S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s."

Transkript

1 S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Popice Charlese Sealsfielda, o.s. (d{le jen Sdružení). Popice č. 56, Znojmo. Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným nevl{dním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle z{kona č. 83 / 1990 Sb. o sdružov{ní občanů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení je pr{vnickou osobou podle českého pr{va. Čl. 3 Základní cíle sdružení 1) Oprava rodného domu spisovatele Charlese Sealsfielda (Karla Postla), Popice u Znojma č.p. 56, vybudov{ní jeho muzea. 2) Organizační zajištění provozu rodného domu Ch. Sealsfileda. 3) Propagace osoby a díla Ch. Sealsfielda. 4) Podpora rozvoje obce Popice jako místa pro kvalitní bydlení občanů a celé oblasti z hlediska rozvoje turistického ruchu a služeb. 5) Ochrana přírody a krajiny v obci a jejím okolí. Čl. 4 Formy činnosti sdružení 1) Podílet se na organizačním zajištění a koordinaci opravy a vybudov{ní muzea Ch. Sealsfielda. 2) Zajišťovat provoz rodného domu Ch. Sealsfileda muzea, výstavních prostor, společenské místnosti, vinotéky. 3) Propagovat osobu a dílo Ch. Sealsfielda - poř{d{ní semin{řů a předn{šek. 4) Propagovat provoz muzea, vyd{vat let{čky a publikace. 5) Podílet se na hled{ní sponzorů, kteří budou mít z{jem investovat do provozu a rozvoje are{lu rodného domu spisovatele.

2 6) Organizovat akce zaměřené na podporu vzdělanosti a zlepšov{ní mezilidských vztahů a komunikaci mezi občany st{tů EU. 7) Podporovat rozvoj obce Popice a celé oblasti především z hlediska rozvoje turistického ruchu a služeb. 8) Podporovat rozvoj obce Popice jako místa pro kvalitní bydlení občanů zlepšov{ní infrastruktury, životního prostředí, informovanosti občanů, společenského života v obci apod. 9) Aktivně se podílet na ochraně přírody a krajiny v obci a jejím okolí. 10) Spolupracovat s N{rodním parkem Podyjí. Čl. 5 Členství ve sdružení 1) Členem sdružení může být fyzick{ osoba starší 18 let, kter{ souhlasí s cíly sdružení. 2) Členství ve sdružení vznik{ na z{kladě schv{lení písemné přihl{šky výborem. 3) Přijetí za člena sdělí uchazeči výbor písemně, členství vznik{ dnem přijetí za člena. 4) Dokladem o členství je potvrzení vydané tímto výborem. 5) Členství ve sdružení zanik{: doručením písemného ozn{mení člena o tom, že vystupuje výboru úmrtím člena z{nikem vyloučením člena sdružení výborem v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí porušuje tyto stanovy, v případě dlouhodobého nez{jmu člena o činnost občanského sdružení jeho vyloučením z tohoto a to dnem, kdy o tomto vyloučení rozhodne výbor. Čl. 6 Práva a povinnosti členů sdružení 1) Pr{va členů: účastnit se jedn{ní členské schůze, předkl{dat n{vrhy, podněty a připomínky org{nům podílet se na praktické činnosti sdružení. 2) Povinnosti členů: dodržovat stanovy, plnit usnesení org{nů

3 aktivně h{jit z{jmy dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat ž{dné kroky, které by byly v rozporu se z{jmy účastnit se jedn{ní org{nů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich pr{ce svědomitě vykon{vat funkce v org{nech sdružení. Čl. 7 Organizační uspořádání Strukturu sdružení tvoří: 1) člensk{ schůze, 2) výbor, 3) předseda. 1) Členská schůze je nejvyšším org{nem sdružení - je to schůze všech jeho členů, kter{ se sch{zí nejméně jednou ročně, schůze je usn{šeníschopn{, účastní-li se zased{ní nadpoloviční většina všech členů každý člen m{ jeden hlas, hlasy všech členů jsou si rovné, n{vrh rozhodnutí členské schůze se přijím{ hlasov{ním; rozhodnutí je přijato, pokud je pro n{vrh nadpoloviční většina přítomných členů (hlasů), rozhodnutí o změně stanov vyžaduje pro přijetí souhlas nadpoloviční většiny všech členů občanského sdružení a z{roveň nadpoloviční většiny členů výboru, z{pis podepisuje předseda a jeden z členů výboru jako ověřovatel, je k nahlédnutí všem členům u předsedy, m{ n{sledující pravomoci: o projedn{v{ jedenkr{t ročně zpr{vu předsedy o činnosti občanského sdružení v uplynulém období, o projedn{v{ výroční zpr{vu pověřeného člena sdružení o hospodaření občanského o projedn{v{ a schvaluje pl{n budoucích aktivit a úkolů občanského o schvaluje rozpočet občanského o spolurozhoduje o změně stanov.

4 2) Výbor je výkonným org{nem občanského které zastupuje navenek, tvoří jej zakl{dající členové občanského sdružení a kooptovaní členové tohoto rozhodnutí o kooptaci člena do výboru vyžaduje pro přijetí souhlas nadpoloviční většiny všech členů výboru, za člena výboru může být kooptov{n jen člen občanského který s kooptací souhlasí, je usn{šeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, rozhoduje na z{kladě hlasov{ní; rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů rozhodnutí o změně stanov vyžaduje pro přijetí souhlas nadpoloviční většiny všech členů občanského sdružení a z{roveň nadpoloviční většiny všech členů výboru, m{ n{sledující pravomoci: o volí ze svých členů předsedu a odvol{v{ jej, o svol{v{ nejméně jedenkr{t ročně členskou schůzi, o rozhoduje o přijetí nového člena, o rozhoduje o kooptaci člena občanského sdružení do Výboru, o rozhoduje o vyloučení člena občanského o rozhoduje o zrušení občanského o spolurozhoduje o změně stanov, o koordinuje činnost občanského o zpracov{v{ podklady pro jedn{ní a rozhodnutí členské schůze, o pověřuje člena Výboru kontrolou a evidencí hospodaření občanského sdružení. 3) Předseda předseda je vždy členem výboru, předsedu volí ze svých členů výbor a též jej odvol{v{, předseda je ze své činnosti odpovědný výboru, m{ n{sledující pravomoci: o přijím{ zaměstnance do pracovněpr{vního vztahu, o řídí činnost sdružení a je jeho statut{rním z{stupcem, o může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena výboru, o odpovíd{ za hospodaření sdružení a vedení veškeré předepsané evidence, o spravuje účet občanského sdružení a rozhoduje o použití finančních prostředků na tomto účtu, o svol{v{ jedn{ní členské schůze a výboru.

5 Čl. 8 Hospodaření sdružení 1) Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými pr{vními předpisy 2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňov{ní cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov. 3) Prostředky na svoji činnost sdružení získ{v{ o z členských příspěvků, jejichž výši schvaluje člensk{ schůze, o z grantů, dotací, darů a příspěvků pr{vnických a fyzických osob, o příspěvků z veřejných rozpočtů. 4) Prostředky jsou použív{ny na krytí o administrativně-spr{vních a provozních výdajů org{nů o služeb a prací nutných k činnosti o zlepšov{ní a zhodnocov{ní majetku sdružení. 5) Za celkové hospodaření odpovíd{ předseda sdružení. Po skončení hospod{řského roku pod{v{ předseda výboru vyúčtov{ní ke kontrole. Zpr{vu o výsledku hospodaření předkl{d{ výbor členské schůzi k odsouhlasení. Čl. 9 Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení 1) Sdružení zanik{, pokud se pro jeho z{nik vysloví nadpoloviční většina členů výboru. 2) Ze všech ostatních důvodů, které stanoví z{kon. 3) V případě z{niku Sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schv{len{ členskou schůzí, jeho zbývající majetek bude po provedené likvidaci rozdělen rovným dílem mezi členy sdružení. Čl. 10 Závěrečná ustanovení 1) Tyto stanovy byly schv{leny na ustavující členské schůzi dne ) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně z{vazné pr{vní předpisy.

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení 1) Název sdružení je: Thilisar o.s. (dále jen sdružení) 2) Sídlem sdružení je: Žerotínov 312/13 78901 Zábřeh

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více