Sp. značka: SVO/169/2020/Bal Sp. znak: Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 25. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sp. značka: SVO/169/2020/Bal Sp. znak: Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 25. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne"

Transkript

1 *MESUX000NGXL* Sp. značka: SVO/169/2020/Bal Sp. znak: Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 25. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne Jednání Rady města zahájil v 16:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla. Přítomni: členové RM Ing. JIŘÍ ŠPETLA, TOMÁŠ HOVARD, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, PETR HORÁČEK Omluveni: Ing. HELMUT RUSE Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová tajemnice MěÚ Program jednání RM: Poř.č. Název programu Žádosti o propachtování pozemku p.p.č. 356/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 1/2020 Žádosti o propachtování 2 částí pozemku p.p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I dle Záměru města č. 2/ Žádost o pronájem zbývající části parcely p.p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I 4. Dotační programy pro rok Vyhodnocení nabídek v rámci poptávkového řízení Realizace projektu Vlídné WC v obci Svoboda nad Úpou 6. Žádost o zavedení pečovatelské služby Žádost o pronájem části pozemku st.p.č. 95/3, k.ú. Svoboda nad Úpou (předzahrádka Lucky Bistro) Smlouva o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřená mezi Městem Svoboda nad Úpou (Česká republika, Královéhradecký kraj) a obcí Reumtengrün (Spolková republika Německo, Sasko) Žádost společnosti SATAN s.r.o. o možnost umístění optických a metalických kabelů skrz půdu radnice v čp. 474 Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2019, návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi a návrh na úpravu č. 1 Rozpočtu DPS na rok 2020 Návrh na změnu místní úpravy dopravního značení v ulici 5. května před bývalou prodejnou ENAPO Žádost ředitele ZŠ o možnost financování částečného úvazku učitelky MŠ z provozního příspěvku zřizovatele 13. Investiční akce roku specifikace harmonogramu 1

2 1. Žádosti o propachtování pozemku p.p.č. 356/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 1/2020 Radě města byly předloženy tři žádosti o propachtování pozemku p.p.č. 356/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na základě zveřejněného Záměru města č. 1/2020. S ohledem na to, že o pozemek mají zájem tři žadatelé, rada se shodla na tom, že bude provedeno výběrové řízení na pacht pozemku s tím, že rozhodovat bude výše nabídnutého pachtovného a dále stanovila podmínky výběrového řízení a budoucí pachtovní smlouvy: - pacht na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu - minimální výše nabízeného pachtovného musí činit Kč ročně (0,20 Kč/m2/rok = m2 / 0,20 Kč) - podmínka zachování volného přístupu a příjezdu cesty bez oplocení, která lemuje pozemek - účel pachtu - pouze pastva zvířat nebo sekání trávy Bylo hlasováno o návrhu usnesení provedení výběrového řízení na pacht pozemku p.p.č. 356/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na základě zveřejněného Záměru města č. 1/2020, protože o pacht pozemku mají zájem tři žadatelé. Rozhodovat bude výše nabídnutého pachtovného a dále byly stanoveny podmínky výběrového řízení a budoucí pachtovní smlouvy: - pacht na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu - minimální výše nabízeného pachtovného musí činit Kč ročně (0,20 Kč/m2/rok = m2 / 0,20 Kč) - podmínka zachování volného přístupu a příjezdu cesty bez oplocení, která lemuje pozemek - účel pachtu - pouze pastva zvířat nebo sekání trávy Realizaci výběrového řízení zajistí tajemnice MěÚ tak, aby nabídky byly podány nejpozději do příštího jednání rady dne Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0 USNESENÍ č. RM/312/25/2020 bylo přijato. 2. Žádosti o propachtování 2 částí pozemku p.p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I dle Záměru města č. 2/2020 Na základě zveřejněného Záměru města č. 2/2020 byly radě předloženy žádosti na dvě části parcely p.p.č. 15/4 (na každou část parcely byla doručena jedna žádost) a návrhy dvou pachtovních smluv: 1) Žadatel pan - žádost o propachtování části pozemku p. p. č. 15/4 v k.ú. Maršov I o výměře 86 m2 za účelem užívání jako zahrádka, pachtovní smlouva - na dobu neurčitou od , výše pachtu dle ceníku nájemného a pachtovného 2,- Kč/m2/rok, minimální výše pachtovného tedy 500,- Kč ročně. Žadatel měl část pozemku p. p. č. 15/4 o výměře 36 m2 propachtovanou na dobu určitou do na základě pachtovní smlouvy uzavřené dne Část pozemku p. p. č. 15/4 o výměře 50 m2 měl propachtovanou do pan Pavel Čekaňák, který již o další pacht nemá zájem. 2) Žadatel pan - žádost o propachtování části pozemku p. p. č. 15/4 v k.ú. Maršov I o výměře 48 m2 za účelem užívání jako zahrádka, pachtovní smlouva na dobu neurčitou od , výše pachtu dle ceníku nájemného a pachtovného 2,- Kč/m2/rok, minimální výše 2

3 pachtovného tedy 500,- Kč ročně. Žadatel měl tuto část pozemku propachtovanou na dobu určitou do na základě pachtovní smlouvy uzavřené dne Bylo hlasováno o návrhu usnesení: a) propachtování části pozemku p. p. č. 15/4 v k.ú. Maršov I o výměře 86 m2 (zákres dle Záměru města č. 2/2020) za účelem užívání jako zahrádka panu s tím, že pachtovní smlouva (viz příloha originálu zápisu) bude uzavřena na dobu neurčitou od s 3M výpovědní lhůto bez udání důvodu, výše pachtu dle ceníku nájemného a pachtovného 2,- Kč/m2/rok, minimální výše pachtovného tedy 500,- Kč ročně. b) propachtování části pozemku p. p. č. 15/4 v k.ú. Maršov I o výměře 48 m2 (zákres dle Záměru města č. 2/2020) za účelem užívání jako zahrádka panu s tím, že pachtovní smlouva (viz příloha originálu zápisu) bude uzavřena na dobu neurčitou od s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu, výše pachtu dle ceníku nájemného a pachtovného 2,- Kč/m2/rok, minimální výše pachtovného tedy 500,- Kč ročně. Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0 USNESENÍ č. RM/313/25/2020 bylo přijato. 3. Žádost o pronájem zbývající části parcely p.p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I Radě města byla předložena žádost o pronájem zbývající části parcely p.p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I o výměře 450 m2 za účelem užívání jako relaxační plocha (umístění houpaček pro děti) a uskladnění lodí. Rada hlasovala o návrhu usnesení: zveřejnění záměru pronájmu zbývající části parcely p.p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I, druh pozemku zahrada, o výměře 450 m2. Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0 USNESENÍ č. RM/314/25/2020 bylo přijato. 4. Dotační programy pro rok 2020 Čas 17:10 - na jednání rady se dostavil s omluvou za zpoždění člen rady pan Tomáš Hovard. Radě města byly předloženy návrhy dotačních programů pro rok 2020, a to: 1) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2020 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let včetně žádosti 2) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2020 na sportovní aktivity dospělých včetně žádosti 3) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2020 na kulturní aktivity včetně žádosti 4) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2020 na sociální služby a aktivity včetně žádosti K návrhům neměl nikdo připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení: 3

4 a) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2019 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu). b) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2019 na sportovní aktivity dospělých včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu). c) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2019 na kulturní aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu). d) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2019 na sociální služby a aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu). USNESENÍ č. RM/315/25/2020 bylo přijato. 5. Vyhodnocení nabídek v rámci poptávkového řízení Realizace projektu Vlídné WC v obci Svoboda nad Úpou Před projednáváním tohoto bodu se pan Petr Horáček vyloučil z projednávání i z hlasování s ohledem na příbuzenský vztah k uchazeči o veřejnou zakázku. V rámci poptávkového řízení "Realizace projektu Vlídné WC v obci Svoboda nad Úpou byla městu doručena pouze jediná nabídka, a to od pana Miroslava Hedvičáka, IČ , se sídlem nám. Svornosti 446, , Svoboda nad Úpou, který projevil zájem o projekt Vlídné WC na období 2 let od do a nabídl cenu za celoroční projekt ve výši Kč (uchazeč není plátce DPH). Vlídné WC bude provozováno v objektu Měšťanského domu a musí být splněny následující podmínky dle výzvy: provozovna musí disponovat minimálně jednou toaletou pro pány a jednou toaletou pro dámy, které budou bezplatně veřejně přístupné dle následujících podmínek: - provozovna musí být otevřena 7 dní v týdnu, 12 měsíců v kalendářním roce - minimální požadovaná otevírací doba provozovny 12 hodin denně, po kterou budou toalety bezplatně veřejně přístupné. - provozovna musí být viditelně označena samolepkou projektu Vlídného WC o velikosti minimálně A5 (dodavatelem samolepek bude zadavatel) - zadavatel je oprávněn v rámci značení města umístit informační značky navádějící k cíli projektu Vlídného WC - umožnění kontroly plnění podmínek projektu Vlídného WC ze strany zadavatele - platba ceny za službu na základě čtvrtletních faktur daňových dokladů vystavených dodavatelem po uplynutí každých 3 měsíců se splatností faktur 15 kalendářních dní takto ve výši 1 celoroční nabídkové ceny: - za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury

5 Rada města poté hlasovala o návrhu usnesení: v rámci poptávkového řízení "Realizace projektu Vlídné WC v obci Svoboda nad Úpou nabídku od pana Miroslava Hedvičáka, IČ , se sídlem nám. Svornosti 446, , Svoboda nad Úpou, který projevil zájem o projekt Vlídné WC na období 2 let od do a nabídl cenu za celoroční projekt ve výši Kč (uchazeč není plátce DPH). Vlídné WC bude provozováno v objektu Měšťanského domu a musí být splněny následující podmínky dle výzvy: provozovna musí disponovat minimálně jednou toaletou pro pány a jednou toaletou pro dámy, které budou bezplatně veřejně přístupné dle následujících podmínek: - provozovna musí být otevřena 7 dní v týdnu, 12 měsíců v kalendářním roce - minimální požadovaná otevírací doba provozovny 12 hodin denně, po kterou budou toalety bezplatně veřejně přístupné. - provozovna musí být viditelně označena samolepkou projektu Vlídného WC o velikosti minimálně A5 (dodavatelem samolepek bude zadavatel) - zadavatel je oprávněn v rámci značení města umístit informační značky navádějící k cíli projektu Vlídného WC - umožnění kontroly plnění podmínek projektu Vlídného WC ze strany zadavatele - platba ceny za službu na základě čtvrtletních faktur daňových dokladů vystavených dodavatelem po uplynutí každých 3 měsíců se splatností faktur 15 kalendářních dní takto ve výši 1 celoroční nabídkové ceny: - za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0 USNESENÍ č. RM/316/25/2020 bylo přijato. 6. Žádost o zavedení pečovatelské služby Radě města byla předložena žádost o zavedení pečovatelské služby (viz příloha originálu zápisu). Tajemnice stručně představila žadatelku, která má trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou. Bylo hlasováno o návrhu usnesení: schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní, trvale bytem, Svoboda nad Úpou. USNESENÍ č. RM/317/25/2020 bylo přijato. 5

6 7. Žádost o pronájem části pozemku st.p.č. 95/3, k.ú. Svoboda nad Úpou (předzahrádka Lucky Bistro) Před projednáváním tohoto bodu se pan Petr Horáček vyloučil z projednávání i z hlasování v rámci tohoto bodu jednání. Radě města byla předložena žádost o pronájem části parcely st.p.č. 95/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění předzahrádky pro provozovnu Lucky Bistro. Rada hlasovala o návrhu usnesení: zveřejnění záměru pronájmu části parcely st.p.č. 95/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění předzahrádky. Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 0 USNESENÍ č. RM/318/25/2020 bylo přijato. 8. Smlouva o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřená mezi Městem Svoboda nad Úpou (Česká republika, Královéhradecký kraj) a obcí Reumtengrün (Spolková republika Německo, Sasko) Radě města bylo předloženo znění Smlouvy o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřená mezi Městem Svoboda nad Úpou (Česká republika, Královéhradecký kraj) a obcí Reumtengrün (Spolková republika Německo, Sasko) - viz příloha originálu zápisu. Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení: p r o j e d n a l a návrh znění Smlouvy o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřená mezi Městem Svoboda nad Úpou (Česká republika, Královéhradecký kraj) a obcí Reumtengrün (Spolková republika Německo, Sasko) - viz příloha originálu zápisu a doporučuje Zastupitelstvu města schválit tuto smlouvu, aby mohla být oboustranně podepsána na společném setkání, kdy Město Svoboda nad Úpou bude hostit německou delegaci ve dnech USNESENÍ č. RM/319/25/2020 bylo přijato. 9. Žádost společnosti SATAN s.r.o. o možnost umístění optických a metalických kabelů skrz půdu radnice v čp. 474 Radě města byla předložena žádost společnosti SATAN s.r.o. o možnost umístění optických a metalických kabelů skrz půdu radnice v čp. 474 a vedlejší budovy bývalého kina čp Rada se žádostí zabývala a s ohledem na problém s přístupem do zabezpečených veřejných budov v případě poruchy, probíhající rekonstrukci budovy bývalého kina na byty a také s ohledem na určitou transparentnost, rovný přístup ke všem subjektům a zákaz diskriminace z hlediska veřejné zakázky žádost neschválila. Bylo hlasováno o návrhu usnesení: 6

7 n e žádost společnosti SATAN s.r.o. o možnost umístění optických a metalických kabelů skrz půdu radnice v čp. 474 a vedlejší budovy bývalého kina čp. 47, a to s ohledem na problém s přístupem do zabezpečených veřejných budov v případě poruchy, probíhající rekonstrukci budovy bývalého kina na byty a také s ohledem na určitou transparentnost, rovný přístup ke všem subjektům a zákaz diskriminace z hlediska veřejné zakázky. USNESENÍ č. RM/320/25/2020 bylo přijato. 10. Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2019, návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi a návrh na úpravu č. 1 Rozpočtu DPS na rok 2020 Radě města byl předložen podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2019 a návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi a návrh na úpravu č. 1 Rozpočtu DPS na rok 2020 ve vazbě na provedené vyúčtování (vše přílohy originálu zápisu). Tajemnice tento každoroční materiál stručně okomentovala. Dále doplnila, že tento podkladový materiál byl již zaslán všem zúčastněným obcím k projednání v zastupitelstvech do konce března a do programu svobodského zastupitelstva dne byl rovněž zařazen. Rada neměla připomínky k předloženým materiálům, a proto bylo hlasováno o návrzích usnesení: b e r e n a vědomí a) podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2019 a návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi (vše přílohy originálu zápisu) bez připomínek s tím, že tento materiál byl zaslán všem zúčastněným obcím k projednání v zastupitelstvu a bude zařazen do programu jednání svobodského zastupitelstva dne s návrhem na schválení. b) úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2020 u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem změny je pouze úprava provozního příspěvku zřizovatele na činnost PO pro rok 2020 v rámci jednotlivých úseků (přesun částky Kč z pečovatelské služby na úsek bytového hospodářství a navýšení nákladů na úseku bytového hospodářství na opravy a udržování o Kč) a úprava výnosů od okolních obcí (navýšení na Kč) v rámci úseku pečovatelské služby, přičemž celková výše provozního příspěvku na rok 2020 se nemění. USNESENÍ č. RM/321/25/2020 bylo přijato. 11. Návrh na změnu místní úpravy dopravního značení v ulici 5. května před bývalou prodejnou ENAPO Městská policie v Trutnově dala podnět vedení města na odstranění místní úpravy dopravního značení v části místní komunikace v ulici 5. května (před bývalou prodejnou ENAPO). Jedná se o svislé DZ č. B29 (zákaz stání) s vyznačenou platností 5-17 hodin, které ztratilo svůj význam v souvislosti s uzavřením prodejny. Rada hlasovala o návrhu usnesení: 7

8 odstranění místní úpravy dopravního značení v části místní komunikace v ulici 5. května (před bývalou prodejnou ENAPO), a to svislého DZ č. B29 (zákaz stání) s vyznačenou platností 5-17 hodin, které ztratilo svůj význam v souvislosti s uzavřením prodejny. USNESENÍ č. RM/322/25/2020 bylo přijato. 12. Žádost ředitele ZŠ o možnost financování částečného úvazku učitelky MŠ z provozního příspěvku zřizovatele Radě města byla předložena žádost ředitele ZŠ o možnost financování částečného úvazku učitelky MŠ z provozního příspěvku zřizovatele, ve které odůvodňuje svou žádost takto: "Česká školní inspekce došla během svého šetření k závěru, že v mateřské škole je dlouhodobě překračována zákonná norma počtu dětí na jednoho pedagoga na vycházkách a v ranních a odpoledních hodinách. Tento stav je zapříčiněn tím, že poskytujeme zákonnou povinnost přijímání i dvouletých dětí k předškolnímu vzdělávání. Při financování MŠ prostřednictvím kraje není tato skutečnost zohledněna. Z výše jmenovaného důvodu jsem byl nucen přijmout na dohodu o pracovní činnosti (20 hod./ týden) Miriam Nezvalovou, která v mateřské škole pracuje na částečný úvazek jako chůva. Tuto smlouvu jsem uzavřel do (s předpokládaným prodloužením smlouvy od září 2020) a předpokládané celkové náklady budou činit Kč. Žádám Radu města o možnost financovat pedagogického pracovníka z provozního rozpočtu školy bez jeho navýšení, aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví dětí v mateřské škole. Rezervy pro financování budeme hledat zejména: 1) V optimalizaci spotřeby čisticích prostředků na základě zavedené inventarizace skladových zásob, 2) v hospodárném zacházení s ochrannými pracovními prostředky na základě vydané směrnice ředitele školy pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků ze dne , 3) vlastní doplňkovou činností. V následujících měsících bude také probíhat dohadovací řízení se státní správou, během kterého se maximálně vynasnažím získat část prostředků na výše zmíněné výdaje (mzda), čímž dojde ke snížení zátěže financování z provozního rozpočtu školy. Tyto finanční prostředky budou sloužit ke krytí přímých výdajů na vzdělávání v mateřské škole." Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že správně pan ředitel v žádosti uvádí, že se jedná o zákonnou povinnost, a tudíž mzdové náklady na platy musí uhradit stát, protože platy hradí stát a provozní náklady školských zařízení pak města a obce. Nicméně rada se shodla na tom, že přechodně lze škole vypomoci v rámci letošního roku, ale pouze přechodně tak, jak v žádosti navrhuje pan ředitel, tj. úsporou v jiných provozních nákladech, a to zcela mimořádně. Bylo hlasováno o návrhu usnesení: žádost ředitele ZŠ o možnost financování částečného úvazku učitelky MŠ z provozního příspěvku zřizovatele (podrobné odůvodnění - viz zápis) s tím, že rada konstatovala, že se jedná o zákonnou povinnost, a tudíž mzdové náklady na platy musí uhradit stát, protože platy hradí stát a provozní náklady školských zařízení pak města a obce. Nicméně rada se shodla na tom, že přechodně lze škole vypomoci v rámci letošního roku, ale pouze přechodně tak, jak v žádosti navrhuje pan ředitel, tj. úsporou v jiných provozních nákladech, a to zcela mimořádně. USNESENÍ č. RM/323/25/2020 bylo přijato. 8

9 13. Investiční akce roku specifikace harmonogramu Radě města byl předložen soupis investičních akcí roku 2020 s tím, že je třeba specifikovat časový harmonogram a přidělit v rámci jednotlivých akcí kompetence a úkoly se lhůtami. Rada jednotlivé akce prodiskutovala, doplnila do dokumentu některé údaje a tajemnice provede aktualizaci tohoto dokumentu a následně rozešle radě a všem kompetentním osobám na vědomí. Bylo hlasováno o návrhu usnesení: p r o j e d n a l a soupis investičních akcí roku 2020 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že byl specifikován časový harmonogram a přiděleny v rámci jednotlivých akcí kompetence a úkoly se lhůtami, byly doplněny do dokumentu některé údaje a tajemnice provede aktualizaci tohoto dokumentu a následně rozešle radě a všem kompetentním osobám na vědomí. USNESENÍ č. RM/324/25/2020 bylo přijato. Schůze Rady města byla ukončena dne ve 17,45 hodin. Další pravidelná schůze rady se bude konat v pondělí od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 25. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne Ing. Helmut Ruse místostarosta města Ing. Jiří Špetla starosta města 9

10 Výpis usnesení z 25. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne USNESENÍ č. RM/312/25/2020 provedení výběrového řízení na pacht pozemku p.p.č. 356/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na základě zveřejněného Záměru města č. 1/2020, protože o pacht pozemku mají zájem tři žadatelé. Rozhodovat bude výše nabídnutého pachtovného a dále byly stanoveny podmínky výběrového řízení a budoucí pachtovní smlouvy: - pacht na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu - minimální výše nabízeného pachtovného musí činit Kč ročně (0,20 Kč/m2/rok = m2 / 0,20 Kč) - podmínka zachování volného přístupu a příjezdu cesty bez oplocení, která lemuje pozemek - účel pachtu - pouze pastva zvířat nebo sekání trávy Realizaci výběrového řízení zajistí tajemnice MěÚ tak, aby nabídky byly podány nejpozději do příštího jednání rady dne USNESENÍ č. RM/313/25/2020 a) propachtování části pozemku p. p. č. 15/4 v k.ú. Maršov I o výměře 86 m2 (zákres dle Záměru města č. 2/2020) za účelem užívání jako zahrádka panu s tím, že pachtovní smlouva (viz příloha originálu zápisu) bude uzavřena na dobu neurčitou od s 3M výpovědní lhůto bez udání důvodu, výše pachtu dle ceníku nájemného a pachtovného 2,- Kč/m2/rok, minimální výše pachtovného tedy 500,- Kč ročně. b) propachtování části pozemku p. p. č. 15/4 v k.ú. Maršov I o výměře 48 m2 (zákres dle Záměru města č. 2/2020) za účelem užívání jako zahrádka panu s tím, že pachtovní smlouva (viz příloha originálu zápisu) bude uzavřena na dobu neurčitou od s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu, výše pachtu dle ceníku nájemného a pachtovného 2,- Kč/m2/rok, minimální výše pachtovného tedy 500,- Kč ročně. USNESENÍ č. RM/314/25/2020 zveřejnění záměru pronájmu zbývající části parcely p.p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I, druh pozemku zahrada, o výměře 450 m2. 10

11 USNESENÍ č. RM/315/25/2020 a) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2019 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu). b) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2019 na sportovní aktivity dospělých včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu). c) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2019 na kulturní aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu). d) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2019 na sociální služby a aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu). USNESENÍ č. RM/316/25/2020 v rámci poptávkového řízení "Realizace projektu Vlídné WC v obci Svoboda nad Úpou nabídku od pana Miroslava Hedvičáka, IČ , se sídlem nám. Svornosti 446, , Svoboda nad Úpou, který projevil zájem o projekt Vlídné WC na období 2 let od do a nabídl cenu za celoroční projekt ve výši Kč (uchazeč není plátce DPH). Vlídné WC bude provozováno v objektu Měšťanského domu a musí být splněny následující podmínky dle výzvy: provozovna musí disponovat minimálně jednou toaletou pro pány a jednou toaletou pro dámy, které budou bezplatně veřejně přístupné dle následujících podmínek: - provozovna musí být otevřena 7 dní v týdnu, 12 měsíců v kalendářním roce - minimální požadovaná otevírací doba provozovny 12 hodin denně, po kterou budou toalety bezplatně veřejně přístupné. - provozovna musí být viditelně označena samolepkou projektu Vlídného WC o velikosti minimálně A5 (dodavatelem samolepek bude zadavatel) - zadavatel je oprávněn v rámci značení města umístit informační značky navádějící k cíli projektu Vlídného WC - umožnění kontroly plnění podmínek projektu Vlídného WC ze strany zadavatele - platba ceny za službu na základě čtvrtletních faktur daňových dokladů vystavených dodavatelem po uplynutí každých 3 měsíců se splatností faktur 15 kalendářních dní takto ve výši 1 celoroční nabídkové ceny: - za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury za období od , splatnost faktury

12 USNESENÍ č. RM/317/25/2020 schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní, Svoboda nad Úpou., trvale bytem USNESENÍ č. RM/318/25/2020 zveřejnění záměru pronájmu části parcely st.p.č. 95/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění předzahrádky. USNESENÍ č. RM/319/25/2020 p r o j e d n a l a návrh znění Smlouvy o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřená mezi Městem Svoboda nad Úpou (Česká republika, Královéhradecký kraj) a obcí Reumtengrün (Spolková republika Německo, Sasko) - viz příloha originálu zápisu a doporučuje Zastupitelstvu města schválit tuto smlouvu, aby mohla být oboustranně podepsána na společném setkání, kdy Město Svoboda nad Úpou bude hostit německou delegaci ve dnech USNESENÍ č. RM/320/25/2020 n e žádost společnosti SATAN s.r.o. o možnost umístění optických a metalických kabelů skrz půdu radnice v čp. 474 a vedlejší budovy bývalého kina čp. 47, a to s ohledem na problém s přístupem do zabezpečených veřejných budov v případě poruchy, probíhající rekonstrukci budovy bývalého kina na byty a také s ohledem na určitou transparentnost, rovný přístup ke všem subjektům a zákaz diskriminace z hlediska veřejné zakázky. USNESENÍ č. RM/321/25/2020 b e r e n a vědomí a) podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2019 a návrhy smluvních dodatků se zúčastněnými obcemi (vše přílohy originálu zápisu) bez připomínek s tím, že tento materiál byl zaslán všem zúčastněným obcím k projednání v zastupitelstvu a bude zařazen do programu jednání svobodského zastupitelstva dne s návrhem na schválení. b) úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2020 u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem změny je pouze úprava provozního příspěvku zřizovatele na činnost PO pro rok 2020 v rámci jednotlivých úseků (přesun částky Kč z pečovatelské služby na úsek bytového hospodářství a navýšení nákladů na úseku bytového hospodářství na opravy a udržování o Kč) a úprava výnosů od okolních obcí (navýšení na Kč) v rámci úseku pečovatelské služby, přičemž celková výše provozního příspěvku na rok 2020 se nemění. 12

13 USNESENÍ č. RM/322/25/2020 odstranění místní úpravy dopravního značení v části místní komunikace v ulici 5. května (před bývalou prodejnou ENAPO), a to svislého DZ č. B29 (zákaz stání) s vyznačenou platností 5-17 hodin, které ztratilo svůj význam v souvislosti s uzavřením prodejny. USNESENÍ č. RM/323/25/2020 žádost ředitele ZŠ o možnost financování částečného úvazku učitelky MŠ z provozního příspěvku zřizovatele (podrobné odůvodnění - viz zápis) s tím, že rada konstatovala, že se jedná o zákonnou povinnost, a tudíž mzdové náklady na platy musí uhradit stát, protože platy hradí stát a provozní náklady školských zařízení pak města a obce. Nicméně rada se shodla na tom, že přechodně lze škole vypomoci v rámci letošního roku, ale pouze přechodně tak, jak v žádosti navrhuje pan ředitel, tj. úsporou v jiných provozních nákladech, a to zcela mimořádně. USNESENÍ č. RM/324/25/2020 p r o j e d n a l a soupis investičních akcí roku 2020 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že byl specifikován časový harmonogram a přiděleny v rámci jednotlivých akcí kompetence a úkoly se lhůtami, byly doplněny do dokumentu některé údaje a tajemnice provede aktualizaci tohoto dokumentu a následně rozešle radě a všem kompetentním osobám na vědomí. 13

Zápis z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

Zápis z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000HMU0* Sp. značka: SVO/313/2016/Bal Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 8.3.2016 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

Zápis z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000HKYU* Sp. značka: SVO/132/2016/Bal Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 3.2.2016 Jednání Rady města zahájil v 18:05 hodin a dále řídil

Více

*MESUX000D9BM* 1. Projektová dokumentace na rekonstrukci školní jídelny

*MESUX000D9BM* 1. Projektová dokumentace na rekonstrukci školní jídelny *MESUX000D9BM* č.j. SVO/2233/2012 Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 38. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 8.8.2012 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta

Více

Zápis z 53. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

Zápis z 53. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000IV8Y* Sp. značka: SVO/3625/2016/Bal Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 53. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 19.12.2016 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále

Více

č.j. SVO/553/2012 Sp. znak: Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 30. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

č.j. SVO/553/2012 Sp. znak: Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 30. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000CQAT* č.j. SVO/553/2012 Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 30. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 29.2.2012 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta

Více

č.j. SVO/1736/2012 Sp. znak: Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

č.j. SVO/1736/2012 Sp. znak: Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne k *MESUX000D3G3* č.j. SVO/1736/2012 Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 27.6.2012 Jednání Rady města zahájil v 17:30 hodin a dále řídil starosta

Více

Zápis z 23. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

Zápis z 23. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000H1M7* Sp. značka: SVO/2408/2015/Bal Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 23. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 11.8.2015 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 69. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 69. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 69. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 30. 5. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Karel Turek,

Více

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 22. května 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 22. května 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ ze 14. schůze rady města, která se konala dne 22. května 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

Usnesení. Město Mariánské Lázně. z 123. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Malí, ale společně silní

Usnesení. Město Mariánské Lázně. z 123. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Malí, ale společně silní Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 123. zasedání rady města v Mariánských

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Spis. zn.: 32/2017/STUDENA-4 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.5.2017 v 19:00 Ve Studené dne 30.5.2017 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu

Více

Město TANVALD. Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne

Město TANVALD. Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne Město TANVALD usnesení č. 149/10/2019 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald konané dne 05.06.2019 Rada města vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 787/13 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře 1509

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 2332/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený a doplněný program 144. schůze Rady města Rumburk.

Více

Jednání Rady města Broumov č. 72 ze dne 29. května 2017

Jednání Rady města Broumov č. 72 ze dne 29. května 2017 Jednání Rady města Broumov č. 72 ze dne 29. května 2017 Přítomni: Omluvena: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Eva Blažková,

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 45. Rady města Stříbra ze dne 112016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: Ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Xxxx, nar. Xxxx bytem

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 58. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 25.06.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne 4. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3777/2015 Počet listů dokumentu: 2 Usnesení RM č. 521/2015 hospodaření organizace

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 49. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 16.01.2013 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

U S N E S E N Í. 53. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 53. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 53. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 14. 8. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák,

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. z 52. zasedání Rady města Velký Šenov, konaného dne

Usnesení. z 52. zasedání Rady města Velký Šenov, konaného dne Usnesení z 52. zasedání Rady města Velký Šenov, konaného dne 20. 6. 2012. Po projednání všech bodů programu byla přijata tato rozhodnutí Rady města Velký Šenov: I. SCHVALUJE 1. předložený program jednání

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne 29. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4698/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1708/2017 Rada

Více

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM Město Broumov Určeno RM č.: 42 Majetkové záležitosti K jednání: 09.05.2016 Předkladatel: Ing. Marie Mikulenková Podpis: Předloženo RM 04.05.2016 Projednáno: MK, Mgr. Špůr, starosta 02.05.2016 Komentář:

Více

84. SCHŮZE. A. Projednání škodní události č termín: ihned zodpovídá: OE B. Projednání škodní události č.

84. SCHŮZE. A. Projednání škodní události č termín: ihned zodpovídá: OE B. Projednání škodní události č. ZÁPIS USNESENÍ 9. ČERVNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 84. SCHŮZE Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 116. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 171. zasedání rady města

Zápis z 171. zasedání rady města Zápis z 171. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: Program 171.RM 23. 10. 2018 od 08.15 hod. do 9.40 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Rada města schvaluje

Více

Z á p i s. z 4. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 28. února 2018 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 4. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 28. února 2018 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ ze 81. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 29. 4. 2010 v 08:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 5.5.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

U s n e s e n í č. 172/R14/ /R14/2019 z 14. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin

U s n e s e n í č. 172/R14/ /R14/2019 z 14. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin U s n e s e n í č. 172/R14/2019-183/R14/2019 z 14. schůze rady města konané dne 24.06.2019 v budově MěÚ Meziboří od 14.00 hodin U s n e s e n í č. 172/R14/2019 zprávu o bezpečnostní situaci ve městě za

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis ze 3. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis ze 3. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis ze 3. schůze městské rady ze dne 26.11.2018 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni:

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni: Zápis z 2. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Komín konané dne 22. 01. 2019 od 08.15 do 10.15 hodin v prostorách Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15 -----------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

Zápis z 27. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000H615* Sp. značka: SVO/2758/2015/Bal Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 27. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 23.9.2015 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil

Více

Zápis z 33. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 13.1.2016

Zápis z 33. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 13.1.2016 *MESUX000HJVG* Sp. značka: SVO/56/2016/Bal Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 33. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 13.1.2016 Jednání Rady města zahájil v 18:05 hodin a dále řídil

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 1. 7. 2015 v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta Václav Henzl, radní Ing.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 16.05.2018 od 16:00 do 18:30 hodin v jídelně Základní školy Chlumec.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 17. 6. 2019 Výběrové řízení na podnájem nebytového prostoru velká výkladní skříň č. 1, čp. 663 (mat. č. 205/2019) Usnesení č. 208/2019 vyhlášení

Více

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová A ZM_05_M4b4 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 23.11.2015 Zpracovala Ing. Miroslava Šormová Datum projednání v RM 02.11.2015 odbor 30.11.2015 majetku města Mgr. Michal

Více

Zápis ze 44. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

Zápis ze 44. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000I8ZO* Sp. značka: SVO/2274/2016/Bal Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis ze 44. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 13.7.2016 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále

Více

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 25. ÚNORA 2014 R A D A MĚSTA NEJDKU 88. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 25. 03. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 8. 12. 2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

USNESENÍ č. 2/2017. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 12. června 2017 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2017. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 12. června 2017 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2017 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 12. června 2017 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/32/2017

Více

Z Á P I S ze druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 11. února 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 16. hodin.

Z Á P I S ze druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 11. února 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 16. hodin. Z Á P I S ze druhé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 11. února 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 16. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 6 občanů: 5 (omluveni : Vancl M., Hniková

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 14. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 18.5.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 117. zasedání rady města

Zápis z 117. zasedání rady města Zápis z 117. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 06.06.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Zapojení dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne 28. 08. 2019 Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019

Více

Rada Souhrn 6. řádné jednání Rady, konané dne ve 14:00 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 6. řádné jednání Rady, konané dne ve 14:00 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usn.č. 91/02 1) ukládá Norobyt s. r. o. uzavřít nájemní smlouvu s účinností od Usn.č. 91/02 2)

Usn.č. 91/02 1) ukládá Norobyt s. r. o. uzavřít nájemní smlouvu s účinností od Usn.č. 91/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 91. zasedání konaného dne 9. 5. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1)

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1) - 1 - U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu 2014 (č. 1/1 17/1) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek, R. Schmuch

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř konaného dne od 17:00 hodin.

Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř konaného dne od 17:00 hodin. Obec Ctiboř Ctiboř 70, 347 01 IČ: 00868841 Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř konaného dne 29. 6. 2017 od 17:00 hodin. Přítomni: Dle prezenční listiny Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zásady pro pronajímání zahrádek v Sadu bojovníků za svobodu

Zásady pro pronajímání zahrádek v Sadu bojovníků za svobodu nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 29994/2012 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 4 Spisový znak: 53 2 Zásady pro pronajímání

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis z 55. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

Zápis z 55. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000IWOJ* Sp. značka: SVO/30/2017/Bal Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 55. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 11.1.2017 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil,

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

148/2018 Prodej pozemku p. č. 543 v k. ú. Velké Březno

148/2018 Prodej pozemku p. č. 543 v k. ú. Velké Březno U S N E S E N Í 71. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 16. 7. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., Jaromír Dvořák,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 č. 91 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více