VŠEOBECNÁ SPRÁVA. Změny 10/2006 až 8/2008 USTANOVENÍ ZÁKONA SPECIFIKACE ČINNOSTI DLE USTANOVENÍ ZÁKONA PŮSOBNOST CHARAKTER ČINNOSTI PRÁVNÍ NORMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÁ SPRÁVA. Změny 10/2006 až 8/2008 USTANOVENÍ ZÁKONA SPECIFIKACE ČINNOSTI DLE USTANOVENÍ ZÁKONA PŮSOBNOST CHARAKTER ČINNOSTI PRÁVNÍ NORMA"

Transkript

1 Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k VÝŇATEK Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k VÝŇATEK říloha č. zadávací dokumentace VŠEOBECNÁ SRÁVA RÁVNÍ NORMA č. 325/999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/99 Sb., o olicii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) č. 326/999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů SECIFIKACE DLE ŮSOBNOST CHARAKTER 89 odst. 2 Výkon funkce opatrovníka nezletilé osoby bez doprovodu, která je občanem jiného státu a je v obci hlášena k pobytu, pokud se na územíčr nezdržuje příbuzný nezletilé osoby bez doprovodu nebo nelze funkcí opatrovníka pověřit takovou osobu, ani jinou vhodnou fyzickou nebo právnickou osobu. 89 odst. 2 Výkon přenesené působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s podle 06 odst odst. 3 ovinnost živnostenského úřadu neprodleně písemně oznámit policii vydání nebo odebrání živnostenského listu cizinci. ovinnost obecního úřadu obce s a pověřeného obecního úřadu neprodleně písemně oznámit policii, že se občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na území stal neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče, systému příspěvku na péči nebo systému pomoci v hmotné nouzi. 06 odst. 3 Výkon přenesené působnosti stanovené obecním úřadům obcí s a pověřeným obecním úřadům podle věty první tohoto ustanovení. 06 odst. 4 ovinnost orgánu pomoci v hmotné nouzi neprodleně písemně oznámit policii, že úhrnný měsíční příjem rezidenta jiného členského státu Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, a společně s ním posuzovaných osob [ 42c odst. 3 písm. c)], nedosahuje částky živobytí společně posuzovaných osob. 5a odst. 5 řijímání kopie vydaného náhradního cestovního dokladu EU vydaného občanovi ČR zastupitelským úřadem. č. 273/200 Sb., o 6 odst. 8 právech příslušníků lnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků národnostních menšin a romské komunity do společnosti ve správním obvodu. o změně některých 3a Výkon přenesené působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s podle zákonů č. 328/999 Sb., o občanských průkazech 4 odst. 4 odst. 4 Vydávání občanského průkazu občanům s trvalým pobytem ve správním obvodu obce s obecním úřadem obce s, ve městech Brno, Ostrava a lzeň magistráty těchto měst, v hlavním městě raze úřady městské části určenými Statutem hlavního města rahy (dále jen obecní úřad obce s ). řijímání žádostí občanů o jeho vydání bez ohledu na jeho trvalý pobyt a jejich postupování příslušnému obecnímu úřadu obce s ; kontrola správného vyplnění žádosti a odstranění rozporů v údajích uvedených v žádosti v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému evidence občanských průkazů. OV pobyt cizinců a azyl OST působnost obce OV pobyt cizinců a azyl 0/2006 až OV pobyt cizinců a azyl OST působnost obce OV pobyt cizinců a azyl OV pobyt cizinců a azyl OV národnostní menšiny OST působnost obce OV občanský průkaz OV občanský průkaz /

2 Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k VÝŇATEK RÁVNÍ NORMA SECIFIKACE DLE ŮSOBNOST CHARAKTER č. 325/999 Sb., o azylu 4 odst. 5 Vyhotovování občanského průkazu; předávání občanského průkazu občanovi u obecního úřadu obce s, který občan uvedl v žádosti, jinak u příslušného obecního úřadu obce s. 4 odst. 7 rovádění namísto MV digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu pro účely vydání občanského průkazu a vedení údajů v evidenci občanských průkazů, pokud to umožňují technické podmínky. 5 odst. Ověřování státního občanství občana u příslušného úřadu obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání prvního občanského průkazu, na žádost zákonného zástupce občana nebo občana, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po dovršení 5 let věku, nemá-li doklad o státním občanství. OV občanský průkaz OV občanský průkaz OV občanský průkaz 8 odst. 3 ředávání vyhotovených občanských průkazů občanům obecním úřadem obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje ze závažných důvodů, a po jejich předání provedení znehodnocení dosavadního občanského průkazu občana nebo jeho potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů OV občanský průkaz zapisovaných do občanského průkazu a zaslání uvedených dokladů obecnímu úřadu obce s příslušnému k vydání občanského průkazu k likvidaci, zároveň s podepsanou žádostí. 9 odst. 2 Vydávání potvrzení o občanském průkazu. OV občanský průkaz odst. 2 Rozhodování o skončení platnosti občanského průkazu v případech stanovených zákonem. OV občanský průkaz 2 odst. 2 odst. 2 Oddělování vyznačené části občanského průkazu, nastane-li změna skutečností, které se týkají povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu, v případě změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení, změny rodinného stavu, nebo změny rodného čísla. OV občanský průkaz Vydávání občanovi čísla potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. OV občanský průkaz 2 odst. 2 Oznamování čísla vydaného potvrzení a další údaje, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal. 2 odst. 2 řijímání čísla potvrzení matričního úřadu vydaného v souvislosti se změnou skutečností podle odst.. 4 odst. písm. b) řijímání ohlášení o tom, že došlo k poškození, zničení, ztrátě, odcizení a zneužití občanského průkazu. 4 odst. písm. d) řijímání občanského průkazu od občana, který ukončil trvalý pobyt na územíčr, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně. OV občanský průkaz EVI občanský průkaz EVI občanský průkaz 0/2006 až OV občanský průkaz 4 odst. písm. e) řijetí dosavadního občanského průkazu, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, pokud OV občanský průkaz byly vydány, při vydání nového občanského průkazu. 4 odst. písm. f) Vyzývání občana, aby se dostavil za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu. OV občanský průkaz 5 odst. řijímání nalezených občanských průkazů a potvrzení. OV občanský průkaz 5 odst. 2 řijímání občanského průkazu zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého. OV občanský průkaz 5 odst. 3 řijímání občanského průkazu občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti OV občanský průkaz k právním úkonům. 6 odst. řijímání občanského průkazu do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu občana v zahraničí. OV občanský průkaz 6 odst. 2 Oprávnění zadržet občanovi neplatný občanský průkaz nebo průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným; a zároveň vydání potvrzení o občanském průkazu. OV občanský průkaz 2 /

3 Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k VÝŇATEK RÁVNÍ NORMA č. 325/999 Sb., o azylu 6 odst. 2 SECIFIKACE DLE ŮSOBNOST CHARAKTER Zaslání zadrženého občanského průkazu obecnímu úřadu obce s, který občanský průkaz vydal, spolu s oznámením čísla vydaného povržení občanovi. 6 odst. 2 řijímání obecním úřadem obce s, který občanský průkaz vydal, zadrženého občanského průkazu od matričního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo olicie ČR. 6 odst. 3 ovinnost plnit obdobně povinnosti uvedené v odstavci 2 úřadem, jemuž občan odevzdal občanský průkaz, protože ukončil trvalý pobyt na území ČR, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, nebo jej odevzdal podle 5. 6 odst. 4 Vydávání potvrzení o občanském průkazu držiteli, který ohlásil ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu. 6 odst. 4 Oznámení této skutečnosti obecnímu úřadu obce s příslušnému k vydání občanského průkazu. 6 odst. 4 řijímání oznámení obecního úřadu obce s a matričního úřadu o této skutečnosti a o vydání potvrzení. 6 odst. 5 a 6 řijímání obecním úřadem obce s příslušným k vydání občanského průkazu oznámení olicie ČR o ohlášeném odcizení občanského průkazu a jeho čísle a o nalezeném občanském průkazu nebo potvrzení. 6a odst. 2 Rozhodování v řízení o přestupcích na úseku občanských průkazů ( 6a odst. ) v prvním stupni. 7 odst. 4 Zpracovávání pro MV údajů vedených v evidenci občanských průkazů, s výjimkou údajů podle odstavce 3. 7 odst. 6 Vedení přehledu údajů o občanských průkazech, které obecní úřad obce s vydal, a jejich držitelích. 7 odst. 8 Oprávnění využívat pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů údaje z informačního systému evidence obyvatel. 8 oskytování údajů z evidence občanských průkazů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou ječr vázána, a to v rozsahu tímto zvláštním právním předpisem vymezeném. 8a odst. oskytování občanovi staršímu 5 let údajů, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazu, a to na základě písemné žádosti (jednou za rok bezplatně). OV občanský průkaz OV občanský průkaz 0/2006 až OV občanský průkaz OV občanský průkaz OV občanský průkaz EVI občanský průkaz EVI občanský průkaz OV správní trestání OV občanský průkaz EVI občanský průkaz RA občanský průkaz OV občanský průkaz OV občanský průkaz 8a odst. rovedení záznamu o datu a hodině výdeje poskytnutých údajů. OV občanský průkaz 20 odst. ovinnost úředníků obecního úřadu s zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při svéčinnosti v souvislosti s prováděním zákona nebo v OV občanský průkaz přímé souvislosti s ním. 23 odst. 3 řijímání žádosti o zpětvzetí žádosti o vydání občanského průkazu. OV občanský průkaz 23a Výkon přenesené působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s, úřadu městské části hlavního města rahy, magistrátu měst Brna, Ostravy a lzně podle OST působnost obce 24a Oprávnění vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti rok po předchozím souhlasu MV, jestliže a) došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, b) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, c) občané potřebují vydat občanský průkaz ve lhůtě kratší než 30 dnů v souvislosti s výkonem volebního práva. 24b odst. Vydávání z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti měsíc od data vydání, a to bez předchozího souhlasu ministerstva. OV občanský průkaz OV občanský průkaz 3 /

4 Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k VÝŇATEK RÁVNÍ NORMA č. 325/999 Sb., o azylu 25 odst. 2 č. 329/999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/99 Sb., o olicii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) SECIFIKACE DLE ŮSOBNOST CHARAKTER ovinnost oddělit u občanského průkazu vydaného do 30. dubna 993 pravý horní roh předních desek a u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, levý dolní roh, dojde-li ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. 0/2006 až OV občanský průkaz 0 odst. 4 rovádění změny a doplnění údajů v cestovním dokladu. OV cestovní doklady 2 odst. a 2 Vydávání cestovních pasů obecním úřadem obce s, v hlavním městě raze úřadem městské části určený Statutem hlavního města rahy, a v městech Brno, Ostrava a lzeň OV cestovní doklady magistráty těchto měst. 2 odst. 3 Oprávnění provádět namísto MV digitální zpracování podpisu a fotografie občana pro účely vydání cestovního pasu a vedení údajů v informačním systému evidence cestovních dokladů obecním úřadem obce s, který vydává cestovní pas podle odstavce, OV cestovní doklady pokud to umožňují technické podmínky. 5 odst. 2 otvrzování zastupitelskému úřadu správnosti či upřesnění údajů uváděných na žádosti o vydání cestovního průkazu nebo sdělení doplňujících údajů, pokud občan nemůže příslušnými doklady OV cestovní doklady prokázat pravdivost těchto údajů. 5a Vydávání potvrzení správnosti či upřesnění údajů uváděných na žádosti o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie na žádost zastupitelského úřadu. OV cestovní doklady 6 Vydávání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy. OV cestovní doklady 9 odst. řijímání žádosti o vydání cestovního dokladu a žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu. OV cestovní doklady 9 odst. 2 řijímání žádosti jedná-li se o cestovní pas, cestovní průkaz nebo jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy mimo místo trvalého pobytu občana. OV cestovní doklady 20 odst. 2 Vyřizování žádosti o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. OV cestovní doklady 2 odst. 3 Zastavení řízení, pokud osoba oprávněná podat žádost neprokáže ve lhůtě stanovené rozhodnutím o přerušení řízení pravdivost údajů požadovaných v žádosti nebo nepředloží OV cestovní doklady podklady pro jejich zjištění. 2a odst. ořizování biometrických údajů. OV cestovní doklady 2a odst. 2 Digitalizace pořízených údajů o zobrazení obličeje pro účely vedení údajů v evidenci cestovních dokladů a zpracování tištěné podoby občana v cestovních dokladu a vložení do nosiče dat. OV cestovní doklady 2b Kontrola funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, při zjištění nefunkčnost vrácení neprodleně cestovního dokladu MV. OV cestovní doklady 22 odst. 2 Vydávání cestovních dokladů žadatelům. OV cestovní doklady 22 odst. 3 Ověření na žádost správnosti osobních údajů uvedených ve vydávaném cestovním dokladu, funkčnosti nosiče dat s biometrickýámi údaji a správnosti v něm zpracovaných biometrických OV cestovní doklady údajů. 24 odst. až 4 Rozhodování o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. OV cestovní doklady 25 Vrácení zadrženého dokladu občanovi, pokud pominuly důvody pro odepření vydání nebo odnětí. OV cestovní doklady 28 odst. 2 Rozhodování o skončení platnosti cestovního dokladu. OV cestovní doklady 28 odst. 3 Zákaz rozhodovat o skončení platnosti cestovního dokladu, jestliže cestovní doklad občana obsahuje nesprávný údaj o jeho aktuálním příjmení, a to vzhledem k jeho změně, pokud k ní OV cestovní doklady došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana. 30 odst. Zpracovávání údajů vedených v evidenci cestovních dokladů pro MV. OV cestovní doklady 30 odst. 2 Užívání údajů z informačního sytému cestovních dokladů po účely výkonu své působnosti. OV cestovní doklady 30 odst. 3 Oprávnění využívat údaje o občanech z informačního systému evidence obyvatel pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů. RA cestovní doklady 4 /

5 Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k VÝŇATEK RÁVNÍ NORMA č. 325/999 Sb., o azylu 30 odst. 5 30a odst. SECIFIKACE DLE ŮSOBNOST CHARAKTER oskytování údajů z evidence cestovních dokladů pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, a to v jejich rozsahu a způsobem v nich vymezeným. oskytování občanovi staršímu 8 let údajů, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti (jednou za rok bezplatně). OV cestovní doklady 0/2006 až OV cestovní doklady 30a odst. 5 rovedení záznamu o datu a hodině výdeje poskytnutých údajů. OV cestovní doklady 3 odst. písm. a) Vedení spisové dokumentace žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení o vydání cestovního dokladu. EVI cestovní doklady 3 odst. písm. b) Vedení spisové dokumentace žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení o provedení změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu. EVI cestovní doklady 3 odst. písm. c) Vedení spisové dokumentace žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení o odnětí cestovního dokladu. EVI cestovní doklady 3 odst. písm. d) Vedení spisové dokumentace žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení o přestupcích na úseku cestovních dokladů. EVI cestovní doklady 3 odst. písm. e) Vedení spisové dokumentace žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení o skončení platnosti cestovního dokladu. EVI cestovní doklady 3 odst. 3 Vedení spisové dokumentace o ztrátě, odcizení, nálezu, poškození, zničení nebo zneužití cestovního dokladu. EVI cestovní doklady 32 odst. řijímání neplatného cestovního dokladu nebo cestovní dokladu, který je zaplněn záznamy. OV cestovní doklady 32 odst. 2 řijímání hlášení držitele cestovního dokladu o ztrátě, odcizení anebo jeho nálezu, vystavování o tom potvrzení. 32 odst. 4 Oprávnění zadržet neplatný cestovní doklad držiteli, který nesplnil povinnost jej odevzdat, nebo o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí, vydat o tom potvrzení a zaslat cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodů jeho zadržení. 32a ovinnost ověřit funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických údajů na žádost držitele cestovního dokladu. 33 odst. řijímání cestovního dokladu od toho, kdo získal doklad jiného občana, a od toho, kdo má nebo získá cestovní doklad osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého, popřípadě od toho, kdo ohlásil ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu, jestliže dosavadní cestovní doklad nalezne nebo jej získá zpět jinou cestou. 33 odst. 2 Oprávnění zadržet cestovní doklad osobě, která nesplnila povinnosti doklad odevzdat; vydávání potvrzení o zadržení cestovního dokladu a povinnost zaslat cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení. 33 odst. 3 Vrácení držiteli zadrženého cestovního dokladu orgánem příslušným k vydání cestovního dokladu poté co jej obdržel, pokud cestovní doklad nepozbyl platnosti a nebyl shledán důvod pro jeho odnětí. 34 odst. Možnost zadržení cestovního dokladu občanovi, který je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku cestovních dokladů, povinnost vydat potvrzení o zadržení a zaslání cestovního dokladu bezodkladně orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení. 34 odst. 2 Vracení držiteli zadrženého cestovního dokladu po jeho zadržení pro podezření ze spáchání přestupku na úseku cestovních dokladů, pokud cestovní doklad nepozbyl platnosti a pokud nebyl shledán důvod pro jeho odnětí. OV cestovní doklady OV cestovní doklady OV cestovní doklady OV cestovní doklady OV cestovní doklady OV cestovní doklady OV cestovní doklady OV cestovní doklady 5 /

6 RÁVNÍ NORMA č. 325/999 Sb., o azylu 34a odst. 3 č. 2/2006, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) č. 94/963 Sb., o rodině č. 5/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů č. 33/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 36 odst. Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k VÝŇATEK SECIFIKACE DLE ŮSOBNOST CHARAKTER říslušnost k projednávání přestupků: obecní úřad obce s, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu, je správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle 34a odst. písm. a) až j) v prvním stupni; není-li občan včr k trvalému pobytu hlášen, projedná přestupek úřad obce s příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu v ČR; pokud občan trvalý pobyt včr neměl nebo pokud jej nelze zjistit, projedná přestupek Magistrát města Brna. ovinnost zaměstnanců obecního úřadu obce s zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při provádění tohoto zákona nebo v přímé souvislosti s ním, a to i po skončení pracovního nebo služebního poměru. 0/2006 až OV správní trestání OV cestovní doklady 39a Výkon přenesené působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s, úřadu městské části hlavního města rahy, magistrátům měst Brna, Ostravy a lzně podle tohoto OST působnost obce zákona. odst. Výkon přenesené působnosti stanovené tímto zákonem. OST působnost obce 4 odst. 3 6 odst. 5 6 odst. 5 Vydávání potvrzení o složení zkoušky podle 4 odst. písm. c). OV vidimace a legalizace řijetí oznámení o počtu paralelně vedených knih, jsou-li jaké, do 3. ledna běžného roku ze strany obecního úřadu. Oznámení počtu paralelně vedených knih, jsou-li jaké, do 3. ledna běžného roku krajskému úřadu. 9 odst. ovolování, aby ze závažných důvodů učinil prohlášení za jednoho ze snoubenců, že vstupuje do manželství, na základě plné moci jeho zástupce. 04a Výkon přenesené působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s podle 29 odst. 4 2 písm.c) Možnost žádat (při splnění uvedených podmínek) o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel, a to v rozsahu údajů zapisovaných do knihy registrovaného partnerství. rovozovatel tohoto systému je povinen tyto údaje příslušnému matričnímu úřadu poskytnout. EVI vidimace a legalizace OV vidimace a legalizace RA matrika OST působnost obce OV Výkon státní správy obecními úřady obcí s podle OST působnost obce 4 Zpracovávání údajů vedených v informačním systému; užívání údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají povolen pobyt ve správním obvodu příslušného obecního úřadu obce s ; užívání údajů z informačního systému s uvedenými výjimkami. 6 řijímání údajů od ohlašovny, a to údaje o změně, zrušení nebo ukončení trvalého pobytu občana, od obecního úřadu místa trvalého pobytu obyvatele, a to údaje o místech zákazu pobytu obyvatele a době jeho trvání vyplývající z rozhodnutí soudu, od obecního úřadu, a to údaje o změnách názvů ulic a popisných čísel, popřípadě orientačních čísel, domů nebo evidenčních čísel staveb určených k individuální rekreaci. OV EVI 6 /

7 Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k VÝŇATEK RÁVNÍ NORMA č. 325/999 Sb., o azylu 6a písm. a) č. 30/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 6a písm. b) 6a písm. c) 7 písm. b) SECIFIKACE DLE ŮSOBNOST CHARAKTER řijímání od matričního úřadu údajů z matričních knih, které vede ve stanoveném rozsahu. EVI řijímání od soudu prvního stupně pravomocných rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, o prohlášení za mrtvého bez odůvodnění těchto rozhodnutí. řijímání od matričního úřadu údajů z knihy partnerství ve stanovené rozsahu. EVI ředávání údajů na MV v rozsahu 6 a 6a. OV 8 odst., 3 a 6 oskytování údajů z informačního systému, v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. oskytování údajů staršímu 5 let na jeho písemnou žádost s výjimkou údajů o osvojené osobě, které se poskytují pouze osobě starší 8 let; provádění v informačním systému záznamu o datu a hodině výdeje a komu byly údajů poskytnuty. 8a odst. 2 Žádání příslušného zdroje v případě důvodných pochybností o správnosti a úplnosti údajů v informačním systému, aby vyzval obyvatele k ověření údajů v informačním systému a k případnému předložení dokladů ke zjištění aktuální správnosti a úplnosti údajů; v případě zjištění nesouladu údajů, zajištění jejich zablokování proti případnému dalšímu zpracování a prověření jejich správnosti prostřednictvím MV. 0 odst. 7 řijímání od ohlašovny čísla potvrzení o změně místa trvalého pobytu spolu s údaji o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození občana obecním úřadem obce s rozšířenou působností, který vydal občanský průkaz. 7d rojednávání přestupků obecním úřadem obce s (v hl. m. raze úřady městských částí) při vedení a užívání informačního systému. 7d říjem pokut: výnos pokut je příjmem obce s, jejíž obecní úřad pokutu uložil, v hlavním městě raze je příjmem městské části, jejíž úřad pokutu uložil. 22a Výkon přenesené působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s podle 22b Oprávnění pořizovat kopie občanských průkazů a cestovních dokladů při výkonu státní správy podle 2 odst. písm. b) Výkon působnosti na úseku matrik a dalšíčinnosti stanovené tímto zákonem obecním úřadům obcí s. 4 odst. rovádění kontroly vedení matričních knih a sbírek listin u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu nejméně jednou ročně. 4 odst. 2 rovádění ověřování rodných, oddacích a úmrtních listů a dokladů o partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 3. prosince 958, vydaných matričními úřady ve správním obvodu. 4 odst. 3 Vedení a aktualizace sbírky listin a druhopisů matričních knih, vedených do 3. prosince 958 pro matriční úřady zařazené ve správním obvodu rozšířené působnosti. 4 odst. 4 Ověřování odborné způsobilost zaměstnance obce, v hlavním městě raze zaměstnance městské části, nebo Ministerstva obrany zařazeného do matričního úřadu, který je zařazen do jeho správního obvodu, k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin. 7 odst. 2 ovolování na návrh matričního úřadu provádění matričních zápisů, vydávání matričních dokladů a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize i mimo úřední místnost matričního úřadu na jiném vhodném místě. EVI OV OV OV EVI 0/2006 až OV správní trestání RA správní trestání OST působnost obce RA OST působnost obce OV matrika OV matrika OV matrika OV matrika RA matrika 7 /

8 Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k VÝŇATEK RÁVNÍ NORMA č. 325/999 Sb., o azylu 8 odst. 2 až č. 200/990 Sb., o přestupcích č. 283/99 Sb., o olicii České republiky 9 odst. 2 SECIFIKACE DLE ŮSOBNOST CHARAKTER Uchovávání a aktualizace sbírky listin předávané matričními úřady, zabezpečení její ochrany před zneužitím údajů, zničením nebo poškozením, vydávání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a povolování nahlédnutí do sbírky listin a pořizování výpisů z ní. 0/2006 až OV matrika Vydávání osvědčení o vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti matrikáře. OV matrika 23 Ukládání druhopisů matričních knih a sbírky listin po provedení posledního zápisu v prvopisu matriční knihy. OV matrika 28 rovádění ověření dokladů vydaných matričním úřadem k použití v cizině. OV matrika 38 Rozhodování o povolení uzavřít manželství zástupcem. RA matrika 55, odst. Spolupráce s matričními úřady ve správním obvodu při obnovení matriční knihy nebo při zabezpečení náhrady sbírky listin, v případech jejich ztráty nebo zničení. OV matrika 55, odst. 2 a 3 Zajišťování nového opisu matriční knihy ztratí-li se, nebo zničí opis matriční knihy pořízený podle dřívějších předpisů a není-li zachována sbírka listin. OV matrika 55 odst. 3 Zajišťování nového opisu matriční knihy vyhotovením fotokopií matriční knihy, je-li matriční kniha vedena v cizím jazyce nebo obtížně čitelná. OV matrika 84 odst. 2 a 3 Užívání údajů z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému evidence RA občanských průkazů pro výkon státní správy na úseku matrik. 90 odst. ředávání matričních knih k uložení příslušnému archivu stanovenému tímto zákonem v případech, kdy nejsou uloženy prvopisy a druhopisy matričních knih a sbírky listin v souladu s OV matrika odst. 2, 3 ostupování podle 55 či 55 odst. 3, není-li zachován prvopis či druhopis matriční knihy. OV matrika 95a ůsobnosti stanovené obecnímu úřadu obce s podle tohoto zákona jsou OST působnost obce výkonem přenesené působnosti. 34 odst. 3 rojednávání přestupků na úseku vodního hospodářství. OV správní trestání 53 odst. 2 rojednávání přestupků ve věcech, které spravují obecní úřady obcí s a ostatních přestupků, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány. 53 odst. 4 písm. b) rojednávání přestupků v hlavním městě raze: zde náleží působnost podle odstavce 2 úřadům městských částí vymezeným Statutem hlavního města rahy. 95a Výkon přenesené působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s podle 96 oskytování každý rok vždy ke dni 3. ledna údajů o projednaných přestupcích orgány místní správy ve svých správních obvodech za uplynulý kalendářní rok ke zpracování MV. 47a odst. ovinnost příslušného správce nebo zpracovatele evidence poskytnout informace policii v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu policie, a to i na náklady správce evidence nebo zpracovatele. 47a odst. 2 oskytnutí informací policii: policie je oprávněna v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu žádat z evidence občanských průkazů, evidence cestovních dokladů, evidence obyvatel a registru řidičů poskytnutí informací od příslušného správce evidence nebo zpracovatele způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. 47a odst. 5 ovinnost provozovatelů a správců evidencí vedených na základě zvláštních právních předpisů, aby policii oznamovali každý výdej osobních údajů, za účelem zajištění ochrany osoby, o níž lze důvodně předpokládat, že je ohrožen její život nebo zdraví. OV správní trestání OV správní trestání OST působnost obce OV správní trestání OV OV OV 8 /

9 Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k VÝŇATEK RÁVNÍ NORMA SECIFIKACE DLE ŮSOBNOST CHARAKTER č. 325/999 Sb., o azylu 54a rojednávání přestupků, kterých se dopustí ten, kdo úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na vozidle, plavidle nebo letadle zvláštního barevného provedení a označení používaného na služebních vozidlech, plavidlech a letadlech policie, anebo zvláštního barevného provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelného. č. 9/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 56/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 3/998 Sb., a zákona č. 368/992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/99 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 27 odst. 3 Oznamování příslušnému útvaru olicie ČR odebrání loveckého lístku nebo ukončení jeho platnosti. 27a Výkon přenesené působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s podle OV správní trestání OV zbraně a střelivo OST působnost obce 0/2006 až č. 26/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) č. 84/990 Sb., o právu 4 shromažďovacím Ukládání pokut za správní delikt právnické nebo fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti za porušení pořádku na úseku ochrany státních hranic. OV správní trestání rojednávání přestupků proti právu shromažďovacímu. OV správní trestání č. 40/993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 2 odst. 4 řijímaní skládání státoobčanského slibu fyzické osoby tajemníkem obecního úřadu obce s. 27d Výkon přenesené působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s podle OV státní občanství České republiky OST působnost obce 9 /

10 RÁVNÍ NORMA č. 02/ /999 Sb., kterým o azylu 9 odst. 2 se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/99 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník č. 293/993 Sb., o výkonu vazby č. 53/994 Sb., o zpravodajských službách České republiky č. 54/994 Sb., o Bezpečnostní informační službě č. 42/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k VÝŇATEK SECIFIKACE DLE ŮSOBNOST CHARAKTER Vydávání doporučení po předchozím vyjádření krajského úřadu k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, zřízeného ze státních prostředků nebo na jehož zřízení stát přispěl. 0 odst. 2 Vydávání doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení, zřízeného ze státních prostředků nebo na jehož zřízení stát přispěl. 4 Výkon přenesené působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s podle 26 odst. 6 Oprávnění zaměstnance obce s rozšířenu působností zařazeného do obecního úřadu pověřeného zajišťováním sociálně-právní ochrany dětí navštěvovat mladistvého a hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby. 28a odst. 2 řijímání orgánem sociálně-právní ochrany dětí informace od věznice o narození dítěte během vazby. 28a odst. 3, 6 a 7 Součinnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí při rozhodování ředitele věznice o žádosti obviněné ženy mít u sebe své dítě a sledování vývoje dítěte. odst. 2 3 odst. 3 38a odst. č. 0/2000 Sb., o 29a odst. ochraně osobních údajů ovinnost správního úřadu příslušného k vedení evidence nebo registru poskytnout požadované informace zpravodajské službě. ovinnost orgánu veřejné správy příslušného k vedení informačního systému poskytnout k provedení stanovených úkolů BIS potřebnou součinnost. oskytování údajů o obyvatelích z informačního systému evidence obyvatel Úřadu (NBÚ). OV oskytování údajů o obyvatelích z informačního systému evidence obyvatel Úřadu pro ochranu osobních údajů. RA RA byty a domy zvláštního určení byty a domy zvláštního určení OST působnost obce RA EVI EVI OV OV OV dítěte dítěte dítěte 0/2006 až č. 58/999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 200 č. 352/200 Sb., o užívání státních symbolů České republiky č. 66/993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu č. 59/2006 Sb., o střetu zájmů 5 3b 4a odst. 25 odst odst. 3 rojednávání přestupků podle tohoto ustanovení zákona. OV správní trestání rojednávání přestupků podle OV správní trestání oskytování NKÚ pro výkon působnosti podle tohoto zákona na základě žádosti NKÚ z informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích. rojednávání přestupků podle 23 odst. v přenesené působnosti obecním úřadem obce s, v jejímž územním obvodu má veřejný funkcionář trvalý pobyt. Výběr a vymáhání pokut uložených za přestupky podle 23 odst. ; příjem z pokut je příjmem rozpočtu obce, jejíž orgán pokutu uložil. OV OV OV agendy dle zákona č. 59/2006 Sb., o střetu zájmů agendy dle zákona č. 59/2006 Sb., o střetu zájmů 0 /

11 SRAVEDLNOST RÁVNÍ NORMA č. 325/999 Sb., o azylu č. 82/2006 Sb., insolvenční zákon č. 99/963 Sb., občanský soudní řád č. 69/999 Sb.,o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů č. 555/992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR č. 269/994 Sb., o Rejstříku trestů č. 349/999 Sb., o Veřejném ochránci práv odst. Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k VÝŇATEK SECIFIKACE DLE ŮSOBNOST CHARAKTER oskytování součinnosti insolvenčnímu správci na jeho písemnou žádost a ve lhůtě bez zbytečného odkladu součinnost způsobem uvedeným v 43. ředkládání návrhů soudu na nařízení předběžného opatření v případech, ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny. OV RA 76a odst. 5 Navrhování zrušení předběžného opatření: jako orgán sociálně-právní oshrany dětí může RA kdykoliv soudu navrhnout zrušení předběžného opatření. 00 odst. 3 Zprostředkování názoru nezletilého dítěte soudu příslušným orgánem sociálně-právní ochrany OV dětí v řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě. 78 odst. 2 řijímání dotazů soudu: orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí, který je obeznámen s poměry, může být soudem dotázán o vhodnosti a účelnosti navržených nebo zamýšlených OV opatření. 272 odst. 3 Vedení k dobrovolnému splnění: na požádání soudu vede příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí povinného k dobrovolnému plnění soudního rozhodnutí nebo soudem schválené OV dohody o výchově nezletilých dětí a o úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, aniž by bylo třeba nařizovat výkon rozhodnutí. 336c řijímání dražební vyhlášky soudu, pokud je nemovitost v obvodu úřadu. OV různé 338p odst. písm. d) řijímání dražební vyhlášky soudu, pokud je podnik v obvodu úřadu. OV různé 370a Vykonávání přenesené působnosti: působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti. OV různé 20 odst. 9 oskytování sociálních služeb odsouzeným, které mají za cíl pomáhat odsouzeným při vytváření příznivých podmínek pro jejich budoucí samostatný život na svobodě. OV zajištění sociálních služeb 6 odst. 9 Navštěvování mladistvých: povinnost věznice umožnit zaměstnanci obce s zařazenému do obecního úřadu, který je pověřen zajišťováním sociálně-právní ochrany dětí, OV navštěvovat mladistvého v nápravném zařízení a hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby. 6 odst. 6 Vyjadřování (jako orgán sociálněprávní ochrany dětí) k formě a obsahu přípravy mladistvého na budoucí povolání. OV 67 odst. osuzování, zda je ve prospěchu, aby v případech hodných zvláštního zřetele, jestliže takový postup umožňují podmínky ve věznici a osobnostní předpoklady odsouzené ženy, mohlo být odsouzené ženě na její žádost povoleno, aby ve výkonu trestu měla u sebe a starala se o své OV dítě zpravidla do 3 let jeho věku, pokud takové dítě nebylo soudem svěřeno do výchovy jiné osoby. 67 odst. 4 Sledování vývoje dítěte, o které odsouzená žena pečuje ve věznici. RA 68 Vyjadřování, zda lze odsouzené ženě, která před nástupem výkonu trestu řádně pečovala o své nezletilé dítě prodloužit dobu, po kterou je přerušen výkon trestu, až o 0 dnů v kalendářním roce k návštěvě dítěte, které se nachází v péči jiné osoby. 23a odst. 4 6a odst. 6a odst. oskytování údajů: obeční úřady obcí s poskytují Vězeňské službě pro výkon působnosti z informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích. oskytování údajů o obyvatelích z informačního systému evidence obyvatel Rejstříku trestů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup. oskytování údajů o obyvatelích z informačního systému evidence obyvatel Veřejnému ochránci práv. OV OV OV OV 0/2006 až /

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná listina opravňující

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 4. Základní informace k životní situaci Vydání cestovního dokladu Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li

Více

01. Identifikační kód PDY00002. 02. Kód životní situace SC00002. 03. Pojmenování (název) životní situace. Žádost o vydání cestovního pasu

01. Identifikační kód PDY00002. 02. Kód životní situace SC00002. 03. Pojmenování (název) životní situace. Žádost o vydání cestovního pasu 01. Identifikační kód PDY00002 02. Kód životní situace SC00002 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání cestovního pasu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA STUDIJNÍ TEXTY PRO PŘÍPRAVU NA ZVLÁŠTNÍ ČÁST ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY

VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA STUDIJNÍ TEXTY PRO PŘÍPRAVU NA ZVLÁŠTNÍ ČÁST ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA STUDIJNÍ TEXTY PRO PŘÍPRAVU NA ZVLÁŠTNÍ ČÁST ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY OBSAH Úvod str. 3 Zvláštní část úřednické zkoušky str. 4 1. Matrika a sbírka listin str. 5 2. Státní občanství str.

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců 222/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějích předpisů, zákon č. 359/1999 Sb.,

Více

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Vydávání cestovních dokladů. 4. Základní informace k životní situaci

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Vydávání cestovních dokladů. 4. Základní informace k životní situaci 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání cestovních dokladů 4. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se vydává: ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : 300. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 301. Vyhláška o stanovení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje

Více

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I.

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I. ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I Úvodní ustanovení

Více

1 Předmět úpravy. 1a Priority v oblasti sportu. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 1a Priority v oblasti sportu. 2 Základní pojmy 115 ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti

Více

Vydání cestovního dokladu, zapsání dítěte do cestovního dokladu rodiče na zastupitelském úřadu (ZÚ) České republiky v zahraničí

Vydání cestovního dokladu, zapsání dítěte do cestovního dokladu rodiče na zastupitelském úřadu (ZÚ) České republiky v zahraničí 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu, zapsání dítěte do cestovního dokladu rodiče na zastupitelském úřadu (ZÚ) České republiky v zahraničí 04.

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Výrazné změny do vývoje informačního sytému veřejné správy (dále ISVS) přináší zákon číslo 111/2009 Sb. o základních registrech, jehož podstatná část - úplné

Více

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Informace k vydávání občanských průkazů

Informace k vydávání občanských průkazů Informace k vydávání občanských průkazů Vzor eop Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož

Více

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

ZÁKON. ze dne 10. února 2006,

ZÁKON. ze dne 10. února 2006, 81 ZÁKON ze dne 10. února 2006, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 07.04.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 07.04.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

216/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

216/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 216/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 202. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Strana 2850 Sbírka zákonů č.

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) Změna: 82/1998 Sb. Změna: 30/2000 Sb., 370/2000 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 352/2001 Změna: 501/2001 Sb. Změna: 317/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 349/2002 Sb. Změna: 476/2002 Sb., 88/2003 Sb. Změna:

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 V Praze dne 1. prosince 2005 Částka 129 OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 1. prosince 2005,

Více

se vydává ve lhůtě do 15 dnů je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit

se vydává ve lhůtě do 15 dnů je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit Cestovní doklady Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů občanům

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 586/2004 Sb., 626/2004 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 169/2005

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 553/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii ve znění zákonů č. 67/1993 Sb., č. 163/93 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 153/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

Sazebník. Příloha ČÁST I

Sazebník. Příloha ČÁST I správní právo Příloha Sazebník ČÁST I Položka 1 1. Přijetí žádosti nebo návrhu a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav Kč 300 b) o prodloužení lhůty pro podání daňového

Více

232/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva kultury. (zákon o církvích a náboženských společnostech)

232/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva kultury. (zákon o církvích a náboženských společnostech) 232/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. května 2002, kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých

Více

Vyřizování občanského průkazu

Vyřizování občanského průkazu Vyřizování občanského průkazu Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost

Více

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. Kdo je oprávněn v této věci jednat Oba snoubenci, popř. jejich zmocněnec na základě plné moci.

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. Kdo je oprávněn v této věci jednat Oba snoubenci, popř. jejich zmocněnec na základě plné moci. Základní informace k životní situaci Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen snoubenci ), že vstupují do manželství. Sňatečný

Více

Zákon č. 140/1994 Sb.

Zákon č. 140/1994 Sb. Zákon č. 140/1994 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 110/1990 Sb., zákonem č.

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

A. Matrika. Kancelář tajemníka oddělení matriky a evidence obyvatel

A. Matrika. Kancelář tajemníka oddělení matriky a evidence obyvatel Kancelář tajemníka oddělení matriky a evidence obyvatel Vážení spoluobčané, dnem 1. července 2001 nabyla účinnost nová právní úprava týkající se matrik, jména a příjmení zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,

Více

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení]

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení] 553/1991 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 267/2006 Sb. 1.1.2015 Novela nemůže být provedena, protože text, který má být změněn, v dotčeném ustanovení není. zákonem

Více

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení)

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) 128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je základním

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Změna: 67/1993 Sb. Změna: 163/1993 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna: 153/1995 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 427/2010 Sb. Změna: 375/2011

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Vyhlásené: 28.12.1977 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 98 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) Česká obchodní inspekce vydává na základě ustanovení 20x zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, (dále jen

Více

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů Page 1 of 47 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999

Více

Odbor dopravních a správních agend

Odbor dopravních a správních agend Odbor dopravních a správních agend ODDĚLENÍ MATRIK, EVIDENCE OBYVATEL A OSOBNÍCH DOKLADŮ Vedení správního řízení Účel zpracování: Vedení správního řízení na úseku matrik, jména a příjmení, evidence obyvatel,

Více

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a

Více

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození Zpracování osobních údajů všechny odbory Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Přijímání, vyřizování petic, stížností a dopisů adresovaných ům města a vedení jejich evidence Příprava smluv

Více

634/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 26. listopadu 2004. o správních poplatcích

634/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 26. listopadu 2004. o správních poplatcích 634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích Změna: 217/2005 Sb. Změna: 228/2005 Sb. Změna: 357/2005 Sb. Změna: 361/2005 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 553/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Práva pacienta 28 28 (1) Zdravotní služby lze

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD Systém ASPI - stav k 28.9.2014 do částky 86/2014 Sb. a 24/2014 Sb.m.s. 162/2003 Sb. - o zoologických zahradách - poslední stav textu Změna: 141/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. )

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. ) Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. ) 19.08.2013 10:14 Ústava čl.2 bod 2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Ústava čl.94 bod

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exek... - znění dle 428/11 Sb., 396/12 Sb. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění zákona č. 67/1993 Sb., 163/1993 Sb., 82/1995 Sb., 153/1995 Sb., 132/2000 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 267/2006 Sb. a zákona č. 274/2008

Více

LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY

LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY 36 Letecká stavba (1) Leteckou stavbou je a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení, b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich

Více

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán ve druhém čtení v podrobné rozpravě dne 17. ledna 2017 poslancem Ivanem Pilným.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán ve druhém čtení v podrobné rozpravě dne 17. ledna 2017 poslancem Ivanem Pilným. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 928) Návrh na zamítnutí

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých

Více

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.9.2010 do částky 93/2010 Sb. a 35/2010 Sb.m.s. Obsah a text 114/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 Změna: 358/1999 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 320/2002

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 344. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních a pevných bezdrátových sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-1802-28/SC-2016 ze dne 7. března 2016, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 576/3 Pozměňovací návrhy vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Vládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I

Vládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 412/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005 o ochraně utajovaných informací a

Více

Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK

Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK OBSAH: Co je veřejnou sbírkou? 2 Kdo může konat veřejnou sbírku? 2 Jaké přílohy musí právnická osoba doložit k oznámení o konání veřejné

Více

2 (4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

2 (4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. 1 2 2 (2) Občanovi se vydává a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo c) občanský průkaz bez strojově čitelných

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012,

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012, 167/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností Postup při zápisu údajů do AIS EO ohlašovnami změny ve formulářích CzechPOINT verze 1.00 Zpracoval: odbor správních činností Zápis údajů do AIS evidence obyvatel ohlašovnami prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@office

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně

Více

DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ CESTOVNÍ PAS /=BIOMETRICKÝ SNÍMEK OBLIČEJE, OTISKY PRSTŮ, BEZPEČNOSTÍ PRVKY/

DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ CESTOVNÍ PAS /=BIOMETRICKÝ SNÍMEK OBLIČEJE, OTISKY PRSTŮ, BEZPEČNOSTÍ PRVKY/ DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ Český občan by si měl před cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu 1) jaké jsou podmínky pro vstup a pobyt (včetně cestovních dokladů) 2) rozsah

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

1. Důvod a způsob založení včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

1. Důvod a způsob založení včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ZÁKLADNÍ INFORMACE ( 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších ) Úřad městské části města Brna Brno-Líšeň Jírova 2, 628 00 Brno 1. Důvod a způsob založení včetně podmínek

Více