SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU"

Transkript

1 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok 2009/2010

2 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval (a) samostatně s použitím uvedené literatury a zdrojů informací. V Plzni dne 1. června 2010 Kristýna Pešková.

3 Obsah Obsah... 3 Anotace v českém jazyce... 5 Anotace v cizím jazyce... 6 Úvod Slovní druhy Deset slovních druhů Úkol Podstatná jména (substantiva) Rod mužský Rod ženský Rod střední Úkol Přídavná jména (adjektiva) Základní rozdělení Úkol Zájmena (pronomina) Základní rozdělení Úkol Číslovky (numeralia) Základní rozdělení Úkol Slovesa (verba) Úkol Příslovce (adverbia) Základní rozdělení Úkol Předložky (prepozice) Základní rozdělení Úkoly Spojky (konjunkce) Úkoly Částice (partikule)

4 10.1 Úkoly Citoslovce (interjekce) Základní rozdělení Úkoly Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Elektronické zdroje Seznam příloh

5 Anotace v českém jazyce Absolventská práce na téma slovní druhy je určena pro žáky třetích tříd, stručně popisuje každý slovní druh. K práci jsem vytvořila výukový program ve Smart Notebook, který slouží jako doplňující k pracovnímu sešitu. Jsou v něm úkoly k jednotlivým slovním druhům, v každém okně je symbol, který po kliknutí otevře nové okno se správným řešením. Tento výukový program je určen na tabuli Smart Board, která je dotyková, takže na ní děti pracují jen pomocí prstu. 5

6 Anotace v cizím jazyce My seminar paper on the theme word classes is intended for pupils of third class of primary school and briefly describes each word classes. I have created an educational program in Smart Notebook, which serves as additional work for the workbook. There are tasks to individual word classes, each window is a symbol which open a new window with the correct solution. This tutorial is designed for Smart Board, which is the touch, so children work only with your finger. 6

7 Úvod Mé téma absolventské práce ve výukovém programu Smart Notebook má název Slovní druhy pro 3.třídu. Toto téma jsem si vybrala hned z více důvodů. Mám ráda kreativní práci v programech jako je Smart Notebook a ráda spolupracuji s dětmi. Proto jsem se snažila vytvořit tento výukový program tak, aby děti bavil, ale i se z něho něco naučily. Jednotlivé úkoly jsou doplněny obrázky, které děti zaujmou. Mým hlavním cílem je, aby mnou vytvořený program využívaly paní učitelky k výuce a byly s ním spokojené. Ze svého okolí vím, že přinutit děti v tomto věku pracovat nebývá vždy jednoduché, proto doufám, že je učení formou hry a vzájemné spolupráce bude bavit a motivovat k dalším výkonům. S prací mi pomáhala paní učitelka Marcela Kliková. Musím ji velice poděkovat za to, že mi zajistila potřebné materiály a pomáhala mi doladit určité nedostatky mé práce. 7

8 1 Slovní druhy Podle toho zda slovo může či nemůže měnit svoji podobu, rozlišujeme slova ohebná a neohebná. Slova ohebná mohou mít různé tvary, mohou se skloňovat nebo časovat. Slova neohebná nemůžeme časovat ani skloňovat. Slovní zásobu českého jazyka tvoří deset slovních druhů. 1.1 Deset slovních druhů Ohebné 1. Podstatná jména 2. Přídavná jména 3. Zájmena 4. Číslovky 5. Slovesa Neohebná 6. Příslovce 7. Předložky 8. Spojky 9. Částice 10. Citoslovce 1.2 Úkol K slovním druhům jako takovým jsem vytvořila jeden jednoduchý úkol. Děti mají za úkol přiřadit slovní druh ke správnému číslu tak jak jdou za sebou. 8

9 2 Podstatná jména (substantiva) Podstatná jména jsou ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí a dějů. Určují se u nich mluvnické kategorie a to pád, číslo, rod a vzor. Značí se číslem Rod mužský Na podstatná jména rodu mužského lze ukázat slovem ten (ten chlapec, ten stůl, ten úkol). Mužský rod se dělí na životný a neživotný. Životný má čtyři vzory a to pán, muž, předseda a soudce. Neživotný má vzory dva a to hrad a stroj. 2.2 Rod ženský Na podstatná jména rodu ženského lze ukázat slovem ta (ta květina, ta dívka, ta žába). Ženský rod má čtyři vzory a to žena, růže, píseň a kost. 2.3 Rod střední Na podstatná jména rodu středního lze ukázat slovem to (to auto, to kolo, to dítě). Rod střední má čtyři vzory a to město, moře, kuře a stavení. 2.4 Úkol K podstatným jménům jsem dětem dala úkol, ve kterém musejí z nabídky vybrat slova a pomocí prstu přesunout do správného okýnka na Smart Tabuli. Obrázek 1 Podstatná jména-domeček 9

10 3 Přídavná jména (adjektiva) Přídavná jména se přidávají k podstatným jménům rodu mužského, ženského i středního. Jsou stejného rodu a čísla jako podstatné jméno. Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí. Přídavná jména lze stupňovat ve třech stupních (1.st. vysoký, 2.st. vyšší, 3.st. nejvyšší). Některá přídavná jména se stupňují nepravidelně (dobrý - lepší - nejlepší). 3.1 Základní rozdělení Přídavná jména se rozdělují na tři kategorie tvrdá, měkká a přivlastňovací. Na tvrdá se ptáme jaký, jaká, jaké a určujeme podle vzoru mladý. Na měkká se ptáme který, která, které a určujeme podle vzoru jarní. Na přivlastňovací se ptáme čí a určujeme podle vzoru otcův a matčin. Rod mužský Rod ženský Rod střední Jaký? Jaká? Jaké? kulatý, veselý, sladký kulatá, veselá, sladká kulaté, veselé, sladké Který? Která? Které? český, venkovský, znojemský česká, venkovská, znojemská české, venkovské, znojemské Čí? bratrova, bratrovo, bratrův, matčina, matčino, matčin, otcův otcova otcovo 3.2 Úkol K přídavným jménům jsem dětem vytvořila tři úkoly. První je spíše menší hra, ve které musí pomocí prstu přetáhnout správné přídavné jméno k rybce. Ve druhém musí doplnit do vět vhodná přídavná jména a ve třetím mají přiřadit k podstatnému jménu vhodné přídavné jméno. Obrázek 2 Přídavná jména-ryby 10

11 4 Zájmena (pronomina) Zájmena zastupují ve větách podstatná jména nebo přídavná jména, nebo ukazují na osoby, zvířata a věci. Označujeme je číslem 3. Zájmena se dají skloňovat a určují se u nich mluvnické kategorie a to pád, číslo, rod a vzor. 4.1 Základní rozdělení Zájmena se dělí na osobní, ukazovací, přivlastňovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná. já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se (zvratné) Osobní ten, ta, to,tento, tato, toto, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám můj, svůj, jeho, její, nás, váš, jejich kdo?, co?, který?, jaký?, čí? kdo, co, který, jaký, čí, jenž někdo, něco, některý, nějaký, něčí, kdosi, cosi, ledakdo, leckterý, jakýsi, čísi, každý, všichni nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný Ukazovací Přivlastňovací Tázací Vztažná Neurčitá Záporná 4.2 Úkol K zájmenům jsem dětem připravila úkoly, v jednom z nich musí děti správně zařadit míče do branky. Ve druhém mají vyhledat zájmena ve větách a podtrhnout je a ve třetím mají zařadit zájmena tam kam patří. Obrázek 3 Zájmena-fotbal 11

12 5 Číslovky (numeralia) Číslovky označují počet nebo pořadí. Rozdělují se do čtyř skupin a to do základních, řadových, druhových a násobných, také je dělíme na určité a neurčité. Určité označují přesný počet a neurčité označují počet jen obecně. Označujeme je číslem Základní rozdělení Kolik? Kolikátý? Kolikerý? Kolikrát? Kolikanásobný? Určité: Neurčité: Určité: Neurčité: Určité: Neurčité: Určité: Neurčité: Jeden, dva, sto, tisíc Několik, mnoho, málo První, druhý, stý, tisící, miliontý Několikátý Dvojí, dvoje, trojí, troje, patery Několikerý Dvakrát, třikrát, stokrát, dvojnásobný Několikrát, několikanásobný Základní Řadové Druhové Násobné 5.2 Úkol K číslovkám jsem vytvořila dva úkoly. V prvním mají podtrhnout číslovku ve větách a ve druhém musí roztřídit obrázky podle číslovek. Obrázek 4 - Číslovky 12

13 6 Slovesa (verba) Slovesa jsou slova, která vyjadřují co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. Je to ohebný slovní druh a označujeme ho číslem 5. Lze je i časovat, mluvnické kategorie jsou osoba, číslo, čas, slovesný způsob, rod, vid, třída a vzor. Sloveso může být i v neurčitém tvaru a to potom nevyjadřuje mluvnické kategorie. Základní neurčité tvary jsou infinitiv a příčestí. Infinitiv je neurčitý tvar slovesa, který se nečasuje a pokládá se za základní tvar (běhat, skákat, lyžovat). Příčestí je neurčitý jmenný tvar slovesa, má různé funkce, např. funkce přívlastku nebo účast na tvorbě trpného rodu. 6.1 Úkol K slovesům jsem pro děti připravila tři úkoly. V jednom musí vyhledat slovesa a nadepsat nad ně číslici 5. Ve druhém mají najít slovesa ve větách a podtrhnout je a ve třetím mají přiřadit k podstatným jménům vhodná slovesa pomocí prstu na Smart tabuli. Obrázek 5 - Slovesa 13

14 7 Příslovce (adverbia) Příslovce odpovídají na otázky kde?, kam?, kdy?, jak?. Je to neohebný slovní druh, který označujeme číslem 6. Vyjadřuje bližší okolnosti dějů a vlastností. Dají se stupňovat (1.st. krásně, 2.st. krásněji, 3.st. nejkrásněji.). Ve větě má nejčastěji funkci příslovečného určení. 7.1 Základní rozdělení Kde? Kam? Kdy? Jak? Vpředu, vlevo,všude,napravo Pryč, domů, dopředu, tam, dozadu Včera, dnes, zítra, náhle, pak, obvykle Honem, lehce, tmavě, krásně, jemně, skromně 7.2 Úkol K příslovcím jsem dětem vytvořila tři úkoly. Ve dvou z nich musí pomocí prstu přetáhnout správné slovo nebo otázku k příslovcím na Smart tabuli. Ve třetím úkolu musí podtrhnout ve větách příslovce. Obrázek 6 - Přídavná jména 14

15 8 Předložky (prepozice) Předložky stojí před podstatnými jmény, zájmeny a číslovkami. Předložka sama o sobě není větným členem, stává se jím teprve ve spojení s příslušným výrazem. Předložky jsou například: na, do, v, ve, z, ze, s, se, k, ke, po, před, pod, nad, za, u, od, pro, kolem, vedle, bez 8.1 Základní rozdělení Slabičná ze, nad, před, pod Neslabičná s, z, k, v 8.2 Úkoly K předložkám jsem vytvořila tři úkoly. V tom který je zde na obrázku musí pomocí prstu přiřadit správné předložky ke slovům tak, aby dávali smysl. Ve druhé pak musí ve slovních spojeních podtrhnout předložky a v posledním mají rozdělit předložky na slabičné a neslabičné. Obrázek 7 - Předložky 15

16 9 Spojky (konjunkce) Spojky spojují věty nebo slova. Před spojkami obvykle píšeme čárku, ale před spojkami a, i, ani, nebo se často čárka nepíše. Kromě a, i, ani, nebo jsou spojkami také ale, avšak, nejen, aby, ač, jakmile, jestliže, když, protože, třebaže, že. 9.1 Úkoly Ke spojkám jsem vytvořila tři úkoly. V prvním mají za úkol najít a podtrhnout spojky ve slovních spojeních, ve druhém pak najít mezi slovy spojky a zakroužkovat je a ve třetím musí do souvětí vybrat správné spojky, které přetáhnou prstem na prázdnou linku. Obrázek 8 - Spojky 16

17 10 Částice (partikule) nechť, což. Částice uvozují samostatné věty. Označujeme je číslem 9. Částice jsou ať, kéž, 10.1 Úkoly Protože částic je málo, vytvořila jsem jen dva úkoly kde děti musí podtrhnout ve větách částice nebo je vyhledat mezi slovy. Obrázek 9 - Částice 17

18 11 Citoslovce (interjekce) Citoslovce vyjadřují nálady, city nebo označují hlasy a zvuky. Označujeme je číslem Základní rozdělení Nálady a city Ach, oj, fuj, hej, hop, hoj, ouvej, achich, jejda, jemine, hurá, brr Hlasy a zvuky Ťuk, břink, bác, dupy, dup, kokodák, haf, vrrr, bzzbzz, kva, kap, hrr 11.2 Úkoly K citoslovcím jsem dětem připravila dva úkoly, v prvním musí přiřadit citoslovce ke slovním spojením pomocí prstu, tak že dané citoslovce přetáhnou prstem na Smart tabuli. Ve druhém úkolu musí vyhledat citoslovce mezi slovy, podtrhnout je a označit číslem 10. Obrázek 10 - Citoslovce 18

19 Závěr Mé téma absolventské práce se mi velice líbilo, a proto jsem si ho také vybrala. Cílem této práce bylo vytvořit doplňující program k pracovnímu sešitu ve Smart Notebook, tak aby děti zaujal, bavil a i si z něho něco zapamatovaly. Je to jako učení hrou, děti se učí a přitom plní různé úkoly. Myslela jsem si, že tímto pomohu jenom budoucím třeťákům a učitelům, ale docela jsem se mýlila, některé věci jsem ani sama nevěděla a mohu říci, že jsem si z této práce hodně odnesla. Rozšířila jsem si vědomosti a věřím, že se mi tyto poznatky budou hodit i v dalším studiu na střední škole. S touto prací jsem chtěla navštívit nynější třeťáky a vyzkoušet si, jestli je můj program opravdu bude bavit. Nakonec ho vyzkoušela paní učitelka Kliková se svou třídou a já ho otestovala na svých spolužácích. Na závěr bych chtěla znovu poděkovat paní učitelce Marcele Klikové, že mi se vším ochotně pomáhala. 19

20 Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace 1. Mgr. POLNICKÁ, M. Slovní druhy. Brno: NOVÁ ŠKOLA Paeddr.. MIKULENKOVÁ, H. Český jazyk. Olomouc: PRODOS HUBÁČEK, JANDOVÁ, SVOBODOVÁ, Čeština pro učitele. VADE MECUM BOHEMIAE SCHNEIDEROVÁ, E. Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa. Praha: ALBATROS JELÍNEK, STYBLÍK. Čtení o českém jazyku. Praha: STÁTNÍ PEDAGOGICKÉ NAKLADETELSTVÍ 1982 Elektronické zdroje všechny obrázky, které jsem použila ve Smart notebook jsou z této stránky

21 Seznam příloh 1. Výukový program v programu Smart Notebook 21

22

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk Nalezení slovních kořenů v češtině Petr Chmelař 1, David Hellebrand 1, Michal Hrušecký 2 a Vladimír Bartík 1 1 FIT, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků

Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petra Hývnarová Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28 Lekce 2 Cíl lekce: Cílem této lekce je, aby se studenti uměli zorientovat pomocí základních pokynů a informací, popř. velmi jednoduše takové pokyny sdělit (viz požadavky Evropského referenčního rámce pro

Více

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autor práce:

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Praha, březen 2010 Slovo úvodem Vážení kolegové ve školních třídách, v hodinách všech vyučovacích předmětů! Dostáváte

Více

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2003 RVP mìsto osnov T i pohledy z letnì ökoly Evropsk Ëten sk konference v Tallinu BudoucÌ v voj mezin rodnì scèny RWCT ProË zad v

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "země ArteMida" Pavla Michálková

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma země ArteMida Pavla Michálková Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "země ArteMida" Pavla Michálková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato písemná bakalářská práce popisuje průběh vytváření kombinovaného

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Marcela Sáňková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Marcela Sáňková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Marcela Sáňková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOSOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OPISNÉ SLOVESNÉ VAZBY INFINITIVNÍ V TEXTECH PRÁVA EVROPSKÉ UNIE

Více

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU?

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? Hana Konečná, Markéta Sudová Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu? Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v

Více

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání M-CAST v knihovnách Marie.Bal Balíková @nkp.cz Osnova Obecně o projektu M-CAST Ontologie Typy dotazů a odpovědí Český lingvistický modul Dotazy, odpovědi, vyhledávání Aplikace v knihovnách Ukázky M. Balíková

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

Pedagogické vedení školy v pojetí ředitelů základních škol

Pedagogické vedení školy v pojetí ředitelů základních škol 27 Pedagogické vedení školy v pojetí ředitelů základních škol Masarykova univerzita v Brně Anotace: Článek 1 pojednává o pedagogickém vedení školy z pohledu ředitelů základních škol. V první části textu

Více

Informace pro všechny

Informace pro všechny Evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací Program celoživotního vzdělávání Vytvořeno v rámci projektu Cesty ke vzdělávání dospělých lidí s mentálním postižením Inclusion Europe Partneři

Více