I/5 Živnostenské podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I/5 Živnostenské podnikání"

Transkript

1 I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje I/5 Živnostenské podnikání Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky ÚSC s prameny právní úpravy a s obsahem rozhodujících pramenů v oblasti živnostenského podnikání, v rozsahu potřebném pro účastníky vzdělávacího programu. Živnostenská správa, resp. správa na úseku živnostenského podnikání, je zaměřena na veškeré rozhodující otázky, které souvisí s ingerencí výkonné moci do podmínek živnostenského podnikání a jeho kontroly. 5.1 Základní pojmy a legislativa Živnostenské podnikání představuje v současné době nejrozšířenější formu podnikání. Právní úprava tohoto režimu je provedena zákonem o živnostenském podnikání (tzv. živnostenský zákon) 1, přičemž základním posláním tohoto zákona je vymezit podmínky pro vznik, změnu a zánik živnostenských oprávnění. Mimo to živnostenský zákon upravuje i pravidla pro výkon kontroly nad živnostenským podnikáním. Na obsah živnostenského zákona potom bezprostředně navazuje i zákon o živnostenských úřadech. 2 Právní režim živnostenského podnikání souvisí co do svých odlišností s dělením živností na jejich druhy či kategorie. Zákon o živnostenském podnikání rozlišuje dva základní druhy či kategorie živností, které se vztahují k rozdílným případům podnikatelských činností různého věcného zaměření, pro něž současně platí, že se od sebe také zásadně liší svým právním režimem. Jedná se o: a) živnosti ohlašovací, b) živnosti koncesované. Ohlašovací živnosti se potom ještě dále člení na: živnosti volné, živnosti řemeslné, živnosti vázané. Okruhy živností ohlašovacích řemeslných a živností ohlašovacích vázaných jsou blíže vymezeny v přílohách č. 1 a 2 zákona o živnostenském podnikání. V příloze č. 3 živnostenského zákona jsou pak blíže vymezeny okruhy koncesovaných živností. Okruh živností ohlašovacích volných v žádné z příloh živnostenského zákona není uveden, jejich seznam je stanoven zvláštním právním předpisem. 3 Obsahové náplně jednotlivých živností jsou potom stanoveny dalším prováděcím předpisem. 4 V souvislosti se členěním živností je třeba ještě poukázat na to, že zvláštní kategorii živností představují živnosti provozované tzv. průmyslovým způsobem. 5 Jedná se o případ provozování více živností, které spolu vzájemně souvisí tím, že směřují ke vzniku konečného výrobku 1 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v aktuálním znění. 2 Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zák. č. 286/1995 Sb., zák. č. 132/2000 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb. 3 Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nař. vl. č. 468/2000 Sb. 4 Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. 5 Viz ust. 7a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 50

2 I/5 Živnostenské podnikání nebo k poskytnutí služby a jsou pouze dílčím prvkem technologického procesu. Z právní úpravy lze dovodit, že průmyslovým způsobem lze provozovat jak živnosti ohlašovací, tak živnosti koncesované, tzn. že v tomto případě jde o kategorii, která prochází napříč živnostmi ohlašovacími a koncesovanými. Proto se také hovoří o způsobu provozování živností. 5.2 Organizace správy na úseku živnostenského podnikání K realizaci vzniku, stejně tak i změn a zániku živnostenského oprávnění, jakož i ke kontrole živnostenského podnikání dochází v souvislosti s výkonem tzv. živnostenské správy. Organizace živnostenské správy je představována jednak příslušnými orgány státní správy, přičemž se dále vedle nich počítá s rozvinutím činnosti i tzv. samosprávných živnostenských orgánů. Orgány živnostenské státní správy jsou Živnostenský úřad České republiky, krajské živnostenské úřady a obecní živnostenské úřady. 6 Živnostenský úřad České republiky je ústředním orgánem živnostenské státní správy v České republice a jako takový řídí, usměrňuje a kontroluje činnost krajských živnostenských úřadů. Do jeho pravomoci a působnosti náleží zejména vedení ústřední evidence všech podnikatelů, kterým byly vydány živnostenský list nebo koncesní listina, a dále rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů a mimo to mu přísluší plnit ještě některé další úkoly. Živnostenský úřad České republiky jako samostatný ústřední orgán nebyl dosud fakticky zřízen a výkonem jeho působnosti je tč. pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Krajské živnostenské úřady jsou organizační složkou příslušných krajských úřadů v postavení jejich odborů, na území hlavního města Prahy potom jde o odbor Magistrátu hlavního města Prahy. Do jejich pravomoci a působnosti náleží výkon činností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, týkajících se tzv. řídící, koordinační, kontrolní a metodické činnosti vůči obecním živnostenským úřadům, rozhodování o odvolání proti rozhodnutí obecních živnostenských úřadů, dále krajské živnostenské úřady vedou pro své územní obvody tzv. živnostenské rejstříky a plní ještě některé další úkoly. Obecní živnostenské úřady nejsou zřizovány ve všech obcích, nýbrž jen v sídlech obecních úřadů tzv. obcí s rozšířenou působností, a to v postavení jejich odborů. Do pravomoci a působnosti těchto živnostenských úřadů spadá výkon činností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, které se týkají jak živností ohlašovacích, tak živností koncesovaných. V rozsahu své působnosti vystupují v postavení dotčených orgánů státní správy v územních a stavebních řízeních, týkajících se živností, a obdobně jsou také oprávněny v jim příslušejících případech provádět živnostenskou kontrolu a ukládat pokuty podle živnostenského zákona. Na území hlavního města Prahy plní úkoly obecních živnostenských úřadů živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy. 5.3 Obsah správy na úseku živnostenského podnikání S pojmem živnostenské podnikání souvisí vymezení samotného pojmu živnosti jakožto podnikatelské činnosti, která může být vykonávána jen na základě platného živnostenského oprávnění. U živností musí jít především o činnost soustavnou. Tím se rozumí určitá trvalost, stálost a pravidelnost této činnosti, na rozdíl od činností a úkonů jednorázového a nahodilého charakteru. Dalším charakteristickým znakem živnosti je, že musí jít o činnost samostatnou, s čímž souvisí i to, že příslušné subjekty živnostenského podnikání živnost vykonávají 6 Ust. 3 až 5 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zák. č. 286/1995 Sb. a zák.č. 132/2000 Sb. 51

3 I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Aby šlo o živnost, musí být každá taková činnost dále vykonávána za účelem dosažení zisku. Není přitom rozhodující, zda zisku bude či bylo skutečně dosaženo, nýbrž záleží na tom, zda u dané činnosti dosahování zisků objektivně přichází v úvahu. Naproti tomu činnosti, kde je objektivně sledován jiný účel a dosahování zisku nepřichází v úvahu, např. činnosti čistě dobročinného a charitativního rázu tuto podmínku nesplňují a nelze u nich uplatnit právní režim živnostenského podnikání. Živností se však nerozumí každá podnikatelská činnost. Živnostenský zákon totiž počítá s určitými činnostmi, resp. okruhy činností, které jsou z působnosti živnostenského zákona vyloučeny a k nimž tudíž živnostenské oprávnění založit nelze. Živností se tedy, zjednodušeně řečeno, rozumí taková podnikatelská činnost, která není vyloučena z působnosti živnostenského zákona. V této souvislosti je třeba uvést, že z působnosti živnostenského zákona je vyloučeno např. provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory apod., dále jsou z působnosti živnostenského zákona vyloučeny vyjmenované činnosti fyzických osob jako např. činnost lékařů, advokátů, znalců, tlumočníků apod., a dále obdobně živností nejsou ještě některé další činnosti jako např. činnost bank, pořádání loterií, provozování rozhlasového a televizního vysílání apod. Subjektem živnostenského podnikání mohou být jak fyzické osoby (tj. občané), tak i právnické osoby (tj. zejména nejrůznější druhy organizací jako např. obchodní společnosti, družstva, ale i státní podniky apod.). Pro živnostenské podnikání není rozhodující, kdo je uskutečňuje, nýbrž co je obsahem, resp. na co se zaměřuje každá konkrétní podnikatelská činnost. Subjekty oprávněnými provozovat živnostenskou činnost nejsou jen české, tj. tuzemské fyzické a právnické osoby, nýbrž i tzv. zahraniční osoby. Pro účely živnostenského zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se přitom rozumí trvalý pobyt. Za zahraniční osobu se potom analogicky považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. Zahraniční fyzická osoba, která hodlá provozovat živnost na území České republiky a která má podle zvláštního zákona povinnost mít pro pobyt na území ČR povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující povolení k pobytu za účelem podnikání. V případě fyzických osob, jimž bylo přiznáno postavení uprchlíka podle zvláštních předpisů, tyto osoby mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občané České republiky s bydlištěm na území České republiky. Státní příslušník členského státu Evropské unie, který je na území členského státu Evropské unie oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 a následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství. Právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie, která je na území členského státu Evropské unie oprávněna provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 a následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství. Pro účely živnostenského zákona se považuje za státního příslušníka členského státu Evropské unie i státní příslušník jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace. Za právnickou osobu se sídlem na území členského státu 52

4 I/5 Živnostenské podnikání Evropské unie se pro účely tohoto zákona považuje i právnická osoba se sídlem v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru a právnická osoba se sídlem na území Švýcarské konfederace. Pokud živnostenský zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo výkon podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, rozumí se tím i doklady vydané příslušným orgánem smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a doklady vydané příslušným orgánem Švýcarské konfederace a výkon činnosti na území těchto států. Těžiště výkonu živnostenské správy spočívá v činnostech živnostenských úřadů, spojených s režimem vzniku, změn a zániku živnostenských oprávnění a dále s prováděním kontroly živnostenského podnikání. Vznik živnostenského oprávnění je u všech druhů živností vázán na splnění určitých zákonných podmínek, přičemž zákon o živnostenském podnikání tyto podmínky dělí do dvou skupin, a to na: podmínky všeobecné, podmínky zvláštní. Tyto podmínky přitom nejsou podmínkami jen pro vznik oprávnění, nýbrž současně jsou i podmínkami pro provozování živnosti, tzn. že musí být zachovány po celou dobu živnostenského podnikání. Povaha podmínek živnostenského podnikání vyžaduje, aby jejich splnění bylo posuzováno vždy ve vztahu k určité konkrétní fyzické osobě. Při živnostenském podnikání podnikateli v postavení fyzických osob se tyto podmínky vztahují přímo k těmto osobám, v případě živnostenského podnikání právnickými osobami se pak vztahují k jejich tzv. odpovědným zástupcům. 7 Zákon o živnostenském podnikání k všeobecným podmínkám u všech živnostenských oprávnění bez rozdílu řadí: dosažení věku 18 let, způsobilost dané osoby k právním úkonům, bezúhonnost, předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky, předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud a území ČR podniká nebo podnikal, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zvláštními podmínkami provozování živností jsou odborná nebo jiná způsobilost, předepisovaná z části samotným živnostenským zákonem, a dále pak, v návaznosti na obsah jednotlivých příloh k živnostenskému zákonu, předepisovaná zejména zvláštními právními předpisy. Prováděcí předpis přitom stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. 8 7 Ust. 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 8 Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. 53

5 I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje Se zákonnými podmínkami živnostenského oprávnění bezprostředně souvisí i tzv. překážky provozování živností, jejichž případná existence, stejně jako nesplnění některé z uvedených podmínek, znemožní založení živnostenského oprávnění. K těmto překážkám patří: prohlášení konkursu na majetek podnikatele, jestliže bylo soudem rozhodnuto že provozování podniku musí být ukončeno, zamítnutí konkursu v posledních třech letech pro nedostatek majetku, uložení zákazu činnosti fyzické osobě soudem nebo správním orgánem, pokud zákaz trvá. Při vlastní proceduře vzniku živnostenského oprávnění se projevuje rozdíl mezi ohlašovacími a koncesovanými živnostmi spočívající v tom, že u ohlašovacích živností je pro vznik oprávnění k provozování těchto živností rozhodující vůle subjektu, který se rozhodne touto formou podnikat, zatímco v případě koncesovaných živností je pro vznik oprávnění k jejich provozování rozhodující vůle živnostenského úřadu. U ohlašovacích živností v případě, že subjekt ucházející se o živnostenské oprávnění splňuje zákonem předepsané všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti, k založení živnostenského oprávnění stačí, aby zamýšlené provozování živnosti předepsaným způsobem ohlásil. Průkazem živnostenského oprávnění v tomto případě je následně vydávaný živnostenský list (do jeho vydání stejnopis ohlášení živnosti s prokázaným doručením příslušnému živnostenskému úřadu). Naproti tomu u koncesovaných živností je pro vznik oprávnění k jejich provozování třeba, aby stát, reprezentovaný živnostenským úřadem, nejprve posoudil žádost uchazeče o živnostenské oprávnění a na jeho základě výkon živnostenského zákona povolil, a to rozhodnutím o udělení tzv. koncese. Živnostenský úřad posuzuje v předepsaném postupu splnění jak všeobecných, tak i všech v úvahu přicházejících zvláštních podmínek k provozování živností, a oprávnění k provozování takové živnosti zakládá v každém jejím jednotlivém případě teprve svým rozhodnutím. V těchto případech je průkazem živnostenského oprávnění koncesní listina (do jejího vydání pravomocné rozhodnutí, jímž byla udělena koncese). Průkaz živnostenského oprávnění podnikateli slouží, jak nakonec odpovídá jeho obecnému označení, k prokazování živnostenského oprávnění. Pro tyto účely lze živnostenský list i koncesní listinu nahradit tzv. osvědčením, které podnikateli na jeho žádost vydá živnostenský úřad, a které bude také obsahovat všechny rozhodující údaje, svědčící o předmětném živnostenském oprávnění. Z věcného hlediska je rozdíl mezi ohlašovacími a koncesovanými živnostmi v tom, že u ohlašovacích živností jde o činnosti s méně náročnými zvláštními podmínkami jejich provozování, zatímco u koncesovaných živností jde o činnosti vyžadující splnění nejpřísnějších zvláštních podmínek k provozování živnosti. 5.4 Ohlašovací živnosti Ohlášení ohlašovací živnosti je nutno provést u místně příslušného živnostenského úřadu. Stanovením místní příslušnosti se rozumí určení, který z živnostenských úřadů věcně příslušných je s ohledem na svoji územní působnost povolán k přijetí ohlášení a k vydání živnostenského listu. Podle platného právního stavu je k přijetí ohlášení živnosti příslušný ten živnostenský úřad, v jehož územní působnosti leží, resp. se nachází u fyzických osob jejich bydliště, u právnických osob potom jejich sídlo. Zahraniční osoby potom ohlašují živnosti u živnostenských úřadů podle místa povoleného pobytu nebo umístění organizační složky na našem území. 54

6 I/5 Živnostenské podnikání Při koncipování ohlášení ohlašovací živnosti je třeba vycházet z požadavků, které jsou pro jeho obsah předepsány platnou právní úpravou. Náležitosti ohlášení se vztahují k osobě a předmětu živnostenského podnikání a jsou stanoveny tak, aby podle nich mohlo být posouzeno naplnění výše uvedených podmínek živnostenského podnikání. Ne všechny údaje a skutečnosti, které jsou rozhodné pro posouzení splnění podmínek provozování živnosti, je možné vtělit do vlastního ohlášení, a proto živnostenský zákon ještě předepisuje, které doklady je třeba k podávanému ohlášení živnosti připojit. Především se jedná o výpis z rejstříku trestů ohlašovatele, je-li jím fyzická osoba, příp. jejího odpovědného zástupce, je-li ustavován, u právnické osoby pak výpis z rejstříku trestů jejího odpovědného zástupce. Výpis z rejstříku trestů přitom nesmí být starší tří měsíců, jinak nemůže plnit v těchto souvislostech svoji funkci, a dále mj. to jsou zpravidla doklady o odborné způsobilosti ohlašovatele a tam, kde to přichází v úvahu, současně, resp. i samostatně, doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce. Podáním ohlášení u příslušného živnostenského úřadu, nestanoví-li ohlašovatel živnosti v ohlášení pozdější termín, zpravidla vzniká oprávnění k výkonu ohlašovací živnosti. Pro vydání živnostenského listu stanoví zákon o živnostenském podnikání živnostenskému úřadu lhůtu 15 dnů ode dne, kdy mu bylo ohlášení živnosti doručeno. Jestliže podání ohlašovatele živnosti nemá předepsané náležitosti včetně připojovaných dokladů, musí živnostenský úřad příslušný k přijetí ohlášení a vydání živnostenského listu vyzvat ohlašovatele, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od dne ohlášení, aby zjištěné závady odstranil. K tomu mu stanoví přiměřenou lhůtu ne kratší než 15 dnů, kterou může na žádost ohlašovatele živnosti, a to i opakovaně, prodloužit. Pokud ohlašovatel zjištěné závady ve stanovené lhůtě neodstraní, živnostenský úřad rozhodne, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Obdobně vždy, kdy živnostenský úřad zjistí, že ohlašovatel nesplňuje zákonné podmínky provozování živnosti, taktéž svým rozhodnutím stanoví, že živnostenské oprávnění ohlášením živnosti nevzniklo. Naproti tomu tehdy, když ohlašovatel zjištěné závady svého podání ve stanovené lhůtě odstraní, a stejně tak vždy tehdy, kdy živnostenský úřad po obdržení ohlášení živnosti s předepsanými přílohami zjistí, že toto podání je bez závad, živnostenský úřad přistoupí k vydání živnostenského listu a živnostenské oprávnění se považuje za vzniklé ode dne podání ohlášení. 5.5 Koncesované živnosti U založení oprávnění k provozování koncesované živnosti platí pro stanovení místní příslušnosti živnostenského úřadu stejná pravidla jako pro stanovení místní příslušnosti živnostenského úřadu k přijetí ohlášení ohlašovací živnosti a k vydání živnostenského listu. K rozhodnutí o udělení koncese dochází ve správním řízení, zahajovaném na základě žádosti o koncesi, podávané subjektem, který se uchází o založení živnostenského oprávnění ke koncesované živnosti. Podání žádosti o koncesi nemá tedy stejné účinky jako podání ohlášení ohlašovací živnosti. U koncesovaných živností živnostenské oprávnění vzniká až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Náležitosti žádosti o koncesi jsou až na výjimky v podstatě shodné s náležitostmi předepsanými zákonem o živnostenském podnikání pro ohlášení ohlašovací živnosti. Totéž v zásadě platí i pro doklady, které je třeba k žádosti o koncesi připojit. Z povahy věci plyne, a právní úprava s tím počítá, že u koncesovaných živností jsou stanoveny vyšší nároky na odbornou a dále tzv. jinou způsobilost. Tuto způsobilost je přitom třeba dokládat v návaznosti na právní úpravu provedenou v živnostenském zákoně doklady, jejichž bližší specifikaci lze dovodit z přílohy č. 3 k tomuto zákonu. 55

7 I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje Jestliže žádost o koncesi neobsahuje předepsané náležitosti včetně připojovaných dokladů, musí živnostenský úřad příslušný k provedení řízení o založení živnostenského oprávnění k provozování koncesované živnosti vyzvat žadatele, aby zjištěné závady odstranil. Učiní tak nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti o koncesi, a žadateli k odstranění zjištěných závad stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. Tuto lhůtu pak může na žádost podnikatele i opakovaně prodloužit. Pokud žadatel zjištěné závady ve stanovené lhůtě neodstraní, živnostenský úřad řízení zastaví. Naproti tomu, když žadatel vytýkané závady odstraní, živnostenský úřad pokračuje v daném řízení. Zákon o živnostenském podnikání v souvislosti s projednáním žádosti o koncesi výslovně ukládá živnostenskému úřadu, aby sám obstaral ještě další doklady mimo těch, jejichž předložení je uloženo přímo žadateli, pokud je těchto dalších dokladů pro posouzení žádosti třeba. Je-li obsahem takových či takového dokladu vyjádření či stanoviska dotčených orgánů, je živnostenský úřad takovým stanoviskem vázán. Tedy bude-li v určitém konkrétním případě předepsané stanovisko takového orgánu k žádosti o koncesi negativní, musí být negativní i konečné rozhodnutí živnostenského úřadu. V případě, že živnostenský úřad v daném řízení dospěje k závěru, že nejsou splněny podmínky provozování koncesované živnosti, tj. i tehdy, když je stanovisko některého z dotčených orgánů k žádosti o koncesi negativní, pak žádost o koncesi svým rozhodnutím zamítne. V případě opačném, tj. když živnostenský úřad dospěje k závěru, že pro provozování dané koncesované živnosti jsou splněny veškeré požadované podmínky, pak rozhodne o udělení koncese. Návazně, do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad vydá podnikateli koncesní listinu. 5.6 Účinky a kontrola Živnostenský list a koncesní listina mají bezprostřední právní účinky především pro daného podnikatele. Existence založeného živnostenského oprávnění se však současně dotýká i činnosti některých dalších subjektů veřejné správy, a proto se také jejich opisy zasílají těmto subjektům. Jde jednak o orgán vykonávající správu daně, dále o příslušný orgán státní statistiky, dále o úřad práce, správu sociálního zabezpečení a orgán, který vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Mimo to bude živnostenský úřad zasílat opis živnostenského listu a koncesní listiny i dalším orgánům, pokud to budou vyžadovat zvláštní zákony.všem uvedeným subjektům se opisy živnostenských listů a koncesních listin zasílají s ohledem na jejich úkoly, související s jejich vztahem k podnikatelům jako subjektům živnostenského podnikání. Přesto, že živnostenský úřad, který přijal ohlášení živnosti a vydal živnostenský list, nebo který rozhodl o udělení koncese a vydal koncesní listinu, je oprávněn u podnikatele kontrolovat soulad jeho činnosti s obsahem jeho živnostenského oprávnění, zákon o živnostenském podnikání stanoví podnikateli povinnost hlášení případných změn souvisejících s touto činností. Ze zákona o živnostenském podnikání bezprostředně vyplývá, že podnikatel je povinen živnostenskému úřadu, který přijal ohlášení živnosti a vydal živnostenský list, nebo který rozhodl o udělení koncese a vydal koncesní listinu, oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které byl povinen uvést a předložit při ohlášení živnosti či při podání žádosti o koncesi, popřípadě předložit doklady o těchto změnách, a to nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku. Živnostenský úřad potom na základě tohoto oznámení rozhodne o změně živnostenského listu nebo změní rozhodnutí o udělení koncese a vydá koncesní listiny se změněnými údaji a pokud 56

8 I/5 Živnostenské podnikání by to nebylo možné, rozhodne o pozastavení provozování živnosti, případně živnostenské oprávnění zruší. Mimo to živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší vždy tehdy, když o to podnikatel sám požádá. Zrušení živnostenského oprávnění však není podle platné právní úpravy jediným způsobem jeho zániku. Zánik živnostenského oprávnění přichází podle živnostenského zákona v úvahu v šesti skupinách případů. Je tomu tak jednak za určitých podmínek při smrti podnikatele, dále zánikem živnostensky podnikající právnické osoby, uplynutím doby při založení živnostenského oprávnění jen na dobu určitou, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku, dále stanoví-li tak zvláštní právní předpis a nakonec již uvedeným zrušením oprávnění rozhodnutím živnostenského úřadu. Pokud jde o kontrolu nad dodržováním podmínek živnostenského podnikání, zákon o živnostenském podnikání výslovně stanoví, že živnostenskou kontrolu 9 provádějí samotné živnostenské úřady v rámci své působnosti. Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly přísluší vykonávat pověřeným pracovníkům živnostenských úřadů. Ti přitom mohou ke kontrole přizvat i zástupce ještě dalších orgánů a osob, určených zvláštními právními předpisy. Na druhé straně i kontrolovaný podnikatel si může ke kontrole přizvat jím zvolenou třetí osobu. Při zjištění nedostatků při provozování kontroly živnostenský úřad může podle jejich povahy jednak kontrolovanému podnikateli uložit odstranění zjištěných nedostatků a jednak může uložit i příslušnou pokutu 10, popř. V krajním případě může i zrušit živnostenské oprávnění. Aktuální stav v existenci živnostenských oprávnění je veden v tzv. živnostenských rejstřících vedených krajskými živnostenskými úřady. Význam živnostenského rejstříku je dán především tím, že slouží k přesné evidenci podnikatelů, jež mají živnost v územním obvodu vždy daného živnostenského úřadu, a současně i k případnému zveřejňování údajů o těchto podnikatelích a jejich živnostech. 5.7 Porušení pořádku na úseku správy živnostenského podnikání Zákon o živnostenském podnikání vychází z toho, že k tomu, aby živnostenský úřad mohl náležitě plnit svoje úkoly, musí být vybaven i oprávněním či oprávněními ukládat při zjištění porušení právních povinností na svém úseku postihy, či jinak vyjádřeno - zjednávat nápravu. Realizace tohoto oprávnění přichází v úvahu především při tzv. neoprávněném podnikání, 11 přičemž podle zákona o živnostenském podnikání se v těchto případech uplatňují postihy jak vůči právnickým osobám, tak vůči fyzickým osobám. Mimo to přichází v úvahu i stíhání fyzických osob pro neoprávněné podnikání podle trestního zákona. Neoprávněným podnikáním se přitom rozumí podnikání, jež je podle platné právní úpravy předmětem živností a jež se provozuje bez příslušného živnostenského oprávnění. Může jít přitom jak o případy, kdy podnikatel v postavení osoby právnické nebo osoby fyzické nikdy neměl živnostenské oprávnění k danému podnikání založeno, tak o případy, kdy živnostenské 9 Ust. 60a až 60d zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 10 Viz dále v textu pojednání o porušení pořádku na úseku správy živnostenského podnikání. 11 Ust. 61 až 63a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 57

9 I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje oprávnění sice založeno má, ale konkrétní činnosti vykonává nad rámec předmětu tohoto oprávnění, a nakonec i o případy, kdy nadále podniká poté, co jeho živnostenské oprávnění zaniklo. Nejmírnější v úvahu přicházející postih pro neoprávněné podnikání stanoví zákon o živnostenském podnikání v činnostech, které jsou předmětem živností ohlašovacích volných, nejpřísnější postih pak pro neoprávněné podnikání v činnostech, které jsou předmětem živností koncesovaných. Výše možných postihů je navíc ještě diferencována podle míry neoprávněného podnikání. Vedle správního postihu podnikatelů při neoprávněném podnikání živnostenský zákon nevylučuje ani příslušný postih odpovědných fyzických osob podle trestního zákona (to i v případě odpovědných fyzických osob při neoprávněném podnikání právnických osob). Trestní zákon přitom stanoví v případě neoprávněného podnikání většího rozsahu trest odnětí svobody až na dobu jednoho roku nebo peněžitý trest, který může být stanoven až do výše 1, ,- Kč. Ve specifikovaných případech neoprávněného podnikání však může být pachatel potrestán odnětím svobody až na tři léta. Vedle případů, u nichž přichází v úvahu postih subjektů za neoprávněné podnikání ve sféře působnosti zákona o živnostenském podnikání, pamatuje dále tento zákon i na postihy příslušných subjektů při porušení jiných povinností 12 stanovených živnostenským zákonem. Postihy, které v těchto případech přichází v úvahu, jsou představovány výhradně pokutami, přičemž jejich výše je odstupňována podle závažnosti porušených povinností, a živnostenský úřad pak může dále ještě v rámci příslušného zákonem stanoveného rozpětí pokuty její konkrétní výši stanovit zejména s ohledem na míru a další okolnosti protiprávního jednání. Zákon o živnostenském podnikání v případě těchto porušení právních povinností nediferencuje mezi jejich subjekty jako právnickými nebo fyzickými osobami, nýbrž jednotně hovoří jen o podnikatelích. To znamená, že ve smyslu tohoto ustanovení lze stíhat jak podnikatele s postavením právnických osob, tak podnikatele s postavením fyzických osob. Současně je třeba uvést, že toto ustanovení výslovně počítá i s postihem odpovědného zástupce, pro případy porušení povinností, které pro něj vyplývají ze živnostenského zákona. Zákon o živnostenském podnikání upravuje v souvislosti s úpravou postihů příslušných subjektů ze strany živnostenského úřadu také základní podmínky, jimiž je postup při ukládání těchto postihů ovládán. Živnostenský zákon výslovně předepisuje, že v případě pokut ukládaných živnostenským úřadem při neoprávněném podnikání lze dané řízení zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se o neoprávněném podnikání živnostenský úřad dozvěděl, nejpozději však do pěti let od doby, kdy k porušení došlo, nebo kdy toto neoprávněné podnikání ještě trvalo. V případě pokut ukládaných živnostenským úřadem při porušení jiných právních povinností lze dané řízení zahájit opět jen do jednoho roku ode dne, kdy se o takovém porušení povinností příslušného subjektu, tj. podnikatele nebo ve specifických případech odpovědného zástupce, živnostenský úřad dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy taková skutečnost ještě trvala, a jedná-li se o nesplnění povinnosti ve lhůtě stanovené živnostenským zákonem, nejpozději do tří let ode dne, kdy uplynula lhůta pro splnění uložené povinnosti. Kontrolní otázky 1. Co se rozumí pojmem živnost a jaké znaky musí činnost, aby šlo o živnost, splňovat? 2. Jaké vymezuje zákonná úprava podmínky pro vznik živnostenského oprávnění? 3. Jaké druhy živností, z hlediska jejich základního členění, právní úprava rozlišuje? 12 Ust. 65 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 58

10 I/5 Živnostenské podnikání 4. Jak procedurálně vzniká u uchazečů oprávnění k živnostenskému podnikání u živností volných? 5. Jak procedurálně vzniká u uchazečů oprávnění k živnostenskému podnikání u živností koncesovaných? 6. Za jakých podmínek může docházet ke změně živnostenského oprávnění? 7. Za jakých podmínek může docházet k zániku oprávnění k živnostenskému podnikání? 8. Jaká pravidla platí pro režim kontroly dodržování podmínek živnostenského podnikání, včetně možnosti ukládat sankce? Použitá a doporučená literatura HORZINKOVÁ, E. Živnostenský zákon v praxi. Praha: ANAG, Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. PRŮCHA, P. Živnostenské oprávnění. Brno: Masarykova univerzita, REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ. J. a kol Jak řídit kraj, město obec: Sociální a technická infrastruktura. Brno: Masarykova univerzita, Praha: IMS, SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo (zvláštní část). 4. doplněné a opravené vydání. Brno: Masarykova univerzita, Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších 59

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 20 Sbírka zákonů č. 53 / 2012 Strana 381 53 ZÁKON ze dne 25. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993

Více

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 455/1991 Sb. - živnostenský zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 312/2006 SB., O INSOLVENČNÍCH SPRÁVCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 312/2006 SB., O INSOLVENČNÍCH SPRÁVCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 312/2006 SB., O INSOLVENČNÍCH SPRÁVCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a) vznik práva

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách - znění dle 396/12 Sb., 399/12 Sb. 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách ve znění zákonů

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 17.12.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 590 Z Á K O N České národní

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (úplné znění vybraných ustanovení) 2 (1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 697/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 241/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 354/2003 Sb. Změna: 237/2004 Sb. Změna: 413/2005

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách; ve znění zákona č. 120/2001 Sb.; zákona č. 517/2002 Sb.; zákona č. 257/2004 Sb.; nálezu ÚS č. 181/2005 Sb.;

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 202. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Strana 2850 Sbírka zákonů č.

Více

ČÁST PRVNÍ OBĚH BANKOVEK A MINCÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ OBĚH BANKOVEK A MINCÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (Poznámka ČNB: jde o orientační pracovní pomůcku, která

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

Níže uvádíme nejdůležitější změny této novely (změny týkající se většiny podnikatelů jsou v textu potrženy)

Níže uvádíme nejdůležitější změny této novely (změny týkající se většiny podnikatelů jsou v textu potrženy) Novela živnostenského zákona Dnem 1.7.2008 nabude účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákona), ve znění pozdějších předpis, který

Více

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) 111 9. funkční období 111 Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. července 2013

Více

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h 2e Podnikání v zemědělství (1) Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.9.2010 do částky 93/2010 Sb. a 35/2010 Sb.m.s. Obsah a text 114/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 Změna: 358/1999 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 320/2002

Více

Zákon č. 140/1994 Sb.

Zákon č. 140/1994 Sb. Zákon č. 140/1994 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 110/1990 Sb., zákonem č.

Více

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích - stav k 31.12.2014 127/2005 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

Více

SOUČASNÉ PODMÍNKY ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ V ČR

SOUČASNÉ PODMÍNKY ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ V ČR Vysoká škola polytechnická Jihlava Katedra Finance a řízení SOUČASNÉ PODMÍNKY ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ V ČR Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Věra Nečadová Jana Havránková Jihlava 2008 Anotace Předmětem

Více

1 Předmět úpravy. 1a Priority v oblasti sportu. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 1a Priority v oblasti sportu. 2 Základní pojmy 115 ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Vydání cestovního dokladu, zapsání dítěte do cestovního dokladu rodiče na zastupitelském úřadu (ZÚ) České republiky v zahraničí

Vydání cestovního dokladu, zapsání dítěte do cestovního dokladu rodiče na zastupitelském úřadu (ZÚ) České republiky v zahraničí 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu, zapsání dítěte do cestovního dokladu rodiče na zastupitelském úřadu (ZÚ) České republiky v zahraničí 04.

Více

104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 104 104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací (1) K provedení jednoduchých staveb uvedených v odstavci 2 písm.

Více

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ 280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Změna: 10/1993 Sb., 15/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb.

Více

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Podání a evidence žádostí

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Podání a evidence žádostí Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín ZÁSADY pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Podání a evidence

Více

OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT

OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT NEWSLETTER 2/2015 NEWSLETTER 2/2015 OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT Obsah: I. Úvodem II. Současná právní úprava obchodního rejstříku III. Obchodní rejstřík pojem, zapisované osoby a

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých

Více

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech Psychiatrická léčebna Dobřany Ústavní 2, 334 41 Dobřany Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007OQ7Q* UOHSX007OQ7Q ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0714/2015/VZ-34310/2015/521/OPi Brno: 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2138 Sbírka zákonů č. 226 / 2013 226 ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vydal: Schválil: Základní škola Šumperk, Šumavská 21, příspěvková organizace ředitel školy Mgr. Viktor Verner Účinnost: od 1. ledna 2012 Článek 1. Obecná ustanovení Na

Více

ZÁKON Č. 111/2006 Sb., O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI KOMPETENCE STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

ZÁKON Č. 111/2006 Sb., O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI KOMPETENCE STAVEBNÍCH ÚŘADŮ ZÁKON Č. 111/2006 Sb., O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI KOMPETENCE STAVEBNÍCH ÚŘADŮ Úvod novela zákona o pomoci v hmotné nouzi Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi - zákon č. 252/2014 Sb. ze dne 22. října 2014,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb

ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb vedoucí oddělení zdravotnictví: Ing. Lenka Zdražilová tel.: 495 817 506 mailto:lzdrazilova@kr-kralovehradecky.cz zástupkyně vedoucí oddělení: Marie

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : 128. Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

s vyznačením změn posledních dvou zákonů

s vyznačením změn posledních dvou zákonů Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více