zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 6/2015 konaného dne od hodin

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 6/2015 konaného dne 20. 8. 2015 od 19.00 hodin"

Transkript

1 Průběh zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 6/2015 konaného dne od hodin Přítomni: I. Suchánková, P. Mazura, R. Steklý, T. Suchánek, V. Louman, V. Obešlová, F. Obešlo Program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Schválení programu 4. Námitky k zápisu č. 5/ Rozpočtové opatření 4/ Schválení účetní závěrky MŠ Ohaře za 2. čtvrtletí Schválení rozpočtového výhledu na rok Výpověď Smlouvy a dohody o plné moci č se společností ecentre, a.s. 9. Schválení textu výzvy na akci Nové chodníky v obci Ohaře II.etapa 10. Schválení seznamu firem pro obeslání dodavatelů akce Nové chodníky v obci Ohaře II.etapa 11. Schválení členů výběrové komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci Nové chodníky v obci Ohaře II.etapa 12. Pověření finančního výboru ZO Ohaře k provedení veřejnosprávních kontrol 13. Pověření kontrolního výboru ZO Ohaře k provedení veřejnosprávní kontroly 14. Závěr 1. Zahájení. Zahájení provedla starostka obce přivítáním všech přítomných v 19:00 hodin. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina ZO a tudíž ZO je schopno se usnášet dle 92 odst. 3 zákona o obcích. Pozvánka na veřejné jednání ZO byla řádně vyvěšena. 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. Starostka navrhla jako zapisovatelku paní Lenku Vítovou zaměstnankyní OÚ a jako ověřovatele zápisu zastupitele Tomáše Suchánka a paní Lenku Suchou. V. Obešlová - s V. Obešlovou a F. Obešlem nepočítají, vyškrtávají je ze všeho, T. Suchánek je ověřovatelem už počtvrté, V. Obešlová a F. Obešlo byli ověřovali zápisu pouze jednou. I. Suchánková - ověřovatel nemusí být zastupitel, může to být občan obce, který je na jednání. V. Obešlová - T. Suchánek je zastupitel. I. Suchánková - T. Suchánek je také občan. ZO schvaluje zapisovatelku Lenku Vítovou zaměstnankyni OÚ, ověřovatele zastupitele T. Suchánka a paní Lenku Suchou. - 1 (F. Obešlo), zdržel se hlasování - 1 (V. Obešlová) USNESENÍ č. 48/2015 bylo schváleno 3. Schválení programu. Starostka obce konstatovala, že pozvánka s programem na veřejné jednání zastupitelstva obce byla vyvěšena v řádném termínu na úřední desce a elektronické úřední desce. Starostka předložila návrh programu jednání ZO, tak jak byl vyvěšen na úřední desce. 1

2 V. Obešlová - napsala všem do mailu, že navrhuje bod programu "Plán zasedání zastupitelstva do konce roku 2015". I. Suchánková - nepochopila mail, chtěla ukázat mail. V. Obešlová - teď nemůže ukázat mail, nemá PC, všichni to mají v mailu. I. Suchánková - navrhuje nejdříve schválit program tak, jak byl vyvěšen, poté jednat o návrhu V. Obešlové. V. Obešlová - proč se bude o programu hlasovat opět jinak? I. Suchánková - vše je v souladu se zákonem. Pozvánka byla řádně vyvěšena, V. Obešlová měla 7 dnů na to, aby upozornila, že chce rozšířit program jednání. V. Obešlová - mail s návrhem bodu do programu "Plán zasedání zastupitelstva do konce roku 2015" poslala hned, jak obdržela pozvánku na schůzi, schůze opět není v úterý, je mimo rámec, který stanovila I. Suchánková, že schůze budou v úterý, I. Suchánková - vzpomněla si, že toto V. Obešlová napsala. Odpověděla ji, že v životě nastanou situace, které nelze naplánovat 2 měsíce dopředu. Obec získala dotaci na chodníky, je řada úkolů, které nelze plnit jednou za dva měsíce. Hovořila o tomto také s F. Obešlem na úřadě. Je těžké určit, že poslední týden v úterý v daném měsíci bude zastupitelstvo a potom se tento plán nebude plnit. F. Obešlo - technická poznámka. Zeptal se I. Suchánkové, zda teď diskutuje k zařazení tohoto bodu do programu nebo už diskutuje o tom bodu. Teď by se mělo diskutovat, zda bod do programu bude zařazen nebo nebude. A až bod bude zařazen do programu, tak potom diskutovat o tom, zda plán zastupitelstev bude sestaven nebo nebude. I. Suchánková teď odůvodňuje, proč tento bod do programu nechce zařadit. I. Suchánková - odpovídala na dotaz V. Obešlové, proč? F. Obešlo - postup je divný. Nejdříve se schválí program a potom se bude hlasovat o dalších bodech programu? I. Suchánková - ano. F. Obešlo - to je docela dobrá lidová tvořivost. I. Suchánková - je to dle zákona. ZO schvaluje program jednání ZO v předloženém znění tak, jak byl vyvěšen na úřední desce. I. Suchánková - vyzvala zastupitele k hlasování. V. Obešlová - chce podat protinávrh. Návrh usnesení (V. Obešlová): ZO schvaluje program zasedání ZO tak, jak byl vyvěšen na úřední desce s doplněním bodu "Plán zasedání zastupitelstva do konce roku 2015". Tento bod bude zařazen jako bod č. 14. Hlasování (o protinávrhu V. Obešlové): pro 3 (V. Obešlová, F. Obešlo, V. Louman), proti - 2 (R. Steklý, I. Suchánková), zdržel se hlasování - 2 (T. Suchánek, P. Mazura) Návrh nebyl přijat Hlasování (o návrhu starostky): pro - 4 (I. Suchánková, T. Suchánek, P, Mazura, R. Steklý), proti - 0, zdržel se hlasování - 3 (V. Obešlová, F. Obešlo, V. Louman) USNESENÍ č. 49/2015 bylo schváleno 4. Námitky k zápisu č. 5/2015. I. Suchánková - zápis byl podepsán ověřovateli. Jestli má někdo námitku, ať ji dle platného jednacího řádku předloží v písemné formě předsedající. Nikdo nepodal námitku k zápisu. V. Obešlová - zápisy jsou nevyvážené, bojují o to, aby v zápise zazněly všechny názory, toto není možné docílit, proto vznikly stránky cz, kde jsou podrobné zápisy. Ohledně námitek k zápisům - do dnešního dne není opraven zápis z ustavujícího 2

3 zasedání, kde je v zápise hrubá chyba - špatné hlasování. Oprava byla schválena na následujícím zastupitelstvu, do dnešního dne není hlasování opraveno. I. Suchánková - toto není pravda, zápis byl opraven dle pokynů pracovníků ministerstva vnitra. V. Obešlová - zápis má okopírovaný, vyžádala si zápis s podpisy na obecním úřadě, hlasování v dodatku opraveno není, není to opraveno ani na internetových stránkách. I. Suchánková - vyzvala V. Obešlovou, aby přišla na OÚ, že to dají do pořádku. V. Obešlová - schůzka není potřeba, vše bylo projednáno a schváleno na zastupitelstvu, jen v dodatku to není opraveno. 5. Rozpočtové opatření č. 4/2015. I. Suchánková - účetní obce paní Lenka Vítová připravila rozpočtové opatření č. 4/2015, které zastupitelé měli k dispozici jako podklad k jednání. Paní Vítová vysvětlí případné dotazy. V. Obešlová - proč jsou v důvodové zprávě některé body rozpočtového opatření vynechané? Nejsou vysvětleny body 9, 11, 13, 14, 17, 21. L. Vítová - přeúčtování z jedné položky na druhou není napsáno. V. Obešlová - zeptala se na částku ,- Kč, která byla přeúčtována na nové chodníky, odkud se vzala. L. Vítová - ukázala, kde ubylo v součtu ,- Kč, je to připravené na nové chodníky, část nechala na silnice, kdyby se něco opravovalo. F. Obešlo - zeptal se, zda paní Vítová rozhodla sama, že to takto udělá. I. Suchánková - účetní je správce rozpočtu. L. Vítová - musí mít částku na dané položce a paragrafu, někde peníze musí vzít a někam je dát. Nemůže peníze brát, když tam nejsou. V. Obešlová - co spadá do vstupného? L. Vítová - teď se pojede do divadla, a kdyby se ještě něco pořádalo. I. Suchánková - jediným odborníkem na rozpočet obce je paní Vítová. Vyzvala F. Obešla, aby přestal pokládat sugestivní otázky. Paní Vítová zapisuje hned i změnu položek a dává zastupitelům na vědomí. T. Suchánek - mělo by se to spíše ocenit než vytvářet bojové prostředí. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2015 v předloženém znění a je přílohou tohoto zápisu. - 1 (F. Obešlo), zdržel se hlasování - 1 (V. Obešlová) USNESENÍ č. 50/2015 bylo schváleno 6. Schválení účetní závěrky MŠ Ohaře za 2. čtvrtletí I. Suchánková - paní ředitelka MŠ p. Staňková předložila zastupitelům účetní závěrku za II. čtvrtletí roku ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Ohaře za 2. čtvrtletí roku 2015 v předloženém znění. Hlasování: všichni pro (7) USNESENÍ č. 51/2015 bylo schváleno 7. Schválení rozpočtového výhledu na rok I. Suchánková - Rozpočtový výhled je schvalován vždy na 2 až 5 let a jedná se o základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Rozpočtový výhled 3

4 připravila účetní obce paní Lenka Vítová a zastupitelé obce měli podklady k dispozici. Základní investiční akce pro daná léta jsou: rok 2016: žádost o další etapy na nové chodníky ( ,- Kč), na pozemek Blatník - projektové dokumentace, geodetická vytýčení ( ,- Kč), neví se, jak to bude s vyjmutím pozemku, připravuje se novela zákona, jen vyjmutí pozemku Blatník by stálo ,- Kč; rok 2017: oprava stávajících chodníků ( ,- Kč), revitalizace návsi ( ,- Kč), pozemky Blatník ( ,- Kč) rok 2018: veřejné osvětlení ve Slepé ulici, kuchyň v MŠ Ohaře - jsou připraveny projekty z minulého zastupitelstva, snaha dotáhnout to do konce. F. Obešlo - proč se to nerealizuje dřív, třeba ta kuchyň. I. Suchánková - nejdříve chodníky, potom náves, je to vize. ZO schvaluje rozpočtový výhled na rok 2016 až 2018 v předloženém znění. Hlasování: pro - 6 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura, R. Steklý, V. Louman, V. Obešlová), proti - 0, zdržel se hlasování - 1 (F. Obešlo) USNESENÍ č. 52/2015 bylo schváleno 8. Výpověď Smlouvy a dohody o plné moci č se společností ecentre, a.s. I. Suchánková - k skončí dodávka elektrické energie od vybrané firmy POWER ENERGY. Přínos každoroční elektronické aukce je zanedbatelný, v řádech stokorun. Pro obec jde o velkou administrativní zátěž bez možnosti reagování na situaci na trhu. V. Obešlová - po roce se vždy aukce opakuje, vždy se vysoutěží nejlevnější elektrická energie, v rozpočtovém opatření je úspora elektrické energie vidět, každý rok se vyúčtování zaúčtuje a vznikne nový splátkový kalendář, to není velká administrativní zátěž pro obec. T. Suchánek - byl udělán propočet na odběr kwh, úspora na 1 kwh jsou 2 halíře, celková úspora v řádu stokorun na celý rok, administrativní zátěž - neustále se to musí hlídat, podepisovat nové smlouvy, odsouhlasovat, do aukce se může dostat jakýkoliv distributor, i který sedí doma v kuchyni, má telefon a přes internet nakupuje a prodává MWh a najednou zkrachuje... Kdo nám bude dodávat? Úspora je vygenerována tím, že je menší spotřeba. V. Obešlová - jestli se obec opakovaně účastní aukce, úspora je vždy největší při první aukci. Nelze u dalších aukcí očekávat stejný skok. T. Suchánek - úspora jsou halíře, je to zbytečné. V. Obešlová - to je jeho názor, nechtěl, aby obec šla do první aukce, takže chápe, proč to nechce. Ve vysokém tarifu šly ceny po první aukci hodně dolů, obec ušetřila. Účast obce v aukci hodnotí jako velké plus pro obec. Zaúčtovat to a podepsat smlouvy jednou ročně nepovažuje za zátěž. I. Suchánková - neříká, že je s tím hodně práce, spíš jak to může skončit, jak to T. Suchánek vysvětloval. T. Suchánek - nikdy nerozporoval prvotní přínos aukce, obec musí i při minimálním zlevnění změnit dodavatele, může se stát, že obec bude nakupovat elektřinu od kuchyňského přeprodejce, který může zkrachovat a my budeme stát a koukat na drát. F. Obešlo - není pravda, když nějaký dodavatel zkrachuje, že se v domácnosti přestane svítit, to v žádném případě není pravda, toho se nikdo nemusí bát V. Obešlová - stát garantuje dodávku elektrické energie, T. Suchánek straší lidi. P. Mazura - byl v ČEZu, nabízí slevu 10% oproti současným tarifům, ČEZ je silný, musíme ale rok čekat. R. Steklý - cena elektrické energie stabilně klesá a klesat bude, je nadbytek el. energie. I. Suchánková - všichni chceme, aby odběr el. energie byl pro nás co nejlevnější, výpovědí si otvíráme možnosti, výpovědní lhůta je 1 rok, děláme si otevřená vrátka. 4

5 ZO schvaluje výpověď ze smlouvy a dohody o plné moci č se společností ecentre, a.s., IČ: se sídlem Jankovcova 1592/14, Praha 7 v předloženém znění a pověřuje starostku podpisem výpovědi. - 1 (V. Obešlová), zdržel se hlasování - 1 (F. Obešlo) USNESENÍ č. 53/2015 bylo schváleno 9. Schválení textu výzvy na akci Nové chodníky v obci Ohaře II. etapa. I. Suchánková - obec Ohaře získala z kraje dotaci ve výši ,- Kč. Aby se mohla podepsat smlouva, musí být vysoutěžen dodavatel, udělá se soutěž na nejlevnějšího zhotovitele. Připravila výzvu, zadávací dokumentaci. Text výzvy vychází ze Směrnice č.1/2015 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jedná se o vnitřní předpis obce Ohaře jakožto veřejného zadavatele, která upravuje postup a rozhodování při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s využitím zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zastupitelé měli text výzvy k dispozici. V. Obešlová - kdo napsal výzvu. I. Suchánková - I. Suchánková, výzva je velmi přísná, má parametry, jako když se žádá ze státního fondu životního prostředí, má ji odzkoušenou, zkontrolováno právníky státního fondu životního prostředí. F. Obešlo - navrhuje posunout termín pro podání nabídek o týden. I. Suchánková - ze zákona je na to 15 dnů, ve směrnici máme 10 dnů, ve výzvě je 12 dnů. Když se nevybere firma, může se zrušit zadávací řízení. ZO schvaluje text výzvy na akci Nové chodníky v obci Ohaře II. etapa v předloženém znění. I. Suchánková - vyzývá zastupitele, aby hlasovali, kdo je pro. V. Obešlová - má protinávrh. Návrh usnesení (V. Obešlová): ZO schvaluje text výzvy v předloženém znění s prodloužením termínu pro podání nabídek o 1 týden, tj. do T. Suchánek - zda může slyšet nějaké odůvodnění. V. Obešlová - podala návrh usnesení, mělo by se jít hlasovat, diskuze už byla. F. Obešlo - důvod je ten, že se do soutěže může zapojit víc firem, větší časový prostor, třeba to přinese levnější nabídku. L. Michálek - v zákoně je lhůta 15 dní, v naší směrnici je 10 dní, není to v rozporu se zákonem? I. Suchánková - směrnice, kterou máme, je mimo režim zákona. Zákonem se v případě zakázek malého rozsahu nemusíme řídit, to záleží na zastupitelstvu, zastupitelstvo v roce 2015 odsouhlasilo, že bude minimální délka 10 dnů. Hlasování (o protinávrhu V. Obešlové): pro - 2 (V. Obešlová, F. Obešlo), proti - 3 (R. Steklý, P. Mazura, T. Suchánek), zdržel se hlasování - 2 (I. Suchánková, V. Louman) Návrh nebyl přijat. Hlasování (o návrhu I. Suchánkové): pro - 5 (I. Suchánková, T. Suchánek, P. Mazura, R. Steklý, V. Louman), proti - 0, zdržel se hlasování - 2 (F. Obešlo, V. Obešlová) USNESENÍ č. 54/2015 bylo schváleno 10. Schválení seznamu firem pro obeslání dodavatelů akce Nové chodníky v obci Ohaře II. etapa. 5

6 I. Suchánková - dle vnitřní směrnice musí zadavatel obeslat alespoň tři firmy, mohou se přihlásit další zájemci o veřejnou zakázku, výzva bude vyvěšena i na elektronické úřední desce. Na základě konzultace se zastupiteli starostka navrhla 3 firmy: SILMEX s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice, IČ: , Mgr. Jindřich Synek, Písečná 758, Kolín, IČ: , Prostav s.r.o., Na Chmelnici 533/II, Poděbrady, IČ: V. Obešlová - kdy bude výzva vyvěšena na webových stránkách? I. Suchánková - zítra, je to napsáno i ve výzvě. ZO schvaluje seznam obeslaných firem: SILMEX s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice, IČ: , Mgr. Jindřich Synek, Písečná 758, Kolín, IČ , Prostav s.r.o., Na Chmelnici 533/II, Poděbrady, IČ , zdržel se hlasování - 2 (F. Obešlo, V. Obešlová) USNESENÍ č. 55/2015 bylo schváleno 11. Schválení členů výběrové komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci Nové chodníky v obci Ohaře II. etapa. I. Suchánková - dle zadávací dokumentace, po lhůtě na podání nabídek se ihned musí sejít komise pro otevírání a následně hodnocení došlých nabídek. Výběrová komise musí mít minimálně 3 členy. Po projednání na pracovní schůzce je navržena komise: předseda komise Václav Louman, člen komise Radek Steklý, člen komise Tomáš Suchánek. Náhradníci: Lenka Vítová, Vlastimil Vršťala, Mgr. Ivana Suchánková. V. Obešlová - kdo byl přítomen na pracovní schůzce v pondělí I. Suchánková - přítomen byl R. Steklý, T. Suchánek a I. Suchánková. Předjednáno bylo s V. Loumanem. V. Obešlová - kdy bude zasedat výběrová komise a zda může být přítomna otevírání obálek jako zastupitel, jak to bylo běžné v minulých letech? I. Suchánková - otevírání obálek bude po 18:00 hod., v textu výzvy je napsáno, že otevírání obálek a hodnocení je neveřejné. V. Obešlová - takže tam jako zastupitel nesmí být? Zeptala se V. Loumana, zda věděl o tom, že to bude neveřejné. V. Louman - nevěděl, ale mohl si to přečíst, už to odsouhlasil. I. Suchánková - buď to bude veřejné a mohou tam být všichni, nebo to je neveřejné a bude se tam jen pracovat. Hodnotící komise nemůže být rozptylována veřejností. Komise vyhodnotí a potom rozhodne zastupitelstvo o pořadí firem. ZO schvaluje členy výběrové komise na akci Nové chodníky v obci Ohaře II.etapa ve složení: předseda komise Václav Louman zastupitel obce Ohaře, člen komise Radek Steklý místostarosta obce, člen komise Tomáš Suchánek zastupitel obce. Náhradníci: paní Lenka Vítová, Vlastimil Vršťala, Mgr. Ivana Suchánková. Protinávrh nebyl podán. - 2 (F. Obešlo, V. Obešlová), zdržel se hlasování - 0 USNESENÍ č. 56/2015 bylo schváleno 12. Pověření finančního výboru ZO Ohaře k provedení veřejnosprávních kontrol. 6

7 Jedná se o kontrolu příspěvkové organizace MŠ Ohaře a kontrolu OÚ Ohaře za 1. pololetí roku Starostka předala předsedovi finančního výboru pověření k provedení kontrol. Termín dokončení kontrol je do ZO bere na vědomí pověření finančního výboru k provedení veřejnosprávních kontrol. 13. Pověření kontrolního výboru ZO Ohaře k provedení veřejnosprávní kontroly. Starostka předala předsedovi kontrolního výboru pověření k provedení kontroly plnění přijatých usnesení za 1. pololetí roku Termín dokončení kontroly je do ZO bere na vědomí pověření kontrolního výboru k provedení veřejnosprávních kontrol. 14. Závěr. Starostka obce ukončila jednání ZO v 19:57 hod. a pozvala občany na besedu. Beseda s občany M. Světinská - o jaké chodníky se jedná. I. Suchánková - nyní se bude realizovat 2. etapa - na Průhon, finančně nejnáročnější část. Chodník bude po jedné straně, na druhé straně budou obrubníky a vjezdy. I. Suchánková - pozvala přítomné na divadelní představení do Prahy, pořádá OÚ, lístek včetně dopravy stojí 250 Kč, přihlásit se mohou u paní Vítové. J. Patočková - zdá se ji divné, že zastupitel nemůže být při otevírání obálek a je tam někdo cizí, např. pan Vršťala. I. Suchánková - vůbec to není divné, předseda komise musí být zastupitel, je to takto dáno ve směrnici, i zákon to vyžaduje, ostatní členové nemusí být zastupitelé, může to být i odborník. Protože to není až tak nákladná akce, tak od odborníka upustili. Ten by si za to určitě nechal zaplatit, že bude v komisi. T. Suchánek - členem komise nemusí být občan Ohař. I. Suchánková - mohl to být i odborník pan Jambor (autor projektové dokumentace), je vytížen, zda by nedělal technický dozor investora. V komisi jsou chlapi, zvládnou posoudit nabídky, budou zaškrtávat, vypíšou tabulku, přinesou na zastupitelstvo. Nabídky bude přijímat paní Vítová. O. Pospíšil - bude končit záruka na kanalizaci, jak to bude dál probíhat, zda to bude dělat jiná firma, posledně nemohl nikoho z úřadu sehnat. I. Suchánková - v bytovce nešlo čerpadlo, byl tam vlhčený kapesníček, bytovka to zaplatila ze svého, byla to vina uživatelů. V. Obešlová - obec by do toho měla vstoupil, protože výjezd stál najednou 1900,- Kč, původní sazba byla 1200,- Kč. Dostal úřad nějakou změnu ceníku? Nejspíš ne. Měla by se obec v tomto zaangažovat, ať účtují částku, která se účtovala i předtím. I. Suchánková - problém s kontejnery před paní Rašinovou, nepřeje si, aby kontejnery byly u hasičské zbrojnice, v první etapě se pokusí některé kontejnery přemístit někam jinam. Kontejner na textil ji vadí nejvíc, je velký. L. Suchá - když fouká vítr, mají obsah z kontejnerů i na zahradě. V kontejneru na plasty jsou papíry. I. Suchánková - Němčice otálely se zaplacením příspěvku na údržbu hřbitova, T. Suchánek byl na zastupitelstvu v Němčicích, vypracoval nějaké podklady. T. Suchánek - Němčice dnes příspěvek zaplatily, vztahy jsou narovnány. 7

8 V. Obešlová - opakovaně se stává, že vedení obce nereaguje na telefonáty lidí, nezvedá telefony, nezavolá zpátky, přitom na ustavujícím zastupitelstvu byli zvoleni do vedení 3, aby byla větší zastupitelnost, nechápe to. Lidi se ptají V. Obešlové. F. Obešlo - třikrát posílal lidi do uličky. I. Suchánková - zvedá telefonáty. Naposledy v pátek měla nepřijatý hovor od p. Pospíšila a od pí. Vítové, potom to vyřešili. P. Mazura - když učí, tak nezvedá telefon. V. Obešlová - zda se někdo nový od Nového roku napojil na kanalizaci? L. Vítová - pan Tuláček. V. Obešlová - takže nejsou napojeni všichni. A kontroluje se to nějak? P. Mazura - obcházel všechny, odmítli se napojit ti, co tady nebydlí a nemají koupelnu, nemají záchod, mají jen suchý záchod. V. Obešlová - hospoda je napojena? T. Suchánek - mají podepsanou smlouvu a až budou napojeni, budou platit stočné. I. Suchánková - myslí si, že stočné neplatí víc lidí. Zeptala se V. Obešlové, zda mají zaplaceno stočné. F. Obešlo - má předplaceno asi na 4 roky. I. Suchánková, P. Mazura - nemá předplaceno. F. Obešlo - nesouhlasí s tím, jak uplatili lidi, to byl normální úplatek. Stojí si za názorem, že každý majitel nemovitosti by si měl vyřešit odpadní vody sám, mnozí to vypouštěli přímo do dešťové kanalizace, kdyby nebyla dotace, každého by to stálo kolem ,- Kč. Příspěvek ,- Kč od lidí byl v pořádku. M. Světinská - v obci do 2000 lidí nemusí být kanalizace. R. Steklý - pokud by byla obec šetřila, nemusela nic vybírat. Přehled přijatých usnesení ze dne /2015 ZO schvaluje zapisovatelku Lenku Vítovou zaměstnankyni OÚ, ověřovatele zastupitele T. Suchánka a paní Lenku Suchou. 49/2015 ZO schvaluje program jednání ZO v předloženém znění tak, jak byl vyvěšen na úřední desce. 50/2015 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2015 v předloženém znění a je přílohou tohoto zápisu. 51/2015 ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Ohaře za 2. čtvrtletí roku 2015 v předloženém znění. 52/2015 ZO schvaluje rozpočtový výhled na rok 2016 až 2018 v předloženém znění. 53/2015 ZO schvaluje výpověď ze smlouvy a dohody o plné moci č se společností ecentre, a.s., IČ: se sídlem Jankovcova 1592/14, Praha 7 v předloženém znění a pověřuje starostku podpisem výpovědi. 54/2015 ZO schvaluje text výzvy na akci Nové chodníky v obci Ohaře II. etapa v předloženém znění. 55/2015 ZO schvaluje seznam obeslaných firem: SILMEX s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice, IČ: , Mgr. Jindřich Synek, Písečná 758, Kolín, IČ , Prostav s.r.o., Na Chmelnici 533/II, Poděbrady, IČ /2015 ZO schvaluje členy výběrové komise na akci Nové chodníky v obci Ohaře II. etapa ve složení: předseda komise Václav Louman zastupitel obce Ohaře, člen komise Radek Steklý místostarosta obce, člen komise Tomáš Suchánek zastupitel obce. Náhradníci: paní Lenka Vítová, Vlastimil Vršťala, Mgr. Ivana Suchánková. 8

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Jednání

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Počet listů dokumentu: 15 Počet příloh: 10 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Přítomni 5. září 2011

Více

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 7/2015 konaného dne od hodin

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 7/2015 konaného dne od hodin Průběh zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 7/2015 konaného dne 8. 9. 2015 od 20.00 hodin Přítomni: I. Suchánková, P. Mazura, R. Steklý, T. Suchánek, V. Louman, V. Obešlová, F. Obešlo Program: 1. Zahájení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Místo jednání: OÚ Kobylí Datum: 20. 8. 2015 začátek 19:05 konec 22:00 Přítomni: 10 omluveni: A. Kovářík, M. Kunický, L. Křivka, P. Kotík, Z.

Více

Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 26. 2. 2014 od 18.00 hodin

Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 26. 2. 2014 od 18.00 hodin Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 26. 2. 2014 od 18.00 hodin Přítomni: V. Obešlová, F. Obešlo, L. Michálek, M. Skokan Neomluveni: ---- Omluveni: P. Mazura, T. Suchánek,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Obec Břehy Zastupitelstvo obce Břehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva Všichni

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 29.5.2015 18.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 16. 12. 2015 v sále Domu zahrádkářů

Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 16. 12. 2015 v sále Domu zahrádkářů Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 16. 12. 2015 v sále Domu zahrádkářů Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce v 17:00 hodin. V okamžiku zahájení schůze

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila,

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55. Program:

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55. Program: Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 11. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55 Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková,

Více

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina).

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina). Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 9. listopadu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Při zahájení zasedání

Více

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý, Iveta Kašparová, Drahuše

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz

Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 4. června 2014 od 18,00 hodin v místní knihovně. Přivítání všech přítomných s žádostí, aby své náměty a připomínky ponechali do diskuze.

Více

Zápis č. 5/11 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 13. 4. 2011 od 18.00 hodin

Zápis č. 5/11 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 13. 4. 2011 od 18.00 hodin Zápis č. 5/11 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 13. 4. 2011 od 18.00 hodin Přítomni: V. Obešlová, F. Obešlo, M. Skokan, P. Mazura, I. Suchánková, L. Michálek, T. Suchánek Omluveni: ----

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 11.4.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 11.4.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 06. 2014

Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 06. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 06. 2014 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Josef Chvátal, Eva

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Z Á P I S z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Řídil: Místo: Zahájení: Přestávka: Ukončení: Přítomni: Omluven: Jiří Jangot, starosta zasedací místnost OÚ

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

David Hlouch, Jan Dvořák, Jiří Pilný, Marcela Konečná, Kateřina Ruszová, Jakub Novotný, Matěj Moša, Jakub Kajzler a Michal Straka

David Hlouch, Jan Dvořák, Jiří Pilný, Marcela Konečná, Kateřina Ruszová, Jakub Novotný, Matěj Moša, Jakub Kajzler a Michal Straka Obec Tehov, okr. Praha-východ Zastupitelstvo obce Tehov Zápis č. 5 Ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 9. února 2015 od 19:00 v jednacím sále Sboru dobrovolných hasičů Tehov Přítomni: Nepřítomni:

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15. 5. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15. 5. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15. 5. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 30.3.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 30.3.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 30.3.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil Faina, Jaroslav Běhounek, Jan Buršík, Pavel Sokol, Miroslav Mach epřítomni omluveni: Jiří Pivoňka, Pavel Chmelík,

Více

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Stránka č. 1 z 10 Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Přítomno: 14 členů Omluveno: František Šebesta nemocnice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4. konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti. Obecního úřadu Raná

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4. konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti. Obecního úřadu Raná 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4 konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Raná ad 1/ Zahájení Přítomné na zasedání přivítal starosta obce. Dále konstatoval,

Více

Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou

Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti rady obce č. 4, 5, 6. 3) Nabídka

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. června 2013 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 20. 03. 2012

Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 20. 03. 2012 Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 20. 03. 2012 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Jana Boučková Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 28.4.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 28.4.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 28.4.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Přítomní: Mejsnar Jaroslav Ing. Jebavý Zdeněk Pohořalý

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Kyzlink Stanislav zastupitel - MUDr. Diepoltová

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 14 konané dne 1. 12. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 14 konané dne 1. 12. 2015 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 14 konané dne 1. 12. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19.00 hodin. Přítomni: Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 09.12. 2015 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.00 hod. Přítomni: O. Burda, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš,

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z veřejného zasedání dne 21.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Rabí bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou města Miroslavem Kraucherem. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo

Více

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Obec Dymokury Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. května 2013

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 17.12. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 17.12. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 17.12. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2010-2014

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2010-2014 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2010 2014 ze dne 9.11. 2011 Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina): Ing. Tomáš Slavík, Mgr. Jaroslava Slavíková, Marek Pišl, MUDr.

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 25.3.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Obec Dymokury Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Zápis č. 6/2014 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. července 2014

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Bc. Tomáš Levinský, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

ZÁPIS. o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 5.10.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta zahájil

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

Zápis Z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 9.9.2015 od 19.30 hodin.

Zápis Z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 9.9.2015 od 19.30 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 19.9. 2013 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově Přítomni: Ing. Arnošt Juda, p. Josef Dvořák, Ing. Karel Mužátko, Ing. Milan Šípek,

Více

Zápis. z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016

Zápis. z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016 Zápis z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016 Přítomno: 7 členů zastupitelstva Omluven: 0 Zapisovatelka: Ilona Káňová Program: 1) zahájení a schválení programu 2) volba

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 30.10.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 30.10.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 30.10.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 103 odst. 5 zákona 128/2000

Více

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin.

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin. OBEC ROSTOKLATY 28 7 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN TEL. 32 72 72 www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 23844 / 3 IČ : 2379 Zápis ze. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného. dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného. dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Srubec (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19,00 hod.

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová, Libor Lysák,

Více

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod.

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod. Bod č. 1 Starosta Zdeněk Číţek zahájil zasedání č. 3/2014 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen ZO ) v 18:00 hodin a všechny přivítal. Technický bod Starosta konstatoval, ţe informace o konání zasedání

Více

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva obce Labská Stráň č. 4 /2012. konaného dne 27. 6. 2012 od 17 hodin v kanceláři OÚ.

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva obce Labská Stráň č. 4 /2012. konaného dne 27. 6. 2012 od 17 hodin v kanceláři OÚ. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Labská Stráň č. 4 /2012 konaného dne 27. 6. 2012 od 17 hodin v kanceláři OÚ. Přítomni: Ludmila Hejdová, Aleš Hambálek, Michal Hofírek, Vlastimil Bošina, Luboš

Více

Zápis číslo 18 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 27.10.2009

Zápis číslo 18 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 27.10.2009 Zápis číslo 18 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 27.10.2009 Přítomni : Antonín Doležal, Mgr. František Thüringer, Alena Tesařová, František Jindrák, Václav Pecha, Luděk Plucar, Ludmila Bártů, Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 10.8. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 10.8. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 10.8. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně Přítomno 7 členů ZO, dle prezenční listiny Omluven: Václav Červíček dovolená, Pavel Karas

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 hodin

Více

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání.

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání. -1-15. zasedání zastupitelstva města Zápis z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 18. června 2012 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici čp. 1695.

Více

Zápis č. 7/2014 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 18.11.2014 na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 7/2014 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 18.11.2014 na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 18.11.2014 25. listopadu 2014 Strana 1(celkem9) Zápis č. 7/2014 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 18.11.2014 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Počepice č. 04/15, konaného dne 14. dubna 2015 v zasedací místnosti OÚ Počepice.

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Počepice č. 04/15, konaného dne 14. dubna 2015 v zasedací místnosti OÚ Počepice. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Počepice č. 04/15, konaného dne 14. dubna 2015 v zasedací místnosti OÚ Počepice. Přítomni: Doubrava O., Hejhal P., Král St., Kolář Vl., Mošnička M., Pekárek Z.,

Více

Zápis č. 1 / 2013 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 4.3. 2013 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.

Zápis č. 1 / 2013 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 4.3. 2013 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu. Obec Libice nad Cidlinou Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381; Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201 Číslo účtu : 0504253319/0800 E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů: Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr,

Více

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin.

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: 0 Hosté: Občanů: 6 Program : 1. Zahájení 2. Záměr o prodeji pozemku p.č. 251/2 3.

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 12. 11. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni:

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 12. 11. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni: Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 12. 11. 2014 od 18:00 hodin. Přítomni: Vendula Musilová René Neufuss Iveta Nyčová Jana Rajmová Bob Šviha Lubomír Tichý Bohumil Zach Omluveni:

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více