Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne"

Transkript

1 Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Nahlížet do zápisů a pořizovat si výpisy mají osoby uvedené v 16 odst. 2 písm. e), odst. 3 a v 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jiné fyzické osoby či právnické osoby mají možnost získat informace o jednání na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací, v platném znění 1. USNESENÍ VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ č. 2016/55/1228/RM Program Rady města Moravský Beroun /55/1228/RM 592/RM/2016/MAT Program Rady města Moravský Beroun /55/1229/RM 598/RM/2016/MAT Kontrola plnění usnesení /55/1230/RM 632/RM/2016/MAT Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne a /55/1231/RM 634/RM/2016/MAT Žádost Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc, ze dne o převod finančních prostředků /55/1232/RM 635/RM/2016/MAT Oznámení Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc, o udělení ředitelského volna /55/1233/RM 636/RM/2016/MAT Žádost o přidělení bytu - Mgr. Karla Moravský Beroun /55/1234/RM 637/RM/2016/MAT Odpis pohledávky po zesnulém Mgr. Karla, dříve bytem Mgr. Karla, Moravský Beroun /55/1235/RM 641/RM/2016/MAT Kupní smlouva na 11 ks použitých sběrných nádob s EKO-KOM, a.s., IČ /55/1236/RM 642/RM/2016/MAT Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu - Mgr. Karla Moravský Beroun /55/1237/RM 643/RM/2016/MAT Návrh rozpočtového opatření č. 8/ /55/1238/RM 644/RM/2016/MAT 2. pracovní verze návrhu rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2017 po projednání v RM a FV /55/1239/RM 646/RM/2016/MAT Prodloužení nájmu bytu v DCHB dle žádosti - Mgr. Karla Moravský Beroun /55/1240/RM 647/RM/2016/MAT Žádost o ukončení Pachtovní smlouvy č. P 67/15 dohodou a zveřejnění záměru na pacht záchytné vodní nádrže a funkčně přilehlých pozemků /55/1241/RM 648/RM/2016/MAT Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 201/26 v k. ú. Nové Valteřice /55/1242/RM 649/RM/2016/MAT Operační plán zimní údržby MK na území města Moravský Beroun /55/1243/RM 650/RM/2016/MAT Souhlas vlastníka pozemku se zřízením elektrické přípojky - Mgr. Karla Moravský Beroun /55/1244/RM 651/RM/2016/MAT Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ Moravský Beroun - změna Přílohy č. 3 Organizačního řádu ke dni /55/1245/RM 652/RM/2016/MAT Termíny schůzí Rady města Moravský Beroun a zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun /55/1246/RM 654/RM/2016/MAT Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne /55/1247/RM 655/RM/2016/MAT Žádost OHL ŽS, a.s., IČ , o prodloužení termínu výstavby - Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně

2 /55/1248/RM 658/RM/2016/MAT Smlouva na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Citroën/JUMPER - Generali Pojišťovna a.s., Praha /55/1249/RM 660/RM/2016/MAT Dodatky k pachtovním a nájemním smlouvám na změnu výše pachtovného /55/1250/RM 661/RM/2016/MAT Demolice bytového domu na náměstí 9. května č.p. 65, Moravský Beroun /55/1251/RM 662/RM/2016/MAT Aktualizace Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun - Směrnice č. 1/ /55/1252/RM 663/RM/2016/MAT Příloha k pojistné smlouvě č Seznam vozidel k Generali Pojišťovna a.s., Praha /55/1253/RM 664/RM/2016/MAT Žádost Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc o souhlas zřizovatele /55/1254/RM 656/RM/2016/MAT Dohoda o poskytnutí služeb ve věci insolvenčního řízení Energie pod kontrolou, o.p.s. - Energie Pro s.r.o., Praha /RM/2016/MAT Diskuze program 55. schůze Rady města Moravský Beroun konané dne Celkem 3 členů RM, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 2. Výsledek projednání č. 2016/55/1229/RM kontrolu plnění usnesení rady města Kontrola plnění usnesení 3. USNESENÍ č. 2016/55/1230/RM Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne a zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne a uložila předložit zápisy z jednání finančního výboru na zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Ke kontrole: Termín: Pověřen: Ing. Zdenka Szukalská, starostka města 4. USNESENÍ č. 2016/55/1231/RM Žádost Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc, ze dne o převod finančních prostředků převod částky ve výši Kč z ostatních příspěvků na účelový příspěvek na opravy dle žádosti Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc ze dne Výsledek projednání č. 2016/55/1232/RM Oznámení Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc, o udělení ředitelského volna 2

3 oznámení Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc ze dne o udělení ředitelského volna 6. USNESENÍ č. 2016/55/1233/RM Žádost o přidělení bytu - Mgr. Karla Moravský Beroun 1. nesouhlasila se zařazením žádosti o přidělení bytu Mgr. Karla 7. USNESENÍ č. 2016/55/1234/RM Odpis pohledávky po zesnulém Mgr. Karla dříve bytem Mgr. Karla Moravský Beroun odpis pohledávky ve výši Kč po zesnulém Mgr. Karla dříve Mgr. Karla Moravský Beroun 8. USNESENÍ č. 2016/55/1235/RM Kupní smlouva na 11 ks použitých sběrných nádob s EKO-KOM, a.s., IČ Kupní smlouvu na koupi 11 ks použitých sběrných (odpadových) nádob s EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ , za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč bez DPH Přílohu č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne na výpůjčku 11 ks použitých sběrných (odpadových) nádob s EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ USNESENÍ č. 2016/55/1236/RM Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu - Mgr. Karla Moravský Beroun Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu: "Kanalizační a vodovodní přípojka, Moravský Beroun" s Mgr. Karla Moravský Beroun, kterou je vydáván souhlas města Moravský Beroun se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky, Moravský Beroun, po pozemcích parc. č. 929 ostatní plocha, zeleň a parc. č. 872/4 ostatní plocha, jiná plocha, zapsaných ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun a závazek vlastníka pozemku parc. č. 929 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský Beroun, stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po dokončení stavby a zaměření rozsahu věcného břemene 10. USNESENÍ č. 2016/55/1237/RM Návrh rozpočtového opatření č. 8/2016 rozpočtové opatření č. 8/2016 se zvýšením příjmů i výdajů o částku Kč a snížením finanční rezervy o Kč 2. doporučila předložit informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 8/2016 na příští jednání Zastupitelstva města Moravský Beroun 3

4 11. Výsledek projednání č. 2016/55/1238/RM 2. pracovní verze návrhu rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2017 po projednání v RM a FV 2. pracovní verzi návrhu rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2017 po projednání v radě měst a finančním výboru 12. USNESENÍ č. 2016/55/1239/RM Prodloužení nájmu bytu v DCHB dle žádosti - Mgr. Karla Moravský Beroun Mgr. Karla nájemkyni bytu Mgr. Karla v DCHB, prodloužit nájemní smlouvu na předmětný byt v DCHB o dva roky 13. USNESENÍ č. 2016/55/1240/RM Žádost o ukončení Pachtovní smlouvy č. P 67/15 dohodou a zveřejnění záměru na pacht záchytné vodní nádrže a funkčně přilehlých pozemků žádost p Mgr. Karla Moravský Beroun, o ukončení Pachtovní smlouvy č. P 67/15 uzavřené dne na pacht záchytné vodní nádrže a funkčně přilehlých pozemků, a to ke dni záměr na pacht záchytné vodní nádrže - rybníku a funkčně přilehlých pozemků parc. č trvalý travní porost o výměře m 2, parc. č trvalý travní porost o výměře 9130 m 2, parc. č vodní plocha, nádrž umělá o výměře m 2, parc. č ostatní plocha o výměře 823 m 2, parc. č trvalý travní porost o výměře m 2, parc. č ostatní plocha o výměře 506 m 2, parc. č. 1674/7 trvalý travní porost o výměře m 2, parc. č. 1674/8 trvalý travní porost o výměře 223 m 2, parc. č ostatní plocha o výměře 312 m 2, parc. č zastavěná plocha, vodní dílo, hráz o výměře 5375 m 2, parc. č ostatní plocha o výměře 280 m 2 a parc. č ostatní plocha o výměře 500 m 2 zapsaných na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, včetně movitých věcí, k rekreačnímu a sportovnímu využití a k výkonu rybářství na dobu neurčitou, za nabídkovou cenu a přiloženým podnikatelským záměrem, počínaje dnem , na dobu neurčitou 14. USNESENÍ č. 2016/55/1241/RM Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 201/26 v k. ú. Nové Valteřice žádost Mgr. Karla Moravský Beroun, o pronájem části pozemku parc. č. 201/26 trvalý travní porost o výměře 300 m 2 v k. ú. Nové Valteřice za účelem zajištění přístupu k pozemku parc. č. 520/9 ve vlastnictví žadatele zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 201/26 trvalý travní porost o výměře 300 m 2 zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, na LV 78 pro obec Moravský Beroun a k. ú. Nové Valteřice, za cenu stanovenou dle Pravidel pro pronájem a pacht pozemků ve vlastnictví města Moravský Beroun, účelem zajištění přístupu k nemovitosti, na dobu neurčitou 15. USNESENÍ č. 2016/55/1242/RM Operační plán zimní údržby MK na území města Moravský Beroun 4

5 Operační plán zimní údržby místních komunikací na území města Moravský Beroun s platností od USNESENÍ č. 2016/55/1243/RM Souhlas vlastníka pozemku se zřízením elektrické přípojky - Mgr. Karla Moravský Beroun žádost Mgr. Karla Moravský Beroun, o vydání souhlasu vlastníka pozemku se zřízením elektrické přípojky Smlouvu o právu provést stavbu na zřízení elektrické přípojky na pozemku parc. č. 780/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, s Mgr. Karla Moravský Beroun za podmínek vydání územního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí 17. USNESENÍ č. 2016/55/1244/RM Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ Moravský Beroun - změna Přílohy č. 3 Organizačního řádu ke dni stanovila počet zaměstnanců zařazených do MěÚ Moravský Beroun dle Přílohy č. 3 Organizačního řádu ke dni USNESENÍ č. 2016/55/1245/RM Termíny schůzí Rady města Moravský Beroun a zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun termíny schůzí Rady města Moravský Beroun: , , a termíny zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun: USNESENÍ č. 2016/55/1246/RM Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne uložila předložit zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun na zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Ke kontrole: Termín: Pověřen: Ing. Zdenka Szukalská, starostka města 20. USNESENÍ č. 2016/55/1247/RM Žádost OHL ŽS, a.s., IČ , o prodloužení termínu výstavby - Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně 5

6 žádost o prodloužení termínu výstavby "Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně" podanou dodavatelskou firmou OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, IČ: uložila připravit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2016 s firmou OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, Veveří, Brno, IČ: na prodloužení termínu výstavby na základě předloženého aktualizovaného harmonogramu prací, vč. schválených změnových listů 21. USNESENÍ č. 2016/55/1248/RM Smlouva na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Citroën/JUMPER - Generali Pojišťovna a.s., Praha 2 Smlouvu na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pojištění kasko a doplňková pojištění, s Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, Praha 2, IČ , na zákonné pojištění nákladního automobilu Citroën/JUMPER DO 3,5 T v užívání JSDH Moravský Beroun 22. USNESENÍ č. 2016/55/1249/RM Dodatky k pachtovním a nájemním smlouvám na změnu výše pachtovného tyto dodatky k pachtovním a nájemních smlouvám na změnu výše pachtovného dle Směrnice č. 9/2016: Dodatek č. 2 k Pachtovní smlouvě č. P 82/16 uzavřené dne s Farmou Moravský Beroun, Partyzánská 216, Moravský Beroun, IČ , Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. P 24/13 uzavřené dne s Petrem Zaoralem, Čabová 25, Moravský Beroun, IČ , Dodatek č. 3 k Pachtovní smlouvě č. P 51/14 uzavřené dne s Aloisem Burešem, Sedm Dvorů 38, Moravský Beroun, IČ , Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků č. P 45/13 uzavřené dne s YELLOW ROSE s.r.o., Křišťanovice 171, IČ USNESENÍ č. 2016/55/1250/RM Demolice bytového domu na náměstí 9. května č.p. 65, Moravský Beroun zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Demolice bytového domu č. p. 65" návrh Smlouvy o dílo veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Demolice bytového domu č. p. 65" 3. schválila členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a členy hodnotící komise: Ing. Roman Mondek, Roman Rubík, Ing. Petr Otáhal, Martin Kusmič, DiS. a Ing. Miroslav Janalík A náhradníky členů komise: Ing. Zdenka Szukalská, Jaroslav Župka, Miroslava Škařupová, Vladimír Parobek a Ing. Tomáš Feranec 6

7 24. USNESENÍ č. 2016/55/1251/RM Aktualizace Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun - Směrnice č. 1/ se seznámila s vypracovanou zprávou o provedeném průzkumu trhu u pozemků v zastavěných územích 2. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun schválit Pravidla prodeje pro prodej pozemku z majetku města Moravský Beroun, tj. Přílohu č. 1 s účinností od USNESENÍ č. 2016/55/1252/RM Příloha k pojistné smlouvě č Seznam vozidel k Generali Pojišťovna a.s., Praha 2 Přílohu k pojistné smlouvě č Seznam vozidel k , s Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, Praha 2, IČ USNESENÍ č. 2016/55/1253/RM Žádost Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc o souhlas zřizovatele 1. souhlasila s realizací projektu OP VVV "Šablony I" realizovaný Základní školou Moravský Beroun, okres Olomouc, IČ USNESENÍ č. 2016/55/1254/RM Dohoda o poskytnutí služeb ve věci insolvenčního řízení Energie pod kontrolou, o.p.s. - Energie Pro s.r.o., Praha 8 Dohodu o poskytnutí služeb ve věci insolvenčního řízení Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost s Energií Pro s.r.o., U Sluncové 666/12a, Karlín, Praha 8, IČ , na poskytnutí právních služeb souvisejících s insolvenčním řízením dlužníka Energie pod kontrolou, o.p.s. Ing. Zdenka Szukalská v. r. starostka města Ing. Petr Otáhal v. r. místostarosta 7

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne USNESENÍ č. 2016/43/948/RM Program Rady města Moravský Beroun

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne USNESENÍ č. 2016/43/948/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne 23.05.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

1. USNESENÍ č. 2018/83/1991/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/83/1991/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 83 ze dne 19.03.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne 06.08.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne 22.08.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne 15.08.2016 1. USNESENÍ č. 2016/49/1099/RM Program Rady města Moravský Beroun 1. 2016/49/1099/RM 451/RM/2016/MAT Program Rady města Moravský Beroun 2. 2016/49/1100/RM

Více

Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský Beroun

Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský č. 35 ze dne 22.02.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 50 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 50 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský č. 50 ze dne 01.09.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

1. USNESENÍ č. 2018/100/2368/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/100/2368/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 100 ze dne 15.10.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 45 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 45 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 45 ze dne 27.06.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne 23.05.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne 18.07.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města č. 17 ze dne 13.09.2017 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne 18.09.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

1. USNESENÍ č. 2018/96/2289/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/96/2289/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 96 ze dne 03.09.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM Usnesení Zastupitelstva města č. 7 ze dne 29.05.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení Evropského

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne 28.12.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 73 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 73 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 73 ze dne 30.10.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt

3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 10 ze dne 11.09.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 15 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 15 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský č. 15 ze dne 14.06.2017 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne 19.09.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne Usnesení č. 2016/41/873/RM Program Rady města Moravský Beroun

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne Usnesení č. 2016/41/873/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne 25.04.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne 30.04.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne 07.06.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

1. USNESENÍ č. 2018/97/2315/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/97/2315/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 97 ze dne 17.09.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 65 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 65 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města č. 65 ze dne 29.05.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu USNESENÍ z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 21.12.2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 13.zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 13.zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 13.zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 14.03.2011 číslo 13/310/2011-13/327/2011 Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing.

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 46 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 46 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města č. 46 ze dne 18.07.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 24. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 24. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 24. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 06.06.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

1. USNESENÍ č. 2018/101/2399/RM Program Rady města Moravský Beroun. 3. USNESENÍ č. 2018/101/2401/RM Žádost o prodloužení nájmu bytu DCHB, Mgr.

1. USNESENÍ č. 2018/101/2399/RM Program Rady města Moravský Beroun. 3. USNESENÍ č. 2018/101/2401/RM Žádost o prodloužení nájmu bytu DCHB, Mgr. Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 101 ze dne 29.10.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne 21.12.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne 09.04.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne

Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne 28.02.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

SMĚRNICE č. 9/2016 PRAVIDLA PRO PRONÁJEM A PACHT POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA MORAVSKÝ BEROUN

SMĚRNICE č. 9/2016 PRAVIDLA PRO PRONÁJEM A PACHT POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA MORAVSKÝ BEROUN MĚSTO Moravský Beroun Vydání/změna: 1 / 0 List číslo: 1 / 5 SMĚRNICE č. 9/2016 PRAVIDLA PRO PRONÁJEM A PACHT POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA MORAVSKÝ BEROUN Zpracovatel a administrace Datum Zuzana Cabáková,

Více

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 386/2016 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem reklamní plochy na plotu u hasičské zbrojnice čp. 516

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Usnesení z 2. schůze Rady města Moravský Beroun konané dne 06.12.2010 Číslo 33/2/2010-52/2/2010 Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing. Petr Otáhal místostarosta Za správnost:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení z 22. jednání dne 5. srpna program jednání Rady města Koryčany.

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení z 22. jednání dne 5. srpna program jednání Rady města Koryčany. RADA MĚSTA KORYČANY Výpis usnesení z 22. jednání dne 5. srpna 2019 R M 1/ 22 / 19 s c h v a l u j e program jednání Rady města Koryčany. 2. R M 2/ 22 / 19 u k l á d á organizační složce Knihovna, kulturní

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 2332/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený a doplněný program 144. schůze Rady města Rumburk.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 852 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 299/2 o výměře 12 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. 1.800,-

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení z 51. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 51. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 51. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 06. 11. 2017 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 1378/51/2017 program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 47 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 47 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 47 konané dne 5. 9. 2016 Usnesení č. 850/16 RM žádost pana P. Pekárka o prodej pozemků v k. ú. Panská Lhota v místní části Malé: pozemek

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/22/741 RM schvaluje program 22. schůze RM. 2018/22/742 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 42 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 42 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města č. 42 ze dne 09.05.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/12/2019 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 14.zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 14.zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 14.zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 21.03.2011 číslo 14/328/2011-14/ 344/2011 Ing. Zdenka Szukalská starostka města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis usnesení rady č. 17/2019 konané dne 10.06.2019 ve 13:00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne 10.06.2019 přijala

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019 Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 305/17/19 1) schvaluje program 17. schůze

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 127/8/19 1) schvaluje program 8. schůze rady městského

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 986/52/16 schvaluje program 52. schůze rady

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 205 rozpočtové opatření č. 2/2011/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Mgr. Jan

Více

USNESENÍ. z 28. schůze rady města konané dne 6. dubna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

USNESENÍ. z 28. schůze rady města konané dne 6. dubna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín USNESENÍ z 28. schůze rady města konané dne 6. dubna 2016 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 16/28/547 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 6.4. 2016. 16/28/548 Rada města

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 20.1.2016 16/2/RM/2016 Výpověď z nájemní smlouvy č. 72/2020 o ukončení nájemní smlouvy

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka 1 z 9 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 126. schůze Rady města Kolína konaná dne 08.01.2018 4387/126/RM/2018 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 126. schůze Rady města

Více

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ , Chabařovice U S N E S E N Í

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ , Chabařovice U S N E S E N Í Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ 403 17, Chabařovice U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chabařovice v roce 2018, konané dne 22.8. 2018 (volební období 2014 2018) (Usnesení č. 52/18

Více

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 16.01.2019

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 50/2017 ze dne 28. 11. 2017 Usnesení číslo 766/17-R50 ze dne 28. 11. 2017 schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 50/2017, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 767/17-R50

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 17. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 17. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 017/15/Ko U S N E S E N Í 17. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 2. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 654/17 670/17 Rozdělovník - členové

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.2.2014 Usnesení č. 93/1629/14 Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičína a) schválit

Více

U s n e s e n í z 35. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 35. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 35. jednání rady města Velká Bystřice dne 25.7.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/35/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 35. jednání rady města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183) U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Kojetína, konané dne 19. srpna 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více