VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, Praha 8, IČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Svoz a likvidace odpadu zadavatel nepostupuje v tomto poptávkovém řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadavatel veřejné zakázky: Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace

2 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE OBECNÉ INFORMACE 1. INFORMACE O ZADAVATELI 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 4. VŠEOBECNÉ POKYNY 5. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, DODATEČNÉ INFORMACE 6. POUZE JEDNA NABÍDKA 7. NÁKLADY ÚČASTI KVALIFIKACE A JINÉ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 8. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 9. JINÉ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 10. OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 11. ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 12. ROZHODNÉ PRÁVO ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK 13. JAZYK NABÍDEK 14. OBSAH A PODÁVÁNÍ NABÍDEK 15. STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY 16. DOBA PLATNOSTI NABÍDEK 17. ZPRACOVÁNÍ A PODPIS NABÍDEK OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSUZOVÁNÍ KVALIFIKACE, POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 18. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY 19. POSUZOVÁNÍ KVALIFIKACE A POSUZOVÁNÍ NABÍDEK 20. HODNOCENÍ NABÍDEK

3 PŘÍLOHY FORMULÁŘE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, JINÝCH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ FORMULÁŘ KONSOLIDOVANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ FORMULÁŘ ZÁVAZEK INTEGRITY FORMULÁŘ 1.3 PLNÁ MOC FORMULÁŘ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA

4 POKYNY PRO UCHAZEČE OBECNÉ INFORMACE 1. INFORMACE O ZADAVATELI 1.1. Název zadavatele: Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Mirovická 19/1027, Praha 8, IČ Kategorie: veřejný zadavatel podle 2 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen VZV ) 1.2. Zadavatel je poskytovatelem sociálních služeb a je příspěvkovou organizací hl.m.prahy. 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je Svoz a likvidace odpadu. Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Typ veřejné zakázky: Svoz a likvidace odpadu veřejná zakázka malého rozsahu veřejná zakázka na služby Předmět veřejné zakázky (CPV): Kategorie Předmět veřejné zakázky 16 Služby týkající se kanalizací a svozu odpadu, sanitární a podobné služby CPC Referenční čísla CPV Vybraný uchazeč se bude přímo podílet na svozu a likvidaci odpadu ze sídla zadavatele (dále jen zadavatel ) dle platné a účinné úpravy zákona o odpadech a Komisionářské smlouvy, která je součástí této zadávací dokumentace (dále jen Smlouva ), kterou uzavře vybraný uchazeč se zadavatelem. Zadavatel tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky za respektování podmínek v podkladech této veřejné zakázky uvedených Zadání této veřejné soutěže se řídí právem České republiky. Zadávací řízení je poptávkovým řízením a nejde o postup v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále je ZVZ ). Podáním své nabídky uchazeč zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto poptávkového řízení podle této zadávací dokumentace a Smlouvy. Tam, kde zadavatel odkazuje na ustanovení zákona o veřejných zakázkách, se použije jen příslušné ustanovení tohoto zákona Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky činí do 2 mil. Kč bez DPH.

5 Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky jako výši peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky bez DPH a v souladu s hodnotou služeb poskytovaných mu dosavadním dodavatelem v požadovaném rozsahu a kvalitě. Výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky zadavatel stanovil za období 48 měsíců s ohledem na skutečnost, že smlouvu s vítězným uchazečem uzavře na dobu neurčitou Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky Zadavatele. Tyto požadavky je každý uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 3.1. Předmět plnění této veřejné zakázky bude vybraným uchazečem realizován v souladu se Smlouvou. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením poptávkového řízení a podepsáním Smlouvy s vybraným uchazečem. Předpokládaný termín zahájení realizace Smlouvy bude bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, pokud se Zadavatel a vybraný uchazeč nedohodnou jinak Místem plnění se rozumí sídlo zadavatele Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na komplexní zajištění nakládky, odvozu a likvidace odpadu pocházejícího z činnosti zadavatele Domova pro seniory Kobylisy Vybraný uchazeč převezme od zadavatele veškerý odpad definovaný níže a zajistí jeho uskladnění a zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, platnými prováděcími předpisy a zákonem č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích a prováděcími předpisy v platném znění Vybraný uchazeč bude převážet odpad svozovou technikou, která odpovídá mezinárodní normě ADR pro přepravu nebezpečných věcí a dle zákona 111/1994 Sb. "O silniční dopravě" a vyhlášce MD č.187/1994 "O přepravě nebezpečných věcí" Specifikace a předpokládané množství odpadu: Katalog. číslo Popis odpadu Kategorie Předpokládané Četnost množství odvozu Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní N požadavky s ohledem na prevenci infekce O kg/měsíc 3x týdně kg/měsíc 3x týdně Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 400 kg/měsíc 5x týdně Ostré předměty (kromě č ) N 5 kg/měsíc 2x

6 měsíčně Tato tabulka bude přílohou návrhu smlouvy uchazeče uvedeného níže. 4. VŠEOBECNÉ POKYNY 4.1. Uchazeč podá svoji nabídku dle podmínek této zadávací dokumentace. Varianty nabídky se nepřipouští Oznámení o případné změně podmínek veřejné zakázky nebo rozhodnutí zadavatele o zrušení poptávkového řízení zadavatel zveřejní stejným způsobem, jakým vyhlásil tuto veřejnou zakázku. 5. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, DODATEČNÉ INFORMACE 5.1. Zástupce zadavatele poskytne všem uchazečům zadávací dokumentaci ve stejném formátu a rozsahu, a to na základě doručení písemné žádosti uchazeče. Písemná žádost musí být doručena na adresu sídla zástupce zadavatele nejpozději do 3 pracovních dnů před koncem lhůty pro podávání nabídek. Zadávací dokumentace bude v plném rozsahu uveřejněna i na internetových stránkách zadavatele Uchazeč je oprávněn požadovat po zástupci zadavatele dodatečné informace o zadávacích podmínkám. Žádosti o dodatečné informace se podávají písemně na adresu sídla zástupce zadavatele. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou zástupcem zadavatele zveřejněny nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti na internetových stránkách zadavatele. 6. POUZE JEDNA NABÍDKA V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 6.1. Každý uchazeč může předložit Zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek individuálně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče, jehož prostřednictvím takový jiný uchazeč prokazuje svoji kvalifikaci, zadavatel všechny tyto nabídky vyřadí. 7. NÁKLADY ÚČASTI 7.1. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v poptávkovém řízení Zadavatel nebude zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou uchazečům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty veřejné zakázky. 8. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 8.1. Uchazeči jsou povinni v nabídce prokázat splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v této zadávací dokumentaci Čestná prohlášení uchazeče musí být podepsána uchazečem či statutárním orgánem uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; zmocnění musí v takovém případě být součástí nabídky Dokumenty předkládané v rámci nabídky musí být zásadně předloženy jako originály či ověřené kopie originálů vyjma dokumentů, jimiž je prokazována kvalifikace uchazeče, které mohou být předloženy jako prosté kopie originálů. Zadavatel má právo požadovat, aby uchazeč, se kterým má být uzavřena Smlouva na plnění veřejné zakázky, předložil originály nebo úředně ověřené kopie takových dokumentů, jimiž je prokazována kvalifikace, před podpisem takové Smlouvy. V případě cizojazyčných dokumentů připojí uchazeč k dokumentům úředně ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

7 8.4. Odkazuje-li se v této zadávací dokumentaci na konkrétní formuláře, rozumí se tím závazné vzory příslušných formulářů uvedené v této zadávací dokumentaci Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který splňuje všechny tyto předpoklady dle 53 odst. 1 ZVZ a prokazuje uvedené formou čestného prohlášení (vzor viz příloha k této ZD). Výše uvedené předpoklady prokáže uchazeč doložením čestného prohlášení na formuláři Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a je držitelem platného oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, souhlasu k využívání, odstraňování a sběru odpadů a oprávnění k převzetí a likvidaci komunálního a tříděného odpadu. Rozsah požadovaných profesních předpokladů prokazují uchazeči následujícími dokumenty: Platné oprávnění k podnikání. Způsob prokázání: Prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 90 dnů ke dni podání nabídky a platného oprávnění k podnikání Uchazeč předloží výpisy z živnostenského rejstříku dle 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, a/nebo živnostenské listy, resp. jiná oprávnění k podnikání, v oboru, který je předmětem této veřejné zakázky. Vyhlašovatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku či listy dokládající oprávnění uchazeče k podnikání v oboru (či oborech), který bude vyhlašovatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy). Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží zejména příslušná živnostenská oprávnění vztahující se k této organizační složce Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování a sběru odpadů. Způsob prokázání: Prostá kopie souhlasu k provozování zařízení. Uchazeč předloží souhlas k využívání, odstraňování a sběru odpadů vydaný krajským úřadem v souladu s 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech Oprávnění k převzetí a likvidaci odpadu. Způsob prokázání: Prostá kopie oprávnění. Uchazeč předloží kopii oprávnění k převzetí a likvidaci odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2011 Sb., o podrobnostech nakládaní s odpady Ekonomické, finanční a technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který čestně prohlásí, že je ekonomicky a finančně způsobilý k plnění této veřejné zakázky a prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží: Seznam jím poskytnutých významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech (do dne podání nabídky), přičemž tyto služby se týkají předmětu této veřejné zakázky a hodnota alespoň dvou z nich není nižší než ,- Kč bez DPH za poslední 3 roky plnění a současně dodavatel předloží seznam dvou zakázek, jejichž předmětem byl odvoz a likvidace biologicky kontaminovaného odpadu ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, kdy hodnota každé z těchto dvou zakázek nebyla nižší než ,- Kč bez

8 DPH pro jedno zařízení za rok, a to za poslední 3 roky plnění. Způsob prokázání: Čestné prohlášení, ve kterém musí být uveden rozsah plnění, předmět plnění, doba poskytnutí služeb a uvedení kontaktní osoby objednatele, kterému byly služby poskytnuty Seznam nákladních automobilů a související techniky, prostřednictvím kterých bude uchazeč schopen plnit veřejnou zakázku (tzn. nákladní automobily speciálně upravené pro svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu, které jsou schopné zvážit sběrnou nádobu před jejím vyprázdněním). Způsob prokázání: Kopie technických průkazů nákladních automobilů nebo prokázání zajištění vozu vybaveného vážícím zařízením jiným adekvátním způsobem. Uchazeč je povinen disponovat alespoň dvěma vozy Požadovaná čestná prohlášení pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeči prostřednictvím vyplněného formuláře v příloze této ZD. K tomuto formuláři uchazeči současně doloží veškeré přílohy požadované vyhlašovatelem k prokázání základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů Předložení dokladu o zapsání uchazeče do seznamu kvalifikovaných uchazečů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle 125 až 132 ZVZ prokazuje v souladu s 127 ZVZ splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, ve kterém pokrývá požadavky Zadavatele. V případě předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) ZVZ Prokazování kvalifikace předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných uchazečů se řídí 134 ZVZ. Kvalifikace, kterou nelze prokázat tímto certifikátem, musí být doložena způsobem a doklady uvedenými v této zadávací dokumentaci, přičemž souhrn předložené kombinace certifikátu a příslušných dokladů musí jednoznačně prokázat splnění všech kvalifikačních předpokladů uchazečem. To platí obdobně i o výpisech ze zahraničního seznamu uchazečů obdobně jako tomu je v případě dle 143 ZVZ Zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. U dokladů prokazujících splnění kvalifikace ve slovenském jazyce, v anglickém nebo v německém jazyce není připojení úředně ověřeného překladu vyžadováno Uchazeč, který neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu a touto zadávací dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, bude Zadavatelem vyřazen z účasti v zadávacím řízení. Stejně tak bude z účasti v zadávacím řízení vyřazen uchazeč, který ve své nabídce uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, které se vztahují ke splnění kvalifikace Žádný z dokumentů, kterým uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky, nesmí být starší než 90 dnů ode dne podání nabídky uchazeče.

9 9. JINÉ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 9.1. Uchazeč předloží všechny dokumenty a prohlášení vyžadované v této zadávací dokumentaci. Všechny předkládané dokumenty budou řádně podepsané uchazečem či statutárním orgánem uchazeče nebo osobou k tomu příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí v takovém případě být součástí nabídky uchazeče (přiložena v přílohách zadávací dokumentace). Odkazem na konkrétní formuláře se rozumí odkaz na závazné vzory příslušných formulářů v této zadávací dokumentaci. Vzhledem k povaze jiných zadávacích podmínek je nezbytné, aby uchazeči doložili podepsané originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících jejich splnění; pro vyloučení pochybností tedy nepostačují kopie prosté. Jde o prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 ZVZ a prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti a prohlášení podle 68 odst. 3 ZVZ. 10. OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Uchazeči jsou zcela odpovědni za dostatečně pečlivé prostudování zadávací dokumentace, včetně všech příloh a jakýchkoliv dodatků k zadávací dokumentaci, vydaných během lhůty pro podání nabídky, a za získání spolehlivých informací ve vztahu k jakýmkoliv podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky. Bude-li uchazeč v tomto poptávkovém řízení úspěšný, nebude oprávněn vznášet jakýkoliv nárok na změnu nabídkové ceny na základě chyb nebo opomenutí výše popsaných povinností uchazeče. V případě rozporu mezi tištěnou verzí zadávací dokumentace a její elektronickou verzí je rozhodující verze tištěná Uchazeč poskytne Zadavateli všechny dokumenty požadované podle ustanovení zadávací dokumentace. Všechny takové dokumenty, bez výjimky, budou naprosto v souladu s podmínkami a ustanoveními obsaženými v zadávací dokumentaci a bez jakýchkoliv alternativ provedených uchazečem. Nabídky, které nebudou odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, budou vyřazeny z hodnocení. 11. ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel je oprávněn doplnit či změnit zadávací dokumentaci. Pokud v důsledku této skutečnosti dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zadavatel tuto informaci oznámí způsobem, jakým zahájil zadávací řízení. Každá změna bude tvořit součást zadávací dokumentace a bude uchazeči poskytnuta stejným způsobem, jakým jim byla poskytnuta zadávací dokumentace Pro případ, že Zadavatel změní zadávací dokumentaci po podání nabídky některými uchazeči, vrátí těmto uchazečům jejich nabídku, aniž by ji otevíral, s upozorněním na změnu zadávací dokumentace. Uchazeč je následně oprávněn podat novou nabídku. 12. ROZHODNÉ PRÁVO Podáním nabídky uchazeči potvrzují, že se seznámili se všemi příslušnými zákony, vyhláškami, nařízeními a předpisy České republiky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo se týkat platnosti nabídky a Smlouvy. Smlouva se řídí právem České republiky. 13. JAZYK NABÍDEK Nabídka a veškerá korespondence a dokumenty vztahující se k nabídce, vyměňované mezi uchazečem a vyhlašovatelem budou psány v českém jazyce Doklady vydané v cizím jazyce musí být předloženy v původním originálním znění (či v úředně ověřené kopii) s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Totéž platí i o

10 podpůrných dokumentech a případné tištěné literatuře. Povinnost připojit úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje pouze na doklady ve slovenském jazyce, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace Veškeré údaje o peněžních částkách v cizích měnách musí být přepočítány na koruny české, a to podle oficiálního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž byla podána nabídka. 14. OBSAH A PODÁVÁNÍ NABÍDEK Všechny nabídky musí být písemně podány v jednom vyhotovení a ve lhůtě stanovené v této zadávací dokumentaci. Obálka s nabídkou musí být navíc opatřena názvem veřejné zakázky, označením uchazeče a adresou, na kterou je možné zaslat uchazeči oznámení o případném pozdním podání nabídky, a zřetelným nápisem Neotvírat před otevíráním obálek s nabídkami Nabídky musí obsahovat identifikační údaje uchazeče Součástí nabídky musí být rovněž informace podle 68 odst. 3 ZVZ: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou Nabídka předkládaná uchazečem bude obsahovat následující řádně vyplněné dokumenty: Identifikace uchazeče; Dokumentaci vyžadovanou pro splnění kvalifikačních předpokladů a jiných zadávacích podmínek (včetně příslušných formulářů, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace, a dokladů uchazeče); Přílohy - případné další dokumenty uchazeče; Podepsaný návrh Smlouvy obsažený v této zadávací dokumentaci s uvedením ceny dle požadavků zadavatele Návrh Smlouvy podepsaný uchazečem musí přesně odpovídat návrhu Smlouvy přiloženému k této zadávací dokumentaci. Uchazeč je oprávněn provádět změny a/nebo doplnění proti návrhu Smlouvy pouze v případech, kdy to instrukce Zadavatele výslovně povolují, uchazeč je povinen doplnit nabídkovou cenu a žlutě vyznačené části ve formuláři smlouvy. Uchazeč je rovněž povinen vyplnit další formuláře obsažené v příloze, pokud jsou tvrzení v nich uvedená pravdivá, a doplnit barevně vyznačená místa. V opačném případě, může být uchazeč vyřazen ze zadávacího řízení v rámci zadávacího řízení. Uchazeč je povinen doložit k návrhu Smlouvy jednotlivé přílohy dle instrukcí uvedených v této zadávací dokumentaci Doplněný a podepsaný návrh Smlouvy včetně příloh uvedený v příloze níže je pro uchazeče závazný. Návrh Smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.

11 14.6. Předložení neúplně doplněného a/nebo nepodepsaného textu Smlouvy není předložením návrhu této Smlouvy ve shora uvedeném smyslu. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyřadí nabídku uchazeče Pokud hodlá uchazeč využít pro plnění některých částí veřejné zakázky subdodavatele, identifikuje tyto subdodavatele společně s určením části veřejné zakázky, pro kterou je hodlá využít, v čestném prohlášení, které je připraveno na formuláři v příloze této zadávací dokumentace, a toto čestné prohlášení k nabídce připojí. V případě, že uchazeč subdodavatele využít nehodlá, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, pro které je určen formulář této zadávací dokumentace, a toto čestné prohlášení k nabídce připojí Všechny dokumenty uvedené této zadávací dokumentace vyjma dokumentů vydaných subjekty odlišnými od uchazeče musí být podepsány na příslušných stránkách těchto dokumentů uchazečem či statutárním orgánem uchazeče nebo osobou k tomu příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí v takovém případě být součástí nabídky uchazeče. V případě dokumentů, kterými se prokazuje kvalifikace uchazeče, však postačí doložení prosté kopie příslušného zmocnění Nabídky lze doručit nejpozději do doby před zahájením otevírání obálek, tj. do dne do 8:30 hodin. Nabídky musí být podány v listinné a datové podobě Nabídky lze zaslat poštou na adresu sídla zadavatele: Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace, Mirovická 19/1027, Praha 8, IČ , nebo doručit osobně na tutéž adresu v úředních hodinách, pracovní dny hod. poslední den pak do 8.30 hod. Nabídky bude přebírat Ing.Ratajová nebo jí pověřená osoba Nabídky nemohou být po jejich podání změněny ani odvolány. Tím není dotčen čl. 11. zadávací dokumentace. 15. STANOVENÍ CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY Celkovou nabídkovou cenu bez DPH a s DPH za 1 rok plnění uvede uchazeč návrhu smlouvy. Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvyšší přípustná částka za plnění veřejné zakázky, včetně poplatků a veškerých dalších nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících a vč. veškerých rizik a vlivů během provádění díla a včetně zisku uchazeče Celková nabídková cena bude stanovena oceněním tabulky cen, které uchazeč doloží do nabídky v listinné podobě. Nabídková cena za plnění této veřejné zakázky je cenou maximální. 16. ZADÁVACÍ LHŮTA Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, činí 30 kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek. 17. ZPRACOVÁNÍ A PODPIS NABÍDEK Originál nabídky bude vytištěn v čitelné podobě a podepsán osobou nebo osobami oprávněnými k podpisu za uchazeče zmocněním k podepisování plnou mocí, předloženou uchazečem v souladu s formuláři obsaženými v přílohách zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby listy nabídky byly spojeny takovým způsobem, aby s nimi nemohlo být manipulováno - byla znemožněna jakákoliv jejich následná výměna (např. propojení zapečetěným provázkem apod.) Nabídka bude podána také v jednom vyhotovení v datové podobě (scan kompletní nabídky) na vhodném datovém nosiči.

12 18. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY Otevírání obálek bude veřejné a uskuteční se dne v 8:30 v sídle Zadavatele Zadavatel, popř. hodnotící komise, je oprávněn po uchazeči požadovat písemné objasnění předložených informací, a to zejména k nabídce uchazeče či k jeho kvalifikaci, případně doložení informací jakož i dokladů dodatečných Jakékoli vysvětlení nabídky nesmí navrhovat, měnit ani se pokoušet měnit nabídkovou cenu nebo obsah nabídky. 19. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnocení nabídek bude prováděno podle 78 a 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Při hodnocení celkové nabídkové ceny bude rozhodující cena bez DPH Ke zjevným početním chybám v nabídce se nepřihlíží.

13 FORMULÁŘ KONSOLIDOVANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Společnost [bude doplněno], se sídlem: [bude doplněno], IČ: [bude doplněno], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno], nebo pan / paní [bude doplněno], se sídlem: [bude doplněno], IČ: [bude doplněno],... [bude doplněno] jakožto uchazeč veřejné zakázky Svoz a likvidace odpadu prokazuje splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle zadávací dokumentace níže uvedeným způsobem. Dodavatel společnost [doplnit firmu, sídlo a identifikační číslo], jednající prostřednictvím [doplnit jméno osoby a její funkci], tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady, že splňuje základní kvalifikační předpoklady, neboť se jedná o dodavatele, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

14 c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. uchazeč předkládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, jde o tyto osoby: (v případě, že takové nejsou, uveďte NE): v případě, že dodavatel má formu akciové společnosti, uvádíme seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, jde o tyto vlastníky: uchazeč dále prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. V dne [doplnit firmu dodavatele, jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele v souladu s požadavky čl zadávací dokumentace dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně vyhlašovatelem požadované čestné prohlášení; dále přikládá výpis z Rejstříku trestů, doklady o oprávnění k podnikání v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací, doklady prokazující jeho oprávnění k odběru a likvidaci komunálního a recyklovaného odpadu a jiné doklady, které jsou vyžadované v zadávací dokumentaci. - v souladu s požadavkem čl zadávací dokumentace

15 dokládá v příloze seznam významných služeb a čestně prohlašuje, že v posledních 3 letech (do dne podání nabídky) realizoval významné zakázky na služby, přičemž tyto služby se týkají předmětu této veřejné zakázky a hodnota alespoň dvou z nich není nižší než ,- Kč bez DPH za poslední 3 roky plnění a současně dodavatel předloží seznam dvou zakázek, jejichž předmětem byl odvoz a likvidace biologicky kontaminovaného odpadu ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, kdy hodnota každé z těchto dvou zakázek nebyla nižší než ,- Kč bez DPH pro jedno zařízení za rok, a to za poslední 3 roky plnění. Způsob prokázání: Čestné prohlášení, ve kterém musí být uveden rozsah plnění, předmět plnění, doba poskytnutí služeb a uvedení kontaktní osoby objednatele, kterému byly služby poskytnuty. Toto prohlášení činí uchazeč na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. V [bude doplněno] dne [bude doplněno] [jméno a příjmení uchazeče]

16 PLNÁ MOC Uchazeč [bude doplněno], se sídlem/místem podnikání: [bude doplněno], IČ: [bude doplněno], jakožto uchazeč v zadávacím řízení na kteroukoli část veřejné zakázky Svoz a likvidace odpadu zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené veřejné soutěže následující osobu či osoby: [bude doplněno] [doplnit výčet úkonů, k nimž bylo uděleno zmocnění] Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu. V [bude doplněno] dne [bude doplněno] Zmocnění v plném rozsahu přijímám. [uchazeč] [zmocněnec]

17 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH Společnost [bude doplněno], se sídlem: [bude doplněno], IČ: [bude doplněno], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno], nebo pan / paní [bude doplněno], se sídlem: [bude doplněno], IČ: [bude doplněno],... [bude doplněno] jakožto uchazeč veřejné zakázky Svoz a likvidace odpadu níže uvádí seznam subdodavatelů, kterým hodlá zadat některé plnění veřejné zakázky Svoz a likvidace odpadu. Uchazeč se zavazuje, že tento seznam subdodavatelů je konečný, a bere na vědomí, že změny v osobě subdodavatele jsou možné pouze s výslovným písemným souhlasem zadavatele. část veřejné zakázky Subdodavatel V dne název uchazeče osoba oprávněná jednat za uchazeče funkce

18 VZOR SMLOUVY Komisionářská smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpadem I. Smluvní strany Komitent: Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Sídlo: Mirovická 19/1027, Praha 8 Zastoupený: Mgr. Zuzana Steinbauerová, ředitelka IČO: DIČ: - Číslo účtu: Bankovní spojení: Telefon: e- mail: dále jen komitent Komisionář: Sídlo: Kontaktní adresa: Zapsaný: Zastoupený: IČO : DIČ : Číslo účtu: Bankovní spojení: Telefon: Fax:

19 Pracovníci pověření k úkonům této smlouvy: a) ve věcech technických: b) ve věcech administrativních: [doplnit, pokud relevantní, jinak vypustit] dále jen komisionář se dohodly uzavřít ve smyslu ustanovení 2455 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu za níže uvedených podmínek: II. Předmět smlouvy 1. Komisionář se zavazuje zajistit pro komitenta nakládání s odpadem, který vzniká v jeho areálu a jeho vlastníkem je komitent, tak aby bylo prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v pozdějším znění. Jde o odvoz odpadu v rozsahu uvedeného v příloze k této smlouvě. 2. Komitent se zavazuje zaplatit komisionáři za jím poskytnuté výše definované služby, které jsou předmětem této smlouvy, odměnu v dohodnuté výši. III. Práva a závazky komitenta 1. Komitent tímto přiděluje komisionáři výhradní právo nakládat s odpadem ve smyslu a v rozsahu dle této smlouvy po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu neurčitou. 2. Komitent se zavazuje zajistit sběr a svoz odpadu dle tabulky uvedené v příloze. 6. V případě prokazatelného poškození majetku komitenta způsobeného svozovou činností komisionáře má komitent právo na náhradu škody a o charakteru a rozsahu případné škody na majetku musí být učiněn úřední záznam za přítomnosti odpovědného pracovníka komisionáře nejpozději do 5 dnů ode dne zjištění škody. 7. Komitent potvrzuje, že má před zahájením plnění smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu č..doplnit... na škody způsobené jeho podnikatelskou činností třetím osobám na částku plnění ,- Kč za jednu pojistnou událost uzavřenou u... Komitent je povinen mít v tomto rozsahu uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu tohoto smluvního vztahu. IV. Práva a závazky komisionáře 1. Komisionář se zavazuje provádět sběr, svoz a zneškodnění odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně, v souladu se zákonem a v souladu s ostatními obecně závaznými právními předpisy a pokyny komitenta. 2. Komisionář se zavazuje zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob a chladícího zařízení bezprostředně po svozu, tj po jejich vyprázdnění a zároveň vracet sběrné nádoby po jejich vyprázdnění na původní místo. 3. V případě neuskutečnění svozu pod vlivem nepředvídatelných okolností se komisionář zavazuje

20 zajistit náhradní svoz do konce příslušného svozového dne, pokud se v individuálních případech smluvní strany nedohodnou jinak. 4. Komisionář se zavazuje pravidelně kontrolovat technický stav sběrných nádob a v případě, že shledá nedostatky bránící jejich funkci, zajistí odpovídající náhradu. 5. Komisionář se zavazuje vést evidenci o druhu a množství odpadů zneškodněných, resp. předaných k dalšímu zpracování v souladu s touto smlouvou, a tuto evidenci zveřejňovat v souladu s postupem upraveným čl. IV. odst. 2 této smlouvy. 6. Pro sběr, svoz a likvidaci odpadu, který není předmětem této smlouvy, je komisionář připraven na žádost komitenta zajistit potřebnou techniku a vybavení za podmínek, které budou součástí zvláštní objednávky nebo dodatku k této smlouvě. 7. Komisionář se zavazuje umožnit komitentovi kdykoliv, bez ohlášení, provést kontrolu předmětu plnění této smlouvy. V. Podmínky provádění služby 1. Obsah sjednané služby tvoří následující dohodnuté činnosti: - sběr a svoz odpadu dle přílohy - manipulace se sběrnými nádobami do vzdálenosti 10 m - průběžné prověřování technického stavu sběrných nádob - přeprava odpadu ke zneškodnění - zneškodnění odpadu - dezinfekce sběrných nádob 1x ročně Komisionář se přitom zavazuje poskytovat uvedené služby řádně a v odpovídající kvalitě, tím se rozumí včas a řádně vyprázdnit odpadové nádoby a vrátit je na jejich stanoviště (zpět na jejich místo stání), odstranit znečištění komunikace, k němuž došlo při vyprazdňování nádob na odpady bezprostředně po provedení odvozu odpadu. 2. Komisionář zajistí pouze vyprázdnění sběrných nádob a chladícího zařízení označených předepsaným způsobem, tj. nálepkou na stěně sběrné nádoby nebo kontejneru nebo chladícího zařízení platnou pro příslušný režim svozu. VI. Čas a místo plnění 1. Komisionář se zavazuje provádět činnosti ujednané v rozsahu dle čl. III této smlouvy po dobu neurčitou a současně alespoň po dobu pěti let ode dne uzavření této smlouvy. 2. Místem plnění je sídlo a areál komitenta. VII. Cena plnění

21 1. Ceny za 1 rok plnění je stanovena ve výši.. bez DPH;.s DPH. Tato cena zahrnuje rovněž případné navýšení rozsahu svozu odpadu ve stanovené frekvenci dle přílohy. 2. Sjednané ceny za poskytované služby jsou stanoveny jako pevné po dobu prvních pěti let platnosti uzavřené smlouvy o poskytování služeb s výjimkou úprav ceny v případě zákonných změn ( změny spotřebních daní, poplatků za ukládání odpadu na skládkách atd.), které budou mít vliv na cenu služby, ovšem pouze za předpokladu, že komisionář věrohodně doloží, že neexistuje levnější způsob likvidace odpadu, než který realizuje. 3. Za případné dodatečné svozy, vážení a likvidace odpadu, které si komitent objedná písemně nad rámec této Smlouvy, se použijí ceny obvyklé v daném čase na trhu. Takový svoz je možné realizovat jen na základě písemné objednávky komitenta. 1. Fakturace bude probíhat 1x měsíčně. VIII. Placení a platební podmínky 2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení. Termínem úhrady se rozumí den potvrzení platebního příkazu bankou. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí komitent komisionáři smluvní pokutu ve výši 0,001% z dlužné částky za každý den prodlení. IX. Sankce 1. V případě podstatného porušení povinností dle této smlouvy některou ze smluvních stran je druhá smluvní strana povinna upozornit neprodleně na neplnění povinností. Smluvní strany se zavazují zaslat upozornění druhé smluvní straně písemně, stačí formou u, a vyzvat ji ke sjednání nápravy v dodatečné lhůtě. Za podstatné porušení povinností smluvní strany považují nevyprázdnění nádob a chladícího zařízení ani ve sjednaném náhradním termínu, nezaplacení faktury ani ve sjednané lhůtě, ukládání nepřípustného odpadu. 2. V případě nedodržování časových intervalů mezi jednotlivými svozy je komitent oprávněna účtovat komisionáři smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení, pokud nebylo dohodnuto jinak (např. v případě špatných klimatických podmínek se smluvní strany dohodnou na náhradním termínu). 3. V případě neodstranění závad (výměna sběrných nádob, úklid místa plnění) zjištěných v průběhu poskytování služeb komisionářem v termínech stanovených touto smlouvou bude komisionáři účtovaná smluvní pokuta ve výši 5 000Kč za každý den prodlení. 4. Komisionář je povinen zaplatit komitentovi smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení s řešením reklamace ve lhůtě 14 dnů ode dne porušení povinnosti. 5. Pro případ prodlení s plněním jakéhokoli peněžitého závazku podle této smlouvy je strana, která je v prodlení, povinna uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši určené podle platných právních předpisů ( 1970 občanského zákoníku). 6. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody. Vznikem nároku na smluvní

22 pokutu není dotčeno ani právo smluvní strany odstoupit od smlouvy nebo domáhat se dodatečného splnění povinnosti. 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. X. Trvání a ukončení smlouvy 2. Obě smluvní strany mají právo smlouvu vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet prvním dnem následujícího měsíce po tom, co byla druhé smluvní straně doručena. 3. Obě smluvní strany mají právo okamžitě odstoupit od této smlouvy v případě, že dojde k podstatnému porušení závazků uvedených v této smlouvě, přičemž za podstatná porušení jsou považovány: - neplnění závazků komisionáře v celém rozsahu této smlouvy v trvání delším než 3 pracovní dny, jestliže toto není způsobeno některou ze skutečností podléhající Vyšší moci dle čl. XII. - prodlení komitenta s úhradou faktury vystavené komisionářem a prokazatelně předané komitentovi v trvání delším než 3 kalendářní měsíce od termínu splatnosti faktury. XI. Vyšší moc 1. Komisionář není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění závazků, jestliže jeho prodlení v plnění nebo neplnění závazků dle této smlouvy, je výsledkem nějaké události způsobené vyšší mocí. 2. Pro účely této smlouvy znamená "vyšší moc" událost mimo kontrolu komisionáře, kterou nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany komisionáře. Takové události mohou být zejména války, revoluce, požáry, záplavy, sníh a námraza, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga a stávky. XII. Závěrečná ustanovení 1. Komisionář i komitent se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na platnost a účinnost kterékoliv části této smlouvy a vyžadovat její změnu, budou druhé straně oznámeny do třiceti dnů od této skutečnosti. Přitom jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemnou dohodou stran, neumožňuje-li právní řád České republiky či smlouva ve znění jejích dodatků jiný způsob. 2. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 3. Komisionář čestně prohlašuje, že je oprávněnou osobou k nakládání s odpady ve smyslu platné legislativy, a že bude komitenta bezodkladně informovat o veškerých změnách týkajících se oprávnění k provádění služby. V Praze dne V dne Příloha ke smlouvě: Uchazeč vyplní tabulku uvedenou v bodě 3.6 zadávací dokumentace.

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

FORMULÁŘE 1-15. III/2407 Uholičky - havárie opěrné zdi a komunikace

FORMULÁŘE 1-15. III/2407 Uholičky - havárie opěrné zdi a komunikace FORMULÁŘE 1-15 III/2407 Uholičky - havárie opěrné zdi a komunikace Pokyny k vyplnění formulářů: 1. Dodavatel je povinen doplnit všechny údaje požadované ve formulářích. 2. Dle potřeby je dodavatel oprávněn

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech Psychiatrická léčebna Dobřany Ústavní 2, 334 41 Dobřany Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky a softwaru zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úklidové služby v objektech Úřadu vlády České republiky DLE 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Jednotné značení Bílá stopa Šumava

Jednotné značení Bílá stopa Šumava MIKROREGION HORNÍ VLTAVA - BOUBÍNSKO Adresa: Stožec 54, 384 44 Stožec Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Oprava hygienického

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem: ZAJIŠTĚNÍ

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu která není - v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) - zadávána dle ZVZ Zabezpečení

Více