neodpovídá průběhu zasedání zastupitelstva obce jako důvodné. Zápis bude úpraven samostatným dokumentem na základě předloženého návrhu zastupitelkou a ověřením úprav ověřovateli zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun. Celkem 13, pro 3, proti 2, zdržel se 8, nehlasoval 0 Usnesení nebylo schváleno 7. rozhodlo o námitce MUDr. Ferancové, že pořízený zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun neodpovídá průběhu zasedání zastupitelstva obce jako nedůvodné Celkem 13, pro 10, proti 3, zdržel se 0, nehlasoval 0 1

2 8. rozhodlo o námitce zastupitelky MUDr. Jany Ferancové o tom, že zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne obsahuje nepravdy v bodech 1, 2, 3, 6, 24, 25, 26, 28, 29 a 30 jako důvodné. Zápis bude upraven samostatným dokumentem na základě předloženého návrhu zastupitelkou a ověřením úprav ověřovateli zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun. Celkem 13, pro 6, proti 0, zdržel se 6, nehlasoval 1 Usnesení nebylo schváleno 9. vzalo na vědomí námitku zastupitele Ing. Tomáše Ferance o nevypořádání námitky zastupitelky MUDr. Jany Ferancové o tom, že zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne obsahuje nepravdy v bodech 1, 2, 3, 6, 24, 25, 26, 28, 29 a rozhodlo o námitce Ing. Tomáše Ferance jako důvodné. Námitka bude vypořádána usnesením ZMMB Celkem 13, pro 10, proti 0, zdržel se 2 nehlasoval rozhodlo o námitce zastupitelky MUDr. Jany Ferancové o tom, že zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne obsahuje nepravdy v bodech 1, 2, 3, 6, 24, 25, 26, 28, 29 a 30 jako nedůvodné a současně ZM ukládá RM informovat orgány správní a soudní jimž Ing. Szukalská, starostka města v mezidobí od do dnešního dne podala k usnesení z 10. ZM informaci Celkem 13, pro 0, proti 3, zdržel se 10 nehlasoval 0 Usnesení nebylo schváleno 1 ukončení rozpravy Celkem 13 členů ZM, pro 10, proti 1, zdrželo se 2, nehlasovalo vzalo na vědomí ověření zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne Celkem 13 členů ZM, pro 11, proti 1, zdrželo se 0, nehlasovalo 1 2. VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ č. 2018/ 20/476/ZM Diskuze občanů diskuzi občanů 3. USNESENÍ č. 2018/ 20/477/ZM Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města ukončení rozpravy tohoto bodu Celkem 14 členů ZM, pro 11, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 3 2. vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun konaného dne

3 Celkem 14 členů ZM, pro 10, proti 0, zdrželo se 2, nehlasovalo 2 4. USNESENÍ č. 2018/ 20/478/ZM Poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravský Beroun mimo stanovený termín - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Nádražní 94, Tovačov poskytnutí dotace ve výši Kč, včetně smlouvy o poskytnutí dotace, organizaci Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Nádražní 94, Tovačov Celkem 14 členů ZM, pro 10, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 1 5. USNESENÍ č. 2018/ 20/479/ZM Informace o provedeném rozpočtovém opatření č. 2, 3 a 4/2018 v Radě města Moravský Beroun informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 2, 3 a 4/2018 v Radě města Moravský Beroun Celkem 14 členů ZM, pro 10, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 1 6. USNESENÍ č. 2018/ 20/480/ZM Návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 rozpočtové opatření č. 5/2018 dle předloženého návrhu včetně následujících změn: a) skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana - navýšení rozpočtu výdajů pro JSDH o částku Kč, z toho kapitálové výdaje Kč a běžné výdaje Kč - přesun částky Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů b) příjmy - třída 4 dotace - navýšení rozpočtu příjmů o částku Kč - dotace na akci Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce Moravský Beroun Ondrášov c) oddíl 22 doprava kapitálové výdaje - navýšení rozpočtu výdajů na akci Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce Moravský Beroun Ondrášov o částku Kč d) skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby - zvýšení finanční rezervy po provedených změnách návrhu RO č. 5/2018 o částku Kč Celkem 14 členů ZM, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0 3

4 Samostatné hlasování e) oddíl 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj kapitálové výdaje - vynětí částky Kč na nákup traktoru Zetor Proxima plus z návrhu rozpočtového opatření Celkem 14 členů ZM, pro 10, proti 0, zdrželo se 2, nehlasovalo 2 3. schválilo f) oddíl 34 tělovýchova a zájmová činnost běžné výdaje - vynětí částky Kč na opravu naučné stezky Křížový vrch z návrhu rozpočtového opatření Celkem 14 členů ZM, pro 9, proti 1, zdrželo se 3, nehlasovalo 1 7. USNESENÍ č. 2018/ 20/481/ZM Schválení účetní závěrky města Moravský Beroun sestavené k účetní závěrku města Moravský Beroun včetně výsledku hospodaření za účetní období 2017 sestavenou ke dni Celkem 14 členů ZM, pro 11, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 2 8. USNESENÍ č. 2018/ 20/482/ZM Závěrečný účet města Moravský Beroun za rok vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města Moravský Beroun za rok 2017, a to bez výhrad Celkem 14 členů ZM, pro 10, proti 0, zdrželo se 2, nehlasovalo 2 9. VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ HLASOVÁNÍ č. 2018/ 20/483/ZM Záměr směny pozemků mezi městem Moravský Beroun a Arcibiskupstvím olomouckým, Olomouc návrh směny zemědělských pozemků, který předložilo Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, Olomouc, IČ: , dne , doplněný dne zveřejnit záměr směny pozemků mezi městem Moravský Beroun a Arcibiskupstvím olomouckým, Wurmova 562/9, Olomouc, IČ , kde z majetku města Moravský Beroun budou do vlastnictví Arcibiskupství olomouckého převedeny následující pozemky- pozemek parc. č. 939/6 orná půda o výměře m 2 a pozemek parc. č. 715/10 trvalý travní porost o výměře m 2, zapsané na LV pro obec Moravský Beroun a k. ú. Čabová u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, dále pozemek parc. č. 1751/6 orná půda o výměře 9856 m 2 a pozemek parc. č ostatní plocha o výměře 527 m 2, zapsané na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc a z majetku Arcibiskupství olomouckého do majetku města Moravský Beroun budou převedeny pozemky parc. č.1089/1 orná půda o výměře m 2, parc. č. 4

5 1069/4 trvalý travní porost o výměře 1997 m 2, parc. č trvalý travní porost o výměře 324 m 2, parc. č. 1069/5 trvalý travní porost o výměře 805 m 2, parc. č ostatní plocha, neplodná půda o výměře 853 m 2, parc. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4629 m 2, parc. č. 1081/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4262 m 2, parc. č. 682/5 trvalý travní porost o výměře 2213 m 2 a parc. č. 682/2 trvalý travní porost o výměře m 2 zapsané na LV 64 pro obec Moravský Beroun a k. ú. Čabová u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, a dále pak pozemky parc. č. 1577/1 trvalý travní porost o výměře m 2, parc. č trvalý travní porost o výměře m 2 a parc. č trvalý travní porost o výměře m 2 zapsané na LV 1123 pro obec a k. ú. Moravský Beroun u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc bez doplatku ceny rozdílu hodnot směňovaných pozemků včetně součástí pozemků, náklady na vypracování znaleckých posudků o ceně všech směňovaných nemovitých věcí, včetně daňové povinnosti k dani z nabytí všech směňovaných nemovitých věcí i odvody za odnětí půdy ze ZPF jdou k tíži Arcibiskupství olomouckého Celkem 14 členů ZM, pro 6, proti 7, zdrželo se 0, nehlasovalo 1 Usnesení nebylo schváleno 10. USNESENÍ č. 2018/ 20/484/ZM Záměr na prodej části pozemku parc. č v k. ú. Moravský Beroun žádost o koupi části pozemku parc. č trvalý travní porost o výměře cca. 10 m2 v k. ú. Moravský Beroun za účelem umístění drobné stavby (udírna) 2. uložilo zajistit vypracování geometrického plánu pro oddělení části pozemku parc. č trvalý travní porost, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, kdy výměra nově vzniklého pozemku bude stanovena geometrickým plánem v návaznosti na požadavek žadatele Termín: uložilo předložit vypracovaný geometrický plán spolu s materiálem pro schválení zveřejnění záměru na prodej nově oddělené části pozemku parc. č trvalý travní porost v k. ú. Moravský Beroun, k projednání na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun za prodejní cenu 50 Kč/m2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu Termín: uložilo vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč Termín: Celkem 14 členů ZM, pro 14 proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0 5

6 11. USNESENÍ č. 2018/ 20/485/ZM Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 882/10000 id. pozemku parc. 732 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 539, objekt k bydlení- ulice Janáčkova, Moravský Beroun skutečnost, že nebyla podána nabídka o koupi spoluvlastnického podílu 882/10000 id. pozemku parc. č. 732 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 539, bydlení- ulice Janáčkova, obálkovou metodou za nejnižší přípustnou cenu Kč záměr prodeje podílu ve výši 882/10000 id. pozemku parc. č. 732 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, č. p. 539, bydlení včetně příslušenství (odpovídající bytu č. 7) na ulici Janáčkova, který je zapsán ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na listu vlastnictví 1034 pro obec a kat. území Moravský Beroun, obálkovou metodou, formou nejvyšší nabídky za nejnižší přípustnou cenu Kč za podmínky nevyužití předkupního práva města dle Směrnice č. 23/2014 a Směrnice 21/2014. Kupující dále hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí Celkem 14 členů ZM, pro 14 proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo USNESENÍ č. 2018/ 20/486/ZM Záměr na prodej části pozemku parc. č v k. ú. Sedm Dvorů zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 62 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc a odděleného Geometrickým plánem pro změnu hranic pozemků č /2018 ze dne jako díl "a", za prodejní cenu 40 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu Celkem 14 členů ZM, pro 12 proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo USNESENÍ č. 2018/ 20/487/ZM Záměr na prodej pozemku parc. č. 51 v k. ú. Čabová žádost o koupi pozemku parc. č. 51 zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) o výměře 958 m 2 v k. ú. Čabová k využití jako pastvinu pro ovce zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 51 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 958 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec Moravský Beroun a k. ú. Čabová, za prodejní cenu 70 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí 6

7 3. uložilo vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč Termín: Celkem 14 členů ZM, pro 13 proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo USNESENÍ č. 2018/ 20/488/ZM Záměr na prodej pozemků parc. č. 417/8, parc. č. 417/9 a části parc. č. 417/5 v k. ú. Sedm Dvorů žádost o koupi pozemků parc. č. 417/8, parc. č. 417/9 a části parc. č. 417/5 v k. ú. Sedm Dvorů za účelem rozšíření plochy u své nemovitosti 2. uložilo zajistit vypracování geometrického plánu pro rozdělení části pozemku parc. č. 417/5 trvalý travní porost, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, na LV 63 pro obec Moravský Beroun a k. ú. Sedm Dvorů, kdy výměra nově vzniklého pozemku bude stanovena geometrickým plánem v návaznosti na požadavek žadatelů Termín: uložilo předložit vypracovaný geometrický plán spolu s materiálem pro schválení záměru na prodej nově oddělené části pozemku parc. č. 417/5 trvalý travní porost a pozemků parc. č. 417/8 trvalý travní porost o výměře 88 m 2 a pozemku parc. č. 417/9 trvalý travní porost o výměře 63 m 2, zapsaných ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec Moravský Beroun a k. ú. Sedm Dvorů, k projednání na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, za prodejní cenu 40 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí náklady s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu Termín: uložilo vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč Termín: USNESENÍ č. 2018/ 20/489/ZM Záměr na prodej části pozemku parc. č. 50/37 v k. ú. Nové Valteřice žádost o koupi části pozemku parc. č. 50/37 trvalý travní porost o výměře cca 171 m 2 v k. ú. Nové Valteřice za účelem zřízení zahrady u rekreačního objektu 7

8 2. uložilo zajistit vypracování geometrického plánu pro rozdělení části pozemku parc. č. 50/37 ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV 78 pro obec Moravský Beroun a k. ú. Nové Valteřice, kdy výměra nově vzniklého pozemku bude stanovena geometrickým plánem v návaznosti na požadavek žadatelky Termín: uložilo předložit vypracovaný geometrický plán spolu s materiálem pro schválení zveřejnění záměru na prodej nově oddělené části pozemku parc. č. 50/37 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Sedm Dvorů, k projednání na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun za prodejní cenu 50 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu Termín: uložilo vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč Termín: Celkem 14 členů ZM, pro 12, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo USNESENÍ č. 2018/ 20/490/ZM Prodej pozemku parc. č. 143 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Moravský Beroun, prodej a Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 143 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m 2, zapsaného na LV ve veřejném seznamu vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc pro obec a k. ú. Moravský Beroun, za účelem zřízení předzahrádky u RD č. p. 443 v Moravském Berouně, pro za prodejní cenu 40 Kč/ m 2 stanovenou Pravidly pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun. Kupující hradí poplatek Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí 17. USNESENÍ č. 2018/ 20/491/ZM Prodej pozemku parc. č zahrada v k. ú. Moravský Beroun, prodej a Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č zahrada o výměře 349 m 2, zapsaného na LV ve veřejném seznamu vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc pro obec a k. ú. Moravský Beroun, za účelem zřízení zahrady u RD č. p. 534 v Moravském Berouně, pro za prodejní cenu 50 Kč/ m 2 stanovenou Pravidly pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun. Kupující hradí poplatek Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí 8

9 Celkem 14 členů ZM, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo USNESENÍ č. 2018/ 20/492/ZM Prodej pozemku parc. č. 452 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Moravský Beroun, prodej a Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 452 ostatní plocha, zeleň o výměře 129 m 2, zapsaného na LV ve veřejném seznamu vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc pro obec a k. ú. Moravský Beroun, za účelem pozemku okolo domu a příjezdové cesty u RD č. p. 162 v Moravském Berouně, pro za prodejní cenu 40 Kč/ m 2 stanovenou Pravidly pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun. Kupující hradí poplatek Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí 19. USNESENÍ č. 2018/ 20/493/ZM Prodej a kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 248 v k. ú. Moravský Beroun - prodej a kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 248 zahrada o výměře 382 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, za prodejní cenu 50 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí Celkem 14 členů ZM, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo USNESENÍ č. 2018/ 20/494/ZM Prodej nemovitých věcí - pozemků parc. č. 395/1 ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 395/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 83 v k. ú. Ondrášov prodej a Kupní smlouva na prodej nemovitých věcí - pozemků parc. č. 395/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3356 m 2 a parc. č. 395/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m 2, jehož součástí je stavba č. p. 83 s využitím jiná stavba, zapsaných ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec Moravský Beroun a k. ú. Ondrášov, BROJAN STAV s.r.o., Zámecká 169, Rosice u Brna, IČ , za účelem výstavby čerpací stanice pohonných hmot s tím, že kupující hradí náklady spojené s převodem Celkem 14 členů ZM, pro 11, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 2 9

10 21. USNESENÍ č. 2018/ 20/495/ZM Kupní smlouva a smlouva na zřízení věcného břemene - pozemek parc. č v k. ú. Moravský Beroun - prodej a kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č orná půda o výměře 2160 m 2 a bezúplatného zřízení věcného břemene inženýrské sítě na dobu neurčitou a smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1651, jehož rozsah je vymezen Geometrickým plánem č /2018 ze dne pro oprávněného - město Moravský Beroun, na provozování a údržbu vodovodního řadu, s a zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, za prodejní cenu 50 Kč/m2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu Celkem 14 členů ZM, pro 12, proti 2, zdrželo se 0, nehlasovalo USNESENÍ č. 2018/ 20/496/ZM Informace k veřejné zakázce Demolice bytového domu č. p. 65 v k. ú. Moravský Beroun zprávu ÚMP o žádosti pana Ing. Tomáše Ferance ze dne na dodání listin k veřejné zakázce Demolice bytového domu č. p. 65 a zařazení tohoto bodu do návrhu programu zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Celkem14 členů ZM, pro 11, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo USNESENÍ č. 2018/ 20/497/ZM Zápis z jednání valné hromady spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., ze dne Zápis z jednání valné hromady spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., ze dne Celkem 14 členů ZM, pro 12, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo USNESENÍ č. 2018/ 20/498/ZM Stanovy Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko po 7. úpravě : 1. revokovalo usnesení č. 2017/18/444/ZM Stanovy Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko po 7. úpravě 10

11 25. USNESENÍ č. 2018/ 20/499/ZM Zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne a Zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne a USNESENÍ č. 2018/ 20/500/ZM Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne , a uložilo Finančnímu výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun provést analýzu hospodaření Restaurace R klub pro záměr na její pacht Celkem 14 členů ZM, pro 11 proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 2 2. vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne , a Celkem 14 členů ZM, pro 14 proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo USNESENÍ č. 2018/ 20/501/ZM Koordinační dohoda s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územním odborem Olomouc důvodovou zprávu ke Koordinační dohodě s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územním odborem Olomouc Koordinační dohodu s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územním odborem Olomouc Celkem 14 členů ZM, pro 11, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo USNESENÍ č. 2018/ 20/502/ZM Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období počet členů Zastupitelstva města Moravský Beroun pro následující volební období na 15 Celkem 14 členů ZM, pro 13 proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1 11

12 29. USNESENÍ č. 2018/ 20/503/ZM Výroční zpráva Městského úřadu Moravský Beroun za rok 2017 Výroční zprávu Městského úřadu Moravský Beroun za rok 2017, která informuje o činnosti městského úřadu nejen za uplynulé období, ale taktéž podává ucelený obraz o chodu a struktuře tohoto orgánu města, v provázanosti na další orgány města Moravský Beroun 30. VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ č. 2018/ 20/504/ZM Problematika zabezpečení vodojemu Moravský Beroun informace k problematice zabezpečení vodojemu Moravský Beroun 31. VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ č. 2018/ 20/505/ZM Problematika Čistírny odpadních vod Moravský Beroun informace k problematice Čistírny odpadních vod Moravský Beroun 32. USNESENÍ č. 2018/ 20/506/ZM Žádost zastupitele Ing. Tomáše Ferance ze dne o zařazení bodů do návrhu programu 19. zasedání ZMMB, a to bodu 2 "Problematika správního řízení ve věci porušení 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb." žádost zastupitele ZMMB Ing. Tomáše Ferance ze dne a to bodu 2 Problematika správního řízení ve věci porušení 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb." Celkem 14 členů ZM, pro 9, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo USNESENÍ č. 2018/ 20/507/ZM Žádost zastupitele Ing. Tomáše Ferance ze dne o zařazení bodů do návrhu programu 19. zasedání ZMMB, a to bodu 3 "Problematika porušení zákona o odpadech" žádost zastupitele ZMMB Ing. Tomáše Ferance ze dne a to bodu 3 "Problematika porušení zákona o odpadech" Celkem 14 členů ZM, pro 10, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 1 12

13 34. USNESENÍ č. 2018/ 20/508/ZM Vypořádání bodu č. 4 a 5 žádosti zastupitele Ing. Tomáše Ferance ze dne vypořádání bodu č. 4 a 5 žádosti zastupitele Ing. Tomáše Ferance ze dne Celkem 14 členů ZM, pro 10, proti 0, zdrželo se 2, nehlasovalo USNESENÍ č. 2018/ 20/509/ZM Informace pro občany ve smyslu 97 zákona č. 128/2000 Sb. informace pro občany ve smyslu 97 zákona č. 128/2000 Sb. 36. USNESENÍ č. 2018/ 20/510/ZM Zpráva o činnosti Rady města Moravský Beroun od 81. schůze RM ze dne do 86. schůze RM ze dne Zprávu o činnosti Rady města Moravský Beroun od 81. schůze RM ze dne do 86. schůze RM ze dne Celkem 13 členů ZM, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0 Ing. Zdenka Szukalská v. r. Ing. Petr Otáhal v. r. starostka města místostarosta 13

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 15 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 15 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský č. 15 ze dne 14.06.2017 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne 22.08.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací

Více

Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne

Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne 28.02.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM Usnesení Zastupitelstva města č. 7 ze dne 29.05.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení Evropského

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města č. 17 ze dne 13.09.2017 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne 30.04.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt

3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 10 ze dne 11.09.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 65 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 65 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města č. 65 ze dne 29.05.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne 21.12.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne 06.08.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne

USNESENÍ. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne 09.12.2015 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne 19.09.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. USNESENÍ č. 2018/83/1991/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/83/1991/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 83 ze dne 19.03.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne 15.08.2016 1. USNESENÍ č. 2016/49/1099/RM Program Rady města Moravský Beroun 1. 2016/49/1099/RM 451/RM/2016/MAT Program Rady města Moravský Beroun 2. 2016/49/1100/RM

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 46 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 46 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města č. 46 ze dne 18.07.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 23. dubna 2018 od 17:00 hodin Usnesení č. 33/1 Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4. jednání Zastupitelstva města Horšovský Týn dne Přehled hlasování ze zasedání konaného dne :

4. jednání Zastupitelstva města Horšovský Týn dne Přehled hlasování ze zasedání konaného dne : Přehled hlasování ze zasedání konaného dne : 13.5.2019 HLASOVÁNÍ č. 1 13.5.2019 17:04:03 02. Schválení návrhové komise ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. Pro:

Více

1. USNESENÍ č. 2018/100/2368/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/100/2368/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 100 ze dne 15.10.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

1. USNESENÍ č. 2018/96/2289/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/96/2289/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 96 ze dne 03.09.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. března 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 Z 52/19 Z 53/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne 12. 06. 2019

Více

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne Zastupitelstvo města Horšovský Týn: Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne 24.6.2019 01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. 02. schvaluje program 6. jednání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 26.06.2017 654/19/ZM/2017 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne 28.05.2014 od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Zastupitelstvo obce Loděnice: Schvaluje : - Program veřejného

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.6.2018 v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 6. 2019 v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 29.06.2015 čís. 89/05/15-118/05/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

1. USNESENÍ č. 2018/97/2315/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/97/2315/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 97 ze dne 17.09.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018 USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018 1090/38/1/2018 Zahájení, schválení programu 38. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje doplněný program 38. zasedání

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 24.11.2016 na svém zasedání dne 24.11.2016 přijalo následující usnesení

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne 18.09.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 10. 8. 2016 Usnesení č. 287/16 ZM program 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 288/16 ZM složení návrhové

Více

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva.

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva. Usnesení 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice, konaného v sále Městského úřadu Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice dne 17. 12. 2018 od 18.00 hodin. Z důvodu zajištění ochrany

Více

U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí:

U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: Ad 3.) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 16.05.2018 od 16:00 do 18:30 hodin v jídelně Základní školy Chlumec.

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 12 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 28.01.2019 162/3/ZM/2019 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 791/28/1/2017 Zahájení, schválení programu 28. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 10.11. 2016 v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6.6.2018 235/19/ZM/2018 Žádost o navýšení dotace a poskytnutí dotace na rok 2019 - Centrum

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

Usnesení 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 11. dubna 2018 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 11. dubna 2018 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 11. dubna 2018 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 27/1: ZM schvaluje předložený program 27. zasedání Zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/1049/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 27. 01.2016

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 11. června 2018 od 17:00 hodin Usnesení č. 34/1 Zastupitelstvo

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne 16. 3. 2016 142/8/ZM/2016 Složení slibu člena Zastupitelstva města Česká Kamenice

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19.05.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Přítomno: 11 členů ZM Načeradec

Přítomno: 11 členů ZM Načeradec MĚSTYS NAČERADEC Přítomno: 11 členů ZM Načeradec USNESENÍ Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. ČERVNA 2018 1. Zahájení Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Pro: 11 Proti:0

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne 09.04.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

9. Pozemky 9.1 Prodej pozemků Usnesení č. 12/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví Povodí Ohře, s.

9. Pozemky 9.1 Prodej pozemků Usnesení č. 12/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví Povodí Ohře, s. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 20.09.2018 Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne 20.09.2018 přijalo

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne 28.12.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk,

z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 9. června 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově KRNOMK--42871/2018 koni ZM města KRNOVA SS 26/2018/Ko U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více