Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008"

Transkript

1 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne z moci úřední, jehož účastníkem je zadavatel město Košťany, IČ , se sídlem Teplická 297, Košťany, zastoupené Františkem Voháňkou, starostou, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele města Košťany, učiněných v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Výstavba bytového domu D/28, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v ISVZ uveřejněno dne pod ev.č. VZ , rozhodl takto: I. I. 1. Zadavatel město Košťany nedodržel postup pro zadání veřejné zakázky stanovený v 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že hodnotící komise při kontrole úplnosti nabídek prováděné při otevírání obálek nevyřadila nabídky uchazečů HZ Plus spol. s r. o., Praha, HAVI s. r. o., Teplice, IPH s. r. o., Děčín, a PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA, s. r. o., Teplice, pro jejich neúplnost ve smyslu 71 odst. 8 písm. b) téhož zákona a zadavatel jmenované uchazeče nevyloučil z účasti v zadávacím řízení. I. 2. Zadavatel město Košťany nedodržel postup pro zadání veřejné zakázky stanovený v 76 odst. 1 a 6 citovaného zákona o veřejných zakázkách tím, že hodnotící komise při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách nevyřadila nabídky uchazečů JAPIS s. r. o., Chabařovice, a Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Teplice, kteří nesplnili požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v souvislosti s platebními podmínkami, a zadavatel jmenované uchazeče nevyloučil z účasti v zadávacím řízení. I. 3. Postup zadavatele při kontrole úplnosti nabídek, posouzení prokázání splnění kvalifikace a při posouzení nabídek mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť by byly hodnoceny i nabídky nesplňující zákonné požadavky, resp. požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

2 I. 4 Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle 118 citovaného zákona o veřejných zakázkách ruší následující úkony zadavatele: kontrolu úplnosti nabídek, provedenou ve smyslu 71 odst. 8 téhož zákona dne , o jejímž průběhu byl téhož dne sepsán protokol o otevírání obálek, posouzení prokázání splnění kvalifikace dodavatelů ze dne , provedené ve smyslu 59 téhož zákona, o jehož průběhu byl téhož dne pořízen dokument označený jako přehled splnění požadavků na zpracování nabídky. II. Zadavatel město Košťany nedodržel postup pro zadání veřejné zakázky stanovený v 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nepřezkoumal námitky podané uchazečem HZ Plus spol. s r. o., Praha, a neodeslal stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. V souvislostech tohoto zadávacího řízení však Úřad uvedený úkon zadavatele neposoudil jako postup, který by podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. III. Podle 119 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upouští od uložení povinnosti uhradit náklady řízení pro zadavatele město Košťany. Odůvodnění Město Košťany, IČ , se sídlem Teplická 297, Košťany, zastoupené Františkem Voháňkou, starostou, uveřejnilo podle 146 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. (dále jen zadavatel a zákon ), v ISVZ dne pod ev.č. VZ oznámení o zahájení otevřeného podlimitního řízení Výstavba bytového domu D/28. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zvolil zadavatel ekonomickou výhodnost nabídky, přičemž jako dílčí hodnotící kritéria v oznámení o zakázce stanovil: výše nabídkové ceny (váha 60), záruční podmínky (váha 15), sankční podmínky (váha 15), doba realizace (váha 10). Zadavatel dopisem ze dne v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám upřesnil, že předmětem hodnocení v rámci dílčího kritéria sankční podmínky budou sankce za nedodržení termínu realizace. Z evidence podaných nabídek vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel 9 nabídek. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek po převzetí obálek s nabídkami vyřadila nabídku uchazeče HZ-PLUS s. r. o., Novosedlice (dále jen HZ- PLUS ), aniž by obálku s jeho nabídkou otevřela a zadavatel rozhodnutím ze dne uchazeče vyloučil z další účasti v zadávacím řízení. Komise následně vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku uchazeče HAVI s. r. o., Teplice. Zadavatel výsledek hodnocení akceptoval a dopisy ze dne oznámil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům. Úřad v souvislosti s touto veřejnou zakázkou obdržel podnět k přezkoumání úkonů zadavatele a po posouzení dokumentace o veřejné zakázce (dále jen dokumentace ) zahájil správní řízení z moci úřední, vedené pod č. j. S322/2007/VZ. 2

3 V rozhodnutí č. j. S322/2007/VZ-22722/2007/510-če ze dne Úřad konstatoval, že zadavatel nedodržel postup pro zadání veřejné zakázky stanovený v 6 zákona tím, že neotevřel obálku s nabídkou uchazeče HZ-PLUS, ačkoliv byla podána v souladu se zákonem. Jako opatření k nápravě Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče HZ-PLUS z účasti v zadávacím řízení a současně i rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí nabylo právní moci dne Dne Úřad obdržel nový podnět k přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky. Z dokumentace vyžádané od zadavatele, kterou obdržel dne , Úřad zjistil, že hodnotící komise protokolárně otevřela i nabídku uchazeče HZ- PLUS a po provedení kontroly její úplnosti ve smyslu 71 odst. 8 zákona nabídku vyřadila (viz protokol o otevírání obálek ze dne ). Zadavatel následně uchazeče HZ-PLUS vyloučil z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení, vč. důvodů, zadavatel uchazeči oznámil dopisem ze dne Z dokumentace dále vyplývá, že komise provedla posouzení zbývajících nabídek (viz protokol z jednání komise ze dne , označený jako přehled splnění požadavků na zpracování nabídky ), nabídky však nehodnotila a zadavatel nerozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Pozn. zadavatel na telefonický dotaz Úřadu dne sdělil, že v předmětném zadávacím řízení nebyla smlouva dosud uzavřena. Na základě přezkoumání dokumentace, získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední, jehož účastníkem je zadavatel. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli dopisem ze dne , v jehož příloze mu usnesením stanovil lhůty, ve kterých byl oprávněn navrhovat důkazy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. se vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Dnem , kdy zadavatel oznámení obdržel, bylo správní řízení zahájeno. Úřad současně zadavateli rozhodnutím č. j. S122/ /2008/510/če ze dne , které nabylo právní moci dne , uložil předběžné opatření zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno. Zadavatel se v řízení vyjádřil dopisem ze dne ve kterém uvedl, že k informaci stěžovatele HZ-PLUS, že zadavatel nerozhodl o námitce o jeho vyloučení, uvádí, že při ústním jednání stěžovatel prohlásil, že ať zadavatel rozhodne o podané námitce jakýmkoliv způsobem, stěžovatel se stejně odvolá k Úřadu, což také učinil. Úřad přezkoumal na základě 112 zákona dosavadní postup zadavatele a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace a vlastních zjištění, konstatuje, že zadavatel v zadávacím řízení nedodržel postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky. K tomu uvádí následující rozhodné skutečnosti. 1. Ke kontrole úplnosti nabídek, k posouzení kvalifikace a k posouzení nabídek Podle 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Podle 68 odst. 2 zákona obsahuje nabídka návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Podle 71 odst. 8 a 10 zákona otevírá komise obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky, tedy zda je zpracována v požadovaném jazyku, zda jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podle 68 odst. 2 3

4 zákona podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Podle 62 odst. 1 a 2 zákona zadává-li veřejný zadavatel podlimitní veřejnou zakázku, je povinen požadovat prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele. Splnění základních kvalifikačních předpokladů se u podlimitní veřejné zakázky prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Veřejný zadavatel může v oznámení o zahájení zadávacího řízení stanovit povinnost dodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v 53 odst. 2 zákona, popřípadě povinnost prokázat těmito doklady splnění některých základních kvalifikačních předpokladů. Podle 57 odst. 1 a 2 zákona nestanoví-li veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. Podle 59 odst. 1 zákona posoudí veřejný zadavatel prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem. Podle 60 odst. 1 zákona dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Podle 76 odst. 1 a 6 zákona posoudí hodnotící komise nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Přezkoumáním nabídek podaných uchazeči v šetřeném zadávacím řízení zjistil Úřad následující skutečnosti. Uchazeč HZ Plus v nabídce předložil nepodepsaný návrh smlouvy. Nabídka uchazeče tak není úplná ve smyslu 68 odst. 2 zákona. Tím, že hodnotící komise nabídku nevyřadila a zadavatel uchazeče HZ Plus nevyloučil z účasti v zadávacím řízení, zadavatel nedodržel postup stanovený v 71 odst. 10 zákona. Úřad v této souvislosti konstatuje, že podle 74 odst. 1 zákona činí-li hodnotící komise (dále jen komise ) ve vztahu k dodavatelům úkony podle zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele. Pokud tedy Úřad dále v odůvodnění konstatuje porušení zákona komisí, platí, že tak učinil zadavatel. Nabídka uchazeče HAVI s. r. o., Teplice (dále jen HAVI ), neobsahuje prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Nabídka uchazeče tak není úplná ve smyslu 68 odst. 2 zákona. Tím, že komise nabídku nevyřadila a zadavatel uchazeče HAVI nevyloučil z účasti v zadávacím řízení, zadavatel nedodržel postup stanovený v 71 odst. 10 zákona. Nabídka uchazeče PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA, s. r. o., Teplice (dále jen PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA ), neobsahuje prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Nabídka uchazeče tak není úplná ve smyslu 68 odst. 2 zákona. Tím, že komise nabídku nevyřadila a zadavatel uchazeče PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA nevyloučil z účasti v zadávacím řízení, zadavatel nedodržel postup 4

5 stanovený v 71 odst. 10 zákona. Pro úplnost šetření uvádí Úřad zjištění, že uchazeč v nabídce nedoložil rovněž splnění základních kvalifikačních předpokladů potvrzením příslušného finančního úřadu, ačkoliv zadavatel v oznámení o zakázce pod bodem III. 2 Podmínky účasti stanovil, že: požaduje prokázání kvalifikace v rozsahu ust. 50 odst. 1 písm. a) zákona - základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 písm. a) až i), způsobem podle 53 odst. 2 zákona (nabídka uchazeče v této souvislosti obsahuje pouze jeho čestné prohlášení, že uchazeč nemá žádné závazky vůči finančnímu úřadu ), a v nabídce uchazečem doložený doklad o autorizaci, prokazující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím ji zabezpečuje, je pouze neověřenou kopií, ačkoliv zadavatel v oznámení o zakázce pod bodem III. 2 Podmínky účasti stanovil, že pravost a stáří dokladů musí splňovat podmínky ustanovení 57 zákona. Uchazeč PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA tedy neprokázal ani splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. f) způsobem podle 53 odst. 2 písm. b) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. d) způsobem podle 57 odst. 1 zákona. Úřad však dodává, že podle rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 2/99 je zkoumání dalších důvodů vyloučení uchazeče za situace, kdy je alespoň jediný důvod oprávněný v tomto případě absence prohlášení uchazeče o vázanosti obsahem nabídky po dobu zadávací lhůty nadbytečné. Nabídka uchazeče IPH s. r. o., Děčín, (dále jen IPH ), neobsahuje prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Nabídka uchazeče tak není úplná ve smyslu 68 odst. 2 zákona. Tím, že komise nabídku nevyřadila a zadavatel uchazeče IPH nevyloučil z účasti v zadávacím řízení, zadavatel nedodržel postup stanovený v 71 odst. 10 zákona. Pro úplnost šetření uvádí Úřad zjištění, že uchazeč IPH v nabídce v návrhu smlouvy uvedl v rámci platebních podmínek: úhrada za plnění bude prováděna v české měně měsíčně na základě příslušné dílčí faktury..., ačkoliv zadavatel v oznámení o zakázce pod bodem III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky stanovil: čtvrtletní platby na základě zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací.... K těmto zjištěním viz také předchozí odstavec. Uchazeč JAPIS v nabídce v návrhu smlouvy stanovil platební podmínky tak, že fakturace měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací... a splatnost faktur je 14 dní od doručení, ačkoliv zadavatel v oznámení o zakázce pod bodem III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky stanovil čtvrtletní platby na základě zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací... splatnost faktur min. 21 dnů. Uchazeč tak nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v souvislosti s platebními podmínkami. Tím, že komise nabídku nevyřadila a zadavatel uchazeče JAPIS nevyloučil z účasti v zadávacím řízení, zadavatel nedodržel postup stanovený v 76 odst. 1 a 6 zákona. Uchazeč Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Teplice (dále jen VHS Teplice ), v nabídce v návrhu smlouvy stanovil platební podmínky tak, že úhrada za plnění bude prováděna měsíčně na základě příslušné dílčí faktury..., ačkoliv zadavatel v oznámení o zakázce pod bodem III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky stanovil čtvrtletní platby na základě zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací.... Uchazeč tak nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v souvislosti s platebními podmínkami. Tím, že komise nabídku nevyřadila a zadavatel uchazeče VHS Teplice nevyloučil z účasti v zadávacím řízení, zadavatel nedodržel postup stanovený v 76 odst. 1 a 6 zákona. 5

6 Úřad v souvislostech šetřeného případu konstatuje, že výše uvedené úkony zadavatele provedené v souvislosti s kontrolou úplnosti nabídek, posouzením kvalifikace a posouzením nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, by pokud by zadavatel výše uvedené nabídky hodnotil (jedná se o 6 z 9 podaných nabídek) mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, přičemž dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Podle 118 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, uloží Úřad zadavateli nápravné opatření. Úřad proto jako opatření k nápravě ruší podle 118 zákona následující úkony zadavatele: kontrolu úplnosti nabídek, provedenou ve smyslu 71 odst. 8 téhož zákona dne , o jejímž průběhu byl téhož dne sepsán protokol o otevírání obálek, posouzení prokázání splnění kvalifikace dodavatelů ze dne , provedené ve smyslu 59 téhož zákona, o jehož průběhu byl téhož dne pořízen dokument označený jako přehled splnění požadavků na zpracování nabídky. 2. Ke zvolenému způsobu hodnocení nabídek Podle 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Podle 78 odst. 1 zákona je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ekonomická výhodnost nabídky, nebo nejnižší nabídková cena. Podle odst. 3 a 4 téhož ustanovení zákona zvolí zadavatel základní hodnotící kritérium podle druhu a složitosti veřejné zakázky a uvede je v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Rozhodne-li se pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria, přičemž jim musí stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech. Podle 79 odst. 1 a 2 zákona provede hodnotící komise hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií uvedených v dokumentech podle 78 odst. 6 zákona. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky a stanovit jejich pořadí podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah. Vzhledem k tomu, že hodnocení nabídek je klíčovým prvkem v procesu výběru nejvhodnější nabídky, je mu přikládán zásadní význam, a to nejen ze strany dodržení formálního postupu, ale i co do objektivity hodnocení. Hodnocení musí být tudíž zadavatelem zpracováno dostatečně transparentně (musí být tedy průhledné a průkazné), tak aby bylo možno je následně přezkoumat. Z dokumentace zjistil Úřad následující skutečnosti. Zadavatel zvolil a v oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedl jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky, přičemž jako dílčí hodnotící kritéria stanovil v souladu s 78 odst. 6 zákona: výši nabídkové ceny (váha 60), záruční podmínky (váha 15), sankční podmínky (váha 15), dobu realizace (váha 10). Zadavatel následně, dopisem ze dne , v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám uchazečům sdělil, že se upřesňuje kritérium sankční podmínky, hodnoceny budou sankce za nedodržení termínu realizace. 6

7 V přehledné tabulce jsou uvedeny hodnoty, které v souvislosti s dílčím hodnotícím kritériem záruční podmínky uvedli uchazeči v nabídkách. Uchazeč údaje uvedené v návrhu smlouvy v nabídce uchazeče (doba záruky v měsících) HZ Plus 120, na dodaná technická zařízení, zařizovací předměty a technologie se vztahuje pouze záruka garantovaná výrobcem tohoto zařízení HAVI 60, u strojů a zařízení, u kterých jejich dodavatelé poskytují záruku kratší, platí tato kratší záruka, nejméně však 24 PRVNÍ IZOLAČNÍ 72 ALFA JAPIS 60, záruka za zařizovací předměty se řídí záručními listy výrobce VHS Teplice 60 na komunikace 84 na inženýrské sítě 120 na střechu 120 na budovu mimo zařizovací předměty 24 na zařizovací předměty HANZL a. s., Praha, 60 na stavební práce 36 na technologické dodávky (tj. dodávky s vlastním záručním listem) METALL QUATRO 60 spol. s r. o., Most, Skanska CZ a. s., Praha, 84 na stavební a montážní práce 36 na technologickou část min. 24 na zařízení, u nichž je záruční doba dána výrobcem, je-li vyšší, platí záruční doba uvedená výrobcem IPH 36 Pozn. Jak vyplývá ze zadávací dokumentace (výkazu výměr), jsou předmětem plnění mj. zařizovací předměty, vzduchotechnika (dodávka, vč. montáže, mj. digestoře, odvětrání kotelny a koupelen), plynová kotelna (dodávka, vč. montáže, mj. 2 stacionární plynové kotle, vč. ohřevu TUV), přípojky inženýrských sítí, komunikace, atd. V další přehledné tabulce jsou uvedeny hodnoty, které uvedli uchazeči v nabídkách v souvislosti s dílčím hodnotícím kritériem sankční podmínky. Uchazeč údaje uvedené v návrhu smlouvy v nabídce uchazeče HZ Plus HAVI PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA JAPIS VHS Teplice HANZL a. s., Praha, METALL QUATRO spol. s r. o., Most, Skanska CZ a. s., Praha, IPH 20 tis. Kč za každý den prodlení 300 tis. Kč za každý započatý den prodlení 0,05% za každý den prodlení 1 z ceny sjednané ve smlouvě za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20% z ceny dodávky 50 tis. Kč za každý započatý den prodlení, limit smluvních pokut činí 10% ceny díla 15 tis. Kč za každý den prodlení 300 tis. Kč za každý započatý den prodlení 200 tis. Kč za každý i započatý den prodlení, celková výše všech smluvních pokut je omezena 5% celkové ceny díla bez DPH 0,05 % za každý započatý den prodlení 7

8 Z uvedených přehledů kriteriálních hodnot vyplývá, že zadavatel v rámci podaných nabídek obdržel ke každému z těchto dílčích kritérií více údajů pro hodnocení. Z ustanovení 78 odst. 6 zákona, resp. 49 zákona, přitom vyplývá, že po lhůtě pro podání nabídek zadavatel nemůže zadávací podmínky, a tedy ani hodnotící kritéria, měnit. Zadavatel tedy musí hodnotit veškeré údaje uvedené uchazeči v nabídkách v souvislosti s těmito dílčími kritérii hodnocení. Pokud by tak neučinil, byl by jeho postup netransparentní a současně by mohl podstatně ovlivnit i výběr nejvhodnější nabídky. Výsledkem Úřadem uložených nápravných opatření je ve svém důsledku provedení nového transparentního posouzení a hodnocení nabídek. Je otázkou, zda reálně lze vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nové transparentní hodnocení nabídek na základě zadavatelem stanovených kritérií hodnocení vůbec provést. Úřad v této souvislosti poukazuje na závěry učiněné Úřadem ve správních řízení, vedených se zadavatelem jako jedním z účastníků řízení pod č. j. S093/2008 a S094/2008, ve kterých byly prošetřeny úkony zadavatele v zadávacích řízeních na veřejné zakázky Výstavba bytového domu B/30 a Výstavba bytového domu C/29 ). V uvedených zadávacích řízeních zadávacími podmínkami i obsahem nabídek shodných zadavatel nedokázal, a to ani opakovaně, transparentní hodnocení nabídek v souvislosti s předmětnými dílčími kritérii hodnocení provést. Úřad proto pro případ, že by zadavatel dospěl k závěru, že takové hodnocení nabídek možné není (čemuž nasvědčují případy řešené pod č.j. S093/2008 a S094/2008), zadavatele upozorňuje na možnost uvedenou v 84 odst. 2 písm. e) zákona, na základě které může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pokud se v jeho průběhu vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 4. K námitkám uchazeče HZ-PLUS Podle 111 odst. 1 až 3 zákona zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od jejich obdržení odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. O podaných námitkách a rozhodnutí o nich zadavatel bezodkladně písemně informuje všechny uchazeče. Podle dokumentace obdržel uchazeč HZ-PLUS rozhodnutí zadavatele o svém vyloučení dne Uchazeč dopisem ze dne podal proti tomuto rozhodnutí námitky, které zadavatel podle razítka podatelny obdržel dne Zadavatel však o podaných námitkách uchazeče nerozhodl. Na žádost Úřadu v této věci (viz usnesení k zahájení správního řízení ze dne , kterým si od zadavatele vyžádal doplnění dokumentace o rozhodnutí zadavatele o námitkách, včetně dokladů potvrzujících jeho doručení, zadavatel dokumentaci nedoplnil a ve stanovisku ze dne pouze uvedl, že k informaci stěžovatele HZ-PLUS, že zadavatel nerozhodl o námitce o jeho vyloučení, uvádí, že při ústním jednání stěžovatel prohlásil, že ať zadavatel rozhodne o podané námitce jakýmkoliv způsobem, stěžovatel se stejně odvolá k Úřadu, což také učinil. Jak vyplývá z uvedených zjištění, zadavatel nedodržel postup stanovený v 111 odst. 1 zákona tím, že nepřezkoumal podané námitky a neodeslal stěžovateli odůvodněné písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv. V souvislostech šetřeného zadávacího řízení však Úřad uvedené úkony zadavatele neposoudil jako postup, který by podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky (mj. i proto, že vyloučení uchazeče HZ-PLUS bylo oprávněné, k tomu viz bod 1. odůvodnění), a účelu podání námitek, tj. přezkoumání postupu zadavatele bylo dosaženo. K argumentům zadavatele Úřad doplňuje, 8

9 že dotazem u uchazeče HZ-PLUS ověřil, a tento dopisem ze dne písemně potvrdil, že podání podnětu nebylo podáním návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele. 5. K nákladům řízení Podle 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle 118 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách stanoví v 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši ,-- Kč. Podle 119 odst. 3 zákona však lze z důvodů zvláštního zřetele hodných od uložení povinnosti nahradit náklady řízení podle odst. 2 zcela nebo zčásti upustit. Úřad současně s tímto správním řízením vede z vlastního podnětu čtyři správní řízení, a to pod č. j. S093/2008, S094/2008, S118/2008 a S122/2008, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejných zakázkách Výstavba bytového domu B/30, Výstavba bytového domu C/29, Výstavba bytového domu D/28 a Výstavba bytového domu A/31, majících obdobný předmět plnění a okruh uchazečů. Rovněž předmět šetření Úřadu je ve všech těchto správních řízení prakticky stejný, tedy posouzení postupu zadavatele při posouzení a hodnocení nabídek. Vzhledem k těmto skutečnostem Úřad zvažoval možnost tato správní řízení spojit do jednoho správního řízení. V takovém případě by zadavatel hradil náklady řízení pouze v souvislosti s tímto jedním správním řízením. Po zvážení situace však Úřad ke spojení správních řízení nepřistoupil, a to z důvodu, že by v takovém případě musel účastníkům řízení nově stanovit, resp. přiměřeně prodloužit lhůty ve správním řízení (podněty k přezkoumání postupu zadavatele nebyly podány ve stejnou dobu), což by vedlo pouze k prodloužení řízení. Aby tak Úřad dodržel zásadu uvedenou v 6 odst. 2 správního řádu, podle které postupuje správní orgán tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady (v případě spojení správních řízení v jedno, by náklady zadavatele spojené s úhradou řízení byly vztaženy pouze k jednomu správnímu řízení), Úřad od povinnosti zadavatele uhradit náklady řízení ve třech z těchto čtyř správních řízeních, z uvedených důvodů, ve smyslu 119 odst. 3 zákona zcela upustil. Zadavatel tedy uhradí náklady řízení pouze jedenkrát, a to v rámci správního řízení vedeného pod č.j. S093/2008. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis. Mgr. Jindřiška Koblihová II. místopředsedkyně ÚOHS pověřená řízením sekce veřejných zakázek 9

10 Obdrží: Město Košťany, Teplická 297, Košťany Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce 10

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2009 *uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Č. j. ÚOHS-S332/2008/VZ-334/2009/520/ABr V Brně dne 27. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona

Více

Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007

Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007 Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., ve

Více

Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM V Brně dne 2. října 2008

Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM V Brně dne 2. října 2008 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R180/2008/02-1837/2009/310/ASc ze dne 12.2.2009. Obě rozhodnutí nabyla právní moci dne 18.2.2009. Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 *UOHSX004H5OE* UOHSX004H5OE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Č.j. S322/2007/VZ-22722/2007/510-če V Brně dne 5. prosince 2007

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Č.j. S322/2007/VZ-22722/2007/510-če V Brně dne 5. prosince 2007 Stránka č. 1 z 7 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.12.2007.j. S322/2007/VZ-22722/2007/510-če V Brně dne 5. prosince 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 *UOHSX00480JB* UOHSX00480JB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 *uohsx003b5az* UOHSX003B5AZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0121/2016/VZ-16260/2016/543/MPr Brno: 15. dubna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0121/2016/VZ-16260/2016/543/MPr Brno: 15. dubna 2016 *UOHSX0087TTR* UOHSX0087TTR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0121/2016/VZ-16260/2016/543/MPr Brno: 15. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s690/2012/vz-728/2013/511/mfl Brno 11. ledna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s690/2012/vz-728/2013/511/mfl Brno 11. ledna 2013 *UOHSX004SCIW* UOHSX004SCIW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s690/2012/vz-728/2013/511/mfl Brno 11. ledna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti:

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti: Č.j.: S 113/01-152/3032/01-Te V Brně 24. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.6.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004YPAB* UOHSX004YPAB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S74/2013/VZ-17882/2013/514/MKr Brno 18.září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011 *uohsx003rngv* UOHSX003RNGV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014 *UOHSX005W54A* UOHSX005W54A USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004GLQD* UOHSX004GLQD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.10.2013 Č. j.: ÚOHS-S49/2012/VZ-15346/2012/512/ABr Brno 13. září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 *UOHSX004RWFS* UOHSX004RWFS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 8. 2012 podaném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012 *UOHSX003ZFUL* UOHSX003ZFUL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Nabylo právní moci dne 18.5.2007 Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0059MMS* UOHSX0059MMS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S318/2013/VZ-2272/2014/512/DMa Brno 31. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne

Rozhodnutí nabylo právní moci dne Stránka č. 1 z 6 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.12.2007. Č.j. S317/2007/VZ-21250/2007/510-če V Brně dne 5. prosince 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005ERJF* UOHSX005ERJF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí Brno 18. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S149/2010/VZ-10544/2010/530/JNe V Brně dne: 23. července 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S149/2010/VZ-10544/2010/530/JNe V Brně dne: 23. července 2010 *uohsx001uehc* UOHSX001UEHC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S149/2010/VZ-10544/2010/530/JNe V Brně dne: 23. července 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012 *UOHSX0047S3G* UOHSX0047S3G ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006

Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.8.2006. Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 *UOHSX003JN70* UOHSX003JN70 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007

Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007 Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve správním řízení zahájeném dne

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013 *UOHSX00596R7* UOHSX00596R7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2002 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011 *UOHSX003HK86* UOHSX003HK86 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 *UOHSX002X386* UOHSX002X386 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 *UOHSX00431EM* UOHSX00431EM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068VL2* UOHSX0068VL2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S537,538/2014/VZ-20853/2014/532/MOn Brno 2. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 *UOHSX004D9WY* UOHSX004D9WY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S413/2010/VZ-574/2011/520/NGl V Brně dne: 18. ledna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S413/2010/VZ-574/2011/520/NGl V Brně dne: 18. ledna 2011 *UOHSX003DGXX* UOHSX003DGXX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S413/2010/VZ-574/2011/520/NGl V Brně dne: 18. ledna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) jako

Více

Č.j.: S399/2007/VZ-04969/2008/540/PV V Brně dne 6. března 2008

Č.j.: S399/2007/VZ-04969/2008/540/PV V Brně dne 6. března 2008 Č.j.: S399/2007/VZ-04969/2008/540/PV V Brně dne 6. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S187/2010/VZ-15236/2010/520/EMa V Brně dne: 25.1.2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S187/2010/VZ-15236/2010/520/EMa V Brně dne: 25.1.2011 *uohsx0037s6i* UOHSX0037S6I USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S187/2010/VZ-15236/2010/520/EMa V Brně dne: 25.1.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011 *UOHSX003F3WV* UOHSX003F3WV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003

Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003 Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 5.3.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008

Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008 Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 *UOHSX005Q4QL* UOHSX005Q4QL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 6. 2009. rozhodl takto:

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 6. 2009. rozhodl takto: Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 6. 2009 *uohsx00192nf* UOHSX00192NF Č. j. ÚOHS-S101/2009/VZ-5942/2009/510/HOd V Brně dne 18. května 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

A.M.O.S. DESIGN s. r. o., IČ 63479982, se sídlem Beethovenova 641/9, 601 05 Brno, za niž jedná Ing. arch. Vladimír Ambroz, jednatel společnosti,

A.M.O.S. DESIGN s. r. o., IČ 63479982, se sídlem Beethovenova 641/9, 601 05 Brno, za niž jedná Ing. arch. Vladimír Ambroz, jednatel společnosti, Č. j. S041/2008/VZ-03502/2008/540-MČ Brně dne 17. února 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.6.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č.j. S 47/99-150/1255/99-Št V Brně dne 8. června 1999

Č.j. S 47/99-150/1255/99-Št V Brně dne 8. června 1999 Č.j. S 47/99-150/1255/99-Št V Brně dne 8. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21.4.1999 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

Č. j. VZ/S231/05-151/5836/05-če V Brně dne 6. února 2006

Č. j. VZ/S231/05-151/5836/05-če V Brně dne 6. února 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.2.2006 Č. j. VZ/S231/05-151/5836/05-če V Brně dne 6. února 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 18.11.2005 podle 96 odst. 2 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j. S397/2006-00009/2007/550-OŠ V Praze dne 5.2.2007

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j. S397/2006-00009/2007/550-OŠ V Praze dne 5.2.2007 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j. S397/2006-00009/2007/550-OŠ V Praze dne 5.2.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OHLH* UOHSX005OHLH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S621/2013/VZ-680/2014/531/MTo Brno 13. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004H2PU* UOHSX004H2PU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s253/2012/vz-17947/2012/514/mpr Brno 24. září 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999

Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999 Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.1.1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 *UOHSX005WAMT* UOHSX005WAMT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.9.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 *UOHSX00658ZO* UOHSX00658ZO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 13. 2. 2014, doručeném

Více

Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001

Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001 Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 11. 2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 *UOHSX004YEZZ* UOHSX004YEZZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005R7CL* UOHSX005R7CL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S43/2014/VZ-7641/2014/524/ZKu Brno 9. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j.: S255/2007-00321/2007/550-OŠ V Praze dne 25.10.2007

Č. j.: S255/2007-00321/2007/550-OŠ V Praze dne 25.10.2007 Č. j.: S255/2007-00321/2007/550-OŠ V Praze dne 25.10.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., ve správním

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne

Více

Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007

Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007 Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.,

Více

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 10. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX003TR2B* UOHSX003TR2B PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R198/2011/VZ-16077/2011/310/JSl V Brně dne: 13. října 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 24. 8.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S237/2010/VZ-12306/2010/540/VKu V Brně dne 13. prosince 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S237/2010/VZ-12306/2010/540/VKu V Brně dne 13. prosince 2010 *UOHSX002WPAZ* UOHSX002WPAZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S237/2010/VZ-12306/2010/540/VKu V Brně dne 13. prosince 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010 *UOHSX002VZFP* UOHSX002VZFP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) příslušný

Více

*uohsx001gacv* UOHSX001GACV

*uohsx001gacv* UOHSX001GACV Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 12. 2009. *uohsx001gacv* UOHSX001GACV Č. j. ÚOHS-S163/2009/VZ-14252/2009/530/SWa V Brně dne 8. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S274/2011/VZ-17615/2011/520/JHl V Brně dne: 23. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S274/2011/VZ-17615/2011/520/JHl V Brně dne: 23. února 2012 *UOHSX003VBGR* UOHSX003VBGR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S274/2011/VZ-17615/2011/520/JHl V Brně dne: 23. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 *UOHSX0063SQR* UOHSX0063SQR PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 9. 2013

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0043SV0* UOHSX0043SV0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S52/2012/VZ-4178/2012/510/ASh V Brně dne: 20. 4. 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006 R063 ze dne 4. 12. 2006 nabylo právní moci dne 7. prosince 2006 - změna - zrušeno, Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007GAAB* UOHSX007GAAB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0300/2009/VZ-30335/2015/513/IHl Brno 25. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s201/2012/vz-18881/2012/513/jne V Brně dne 8. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s201/2012/vz-18881/2012/513/jne V Brně dne 8. října 2012 *UOHSX004FVN7* UOHSX004FVN7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s201/2012/vz-18881/2012/513/jne V Brně dne 8. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 *UOHSX0056KU5* UOHSX0056KU5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu, doručeném Úřadu dne 6.

Více

Č.j.: S169/2006-13134/2006/510-MO V Brně dne 27. července 2006

Č.j.: S169/2006-13134/2006/510-MO V Brně dne 27. července 2006 V Brně dne 27. července 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005

Více

Č. j. S 173/01-151/4237/01-SP V Brně dne 19. října 2001

Č. j. S 173/01-151/4237/01-SP V Brně dne 19. října 2001 Č. j. S 173/01-151/4237/01-SP V Brně dne 19. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.8.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007

ROZHODNUTÍ. Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, jejímž jménem jedná PharmDr. Martin Beneš, ředitel

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, jejímž jménem jedná PharmDr. Martin Beneš, ředitel Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 5. 2008 Č. j. S084/2008/VZ-08370/2008/510/Od V Brně dne 22. dubna 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S309/2010/VZ-4826/2011/530/JWe V Brně dne: 4. dubna 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S309/2010/VZ-4826/2011/530/JWe V Brně dne: 4. dubna 2011 *UOHSX003HZYN* UOHSX003HZYN USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S309/2010/VZ-4826/2011/530/JWe V Brně dne: 4. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávání veřejných zakázek OBEC VELKÉ BŘEZNO

Zadávání veřejných zakázek OBEC VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO 2/2016 Systém přípravy a průběhu zadávání veřejných zakázek na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti.

Více

Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001

Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001 Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29. 12. 2000 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S581/2012/VZ-10507/2013/521/SWa Brno 6. června 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S581/2012/VZ-10507/2013/521/SWa Brno 6. června 2013 *UOHSX004QDWH* UOHSX004QDWH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S581/2012/VZ-10507/2013/521/SWa Brno 6. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j.: S285/2008/VZ-22463/2008/510/chm V Brně dne 7. ledna 2009

Č. j.: S285/2008/VZ-22463/2008/510/chm V Brně dne 7. ledna 2009 Č. j.: S285/2008/VZ-22463/2008/510/chm V Brně dne 7. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00421R6* UOHSX00421R6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S271/2011/VZ-2792/2012/520/DŘí V Brně dne: 9. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S393/2011/VZ-12342/2012/540/IMa V Brně dne 2. července 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S393/2011/VZ-12342/2012/540/IMa V Brně dne 2. července 2012 *UOHSX004CH07* UOHSX004CH07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S393/2011/VZ-12342/2012/540/IMa V Brně dne 2. července 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 As 202/2014-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Petra Mikeše

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec

VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec I. Úvodní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 1.2.

Více

Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000

Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000 Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.8.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000

Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000 Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.2.2000 podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX003W67M* UOHSX003W67M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S290/2011/VZ-18422/2011/520/DŘí V Brně dne: 5. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001

Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001 Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19. 9. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0062SOE* UOHSX0062SOE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S149/2014/VZ-13985/2014/524/MKd Brno 2. července 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005V2DZ* UOHSX005V2DZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S114/2014/VZ-11246/2014/513/RNi Brno 27. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 4. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S362/2006-20727/2006/550-OŠ V Praze dne 20.12.2006

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S362/2006-20727/2006/550-OŠ V Praze dne 20.12.2006 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S362/2006-20727/2006/550-OŠ V Praze dne 20.12.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 *UOHSX005JG95* UOHSX005JG95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více