VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku"

Transkript

1 VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: , doplnění SP. ZN: MV/42815/2011/Ha ČÍSLO JEDNACÍ: MV 57055/2011 Dle rozdělovníku VYŘIZUJE: Ing.Kl.Hajková TEL: DATUM: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. 104 odst. 2 písm.c)a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle 15 odst. 4 vodního zákona a 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne podal Obec Rostěnice - Zvonovice, IČ , Rostěnice 109, Rostěnice-Zvonovice, zastupuje: INGAS spol.s.r.o., zastoupený Ing.Radkem Dohnalem, IČ , Marie Hübnerové 1704/58, Brno, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Podle 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona v y d á v á p o v o l e n í k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen "nakládání s vodami"), na místě: Název kraje Jihomoravský Název obce Rostěnice-Zvonovice Identifikátory katastrálních území Názvy katastrálních území Rostěnice, Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 251/5, 450/6 v katastrálním území Rostěnice ( GP 2096, GP 2097, GP 2084) Název vodního toku Roštěnický potok Číslo hydrologického pořadí a podpořadí Umístění vůči břehu (Č 09) pravý břeh Říční kilometr (staničení) 2,3 Číselný identifikátor vodního toku Čísla hydrologického pořadí Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) ;

2 Č.j. MV 57055/2011 str. 2 v tomto rozsahu: Druh vypouštěných vod (Č 07) Druh recipientu (Č 08) Průměrné povolené Maximální povolené Maximální měsíční povolené Roční povolené Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští 12 Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští 356 městské odpadní vody vodní tok 3,13 l/s 8,93 l/s 8,113 tis. m3/měs. 98,828 tis. m3/rok Časové omezení platnosti povolení Velikost zdroje znečištění v EO 2045 EO Údaje o povoleném množství a jakosti vypouštěných vod a) BSK5 t/r 0,99 t/r b) CHSKCr t/r 6,92 t/r c) NL t/r 1,48 t/r d) N-NH4 t/r 0,79 t/r e) P t/r 0,20 t/r a) BSK5 Hodnota 'p' 10 mg/l a) BSK5 Hodnota 'm' 25 mg/l b) CHSKCr Hodnota 'p' 70 mg/l b) CHSKCr Hodnota 'm' 120 mg/l c) NL Hodnota 'p' 15 mg/l c) NL Hodnota 'm' 25 mg/l d) N-NH4 Hodnota 'pr' 8 mg/l d) N-NH4 Hodnota 'm' 15 mg/l e) P Hodnota 'p' 2mg /l e) P Hodnota 'm' 5 mg/l Uložená měření Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ANO Počet kontrolních profilů měření množství 1 Četnost měření množství 12 x ročně Způsob měření množství vody na odtoku(č 40) Parshallův žlab Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO Počet kontrolních profilů sledování jakosti 1 Četnost sledování 12 x ročně Typ vzorků (Č 05) Typ vzorků "B"24- hodinový směsný Místo odběru vzorku: šachta před měrným objektem (na odtoku, umístěné před Parshallovým žlabem) "p" přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod "m" maximální koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod "průměr" jedná se o aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny / typ vzorků a emisní standardy ukazatelů, jsou v souladu s ustanovením 3 a násl NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších změn a dodatků / Dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost INGAS s.r.o., Marie Hübnerové 58, Brno a VHatelier, spol. s.r.o, Lidická 81, Brno, ověřil autorizovaný inženýr Ing.Ivo Pospíšil, ČKAIT budou na ČOV Rostěnice napojeny obce Rostěnice-Zvonovice, Lysovice Hlubočany a Kučerov. Účel nakládání s vodami:- čištění odpadních vod a vypouštění přečištěných vod z ČOV Rostěnice (na ČOV jsou dle PD napojeny obce Rostěnice-Zvonovice, Lysovice, Hlubočany a Kučerov) do vod povrchových vodní tok Rostěnický potok II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami: 1. Vydané povolení k nakládání s vodami, spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových /vodní tok Rostěnický potok/ je časově omezeno, platnost se stanoví na dobu určitou:

3 Č.j. MV 57055/2011 str Jakost a množství vypouštěných odpadních vod bude sledována na odtoku z ČOV, šachta před měrným objektem, četnost odběru vzorků 12x ročně, typ vzorku "B". 3. Investor/znečišťovatel je povinen kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod provádět odběr a vyhodnocení /rozbory vzorků odpadních vod zajišťováním odběrů směsných vzorků (typ"b")v četnosti 12x ročně. 4. Odběry a rozbory budou prováděny pouze akreditovanou laboratoři uvedenou v seznamu, který zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku. Uvedené/povolené ukazatele budou stanovovány dle příslušných technických norem., odběry vzorků budou rozloženy v průběhu kalendářního roku. 5. Výsledky sledování/měření jakosti vypouštěných odpadních vod je investor/znečišťovatel povinen evidovat a přehledně zpracovávat tak, aby umožňovaly kontrolu dodržování stanovených limitů, tyto budou předávány 1x ročně zdejšímu vodoprávnímu úřadu, Povodí Moravy, s.p. a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T.G.Masaryka, vždy k datu 31. ledna následujícího roku. 6. Investor zajistí vypracování provozního řádu ČOV. Provozní řád pro zkušební provoz bude předložen vodoprávnímu úřadu MěÚ Vyškov, OŽP k žádosti o povolení zkušebního provozu ČOV. III. Podle 15 vodního zákona, 115 stavebního zákona ke stavbě vodního díla: v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í "ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ ROSTĚNCE-ZVONOVICE, LYSOVICE" "KANALIZACE A ČOV ROSTĚNICE-ZVONOVICE" (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2500, 2501, 2502, 2503, 2505 v katastrálním území Hlubočany, st. p. 172, 177, parc. č. 2, 18/3, 20/3, 70/1, 70/3, 120/2, 122/1, 127/1, 196/1, 260/4, 303/2, 368/2, 435/1, 435/4, 977/1, 1083/2, 1093/2, 1100/3, 1106/1, 1106/2, 1106/3, 1107/1, 1107/2, 1107/7, 1107/8, 2525, 2641, 2923 v katastrálním území Lysovice, parc. č. 1/7, 11/4, 18/3, 18/13, 19/1, 24/1, 25, 40/3, 40/5, 53/3, 53/5, 54/1, 64/2, 64/3, 64/5, 64/6, 64/11, 64/12, 109/1, 109/4, 109/5, 114, 121, 130/1, 251/2, 251/4, 251/5, 251/7, 274, 393, 400/1, 401/3, 450/2, 450/4, 450/6, 452/1, 454/1, 455/1, p. p. k. 11/1, 11/2, 11/3, 24, 26, 63/1, 63/2, 64, 116, 1156/1, 1158, 1159, 1160, 1163 v katastrálním území Rostěnice, st. p. 64/1, parc. č. 9/3, 9/4, 10/1, 10/10, 127/4, 127/8, 127/9, 127/10, 127/14, 598/1, 600/4, 600/5, 603/4, 608, 618, 622, p. p. k. 8, 9/2, 9/4, 9/5, 600, 603/1, 604 v katastrálním území Zvonovice. Údaje o místu předmětu: Název kraje Jihomoravský Název obce Rostěnice-Zvonovice, Hlubočany, Lysovice Identifikátory katastrálních území , , , Názvy katastrálních území Hlubočany, Lysovice, Rostěnice, Zvonovice Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 251/5, 450/6 v katastrálním území Rostěnice ( GP 2096,GP 2097,GP 2084) Název vodního toku Roštěnický potok Číslo hydrologického pořadí a podpořadí Umístění vůči břehu (Č 09) pravý břeh Říční kilometr (staničení) 2,3 Číselný identifikátor vodního toku Čísla hydrologického pořadí Stavební objekty: Stoková síť Druh stokové sítě (Č 42) gravitační s přečerpáváním ve stokové síti Celková délka stok Rostěnice Zvonovice gravitační 3698 m, +tlaková 208 m + Lysovice gravitační 4360 m Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v poř. dle Č 42) oddílná Nejmenší jmenovitá světlost stoky 250 mm Největší jmenovitá světlost stoky 500 mm

4 Č.j. MV 57055/2011 str. 4 Počet povolovaných čerpacích stanic 2 Čerpací stanice Druh stanice (Č 39) Čerpací ČS1 a ČS2 Čistírna odpadních vod (ČOV) Druh přiváděných vod (Č 07) splaškové odpadní vody Mechanicko-biologická čistírna s terciálním dočištěním ČOV Kompaktní jednotka typu BA Zkušební provoz ANO Délka zkušebního provozu 12 měsíců Počet napojených EO 2045 Údaje o předmětu rozhodnutí: Název kanalizačního systému KANALIZACE Kanalizační soustava (Č 24) kanalizace pro veřejnou potřebu Charakter kanalizační soustavy (Č 25) oddílná Počet napojených obcí 4 ( Rostěnice-Zvonovice, Lysovice, Hlubočany a Kučerov) Zpracování provozního řádu uloženo ANO Stavební objekty: rozdělení dle PD SO Splašková kanalizace Rostěnice - Zvonovice SO Kanalizační stoky Rostěnice - Zvonovice SO Čerpací stanice ČS1 stavební část SO Čerpací stanice ČS2 stavební část SO Biologická jednotka BA SO Čerpací stanice ČOV SO Kalojem SO Objekt mikrosíta SO Kanalizace ČOV SO Splašková kanalizace Lysovice SO Kanalizační stoky Lysovice Provozní soubory PS Technologické zařízení ČOV DPS Strojní zařízení ČOV DPS Technologické rozvody silnoproudé PS Čerpací stanice ČS1 Zvonovice PS Čerpací stanice ČS2 Rostěnice PS Měření, regulace a přenosy Popis: pro odvedení splaškových vod ze zástavby obce Rostěnice-Zvonovice, Lysovice je navržen gravitační systém kanalizačních stok doplněný čerpacími stanicemi, jejíž umístění vyplývá ze situování zástavby, konfigurace terénu a možností umístění stavby na pozemky. V severní části obce Rostěnice bude umístěna čistírna odpadních vod, společná pro obce Rostěnice-Zvonovice, Lysovice, Hlubočany, Kučerov. Biologická jednotka BA je kompaktní zařízení aktivace a dosazování jsou sdružené do jediného stavebního objektu, podrobnosti řešení v PD Stoky Rostěnice-Zvonovice, gravitační : Stoka: "B", "B-1", "B-2", "B-3", "C", "C-1","C-1-1", "C-1-2", "C-2", "C-2-2", "C-2-2-1", "C-2-3", "C-5", "C- 6","A-1", A-1", "A-1-1", A-2", "A-2-1", Stoky Rostěnice-Zvonovice, gravitační "Sběrač A" Stoky Rostěnice-Zvonovice, "výtlak": "V-A-1 ", "B-2" Stoky Lysovice: "Sběrač A", "Sběrač A-A", "Stoka"A-A", "A-A-1", "A-A-1-1", "A-A-2", "A-A-3", "B-1", "C", celkem gravitační stoky: ; Drenáž /flexi drenáž/ celkem ; další podrobnosti v PD

5 Č.j. MV 57055/2011 str. 5 Podrobnosti dle PD: Projektovou dokumentaci zpracovala společnost INGAS s.r.o., Marie Hübnerové 58, Brno a VH-atelier, spol. s.r.o, projektová a inženýrská činnost, Lidická 81, Brno, Ing.Ivo Pospíšil a Bc.Jakub Raček, ověřil autorizovaný inženýr Ing.Ivo Pospíšil, ČKAIT , zak.číslo 40/06, datum 03/210. IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval společnost INGAS s.r.o., Marie Hübnerové 58, Brno a VH-atelier, spol. s.r.o, projektová a inženýrská činnost, Lidická 81, Brno, Ing.Ivo Pospíšil a Bc.Jakub Raček, ověřil autorizovaný inženýr Ing.Ivo Pospíšil, ČKAIT , zak.číslo 40/06, datum 03/2010; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů: a) Investor bude akceptovat závazné stanovisko MěÚ Vyškov, OŽP orgán ZPF zn. MV 33131/2007 ze den , souhlas a udělení souhlasu s vedením trasy zn. MV 33767/20071 ze dne b) Závazné stanovisko MěÚ Vyškov, OŽP, Vyškov, orgán ochrany přírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku, Rozhodnutí 38/07 zn. MV 26206/2007 ze dne c) Budou dodržena ustanovení a podmínky rozhodnutí MěÚ Vyškov, odbor dopravy č.j MV 68594/2007 OD/7 ze dne a rozhodnutí č.j. MV 68594/2007 OD/20 ze dne zejména investor bude postupovat dle dokumentu Zásady, plán organizace výstavby, který bude obsahovat řešení mimo jiné zajištění přístupu k nemovitostem během stavby s ohledem, na silniční provoz; podrobnosti budou předmětem projednání investora s vybraným dodavatelem stavby a odborem dopravy. d) Bude respektováno vyjádření MěÚ Vyškov, odbor školství, kultury a sportu vydané pod zn.mv 21381/2010 ze dne : upozorňuje se, že kanalizace vede vesnickou památkovou Lysovice a vesnickou památkovou zónou Zvonovice. Pokud stavbou dojde k dotčení, musí vše být uvedeno do původního stavu. Zásah do objektů musí investor projednat s příslušným orgánem státní památkové péče. V památkové zóně pokud dojde k zásahům do objektů, bude proveden zápis ve stavebním denníku, za účasti pracovníka státní památkové péče. e) Bude respektováno vyjádření a dodrženy podmínky ústavu: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně ze dne :, č.j. NPÚ -371/3337/2010/TZ; předmětná stavba je v území s archeologickými nálezy, a je povinnosti investora oznámit činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu. Doklad o provedení bude doložen ke kolaudačnímu souhlasu. f) Bude respektováno vyjádření vlastníka odborného lesního hospodáře ke stavbě ze dne g) Před užíváním stavby budou na odbor ŽP MěÚ Vyškov předloženy doklady o způsobu využití či odstranění jednotlivých druhů odpadů, které stavbou vznikly. Z dokladů bude zřejmé jakým způsobem a kým byly odpady z předmětné stavby zlikvidovány. h) Bude respektováno závazné stanovisko orgánu veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, pracoviště Vyškov: č.j.3897/2010/vy/hok /Štr. ze dne /podmínky uvedené v nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů/ i) Stavba kanalizace a ČOV bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace, žádá se, aby byl minimalizován dopad na okolní krajinu a na okolní pozemky. Po ukončení prací budou dotčené pozemky upraveny do původního stavu a provedeno jejich zatravnění. V případě výskytu chráněných druhů živočichů bude toto oznámeno správnímu orgánu a bude proveden jejich záchytný transfer do vhodné lokality. 3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti: a) Stavba bude prováděna dodavatelsky a to právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a sídlo zhotovitele sdělí investor písemně nejpozději 10 dnů před zahájením stavby vodoprávnímu úřadu. Případná změna musí být projednána s vodoprávním úřadem. b) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

6 Č.j. MV 57055/2011 str. 6 c) Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření vlastníka a provozovatele sítě veřejný vodovod Rostěnice, a.s. vydaného dne , zejména: s podmínkami vyjádření investor prokazatelně seznámí zhotovitele stavby. Další podmínky uvedené ve stanovisku budou investorem respektovány a seznámí s nimi dodavatele v celém rozsahu. d) Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření a souhlasu činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy: E.ON ČR, s.r.o., vydané dne pod zn: F5300- Z Zástupce společnosti bude požádán o vytýčení, změna musí být předem projednána přizvat před záhozem a vše popsat ve stavebním denníku. S podmínkami vyjádření a činnosti v OP zařízení distribuční soustavy investor prokazatelně seznámí zhotovitele stavby. e) Podmínky E.ON ČR, s.r.o., ze dne o zřízení připojení k distribuční soustavě budou investorem respektovány. f) Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vydané dne pod č.j.:49920/10, č. žádosti ; platnost do ; dojde ke střetu, podmínky ochrany musí investor respektovat. Další vyjádření vydané pod č.j /10 č. žádosti ze dne , platnost vyjádření končí dne S podmínkami vyjádření investor prokazatelně seznámí zhotovitele stavby. g) Investor bude akceptovat podmínky ve vyjádření Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Oblast Vyškov, zn.6044/2010/vy/doiv z e dne a vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice ze dne zn /2009-Vy/DoIv.:o vydání povolení zvláštního užívání je nutné požádat MěÚ Vyškov, odbor dopravy. Souhlas je podmíněn v daném stanovisku a v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice III/34314 a III/4316 pro umístění kanalizace ze dne zn. MV 68594/2007/OD/20, které vydal odbor dopravy Městského úřadu Vyškov. Souhlas je dále podmíněn předložením písemného závazku budoucího vlastníka kanalizace. S dalšími podmínkami stanoviska investor prokazatelně seznámí zhotovitele stavby. h) Investor bude respektovat podmínky správce toku Povodí Moravy, s.p., Brno, zn.pm / /Ko ze dne včetně vyjádření provozu. S podmínkami stanoviska investor prokazatelně seznámí zhotovitele stavby. i) Investor bude akceptovat podmínky společnosti QUANTUM, a.s.vyškov, zn. 40/SŘ/2011 ze dne a stanovisko 41/SŘ/2010 ze dne , zejména odsouhlasení prací a požádání o vytýčení zařízení a poté přizvání k provedení záhozu. Dodržení podmínek bude ověřeno u kolaudačního souhlasu/ tímto se žádá o přizvání/. j) Investor stavby bude akceptovat podmínky uvedené ve vyjádření: Lesy ČR, s.p., Lesní správa, Zámek1, Bučovice, zn. 334/2010/141/84/312.4 ze dne : 1) po dobu stavby požadujeme majetkoprávní vypořádání za úplatu formou nájemní smlouvy. 2) po kolaudaci stavby požadujeme majetkoprávní vypořádání spočívající ve zřízení věcného břemene. Smlouva bude uzavřena s majiteli stavby, výše jednorázové úplaty bude stanovena na základě znaleckého posudku. Náklady spojené s vypracováním posudku nese investor stavby. k) Při realizaci a výstavbě kanalizace a ČOV Rostěnice při provádění prací v ochranných pásmech sítí musí investor respektovat podmínky dotčených správců sítí. S podmínkami stanoviska dotčených musí investor prokazatelně seznámí zhotovitele stavby. l) Nesmí dojít ke znečištění vod závadnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům zejména ropných látek. m) Investor splní podmínky, které vydal Ústav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce, Kaloudova 30, Brno: Investor je povinen do 30 dnů písemně ohlásit zahájení stavby Archeologickému ústavu AVČR, Královopolská 147, Brno a umožnit v jejím prostoru provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách uvedeného zákona č.20/1987 v platném znění o státní památkové péči. Výsledkem dohody uzavřené mezi investorem stavby a institucí oprávněnou provádět záchranné archeologické výzkumy je závěrečná zpráva, kterou požadujeme doložit jako jeden z dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu na uvedenou stavbu. n) Po dokončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. /majitelé dotčených pozemku budou seznámení s provedením/ o) Ukončení kanalizace, stavební objekt VO (vyústní objekt) odsouhlasen správcem toku, po jeho ukončení se správcem toku provedena kontrola, včetně zápisu do stavebního denníku. VO

7 Č.j. MV 57055/2011 str. 7 zůstává v majetku investora. Investor je povinen provádět pravidelnou kontrolu a údržbu, dle provozního řádu a kanalizace. 4. Termín zahájení stavby: po nabytí právní moci vydaného povolení stavby. 5. Termín pro dokončení stavby: Investor stavby oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a) výkopy pro pokládku kanalizace b) stavební objekt VO /vyústní objekt/ ukončení objektu c) dokončení stavby 7. Po ukončení stavby stavebního objektu ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD včetně technologie investor požádá o zkušební provoz, k žádosti doloží provozní řád pro zkušební provoz ČOV včetně stanoviska správce povodí, Povodí Moravy, s.p., Brno. 8. Po ukončení zkušebního provozu ČOV bude požádáno o kolaudační souhlas stavby. 9. K vydání kolaudačního souhlasu stavby /k trvalému provozu /bude doložen provozní řád ČOV pro trvalé užívání stavby a kanalizační řád veřejné kanalizace. 10. Stavbu vodního díla nelze užívat bez kolaudačního souhlasu dle 122 stavebního zákona, o který investor/stavebník/ požádá příslušný vodoprávní úřad. Tímto rozhodnutím nejsou akceptovány podmínky uvedené ve vyjádření Vodovody a kanalizace, Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov ze dne 8.červen 2010 zn /424/tú/so (zůstává v platnosti :dne ), Ing.Oldřich Novoměstský: a) Na základě zkušeností spojených s provozováním kanalizačních systému považujeme za vhodné provést výstavbu gravitačních splaškových kanalizačních řádů z trub silnostěnné PVC kruhové únosnosti SN 12 (např.pipe LIFE nebo FUNKE GRUPPE tzv. HS System) Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( 27 odst. 1 správního řádu): Obec Rostěnice - Zvonovice, Rostěnice 109, Rostěnice-Zvonovice Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. /doplnění "Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby"dne / Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to: - PD(2x) a žádost o povolení stavby vodního díla, včetně nakládání s vodami vypouštění odpadních vod do vod povrchových (nakládání s vodami ), zpracovatelem PD je INGAS s.r.o., Marie Hübnerové 58, Brno a VH-atelier, spol. s.r.o, projektová a inženýrská činnost, Lidická 81, Brno, autorizovaný inženýr Ing.Ivo Pospíšil, ČKAIT , zak.číslo 40/06, datum 03/ situace širších vztahů, - výpisy KN k řešené situaci majetkoprávní vztahy, smlouvy - Územní rozhodnutí vydané MěÚ Vyškov, stavební úřad pod č.j. MV 17892/2009/SÚ/Km ze dne doklad:"veřejnoprávní smlouva o umístění stavby", kterou vydal MěÚ Vyškov, stavební úřad, sp.zn. MV38738/2011/SÚ/Km, č.j. MV50797/2011, ve věci zrušení stoky C-3-1 u stavby SO 101 objektu Splašková kanalizace a ČOV Rostěnice Zvonovice - doklad:"veřejnoprávní smlouva o umístění stavby", kterou vydal MěÚ Vyškov, stavební úřad sp.zn. MV 38741/2011/SÚ/Km, č.j. MV 50856/2011, ve věci SO Splašková kanalizace Lysovice, změna nová stoka A-A-3 - souhlas stavebního úřadu MěÚ Vyškov dle 15 odst. 2) stavebního zákona pod č.j.mv 55427/2011, sp. zn. MV 17892/2009/SÚ/Km ze dne stanovisko MěÚ Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Vyškov, zn. MV 33131/2007 ze den , souhlas a udělení souhlasu s vedením trasy zn. MV 33767/20071 ze dne

8 Č.j. MV 57055/2011 str. 8 - Závazné stanovisko MěÚ Vyškov, OŽP, Vyškov, orgán ochrany přírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku, Rozhodnutí 38/07 zn. MV 26206/2007 ze dne Rozhodnutí MěÚ Vyškov, odbor dopravy č.j MV 68594/2007 OD/7 ze dne a rozhodnutí č.j. MV 68594/2007 OD/20 ze dne Závazné stanovisko, které vydala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, Brno, pracoviště Vyškov: č.j.3897/2010/vy/hok /Štr. ze dne Vyjádření Telefónica O2, Czech Reopublic, a.s., vydané dne pod č.j.:49920/10, č. žádosti ; platnost do ;a vyjádření vydané pod č.j /10 č. žádosti ze dne , platnost vyjádření končí dne Vyjádření E.ON Česká republika, a.s., F.A. Garstnera 2151/6, České Budějovice, vydané dne - vydané dne pod zn: F5300-Z Vyjádření QUANTUM, QUANTUM, a.s.vyškov, zn. 40/SŘ/2011 ze dne a stanovisko 41/SŘ/2010 ze dne Vyjádření Rostěnice, a.s., ze dne Vyjádření VaK Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov, zn /424/TÚ/so ze dne 8. červen Vyjádření SUS JmK Brno, p.o.k., Oblast Vyškov, zn 6044/2010/Vy/DoIv ze den Vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, zn.pm / /Ko ze dne Závazné stanovisko HZS Jihomoravského kraje Vyškov, územní odbor Vyškov, Ev.č.HSBM /6-OPR-2007 ze dne 9.červen Stanovisko pro stavební povolení ČR-MO Brno Svatoplukova 84, Brno, VUSS Brno ze dne 10.května 2010 čj.2874/ úp-br - Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, Praha 4, zn /10330/2010 ze dne 14.května Vyjádření Lesy ČR, s.p., Lesní správa Bučovice, zn. 334/2010/141/84/312.4 ze dne ZVHS ze dne , zn. OPM/VY/292/10 - Vyjádření: Ústav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce, Kaloudova 30, Brno: - doklad o zaplacení správního poplatku - Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy smlouvě s vlastníkem dotčených pozemků: Ing.Vladimír Kučera, Žerotínova 21, Vyškov - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčených pozemků: Richard Ryšánek, Juranova 26, Vyškov a Ryšánková Gabriela, Hlubočanyč.p. 135, Vyškov - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčených pozemků: Szeif Milan, Zvonovice č.p.60, Rostěnice-Zvonovice a Szeifová Jana, Zvonovice č.p.60, Rostěnice-Zvonovice - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčených pozemků:hudec Anton, Rostěnice Rostěnice č.p.99, Rostěnice-Zvonovice - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčených pozemků:hudec Anton, Rostěnice Rostěnice č.p.99, Rostěnice-Zvonovice - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčených pozemků: Sychra Lubomír, Rostěnice č.p.105, Rostěnice-Zvonovice a Sychra Lukáš, Rostěnice č.p.105, Rostěnice-Zvonovice - Smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ČR ÚZSVM, v Brně Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčených pozemků: Škarydka Miroslav, Škarydková Růžena, V Brňanech č.p. 37, Vyškov - Smlouva uzavření budoucí směnné smlouvy s s vlastníkem dotčených pozemků:ing.špunarová Olga, bytem Skřivánkova č.p.334/4, Brno - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčených pozemků: Rostěnice, a.s., Rostěnice č.p. 49, Vyškov(stavba kanalizace Rostěnice-Zvonovice) - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčených pozemků: Jandl Theodor, Rostěnice 41, Rostěnice-Zvonovice, Jandlová Alena, Smetanovo nábř. 57, Vyškov- Předměstí, Jandl Jiří, Smetanovo nábř. 57, Vyškov- Předměstí, Jandl Michal, Smetanovo nábř. 57, Vyškov- Předměstí

9 Č.j. MV 57055/2011 str. 9 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčených pozemků: Rostěnice, a.s., Rostěnice č.p. 49, Rostěnice-Zvonovice( stavba kanalizace Lysovice) - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčených pozemků: Bečková Olga, Zvonovice č.p.50, a.s., Rostěnice č.p. 49, Rostěnice-Zvonovice - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčených pozemků: Hajda Alain, Broskvoňova č.p. 6, Brno a Hajda Dan, Tučkova č.p.9, Brno - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčených pozemků: Koláček Pavel, Lysovice 118, Vyškov a Koláčková Jitka, Lysovice 118, Vyškov Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Vzhledem ke složitosti řízení bylo umožněno majitelům dotčených pozemků nahlédnout do spisu, lhůta byla prodloužena o 10 dnů, aby se majitelé pozemků mohli seznámit se záměrem realizace tak rozsáhlé stavby. Vodoprávní úřad vlastníky pozemků poučil, vysvětlil možnosti nahlížení do spisu a další možnosti dohody s investorem v rámci realizace stavby. Projektovou dokumentaci stavby "ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ ROSTĚNICE-ZVONOVICE, LYSOVICE", "KANALIZACE A ČOV ROSTĚNICE-ZVONOVICE" vypracovala společnost INGAS s.r.o., Marie Hübnerové 58, Brno a VH-atelier, spol. s.r.o, projektová a inženýrská činnost, Lidická 81, Brno, autorizovaný inženýr Ing.Ivo Pospíšil, ČKAIT , datum 03/2010. K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Vyškov územní rozhodnutí pod spis.zn. MV17892/2009, č.j. MV 39769/2009, a doklad:"veřejnoprávní smlouva o umístění stavby" sp.zn. MV38738/2011/SÚ/Km, č.j. MV50797/2011, ve věci zrušení stoky C-3-1 u stavby SO 101 objektu Splašková kanalizace a ČOV Rostěnice Zvonovice a "Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby"sp.zn. MV 38741/2011/SÚ/Km, č.j. MV 50856/2011, ve věci SO Splašková kanalizace Lysovice, změna nová stoka A-A-3;a souhlas se stavbou podle 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. MV 17892/2009/SÚ/Km dne Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Tímto rozhodnutím nejsou akceptovány podmínky z vyjádření VaK Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov uvedené ve vyjádření ze dne 8.červen 2010 zn /424/TÚ/so, potvrzení platnosti, dne , Ing.Oldřich Novoměstský Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Povodí Moravy, s.p., Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Richard Ryšánek, Gabriela Ryšánková, Milan Szeif, Jana Szeifová, Lesy České republiky, s.p., Anton Hudec, Lubomír Sychra, Lukáš Sychra, Ing. Karel Kašpar, Zdeněk Kouřil, Světlana Kouřilová, Ivo Pliska, Luboš Viktorin, Jana Bugnerová, Miroslava Formánková, Theodor Jandl, Alena Jandlová, Jiří Jandl, ROSTĚNICE,a.s., Olga Bečková, Obec Hlubočany, Obec Lysovice, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště Vyškov, Alain Hajda, Dan Hajda, Pavel Koláček, Jitka Koláčková, QUANTUM, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., E.ON Česká republika, s. r. o., Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, RWE Transgas Net, s.r.o., Kavčí Hory Offis Park, Ředitelství silnic a dálnic ČR Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili další návrhy a námitky.

10 Č.j. MV 57055/2011 str. 10 Podmínky týkající se realizace výstavby uvedené ve vyjádřeních účastníků řízení jsou zapracovány do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. RNDr. Jiří Kutálek vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Vyškov Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Zároveň musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyvěšeno dne... Sejmuto dne... razítko a podpis oprávněné osoby razítko a podpis oprávněné osoby Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tímto zároveň v souladu s ust. 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyzýváme příslušné obecní úřady: - ObÚ Rostěnice- Zvonovice, ObÚ Lysovice a ObÚ Hlubočany o bezodkladné vyvěšení na svých úředních deskách včetně dálkového přístupu.

11 Č.j. MV 57055/2011 str. 11 Po uplynutí lhůty potvrzenou veřejnou vyhlášku odešlete zpět na MěÚ Vyškov, odbor ŽP-vodoprávní úřad. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne Obdrží: navrhovatelé (dodejky) 1. Obec Rostěnice - Zvonovice, IDDS: ke7b8ib zastupuje 2. INGAS spol.s.r.o., IČ , zastoupený Ing.Radkem Dohnalem 3. INGAS, s.r.o., IDDS: pm5b3g5 ostatní účastníci (doručení veřejnou vyhláškou ) 4. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 5. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7 6. Richard Ryšánek, Juranova č.p. 109/26, Pazderna, Vyškov 1 7. Gabriela Ryšánková, Zvonovice č.p. 59, Rostěnice-Zvonovice, Vyškov 1 8. Milan Szeif, Zvonovice č.p. 60, Rostěnice-Zvonovice, Vyškov 1 9. Jana Szeifová, Zvonovice č.p. 60, Rostěnice-Zvonovice, Vyškov Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 11. Anton Hudec, Rostěnice č.p. 99, Rostěnice-Zvonovice, Vyškov Lubomír Sychra, Rostěnice č.p. 105, Rostěnice-Zvonovice, Vyškov Lukáš Sychra, Rostěnice č.p. 105, Rostěnice-Zvonovice, Vyškov Ing. Karel Kašpar, Rostěnice č.p. 126, Rostěnice-Zvonovice, Vyškov Zdeněk Kouřil, Rostěnice č.p. 126, Rostěnice-Zvonovice, Vyškov Světlana Kouřilová, Rostěnice č.p. 126, Rostěnice-Zvonovice, Vyškov Ivo Pliska, Rostěnice č.p. 126, Rostěnice-Zvonovice, Vyškov Luboš Viktorin, Rostěnice č.p. 126, Rostěnice-Zvonovice, Vyškov Jana Bugnerová, Hybešova č.p. 315/7, Vyškov-Předměstí, Vyškov Miroslava Formánková, Masarykovo náměstí č.p. 363/41, Vyškov-Město, Vyškov Theodor Jandl, Rostěnice č.p. 41, Rostěnice-Zvonovice, Vyškov Alena Jandlová, Rostěnice č.p. 41, Rostěnice-Zvonovice, Vyškov Jiří Jandl, Studnice č.p. 95, Studnice u Vyškova 24. ROSTĚNICE,a.s., IDDS: hw2f4q2 25. Olga Bečková, Zvonovice č.p. 50, Rostěnice-Zvonovice, Vyškov Obec Hlubočany, IDDS: ifwani8 27. Obec Lysovice, IDDS: sggawsj 28. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště Vyškov, IDDS: 96vaa2e 29. Alain Hajda, Broskvoňová č.p. 430/6, Medlánky, Brno Dan Hajda, Tučkova č.p. 780/9, Veveří, Brno Pavel Koláček, Závodského č.p. 2168/13, Brno-Židenice, Židenice, Brno Jitka Koláčková, Závodského č.p. 2168/13, Brno-Židenice, Židenice, Brno QUANTUM, a.s., IDDS: wbxfwuu 34. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 35. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 36. Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, IDDS: yhscfc9 37. RWE Transgas Net, s.r.o., IČ , Kavčí Hory Offis Park, IDDS: 8ecyjt9 38. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, Praha 4 dotčené orgány státní správy 39. Městský úřad Vyškov, IČ , stavební úřad, Masarykovo nám. č.p. 1, Vyškov Městský úřad Vyškov, IČ , odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-město, Vyškov Městský úřad Vyškov, IČ , odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov 1

12 Č.j. MV 57055/2011 str Městský úřad Vyškov, IČ , odbor školství, kultury a sportu, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, IČ , se sídlem v Brně, územní pracoviště Vyškov, IDDS: jaaai Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČ , územní odbor Vyškov, IDDS: ybiaiuv ostatní 45. Ústav archeologické a památkové péče, Kaloudova 30, Brno Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, IDDS: hjyaavk 47. NET4GAS,s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 48. INGAS spol.s.r.o., IČ , zastoupený Ing.Radkem Dohnalem, IDDS: pm5b3g5 a VH-atelier, spol. s.r.o, projektová a inženýrská činnost, Lidická 81, Brno 49. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw-provoz A/A Městský úřad Vyškov, IČ , odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškovměsto, Vyškov 1, spis, evidence

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice Městský úřad Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Č.spisu: Č.j.: OŽP-5079/2016 MeDO-48455/2016-Aul-DS Vyřizuje: Aulická, tel.: 379719263 Datum: 10.8.2016 R O Z H

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. o povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodního díla: Domovní ČOV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. o povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodního díla: Domovní ČOV Spis.zn.: 2452/SÚ/18/Žá Karlovy Vary, dne 9.5.2018 Č.j.: 5479/SÚ/18 Vyřizuje: Bc. Petr Žák tel.: 353 152 736, email: p.zak@mmkv.cz Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/1672/2016/STP PR-OŽP-STP/2528/2017 Petr Štěpanovský

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor životního prostředí náměstí Míru 31, Moravské Budějovice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor životního prostředí náměstí Míru 31, Moravské Budějovice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor životního prostředí náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice OŽP/24803/2018/SeP Č.J.: MUMB/OŽP/ 28119/2018 *MUMBX00L5N9Y* VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 04.12.2018

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

ROZHODNUTÍ. III/2206 Rekonstrukce silnice - průtah Fojtov - VH část Odvodnění silnice SO

ROZHODNUTÍ. III/2206 Rekonstrukce silnice - průtah Fojtov - VH část Odvodnění silnice SO Spis.zn.: 2449/SÚ/16/Žá Karlovy Vary, dne 20.5.2016 Č.j.: 5971/SÚ/16 Vyřizuje: Žák Petr, linka 736 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část: ROZHODNUTÍ III/2206 Rekonstrukce

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/10354/2016 Přeštice, dne 19. dubna 2016 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 16.8.2017 spis.zn.:mero/8635/od/17

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Více

ROZHODNUTÍ v e ř e j n o u v y h l á š k o u

ROZHODNUTÍ v e ř e j n o u v y h l á š k o u Městský úřad odbor výstavby a životního prostředí oddělení životního prostředí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 8.10.2018 Věc: H 6358 MDOB/9434/2018/VŽP MDOB 47974/2018/Koz Miroslava Kozová

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno 8.10.2010 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@brezno.cz ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0082/roz/10-La/ 0242 Zliv, dne 27.1.2011 Vyřizuje: Ing.Lamošová R o z h o d n u

Více

ROZHODNUTÍ. Ing. Josef Bartuněk Výtisk č. 1 Počet listů: 5. V Boleticích dne: 18.

ROZHODNUTÍ. Ing. Josef Bartuněk Výtisk č. 1 Počet listů: 5. V Boleticích dne: 18. ÚJEZDNÍ ÚŘAD VOJENSKÉHO ÚJEZDU BOLETICE Boletice č.p.3, CZ 381 01 Český Krumlov tel. +420 973327202 fax +420 973327222 http://www.vojujezd-boletice.cz uuvu.boletice@seznam.cz Číslo jednací došlého dokumentu

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Výst.1233/2008 Všetaty dne: 25.11.2008 vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 5.3.2015 spis.zn.:mero/2393/od/15

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst. 4210/4211/11-Z V Nové Bystřici dne 9.11.2011 Č.j.:

Více

*mujcx00ccv5g* ROZHODNUTÍ č. 128/2011. Spis. zn.: ŽP - 01/16311/2011/Šk Jičín, dne Č.j.: MuJc/2011/21234/ZP/Sko

*mujcx00ccv5g* ROZHODNUTÍ č. 128/2011. Spis. zn.: ŽP - 01/16311/2011/Šk Jičín, dne Č.j.: MuJc/2011/21234/ZP/Sko Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111, fax: 493 545 285, e-mail: ozp@mujicin.cz Spis. zn.: ŽP - 01/16311/2011/Šk Jičín, dne 22.8.2011 Č.j.: MuJc/2011/21234/ZP/Sko

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 6247/11-Ho Unhošť 8.2.2012 Č.j.: 0725/12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 291/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 11.10.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod Č.j. 6889/10/ŽP/IS Český Brod, dne 24.5.2010 Vyřizuje: Telefon: e-mail: Stárková 321612204 starkova@cesbrod.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 143 336 01 Blovice SPISOVÁ ZN.: SZ MUBlov 14753/11/3 ČJ.: MUBlov 18695/11/ŽP/Hu ZN:ŽP/Hu VYŘIZUJE: Hurtová dle rozdělovníku TEL.: 371 516

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí Městský úřad Blatná odbor životního prostředí ** tř. T. G. Masaryka 322 388 11 Blatná tel. 383 416 111 Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová Nad Lomnicí 1108 388 01 Blatná Spisová značka

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 379 304 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/913/2017/VOT PR-OŽP-VOT/23349/2017 Tomáš Vondrovic

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek stavební úřad Č.j.: SÚ/1764/06/Jo Frýdek-Místek 7. června 2006 Vyřizuje:Ing. Jonas Č. tel. 558609250 E-mail: jonas.richard@frydekmistek.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/11854/2017 Přeštice, dne 3. května 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ OPATOVICE odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ OPATOVICE odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ OPATOVICE odbor výstavby Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, tel.: 516 477 885 Spis. zn. : ČJ : Vyřizuje: MVO/264/2011/VÝST/Do MVO - 470/2011 Petr Dostál Velké Opatovice,dne 6.4.2011 Obec

Více

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí Městský úřad Blatná odbor životního prostředí ** tř. T. G. Masaryka 322 388 11 Blatná tel. 383 416 111 Obec Chlum Chlum 43 388 01 Blatná Spisová značka Číslo jednací Vyřizuje Blatná dne OŽP 09/8872/2012/Ja

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem Odbor životního prostředí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: ŽP/84244/2016/Ště Lysá nad Labem dne 7.3.2017 Č.j.: ŽP/14632/17/Ště Vyřizuje: E-mail: IDDS: Ing.

Více

Městský úřad Židlochovice

Městský úřad Židlochovice Městský úřad Židlochovice Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979 Odbor dopravy Nádražní 750, 667 01 Židlochovice Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č.j.: OD/10978/2011-5 SO Počet příloh: Vyřizuje: Radek

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Sp.zn.: Č.j.: 110/43336/2011 110/48019/2011/Val Vyřizuje: Valdmanová Jitka Tel.: 325 501 454 Dne 19.8.2011 Šárka Dvořáková Jižní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov www.vyskov-mesto.cz SPISOVÁ ZN.: MV35827/2017/SÚ/Km *S002X00JNGEX* Č.J.: MV 50847/2017 S002X00JNGEX VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *MUKHSP04538648 * MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 mu.kutnahora.cz

Více

o povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodního díla: Smolné Pece č.p. 200 ČOV Smolné Pece

o povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodního díla: Smolné Pece č.p. 200 ČOV Smolné Pece Spis.zn.: 9965/SÚ/16/Sz Karlovy Vary dne 11.10.2016 Č.j.: 11336/SÚ/16 Vyřizuje: Ing. Petra Szabo telefon 353 118 737, e-mail: p.szabo@mmkv.cz Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 22.11.2017

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Zašová Zašová č.p. 36 756 51 Zašová ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš dopis značky / ze dne

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 22.8.2012 spis.

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ d o d a t e č n é p o v o l e n í

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ d o d a t e č n é p o v o l e n í !+T11SY11S9WDT+!!!!!!!!!! S00RX00R8VCS! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 66082/2015

Více

s t a v e b n í p o v o l e n í

s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Moravský Krumlov odbor dopravy Náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov Sp.zn: SMUMK 15669/2017 Moravský Krumlov 10.11.2017 Č.j.: MUMK 20569/2017 Telefon: 515300775 E mail: jarolimovav@mkrumlov.cz

Více

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD. Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD. Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/19486/2014/DH čj.: MUHO/ 318/2015 vyřizuje: Ing. Dlouhá datum: 12.1.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/4919/OST/17 Dvo V Rokycanech: 21.12.2017 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice SPIS. ZN.: SMBO 348/2011/STAV/horec Č.J.: DMBO 2833/2011 VYŘIZUJE: Ing. Slavoj Horečka

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: Fax: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: Fax: , MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313 517302, www.murako.cz Č.j.: Výst./26640/201 OlKy (MURA/35777/2010) Vyřizuje: Kynclová Tel: 313

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 22555/2017 spis. zn.: SMUMK 19669/2017 OŽP/MG 7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j. VYŘIZUJE: TEL.:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-35733/2018 vagr DO-41452018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTÍ

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTÍ 1 Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav Č. j.: ŽP/17321/12/Si Spis. zn.: 2837/12 Vyřizuje: Ing. Eva Sikstová Tel:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: 56626/2017 Spisová zn.: 2017/3378/V/KOP Skartační zn.: V/5 Spisový zn.: 280 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

MĚSTSKÝ úřad VELKÉ MEZIŘÍčí ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO. Vyřizuje: Ing. František Mužátko. Telefon: 566 781 201. Evmail: muzatko@mestovm.

MĚSTSKÝ úřad VELKÉ MEZIŘÍčí ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO. Vyřizuje: Ing. František Mužátko. Telefon: 566 781 201. Evmail: muzatko@mestovm. MĚSTSKÝ úřad VELKÉ MEZIŘÍčí ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE...------ --_.. ---- - Obecní úřad BOFri \ I I ~5-?0121~ č.j.0 ukl. zn~. Číslo jednací: VÝSTIl0615/2012/2145/2012-mu Dne: 16. května 2012

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Borek Lipiny kabelové vedení nn pro výst. 18 RD

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Borek Lipiny kabelové vedení nn pro výst. 18 RD Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty čj. Výst. 491/2008 Všetaty dne 16. 5. 2008 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP, jako

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor životního prostředí Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna O Z N Á M E N Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor životního prostředí Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna O Z N Á M E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor životního prostředí Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: ZP/10384-15/ 2048-2015/Več Dle rozdělovníku VYŘIZUJE: Ing. Andrea Večerková

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/1431/13 Vyřizuje: Bc. Vondrů

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/12031/2011/3726/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12033/2011/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Lucie Navrátilová Tel.: 581 722 224 E-mail: lnavratilová@mesto-lipnik.cz Počet listů: 5 Počet listů

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Dobříš odbor výstavby a životního prostředí oddělení životního prostředí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 17.4.2019 Věc: H 6434 MDOB/2646/2019/VŽP MDOB 15298/2019/Mis Ing. Barbora

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice SPIS. ZN.: SMBO 15872/2010/STAV/pospi Č.J.: DMBO 19475/2010 VYŘIZUJE: Pospíšilová TEL.:

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon: ROZHODNUTÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon: ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/41873/2015/6047/2015-krivs Dne: 11.12.2015 Vyřizuje: Ing. Eva Křivská Telefon: 566 781 085 E-mail: krivska@velkemezirici.cz Svaz

Více

CHRASTAVA KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro smíšený kanalizační systém obce Chrastava zakončený čistírnou odpadních vod Chrastava. DODATEK č. 1

CHRASTAVA KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro smíšený kanalizační systém obce Chrastava zakončený čistírnou odpadních vod Chrastava. DODATEK č. 1 S.HP.5.3.01 Kanalizační řády a řešení nadlimitních producentů - Vzor KŘ pro KS zakončený ČOV - Dodatek 1/1.5.2018 ver. CHRASTAVA KANALIZAČNÍ ŘÁD DODATEK č. 1 pro smíšený kanalizační systém obce Chrastava

Více

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2017/119862/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.11.2017 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/180335/2016 /ST2/Ba MMHK/011121/2017 ST2/Bak Petra Baková 495 707 646 petra.bakova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

1. p o v o l u j e. Předčištěné odpadní vody budou vypouštěny z jednotlivých vyústí v tomto množství a kvalitě:

1. p o v o l u j e. Předčištěné odpadní vody budou vypouštěny z jednotlivých vyústí v tomto množství a kvalitě: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vaše značka/ze dne Naše značka (čj.) Vyřizuje oprávněná úřední osoba/linka Datum 26.2.2014 Ing. Ostatnická Miluše, 569 497 209, 26. května 2014 2.5.2014 mostatnicka@muhb.cz Počet

Více

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE 394 22 Košetice 146 -------------------------------------------------------------------- Č.j. : ST1/2016/POV V Košeticích dne 9.9.2016 Stavebník: Obec Košetice, IČ 00248444, 394 22

Více

HAMEX Sdružení pro investorsko- inženýrskou činnost Blatenská CHOMUTOV

HAMEX Sdružení pro investorsko- inženýrskou činnost Blatenská CHOMUTOV MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pracoviště Manětínská 493, Kralovice PSČ 331 41 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 7.5. 2007 NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: Šliková TEL.: 373 300

Více

Obec Rataje Obecní úřad Rataje, č.p. 86, Bechyně; tel.: ;

Obec Rataje Obecní úřad Rataje, č.p. 86, Bechyně; tel.: ; Obec Rataje Obecní úřad Rataje, č.p. 86, 391 65 Bechyně; tel.: 381 213 091 e-mail: posta@ratajeobec.cz ; www.ratajeobec.cz Rataje dne : 30.12.2016 Vyřizuje: M.Antoš, č.zoz800070318 Čj. OBRA/259/2016 ROZHODNUTÍ

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 15.10.2014

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 18.4.2011 SP. ZN: MV/20631/2011/Ha ČÍSLO JEDNACÍ: MV 29142/2011 Dle rozdělovníku VYŘIZUJE: Ing.Kl.Hajková TEL: 517 301 546 E-MAIL: k.hajkova@meuvyskov.cz DATUM: 3.6.2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4530/11-Ho Unhošť 9.11.2011 Č.j.: 5391/11/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 990/2012/SÚ Č.j.: CJ 1254/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 990/2012/SÚ Č.j.: CJ 1254/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 990/2012/SÚ Č.j.: CJ 1254/2012/SÚ

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003C686* MUHTX003C686 SPIS.ZN.: OVÚP/3204/2012/Kö Č.J.: MUHT 4596/2012 VYŘIZUJE: Ing.

Více

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov, tel.554 697 111 Č.j. Mukrn/201422982/DO/SH/Va Krnov dne 26. 6. 2014 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Úřad městské části města Brna, Brno Starý Lískovec Oderská 4, Brno Stavební úřad

Úřad městské části města Brna, Brno Starý Lískovec Oderská 4, Brno Stavební úřad Úřad městské části města Brna, Starý Lískovec Oderská 4, 625 00 Stavební úřad spis. zn: č.j. MCBSLI/06688/18/SÚ/Sto/198 MCBSLI/00263/19/SÚ/Sto oprávněná úřední osoba: Ing. Libuše Stožická tel. / mobil:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor výstavby 333 01 Stod, nám. ČSA 294 tel.379 209 402, fax 379 209 490 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: OV/11/1795/Be 2239/11/OV Petra Belinová 379 209 472 belinova@mestostod.cz

Více

Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory

Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN odbor životního prostředí a zemědělství 280 12 Kolín I, Karlovo náměstí 78 IFIS GROUP, a.s. Bělehradská 10/79 120 00 Praha 2 Číslo jednací: OŽPZ/1937/07/Tu/Sl

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E odbor životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E odbor životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E odbor životního prostředí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice Číslo jednací: Spisová značka: Oprávněná úřední osoba: TEL.: FAX: E-MAIL: MUVIZ 021155/2015 ŽP-PM S

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Město Česká Skalice, IČO se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice (dále jen stavebník )

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Město Česká Skalice, IČO se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice (dále jen stavebník ) Městský úřad Náchod Odbor životního prostředí Palachova 1303, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 2468/2017/ŽP/Na/T Adresa: Čj.(Če.): MUNAC57099/2017/ŽP viz rozdělovník Vyřizuje: Hynek Navara Tel./mobil: 491 405

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0298/roz/12-La/0602 Zliv, dne 21.3.2012 Vyřizuje: Ing.Lamošová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více