VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový obchod ČÁST A: Obecná ustanovení I. Předmět všeobecných obchodních podmínek II. Předmět Smlouvy ČÁST B: Kupní smlouva 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují smluvní vztah, práva a povinnosti při nákupu v internetovém obchodě (dále jen Internetový obchod ) mezi obchodní společností simple shop and rent s.r.o., IČO: sídlem: Podhořská 757/21, Praha 8 Dolní Chabry, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále již jen Prodávající nebo Pronajímatel ) a subjektem, který hodlá uzavřít (dále již jen Kupující nebo Nájemce ) s Prodávajícím kupní smlouvu nebo nájemní smlouvu dle těchto Všeobecných obchodních podmínek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále již jen Smlouva ). 2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Kupujícím spotřebitelem a pronájem věci Nájemci - spotřebiteli. Kupujícím (Nájemcem) se rozumí spotřebitel, tedy ten, kdo při uzavírání kupní smlouvy s Prodávajícím nebo při uzavírání nájemní smlouvy s Pronajímatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; právní vztahy mezi Prodávajícím (Pronajímatelem) a Kupujícím (Nájemcem) se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění. 3. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy kupující osoba, která má v úmyslu koupit zboží od Prodávajícího, respektive najímající osoba, která má v úmyslu si pronajmout si věc od Prodávajícího, je podnikatelem, tedy tím, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a také každá osoba, která uzavírá Smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě ten kdo jedná jménem nebo na účet podnikatele. 4. Kupující (Nájemce) bere na vědomí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné a vztah mezi Prodávajícím (Pronajímatelem) a Kupujícím (Nájemcem) se jimi řídí, nedohodnou-li strany odchylné smluvní ujednání. 1. Předmětem Smlouvy je zboží objednané Kupujícím v Internetovém obchodě. 2. Zobrazení zboží na Internetovém obchodě je pouze ilustrační a rozhodující je textový popis vlastností zboží. 3. Popis, funkce, technické údaje a parametry, tj. rozměry, váha, výkon, kapacita a ostatní údaje, uvedené u jednotlivých druhů zboží v Internetovém obchodě, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách Prodávajícího, vycházejí z údajů poskytovaných Prodávajícímu výrobci zboží. Kupující bere na vědomí, že všechny shora uvedené údaje jsou Prodávajícímu ze strany výrobců poskytovány s výhradou práva výrobce učinit technické změny zboží. III. Objednání zboží a uzavření Smlouvy 1. Objednávka zboží je realizována výběrem zboží Kupujícím v Internetovém obchodě, řádným vyplněním všech údajů uvedených v objednávkovém formuláři, v němž je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně změnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a následným elektronickým odeslání Prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce Kupujícího jsou jejím odesláním považovány Prodávajícím za správné. 2. Realizací objednávky zboží dle odst. 1. je Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena. 3. Prodávající po obdržení objednávky dle odst. 1. potvrdí její přijetí Kupujícímu. Potvrzení o přijetí objednávky učiní Prodávající v elektronické formě ( em), nedohodne-li se s Kupujícím jinak. Doručením potvrzení Prodávajícího Kupujícímu je naplněna povinnost Prodávajícího dle ustanovení 1827 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. IV. Práva a povinnosti Kupujícího 1. Kupující má právo kontaktovat Prodávajícího písemně, telefonicky či elektronicky na jeho kontaktních údajích za účelem potvrzení či upřesnění vlastností zboží dle článku II. 2. V případě uzavření Smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení

2 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník odstoupit bez uvedení důvodu od Smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo musí být uplatněno u Prodávajícího v písemné formě doručené na adresu sídla Prodávajícího anebo po předchozí dohodě s Prodávajícím osobně v písemné formě v sídle Prodávajícího. Kupující nemá právo odstoupit od Smlouvy v případě, že zboží dodané Prodávajícím bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu. 3. Kupující má právo požadovat po Prodávajícím odstranění vad zboží dle článku IX. V. Právní důsledky odstoupení od Smlouvy Kupujícím 1. V případě, že Kupující platně odstoupí od Smlouvy: VI. a) je Kupující povinen zaslat (nikoliv doporučeně na dobírku) nebo předat osobně Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, jež bylo předmětem Smlouvy; b) je Prodávající povinen nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo Kupujícím vráceno zboží dle písm. a) nebo prokázáno odeslání tohoto zboží, vrátit Kupujícímu jím zaplacenou kupní cenu za zboží a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, ledaže se Kupující a Prodávající dohodnou jinak; c) je Prodávající povinen současně s vrácením kupní ceny dle písm. b) vrátit Kupujícímu náklady jím zaplacené Prodávajícímu na dodání zboží, a to ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízené Prodávajícím; d) nese Kupující v případě, že byla Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, jestliže toto zboží nemůže být Prodávajícímu vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; e) Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Cenu odpovídající snížení hodnoty zboží je Prodávající oprávněn započítat na kupní cenu, kterou je povinen Kupujícímu vrátit dle písm. b). Práva Prodávajícího 1. Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího autorizaci objednávky v telefonické, elektronické či písemné formě za účelem ověření totožnosti Kupujícího a údajů obsažených v objednávce, anebo současně s tím, anebo samostatně, též zálohu až do výše 100 % ceny objednaného zboží, a to zejména v případech: a) kdy Kupující provede objednávku zboží v počtu, jež převyšuje obvykle objednávaný počet takového zboží jinými Kupujícími, b) jestliže je cena Kupujícím objednaného zboží vzhledem k rozsahu objednávky nikoliv zanedbatelná, c) kdy má Prodávající na základě objednávky Kupujícího zajistit úpravu (přizpůsobení) objednaného zboží dle požadavků Kupujícího, d) jakož i v dalších případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany oprávněných ekonomických zájmu Prodávajícího. 2. Prodávající má právo nepřihlížet k objednávce učiněné Kupujícím v případě, že nebude Kupujícím provedena autorizace objednávky nebo zaplacena požadovaná záloha dle odst. 1. VII. Cena zboží a platební podmínky 1. Ceny zboží uvedené v Internetovém obchodě Prodávajícího jsou uváděny včetně DPH a jsou platné ke dni odeslání objednávky zboží Kupujícím. 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen uvedených v Internetovém obchodě v případech změn kurzů zahraničních měn, výrazného růstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců zboží či dodavatelů zboží. 3. Způsob platby za objednané zboží je Kupujícím zvolen před odesláním objednávky. Kupující má právo zvolit si některý z následujících způsobů platby: a) v hotovosti na prodejně Prodávajícího; b) dobírka; c) bankovní převod na účet Prodávajícího 4. Způsoby platby uvedené v odst. 3. mohou být Prodávajícím v Internetovém obchodě stanoveny pro různé druhy zboží všechny současně nebo samostatně. VIII. Doručení zboží a jeho cena 1. Kupujícím objednané zboží mu bude Prodávajícím doručeno způsobem, který si Kupující zvolí ve své objednávce. 2. Kupující má právo zvolit si některý z následujících způsobů doručení zboží: a) osobní převzetí objednaného zboží Kupujícím v prodejně Prodávajícího; b) doručení kurýrní službou PPL na adresu Kupujícího. 3. O ceně za doručení zboží některým ze způsobu dle odst. 2. je Kupující informován při procesu sestavování objednávky u každého zboží individuálně, a před odesláním objednávky v souhrnu za celou objednávku. 4. Prodávající doporučuje Kupujícímu prohlédnout si zboží před jeho převzetím od dopravce spolu s tímto dopravcem stav zásilky, zejména neporušenost obalu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí poškozené nebo neúplné zásilky. V případě převzetí poškozené nebo neúplné zásilky Kupujícím, je tento povinen popsat poškození zásilky v předávacím protokolu sepsaném s dopravcem, a kopii tohoto protokolu spolu s podrobným popisem poškození nebo podstaty

3 IX. neúplnosti zásilky neprodleně oznámit Prodávajícímu v listinné formě na adresu jeho sídla nebo v elektronické podobě na ovou adresu Dodatečné oznámení poškození nebo neúplnosti zásilky ze strany Kupujícího Prodávajícímu nezbavuje Kupujícího práva zboží reklamovat. Záruční doba a reklamace 1. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícím, a činí 24 měsíců, není-li stanovena zvláštním právním předpisem nebo u konkrétního zboží záruční doba jiná. 2. Je-li výrobcem dodáván ke zboží záruční list, vystaví Prodávající tento záruční list Kupujícímu v den prodeje zboží. Není-li výrobcem dodáván ke zboží záruční list, považuje se za něj daňový doklad (faktura) vystavený a předaný Prodávajícím Kupujícímu. 3. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za vady na zboží vzniklé jeho běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo jeho nevhodným skladováním. 4. V případě, že se po dobu běhu záruční doby projeví na zboží vady, které nemají svůj původ ve skutečnostech dle odst. 3, má Kupující právo zboží u Prodávajícího reklamovat. Kupujícímu svědčí práva z vadného plnění zaručená ustanovením 2165 a následující zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. 5. Pro řádné uplatnění práv z vad zboží je Kupující povinen: a) informovat Prodávajícího telefonicky, elektronicky em na adresu nebo písemně na adresu jeho sídla o existenci vady; b) doručit zboží osobně nebo jako doporučenou zásilku (dle předchozí dohody s Prodávajícím) na adresu prodejny Prodávajícího; c) uvést údaje vztahující se k reklamovanému zboží umožňující Prodávajícímu identifikaci vady zboží, Kupujícího (jméno a příjmení nebo firma, adresa bydliště nebo sídla a kontaktní telefonické a elektronické údaje); d) předložit Prodávajícímu záruční list nebo daňový doklad (fakturu) dokládající trvání záruční doby dle odst Kupující není oprávněn doručit reklamované zboží dle odst. 5. písm. a) Prodávajícímu jako doporučenou zásilku na dobírku. Takto zaslané zboží k reklamaci nebude Prodávajícím převzato. 7. Prodávající, popř. výrobce či dodavatel zboží, posoudí oprávněnost reklamace vad zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží, a o povaze vad reklamovaného zboží vyrozumí Prodávající Kupujícího písemně, elektronicky nebo telefonicky. 8. V případě, že Prodávající překročí lhůtu 30 dnů pro vyřízení reklamace, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy. 9. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 8. se pro vypořádání vzájemných závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím uplatní postup dle článku V. odst. 1. V případě, že bude mít Kupující právo na slevu z kupní ceny, uplatní se postup pro vrácení peněžní částky odpovídající výši slevy z kupní ceny uvedený v článku V. odst. 1. písm. b) přiměřeně. Část C: Kupní smlouva na použité zboží X. VOP u Smlouvy na použité zboží 1. Je-li předmětem Smlouvy použité zboží, uplatní se na Smlouvu všechna ustanovení části B těchto VOP s výjimkou článku IX. XI. Záruční doba a reklamace u použitého zboží 1. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí použitého zboží Kupujícím, a činí dle ustanovení 2168 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, 12 měsíců, není-li stanovena zvláštním právním předpisem nebo u konkrétního zboží záruční doba jiná. 2. Za záruční list se považuje daňový doklad (faktura) vystavený a předaný Prodávajícím Kupujícímu. 3. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za vady použitého zboží, na které byl Kupující při uzavření Smlouvy upozorněn, dále za vady použitého zboží, které odpovídají míře používání nebo opotřebení, kterou mělo použité zboží při převzetí Kupujícím, Prodávající dále neodpovídá za vady použitého zboží vzniklé při používání Kupujícím jeho běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo jeho nevhodným skladováním. 4. V případě, že se po dobu běhu záruční doby projeví na zboží vady, které nemají svůj původ ve skutečnostech dle odst. 3, má Kupující právo zboží u Prodávajícího reklamovat. Kupujícímu svědčí práva z vadného plnění zaručená ustanovením 2165 a následující zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Kupujícímu dle těchto ustanovení nesvědčí ve smyslu ustanovení 2171 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, právo na výměnu použitého zboží, ale pouze právo na přiměřenou slevu. 5. Pro řádné uplatnění práv z vad zboží je Kupující povinen: a) informovat Prodávajícího telefonicky, elektronicky e- mailem na adresu nebo písemně na adresu jeho sídla o existenci vady; b) doručit zboží osobně nebo jako doporučenou zásilku (dle předchozí dohody s Prodávajícím) na adresu prodejny Prodávajícího; c) uvést údaje vztahující se k reklamovanému zboží umožňující Prodávajícímu identifikaci vady zboží, Kupujícího (jméno a příjmení nebo firma, adresa bydliště nebo sídla a kontaktní telefonické a elektronické údaje);

4 d) předložit Prodávajícímu daňový doklad (fakturu) dokládající trvání záruční doby dle odst Kupující není oprávněn doručit reklamované zboží dle odst. 5. písm. a) Prodávajícímu jako doporučenou zásilku na dobírku. Takto zaslané zboží k reklamaci nebude Prodávajícím převzato. 7. Prodávající, popř. výrobce či dodavatel zboží, posoudí oprávněnost reklamace vad zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží, a o povaze vad reklamovaného zboží vyrozumí Prodávající Kupujícího písemně, elektronicky nebo telefonicky. 8. V případě, že Prodávající překročí lhůtu 30 dnů pro vyřízení reklamace, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy. 9. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 8. se pro vypořádání vzájemných závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím uplatní postup dle článku V. odst. 1. V případě, že bude mít Kupující právo na slevu z kupní ceny, uplatní se postup pro vrácení peněžní částky odpovídající výši slevy z kupní ceny uvedený v článku V. odst. 1. písm. b) přiměřeně. XII. Předmět Smlouvy Část D: Nájemní smlouva 1. Předmětem Smlouvy je sportovní vybavení a příslušenství (dále jen Vybavení ), specifikované v nájemní smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem. XIII. Obsah Smlouvy 1. Smlouva mezi Pronajímatelem a Nájemcem může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. 2. Vybavení je Nájemci pronajato Pronajímatelem za cenu (dále jen Nájemné ), sjednanou ve Smlouvě. Nájemné za vybavení je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli za celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Nájemcem a Pronajímatelem založeném Smlouvou. 3. Nájemce odpovídá za škodu na Vybavení způsobenou: a) užíváním Vybavení v rozporu s jeho účelovým určením, b) nesprávnou manipulací s Vybavením, c) ztrátou či odcizením Vybavení. 4. Nájemce je povinen nahradit Pronajímateli způsobenou škodu na Vybavení, a to až do výše hodnoty Vybavení uvedené ve Smlouvě. XIV. Práva a povinnosti Nájemce 1. Nájemce má právo: a) písemně vypovědět Smlouvu uzavřenou na dobu určitou i neurčitou v případě, že Vybavení není způsobilé k užívání v souladu s jeho účelovým určením z důvodů na straně Pronajímatele, b) v případě uzavření Smlouvy na dobu neurčitou Smlouvu písemně kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu; Smlouva končí dnem doručení výpovědi Pronajímateli za předpokladu, že Nájemce vrátil Vybavení Pronajímateli, jinak dnem vrácení Vybavení Pronajímateli, c) bezplatně umožnit užívání Vybavení třetím osobám i bez souhlasu Pronajímatele, za užívání Vybavení a případné škody na něm však odpovídá Nájemce tak, jako by je užíval sám; Nájemce není oprávněn přenechat Vybavení k užívání třetí osobě za úplatu, d) po dobu trvání Smlouvy v případě vady Vybavení, kterou sám nezpůsobil, požadovat po Prodávajícím výměnu vadného Vybavení za totožné či obdobné Vybavení bezvadné. 2. Nájemce má povinnost: a) převzít od Pronajímatele Vybavení, jež je předmětem Smlouvy, a v dohodnuté době jej Pronajímateli v totožném stavu vrátit, přičemž k běžnému opotřebení, jež by vzniklo užíváním Vybavení v souladu s jeho účelovým určením, se nepřihlíží, b) řádně, včas a dohodnutým způsobem zaplatit za pronájem Vybavení Pronajímateli dohodnuté Nájemné dle Smlouvy, c) složit při uzavření Smlouvy u Pronajímatele zálohu (jistinu) ve výši stanovené ve Smlouvě, jež bude po ukončení Smlouvy Nájemci Pronajímatelem vyúčtována, d) užívat Vybavení v souladu s jeho účelovým určením a v souladu se svými schopnostmi, možnostmi, místními a povětrnostními podmínkami panujícími v čase a místě užívání Vybavení, e) neprovádět jakékoliv změny či úpravy Vybavení, f) uhradit Pronajímateli škodu na Vybavení, g) v případě prodlení Nájemce s vrácením Vybavení Pronajímateli zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši sjednané ve Smlouvě. 3. Nájemce podpisem (uzavřením) Smlouvy stvrzuje, že: a) od Pronajímatele převzal Vybavení ve stavu umožňujícím jeho užívání v souladu s jeho účelovým určením, b) byl Pronajímatelem poučen o způsobu užívání Vybavení, c) údaje o výšce, váze, věku, zkušenostech a schopnostech a další potřebné údaje o uživateli Vybavení, které poskytl Pronajímateli za účelem úpravy Vybavení Pronajímatelem dle těchto údajů dle tabulkové metody, byly úplné a správné, a že si je vědom, že poskytnutí nesprávných nebo nepravdivých údajů může negativně ovlivnit bezpečnost při užívání Vybavení, a pro takový případ je s tím srozuměn, d) si je vědom, že dojde-li v době trvání Smlouvy ke změně v údajích poskytnutých Nájemcem Pronajímateli dle písm. c), může mít taková změna

5 XV. význam pro bezpečné užívání Vybavení, e) si je vědom, že mu Pronajímatel neodpovídá za škodu, která by Nájemci byla způsobena v souvislosti s užíváním Vybavení, f) si je vědom, že v případě Smlouvy uzavřené na dobu určitou mu nebude v případě předčasného vrácení Vybavení (tedy dříve než bylo sjednáno ve Smlouvě) vrácena poměrná část Nájemného za dny, o něž Nájemce vrátil Vybavení Pronajímateli dříve. Práva a povinnosti Pronajímatele 1. Pronajímatel má právo: a) písemně vypovědět Smlouvu uzavřenou na dobu určitou i neurčitou v případě, že Vybavení není Nájemcem užíváno v souladu s jeho účelovým určením, b) v případě uzavření Smlouvy na dobu neurčitou Smlouvu písemně kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu; Smlouva končí dnem doručení výpovědi Nájemci; Nájemce je po doručení výpovědi Smlouvy povinen vrátit Vybavení Pronajímateli ve lhůtě 5 (pěti) dnů, c) požadovat po Nájemci složení zálohy až do výše hodnoty Vybavení, jakožto podmínky pro uzavření Smlouvy; v případě nesložení zálohy Nájemcem v Pronajímatelem požadované výši je Pronajímatel oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy, d) jednostranně započítat na Nájemcem složenou zálohu své peněžité nároky plynoucí z titulu náhrady škody a jiných právních důvodů. 2. Pronajímatel má povinnost: XVI. a) předat Nájemci Vybavení řádně a včas dle Smlouvy, a to ve stavu umožňujícím užívání Vybavení v souladu s jeho účelovým určením, b) při převzetí Vybavení od Nájemce vrátit Nájemci jím složenou zálohu, přičemž v závislosti na stavu Vybavení a míře jeho opotřebení, poškození, zničení apod. ze strany Nájemce, tak Pronajímatel učiní zcela, částečně, či vůbec. Část D: Společná a závěrečná ustanovení Ochrana osobních údajů 1. Kupující (Nájemce) uzavřením Smlouvy dává souhlas Prodávajícímu (Pronajímateli) ke shromažďování a zpracování předaných osobních údajů pro dosažení účelu Smlouvy jejímu splnění a jejich využití pro marketingové účely Prodávajícího (Pronajímatele), zejména zasílání obchodních sdělení, telemarketing a SMS zprávy. 2. Kupující souhlasí, aby byly do jeho počítače ukládány počítačové soubory (tzv. cookies). V případě, že Kupující může nákup na Internetovém obchodu provést a Prodávajícího může plnit závazky z kupní smlouvy, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do počítače Kupujícího, je Kupující oprávněn udělený souhlas dle předchozí věty kdykoliv odvolat. 3. Osobní údaje poskytnuté Kupujícím (Nájemcem) Prodávajícímu (Pronajímateli) v souvislosti s uzavřením Smlouvy jsou důvěrné. Tyto osobní údaje budou Prodávajícím (Pronajímatelem) použity pouze k dosažení účelu Smlouvy jejímu splnění a k marketingovým účelům Prodávajícího (Pronajímatele). Prodávající (Pronajímatel) Kupujícím (Nájemcem) předané osobní údaje nezveřejní ani neposkytne třetí osobě, s výjimkou uvedení jména a příjmení či jiného označení Kupujícího (Nájemce) a jeho adresy za účelem doručení předmětu Smlouvy. 4. Osobní údaje poskytnuté Kupujícím (Nájemcem) Prodávajícímu (Pronajímateli) jsou Prodávajícím (Pronajímatelem) shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a dalšími právními předpisy upravujícími nakládání s osobními údaji. 5. Kupující (Nájemce) má právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům Prodávajícího (Pronajímatele) písemným sdělením doručeným na adresu Prodávajícího (Pronajímatele) uvedenou v článku I. odst. 1. nebo v elektronické podobě na ovou adresu XVII. Škody 1. Prodávající (Pronajímatel) neodpovídá za škody vzniklé Kupujícímu (Nájemci) v důsledku vyšší moci, přičemž za případ vyšší moci se pro účely vztahu mezi Prodávajícím (Pronajímatelem) a Kupujícím (Nájemcem) rozumí událost vylučující odpovědnost a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše za splnění předpokladů, že událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření Smlouvy Prodávající (Pronajímatel) vznik této události předvídal. 2. Kupující (Nájemce) odpovídá Prodávajícímu (Pronajímateli) za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy ze strany Kupujícího

6 (Nájemce). XVIII. Společná a závěrečná ustanovení 1. Prodávající (Pronajímatel) je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy měnit Všeobecné obchodní podmínky, a to s přihlédnutím ke změně platné právní úpravy vztahující se na vztahy upravené Smlouvou či s přihlédnutím ke změně obchodní strategie, ekonomické situace a vývoje trhu. 2. Změnu Všeobecných obchodních podmínek Prodávající (Pronajímatel) zveřejní zpravidla 30 dnů předem umístěním na internetové stránky či jiným vhodným způsobem. Kupující (Nájemce) je oprávněn z důvodu změny Všeobecných obchodních podmínek v případech stanovených zákonem odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy Prodávající (Pronajímatel) oznámí či zveřejní nové znění Všeobecných obchodních podmínek. 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a závazné, až do doby jejich nahrazení novým zněním, do doby jejich nahrazení či částečného nahrazení odchylným ujednáním Prodávajícího (Pronajímatele) s Kupujícím (Nájemcem). 4. Vztah založený Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění. 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne

Obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chejn-krmiva.cz

Obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chejn-krmiva.cz Obchodní podmínky Provozovatel obchodu a dodavatel zboží: Název:Josef Chejn, spol. s r.o. Sídlo: Křenice 42, 25084, pošta Sibřina Ičo: 27105776 Dič: CZ27105776 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10, Komárov,

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

Ing. Miroslava Jopková Miroslava Jopková Raškovice 218, 739 04 +420 774 406 993

Ing. Miroslava Jopková Miroslava Jopková Raškovice 218, 739 04 +420 774 406 993 Obchodní podmínky: Ing. Miroslava Jopková se sídlem Raškovice 218, 739 04 IČ:73229105 DIČ: CZ7952044980 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem v Jablunkově, jako fyzická osoba podnikající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti se sídlem Poděbradova 101, Brno, PSČ 61200 IČ: 29287928 DIČ: CZ29287928 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Hofmann Bohemia partner gastronomie, s.r.o. se sídlem Chebská 2096, 356 71 Sokolov identifikační číslo: 49788868 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Dětská obuv duadu.cz Dušan Urban - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 13.3.2016, 20:10

Dětská obuv duadu.cz Dušan Urban - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 13.3.2016, 20:10 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dušan Urban se sídlem Nad Roklí 218, 252 61 Dobrovíz provozovna: Staré náměstí 25, 516 01 Rychnov nad Kněžnou identifikační číslo: 73581364 Živnostenský list ev.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pavel Šimela fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Staříč 224, 739 43 identifikační číslo: 69614822 bankovní

Více

TeraServis Výroba a prodej terárií v Brně upravených podle přání zákazníka

TeraServis Výroba a prodej terárií v Brně upravených podle přání zákazníka TeraServis Výroba a prodej terárií v Brně upravených podle přání zákazníka Obchodní podmínky Preambule Obchodní podmínky osoby samostatně výdělečně činné (podnikající fyzické osoby) Tomáše Drápala, se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění obchodní společnosti AUTRONIC, s.r.o., IČO: 49549642, se sídlem Chrustenice č.p. 270, Chrustenice,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. www.botanela.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. www.botanela.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY www.botanela.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) internetového obchodu www.botanela.cz, který provozuje se sídlem Marie Pujmanové 1755/9,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LHS GLOBAL v.o.s. se sídlem tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most identifikační číslo: 22795201 / DIČ CZ22795201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKA

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontaktní údaje Název: BCE s.r.o.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Obchodní podmínky Společnost: AMAX COM, s.r.o. Se sídlem: Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika IČ: 26958066 Zapsaná: V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 23.03. 2005, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti B ORIGINAL s.r.o. se sídlem Pod Lesem 57/7, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko identifikační číslo: 25872427 zapsané v obchodním rejstříku vedeném U KS Ostrava, oddíl

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY družstvo TEXman se sídlem Třešňová 623/12, 460 14 Liberec IČ: 228 00 212 DIČ: CZ22800212 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr,

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající)

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) I. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Autokseft, s.r.o., se sídlem Horka u Staré Paky 10, 512 34 Horka u Staré Paky, identifikační

Více

Provozovatel e-shopu a jeho sídlo: Jan Lipovský IČ 75900556 Karla Svolinského 315/9, Prostějov, 796 01 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel e-shopu a jeho sídlo: Jan Lipovský IČ 75900556 Karla Svolinského 315/9, Prostějov, 796 01 OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzická osoba podnikatel se sídlem identifikační číslo: 75900556, není plátce DPH pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahodnekytice.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Go Eco s.r.o. I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Go Eco s.r.o. I. Základní ustanovení Obchodní podmínky Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Více

ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET

ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti HOMEO SAPIENS, s.r.o. se sídlem Praha 5, Ke Koulce 919/7, PSČ 150 00 identifikační číslo: 257 83 190 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ARIA PURA s.r.o. se sídlem Josefská 1, Brno, 60200 IČ: 25598651 DIČ:CZ25598651 Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37002

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Lukáše Kupce Sídlo: Palackého 1553/5, 350 02, Cheb Identifikační číslo: 01960571 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Cheb, č. j. 1094/2013/CH (dále jen

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ) Sokolská 23, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 267 312 899, e-mail: info@apek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ) Sokolská 23, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 267 312 899, e-mail: info@apek. OBCHODNÍ PODMÍNKY stažení v PDF zde obchodní společnosti Centrum Vrkoč se sídlem Na Pěšině 3283/49, 69003 Břeclav identifikační číslo: 46924850 zapsané v obchodním rejstříku vedeném 370401, oddíl 1738,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 13. 12. 1 OBSAH VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 A. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ 3 B. DODÁVKA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnost: BOHEMILK, a.s. sídlo: Opočno, Podzámčí 385, PSČ 517 73 identifikační číslo: 264 70 535 zápis v OR : Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 2446 internetová

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě,

Více

3. uzavření kupní smlouvy

3. uzavření kupní smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba Jakub Zelenka se sídlem Honezovice 132, 333 01 Stod identifikační číslo: 75442353 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ww2.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Eva Schunke, se sídlem a bydlištěm Horní Roveň 216, Dolní Roveň 53371, identifikační číslo: 73650412,

Více

Obchodní podmínky ADEON

Obchodní podmínky ADEON Obchodní podmínky ADEON obchodní společnosti Adeon CZ s.r.o. se sídlem Tečovice 390, 763 02 Zlín identifikační číslo: 26276038 zapsané v obchodním rejstříku vedeném na krajském soudě v Brně, Spis.značka:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Gender Studies, o.p.s. se sídlem Klimentská 17, 110 00 Praha 1 IČ: 25737058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 95. 1. Úvodní ustanovení

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl H,

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing. Tomáš Machalínek Sídlo společnosti: Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín IČO:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE Platné od 1. 3. 2016 MEGABOOKS CZ, spol. s r. o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16945 Třebohostická 2283/2 100 00 Praha

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: SONA, v.d., U Malého lesa 6, 591 01 Žďár nad Sázavou Sídlo společnosti: Žďár nad Sázavou - U Malého lesa 6 IČO: 00030431 DIČ: CZ00030431 Zapsána:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cíl, akciová společnost v Praze se sídlem Praha 1, Hybernská 7 - Lidový dům identifikační číslo: 26165376 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD obchodní společnosti Aquafam a.s. se sídlem Jitravská 581/2, 190 00 Praha 8 identifikační číslo: 03168204 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19835

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH

Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH A. Vymezení pojmů Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Obchodní podmínky společnosti Sativa Shop pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fleur.

Obchodní podmínky společnosti Sativa Shop pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fleur. Obchodní podmínky Obchodní podmínky společnosti Sativa Shop pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fleur.cz/sativashop 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní

Více

O b ch o d n í p o d m í n k y

O b ch o d n í p o d m í n k y O b ch o d n í p o d m í n k y Ing. Jiřina Holá Dolejší, TopCasing, se sídlem Dubice 73, Ústí nad Labem, CZ-40002 identifikační číslo: 679 93 915 Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 22.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 Provozovatel: Michal Fridrich Bytem: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 Provozovna: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 identifikační číslo: 007 05 951 podnikající

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) obchodní společnosti se sídlem Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem Radek Beneš, Lány na Důlku 8, 530 02 Pardubice identifikační číslo:48162965 Obecní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP společnosti OSEVA UNI, a.s., se sídlem Na Bílé 1231, 565 14 Choceň, IČ 150 61 612 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. B 141. Článek

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

Informace pro zákazníky spotřebitele

Informace pro zákazníky spotřebitele Informace pro zákazníky spotřebitele Vstupuje li do obchodního vztahu s prodávajícím, společností MANUTAN s.r.o., spotřebitel, řídí se tyto vztahy vedle obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL Martin Kubeš Bílovická 388/46 614 00 Brno Česká republika IČ: 02090341 DIČ: CZ9101274160 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE email: info@gargoylewear.cz telefon: +420 608 003 089 (hovorné

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Verze (022015) Provozovatel eshopu Název společnosti: REDEFIN s.r.o. Ulice a číslo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Kupující, který není spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. 1. O těchto podmínkách Upřímnou snahou společnosti Smarty CZ a.s. je nabídnout zákazníkům takové nákupní a reklamační podmínky, které by byly lepší, než jsou běžně nabízené nákupní a reklamační podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Lira IS s.r.o. pro nákup v internetovém obchodě www.prodej-zbrani.cz I. Předmět všeobecných obchodních podmínek 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Golf Beřovice s.r.o. se sídlem Beřovice 15, PSČ: 273 71, okres Kladno, identifikační číslo 47548584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou

Více

Dodavatel a objednavatel mohou být označování též jako smluvní strany.

Dodavatel a objednavatel mohou být označování též jako smluvní strany. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍ JAZYKOVÉ KURZY Provozovatelem jazykové školy Free Time Academy je občanský spolek Free Time Academy, z.s., IČO: 04301943, se sídlem Masarykovo náměstí 1766, Brandýs

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM Obchodní společnost: Mirakulum s.r.o. se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov Česká republika IČO: 252 66 454 DIČ: CZ252 66 454 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour, kterými se řídí poskytování služeb cestovního ruchu cestovní agenturou MauMau s.r.o.

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti KAMÍR a Co spol. s r. o., IČ 15770265, se sídlem Ferd. Pakosty 1148, 39 501 Pacov,

Více

1.6. Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW.

1.6. Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ujednání 1.1. Obchodní podmínky a reklamační řád Prodávajícího: Jan Švarc (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě www.thalieparfums.cz. Tyto obchodní

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY! obchodní společnosti: DRAGON INTERNET, a.s. se sídlem: Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, identifikační číslo: 27237800 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.3.2016 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

Anna Przepiorová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 28.11.2015, 12:51

Anna Przepiorová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 28.11.2015, 12:51 Všeobecné obchodní podmínky Anna Przepiorová Sídlo: Mosty u Jablunkova 799, 73998 Mosty u Jablunkova Identifikační číslo: 88355365 Nejsme plátci DPH zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti DG Tip, spol. s r.o. se sídlem K Terminálu 2, 619 00 Brno identifikační číslo: 41605403 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010)

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. Obchodní podmínky 1. Obecná ujednání Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání kupní smlouvy mezi představitelem společnosti Auntie Knitter, Michalem Stančíkem (dále jen "prodávající") jako obchodníkem

Více

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz 1. Definice pojmů Internetový obchod je server na adrese www.pracovni-obuv-cofra.cz, jehož

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz VOSA ČR s.r.o. se sídlem Muškova 1429/2, Praha 4 IČ: 26144328, DIČ: CZ26144328 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obrazyplakaty.cz

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet. 3. Uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky Stránka 1

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet. 3. Uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky Stránka 1 Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") živnostníka Ing. Daniely Káňové se sídlem U Jelena 5/108, 736 01 Havířov, IČ: 01161695, zapsané v Živnostenském

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení platné od 01.12.2011 TAVOČER s.r.o., se sídlem Nad Vinným potokem 2/1149, 101 00 Praha 10, IČ 25749960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66820 vydává tímto

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Sdělení před uzavřením smlouvy

Sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky společnosti ASSEMBLY UNIT s.r.o. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.flexiobklady.cz.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. UZAVŘENÍ SMLOUVY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. UZAVŘENÍ SMLOUVY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a plnění smlouvy o dílo (dále jen Smlouva )

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vztahů mezi společností SEMACO tools and

Více

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Reklamační řád společnosti DESK DESIGN s.r.o.

Reklamační řád společnosti DESK DESIGN s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád společnosti DESK DESIGN s.r.o. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek společnosti DESK-DESIGN s.r.o., IČO: 016 10 023, DIČ: CZ01610023,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zohir.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zohir.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společností Svět pohybu z.s. se sídlem Žižkova 139, Bakov nad Jizerou identifikační číslo: 04700201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze L 64158 a obchodní

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Železniční společnosti Tanvald, obecně prospěšná společnost, se sídlem Krkonošská 256, 468 41 Tanvald, identifikační číslo 254 74 481, zapsána v rejstříku obecně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více