MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ"

Transkript

1 MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ

2 Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny Marie, a žádají, abychom se je modlili až do doby "Velkého varování" Má drahá, milovaná dcero, prosím tì, popros moje dìti, aby se modlili tyto modlitby nyní a až do doby "Velkého varováni". Tohle je první modlitba. (1) listopadu Mùj dar Ježíši k záchranì duší Má milovaná dcero, prosím, požádej mé dìti, aby se modlili tyto modlitby ode dneška až do Varování. Moji následovníci jsou žádáni, aby se modlili tyto modlitby, které jim budu každý den dávat k záchranì duší. Toto je první modlitba: "Mùj nejdražší Ježíši, Ty, který nás tolik miluješ, dovol mi, abych svou pokorou pomohl zachránit tvé vzácné duše. Mìj slitování se všemi høíšníky, bez ohledu na to, jak tìžce Tì urazili. Dovol mi modlitbou a utrpením pomoci tìm duším, jež nemusí pøežít Varování, aby pak mohly nalézt místo po tvém boku ve tvém království. Ó, nejdražší Ježíši, vyslyš moji modlitbu, abych Ti pomohl získat ty duše, po kterých tak toužíš. Ó, Svaté Srdce Ježíšovo, slibuji ti, že vždy budu vìrný tvé nejsvìtìjší vùli. Amen." (2) listopadu Modlitba za globální vládce Má drahá, milovaná dcero, snažnì naléhám na mé následovníky, aby nabídli tuto modlitbu k záchranì tìch nebohých dìtí, jež jsou muèeny vùdci svých vlastních zemí, kteøí jsou nyní pod diktátem celosvìtových sil, jež nejsou øízeni Bohem. "Mùj Vìèný Otèe, prosím Tì ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, abys ochránil tvé dìti pøed pronásledováním, jež plánují èi provádìjí globální síly proti nevinným národùm. Prosím za odpuštìní høíchù tìch duší, které jsou pøíèinou tìchto útrap, aby se s pokorným a kajícným srdcem smìly k Tobì obrátit. Prosím, dej tvým muèeným dìtem sílu odolávat takovému utrpení k odèinìní høíchù svìta skrze Krista, Pána našeho. Amen." (3) listopadu Zbav svìt strachu, mùj Pane "Ó, mùj Pane Ježíši Kriste, snažnì Tì prosím, abys zbavil svìt strachu, který oddìluje duše od tvého milujícího srdce. Modlím se za ty duše, které bìhem Varování pocítí skuteèný strach, aby šly do sebe a dovolily tvému milosrdenství je zaplavit tak, aby Tì mohly svobodnì milovat podle tvé vùle. Amen." (4) listopadu Sjedno te všechny rodiny Má dcero, tato modlitba je dùležitá, protože pomùže udržet rodiny pohromadì, aby mohly zùstat v jednotì v mém království ráje na zemi. "Drahý Ježíši, prosím, sjedno bìhem Varování všechny rodiny, aby získaly vìènou spásu. Modlím se, aby všechny rodiny zùstaly pospolu v jednotì s Tebou, Ježíši, a mohly se stát dìdici tvého Nového ráje na zemi. Amen." (5) listopadu Modlitba ke chvále Boha nejvyššího Má dcero, svìt musí nabídnout zvláštní modlitbu ke chvále a jako díkuvzdání Bohu Otci za milosrdenství, které poskytuje celému svìtu. "Ó, Vìèný Otèe, obìtujeme Ti naše modlitby v radostném díkùvzdání za tvùj vzácný dar milosrdenství celému lidstvu. Radujeme se a vzdáváme Tobì, nejslavnìjšímu králi, naši chválu a úctu za tvé láskyplné a nìžné milosrdenství. Ty, Bože Nejvyšší, jsi náš král a v pokorné odevzdanosti padáme k tvým nohám za tento dar, který nám teï pøinášíš. Prosíme Tì, Bože, smiluj se nad všemi tvými dìtmi. Amen." (6) listopadu Modlitba za zastavení antikrista "Ó, Ježíši, modlím se, aby Bùh ve svém milosrdenství zabránil Antikristu a jeho zlé armádì zpùsobit hrùzu a utrpení tvým dìtem. Modlíme se, aby antikrist byl zastaven, a aby ruka trestu byla odvrácena díky obrácením bìhem Varování. Amen." (7) listopadu Modlitba za ty, kteøí odmítají milosrdenství "Ježíši, naléhavì Tì prosím, abys odpustil tìm høíšníkùm, jejichž duše jsou tak temné, že odmítnou svìtlo

3 tvého milosrdenství. Odpus jim, Ježíši, snažnì Tì prosím, abys je vykoupil z høíchù, z nichž se jen tìžko dokážou sami vysvobodit. Rozlévej v jejich srdci paprsky tvého milosrdenství a dej jim pøíležitost, aby se navrátili do tvého stáda. Amen." (8) listopadu Modlitba za vyznání høíchù Já Ježíš, váš Král a Spasitel, dávám vám nyní Mou modlitbu pro vyznávání høíchù. Tuto modlitbu se máte modlit jako vroucí prosbu za milosrdné odpuštìní høíchù bìhem Varování a po nìm. "Nejdražší Ježíši, prosím Tì o odpuštìní všech mých høíchù a za všechny bolesti a utrpení, které jsem zpùsobil jiným. Pokornì Tì prosím za milosti, abych se vyhnul tomu, že bych Tì znovu urazil a abych Ti nabídnul pokání podle tvé nejsvìtìjší vùle. Úpìnlivì Tì prosím o odpuštìní jakékoliv budoucí urážky, na níž bych mohl mít podíl a jež by Ti zpùsobila bolest a utrpení. Vezmi mì s sebou do nové éry míru, abych se navìky mohl stát souèástí tvé rodiny. Miluji Tì, Ježíši. Potøebuji Tì. Ctím Tebe a všechno, èím jsi. Pomoz mi, Ježíši, abych mohl být hoden vstoupit do tvého království. Amen." (9) listopadu Nabídnout utrpení jako dar "Ó, Nejsvìtìjší Srdce Ježíšovo, nauè mì, abych v tvém svatém jménu pøijímal urážky, když hlásám tvé slovo, s pokorným díkùvzdáním. Nauè mì, abych pochopil, jak ponížení, bolest a utrpení mì pøivádìjí blíže k tvému Nejsvìtìjšímu Srdci. Dovol mi, abych pøijal takové zkoušky s láskou a šlechetností ducha, a abych Ti je mohl nabídnout jako vzácné dary k záchranì duší. Amen." (10) listopadu Nést plamen tvé lásky "Pomoz nám, drahý Ježíši, abychom v tvém jménu nebojácnì povstali a nesli Plamen tvé lásky napøíè národy. Dej nám, tvým dìtem, sílu abychom se dokázali postavit tváøí v tváø veškerému špatnému zacházení, èím se setkáme mezi tìmi lidmi, kteøí nemají skuteènou víru ve tvé milosrdenství. Amen." (11) listopadu Pøestaòte nenávidìt vizionáøe "Ó, Nejsvìtìjší Srdce Ježíšovo, prosím, zastav nenávist a závist, kterou tvoji následovníci chovají vùèi tvým pravým vizionáøùm. Prosím, abys vyslyšel mou modlitbu a dal tvým vizionáøùm sílu, kterou potøebují k hlásání tvého Nejsvìtìjšího Slova nevìøícímu svìtu. Amen". (12) - 3. prosince Modlitba k vyvarování se høíchu pýchy Má dcero, potøebuji modlitby všech vìøících, aby mohly být zachránìny duše zlých. Mnozí z nich jsou tak plní pýchy na sami o sobì vyhlašovanou znalost mého uèení, že jejich nedostatek pokory Mnì zpùsobuje bolest. Musí se modlit za milosti, aby se mohli stát znovu malí a dùvìøovat Mi. Popros je, aby se modlili tuto modlitbu: "Ó, mùj Ježíši, pomoz mi vyhnout se høíchu pýchy, když promlouvám ve tvém jménu. Odpus mi, když bych nìkdy kohokoli znevážil ve tvém svatém jménu. Pomoz mi slyšet, Ježíši, když tvùj hlas je vysloven a naplò mì tvým Duchem Svatým, abych mohl rozlišit pravdu tvého slova, když voláš k lidstvu. Amen". (13) prosince Modlitba za ztracené duše Dìti, slibuji vám slavnostnì, všem z vás, které Mì ve jménu mého milovaného Syna Ježíše Krista budou volat, aby zachránily své bratry a sestry, že jim bude udìlena okamžitá imunita. Zvláštní milosti budou dány každému z vás, kdo se zaváže k plnému mìsíci modliteb za jejich duše. Zde je, co žádám, abyste se modlili: "Ó, Nebeský Otèe, skrze lásku tvého milovaného Syna Ježíše Krista, jehož utrpení na køíži nás zachránilo od høíchu, prosím Tì, zachraò všechny ty, kteøí stále odmítají jeho ruku milosrdenství. Drahý Otèe, zaplav jejich duše dùkazem tvé lásky. Nebeský Otèe, snažnì Tì prosím, vyslyš mou modlitbu a zachraò tyto duše od vìèného zatracení. Tvým milosrdenstvím jim dovol, aby jako první vstoupili do nové éry míru na zemi. Amen". Vysvìtlující poznámka: ochrana (imunita) bude garantována tìm, za které se modlite (14) - 14.prosince Za ochranu duší pøed atomovou válkou "Ó, Všemohoucí Otèe, Bože Nejvyšší, prosím Tì, mìj slitování se všemi høíšníky. Otevøi jejich srdce, aby pøijali spásu a obdrželi hojnost milostí. Vyslyš mé prosby pro moji vlastní rodinu a uèiò, aby každý z nich nalezl pøízeò ve tvém milujícím srdci. Ó, božský Nebeský Otèe, ochraòuj všechny své dìti na zemi pøed atomovou válkou nebo jinými zloèiny, které jsou pøichystány ke znièení tvých dìtí. Vzdal nás od veškeré škody a ochraòuj nás. Osvi nás, otevøít naše oèi, abychom bez jakéhokoliv strachu v našich duších mohli vidìt a pøijmout pravdu k naší spáse. Amen." (15) prosince Dík za dar Božího milosrdenství

4 "Ó, náš Nebeský Otèe, s hlubokým díkem Ti vzdáváme úctu za obì, kterou jsi nám pøinesl tím, že jsi poslal Spasitele do svìta. V radosti a v díkùvzdání Ti v pokorné vdìènosti nabízíme naše modlitby za dar Božího milosrdenství, jež nyní dáváš tvým dìtem. Ó, Bože Ty, který jsi nejvyšší dej, abychom byli hodni pøijmout toto velké milosrdenství s vdìèností. Amen." (16) prosince Za pøijetí milostí nabízených bìhem varování Já ti teï dám v rámci modlitební kampanì speciální modlitbu pro svìt "Za pøijetí milostí, nabízených bìhem Varování" aby pomohla duším stát pevnì bìhem Velkého èinu milosrdenství, jejž teï daruji svìtu. "Ó, mùj Ježíši, drž mì pevnì v této zkoušce tvého velkého milosrdenství. Dej mi milosti, které potøebuji, abych se stal malým ve tvých oèích. Otevøi mé oèi pravdì tvého slibu vìèné spásy. Odpus mi mé høíchy a ukaž mi tvou lásku a tvou ruku pøátelství. Vezmi mì do náruèe svaté rodiny, abychom se všichni mohli opìt sjednotit. Miluji tì, Ježíši, a slibuji ti, že ode dneška budu hlásat tvé Svaté Slovo beze strachu, a s èistotou v mém srdci i v mé duši provždy a navždy. Amen." (17) - 1. ledna Za záchranu ztemnìlých duší Mé dítì, požádej mé dìti, aby zasvìtily tuto modlitbu mnì, Matce Spásy. "Ó, Neposkvrnìné Srdce Marie, Matko Spásy a Prostøednice všech milostí, ty, která se úèastníš na spáse lidstva od zkaženosti Satana, oroduj za nás. Matko Spásy, oroduj za nás, aby všechny duše mohly být zachránìny a pøijmuly lásku a milosrdenství prokázané tvým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem, který pøichází ještì jednou, aby zachránil lidstvo a dal nám pøíležitost k vìèné spáse. Amen." (18) ledna Za zastavení antikrista "Ó, drahý Ježíši, zachraò svìt pøed Antikristem. Ochraò nás od krutých nástrah Satana. Zachraò poslední zbytky tvé církve od zla. Dej všem tvým církvím sílu a milosti, jaké potøebují, aby nás hájily v dobì válek a pronásledování, které vùèi nám plánuje Satan a jeho armáda teroristù. Amen." (19) ledna Modlitba za mladé lidi "Matko Spásy, prosím tì, oroduj za milosrdenství pro mladé duše, které jsou ve strašné temnotì, aby poznaly tvého milovaného Syna, až pøijde zachránit celé lidstvo. Nenechej odpadnout ani jediné duši. Nenechej ani jediné duši odmítnout jeho velké milosrdenství. Modlím se, Matko, aby všechny byly zachránìny, a prosím tì, abys pøikryla tyto duše tvým svatým pláštìm a poskytla jim tolik potøebnou ochranu pøed mistrem klamu. Amen." (20) ledna Za zastavení antikrista pøed znièením mých dìtí "Ó, Bože Otèe, ve jménu tvého drahého Syna, Tì snažnì prosím, abys nedovolil Antikristu polapit duše tvých dìtí. Úpìnlivì Tì prosím, všemocný Otèe, abys mu zabránil uvrhnout teror, hrùzovládu na tvé dìti. Vroucnì Tì prosím, nedovol mu, aby nakazil tvé stvoøení, a prosím Tì, abys byl milosrdný k tìm duším, které budou vùèi nìmu bezbranné. Vyslyš mou modlitbu, drahý Otèe, a zachraò všechny dìti od tohoto strašného zla. Amen." (21) ledna Chvála a dík všemohoucímu Stvoøiteli za zvláštní dar Bùh, mùj Vìèný Otec, dal souhlas k záchranì velké èásti lidstva. Modlete se teï tuto modlitbu jako díkuvzdání za tento zvláštní dar, který je nyní nabídnut lidstvu mým Otcem: "Vzdáváme Ti chválu a dík, ó, Nejsvìtìjší Bože, Všemohoucí Stvoøiteli lidstva, za lásku a soucit, které chováš k lidem. Dìkujeme Ti za dar spásy, jejž jsi udìlil tvým nebohým dìtem. Prosíme Tì, ó Pane, zachraò ty, kteøí následují Zlého, a dej, aby otevøeli svá srdce pravdám vìèného života. Amen." (22) ledna Modlitba pro katolické duchovenstvo "Ó mùj milovaný Ježíši, zachovej mì pøi síle a udržuj plamen mé lásky k Tobì v každé chvíli mého dne. Nikdy nedovol, aby tento plamen lásky k Tobì skomíral nebo uhasnul. Nikdy nedovol, abych ve slabosti podlehnul pokušení. Dej mi milosti, které potøebuji, abych dostál svému povolání, své oddanosti a vìrnosti a držel se uèení pravovìrné katolické církve. Nabízím Ti vìrnost provždy. Zavazuji se k úkolu bojovat ve tvé armádì tak, aby katolická církev mohla znovu povstat ve slávì a pøivítat Tì, drahý Ježíši, až se znovu vrátíš. Amen." (23) - 28.ledna Modlitba za papeže Benedikta

5 Zde je speciální modlitba modlitební kampanì za bezpeèí papeže Benedikta: "Ó mùj Vìèný Otèe, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista a kvùli jeho utrpení, které podstoupil, aby zachránil svìt od høíchu; modlím se teï, abys ochránil tvého svatého zástupce, papeže Benedikta, hlavu tvé církve na zemi, aby také on mohl pomoci zachraòovat tvé dìti a všechny tvé posvìcené služebníky z podruèí Satana a moci jeho padlých andìlù, kteøí chodí po zemi a kradou duše. Ó, Otèe, ochraòuj tvého papeže, aby tvé dìti mohly být vedeny po pravé cestì do tvého Nového ráje na zemi. Amen." (24) ledna Modlitba za plné odpustky k úplnému odpuštìní høíchù Mé armádì, pro její lásku ke Mnì, budou nyní dány velmi zvláštní milosti. Udìluji jim úplné odpustky, abych jim umožnil nést pochodeò mého plamene tak, aby mohli šíøit obrácení. Tento mùj dar jim umožní, aby šíøili pravdu mého Svatého Slova tak, aby když kamkoliv pùjdou, se dotýkala srdcí lidí. Musí se modlit tuto modlitbu z modlitební kampanì po sedm následujících dnù a bude jim dán dar úplného rozhøešení a moc Ducha Svatého. "Ó, mùj Ježíši, Ty jsi Svìtlo zemì, jsi plamen, který se dotýká všech duší. Tvé milosrdenství a láska neznají žádných hranic. Nejsme hodni obìti, kterou jsi pøinesl tvou smrtí na køíži, víme však, že tvá láska k nám je vìtší než naše láska k Tobì. Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království. Naplò nás Duchem Svatým, abychom mohli kráèet kupøedu a vést tvou armádu, hlásat pravdu tvého Svatého Slova a pøipravit naše bratry a sestry na slávu tvého Druhého pøíchodu na zem. Uctíváme Tì, Chválíme Tì; nabízíme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar Tobì k záchranì duší. Milujeme Tì, Ježíši, buï milosrdný ke všem tvým dìtem, a už jsou kdekoliv. Amen." (25) - 4. února Modlitba za ochranu vizionáøù "Ó Nejsvìtìjší Bože, prosím Tì naléhavì, abys ochraòoval všechny tvé svaté posly na svìtì. Modlím se, aby byli uchránìni pøed nenávistí jiných, a prosím Tì, aby tvé Nejsvìtìjší Slovo bylo rychle šíøeno po celém svìtì. Ochraòuj tvé posly od pomluv, zlého zacházení, lží a nebezpeèí všeho druhu. Ochraòuj jejich rodiny a pokrývej je stále Duchem Svatým tak, aby poselství, která dávají svìtu, byla pøijímána se zkroušeným a pokorným srdcem. Amen." (26) - 5. února Modlitba svatého rùžence V poselství Marii Božího Milosrdenství 5. února 2012, Naše Paní naléhavì vyzývala k modlitbì svého svatého rùžence k pomoci zachránit svùj národ. "Nikdy nezapomeòte na dùležitost mého nejsvìtìjšího rùžence, protože když se jej modlíte každý den, mùžete pomoci zachránit váš národ. Když se modlíte mùj rùženec, je Satanova moc oslabena. Utíká pryè ve velkých bolestech a stává se bezmocný. Nejdùležitìjší ale je a nezáleží na tom, k jaké køes anské víøe patøíte - abyste se jej modlili nejménì jednou dennì." MODLITBY JAKO SOUÈÁST RÙŽENCE Modlitba pøed rùžencem: Královno svatého rùžence, ty jsi ráèila pøijít do Fatimy odhalit tøem dìtským pastýøùm poklady milostí skrytých v rùženci. Vzbuï v mém srdci upøímnou lásku k této modlitbì, abych meditací o tajemstvích našeho vykoupení, které je v nìm vzpomenuto, mohl být obohacen jeho plody a dosáhl mír pro svìt, obrácení høíšníkù a Ruska a milostí, o které tebe prosím v tomto rùženci. [Zde zmíníte svou žádost]. Žádám to pro vìtší slávu Boha, pro tvou vlastní èest a pro dobro duší, zejména pro mou vlastní duši. Amen. Otèe náš: Otèe náš, jenž jsi na nebesích, posvì se jméno tvé; Pøijï království tvé; Buï vùle tvá jako v nebi, tak i na zemi; Chléb náš vezdejší dej nám dnes; A odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkùm; A neuvoï nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami-a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás høíšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na poèátku i nyní i vždycky a na vìky vìkù. Amen. Fatimská vložka: Pane Ježíši, odpus nám naše høíchy, uchraò nás pekelného ohnì a pøiveï do nebe všechny duše, zvláštì ty, které tvého milosrdenství nejvíce potøebují. Apoštolské krédo: Vìøím v Boha, Otce všemohoucího, Stvoøitele nebe i zemì. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,

6 jenž se poèal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpìl pod Ponciem Pilátem, ukøižován, umøel i pohøben jest; sestoupil do pekel, tøetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud pøijde soudit živé i mrtvé. Vìøím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, spoleèenství svatých, odpuštìní høíchù, vzkøíšení tìla a život vìèný. Amen. Zdrávas královno: Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a nadìje naše, buï zdráva! K tobì voláme vyhnaní synové Evy, k tobì vzdycháme, lkajíce a plaèíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obra k nám své milosrdné oèi, a Ježíše, požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó pøívìtivá, ó pøesladká Panno Maria! Oroduj za nás, ó svatá Matko Boží, abychom smìli být hodni zaslíbením Kristovým. Modlitba po rùženci: Bože, tvùj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal vìènou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném rùženci Blahoslavené Panny Marie o tìchto tajemstvích rozjímáme, a také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pozn. Zde neuvádím postup. Ale pøidám kvùli osvìžení pamìti pro zaèáteèníky všechna tajemství. Tajemství radostného rùžence: Kterého jsi z Ducha svatého poèala; Kterým jsi Alžbìtu navštívila; Kterého jsi v Betlémì porodila; Kterého jsi v chrámì obìtovala; Kterého jsi v chrámì nalezla Tajemství rùžence svìtla: Který byl pokøtìn v Jordánu; Který zjevil v Kánì svou božskou moc; Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání; Který na Hoøe promìnìní zjevil svou slávu; Který ustanovil eucharistii Tajemství bolestného rùžence: Který se pro nás krví potil; Který byl pro nás bièován; Který byl pro nás trním korunován; Který pro nás nesl tìžký køíž; Který byl pro nás ukøižován Tajemství slavného rùžence: Který z mrtvých vstal; Který na nebe vstoupil; Který Ducha svatého seslal; Který tì, Panno, do nebe vzal; Který tì v nebi korunoval (27) - 6. února Modlitba za mír na svìtì a k odvrácení atomové války "Ó, mùj Ježíši, snažnì Tì prosím o milosrdenství pro ty, kteøí trpí strašnými válkami. Prosím, aby byl dán mír tìm zmuèeným národùm, které jsou slepé k pravdì o tvé existenci. Prosím, pokryj tyto národy mocí Ducha Svatého, aby zastavily svoji honbu za nadvládou nad nevinnými dušemi. Mìj milosrdenství se všemi tvými zemìmi, které jsou bezmocné proti ïábelským ukrutnostem, které pokrývají celý svìt. Amen." (28) - 8. února Za sjednocení všech božích dìtí "Ó, Bože Nejvyšší, kleèíme pøed Tebou a vroucnì Tì prosíme o sjednocení všech tvých dìtí v boji za zachování tvých køes anských církví na zemi. Nedopus, aby nás v tomto èase velkého odpadlictví ve svìtì rozdìlily naše odlišnosti. Skrze naši lásku, kterou chováme k Tobì, drahý Otèe, snažnì Tì prosíme, dej nám ve jménu tvého milovaného Syna, našeho Spasitele Ježíše Krista, milosti k tomu, abychom jeden druhého milovali. Velebíme Tì. Milujeme Tì. Sjednocenì bojujeme za sílu, která pak zachová tvé køes anské církve na zemi ve zkouškách, kterým možná i my budeme èelit v letech, které jsou pøed námi. Amen." (29) února Modlitba za ochranu veøejného vyznávání køes anské víry "Ó, mùj Pane Ježíši Kriste, snažnì Tì prosím, rozlévej Ducha Svatého na všechny tvé dìti. Prosím Tì, odpus tìm, kteøí ve svých duších chovají nenávist k Tobì. Modlím se, aby ateisté bìhem tvého Velkého milosrdenství otevøeli svá ztvrdlá srdce, a aby tvé dìti, které Tì milují, Tì mohly uctívat s dùstojností a pøekonat veškeré pronásledování. Prosím, naplò všechny tvé dìti darem tvého Ducha, aby mohly s odvahou povstat a vést tvoji armádu do koneèné bitvy proti Satanovi, jeho démonùm a všem tìm duším, které jsou otroky jeho falešných slibù. Amen." (30) - 14.února Modlitba k Bohu Otci "Ó, mùj vìèný Otèe, Bože, Stvoøiteli vesmíru, ve jménu tvého drahého Syna Tì snažnì prosíme, abychom Tì mohli ještì více milovat. Pomoz nám, abychom pøed každým protivenstvím stáli stateèní, nebojácní a silní. Pøijmi naše obìti, utrpení a zkoušky jako dar pøinášený pøed tvùj trùn k záchranì tvých dìtí na zemi. Obmìkèi srdce neèistých duší. Otevøi jejich oèi k pravdì tvé lásky, aby se mohly pøipojit ke všem tvým dìtem v ráji na zemi, který jsi podle tvé Božské vùle láskyplnì pro nás stvoøil. Amen." (31) února Za zastavení krutých vùdcù, pøivádìjících do nouze nevinné lidi Naléhavì vás prosím, abyste se modlili tuto modlitbu z modlitební kampanì: "Ó, mùj Ježíši, dej, a má modlitba pøivolá tvého Ducha Svatého, aby sestoupil na ty vùdce, kteøí jsou hnáni chtivostí, hrabivostí, lakotou a pýchou, a zastaví pronásledování tvých nevinných dìtí. Prosím Tì, nedovol, aby chudoba, hlad a válka pohltily tvé dìti, a prosím, aby tito evropští vùdci otevøeli svá

7 srdce k pravdì tvé lásky. Amen." (32) února Za Irsko "Ó, Matko Spásy, oroduj za tvé dìti v Irsku, aby zloèin potratù, který nám vnucují, byl zastaven. Ochraòuj svùj svatý národ, aby neupadl hloubìji do zoufalství a chraò ji pøed temnotou, která pokrývá naši zemi. Zbav nás Zlého, který chce znièit naše ještì nenarozené dìti. Oroduj, aby vùdce mìli odvahu, naslouchat tìm, kdo milují tvého Syna, aby následovali uèení našeho Pána Ježíše Krista. Amen." (33) února Prosba za peèe živého Boha "Ó, mùj Bože, mùj milující Otèe, pøijímám s láskou a vdìèností tvou božskou peèe ochrany. Tvé Božství obklopí mé tìlo a duši na vìènost. Skláním se v pokorném díkuvzdání a nabízím Ti moji hlubokou lásku a vìrnost Tobì, mùj milovaný Otèe. Prosím Tì snažnì, abys ochránil mì a mé milované tvou mimoøádnou peèetí a zavazuji se dát svùj život do tvé služby provždy a navždy. Miluji Tì, drahý Otèe. Utìšuji Tì v tìchto èasech, drahý Otèe. Obìtuji Ti tìlo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna na smír za høíchy svìta a pro spásu všech tvých dìtí. Amen." (34) února Mùj dar pùstu Ježíši "Ó, Mùj Ježíši, pomoz mi, abych na mé vlastní malé cestì napodobil tvùj život obìti za záchranu lidstva. Dovol mi, abych Ti jedním dnem v týdnu v postním èase nabídnul dar pùstu k spáse všech lidí, aby tak mohli vejít do bran Nového ráje na zemi. Nabízím Ti, drahý Ježíši, mou obì s láskou a radostí v mém srdci, abych Ti ukázal velikost mé lásky. Touto obìtí Tì vroucnì prosím o spásu každé duše, která by snad mohla ztratit tvou milost. Amen." (35) - 1. bøezna Za duše, aby vešli do ráje "Ó, mùj Ježíši, dej, abych Ti pomohl zachránit zbytek tvých dìtí na zemi. Modlím se, abys tvým milosrdenstvím zachránil duše od duchovní temnoty. Pøijmi mé zkoušky, utrpení a zármutek v tomto životì k záchranì duší od plamenù pekla. Naplò mì milostmi, abych Ti nabídnul tato utrpení s láskou a radostí v mém srdci tak, abychom se všichni do jednoho sjednotili v lásce k Nejsvìtìjší Trojici a žili s Tebou v ráji jako jedna svatá rodina. Amen." (36) - 7. bøezna Pomoz mi uctívat pravého Boha "Ježíši, pomoz mi, nebo jsem ztracen a zmatený. Neznám pravdu života po smrti. Odpus mi, jestliže jsem Tì zranil uctíváním falešných bohù, z nichž žádný není pravým Bohem. Zachraò mì a pomoz mi, abych jasnì uvidìl pravdu a zachraò mì z temnoty mé duše. Pomoz mi, abych vešel do svìtla tvého milosrdenství. Amen." (37) bøezna Za sjednocení božích dìtí "Ó, drahý Ježíši, sjedno v lásce všechny tvé milované následovníky, abychom mohli rozšíøovat pravdu tvého zaslíbení o vìèné spáse po celém svìtì. Modlíme se, aby vlažné duše, které mají strach se Ti oddat myslí, tìlem i duší, odhodily svùj krunýø pýchy a otevøely svá srdce ke tvé lásce a staly se èástí tvé svaté rodiny na zemi. Obejmi všechny ty ztracené duše, drahý Ježíši a dovol nám, jejich bratrùm a sestrám, aby je naše láska pozvedla z divoèiny a spolu s námi je vzala do lùna lásky a svìtla Nejsvìtìjší Trojice. Vkládáme všechnu naši nadìji, dùvìru a lásku do tvých svatých rukou. Prosíme Tì snažnì, dej rùst naší oddanosti, abychom tak mohli pomoci zachránit více duší. Amen." (38) bøezna Za záchranu katolické církve "Ó, Blahoslavená Matko Spásy, prosím, oroduj za katolickou církev v tìchto tìžkých èasech a za našeho milovaného papeže Benedikta XVI., pro zmírnìní jeho utrpení. Prosíme tì, Matko Spásy, pokryj posvìcené Boží služebníky tvým svatým pláštìm, aby jim byly dány milosti zùstat silní, vìrní a stateèní bìhem zkoušek, kterým budou èelit. Oroduj také, aby se starali o své stádo v souladu s pravým uèením katolické církve. Ó, svatá Matko Boží, dej nám, zbytku tvé církve na zemi, dar vùdcovství, abychom tak mohli pomoci vést duše ke království tvého Syna. Prosíme tì, Matko Spásy, vzdaluj Zlého od následovníkù tvého Syna, kteøí usilují uchránit své duše tak, aby byli hodni vstoupit do bran Nového ráje na zemi. Amen." (39) bøezna Za pøípravu duší na Nový Ráj a mùj druhý pøíchod "Ó, Ježíši, mùj milovaný Spasiteli, prosím Tì, dej mi svého Ducha Svatého tak, abych dokázal pøesvìdèivì hlásat tvé Nejsvìtìjší Slovo k pøípravì všech Božích dìtí na tvùj Druhý pøíchod.

8 Úpìnlivì Tì prosím, Pane Ježíši, o všechny milosti, které potøebuji, abych mohl být nápomocen všem náboženstvím, vyznáním a národnostem, kamkoliv pøjdu. Pomoz mi, mluvit tvým jménem, utìšit nebohé duše tvými rty a milovat všechny duše mimoøádnou božskou láskou, kterou rozléváš z tvého Nejsvìtìjšího Srdce. Pomoz mi zachránit duše tak blízké tvému srdci a dovol mi utìšit Tì, drahý Ježíši, když ztracené duše budou i nadále odmítat tvé milosrdenství. Ježíši, bez Tebe nejsem nic, ale s tvou velkorysou pomocí budu bojovat ve tvém jménu, abych pomohl zachránit celé lidstvo. Amen." (40) bøezna Modlitba duchovenstvu za pøípravu duší na Druhý pøíchod "Ó, mùj Ježíši, jsem jen Tvùj pokorný služebník a potøebuji Tì, abys mì vedl tak, abych mohl pøipravit duše na tvùj slavný Druhý pøíchod. Pomoz mi pøivést duše k obrácení a pøipravit je podle tvé svaté vùle tak, aby byly schopné vstoupit do nového nebe a zemì, které jsi zaslíbil celému lidstvu skrze tvou smrt na køíži. Udìl mi milosti, které potøebuji, abych mohl oznamovat tvé Slovo žíznivým duším a abych nikdy nezanedbával mé povinnosti k Tobì, drahý Ježíši, jemuž jsem se zavázal vìrností svými svatými sliby. Amen." (41) Za duše nevìøících "Ó, mùj Ježíši, pomoz tvým ubohým dìtem, které jsou slepé k tvým zaslíbením spásy. Snažnì Tì prosím, pomocí mých modliteb a utrpení, abys otevøel oèi nevìøících, aby uvidìli tvou nìžnou lásku a mohli utéci pro ochranu do tvé posvátné náruèe. Pomoz jim, aby uvidìli pravdu a hledali odpuštìní za všechny své høíchy tak, aby mohli být zachránìni a být první, kteøí vejdou do bran Nového ráje. Modlím se za tyto ubohé duše, vèetnì mužù, žen a dìtí a naléhavì Tì prosím, abys jim odpustil jejich høíchy. Amen." (42) bøezna Postní modlitba - dar pùstu k odvrácení zavedení jediné svìtové mìny "Ó Bože Nejvyšší, nabízím Ti mùj dar pùstu, abys zastavil útisk pocházející od Zlého ve svìtì; který plánují proto, aby odepøeli potravu mé zemi, vèetnì chleba života. Pøijmi mou obì, a vyšlyš mé prosby za jiné národy, aby se tak zabránilo utrpení plánovaný Antikristem. Uchraò nás, drahý Pane, od této zkaženosti a ochraòuj naši víru, abychom Tì mohli ctít tou svobodou, kterou potøebujeme; abychom Tì mohli milovat a velebit na vìky vìkù. Amen." (43) - 3. dubna Za záchranu duší bìhem Varování "Ó, Bože, Všemohoucí Otèe, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista a na památku jeho smrti na køíži, kterou nás zachránil od našich høíchù; snažnì Tì prosím, abys zachránil duše, které se nemohou sami zachránit a které by bìhem Varování mohly zemøít ve smrtelném høíchu. V pokání za utrpení tvého milovaného Syna Tì prosím, abys odpustil tìm, kteøí nejsou schopní hledat svou spásu, protože nebudou žít dostateènì dlouho k tomu, aby staèili poprosit o milosrdenství Ježíše, tvého Syna, aby je osvobodil od jejich høíchù. Amen." (44) dubna Za sílu k obranì mé víry proti falešnému prorokovi "Drahý Ježíši, dej mi sílu, abych se soustøedil na tvoje uèení a v každém èase hlásal tvé Svaté Slovo. Nikdy mì neuveï do pokušení abych uctíval falešného proroka, který bude zkoušet vystupovat jako Ty. Posiluj mou lásku k Tobì. Dej mi milosti daru rozlišení a jasného vidìní, abych nikdy nezapøel pravdu obsaženou v Bibli svaté, nezávisle na tom, kolik lží mi budou pøedkládat, nabádaje mì, abych se odvrátil od tvého pravého Slova. Amen." (45) dubna Za pomoc Ježíše "Ó Ježíši vím o tobì velmi málo. Prosím Tì, pomoz mi otevøít mé srdce, abych Tì nechal vejít do mé duše tak, abys mì uzdravil, utìšil a naplnil mì Tvým pokojem. Pomoz mi pocítit radost, zvítìzit nad negativními myšlenkami a nauè mì chápat, jak Tì potìšit tak, abych mohl vejít do Tvého nového Ráje, kde budu moci žít s Tebou život lásky, radosti a nádhery na vìky vìkùv. Amen." (46) dubna Za moje vysvobození z okovù satana "Ó, Ježíši, jsem ztracen, jsem zmaten a cítím se uvìznìn, chycený do sítì, ze které se nemohu osvobodit. Dùvìøuji Ti, Ježíši, že mi pospíšíš na pomoc a vysvobodíš mì z okovù Satana a jeho démonù. Pomoz mi, nebo jsem ztracen. Potøebuji tvou lásku, aby mi dala sílu vìøit v Tebe a dùvìøovat Ti tak, abych se dokázal osvobodit z tohoto zla; uvidìl Svìtlo, a tak koneènì našel pokoj, lásku a štìstí. Amen." (47) dubna Za opìtovné zažehnutí mé lásky k Ježíši

9 "Ó, požehnaná Matko, Matko Spásy celého svìta, oroduj za mì, aby má láska k Ježíši byla znovu zažehnuta. Pomoz mi pocítit plamen jeho lásky tak, aby naplnil moji duši. Pomoz mi více milovat Ježíše. Oroduj za mne, aby má víra, láska a oddanost k Nìmu byly silnìjší. Utiš všechny pochybnosti, které mì muèí, a pomoz mi jasnìji vidìt Božské Svìtlo Pravdy, které vyzaøuje z tvého milovaného Syna, Spasitele celého lidstva. Amen." (48) dubna Za milost hlásat druhý pøíchod Krista "Ó, mùj Ježíši, udìl mi milost hlásat tvé Svaté Slovo celému lidstvu, pro záchranu duší. Dej mi Ducha Svatého, tvému pokornému služebníku, aby tvé Svaté Slovo bylo slyšeno a pøijato zvláštì tìmi dušemi, které tvého milosrdenství nejvíce potøebují. Pomoz mi abych vždy ctil tvou svatou vùli, abych nikdy neurazil nebo neodsoudil ty, kteøí odmítají ruku tvého milosrdenství. Amen." (49) dubna Za slib vìrnosti køes anských duchovních "Ó, Ježíši, jsem tvùj pokorný služebník a slibuji Ti mou lásku a vìrnost. Prosím Tì, dej mi znamení, abych poznal tvé volání. Pomoz mi otevøít mé oèi a uvidìt tvá zaslíbení. Požehnej mì milostí Ducha Svatého tak, abych nebyl oklamán tìmi, kteøí budou tvrdit, že pøicházejí v tvém jménu, ale nebudou mluvit pravdu. Ty mi ukaž pravdu. Dovol mi pocítit tvou lásku, abych dokázal splnit tvou nejsvìtìjší vùli. S pokorným srdcem Tì prosím, ukaž mi cestu, jak ti mohu pomoci zachraòovat duše lidstva. Amen." (50) dubna Ježíši, pomoz mi poznat, kdo jsi "Ó, drahý Ježíši, pomoz mi poznat, kdo jsi. Odpus mi, že jsem s Tebou døíve nemluvil. Pomoz mi najít pokoj v tomto životì a pomoz mi, aby mi byla ukázána pravda vìèného života. Ukonejši mé srdce. Zmírni mé obavy. Naplò mì pokojem. Otevøi teï mé srdce, abys mohl naplnit mou duši tvou láskou. Amen." (51) - 4. kvìtna Za dar Ducha svatého "Ó, pøijï Duchu Svatý, vylij tvùj dar lásky, moudrosti a poznání na moji pokornou duši. Naplò mì Svìtlem Pravdy tak, abych dokázal rozlišit Boží Pravdu od lží šíøených Satanem a jeho padlými andìly. Pomoz mi uchopit pochodeò a rozšíøit plamen porozumìní na všechny, s nimiž se setkám. Skrze Krista, Pána našeho, Amen." (52) - 8. kvìtna Modlitba k Otci K Otci se mùžete pøiblížit jenom prostøednictvím mého Syna, Ježíše Krista. Proto se musíte modlit tuto modlitbu: "Mùj nejdražší Otèe, ve jménu tvého drahého Syna a na památku jeho utrpení na køíži, volám k Tobì. Ty, Bože na výsosti, Stvoøiteli vesmíru, drž naši spásu ve svých svatých rukou. Obejmi všechny své dìti, vèetnì tìch, které Tì neznají a i tìch, které Tì znají, ale nezajímají se o tebe. Odpus nám naše høíchy a zachraò nás pøed pronásledováním Satanem a jeho armádou. Vem nás do své náruèe a naplò nás nadìjí, kterou potøebujeme, abychom uvidìli cestu Pravdy. Amen." (53) kvìtna Za katolickou církev "Ó, Bože Otèe, ve jménu tvého milovaného Syna Tì prosím, abys dal sílu a potøebné milosti na pomoc knìžím, aby se osvìdèili pøi pronásledování, které budou zakoušet. Pomoz jim, aby setrvali v pravdì uèení tvého Syna, Ježíše Krista, a nikdy se nevzdávali, nezeslábli, nebo nepodlehli nalháváním o skuteèné podstatì svaté eucharistie. Amen." (54) kvìtna Modlitba k Otci, aby zmírnil dopad tøetí svìtové války "Ó, Nebeský Otèe, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, jenž nesmírnì trpìl za høíchy lidstva, prosíme Tì, pomoz nám v tìchto tìžkých èasech, kterým èelíme. Pomoz nám pøežít pronásledování, které plánují chamtiví vládci a ti, kteøí chtìjí znièit tvou církev a tvé dìti. Prosíme Tì, drahý Otèe, abys nám pomohl uživit naše rodiny a zachraò životy tìch, kteøí budou nuceni jít do války proti své vùli. Milujeme Tì, drahý Otèe. Prosíme Tì, abys nám pomáhal v èase naší nouze. Zachraò nás ze spárù Antikrista. Pomoz nám pøežít jeho znaèku, znaèku šelmy, aniž bychom ji pøijali.. Pomoz tìm, kteøí Tì milují, aby vždy zùstali vìrní tvému Svatému Slovu, abys jim tak mohl darovat milosti k pøežití v tìle i v duši. Amen." (55) kvìtna Modlitba k pøípravì na Varování "Ó, mùj drahý Ježíši, prosím Tì, otevøi srdce všech Božích dìtí k daru tvého velkého milosrdenství. Pomoz jim, abys láskou a vdìèností pøijaly tvé Božské milosrdenství. Dovol jim stát se pokornými pøed Tebou, aby tak prosili za odpuštìní svých høíchù, a žadonili o možnost být èástí tvého slavného království. Amen."

10 (56) kvìtna Musíte Mì prosit o moji pomoc touto modlitbou modlitební kampanì (56). Je urèena knìžím, hledajících ochranu pro svatou eucharistii. "Ó, drahý Otèe, ve jménu tvého drahého Syna, který obìtoval sebe na køíži za celé lidstvo, pomoz mi zùstat vìrný pravdì. Pokryj mì vzácnou krví tvého Syna a dej mi milosti, abych Ti mohl i nadále sloužit ve víøe, dùvìøe a èestnì po zbytek mého pùsobení v úøadu. Nikdy mi nedovol odchýlit se od pravého významu obìti mše svaté, nebo od podávání svaté eucharistie tvým dìtem. Dej mi sílu, abych Tì zastupoval a živil tvé stádo tak, jak musí být živeno tìlem, krví, duší a božstvím tvého Syna, Ježíše Krista, Spasitele svìta. Amen. " (57) kvìtna Modlitba pro duchovní - Ježíši, dovol mi uslyšet tvé volání "Ó, mùj drahý Ježíši, otevøi mé uši ke zvuku tvého hlasu. Otevøi mé srdce ke tvému milujícímu volání. Naplò moji duši Duchem Svatým, abych Tì mohl poznat v tomto èase. Nabízím Ti moji pokornou vìrnost ke všemu, co ode Mì vyžaduješ. Pomoz mi poznat pravdu, abych povstal, odpovìdìl a následoval tvùj hlas, abych Ti mohl pomoci zachraòovat duše všech lidí. Tvá vùle je mi rozkazem. Dej mi odvahu, abych se nechal Tebou vést tak, abych se vyzbrojil zbrojí k vedení Tvé církve do Tvého nového království. Amen" (58) kvìtna Za obrácení "Ó, drahý Ježíši, volám k Tobì, abys obejmul všechny dìti Boží a pokryl je tvou vzácnou krví. Nech každá kapka tvé vzácné Krve pokryje každou duši, aby je uchránila od Zlého. Otevøi srdce všech, a zejména zatvrzelých duší a tìch, kteøí Tì znají, ale jsou víc poskvrnìni høíchem pýchy, než aby padli na kolena a prosili Tì o svìtlo tvé lásky, aby zaplavilo jejich duše. Otevøi jejich oèi pro pravdu, aby na nì sedal úsvit tvého Božského milosrdenstí a aby byli pokryti paprsky tvého milosrdenství. Obra všechny duše tvými milostmi, o které Tebe, drahý Ježíši, nyní prosím pro: (zde uveïte váš osobní úmysl). Prosím Tì o milosrdenství a nabízím Ti dar pùstu - jeden den v týdnu v mìsíci èervnu k odèinìní všech høíchù. Amen." (59) èervna Slib vìrnosti Boží vùli "Ó, Bože na výsostech, Ó, Nebeský Otèe, zavazuji se Tobì svou vytrvalou vìrností, abych Tì ctil a poslouchal ve všem, co je spojeno s tvou (Boží) vùlí na zemi. Skrze svatou krev tvého jediného milovaného Syna, pravého Mesiáše, Ti nabízím ve jménu všech duší mého ducha, mé tìlo a mou duši, abychom se mohli sjednotit ve tvém pøicházejícím nebeském království, aby tvá vùle se stala jak na zemi, tak i v nebi. Amen." Musíte zaslíbit vaše duše mému Nebeskému Otci na dùkaz vaší víry a na památku mé smrti na køíži, aby každý z vás se napil z èíše spásy. (60) èervna Za obrácení rodin bìhem varování "Ó, pøedrahý, milovaný Ježíši, prosím o milosrdenství pro duše mé rodiny (jmenujte je zde). Nabízím Ti má utrpení, mé zkoušky a mé modlitby k záchranì jejich duší od ducha temnoty. Nedovol, aby jediný z tìchto tvých dìtí Tì odsoudil, nebo odmítl tvou milosrdnou ruku. Otevøi jejich srdce, aby se vzájemnì propletly s tvým Nejsvìtìjším Srdcem, aby tak mohly nalézt odpuštìní, které potøebují k záchranì pøed pekelnými plameny. Dej jim pøíležitost k nápravì tak, aby skrze paprsky tvého Božského milosrdenství mohli být obráceni. Amen." (61) èervna Za odvrácení jediné celosvìtové nadvlády "Ó, drahý, Nebeský Otèe, na památku ukøižování tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, Tì prosím, ochraòl nás, tvé dìti, od ukøižování, které plánuje Antikrist a jeho pøisluhovaèi ke znièení tvých dìtí. Dej nám milosti, které potøebujeme k tomu, abychom odmítli znak šelmy a poskytni nám pomoc v boji proti zlu ve svìtì, jež šíøí ti, kteøí jdou cestou satana. Úpìnlivì Tì prosíme, drahý Otèe, abys ochránil všechny tvé dìti v této strašné dobì a uèiò nás dostateènì silnými k tomu, abychom se pozvedli a v každé dobì hlásali tvé Svaté Slovo. Amen." (62) èervna Pro ztracené a bezmocné høíšníky "Ó, Ježíši, pomoz mi, nebo jsem høíšník, ztracený a bezmocný a v temnotì. Jsem slabý a chybí mi odvaha, abych Tì hledal. Dej mi sílu, abych Tì nyní zavolal, protože chci uniknout z temnoty mé duše. Pøiveï mì do tvého svìtla, drahý Ježíši a odpus mi. Pomoz mi uzdravit se, stát se plnohodnotným a veï mì ke tvé lásce, pokoji a vìènému životu. Plnì Ti dùvìøuji a prosím Tì, abys pøijal, mou mysl, mé tìlo i duši, když se celý odevzdávám tvému Božskému milosrdenství. Amen."

11 (63) èervna Udržuj mì silným na této cestì "Má milovaná Matko Spásy, prosím tì, oroduj za mì, abych dostal chléb života, aby mì udržel silným na této cestì, pøi pomoci na záchranì všech Božích dìtí. Prosím, pomoz všem tìm, kteøí jsou zmateni falešnými idoly a falešnými bohy. Otevøi jejich oèi k Pravdì o smrti tvého Syna na køíži, kde pøinesl všem spásu a získal každému vìèný život. Amen." (64) - 4. èervence Zachraò mé bratry a sestry "Ó, mùj nejdražší Spasiteli, Ježíši Kriste, pøijmi mùj dar modlitby a obìtí, abych pomohl zachránit mé bratry a sestry z vìzení temnoty, do kterého se dostali. Dovol mi pomoci zachránit jejich duše. Prosím Tì úpìnlivì, abys jim odpustil jejich høíchy, a vlej jim Ducha svatého do jejich duše; aby pøibìhli do tvé náruèe jako do útoèištì, které mají tak velice zapotøebí, aby nebyli navždy ztracení. V pokorné poslušnosti a díkùvzdání Ti nabízím odevzdání sama sebe, jako mùj dar za takové duše. Amen." (65) - 9. èervence 2012 Za ty, kteøí jsou ve stavu høíchu Ó, drahý Ježíši, Spasiteli lidstva. Snažnì Tì prosím, o milost skrze tvé Božské milosrdenství pro všechny ty nebohé duše v høíchu, které možná, budou vzaty z této zemì bìhem Varování. Odpus jim jejich høíchy, a snažnì Tì prosím, abys mi udìlil na památku tvého utrpení tuto zvláštní milost na smír za jejich høíchy. Jako pokání Ti nabízím sám sebe v mysli, tìle i duši, abys zachránil jejich duše a pøivedl je k vìènému životu. Amen. (66) èervence Modlitba pro duchovenstvo: Pomoz mi zùstat vìrný tvému Nejsvìtìjšímu Slovu. Ó, drahý Ježíši, pomoz mi zùstat vždy vìrný tvému Nejsvìtìjšímu Slovu. Dej mi sílu, abych obhájil Pravdu tvé církve ve chvílích protivenství. Naplò mì milostmi, abych udìloval Nejsvìtìjší svátosti tak, jak jsi nás uèil. Pomoz mi živit tvou církev Chlebem života a zùstat Ti vìrný, i když mi zakážou tak jednat. Osvoboï mì z pout klamu, kterému mohu èelit, pøi hlásání pravého Božího Slova. Pokryj nyní všechny tvé posvìcené služebníky tvou vzácnou Krví, abychom zùstali odvážní, vìrní a pevní v naší poslušnosti k Tobì, náš milovaný Spasiteli Ježíši Kriste. Amen. (67) èervence Ochraòuj mé dìti pøed králem lži. "Prosím Tì, drahý Ježíši, abys strážil mé dìti v bezpeèí od krále lží. Zasvìcuji tyto dìti( jmenujte je zde ) tvému Nejsvìtìjšímu Srdci a prosím, abys skrze pláš z tvé drahé krve osvítil jejich duše a vzal je do bezpeèí tvé milující náruèe, aby byly chránìny pøed vším nebezpeèím. Prosím Tì, otevøi jejich srdce a naplò jejich duše tvým Duchem Svatým v èase osvícení svìdomí tak, aby byly oèištìny od každé neèistoty. Amen. (68) èervence Ochraòuj mì pøed vlivem Satana Matko Boží, Matko Spásy, pøikryj mì tvým nejsvìtìjším pláštìm a ochraòuj mou rodinu od vlivu Satana a jeho padlých andìlù. Pomoz mi vždy dùvìøovat Božskému milosrdenství tvého milovaného Syna Ježíše Krista. Udržuj mì v mé lásce k Nìmu a nikdy nedovol, abych zbloudil od Pravdy jeho uèení, bez ohledu na to, kolik pokušení mì potká. Amen. (69) èervence 2012 Modlitba k Bohu Otci, pro pøijeti jeho Božské vùle Bože, Všemohoucí Otèe, pøijímám tvou Božskou vùli. Pomoz tvým dìtem, aby i ony ji pøijaly. Zabraò Satanovi, aby odpíral tvým dìtem právo na dìdictví jejich Otce. Nikdy nám nedovol, abychom vzdali boj za naše dìdictví v ráji. Vyslyš naše prosby o vyhnání Satana a jeho padlých andìlù. Prosím Tì, drahý Otèe, oèisti zemi svým milosrdenstvím a naplò nás svým Svatým Duchem. Veï nás, abychom vytvoøili tvou nejsvìtìjší armádu, vybav nás mocí navždy vyhnat šelmu. Amen. (70) èervence 2012 Modlitba pro duchovenstvo za záchranu církve Ó, drahý Ježíši, pomoz tvým posvìceným služebníkùm rozeznat rozkol v tvé církvi, až se projeví. Pomoz tvým posvìceným služebníkùm, aby zùstali pevní a vìrní tvému svatému Slovu. Nikdy nedovol aby svìtská úsilí kalily jejich èistou lásku k Tobì. Dej jim milosti, aby zùstali èistí a pokorní pøed Tebou a ctili tvou nejsvìtìjší pøítomnost v eucharistii. Pomáhej jim a veï všechny ty posvìcené služebníky, jejichž láska vychladla vùèi tobì, a znovu zažehni oheò Ducha Svatého v jejich duších.

12 Pomoz jim, aby rozpoznali pokušení pøed nì kladené, za úmyslem je odlouèit. Otevøi jejich oèi, aby v každý èas vidìli pravdu. Žehnej jim, drahý Ježíši v tomto èase a pøikrývej je svou vzácnou krví, ochraòuj je od všech nebezpeèenství. Dej jim sílu, aby odolali svádìním Satana, kdyby je lákalo kouzlo popírání existence høíchu. Amen. (71) èervence Modlitba za ochranu pøed pronásledováním. Ó, Ježíši, zachraò Boží dìti pøed Antikristem. Ochraòuj nás od plánù na kontrolu a øízení naší planety zemì. Pane, chraò nás pøed pronásledováním. Ochraòuj temné duše pøed Antikristem, aby mohly být ve tvých oèích vykoupeny. Pomoz nám v naší slabosti. Posilni nás v duchu, abychom se vzpøímili a vedli jeden druhého, kráèeje ve tvé armádì k branám ráje. Potøebuji Tì, drahý Ježíši. Miluji Tì, drahý Ježíši. Oslavuji tvoji pøítomnost na zemi. Vyhýbám se temnotì. Zbožòuji Tì a odevzdávám se Ti tìlem i duchem, abys mi mohl odhalit pravdu tvé pøítomnosti, abych mìl vždy dùvìru ve tvé milosrdenství po všechny èasy. Amen. (72) - 7. srpna 2012 Modlitba uèedníka Drahý Ježíši, jsem pøipraven šíøit tvé Svaté Slovo. Dej mi odvahu, sílu a znalost sdìlovat Pravdu tak, abych pøivedl k Tobì co nejvíce duší. Vezmi mì do tvého Nejsvìtìjšího Srdce a pøikrývej mì svou vzácnou krví, abych byl naplnìn milostmi šíøit obrácení k záchranì všech Božích dìtí v každé èásti svìta, a nezávisle na tom, jaké víry jsou. Vždy dùvìøuji v Tebe. Tvùj milovaný uèedník. Amen. (73) srpna 2012 Modlitba za mladé duše, za malé dìti Ó Ježíši, pomoz mi zachránit duše mladých lidí po celém svìtì. Pomoz jim svou milostí, aby poznali pravdu o tvé existenci. Pøiveï je do tvého Nejsvìtìjšího Srdce a otevøi jejich oèi pro tvou lásku a tvé milosrdenství. Zachraò je od pekelných plamenù a skrze mé modlitby prokaž své milosrdenství pro jejich duše. Amen. (74) srpna 2012 Modlitba za dar jasného vidìní, za rozlišení Ó, Matko Boží, pomoz mi pøipravit mou duši na dar Ducha Svatého. Vezmi mì za ruku jako dítìte a veï mì po cestì k daru jasného vidìní, rozlišení silou Ducha Svatého. Otevøi mé srdce a nauè mì odevzdávat se tìlem, myslí a duší. Zbav mì høíchu pýchy a oroduj za mì, aby mi byly odpuštìny všechny mé minulé høíchy a tím má duše byla oèištìná a modli se, abych byl uzdraven, a mohl tak obdržet dar Ducha Svatého. Dìkuji ti, Matko Spásy, za tvou pøímluvu a oèekávám s láskou v mém srdci tento dar, po kterém s radostí toužím. Amen. 75) - 4. záøí Pøedávám ti, drahý Ježíši, mou bolest Ježíši, sjednocuji mou bolest a utrpení s bolestí, kterou jsi vytrpìl bìhem tvých muk na Kalvárii. Každou urážku, kterou snáším, nabídnu Tobì. Každou pohanu a slovní útok, které utrpím, nabízím Tobì, na poèest tvého korunování trním. Každou nespravedlivou kritiku vùèi mnì Ti nabízím na poèest tvého ponížení, pokory pøed Pilátem. Každá tìlesná muka, která zakouším rukama jiných, Ti nabízím na poèest tvého bièování u sloupu. Každou urážku, kterou snáším, nabídnu na poèest strašného tìlesného muèení, které jsi zakusil bìhem korunování trny, když trny propíchly tvé oko. Pokaždé, kdy Tì následuji, šíøím tvé uèení, a když se mi pøitom vysmívají ve tvém jménu, dovol mi, abych Ti pomohl na tvé cestì na Kalvárii. Pomoz mi zbavit se pýchy a nikdy nemít strach pøiznat, že Tì miluji, drahý Ježíši. Potom, až se v mém životì bude zdát všechno beznadìjné, pomoz mi, drahý Ježíši, abych byl stateèný pamatujíc na to, jak ochotnì jsi dovolil být ukøižován tak hanebným a krutým zpùsobem. Pomoz mi povstat a být poèítán za pravého køes ana, pravého vojáka ve tvé armádì, pokorný a zkroušený ve svém srdci, a mìl na pamìti obì, kterou jsi pro mì vykonal. Drž mì za ruku, drahý Ježíši, a ukaž mi, jak moje vlastní utrpení mùže inspirovat jiné k tomu, aby se pøidali ke tvé armádì stejnì smýšlejících duší, které tì milují.

13 Pomoz mi pøijmout utrpení a nabídnout je Tobì jako dar k záchranì duší v poslední bitvì proti tyranii Zlého. Amen. (76) záøí 2012 Modlitba ateistù Ježíši pomoz mi pøijmout Boží lásku tak, jak jsi mi ji ukázal. Otevøi mé oèi, moji mysl, mé srdce a mou duši, abych se mohl zachránit. Pomoz mi uvìøit tím, že naplníš mé srdce tvou láskou. Pak mì obejmi a zachraò mì od muk pochybností. Amen. (77) záøí 2012 Modlitba za Velkou Británii Ó, Nejvyšší Nebeský Otèe, Bože Stvoøiteli lidstva, prosím, slyš mou modlitbu. Prosím Tì, abys zachránil Británii od diktatury a od sevøení Zlého. Prosím Tì, abys nás všechny sjednotil ze všech náboženství, vìrouk a barev pleti, jako jednu rodinu ve tvých oèích. Dej nám sílu, abychom se sjednotili v odporu ke každému zákonu pøijatému k potlaèení tvého uèení. Dej nám sílu a odvahu, abychom Tì nikdy neopustili a pomoz nám našimi modlitbami zachránit všechny tvé dìti. Pøiveï všechny mé bratry a sestry do jednoty, aby vzdali hold tvému slibu pøinést nám vìèný život a pøístup do tvého ráje. Amen. (78) - 25 záøí Zachraò mì od Zlého. Ó, Ježíši, ochraòuj mì pøed mocí Satana. Vezmi mì do tvého Srdce, když se zbavím vší mé oddanosti k nìmu a k jeho zlým cestám. Pøedávám Ti svou vùli a pøicházím pøed Tebe na kolenou s pokorným a kajícným srdcem. Vkládám svùj život do tvé svaté náruèe. Zachraò mì od Zlého. Osvoboï mì a vezmi mì do tvého bezpeèného pøístavu ochrany navìky vìkù. Amen. (79) záøí 2012 Modlitba za dvì miliardy ztracených duší Ó, drahý Ježíši, prosím Tì, abys vylil tvé milosrdenství na ztracené duše. Odpus jim, že Tì odmítají a použij moji modlitbu a mé utrpení, abys skrze tvé milosrdenství na nì vylil milosti, které potøebují k posvìcení svých duší. Prosím Tì o dar milosti pro jejich duše. Prosím Tì, abys otevøel jejich srdce, aby šli k Tobì a prosili Tì o naplnìní Duchem Svatým, aby mohli pøijmout pravdu tvé lásky a žít s Tebou a celou Boží rodinou navìky. Amen. (80) øíjen 2012 Za duše tìch, kteøí se dopouštìjí vraždy Ó, drahý Ježíši, úpìnlivì prosím o slitování nad tìmi, kteøí se dopouštìjí vraždy. Naléhavì Tì prosím o milost pro ty, kteøí jsou ve stavu smrtelného høíchu. Nabízím Ti mé vlastní utrpení a tìžkosti, abys mohl otevøít Tvé srdce a odpustit jim jejich høíchy. Prosím, abys pøikryl svou drahou krví ty, kteøí mají zlý úmysl ve svých duších, aby mohli být oèištìni od svých vin. Amen. (81) øíjen 2012 O dar svatého pøijímání Ó, nebeská hostie, naplò mé tìlo pokrmen, který potøebuje. Obdaø mou duši božskou pøítomností Ježíše Krista. Dej mi milosti, abych naplnil svatou vùli Boží. Naplò mì mírem a klidem, vycházejícím z tvé svaté pøítomnosti. Nedovol mi nikdy pochybovat o tvé pøítomnosti. Pomoz mi pøijmout Tì v tìle a duši tak, aby milosti, udìlené mi nejsvìtìjší eucharistií, mi pomohly hlásat slávu našeho Pána Ježíše Krista. Oèisti mé srdce. Otevøi mou duši a posvì mì, když pøijímám velký dar nejsvìtìjší Eucharistie. Dej mi milosti a pøízeò, jež udìluješ ve svaté Eucharistii všem Božím dìtem a poskytni mi ochranu pøed plameny oèistce. Amen. (82) øíjen 2012 Modlitba za vítìzství zbytku mé církve Ježíši, Králi a Spasiteli svìta, zavazujeme se Ti naší ctí, naší vìrností a našimi èiny, že budeme všem lidem hlásat tvoji slávu.

14 Pomoz nám získat sílu a dùvìru, abychom povstali a oznamovali Pravdu v každém èase. Nikdy nám nedovol váhat nebo se opožïovat v našem pochodu k vítìzství a v našem plánu k záchranì duší. Plnì se ti odevzdáme, svým srdcem a vším, co vlastníme, abychom se osvobodili od pøekážek a mohli pokraèovat v trnité cestì k branám Nového ráje. Milujeme Tì, nejdražší Ježíši, náš milovaný Spasiteli a Vykupiteli. Sjednocujeme se v tìle, mysli a duchu s tvým Nejsvìtìjším Srdcem. Vylévej na nás tvé milosti ochrany. Pøikrývej nás tvou vzácnou krví, abychom naplnìní odvahou a láskou povstali a nebojácnì oznamovali Pravdu tvého nového království. Amen. (83) - 1.listopad 2012 Modlitba za zmírnìní trestù Ó, drahý Otèe, Otèe nejvyšší, my, tvoje nebohé dìti, se vrháme pøed tvùj slavný trùn v nebi. Prosíme tì vroucnì, abys svìt zbavil zla. Prosíme o milost a slitování nad dušemi tìch, kteøí zpùsobují tìžké strádání tvým dìtem na zemi. Prosíme, odpus jim. Prosíme, odstraò antikrista, jakmile se dá poznat. Prosíme tì, drahý Pane, zmírni svoji trestající ruku. Místo toho tì prosíme, abys pøijal modlitby a naše trápení, abys ulehèil utrpení tvých dìtí v tomto èase. Dùvìøujeme ti. Uctíváme tì. Dìkujeme ti za velkou obì, kterou jsi uèinil, když jsi poslal svého jediného Syna, Ježíše Krista, aby nás zachránil od høíchu. Vítáme tvého Syna, znova, jako Spasitele lidstva. Prosím, ochraòuj nás, nedej nám ublížit. Pomoz našim rodinám. Slituj se nad námi. Amen. (84) - 9. listopadu Ježíši, osvi duše elit, které vládnou svìtu: Ó, drahý Ježíši, prosím Tì, osvi duše elit, které vládnou svìtu. Ukaž jim dùkaz svého milosrdenství. Pomoz jim, aby otevøeli svá srdce a prokázaly skuteènou pokoru v poctì tvé velké obìti smrti na køíži, kdy jsi zemøel za jejich høíchy. Pomoz jim, aby poznali, kdo je jejich skuteèný stvoøitel a naplò je milostmi, aby uvidìly Pravdu. Prosím, zabraò jim v uskuteènìní jejich plánù ublížit miliónùm lidí skrze oèkování, nedostatkem potravy, nucenou adopcí nevinných dìtí a rozdìlením rodin. Uzdrav je. Zahal je svým svìtlem a vezmi je do lùna tvého Srdce, abys je zachránil z osidel zlého. Amen. (85) listopad Za záchranu Spojených státù amerických z rukou lstivého, podvodníka Ó, drahý Ježíši, pokryj náš národ tvou nejvzácnìjší ochranou. Odpus nám naše høíchy proti Božím pøikázáním. Pomoz lidem v Americe navrátit se k Bohu. Otevøi jejich mysl k pravdivé cestì Pána. Otevøi jejich zatvrzelá srdce, aby s radostí pøijali ruku tvého milosrdenství. Pomoc tomuto národu vzepøít se rouhání, které které nám bude vnucováno, abychom popøeli Tvou pøítomnost. Snažnì Tì prosíme, Ježíši, zachraò nás, uchraò nás od vší škody a pøijmi náš lid do tvého Nejsvìtìjšího Srdce. Amen. (86)- 27. listopadu UVOLNI MÌ Z MUK POCHYBNOSTÍ Pøicházím pøed Tebe zmatený, nejistý a rozmrzelý, drahý Ježíši, protože jsem znepokojen Pravdou, kterou hlásáš v tìchto poselstvích. Odpus mi, jestli jsem Ti ublížil. Odpus mi, že Tì neslyším. Otevøi mé oèi a ukaž mi, co potøebuješ, abych pochopil. Úpìnlivì Tì prosím, dej mi sílu Ducha Svatého, aby mi ukázal Pravdu. Miluji Tì, drahý Ježíši, a prosím Tì, abys mì osvobodil od muk pochybností. Pomoz mi, abych odpovìdìl na tvé volání. Odpus mi, jestli jsem Tì urazil a pøiveï mì blíže k tvému Srdci. Veï mì ke tvému novému království a udìl mi pøízeò, abych skrze mé vlastní utrpení a modlitby Ti mohl pomoci zachránit duše, tak drahé tvému Nejsvìtìjšímu Srdci. (87)- 30. listopadu OCHRAÒUJ NÁŠ NÁROD PØED ZLEM Ó, Otèe, ve jménu tvého Syna, zachraò nás pøed komunizmem. Zachraò nás pøed diktaturou. Ochraòuj náš národ pøed pohanstvím.

15 Nedej ublížit našim dìtem. Pomoz nám vidìt Boží svìtlo. Otevøi naše srdce k uèení tvého Syna. Pomoz všem církvím, aby zùstaly vìrné Božímu Slovu. Snažnì Tì prosíme, uchraò naše národy od pronásledování. Nejdražší Pane, pohlédni na nás s milosrdenstvím, nehleï na to, jak jsme Tì urazili. Ježíši, Synu èlovìka, pokryj nás tvou vzácnou krví. Vysvoboï nás z nástrah Zlého. Úpìnlivì Tì prosíme, Drahý Bože, zasáhni a zastav zlo, které se nyní chystá pohltit svìt. Amen. (88)- 3. prosince ZA DUŠE PO VAROVÁNÍ Ó, Nejsvìtìjší Srdce Ježíšovo, prokaž milosrdenství nám všem ubohým høíšníkùm. Osvi zkamenìlá srdce, tak zoufalá v jejich touze po vedení. Odpus jim jejich nepravosti. Pomoz jim, skrze tvou lásku a milosrdenství, nalézt v jejich srdcích zpùsob, jak uchopit tvùj velký dar Spásy. Úpìnlivì Tì prosím, odpus všem duším, které odmítají Pravdu Boha. Pokryj je tvým svìtlem, drahý Ježíši, aby je oslepilo vùèi zlobì a léèkám ïábla, který bude zkoušet oddìlit je od Tebe na vìky. Snažnì Tì prosím, abys dal všem Božím dìtem sílu být vdìènými za tvoje velké milosrdenství. Prosím Tì, abys otevøel dveøe do svého království všem ztraceným duším, jež bloudí po zemi ve stavu bezmoci a beznadìje. Amen. (89)- 15. prosince ZA UBOHÉ HØÍŠNÍKY Drahý Ježíši, pomoz mi, ubohému a zkroušenému høíšníkovi, pøijít k Tobì s lítostí v duši. Oèisti mì od høíchù, které znièily mùj život. Dej mi dar nového života bez okovù høíchu a svobodu, kterou mi mé høíchy odpírají. Obnov mì ve svìtle tvého milosrdenství. Obejmi mì ve tvém srdci. Dej mi pocítit tvou lásku, abych se Ti pøiblížil a vzplála tak moje láska k Tobì. Mìj se mnou slitování, Ježíši, a zadržuj mì od høíchu. Uèiò, abych byl hoden vstoupit do tvého Nového ráje. Amen. (90)- 22. prosince DÍKÙVZDÁNÍ ZA TVÙJ NEJSLAVNÌJŠÍ DRUHÝ PØÍCHOD Ó, mùj Ježíši, nabízím Ti chválu a díkùvzdání za tvùj nejslavnìjší Druhý pøíchod. Ty, mùj Spasiteli, ses narodil, abys mi dal vìèný život a osvobodil mì od høíchu. Nabízím Ti moji lásku, mé díky a mé zbožòování, zatímco pøipravuji mou duši na tvùj velký pøíchod. Amen. (91)- 4. ledna ABYCH ZÙSTAL VÌRNÝ SVÉ VÍØE Ó, Blahoslavená Matko Spásy, ochraòuj mì v mé hodinì nouze, až stanu tváøí v tváø proti zlu. Pomoz mi bránit Boží Slovo se silou a odvahou, beze strachu v duši. Oroduj za mì, abych zùstal vìrný uèení Krista a a dokázal se zcela zbavit svých obav, starostí a smutku. Pomoz mi, a dokážu neohroženì kráèet vpøed na této osamìlé pouti a hlásat pravdu svatého Božího Slova, by nepøátelé Boha uèiní tento úkol témìø nemožným. Ó, Blahoslavená Matko, kéž skrze tvou pøímluvu zùstane víra všech køes anù silná, po všechen èas bìhem pronásledování. Amen. (92)- 6. ledna ZA MILOST VYTRVALOSTI Ó, drahý Ježíši, prosím Tì o dar vytrvalosti. Úpìnlivì tì prosím o udìlení milostí, které potøebuji, abych podporoval a bránil tvé nejsvìtìjší Slovo. Prosím Tì, zbav mì veškerých pochybností. Prosím Tì, zaplav mou duši laskavostí, trpìlivostí a vytrvalostí. Pomoz mi zachovat dùstojnost, až budu urážen ve tvém svatém jménu.

16 Uèiò mì silným a pokryj mì milostí vytrvalosti, zvláštì až budu unaven, bude mi chybìt síla, a až budu èelit všemu soužení, které je pøed námi, abych mohl neúnavnì pracovat a pomáhat Ti zachránit lidstvo. Amen. (93)- 11. ledna ZA SLZY OBRÁCENÍ Ó, mùj milovaný Ježíši, jsi blízko mému srdci. Jsem s Tebou sjednocen. Miluji Tì. Vážím si Tì. Uctívám Tì. Dej mi pocítit Tvou lásku. Dej mi pocítit Tvou bolest. Dej mi pocítit Tvou pøítomnost. Udìl mi milost pokory, abych se stal hoden tvého království jak na zemi, tak i v nebi. Udìl mi slzy obrácení, abych se Ti mohl upøímnì nabídnout jako vìrný stoupenec a pomáhat Ti ve tvé misi zachránit každou duši na zemi, døíve než znovu pøijdeš soudit živé a mrtvé. Amen. Váš milovaný Ježíš (94)- 15. ledna ZA UZDRAVENÍ MYSLI, TÌLA A DUŠE Ó, drahý Ježíši, ležím pøed Tebou unavený, nemocný, v bolesti a s touhou slyšet tvùj hlas. Dovol Mi, aby tvá Boží pøítomnost se mì dotkla tak, abych byl proniknut tvým Božím svìtlem v mé mysli, tìlu a duši. Vìøím ve tvé milosrdenství. Zcela Ti odevzdávám mou bolest a utrpení a prosím Tì, dej mi milost vìøit v Tebe, abys mì mohl vyléèit z této bolesti a temnoty, abych se stal znovu zdravým a tak mohl jít po cestì Pravdy a dovolit Ti vést mì do života v Novém ráji. Amen. Váš milovaný Ježíš (95)- 23. ledna ZA POMOC NAJÍT ÈAS K MODLITBÌ Ó, Matko Spásy, pøijï mi na pomoc, když se snažím najít èas k modlitbì. Pomoz mi vìnovat tvému milovanému Synu, Ježíši Kristu, patøièný èas, abych mu ukázal, jak velice Ho miluji. Blahoslavená Matko Spásy, daruj mi, prosím, potøebné milosti a vypros mi u svého drahého Syna veškeré milosrdenství a lásku, aby mì mohl ukrýt v nitru svého Nejsvìtìjšího Srdce. Amen. Vaše milovaná Matka Matka Spásy (96)- 25. ledna ZA POŽEHNÁNÍ A OCHRANU NAŠÍ MODLITEBNÍ SKUPINY Ó, mùj nejdražší Ježíši, prosím, požehnej nám a ochraòuj nás, tvoji skupinu modlitební kampanì, abychom se stali imunní ke zlým útokùm ïábla a všem zlým duchùm, kteøí nás mohou trápit pøi této svaté misi za záchranu duší. Kéž zùstaneme vìrní a silní a vytrváme chválit tvé svaté jméno pøed svìtem a nikdy se nevzdáme našeho úsilí šíøit Pravdu tvého svatého Slova. Amen. NÁSLEDUJE NÌKOLIK LITANIÍ 1. LITANIE 19. srpna 2012 v 10:56. - LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PØED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraò nás pøed klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši, uchraò nás od pronásledování. Ježíši, zachovej nás pøed Antikristem. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se.

17 Nejdražší Ježíši, pokryj nás svou vzácnou krví. Nejdražší Ježíši, otevøi naše oèi ke lžím falešného proroka. Nejdražší Ježíši, sjedno tvou církev. Ježíši, ochraòuj naše svátosti. Ježíši, nenechej falešného proroka rozdìlit tvou církev. Nejdražší Ježíši pomáhej nám odmítnout lži, pøedkládané nám jako pravda. Ježíši, dej nám sílu. Ježíši, dej nám nadìji. Ježíši, zaplav naši duši Duchem Svatým. Ježíši, ochraòuj nás pøed šelmou. Ježíši, dej nám dar rozlišení, abychom mohli jít vždy cestou tvé pravé církve navìky vìkù. Amen. 2. LITANIE 24. srpna 2012 v 03:15. - LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 2 ZA MILOST OCHRANY PØED PLAMENY PEKLA: Ó, Nejvyšší Nebeský Otèe, miluji Tì. Uctívám Tì. Pane, smiluj se. Pane, odpus nám naše viny. Velebím Tì. Chválím Tì. Vzdávám Ti dík za všechny mimoøádné milosti. Prosím Tì o milost ochrany pøed plameny pekla pro mé milované: (jmenujte všechny ty, které máte na seznamu k záchranì duší) Nabízím Ti moji vìrnost v každém èase. Ó, Otèe, nejvyšší na nebesích, Stvoøiteli všech vìcí, Stvoøiteli vesmíru, Stvoøiteli lidstva, jsi poèátek všech vìcí. Jsi zdrojem Lásky. Jsi Láskou. Miluji Tì. Uctívám Tì. Podøizuji se Ti. Prosím Tì o milosrdenství pro všechny duše, které Tì neznají, které Tì neuctívají, které odmítají tvou ruku milosrdenství. Nabízím se Ti v mysli, tìlu i duši, abys je mohl vzít do své náruèe, do bezpeèí od Zlého. Prosím Tì, abys otevøel bránu ráje, aby všechny tvoje dìti se koneènì mohly sjednotit v dìdictví, které jsi stvoøil pro všechny z nás. Amen. 3. LITANIE 11. øíjna 2012 v 10:30. - LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 3 BRAÒTE BOŽÍ SLOVO Ó, drahý Ježíši, ochraò nás od lží, které urážejí Boha. Ochraò nás od Satana a jeho armády. Pomoz nám, abychom Tì více milovali. Buï nám oporou v našem boji. Braò nás v naší víøe. Veï nás do tvých bezpeèných útulkù. Pomoz nám povstat a bránit tvou svatou vùli. Posilni naši rozhodnost, abychom byli tvými opravdovými následovníky. Dodávej nám odvahu. Dodávej nám dùvìru. Veï nás po cestì Pravdy. Braò nás pøed nepøítelem. Vylévej na nás své ochranné milosti. Pomoz nám se vyhnout pokušení. Pøiveï nás blíže ke tvému Nejsvìtìjšímu Srdci. Pomoz nám, abychom Ti vždy zùstali vìrní. Amen. 4. LITANIE 12. ledna 2013 v 15:10. - LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 4 ZA ZMÍRNÌNÍ TRESTU BOHA OTCE Ó, Nejvyšší Bože, velmi Tì prosíme o milosrdenství pro høíchy tvých dìtí. Dìkujeme Ti za dar zemì. Dìkujeme Ti za dar lidského života. Vysoce si ceníme daru života. Respektujeme dar života. Dìkujeme Ti za Tvùj dar - za Tvého Syna, Ježíše Krista.

18 Dìkujeme Ti za dar vykoupení. Chválíme tvé božství. Plnì se Ti odevzdáváme, buï tvá Boží vùle jako na zemi, tak i v nebi. Dìkujeme Ti za dar osvícení svìdomí. Dìkujeme Ti za slib vìèného života. Vítáme Nový ráj. Prosíme Tì, abys zachránil všechny duše, vèetnì tìch, které Tì trýzní a tìch, které jsou pro Tebe ztracené. Dìkujeme Ti za lásku, kterou máš ke všem svým dìtem. Dìkujeme Ti za dar proroctví. Dìkujeme Ti za dar modlitby. Prosíme Tì, udìl nám pokoj a spásu. Amen.

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ LEDEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 14. DÍL Poselství od 1. ledna do 31. ledna 2013 Poznámka korektora: Pøekladatelé upozoròují, že z dùvodù náboženské

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 10. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 10. DÍL Poselství od 1.srpna 2012 do 31. srpna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY Svatý Jakub (mladší) Svatý Jakub (mladší) VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 Já, váš milovaný Otec, jsem koneènì urèil den pro Varování.

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Vybral jsem si dvanáct prostých mužù, nevzdìlaných a neznalých Písma

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO

SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO Obsah Sebeobrana Kdybys byl stvoøitelem, tak...? Jak zachránit duše a svou duši Výòatky z poselství rozšiøovaných pod názvem velké varování Sebeobrana (Chraòte svou duši)

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce CESTA SEDMIBOLESTNÉ 1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce píseň 810 Ó Maria útočiště naše, 3. sloka: 3. Když jsi v chrámě svoje nemluvňátko / Simeonu

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Křížová cesta s prosbami

Křížová cesta s prosbami Křížová cesta s prosbami Úvod. Veliký a mocný Pane ve slově i v činu, chceme si v této chvíli při naší pobožnosti připomenout velikost Tvé oběti života a učit se přijímat kříž, neboť Ty pokračuješ ve své

Více

ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ

ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ Opìt jsem dokonèil jeden výplod a pøemítám. Po pøeètení této sbírky, musí pøeci napadnout podobné otázky i negramotnì myslícího (jestli má v sobì èlovìk

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

nakladatelství Bílý medvěd

nakladatelství Bílý medvěd nakladatelství Bílý medvěd Každý člen oddílu musí skládat oddílový slib a dodržovat oddílové zákony. Nestačí však jen zákony znát ale musí se podle nich řídit. I ty budeš skládat tento slib: Slibuji na

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 připraveno v Lotyšsku První den: Odvalte kámen Ez 37,12-14 Ž 71,18b-23 Ř 8,15-21 Mt 28,1-10 Otevřu vaše hroby a vyvedu vás

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Říjen 2006. Srdce člověka

Říjen 2006. Srdce člověka Říjen 2006 Srdce člověka Moje srdce je jako zahrádka. Byla dlouhá léta pustá a planá. Jen vítr do ní zaséval bodláčí zloby. Rostly tu i žahavé kopřivy pomluv, jedovaté ocúny sobectví a pýr nenávisti. Byla

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38 Zpěvy před evangeliem nedělní cyklus B /1/ 1. neděle adventní Žl 85,8 Pane, ukaž nám své milosrdenství * a dej nám svou spásu! 2. neděle adventní Lk 3,4.6 Připravte cestu Pánu, + vyrovnejte mu stezky!

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

neděle 13. září (31. srpna) 2015

neděle 13. září (31. srpna) 2015 ВОСКРЕСЕНиЕ neděle 13. září (31. srpna) 2015 V pondělí 14. září začíná nový církevní rok 7 524 od stvoření světa Zopakujme si, co už známe z minulého čísla 1. Kdo je společný Otec všech lidí? 2. Proč je

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY

MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY Ježíši! Maria! Miluji Vás. Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše! Amen. (10x) Ó Srdce Lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce! Dejte mi schopnost stále Vás milovat a pomáhejte

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ CYKLU C

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ CYKLU C Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: Otče svatý,

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 143 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

EVANGELIUM PODLE JANA. Kapitola 1

EVANGELIUM PODLE JANA. Kapitola 1 EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Kapitola 1 =Prolog 1,1-18= 1:Na poèátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bùh. 2:To bylo na poèátku u Boha. 3:Všechno povstalo skrze nì a bez nìho

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 6 OSTATNÍ MODLITBY 1-28

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 6 OSTATNÍ MODLITBY 1-28 MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 6 OSTATNÍ MODLITBY 1-28 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 6 OSTATNÍ MODLITBY 1-41

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 6 OSTATNÍ MODLITBY 1-41 MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 6 OSTATNÍ MODLITBY 1-41 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY MODLITBY NA KAŽDÝ DEN: Pečeť živého Boha modlitba modlitební kampaně 33, všechny litanie, růženec (korunka)

Více

Křížová cesta ve Studnicích

Křížová cesta ve Studnicích Úvod: Křížová cesta ve Studnicích Byl Velký pátek. V ten den se rozhodovalo o našem věčném životě. Ježíš Kristus znal každého z nás osobně a také věděl, že to, abychom dosáhli věčný život, nedosáhneme

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více