VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6"

Transkript

1 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů, která je specializovaným průmyslovým procesem a běžně ji nezajišťují farmaceutické společnosti. Doplněk nepokrývá výrobu medicinálních plynů v nemocnicích a manipulaci s nimi, které budou předmětem národních předpisů 1. Relevantní části tohoto doplňku však mohou být pro takové činnosti využity jako základ. Výroba plynů pro medicinální účely se všeobecně provádí v uzavřeném zařízení. Z toho vyplývá, že kontaminace produktu z prostředí je minimální. Existuje ovšem riziko vzájemné kontaminace s jinými plyny. Výroba medicinálních plynů má splňovat základní požadavky správné výrobní praxe uvedené v pokynech pro správnou výrobní praxi, ustanovení příslušných doplňků k těmto pokynům, lékopisné standardy a následující podrobné pokyny. 2. Pracovníci 2.1. Kvalifikovaná osoba odpovědná za propouštění medicinálních plynů má mít důkladné znalosti výroby a kontroly jakosti medicinálních plynů Všichni pracovníci ve výrobě medicinálních plynů mají znát ty zásady SVP, které se vztahují k medicinálním plynům, a mají si být vědomi toho, která hlediska jsou kriticky důležitá z hlediska zdravotního rizika pro pacienty při použití medicinálních plynů. 3. Prostory a zařízení 3.1. Prostory Medicinální plyny se mají plnit v zóně oddělené od plnění nemedicinálních plynů a nemá docházet k přesunům nádob z jedné zóny do druhé. Ve výjimečných případech může být akceptováno kampaňovité plnění ve stejné zóně, jestliže jsou přijata specifická opatření a je provedena nezbytná validace Výrobní prostory mají poskytovat dostatečný prostor pro to, aby výrobní operace, zkoušení a skladování mohly probíhat bez rizika možných záměn. Prostory mají být udržovány čisté a uklizené tak, aby podporovaly řádnou činnost a odpovídající skladování Zóny pro rozplňování mají být dostatečně prostorné a uspořádány tak, aby zde byly: a) vyznačené oddělené zóny pro jednotlivé plyny, b) jednoznačná identifikace a oddělení prázdných lahví a lahví, které se nacházejí v různých fázích výroby (např. připravené pro plnění, naplněné, karanténa, propuštěné, nepropuštěné ). Způsob, jakým lze dosáhnout výše požadovaného oddělení bude závislý na povaze, rozsahu a složitosti všech výrobních činností, lze využít dělící čáry vyznačené na podlaze, přepážky, nápisy nebo jiná řešení Zařízení Každé zařízení určené pro výrobu a analýzy má být pravidelně kvalifikováno a kalibrováno v přiměřených intervalech Je potřebné zajistit, aby byl do nádoby naplněn správný plyn. Mezi potrubími, jimiž se jednotlivé plyny přivádějí, nemají existovat žádná vzájemná propojení, s výjimkou automatizovaných plnicích procesů. Rozdělovací potrubí pro paralelní plnění nádob mají mít plnicí koncovku takovou, aby odpovídala pouze 1 Pokyn SÚKL VYR-24-KYSLÍKOVÉ KONCENTRÁTORY PRO POUŽITÍ S ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ, Věstník SÚKL č.9/2002 1

2 ventilům používaným pro daný plyn nebo směs plynů, aby se k rozdělovacímu potrubí daly připojit pouze správné nádoby. (Použití ventilů rozdělovacího potrubí a nádob může podléhat mezinárodním či národním normám.) Provádění oprav a údržby nemá nijak ohrozit jakost medicinálních plynů Plnění nemedicinálních plynů se nemá provádět v zóně a na zařízení, která jsou určena pro výrobu medicinálních plynů. Výjimky lze akceptovat jen v případě, kdy jakost plynu užitého pro nemedicinální účely je přinejmenším rovnocenná jakosti medicinálního plynu a jsou dodržována pravidla SVP. Aby se zabránilo kontaminaci medicinálních plynů je součástí přívodního potrubí pro plnicí stojany nemedicinálních plynů i validovaný postup zabránění zpětného toku plynu Skladové a přepravní zásobníky mají být určeny pouze pro jeden plyn s jednoznačně definovanou jakostí. Avšak zkapalněné medicinální plyny mohou být skladovány nebo dopravovány ve stejných cisternách jako stejné nemedicinální plyny, jestliže jakost nemedicinálních plynů je alespoň rovnocenná jakosti medicinálního plynu. 4. Dokumentace 4.1. Údaje v záznamech o každé šarži naplněných lahví musí zajistit, že každá naplněná láhev je dohledatelná z hlediska důležitých plnicích operací. Má být zavedeno sledování následujících údajů: název produktu; datum a čas plnicích operací; odkaz na použitou plnicí stanici; použitá zařízení; název a odkaz na specifikaci plynu nebo každého plynu ve směsi; provedení přípravných činností (viz. bod ); množství a velikost lahví před a po plnění; jméno osoby provádějící plnění; iniciály operátorů pro každý důležitý krok (čistění potrubí, příjem lahví, odfuk lahví atd.); klíčové parametry potřebné k zajištění správného plnění při standardních podmínkách; výsledky zkoušek kontroly jakosti a tam, kde se zkušební zařízení kalibruje před každou zkouškou, specifikaci referenčního plynu a výsledky kalibrace; výsledky příslušných kontrol prokazujících naplnění nádob; vzorek štítku s číslem šarže; bližší informace o problémech a neobvyklých situacích během plnění a podpis oprávněné osoby při odchylce od pracovních instrukcí; potvrzení shody, datum a podpis vedoucího odpovědného za plnění. 5. Výroba 5.1. Všechny kritické kroky v různých výrobních procesech mají být předmětem validace Výroba nerozplněného plynu (bulku) Nerozplněné plyny určené pro medicinální účely je možno připravit chemickou syntézou nebo získat z přírodních zdrojů s jejich následným čištěním, pokud je to nezbytné (např. ve výrobních jednotkách na dělení vzduchu). Na tyto plyny může být nahlíženo jako na léčivé látky nebo nerozplněné léčivé přípravky podle rozhodnutí kompetentní národní autority Kde je to vhodné, má být dostupná dokumentace specifikující čistotu, ostatní složky a možné nečistoty, které mohou být přítomny ve zdroji plynu a v jednotlivých fázích čištění. Mají být dostupná bloková schémata každého odlišného procesu Všechny separační a čisticí kroky mají být navrženy tak, aby probíhaly s optimální účinností. Např. nečistoty, které mohou nepříznivě ovlivnit fázi čištění, mají být odstraněny dříve, než je této fáze dosaženo. 2 Typy závitů na plnících koncovkách rozdělovacího potrubí a na bočních přípojkách ventilů lahví odpovídají ČSN : Uzavírací ventily pro nádoby a plyn. 2

3 Separační a čisticí operace mají být validovány z hlediska jejich účinnosti a monitorovány podle výsledků validace. Kde je to nezbytné, má být v rámci průběžné výrobní kontroly prováděna kontinuální analýza k monitorování procesu. Údržba a výměny spotřebních komponent, které jsou v pravidelných intervalech vyměňovány, např. čisticích filtrů, má být založena na výsledcích monitorování a validace Kde je to vhodné, mají být zdokumentovány teplotní limity procesu a monitorování v rámci průběžné výrobní kontroly má zahrnovat měření teploty Počítačové systémy používané při řízení a monitorování procesů mají být validovány Pro kontinuální procesy má být zavedena a definována šarže v závislosti na kontrole jakosti nerozplněného plynu Výroba plynů má být průběžně kontrolována na jakost, včetně obsahu nečistot Voda používaná pro chlazení v průběhu komprese vzduchu má být kontrolována na mikrobiologickou jakost, pokud přichází do kontaktu s medicinálním plynem Veškeré přečerpávání zkapalněných plynů z primárního zásobníku, včetně kontrol před přečerpáváním, má být prováděno podle písemných postupů navržených tak, aby se zabránilo kontaminaci. Přečerpávací potrubí má být opatřeno zpětným ventilem nebo obdobným vhodným řešením. Zvláštní pozornost má být věnována čištění ohebných spojek, spojování hadic a koncovek Může být prováděno doplňování plynu do skladového zásobníku nerozplněného plynu, který obsahuje stejný plyn z předchozí výroby. Výsledek zkoušek vzorku musí ukázat, že jakost dodaného plynu je přijatelná. Takový vzorek může být odebrán: z nové dodávky před jejím přidáním do zásobníku nebo ze zásobníku po přidání a zamíchání plynu Nerozplněné plyny určené pro medicinální účely mají mít definovánu šarži, která je kontrolována v souladu s odpovídajícím lékopisným článkem a propouštěna k plnění Plnění a značení Pro rozplňování medicinálních plynů má být definována šarže Nádoby na medicinální plyny mají splňovat příslušné technické specifikace. Ventily na výstupu mají být vybaveny po plnění označením zajišťujícím originalitu výrobku. Lahve mají být přednostně vybaveny ventily, které zajišťují minimální zbytkový tlak v lahvi, aby se zajistila přiměřená ochrana proti kontaminaci Plnicí zařízení pro medicinální plyny stejně jako lahve mají být určeny pro daný medicinální plyn nebo směs medicinálních plynů (viz. také ). Má být zaveden systém zajišťující dohledatelnost lahví a ventilů Čistění a proplachování plnicího zařízení a přívodního potrubí má být prováděno podle písemných postupů. Je to obzvláště důležité po údržbě nebo porušení integrity systému. Před uvolněním zařízení k opětovnému provozu má být ověřeno, že systém není kontaminován. O této činnosti mají být uchovávány záznamy Nové lahve a lahve, které se vracejí do používání po provedení tlakové nebo obdobné zkoušky mají být podrobeny vnitřní vizuální kontrole. Ventil má být po namontování uzavřen, aby se zabránilo kontaminaci uvnitř tlakové lahve Kontrola před plněním má zahrnovat: kontrolu zbytkového přetlaku (>3 až 5 bar) v lahvi, k zjištění, že láhev není prázdná; lahve bez zbytkového tlaku mají být uloženy odděleně k provedení dalších opatření, která mají potvrdit, že nejsou kontaminovány vodou nebo jinými kontaminanty; opatření mají dle potřeby zahrnovat čištění pomocí validovaných metod nebo vizuální kontrolu; ujištění se, že všechny štítky s označením šarže nebo jiné nálepky, pokud jsou poškozené, byly odstraněny; vizuální vnější kontrolu všech nádob a ventilů na mechanické poškození, na vady způsobené při elektrickém svařování nebo na jiné poškození a kontaminaci olejem nebo tukem; lahve mají být vhodným způsobem čištěny, zkoušeny a uchovávány; vizuální kontrolu správnosti typu ventilů pro plněný medicinální plyn u všech lahví a kryogenních nádob; 3

4 kontrolu, zda u lahve byla provedena tlaková zkouška vodou nebo ekvivalentní zkouška a zda je její výsledek dosud platný (podle požadavku národních nebo mezinárodních pokynů); kontrolu, že barevné značení nádoby odpovídá příslušné normě Lahve, které byly vráceny k novému naplnění, se mají připravit s velkou péčí, aby se minimalizovalo riziko kontaminace. U stlačených plynů má být maximální teoretický obsah nečistot 500 ppm v/v při plnícím tlaku 200 bar (a ekvivalentní pro jiné plnící tlaky). Lahve mohou být připraveny následujícími způsoby: zbytkový plyn v lahvích se má odstranit evakuací nádoby (absolutní tlak méně než 150 mbar) nebo každá nádoba se vypustí, aby v ní nezůstal žádný tlak, a poté se propláchne (částečně se natlakuje na nejméně 7 bar a poté vypustí). U láhví, které jsou opatřeny ventilem na zbytkový (pozitivní) přetlak, je dostatečná jedna evakuace na 150 mbar, pokud je v láhvi přetlak. Jinou možností je provedení kompletní zkoušky na složení plynu zbývajícího v každé jednotlivé lahvi Má se vhodným způsobem zkontrolovat, že nádoby jsou skutečně naplněné. Jako indikace, že plnění proběhlo v pořádku, může být zjištění, že vnější povrch lahve je při plnění teplý na dotyk Každá láhev má mít odpovídající barevné a doplňující značení. Číslo šarže a/nebo datum plnění a datum exspirace mohou být na samostatném štítku. 6. Kontrola jakosti 6.1. Voda, která se používá pro tlakovou zkoušku, má být nejméně v kvalitě pro pitnou vodu a má být monitorována pravidelně na mikrobiologickou nezávadnost Každý medicinální plyn má být zkoušen a propouštěn podle jeho specifikace. Kromě toho má být každý medicinální plyn zkoušen v plném rozsahu odpovídajících lékopisných požadavků s dostatečnou četností, aby se zajistila trvalá shoda s těmito požadavky Dodávka nerozplněného plynu má být propuštěna k plnění (viz ) V případě plnění jednosložkového medicinálního plynu na multi-lahvovém plnění má být nejméně jedna láhev z každého plnicího stojanu zkoušena na totožnost a čistotu a, pokud je to nezbytné, i na obsah vody, vždy když jsou měněny lahve V případě postupného plnění jednosložkového medicinálního plynu se má zkouška na totožnost a čistotu provádět alespoň u jedné z lahví naplněných v nepřerušeném pracovním cyklu. Za nepřerušený pracovní cyklus se považuje např. plnění prováděné během jedné směny stejnou obsluhou na stejném zařízení a ze stejné šarže nerozplněného plynu V případě plnění směsi dvou nebo více různých plynů do lahví musí být alespoň jedna láhev z každého plnicího stojanu zkoušena na totožnost a čistotu a, pokud je to nezbytné, i na obsah vody u všech jednotlivých plynů a na dodržení správného poměru plynů ve směsi. Pokud jsou lahve plněny jednotlivě, má být každá láhev zkoušena na totožnost a čistotu jednotlivých plynů a nejméně jedna láhev z každého nepřerušeného plnicího cyklu má být zkoušena na dodržení poměru plynů ve směsi V případě, že se plyny mísí v plnicím potrubí před plněním (jako je tomu u směsi oxidu dusného s kyslíkem), je nutná kontinuální kontrola složení směsi plynů, které se do lahví plní Plní-li se do lahví více než jeden plyn, musí se během plnicího procesu zajistit, aby byl ve všech lahvích dodržen správný poměr plynů a aby směs byla dokonale homogenní U každé naplněné lahve je třeba provést zkoušku těsnosti za použití vhodné metody dříve, než se láhev vybaví označením zajišťujícím originalitu. U lahví, ze kterých se odebírá vzorek pro analýzu, se provede zkouška těsnosti až po vzorkování U kryogenních plynů naplněných do kryogenních nádob pro domácí použití dodávaných přímo uživatelům má být u každé nádoby provedena zkouška na totožnost a čistotu Kryogenní nádoby, které zůstávají u uživatelů a medicinální plyn je doplňován z určených mobilních cisteren, není nutné po každém doplnění provádět zkoušky, jestliže dodavatelská firma současně dodá i analytický certifikát o výsledku zkoušky provedené na vzorku odebraném z mobilní cisterny. Kryogenní nádoby, které zůstávají u zákazníků, mají být pravidelně zkoušeny, aby se ověřilo, že obsah splňuje lékopisné požadavky Není-li to zvláště požadováno, není třeba uchovávat odebrané vzorky. 4

5 7. Skladování a propouštění 7.1. Naplněné lahve mají být ponechány v karanténě až do jejich propuštění kvalifikovanou osobou Lahve s plyny mají být skladovány na krytém místě a nemají být vystaveny extrémním teplotám. Místa pro jejich skladování mají být čistá, suchá, dobře větraná a bez hořlavých látek k zajištění toho, aby lahve zůstaly čisté až do doby použití Uspořádání skladu lahví má umožňovat oddělení lahví podle druhu plynů a oddělení plných a prázdných lahví a má umožňovat účinnou obměnu produktů podle zásady první do skladu - první ze skladu Lahve s plyny mají být chráněny před nepříznivými povětrnostními podmínkami během transportu. Zvláštní podmínky pro skladování a transport mají být přijaty v případě plynných směsí, kdy může chladem dojít k separaci jedné komponenty. Definice pojmů Dále jsou uvedeny definice pojmů, které se vztahují k výrobě medicinálních plynů a nejsou uvedeny mezi definicemi v hlavní části Pokynů EU pro správnou výrobní praxi pokynů 3, ale jsou užity v tomto doplňku. Výrobní jednotka na dělení vzduchu - Výrobní jednotka na dělení vzduchu odebírá atmosférický vzduch a z něj se v procesech filtrace, čistění, komprese, chlazení, zkapalňování a destilace získávají plyny kyslík, dusík a argon. Zóna - Část výrobny, která je specifická pro výrobu medicinálních plynů. Odtlakování - Snížení tlaku na atmosférický. Nerozplněný plyn (Bulk) - Jakýkoli plyn určený pro medicinální použití, který prošel všemi výrobními operacemi kromě rozplňování. Stlačený plyn - Plyn, který je zcela v plynném stavu při 50 0 C, když je plněn pod tlakem (ISO 10286). Nádoba - Nádoba je kryogenní zásobník, cisterna, autocisterna, láhev, svazek lahví nebo jiný obal, který je v přímém styku s medicinálním plynem. Kryogenní plyn - Plyn, který zkapalňuje při 1,013 bar a teplotě pod C. Kryogenní nádoba - Převozný nebo nepřevozný tepelně izolovaný kontejner určený pro uchovávání zkapalněných nebo kryogenních plynů. Plyn lze vypouštět v plynném nebo kapalném stavu. Láhev - Převozný tlakový kontejner s (vodní) kapacitou nepřevyšující 150 l. Pokud se v tomto dokumentu použil výraz láhev, zahrnuje to rovněž možnost svazku lahví (nebo balení lahví). Svazek lahví - Komplet lahví, které jsou spolu pevně spojeny konstrukcí a propojeny spojovacím potrubím a přepravovány a používány jako celek. Evakuovat - Odstraňovat zbytek plynu z nádoby dosažením vakua v této nádobě. Plyn - Látka nebo směs látek, které se nacházejí zcela v plynném stavu při 1,013 bar (101,325 kpa) a 15 0 C nebo má tlak pár vyšší než 3 bar (300 kpa) při C. (ISO 10286). Tlaková vodní zkouška - Zkouška prováděná z bezpečnostních důvodů podle národních nebo mezinárodních požadavků, aby bylo zajištěno, že lahve nebo cisterny vydrží vysoký tlak. Zkapalněný plyn - Plyn, který je při rozplňování pod tlakem částečně kapalný (plyn nad kapalinou) při C. Multi-lahvové plnění (Rozdělovací potrubí) - Zařízení nebo aparatura, které umožňují, aby jedna nebo více nádob na plyn byly současně vyprázdněny a plněny. Maximální teoretický obsah zbytkových nečistot - Plynné nečistoty, které se mohou vyskytnout v důsledku dřívějšího znečistění lahví a které v nich zůstanou i po čistění, které se provádí před plněním. Výpočet maximálního teoretického obsahu nečistot se týká pouze stlačených plynů a předpokládá se, že tyto plyny se chovají jako ideální plyny. 3 V rámci pokynů SÚKL definice ve VYR-XY Pokyny pro správnou výrobní praxi, Věstník SÚKL. 5

6 Medicinální plyn (plyn pro medicinální účely) - Plyn nebo směs plynů určených k podání pacientům pro léčebné, diagnostické nebo profylaktické účely s využitím farmakologického účinku a klasifikován (klasifikovaná) jako léčivo. Ventil na zbytkový přetlak (RPV ventil) Ventil vybavený zpětným systémem, který zajišťuje zbytkový přetlak (3 5 barů přetlaku) k prevenci kontaminace při použití. Zpětný ventil Ventil dovolující průtok pouze v jednom směru. Proplach - Vyprázdnění a vyčistění láhve odtlakováním a evakuací nebo odtlakováním, částečným natlakováním příslušným plynem a odtlakováním. Zásobník - Stabilní nádoba pro skladování zkapalněných nebo kryogenních plynů. Cisterna - Nádoba umístěná na vozidle pro přepravu zkapalněných nebo kryogenních plynů. Ventil - Zařízení pro otevírání a uzavírání nádoby. 6

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

Zajištění a kontrola kvality

Zajištění a kontrola kvality Zajištění a kontrola kvality Všeobecné podmínky Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) 12263/13 ENV 700 ENT 221 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 9. července 2013 Č. dok. Komise:

Více

84/2008 Sb. VYHLÁŠKA

84/2008 Sb. VYHLÁŠKA 84/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. února 2008 o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

VYHLÁŠKA č. 84/2008 Sb. ze dne 26. února 2008

VYHLÁŠKA č. 84/2008 Sb. ze dne 26. února 2008 VYHLÁŠKA č. 84/2008 Sb. ze dne 26. února 2008 o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících

Více

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část)

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle

Více

PŘÍRUČKA PRO DODÁVÁNÍ PLYNŮ PRO POUŽITÍ V POTRAVINÁCH

PŘÍRUČKA PRO DODÁVÁNÍ PLYNŮ PRO POUŽITÍ V POTRAVINÁCH PŘÍRUČKA PRO DODÁVÁNÍ PLYNŮ PRO POUŽITÍ V POTRAVINÁCH IGC Doc 125/04 Český překlad proveden pracovní skupinou PS-4 ČATP. EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION (EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ) AVENUE

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l

Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l NA ODPAD KATEGORIE: O, N OBSAH: 1.1 Základní údaje o za ízení 1.2 Charakter a ú el za ízení 1.3 Stru ný popis za ízení 1.4 Technologie a obsluha za ízení 1.5

Více

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Stávající a vznikající nová bytová družstva nebo společenství vlastníků mají mimo jiné zákonem dané povinnosti na úseku požární ochrany.

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

84_2008_Sb. 84/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 26. února 2008

84_2008_Sb. 84/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 26. února 2008 84/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. února 2008 o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK květen 2011 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K 8b odst. 5 zákona o bankách, k 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k 12f písm. a) a b) a 32 odst.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Citace pův. předpisu: 262/2000 Sb. Částka: 77/2000

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název stavby: MČ Vinoř Revitalizace území u ul. V Podskalí 2.část Místo stavby: Městská část Vinoř, k. ú. Vinoř Charakter stavby: rekonstrukce, stavba inženýrská Investor stavby:

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2016 COM(2016) 371 final ANNEXES 1 to 4 PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008 54/2008 VYHLÁŠKA ze dne 6. února 2008 o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů Změna: 405/2008 Sb. Změna: 177/2010

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku nebo Obchodní

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Částka: 34/2005 Sb. Datum účinnosti: 8. března 2005 Změny a doplňky předpisu: vyhláškou 463/2011 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2012 Ministerstvo školství,

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

DOHODA. Revize 1. Datum vstupu v platnost: 15. února 2007

DOHODA. Revize 1. Datum vstupu v platnost: 15. února 2007 ECE/RCTE/CONF/4/Add.1/Rev.1 I N T E G R O V A N Ý PŘEKLAD TÜV SÜD AUTO CZ DOHODA O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH PODMÍNEK PRO PERIODICKOU TECHNICKOU PROHLÍDKU KOLOVÝCH VOZIDEL A O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ TAKOVÝCH PROHLÍDEK,

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

HLINSKO. 1.2 Výchozí údaje a podklady. 1.3 Základní charakteristika objektu

HLINSKO. 1.2 Výchozí údaje a podklady. 1.3 Základní charakteristika objektu Počet stran: 9 ŘÍZENÍ, ODSTRANOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A DEKONTAMINACE MATERIÁLŮ OBSAHUJÍCÍCH AZBEST (BOLETICKÝCH PANELŮ A ZBYTKOVÉHO PRACHU V RÁMCI KOMPLEXNÍHO ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LEŽÁKŮ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

Přímočará pila BS900

Přímočará pila BS900 Návod na obsluhu a údržbu Přímočará pila BS900 Obj. č. N23000114 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ 3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 1 HYGIENA POTRAVIN dle nařízení ES č. 852/2004

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky které ve smyslu ustanovení 273 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, určují část obsahu smlouvy o dílo č.ze dne.., na zhotovení stavby Provozní budova

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013

OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013 OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o místním poplatku za

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Ze dne 29.01.2008 Částka 10/2008 Účinnost od 01.07.2008 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23 Znění 27.09.2011

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Číslo projektu: TE02000077 Název projektu: Smart Regions Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 84

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 84 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 84 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o poplatku za komunální odpad Městské zastupitelstvo v Hranicích schválilo dne 13. června 2000 usnesením č.

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku nebo Obchodní

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 Systém ASPI - stav k 4.8.2011 do částky 82/2011 Sb. a 40/2011 Sb.m.s. Obsah a text 23/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 268/2011 Sb. 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem MRAZÍCÍ BOXY PROJEKTU CEITEC IV. ČÁST 1. vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v platném znění

Více

Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP /2012/Pol. VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz EP: ep-petrvald@iol.cz www.petrvald.info

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

Návrh optimálního skladu maziv

Návrh optimálního skladu maziv Návrh optimálního skladu maziv Jste vinen? Bez mazání by byl průmysl ochromen. Je fakt, že soukolí průmyslu se otáčí doslova kolem dobře namazaného provozu. Proto je třeba říci, že prostor pro skladování

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model:

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: Pokyny Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/2010-17000 V Praze dne 1. 9. 2010 1 ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 8 VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona

Více

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Stupeň : Dokumentace k výběru dodavatele Změně využití stávajících prostor Objednatel

Více

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Ing. Jana Buchtová PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha - Prosek Interpretační dokument č. 2 - Požární bezpečnost Tento interpretační

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KONTEJNER SKLOPNÝ DO BOKU Obsah: ) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně

Více