Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320, Pacov IČ: DIČ: CZ Právní forma: 801 obec Zastoupený: Bc. Lukášem Vlčkem, DiS. starostou Tomášem Kocourem - místostarostou Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov Číslo účtu: /0800 Telefon: Fax: web: Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Lukášem Vlčkem, DiS. starostou Zastoupený ve věcech technických: Tomášem Kocourem místostarostou (tel.: ) dále jen kupující 2. Prodávající:... se sídlem:... spisová značka:... vedená... IČ:... DIČ:... zastoupený:..., jednatelem / předsedou představenstva..., jednatelem / členem představenstva..., jednatelem / členem představenstva bankovní spojení:... číslo účtu:... telefon:... fax: Zastoupený:... ve věcech smluvních (tel. )... ve věcech technických (tel. ) dále jen prodávající

2 II ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Nákup velkoobjemových kontejnerů pro svoz odpadů (dále jen zakázka ) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako zákon ), v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, mezi kupujícím, jakožto zadavatelem předmětné zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným uchazečem. III PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem této smlouvy je dodání 4 ks velkoobjemových kontejnerů pro svoz odpadů (dále též zboží nebo předmět smlouvy ) v množství, druhu a technické specifikaci sjednané v této smlouvě, a to zejména v její příloze č. 1, kterou předložil prodávající ve své nabídce v rámci zadávacího řízení a převedení vlastnického práva ke zboží na kupujícího. 2. Součástí závazku dodat zboží a sjednané kupní ceny jsou rovněž tyto povinnosti prodávajícího: doprava zboží do místa plnění, odzkoušení a ověření správné funkce zboží, případně jeho seřízení a provedení dalších úkonů nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, dodání veškerého příslušenství zboží, dodání všech dokladů a dokumentů vztahujících se k předmětu koupě ve smyslu ustanovení 2094 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Doklady a dokumenty musí být kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka, jedná se např. o návody k obsluze a údržbě, záruční listy, dodací listy apod. zaškolení 2 zaměstnanců kupujícího v obsluze a údržbě předmětu zakázky v místě plnění, odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 3. Prodávající prohlašuje, že: zboží je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávacích podmínkách zakázky, zboží splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací. Zboží je nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží je vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání zboží, není zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a je prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Strana 2 (celkem 10)

3 4. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží kupujícímu prodává a kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží od prodávajícího kupuje. IV DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a provést všechny ostatní dodávky, práce a služby, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy nejpozději do 4 měsíců od písemné výzvy kupujícího k dodání zboží. 2. Výzva k dodání zboží bude kupujícím učiněna do 20 dnů ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi kupujícím a Státním fondem životního prostředí. 3. Místo předání zboží a plnění ostatních činností dle této smlouvy je na adrese Nádražní 915, Pacov (areál firmy Lesotech s.r.o.). 4. Prodávající se zavazuje zboží přepravit do uvedeného místa plnění a předat je kupujícímu. Na dodání zboží upozorní prodávající kupujícího telefonicky na telefonním čísle: a na u: (Tomáš Kocour) nejméně 5 pracovních dnů před jeho uskutečněním. V CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY 1. Kupní cena za splnění předmětu smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku a činí: [doplní prodávající] Celková cena včetně DPH...,-- Kč DPH...,-- Kč Celková cena bez DPH...,-- Kč (Cena za 1 ks kontejneru bez DPH) Strana 3 (celkem 10)...,-- Kč) 2. Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy. Cenu lze měnit jen za podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dodání zboží dojde ke změnám sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s platnými předpisy. Pokud prodávající není ke dni podpisu kupní smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že pokud se prodávající stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena sjednaná v této smlouvě již DPH zahrnuje. Prodávající je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči kupujícímu z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny. 3. V kupní ceně jsou zahrnuty náklady na veškeré dodávky a související práce a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění této smlouvy, zejména náklady na pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu a montáž, náklady na dopravu zboží do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce zboží a náklady na zaškolení pracovníků kupujícího a další náklady dle kapitoly III.2. této smlouvy. 4. Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy a potvrzuje, že dohodnutá kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním této smlouvy.

4 VI PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Podkladem pro uhrazení ceny předmětu smlouvy je daňový doklad faktura, který je prodávající oprávněn vystavit po předání předmětu smlouvy. Podkladem pro vystavení daňového dokladu faktury je předávací protokol dle článku VII.3. této smlouvy potvrzený kupujícím. 2. Zálohy na platby nejsou sjednány a kupující je neposkytuje. 3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě jednoho daňového dokladu (dále jen faktura ) vystaveného prodávajícím po řádném a úplném splnění této smlouvy. Přílohou faktury musí být kupujícím schválený předávací protokol, v němž kupující potvrdí převzetí zboží a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou. 4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od data doručení faktury kupujícímu. 5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále bude faktura obsahovat i název a registrační číslo projektu ( Nákup techniky pro nakládání s odpady ve městě Pacov, CZ.1.02/4.1.00/ ). 6. Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže nebude mít sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury kupujícímu. 7. V případě, že zboží bude vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li prodávající povinnost uvedenou v článku VII.2. smlouvy, není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenou v článku VII.2. této smlouvy, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v takových případech kupující neocitá v prodlení. 8. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. VII PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY NEBO JEHO ČÁSTI 1. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží za splněný okamžikem převzetí zboží kupujícím bez vad. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, je závazek prodávajícího splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zboží vykazovalo v době převzetí. 2. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu veškeré doklady dle 2094 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, jakož i za to, že neobsahuje žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí. Strana 4 (celkem 10)

5 3. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu, který bude obsahovat identifikaci smluvních stran, specifikaci a množství zboží, označení dokladů, které se předávají společně se zbožím a místo a datum jeho předání. Součástí předávacího protokolu bude rovněž údaj o splnění ostatních částí předmětu této smlouvy prodávajícím včetně řádného zaškolení pracovníků kupujícího. 4. V případě zjištění vad zboží při jeho předání a převzetí, bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad zboží, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí zboží. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude zboží považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad. 5. Kupující není povinen převzít zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 6. Veškeré odborné práce související s dodáním a zajištěním funkčnosti zboží musí vykonávat pracovníci prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je prodávající povinen předložit na požádání kupujícímu. 7. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží, tj. oboustranným podpisem předávacího protokolu. Nebezpečí škody na zboží nese od počátku prodávající a na kupujícího přejde předáním a převzetím zboží bez vad. Pokud kupující převezme zboží s vadami, přejde na něj nebezpečí škody až odstraněním poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží. Škodou na zboží je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. VIII ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST 1. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době sjednané v této smlouvě. Dále odpovídá prodávající za veškeré vady zboží, které se vyskytnou po době předání zboží kupujícímu či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části, stanovených touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy České republiky či Evropské unie nebo českými technickými normami. 2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke sjednaným, jinak obvyklým účelům a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. 3. Záruční doba se sjednává v délce minimálně 24 měsíců. Prodávající předá příslušné záruční listy kupujícímu spolu se zbožím. Prodávající se zavazuje po tuto dobu bezplatně odstranit veškeré vady zjištěné v době záruky včetně jejich následků, tj. opravit nebo vyměnit neprodleně a na své náklady a na své nebezpečí jakékoli vadné součásti či celý předmět plnění za bezvadný. Ke stejné povinnosti se prodávající zavazuje v případě vad zjištěných při převzetí předmětu plnění kupujícím, v případě, že kupující předmět plnění Strana 5 (celkem 10)

6 převezme a vady budou specifikovány v předávacím protokolu. Kupující má právo namísto bezplatného odstranění vady žádat v reklamaci slevu přiměřenou nákladům na odstranění vady, pro odstoupení od smlouvy z důvodu vad předmětu plnění platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li sjednáno mezi smluvními stranami dále odlišně. 4. Práva kupujícího z vadného plnění a záruka za jakost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této smlouvě výslovně stanoven postup odlišný. 5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady. 6. Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční doba v délce poloviny hodnoty dle bodu 3 tohoto článku smlouvy. 7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 8. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nebránící provozu do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Prodávající je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly. 9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu. 10. Objeví-li se na zboží vady bránící provozu, je prodávající povinen zahájit práce na jejich odstranění v termínu do 24 hodin od jejich oznámení. Vady bránící provozu budou odstraněny do 3 dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 11. Přesáhne-li doba stanovená k odstranění vady smluvený limit dle čl. VIII.9. nebo dle čl. VIII.10., je prodávající povinen na svoje náklady poskytnout kupujícímu náhradní zboží stejného typu, a to na dobu, o kterou bude sjednaný limit přesažen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 12. Náklady na odstranění reklamované vady nese prodávající ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 13. O odstranění reklamované vady sepíše kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 14. V případě, že prodávající bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je kupující oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Strana 6 (celkem 10)

7 prodávajícího. Náklady s tím spojené je prodávající povinen uhradit kupujícímu do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. 15. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly po jeho dodání neodbornou manipulací, nedostatečnou údržbou či nepředvídatelným provozním vlivem a na opotřebení součástek určených k postupné spotřebě jako oleje, filtry apod. IX SMLUVNÍ POKUTY 1. Pokud bude prodávající v prodlení s dodáním zboží nebo poskytnutím všech ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. 2. Pokud prodávající neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu v dohodnutém termínu, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 3. Pokud prodávající neodstraní reklamované vady díla či záruční vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 6. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je kupující oprávněn započítat proti pohledávce prodávajícího. 7. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami dohodnutými v této smlouvě dotčen. X ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. 2. Kupující může od této smlouvy odstoupit i v případě, že s ním Státní fond životního prostředí neuzavře Smlouvu o poskytnutí dotace. Kupující je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy bez jakýchkoli sankcí a bez jakýchkoli nároků ze strany prodávajícího. 3. Podstatným porušením této smlouvy se mimo jiné rozumí prodlení prodávajícího s dodáním zboží nebo poskytnutím ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, delší než 30 dnů. XI POVINNOSTI DODAVATELE 1. Prodávající je povinen archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a další dokumenty související s realizací projektu po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po Strana 7 (celkem 10)

8 roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP. 2. Dle ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 3. V případě, že prodávající v zadávacím řízení na zakázku prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Prodávající je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za prodávajícího; kupující nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 4. Prodávající je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých subdodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam subdodavatelů je prodávající povinen předat kupujícímu do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti kupujícího. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o předložení průběžně vedeného seznamu subdodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně. V případě, že prodávající tuto svou povinnost řádně nesplní ve stanovené lhůtě, je po něm kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 5. Prodávající je povinen předložit kupujícímu seznam svých subdodavatelů, a to v souladu s 147a zákona (v zákonem požadovaném rozsahu, obsahu a lhůtách a včetně stanovených příloh). Nad rámec 147a zákona kupující požaduje, aby mu prodávající předložil seznam všech svých subdodavatelů nezávisle na tom, jakou cenu subdodavatelům za poskytnuté subdodávky uhradil. V případě, že prodávající tuto svou povinnost řádně nesplní ve stanovené lhůtě, je po něm kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího (dále jen nabídka prodávajícího ), kterou v postavení uchazeče podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh (dále jen zadávací dokumentace k zakázce ). Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet. 7. Prodávající není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám kupujícího, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu kupujícího. Strana 8 (celkem 10)

9 XII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: příloha č. 1 technická specifikace předmětu plnění 2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 7. Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích přílohách, dodatcích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství. 8. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto smlouvu či její část či převést jakákoli svá práva a/nebo povinnosti ze smlouvy na třetí osoby. 9. Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou zásadně řešeny u příslušných soudů České republiky. 10. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem 11. Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Strana 9 (celkem 10)

10 XIII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN V Pacově dne V dne Za kupujícího: Za prodávajícího: Bc. Lukáš Vlček, DiS. starosta jednatel společnosti / předseda představenstva jednatel společnosti / člen představenstva Strana 10 (celkem 10)

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy Kupní smlouva 1. Prodávající: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jenom prodávající ) a 2. Kupující: Město Mikulov Zastoupený: Rostislavem Koštialem, starostou města Mikulov

Více

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Rámcová smlouva uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Název: Ústav molekulární

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Kupní smlouva č. P14V10000050

Kupní smlouva č. P14V10000050 Příloha č. 1 Kupní smlouva č. P14V10000050 (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I. Smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Dodání výpočetní techniky, fotoaparátu, objektivů a další techniky 2012/0015 pro projekt DF12P010VV009 uzavřená podle 409 a násl.zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy Kupující: Město Nymburk Zastoupené: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Sídlo: Náměstí

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. se sídlem /místem podnikání/ bankovní spojení:.

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Smluvní strany: Kupující Česká republika Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu IČ: 00023817 DIČ: CZ00023817 se sídlem: Šrobárova

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Čl. I. Smluvní strany

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-1784/2015 Kupní smlouva prodávajícího č.. RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO POWGEN a.s. se sídlem: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČ: 27928411 Jednající: Ing. Libor Stuchlík, předseda představenstva na straně

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR - 6615-10/ČJ - 2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH Uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 sepsané v souladu s ustanovením 1751 a souvisejících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 2

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ č..../ 2013 Vybavení přírodovědné učebny a učebny fyziky v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dodávce zboží uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ( objednávky) a jsou platné a účinné ve všech bodech,

Více

1.6. Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW.

1.6. Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ujednání 1.1. Obchodní podmínky a reklamační řád Prodávajícího: Jan Švarc (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě www.thalieparfums.cz. Tyto obchodní

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více