Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007"

Transkript

1 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od Praha,

2 2

3 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu III. Práva a povinnosti úèastníkù IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže V. Technické podmínky VI. Obecné zásady provedení disciplín VII. Soutìžní disciplíny požární útok štaefta 4x 100 m bìh na 100 m s pøekážkami test požární ochrany závod požárnické všestrannosti VIII. Soutìž jednotlivcù IX. Závìr

4 4

5 I. Úvodní ustanovení SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od # I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Sdružení hasièù ÈMS vydává pro celoroèní systematickou a všestrannou èinnost dorostenecké mládeže SH ÈMS závaznou smìrnici, která je základem pro nácvik požárních disciplín a umožòuje zvyšování znalostí z oblasti výchovy v požární ochranì. Posláním èinnosti je soutìžní formou rozvíjet znalosti, vìdomosti a dovednosti a získávat návyky v jednotlivých oblastech èinnosti s pøihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Cílem je soutìžní formou podporovat celoroèní èinnost dorostencù a dorostenek a získávat návyky v jednotlivých oblastech èinnosti požární ochrany. Vyhlašovatel Vyhlašovatelem soutìží dorostu v Èeské republice je Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska. 5

6 II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÈINNOSTI DOROSTU Podmínky úèasti Soutìže se mùže zúèastnit sedmièlenné družstvo dorostencù a dorostenek (v okresech pak i smíšená družstva) a jednotlivci z èlenù SH ÈMS, ve vìku let. Pro stanovení vìku je rozhodující den zahájení daného roèníku soutìže, tj Tento den všichni soutìžící musí mít 14 let a nesmí dosáhnout 18 let. Družstvo mùže být doplnìno max. dvìma èleny ve vìku 13 let (tito doplnìní èlenové pouze s písemným souhlasem rodièù nebo zákonného zástupce, který pøedloží vedoucí družstva pøi prezenci!!). Pøíklad textu písemného souhlasu rodièù: Já, Vladimír Novák, bytem Zlín, Sadová 3158, otec Antonína Nováka, nar , dávám tímto souhlas s úèastí svého syna na soutìži dorosteneckých kolektivù. Dne: Podpis :... Okresní odborná rada mládeže mùže doplnit další podmínky pro soutìž jednotlivcù podle možnosti okresu (sportovní akce). Stanoví též minimální a maximální poèty dle svých specifických podmínek. Na pøihlášce sedmièlenného družstva dorostencù nebo dorostenek mùže být uveden i osmý èlen = náhradník, který mùže být libovolnì zaøazen k plnìní disciplín. Je-li poøadatelem na akci (okresní, krajské, republikové kolo) hrazena strava, ubytování a jiné, nemají soutìžící uvedení na pøihlášce jako náhradníci na tyto výhody nárok (není-li v OZ soutìže uvedeno jinak). Vedoucí družstva má možnost výši nákladù na tyto služby, kterou vyèíslí poøadatel uhradit u presence. Pøedpokladem úèasti je disciplinované vystupování soutìžícího družstva dorostencù a dorostenek nebo jednotlivce po celý èas konání soutìže a dobrý zdravotní stav úèastníkù potvrzený vedoucím na pøihlášce kolektivu k soutìži. Vedoucí kolektivu dorostu pøíslušného SDH na zaèátku každého kalendáøního roku odevzdá vyplnìný registraèní list kolektivu na OSH (vždy do ). Není možno pouze udìlat opravy v registraèním listu kolektivu z minulého kalendáøního roku. Na zaèátku nového roèníku je možno udìlat pouze zmìny ve stávajícím registraèním listu odevzdaném na OSH. V registraèním listu jsou uvedeni všichni MH, dorostenci a dorostenky do 18 let, kteøí se v daném roce budou podílet na èinnosti kolektivu. 6

7 Kategorie I. dorostenecká družstva dorostenci dorostenky smíšená družstva (pouze do úrovnì okresních kol) II. jednotlivci dorostenci dorostenky V kategorii smíšených družstev platí pro ZPV, požární útok a štafetu stejná pravidla jako pro kategorii dorostenek. Smíšená družstva do vyšších kol (krajské, republikové) nepostupují. II. Všeobecné podmínky Organizace soutìží, termíny Roèníkem soutìže se rozumí období od 1. záøí do 31. srpna dalšího roku. Zpùsob pøihlášení soutìžních družstev urèí pøíslušné štáby jednotlivých kol. Obvodová a okresní kola se uskuteèní v prùbìhu roku do termínu konání vyšších kol. Obvodová a okresní kola jsou zpravidla rozdìlena na 2 èásti (napø. podzimní a jarní kolo). Program jednotlivých èástí urèí pøíslušné štáby hry. zahájení celoroèní èinnosti (registrace, vyhlášení podmínek) závod požárnické všestrannosti (ZPV) plní všechny kategorie požární útok (plní všechny kategorie mimo jednotlivcù) štafeta 4 x 100 m s pøekážkami (plní všechny kategorie mimo jednotlivcù) bìh na 100 m s pøekážkami (plní všechny kategorie) test z požární ochrany (plní všechny kategorie) dvojboj (plní pouze jednotlivci) Obvodová a okresní kola zabezpeèuje po všech stránkách OSH. Poèet disciplín, zpùsob provádìní i hodnocení mùže OORM upravit podle místních podmínek. O tìchto úpravách informuje pøed zahájením roèníku pøihlášené kolektivy a jednotlivce prostøednictvím organizaèního zabezpeèení, nebo jinak dohodnutým zpùsobem. # Vyšší kola pod pojmem vyšší kolo se rozumí kolo nad rámec okresu (krajské, republikové, mezinárodní). Vyšší kola probíhají do konce mìsíce èervna (krajské), resp. èervence (republikové). Do vyšších kol postupuje vždy vítìzné družstvo kategorie dorostencù a dorostenek z okresních (krajských) kol ve složení 7 soutìžících + 1 náhradník + 2 (vedoucí, øidiè) a soutìžící, kteøí se umístili na prvních tøech místech obou kategorií jednotlivcù + jejich vedoucí. Úèast vyššího poètu úèastníkù (napø. fanouškù) závisí na konkrétních podmínkách a podléhá pøedchozímu schválení štábu soutìže pøíslušného kola. V tìchto kolech jsou soutìžící družstva a jednotlivci hodnoceni jen podle zde dosažených výsledkù v tìchto disciplínách: požární útok (mimo jednotlivcù) štafeta 4x 100 m s pøekážkami (mimo jednotlivcù) bìh na 100 m s pøekážkami 7

8 test z požární ochrany dvojboj (pouze jednotlivci) Organizátoøi jsou povinni informovat o termínech konání nejpozdìji do pøíslušného roèníku nižší a vyšší èlánky organizaèní výstavby SH ÈMS. Vyhlašovatel stanoví na zaèátku školního roku zpùsob postupových soutìží a možnost postupu jednotlivcù. Prezence Všichni úèastníci okresního, krajského nebo republikového kola respektive jejich vedoucí mají povinnost pøedložit pøi prezenci pøíslušné soutìže prùkazy èlenù družstva SH ÈMS s fotografií a obèanský prùkaz nebo cestovní pas soutìžících. U 13letých soutìžících vedoucí pøedkládá písemný souhlas rodièù. Pro úèast v krajském kole: všichni èlenové družstva, které reprezentuje z titulu vítìze okresního kola pøíslušný okres, musí mít trvalé bydlištì v katastru okresu. Jako doklad totožnosti pøedloží vedoucí družstva u prezence OP nebo cestovní pasy èlenù družstva. Pro úèast v republikovém kole: všichni èlenové družstva, které reprezentuje z titulu vítìze krajského kola pøíslušný kraj, musí mít trvalé bydlištì v katastru kraje. Jako doklad totožnosti pøedloží vedoucí družstva u prezence OP nebo cestovní pasy èlenù družstva. Možnosti pøestupu: v pøípadì, že dorostenec ( ka) má zájem startovat ve vyšších kolech za jiné družstvo, než mu (jí) umožòuje trvalé bydlištì, má možnost tuto skuteènost písemnou formou oznámit ÚORM dle níže uvedeného vzoru. Uzávìrka oznámení je pøíslušného roèníku. Oznámení doruèená ÚORM (adresa ÚORM je k dispozici na všech OSH) v øádném termínu budou akceptována. Dorostenec ( ka), který( á) využije možnosti pøestupu je však oprávnìn( a) startovat ve vyšších kolech soutìže dorostu v daném roèníku POUZE za ten kolektiv, ke kterému se v rámci pøestupu pøihlásil( a). Pøestup lze uskuteènit pouze do jednoho kolektivu. ÚORM zveøejní vhodným zpùsobem seznam akceptovaných pøestupù vždy do (minimálnì na aktivních internetových stránkách SH ÈMS). V pøípadì nesrovnalostí ve zveøejnìném seznamu se mùže vedoucí proti nìmu písemnì odvolat na adresu Kanceláøe SH ÈMS nejpozdìji do O z n á m e n í o p ø e s t u p u vzor Jméno, pøíjmení:...rè:... è. OP (pasu):... Trvalé bydlištì : okres: oblast kraj: 8 Jsem èlenem SDH v: okres: oblast kraj: V roèníku.. soutìže dorostu budu ve vyšších kolech startovat za kolektiv dorostencù(nek) z SDH. okres..., kraj... Podpis dorostence:... Podpis rodièù:... Podpis vedoucího družstva, do kterého se závodník pøihlašuje:... Razítko SDH, do kterého se dorostenec pøihlašuje:...

9 Soupiska èlenù, èlenské prùkazy, obèanské prùkazy nebo jiné doklady totožnosti a vìku budou kontrolovány pøed zahájením každé disciplíny na startu pokud organizátor nerozhodne jinak. Pøi nesplnìní této podmínky není soutìžícím povolen start. Pøi prezenci pøevezme vedoucí startovní èíslo( a). Pozn.: všichni vedoucí by na veškerých akcích s družstvem dorostu mìli mít u sebe prùkazy pojištìncù všech úèastníkù. II. Všeobecné podmínky # 9

10 10 III. PRÁVA A POVINNOSTI ÚÈASTNÍKÙ SOUTÌŽE Soutìž se øídí Smìrnicí pro èinnost dorostu SH ÈMS a organizaèním zabezpeèením (dále OZ) vyhlašovatele jednotlivých kol soutìží, kde budou zakotveny platné dodatky. Úèastníci soutìží jsou povinni znát v potøebném rozsahu smìrnici, dodržovat pokyny rozhodèích a štábu soutìže. V rámci poøadové pøípravy pøivádí na každou disciplínu soutìžní družstvo jeho velitel a po pøíchodu na start disciplíny podá rozhodèímu hlášení: Pane rozhodèí, velitel družstva Jan Veselý. Družstvo z Jihlavy nastoupilo k plnìní disciplíny. Pøi závodì požárnické všestrannosti se hlášení podává jen na startu, na kontrolách se hlášení znovu nepodává. Každý èlen družstva dorostu, vedoucí družstva, vedoucí delegace a èlen doprovodu musí okamžitì uposlechnout pokynù èlenù štábu soutìže. V pøípadì hrubého porušení káznì nebo pokynù štábu rozhodne štáb o vylouèení pøíslušného družstva ze soutìže a jeho odeslání do místa bydlištì na náklady vysílajícího orgánu, resp. organizace. Porušením káznì se rozumí napø. hrubé nebo nevhodné vyjadøování se na adresu rozhodèích nebo èlenù štábu soutìže, požívání alkoholických nápojù kterýmkoliv èlenem družstva, úmyslné poškozování materiálu, vybavení nebo zaøízení, které se nachází v prostoru soutìže nebo v prostoru ubytování apod. Práva a povinnosti soutìžících Soutìžící: a) je podøízen vedoucímu družstva, b) má právo dotazu k rozhodèímu jen k objasnìní technických otázek provedení disciplíny, c) nemá právo se domlouvat s rozhodèími o jejich rozhodnutích, žádat informace o namìøeném èase od èasomìøièù apod., d) pokud dojde k technickému nedorozumìní mezi rozhodèím a soutìžícím (družstvem), je soutìžící povinen pøivolat vedoucího družstva, který jedná o tìchto okolnostech jménem soutìžícího (družstva) s rozhodèím disciplíny, e) je povinen se podrobit pokynùm poøadatelù, všem rozhodnutím rozhodèích, antidopingové zkoušce a testu na alkohol, byl-li k tomu rozhodèími vyzván, f) je povinen se zdržovat do startu v prostoru urèeném poøadatelem a po skonèení svého pokusu opustit co nejdøíve závodní dráhu, g) odpovídá za to, že jeho odìv, obuv, osobní výstroj a náøadí odpovídá smìrnici; na požádání technického pracovníka nebo rozhodèího urèeného ke kontrole náøadí je povinen toto náøadí ke kontrole pøedložit, h) dodržuje zásady slušného chování,

11 Osobní výstroj a ochranné pomùcky 1. Soutìžící nastupují ke všem disciplinám v pracovním stejnokroji nebo ve sportovním odìvu, který sestává z kalhot pøekrývajících zcela stehna a lýtka a blùzy nebo trièka s dlouhým nebo krátkým rukávem, pøípadnì tomu odpovídající sportovní kombinéze. 2. Oficiální èásti soutìží se organizují v jednotném sportovním obleèení nebo ve stejnokrojích (zahájení, pøedávání ocenìní, ukonèení) dle uvedení v organizaèních pokynech soutìže. 3. Odìv soutìžících musí být èistý a nošen tak, aby nevzbuzoval pohoršení. Musí být zhotoven z látky, která je neprùsvitná. 4. Pøi plnìní kolektivních disciplín musí mít vždy celé družstvo jednotný odìv. Obuv není souèástí odìvu. 5. Soutìžící musí pøi soutìži nosit odìv standardním zpùsobem, trièko vždy zastrèené do kalhot, nohavice se nezahrnují. 6. Obuv soutìžících: a) mùže být použita sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasièe b) podrážka mùže mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky o max. hloubce 5 mm, pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka, c) bìžecká obuv opatøená høeby tretry je povolena, max. délka høebù 6 mm d) kopaèky se nepøipouštìjí. 7. Pøi všech disciplínách mimo ZPV a testu musí být používáno pro ochranu hlavy pøilby splòující tyto podmínky: a) pøilby pro hasièe splòující požadavky ÈSN EN 443 a technické podmínky stanovené pøílohou è. 2 vyhlášky è. 255/1999 Sb., o technických podmínkách vìcných prostøedkù požární ochrany, ve znìní vyhlášky è. 456/2006 Sb. a požárnické pøilby splòující technické podmínky stanovené MV generálním øeditelstvím HZS pøed vydáním výše uvedené ÈSN EN. Tyto pøilby pro hasièe nemusí mít pøi plnìní disciplín zátylník k ochranì šíje a oblièejový štít. b) sportovní ochranné pøilby pro horolezce splòující požadavky ÈSN EN c) sportovní ochranné pøilby pro sporty na divoké vodì splòující požadavky ÈSN EN 1385 d) prùmyslové ochranné pøilby vybavené podbradním páskem, splòující požadavky ÈSN EN Pøi všech disciplínách mimo ZPV a testu se používá kožený opasek šíøe min. 50 mm, s kovovou pøezkou nebo jiný, bez karabin, používaný v požární ochranì k zásahùm. 9. Každý soutìžící musí mít pøipevnìno startovní èíslo, které pro danou soutìž pøevezme od poøadatele. Startovní èíslo musí souhlasit s èíslem soutìžícího uvedeným ve startovní listinì. 10. Pøi požárním útoku a štafetì 4x 100 m s pøekážkami musí mít pøipevnìno startovní èíslo družstva jeden z jeho èlenù. Pøi štafetì je tímto èlenem soutìžící na prvém úseku. V obvodních a okresních kolech a jiných soutìžích mùže poøadatel použití startovních èísel upravit jinak. 11. Pøi nesplnìní nìkterého ustanovení tohoto pravidla nebude soutìžícímu povolen start. 11 III. Práva a povinnosti úèastníkù soutìže #

12 Práva a povinnosti vedoucích Vedoucí družstva: a) musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS, b) øídí a organizuje èinnost v družstvu nebo jednotlivce, c) dbá o šetrné zacházení s motorovou støíkaèkou a dalším náøadím, které bylo družstvu zapùjèeno a o jejich vrácení poøadateli, d) dbá o bezpeènost èlenù družstva nebo jednotlivce, zodpovídá poøadateli, že nepøipustí na start soutìžícího, jehož zdravotní stav to neumožòuje, e) jedná jménem družstva nebo jednotlivce s poøadateli soutìže o jeho potøebách a požadavcích a technických otázkách pøi plnìní disciplín, f) zodpovídá, že družstvo nebo jednotlivec použije k plnìní požárnì technických disciplín vlastní náøadí, které bylo zmìøeno a pøeváženo, že výstroj a výzbroj odpovídá smìrnici, g) podává ve stanovené lhùtì protesty a odvolání, h) zúèastòuje se losování a rozhoduje o nasazení soutìžících na startu, i) pøedává poøadatelùm doklady stanovené propozicemi soutìže, j) nemá právo se vmìšovat do rozhodování rozhodèích, k) zodpovídá za ukáznìné vystupování družstva nebo jednotlivce a doprovodu v ubytovacích prostorách a na stadiónu, vèasné nástupy na trénink a starty, dodržování smìrnice, propozic soutìže a pokynù poøadatelù a rozhodèích, l) má právo pøihlížet provedení pokusu svého družstva nebo jednotlivce a po jeho ukonèení znát výsledek (o zpùsobu naplnìní tohoto práva rozhoduje rozhodèí disciplíny pøíp. hlavní rozhodèí), m) dodržuje zásady slušného chování. 12

13 IV. PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKÙ SOUTÌŽE Štáby Za pøípravu a prùbìh každého kola soutìže dorostu odpovídá pøíslušný štáb soutìže, který schvaluje odpovídající orgán SH ÈMS. Štáb musí øešit pøípadné problémy neprodlenì v souladu se Smìrnicí pro èinnost dorostu SH ÈMS i dalšími dokumenty SH ÈMS. Štáb soutìže se dìlí na dvì èásti: l organizaènì technická èást, kterou tvoøí: sèítací komise, tiskové støedisko, stravovací komise, ubytovací komise, redaktor zpravodaje (pokud zpravodaj byl vydán), hlasatel, vedoucí technické skupiny a vedoucí jednotlivých komisí a støedisek, èlenové štábu zajiš ující technicko organizaèní èinnost. Organizaènì technický štáb zajiš uje organizaèní a technickou stránku soutìže. l øídicí èást, kterou tvoøí: náèelník štábu, zástupce náèelníka štábu, velitel soutìže, hlavní rozhodèí a rozhodèí jednotlivých disciplín. Tato èást štábu nepøímo øídí organizaènì technickou èást štábu a øeší pøípadné problémy vzniklé v prùbìhu soutìže. V pøípadì hlasování má pøi shodném poètu hlasù náèelník štábu hlas rozhodovací. Velitel soutìže, náèelník štábu a jeho zástupce, techniètí a organizaèní pracovníci musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS v rozsahu odpovídajícím jejich zaøazení na soutìži. Náèelník štábu Náèelníka štábu schvaluje poøádající odborná rada mládeže. Øídí a koordinuje èinnost všech èlenù štábu v prùbìhu soutìže. Musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Velitel soutìže 1) Velitele soutìže schvaluje poøádající Odborná rada mládeže. Odpovídá za pøípravu a organizaci soutìže. Musí znát Smìrnici pro èinnost dorostu SH ÈMS. 2) Øídí prùbìh soutìže po organizaèní stránce a odpovídá za dodržení stanoveného èasového rozvrhu. Kontroluje práci organizaèních pracovníkù soutìže a v pøípadì potøeby stanoví náhradníky tìchto pracovníkù a sboru rozhodèích. Je odpovìdný za to, že na soutìžní ploše (stadiónu) nebudou jiné osoby než ty, které v daném okamžiku plní disciplínu nebo vykonávají pøidìlenou funkci. 3) Dbá, aby pøihlášení soutìžící byli vèas vyrozumìni o zmìnì programu. 4) Nedostaví-li se na soutìž hlavní rozhodèí stanovený poøadatelem, jmenuje nového hlavního rozhodèího. 5) Je povinen zajistit hlavnímu rozhodèímu na jeho žádost potøebný poèet rozhodèích a pracovníkù a zajistit veškerá opatøení týkající se provedení a prùbìhu soutìže. 6) Úèastní se porady rozhodèích s poradním hlasem. 13

14 7) Pøijímá zápisy o výsledcích soutìže po kontrole a podpisu hlavního rozhodèího od vedoucího sèítací komise. Po skonèení soutìže odevzdá zápisy, popøípadì pøehled o získaných výkonnostních tøídách. 8) Pøi soutìžích malého rozsahu zabezpeèuje velitel soutìže další úkoly stanovené jinak dalším organizaèním pracovníkùm. Pøi soutìžích velkého rozsahu naopak jmenuje tajemníka soutìže, který mu vypomáhá a v pøípadì jeho nepøítomnosti jej zastupuje. 9) Schvaluje OZ soutìže a zabezpeèuje jeho vydání. 10) Stanoví organizaèní pracovníky a sbor rozhodèích. 11) Zabezpeèuje losování startovních èísel. 12) Zabezpeèuje program a startovní listinu pro úèastníky soutìže. 13) Svolává a organizuje porady vedoucích družstev. 14) Zabezpeèuje veškerá opatøení týkající se provedení, prùbìhu a vyhodnocení soutìže. 15) Zabezpeèuje zahájení a ukonèení soutìže. 16) Zabezpeèuje vyhlášení výsledkù soutìže a pøedání cen. 17) Má právo pøeøadit, odvolat nebo vylouèit ze soutìže pracovníky soutìže zejména pro nepøístojné chování, jsou-li pod vlivem alkoholu a pro vážné nedostatky v jejich èinnosti. Má právo vylouèit ze soutìže soutìžící (družstvo). Jde-li o soutìžící nebo rozhodèí, uplatní toto právo zpravidla na návrh hlavního rozhodèího. 18) Má právo pøerušit, odložit nebo zrušit soutìž nebo zrušit její èást. Tajemník 1) Tajemník je podøízen veliteli soutìže, vypomáhá mu a v pøípadì jeho nepøítomnosti jej zastupuje. 2) Jeho povinností je starat se o všechna administrativní opatøení. 3) Pøijímá a vyøizuje korespondenci týkající se soutìže. 4) Je odpovìdný za svolání schùzí vedení soutìže, pøípadnì ustavených komisí a stará se o zápis z tìchto schùzí. 5) Plní další úkoly a povinnosti stanovené velitelem soutìže. Hlasatel 1) Hlasatel je podøízen veliteli soutìže. 2) Oznamuje obecenstvu jména a èísla soutìžících startujících v jednotlivých disciplínách, jakož i všechny dùležité informace týkající se soutìže. 3) Hlasatel má být na svùj úkol dobøe pøipraven, má ovládat Smìrnici pro èinnost dorostu SHÈMS, ustanovení týkající se soutìže, znát nejlepší osobní výkony soutìžících, rekordy, má být obratný ve vyjadøování, nestranný pøi hlášení a pozorný pøi startech. 4) Výsledky (umístìní, èasy) každého soutìžícího ohlásí hlasatel ihned po dodání zprávy, kterou mu dodá vedoucí sèítací komise. Poøadatel na stadionu 1) Je podøízen veliteli soutìže. 14

15 2) Poøadateli na soutìžní ploše (stadiónu) pøísluší dozor nad soutìžním prostorem. Stará se o to, aby na dráhy nevstupoval a ani v blízkosti nich se nikdo nezdržoval, kromì povìøených pracovníkù a soutìžících shromáždìných k provedení disciplín. Dozírá na své pomocníky a pøidìluje jim úkoly. Stará se o zajištìní vyhrazeného prostoru pro soutìžící v dobì, kdy nesoutìží, a pro soutìžní pracovníky, kteøí nejsou pøi rozhodování disciplíny zaøazeni. Technická skupina Èinnost technické skupiny øídí její vedoucí, který je podøízen veliteli soutìže. Technická skupina zabezpeèuje a odpovídá zejména za: a) povrch a správné rozmìøení a oznaèení drah, za umístìní, technický stav a parametry pøekážek po celou dobu soutìže, b) technický stav, parametry a oznaèení pøenosných motorových støíkaèek, pøetlakových ventilù, proudnic a dalšího náøadí dodávaného poøadatelem, c) kontrolu, oznaèení a pøípadnì úschovu náøadí soutìžících, d) zajištìní dostateèného poètu signalizaèních, mìøících a dalších pomùcek pro sbor rozhodèích (praporky, stopky, pásma, startovní pistole, náboje, stolky apod.), e) doplòování vody pøi požárním útoku, f) rozhlas, stanovištì hlasatele, spojení a spojovací prostøedky, g) instalaci elektrické èasomíry, h) úklid stadionu pøed pøedáním pronajimateli po ukonèení soutìže. Technik vìcných prostøedkù Je podøízen vedoucímu technické skupiny. Není-li stanoven veliteli soutìže. Technik vìcných prostøedkù pøemìøuje veškeré vìcné prostøedky, které si soutìžící pøivezou s sebou a nejsou dány poøadatelem k dispozici. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Organizaèní pracovníci štábu 1) Èinnost organizaèních pracovníkù podléhá plnì pokynùm náèelníka štábu, velitele soutìže a vedoucích pøíslušných komisí. 2) Zabezpeèují a odpovídají zejména za: a) pøíjem a vyhodnocení pøihlášek soutìžících dle propozic soutìže, b) propagaci soutìže, tisk a distribuci pozvánek, plakátù a zpravodajù, c) prezenci úèastníkù soutìže, pøedání startovní listiny, startovních èísel, programu soutìže a pøípadnì dalších organizaèních pokynù úèastníkùm soutìže, d) informaèní službu a hlasatele na stadionu, e) ubytování a stravu úèastníkù dle propozic soutìže, f) organizaci parkování na stadionu a v místì ubytování, g) oznaèení dopravních tras, dopravu pracovníkù soutìže a hostù, h) zdravotní službu a evidenci pøípadných zranìní, i) rozmístìní vedení soutìže, soutìžících, sèítací komise, tiskového støediska, zdravotní služby, hostù a sociálních zaøízení na stadionu, vèetnì oznaèení tìchto míst, 15

16 16 j) poøádkovou èinnost na stadionu, zákaz vstupu do vyhrazených prostor a ostrahu na vyhrazených parkovištích, k) pøevzetí a pøedání stadionu, pronajatých prostor a jiných prostøedkù pronajimateli po ukonèení soutìže. Zdravotní služba 1) Pøi každé soutìži musí být zajištìna zdravotní služba odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutìže. 2) Lékaø mùže zakázat soutìžícímu start nebo pokraèování v soutìži jestliže zjistí, že by to ohrožovalo nebo poškozovalo zdraví soutìžícího. Toto rozhodnutí lékaøe musí soutìžící a další úèastníci soutìže respektovat. Sbor rozhodèích Sbor rozhodèích tvoøí hlavní rozhodèí, rozhodèí disciplín, rozhodèí, startér, pomocníci startéra, hlavní èasomìøiè, èasomìøièi, zapisovatel a sèítací komise. 1) Na soutìžích dorostu mohou právoplatnì rozhodovat pouze odbornì zpùsobilí rozhodèí s pøíslušnou kvalifikací pro soutìže mládeže SH ÈMS v souladu se Statutem rozhodèích SH ÈMS. Rozhodèí musí být nestranný, musí rozhodovat objektivnì a pøísnì dodržovat smìrnici. 2) V jednotlivých soutìžích dorostu se požaduje nejménì tato kvalifikace rozhodèích: a) okresní kola hlavní rozhodèí a rozhodèí disciplín musí mít kvalifikaci rozhodèího II. stupnì pro soutìže mládeže, ostatní rozhodèí mohou být pomocní rozhodèí b) krajské kola hlavní rozhodèí musí mít kvalifikaci rozhodèího I. stupnì pro soutìže mládeže, rozhodèí disciplín a ostatní rozhodèí musí mít kvalifikaci rozhodèího II. stupnì pro soutìže mládeže, c) Mistrovství hlavní rozhodèí, rozhodèí disciplín a ostatní rozhodèí musí mít kvalifikaci rozhodèího I. stupnì pro soutìže mládeže. 3) Není-li pøítomen dostateèný poèet rozhodèích, mohou být povoláni jako pomocní rozhodèí pøíslušníci nebo pracovníci HZS, èlenové a zamìstnanci jednotek PO nebo èlenové obèanských sdružení, kteøí sami soutìžili nebo jsou pro tuto funkci pøipravováni. Pomocní rozhodèí však nemohou samostatnì rozhodovat ani ovìøovat rekordní výkony. 4) Rozhodèí mùže rozhodovat pouze v té funkci, pro kterou má požadovanou kvalifikaci. 5) Rozhodèí mùže v téže disciplínì zastávat pouze jednu funkci. 6) Rozhodèí není povinen upozoròovat soutìžící na závady náøadí pøed startem, pokud se nejedná o zjevné porušení pravidel nebo neohrožují-li zjevnì bezpeènost pøi pøípravì nebo provedení pokusu. 7) Rozhodèí jsou jednotnì ustrojeni a oznaèeni zpravidla viditelnou vizitkou. Zpùsob oznaèení urèí a zajistí poøadatel. 8) Rozhodèí mùže být ze své funkce na soutìži odvolán zejména pro nepøístojné chování, je-li pod vlivem alkoholu nebo za opakované chybné hodnocení výkonù soutìžících. Rozhodèí mùže být ze soutìže i vylouèen. 9) V pøípadì vylouèení rozhodèího ze soutìže je mu pozastaveno vykonávání funkce rozhodèího do rozhodnutí ÚORM (pokud se jedná o vylouèení ze soutìže MÈR),

17 nebo KORM (pokud se jedná o krajské nebo nižší kola). 10) Jednotlivé ORM mohou rozhodnout o napomenutí rozhodèího, pozastavení èinnosti na dobu max. 1 roku nebo o odejmutí kvalifikace rozhodèího. Hlavní rozhodèí 1) Hlavní rozhodèí odpovídá za technické provedení soutìže, dodržení smìrnice a OZ soutìže. Jmenuje jej poøadatel soutìže. 2) Hlavní rozhodèí navrhuje veliteli soutìže èasový rozpis soutìže, jakož i zmìny zaèátkù disciplín, ukáže-li se v prùbìhu soutìže potøeba tyto zmìny provést. 3) Rozhoduje o poètu a zaøazení rozhodèích, pokud tak již neuèinil poøadatel soutìže. 4) Nestaèí-li poèet rozhodèích k øádnému provedení soutìže, požádá velitele soutìže o pøidìlení potøebného poètu pomocných rozhodèích. 5) Vyskytnou-li se v prùbìhu soutìže nedostatky v èinnosti rozhodèích, mùže je pøeøadit nebo odvolat z funkce, pøípadnì navrhnout veliteli soutìže jejich vylouèení ze soutìže. 6) Svolává porady rozhodèích, kde je seznamuje zejména s jejich zaøazením, úkoly, èasovým rozpisem soutìže a úpravami pravidel, jsou-li v propozicích soutìže uvedeny. 7) Zpravidla nevykonává jiný úkol rozhodèího. Dohlíží na dodržování smìrnice a OZ soutìže. Na zjištìné závady upozoròuje a požaduje jejich odstranìní cestou rozhodèího disciplíny nebo velitele soutìže, pøípadnì využije svých dalších pravomocí. 8) Rozhoduje o oprávnìní soutìžících startovat v pøíslušné disciplínì a soutìži. Má právo urèit soutìžícího k antidopingové zkoušce a testu na alkohol. 9) Rozhoduje o místì a èasu opakování pokusu, který naøídil rozhodèí disciplíny. 10) Rozhoduje o zpùsobilosti drah, pøípadnì stadionu k uspoøádání èi pokraèování soutìže (napøíklad pøi nezajištìní zdravotní služby). Má právo soutìž pøerušit a trvají-li hrubé nedostatky, které mohou negativnì ovlivnit regulérnost soutìže a zejména bezpeènost soutìžících, navrhne veliteli soutìže ukonèení soutìže. 11) Má právo vylouèit soutìžící (družstvo) ze soutìže za hrubé nebo úmyslné porušení pravidel, pøi pozitivní antidopingové kontrole èi zjištìní požití alkoholu nebo pro nepøístojné chování soutìžících nebo doprovodu. 12) Rozhoduje o protestech a odvoláních. 13) Rozhoduje o všech okolnostech, které se vyskytnou v prùbìhu disciplín, a které smìrnice výslovnì neupravuje a o nichž již nerozhodl rozhodèí disciplíny. 14) Kontroluje a podepisuje výsledkové listiny. 15) Pøi soutìžích velkého rozsahu mùže hlavní rozhodèí urèit svého zástupce (pokud tak již neuèinil poøadatel soutìže), který mu vypomáhá a v pøípadì jeho nepøítomnosti jej zastupuje. Zástupce hlavního rozhodèího musí mít kvalifikaci stanovenou v dané soutìži pro hlavního rozhodèího. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Rozhodèí disciplíny 1) Rozhodèí disciplíny je zkušený rozhodèí, který øídí prùbìh dané disciplíny. V prùbìhu soutìže je podøízen hlavnímu rozhodèímu. 2) Rozhodèí disciplíny je odpovìdný za dodržování smìrnice. Rozhoduje o všech 17

18 technických otázkách, které vzniknou v prùbìhu disciplíny, o nichž není zøejmì v této smìrnici ustanovení. 3) Podøízeným rozhodèím pøidìlí jednotlivé úseky, stanoví úkoly a pøipomene ustanovení pravidel pro pøidìlený úsek. 4) Pøed zaèátkem a v prùbìhu plnìní disciplíny je povinen pøekontrolovat a sledovat stav dráhy, pøekážky, startovní èáry a èasomíry. Zjištìné závady nechá odstranit prostøednictvím hlavního rozhodèího velitelem soutìže. 5) Po skonèení pokusu potvrzuje jeho platnost. 6) Má právo vylouèit soutìžícího (družstvo) z provádìní disciplíny za hrubé nebo úmyslné porušení smìrnice a navrhnout hlavnímu rozhodèímu vylouèení soutìžícího (družstva) ze soutìže pøi pozitivní antidopingové kontrole èi zjištìní požití alkoholu nebo pro nepøístojné chování soutìžících nebo doprovodu. 7) Rozhoduje o protestech soutìžících. 8) Má právo povolit soutìžícímu (družstvu), kterému bylo prokazatelnì pøekáženo, opakování pokusu. 9) Nastanou-li v prùbìhu disciplíny takové okolnosti, že spravedlnost vyžaduje, aby disciplína byla opakována, má právo prohlásit tuto disciplínu za neplatnou. Ta se opakuje týž den nebo druhý den, podle rozhodnutí hlavního rozhodèího, které je koneèné. 10) Po skonèení disciplíny zùstane v prostoru startu do doby, v níž mùže být podán protest nebo odvolání. Po uplynutí této doby potvrdí výsledkovou listinu disciplíny a pøedá ji hlavnímu rozhodèímu. 11) Pøi soutìžích velkého rozsahu mùže hlavní rozhodèí urèit zástupce rozhodèího disciplíny (pokud tak již neuèinil poøadatel soutìže). Ten musí mít odpovídající kvalifikaci pro rozhodování v dané soutìži. Podle pokynù rozhodèího disciplíny se podílí na øízení disciplíny a pøípadì nepøítomnosti ho zastupuje. Rozhodèí 1) Rozhodèí je v prùbìhu disciplíny podøízen rozhodèímu disciplíny. 2) Rozhodèí pozornì sleduje plnìní disciplíny na úseku (místì), který mu rozhodèí disciplíny pøidìlil a informuje jej o porušení pravidel zvednutím èerveného praporku nebo jiným smluveným signálem. Po skonèení pokusu pøesnì informuje rozhodèího disciplíny o porušení pravidel, který dle této informace rozhodne. 3) Pøed startem dalšího pokusu signalizuje pøipravenost úseku bílým praporkem nebo jiným smluveným signálem. 4) Rozhodèí setrvá na svém stanovišti po celou dobu plnìní disciplíny. 5) Pøed odchodem ze stadiónu odevzdá všechny vypùjèené pomùcky, které používal. Startér 1) Startér dohlíží na soutìžící na startu a rozhoduje o všech okolnostech spojených se startem pokusu. Je podøízen rozhodèímu disciplíny. 2) Kontroluje, aby soutìžící startovali podle startovní listiny ve správném pokusu a správné dráze. 3) Pokud nebyl start proveden podle ustanovení smìrnice o startování, vrátí jej zpìt druhým výstøelem nebo zapískáním na píš alku. Vede pøehled o chybných startech závodníkù. 18

19 4) Dohlíží, aby soutìžící mìli pøed startem øádnì upevnìna startovní èísla a aby jejich odìv, obuv a osobní výstroj odpovídala pøíslušným pravidlùm. Zjištìné závady a pøestupky proti pravidlùm ihned hlásí rozhodèímu disciplíny zvednutím èerveného praporku nebo jiným smluveným signálem, pokud je soutìžící na místì ihned neodstraní. Pokud soutìžícího odstartuje se závadou na výstroji, nemùže ho již vrátit zpìt a není to dùvodem pro neplatnost pokusu. 5) Není-li provedeno losování drah napøed, provádí losování drah na stadiónu pøed startem. 6) Plnìním úkolù uvedených v pøedchozích odstavcích 2 až 4 mùže startér povìøit svého pomocníka. Pøi vìtších soutìžích mùže mít startér i nìkolik pomocníkù. Závodèí na start 1) Závodèí obdrží od rozhodèího disciplíny startovní listiny, svolává soutìžící na urèená shromaždištì a zavádí je na start. Je podøízen rozhodèímu disciplíny. 2) Závodèí na startu se starají o to, aby soutìžící podle startovní listiny mìli správná startovní èísla, ta aby byla pevnì upevnìna, a aby byli obleèeni v pøedepsané výzbroji. 3) Pomáhají startérovi pøi losování drah. 4) Zjištìné závady signalizují startérovi praporkem. 5) Nejsou-li závodèí na start ustanovení, vykonává jejich funkci pomocník startéra nebo startér sám. 6) Pøi vìtších soutìžích mùže mít i nìkolik pomocníkù. Rozhodèí v cíli Rozhodèí v cíli rozhodují: 1) o poøadí v nìmž soutìžící ukonèili pokus 2) zda má závodník napojenou proudnici 3) zda závodník donesl do cíle výstroj a výzbroj, se kterou odstartoval 4) Rozhodèí v cíli by nemìl vykonávat souèasnì funkci èasomìøièe. 5) Rozhodèí v cíli musí být umístìn v cílové rovince ve vzdálenosti nejvíce pìt metrù od cílové èáry. Aby mìl dobrý pøehled, mùže se pro nìj zøídit vyvýšené stanovištì. 6) Poèet rozhodèích v cíli se øídí poètem drah. Doporuèuje se, aby jeden rozhodèí rozhodoval o prvním soutìžícím, druhý o druhém atd. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Èasomìøièi, mìøení a urèování èasu 1) Za mìøení èasù dosažených v jednotlivých disciplínách odpovídá hlavní èasomìøiè. V prùbìhu plnìní disciplíny je podøízen rozhodèímu disciplíny. 2) Èasomìøièi a zapisovatel podléhají hlavnímu èasomìøièi. Ten jim pøidìlí jednotlivé dráhy, stanoví úkoly a pøipomene pravidla pro mìøení výkonù soutìžících. Hlavní èasomìøiè provádí zejména: a) kontrolu funkènosti stopek nebo elektrické èasomíry pøed zahájením plnìní disciplíny, b) potvrzení pøipravenosti èasomìøièù nebo elektrické èasomíry k dalšímu mìøení rozhodèímu disciplíny, 19

20 c) kontrolu a záznam namìøených èasù všech èasomìøièù a vydává pokyn ke zrušení namìøených èasù, d) stanovení a pøedání platného (úøedního) èasu po každém pokusu zapisovateli, e) výmìnu èasomìøièe v pøípadì zjištìní nepøesností v jeho mìøení, f) vykonává zároveò funkci náhradního èasomìøièe. Pokud v nutném pøípadì nezastupuje nìkterého z èasomìøièù, je jím namìøený èas èasem kontrolním a nemùže být zaznamenán do výsledku. 3) Èas lze mìøit ve všech disciplínách ruènì pomocí stopek nebo elektrickou èasomírou. 4) Elektrickou èasomíru lze použít, pokud umožní mìøení výkonù ve všech drahách mìøené disciplíny. Mìøení èasu elektrickou èasomírou je povinné pøi republikových, mezinárodních a jiných urèených soutìžích. 5) Pøi mìøení èasu elektrickou èasomírou postupuje hlavní èasomìøiè, obsluha èasomíry a poøadatel dle technických podmínek a návodu pro mìøení touto èasomírou. 6) Pøi selhání elektrické èasomíry rozhodne hlavní rozhodèí po dohodì s velitelem soutìže o dalším postupu. 7) Èas se mìøí od záblesku pistole (kouøe) do okamžiku: a) kdy kterákoli èást tìla soutìžícího protne cílový pásek, nebo dostihne-li svislou rovinu položenou kolmo okrajem cílové èáry bližším startu nebo protneli cílový paprsek elektrické èasomíry b) signalizace obou terèù (pøi elektrickém mìøení dle technických podmínek této èasomíry) pøi požárním útoku 8) Se zpùsobem ukonèení mìøení èasu pøi použití elektrické èasomíry musí být soutìžící seznámeni nejpozdìji pøed zahájením disciplíny. 9) Ruènì mìøí èas soutìžícího zpravidla tøi, nejménì však dva èasomìøièi nezávisle na sobì. Své namìøené èasy si zapíší, aniž by o nich pøedem mluvili a pøedají je hlavnímu èasomìøièi. Namìøený èas zruší až na pokyn hlavního èasomìøièe. 10) Úøední èas se urèuje z namìøeného èasu dle tìchto pravidel: a) pøi ruèním mìøení s pøesností 1/10 (pokud není použito stopek, které umožòují mìøení s pøesností 1/100 s) a pøi elektrickém mìøení s pøesností 1/100 s. Èas namìøený elektrickou èasomírou je zároveò úøedním èasem, b) zastaví-li se ruèièka analogových stopek mezi dvìma èárkami, které udávají èas, platí vždy horší èas. Použije-li se stopek s pøesností 1/100 s, platí namìøený èas. c) souhlasí-li èas dvou ze tøí stopek, je èas zaznamenaný touto dvojicí stopek èasem úøedním, d) rozchází-li se èas všech tøí stopek, úøedním èasem je èas zaznamenaný stopkami ukazujícími støední èas, e) byl-li èas zmìøen pouze dvojími stopkami a ty se rozcházejí, platí horší èas za èas úøední. 11) V pøípadì selhání elektrického mìøení a dokonèení mìøení disciplíny stopkami, platí vždy jednotlivé namìøené èasy, tzn. èasy namìøené el. mìøením zùstávají v platnosti a u pokusù, které nebylo možno zmìøit el. mìøením se vyhodnotí úøední èas dle odst. 10 písm. c), d) a e) 20

21 12) Vrchní èasomìøiè stanoví po skonèení každého pokusu úøední èasy a zapisovatel je zapíše do záznamu èasu, rovnìž však všechny èasy, které byly èasomìøièi namìøeny. Zapisovatel 1) Zapisovatel je zpravidla pomocníkem hlavního èasomìøièe. Zapisuje èasy namìøené èasomìøièi v jednotlivých pokusech a úøední èasy dle pokynù hlavního èasomìøièe. Úøední èasy dosažené v jednotlivých pokusech a potvrzené rozhodèím disciplíny pøedává zpravidla radiostanicí sèítací komisi a hlasateli. 2) Zapisovatel obdrží od rozhodèího disciplíny záznamníky èasù se jmény a èísly soutìžících nebo družstev. 3) Po ukonèení disciplíny pøedá záznamy èasù rozhodèímu disciplíny. 4) Všechny záznamy èasù musí být podepsány zapisovatelem a rozhodèím disciplíny. Sèítací komise 1) Èinnost sèítací komise øídí její vedoucí, který je podøízen hlavnímu rozhodèímu. 2) Sèítací komise: a) zaznamenává èasy soutìžících v jednotlivých pokusech a disciplinách soutìže, b) provádí hodnocení výkonù soutìžících podle smìrnice a OZ soutìže, c) zpracovává dílèí a celkové výsledkové listiny a po odsouhlasení pøíslušným rozhodèím je zveøejòuje a pøedává urèeným úèastníkùm soutìže. d) po ukonèení každé disciplíny pøedá zápis o výsledcích k podepsání rozhodèímu disciplíny a pøedá jej hlavnímu rozhodèímu. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Odvolací komise 1) Odvolací komise rozhoduje o všech odvoláních, o kterých nerozhodl hlavní rozhodèí. 2) Rozhoduje na místì a její rozhodnutí je koneèné. 3) Odvolací komise je tøíèlenná. Tvoøí ji hlavní rozhodèí, náèelník štábu a velitel soutìže. 4) Odvolací komise rozhoduje vìtšinou hlasù. 5) Rozhodnutí týkající se okolností, které nejsou ve smìrnici jasnì popsány a vyžadují si delší èas pro objektivní posouzení, oznámí hlavní rozhodèí jménem odvolací komise dodateènì, nejpozdìji do zahájení následující disciplíny, pøípadnì do vyhlášení výsledkù. Po dobu jednání odvolací komise mùže být soutìž hlavním rozhodèím pøerušena a na jednání komise mohou být povolány další zainteresované osoby. Protesty Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutìžícího, proti úèasti jiného soutìžícího v soutìži a proti výsledkùm soutìže. Protesty soutìžících podává zásadnì vedoucí družstva, jehož soutìžícího se poškození týká. 21

22 Protesty se podávají písemnì: a) rozhodèímu disciplíny l do 10 minut od ukonèení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, prùbìhu nebo hodnocení pokusu l do 10 minut od ukonèení disciplíny, týká-li se sporná otázka prùbìhu disciplíny; b) hlavnímu rozhodèímu l pøed zahájením prvé disciplíny, týká-li se sporná otázka úèasti družstva èi jednotlivce v soutìži l do 10 minut od zveøejnìní oficiálních výsledkù, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky Protest se musí bezprostøednì týkat vlastního družstva. Není-li protestující spokojen s rozhodnutím o protestu, mùže podat písemnì až 2 odvolání vždy do 10 minut po pøevzetí rozhodnutí: a) hlavnímu rozhodèímu prostøednictvím rozhodèího disciplíny, který o protestu rozhodl b) odvolací komisi prostøednictvím hlavního rozhodèího, který rozhodl o protestu nebo prvém odvolání, ve složení: hlavní rozhodèí, náèelník štábu a velitel soutìže. Rozhodnutí o zpùsobu øešení protestu nebo odvolání musí být vždy písemné. Ten kdo rozhoduje, uvede své rozhodnutí zpravidla na podání, kterým byl protest nebo odvolání podáno. Na podání musí být vždy uveden èas pøevzetí a pøedání protestu nebo odvolání s podpisem toho, kdo jej pøijal. Proti rozhodnutí odvolací komise, která rozhodla o protestu pøímo na místì soutìže, není další odvolání a její rozhodnutí je koneèné. Protest nebo odvolání lze vzít zpìt pouze pøed zahájením jeho projednávání rozhodèím disciplíny, hlavním rozhodèím nebo odvolací komisí. Projednaný a uznaný protest nelze vzít zpìt a soutìžící musí rozhodnutí o protestu splnit. Hodnocení a odmìny Za umístìní v jednotlivých disciplínách se pøidìlují soutìžícímu družstvu a jednotlivcùm body podle následujícího vzoru: 1. místo = 1 bod 2. místo = 2 body 3. místo = 3 body atd. O celkovém poøadí rozhoduje menší souèet bodù za umístìní v jednotlivých disciplínách. V pøípadì shodného souètu bodù za umístìní u dvou nebo i více soutìžících družstev rozhoduje o celkovém poøadí lepší umístìní v disciplínì podle následujícího poøadí: 1. požární útok 2. štafeta 4x 100 m s pøekážkami 3. bìh na 100 m s pøekážkami 4. závod požárnické všestrannosti 5. test z požární ochrany 22

23 Vítìzem kola je družstvo nebo jednotlivec, jenž má nejnižší souèet bodù za umístìní. Pøi shodném èase v disciplínì se soutìžním družstvùm pøidìluje stejný poèet bodù za umístìní v dané disciplínì, následující poèet pøidìlených bodù (poøadí) je o tolik vyšší, kolik družstev dosáhlo shodného èasu. Vzor: 1. místo = SDH Jílové, 2. místo = SDH Hronov, 2. místo = SDH Království, 4. místo = SDH Louky apod. Nedosáhne-li alespoò pìt èlenù družstva platných èasù v disciplínì bìh na 100 m s pøekážkami nebo nedosáhne-li družstvo alespoò jednoho platného èasu v disciplínách štafeta 4x 100 m s pøekážkami, požární útok nebo ZPV, bude jeho pokus v dané disciplínì hodnocen jako neplatný. Soutìžní družstva nebo jednotlivci, jejichž pokus na disciplínì byl hodnocen jako neplatný, se v hodnocení této disciplíny zaøadí pøed soutìžní družstva, která k plnìní disciplíny nenastoupila a obdrží body za umístìní následující za posledním z družstev s platným pokusem. Soutìžící družstva se hodnotí pøi omluvení neúèasti bodovì jako poslední z poètu pøihlášených kolektivù. Soutìžící družstva jsou vylouèena z hodnocení celoroèní èinnosti v pøípadì hrubého porušení káznì. Na úrovni okresního a vyšších kol soutìže budou ocenìni tøi nejlepší v pøíslušné kategorii. Finanèní a materiální zabezpeèení Obvodová a okresní kola hradí a materiálnì zabezpeèí podle finanèních možností organizátoøi ze svého rozpoètu. Je možné požádat pøíslušné orgány a organizace o poskytnutí sponzorských darù a pøíspìvkù. Vyšší kola dorosteneckých soutìží hradí ze svého rozpoètu SH ÈMS. Soutìže dorostu se po stránce materiálnì technické zabezpeèují v úzké spolupráci s pøíslušnými Hasièskými záchrannými sbory. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # Zodpovìdnost, bezpeènostní opatøení, pojištìní úèastníkù 1) Vedoucí družstva i jednotlivce musí být starší 18 let a po celou dobu celoroèní èinnosti (schùzky, tréninky, výlety a další akce) plnì odpovídá v rozsahu daném zákonnými pøedpisy a vìkem svìøencù za kázeò a bezpeènost èlenù kolektivu a jednotlivcù. Ve všech kolech soutìže odpovídá za kompletní odevzdání pøedepsané dokumentace i za veškerou èinnost všech èlenù družstva. 2) Organizátoøi dorosteneckých soutìží jsou povinni pøipravit materiálnì technické zabezpeèení všech soutìží podle této smìrnice a respektovat požadavky bezpeènosti práce. O organizaèních otázkách jsou povinni v potøebném rozsahu informovat všechny úèastníky soutìže vydáním organizaèního zabezpeèení. 3) Pøi každé akci v rámci celoroèní èinnosti jsou dorostenci ( ky) i jejich vedoucí pojištìni na základì pojistných smluv sjednaných SH ÈMS a na základì registrace u OSH pøed zahájením daného roèníku. Celoroèní èinnost Je zaznamenávána v kronice kolektivu, která je zpravidla pøedkládána pøi jarní èásti okresního kola. Pøed zahájením každého roèníku zde bude uveden jmenný seznam èlenù. 23

24 Zamìøení èinnosti Èinnost dorosteneckých družstev a jednotlivcù je zamìøena na pìt základních oblastí: 1) výchovná oblast cílem je výchova k dobrovolné práci, k znalosti historie a souèasnosti požární ochrany, k pomoci pøi mimoškolní práci s mladými hasièi. Dále je cílem uèit mládež dorosteneckého vìku využívat svùj volný èas systematicky a vést ji k samostatnosti, pocitu osobní odpovìdnosti a zodpovìdnosti k ostatním èlenùm kolektivu. 2) oblast požární ochrany cílem je získat znalosti z požární ochrany, pøipravit se na aktivní èinnosti jak v oblasti preventivnì výchovné, tak i operativnì technické, zúèastòovat se soutìží, prakticky si ovìøit znalosti, vìdomosti, dovednosti a návyky 3) oblast sportovní cílem je formou zájmové tìlesné výchovy zvyšovat fyzickou pøipravenost, vytrvalost, rychlost a obratnost. Spolupracovat s ostatními sportovními a mládežnickými organizacemi, poøádat vlastní sportovní akce a zúèastnit se sportovních akcí ostatních organizací. 4) oblast kulturnì spoleèenské zájmové èinnosti cílem je pùsobit na harmonický rozvoj mladé osobnosti vhodnými formami (kulturní akce, poøádání her a diskoték s výchovným zamìøením, pøíprava kulturních vystoupení na významná výroèí v SDH). 5) oblast veøejnì prospìšné èinnosti cílem je pùsobit na spoluodpovìdnost za vytváøení a ochranu hodnot a podílet se na tvorbì a udržování životního prostøedí. Spoleèným vytváøením hodnot pùsobit na osobní vztah ke spoleènému i osobnímu majetku a jeho ochranì. Limity pro získání výkonnostních tøíd Soutìžící, kteøí ve vyšších kolech (krajské, republikové) dosáhnou v disciplínì bìh na 100 m s pøekážkami stanoveného výkonnostního limitu, získávají pøíslušnou výkonnostní tøídu. 24 Pro jednotlivé kategorie se stanovují tyto výkonnostní limity: dorostenci dorostenky I. výkonnostní tøída 17,80 18,80 II. výkonnostní tøída 18,30 19,30 III. výkonnostní tøída 19,00 20,00 Výkonnostní tøídu lze splnit i v rámci soutìží schválených ÚORM pro získání výkonnostních tøíd. Seznam soutìží bude zveøejnìn na stránkách spolu se zveøejnìním schválených pøestupù. O zaøazení soutìže do tohoto seznamu musí poøadatel požádat písemnì ÚORM do pøíslušného kalendáøního roku. Doping 1. Používání drog, zakázaných látek, zakázaných postupù a alkoholu se pøísnì zakazuje.

25 2. Porušení pravidel o dopingu nastane, jestliže: a) v tkáni nebo tìlní tekutinì soutìžícího byla zjištìna pøítomnost zakázané látky 10), b) soutìžící užil nebo tìžil ze zakázaného postupu 11), c) soutìžící pøiznal, že použil nebo tìžil z užití zakázané látky nebo zakázaného postupu. 3. Je povinností každého soutìžícího dbát, aby se do jeho tìlesných tkání a tekutin nedostaly zakázané látky. 4. Hlavní rozhodèí nebo rozhodèí disciplíny mají právo vybrat nìkteré soutìžící k antidopingové zkoušce a testu na alkohol 5. Všichni vybraní soutìžící, kteøí se k dopingové kontrole nedostaví ve stanovené lhùtì, odmítnou se jí podrobit nebo jejichž dopingová zkouška, popø. test na alkohol bude pozitivní, budou ze soutìže vylouèeni a jejich výsledky anulovány. 6. Soutìžící je oprávnìn odmítnout poskytnutí krevního vzorku pouze tehdy, pokud nejsou dodrženy povinné postupy a bezpeènostní opatøení uvedená v pøedpise Postup provádìní dopingových kontrol. Vylouèení ze soutìže Soutìžící (družstvo) mùže být vylouèen ze soutìže: 1) pro nepøístojné chování vùèi rozhodèím a poøadatelùm, je-li pod vlivem alkoholu nebo zakázaných látek, pøi pozitivním výsledku antidopingové zkoušky nebo nedostaví-li se ve stanovené lhùtì k antidopingové zkoušce èi testu na alkohol, 2) použije-li jiného náøadí, než které pøedal ke kontrole, anebo dodateènì upraveného, 3) startuje-li nìkterý èlen družstva pod jiným startovním èíslem, než mu bylo pøidìleno, 4) prokáže-li se, že nesplòuje podmínky prezence uvedené v tìchto smìrnicích. IV. Práva a povinnosti pracovníkù soutìže # 10) Zakázané látky jsou uvedeny v Seznamu 1, který je souèástí pøedpisu Postup provádìní dopingových kontrol vedený, doplòovaný a upravovaný Dopingovou komisí Èeského atletického svazu. Pod pojem zakázaná látka spadá i metabolit takovéto látky. 11) Pojem zakázaný postup zahrnuje zejména krevní doping a použití metod, které mìní složení a vìrohodnost vzorkù pøi dopingové zkoušce. Zakázané postupy jsou uvedeny v Seznamu 2, který je souèástí pøedpisu Postup provádìní dopingových kontrol. 25

26 V. TECHNICKÉ PODMÍNKY Povrch drah 1) Všechny technické disciplíny mohou být provádìny na drahách s pevným povrchem zemitým, travnatým, škvárovým nebo z jiných k tomu používaných materiálù. Pro bìžecké disciplíny se nedoporuèuje povrch asfaltový a betonový. 2) Krajské, republikové a mezinárodní soutìže se provádìjí zpravidla na povrchu škvárovém, nebo kvalitativnì srovnatelném a nebo na povrchu vyšší kvality, s výjimkou disciplíny požární útok. 3) Povrch dráhy mùže být se souhlasem hlavního rozhodèího chránìn proti poškození v exponovaných místech, zejména v místech styku s používaným náøadím nebo pøekážkami a v prostoru nádrží na vodu. Celková tlouš ka ochranné vrstvy nesmí pøesahovat 12 mm. Ochranná vrstva nesmí zhoršovat adhezní podmínky pro bìh soutìžících a musí být spolehlivì pøipevnìna k povrchu dráhy. Bìžecká tra a jednotlivé dráhy 1) Standardní délka bìžecké trati je 400 m, má dvì rovinky a dvì zatáèky. Nejedná-li se o dráhu s travnatým povrchem, musí být vnitøní okraj ohranièen obrubníkem z vhodného materiálu, asi 50 mm vysokým a 50 mm širokým. Obrubník mùže být nadzvednut, aby pod ním mohla z povrchu dráhy volnì odtékat voda, ale jeho horní okraj nesmí být výše než 65 mm nad povrchem dráhy. 2) Dráha s travnatým povrchem bez obrubníku musí mít vnitøní okraj bìžecké trati vyznaèen èarou 50 mm širokou, opatøenou praporky vzdálenými od sebe po 5 m. Praporky musí být na èáøe umístìny tak, aby bránily soutìžícím bìžet po èáøe. Jsou naklonìny v úhlu 60 o od zemì smìrem od dráhy. Vhodné jsou praporky rozmìrù 25 x 25 cm umístìné na žerdi dlouhé 45 cm. 3) Délka bìžecké trati musí být mìøena 0,20 m od hrany obrubníku smìrem do dráhy. Tam, kde bìžecká tra není vymezena obrubníkem, musí se mìøit ve vzdálenosti 0,20 m od èáry oznaèující vnitøní (levý) okraj prvé dráhy. 4) Délka bìžecké trati ostatních drah se mìøí ve vzdálenosti 0,20 m od vnìjších okrajù èar pøedchozích vlevo umístìných drah. Vnìjší (pravá) èára je zahrnuta do stanovené šíøky dráhy. 5) Pøi mìøení bìžecké trati musí být provedena dvì mìøení, která se od sebe nesmí lišit o více než 0,0003 x L + 0, 01 m, kde L je délka trati v metrech. Z tohoto výpoètu plyne nejvyšší pøípustný rozdíl mezi dvìma mìøeními: a) pro 100 m... 0,04 m, b) pro 400 m... 0,13 m. 6) Pøi všech bìzích v disciplínì bìh na 100 m s pøekážkami a štafeta 4x 100 m s pøekážkami musí každý závodník bìžet v samostatné dráze široké 2,4 2,5 m. Všechny dráhy musí být stejnì široké. V disciplínì štafeta 4x 100 m s pøekážkami s drahou užší jak 2,5 m se v pøimìøené délce dráhy, kde soutìžící z domeèku seskakují, vyznaèí rozšíøení dráhy na 2,5 m. Bìhá se smìrem doleva. V nižších 26

27 kolech a jiné soutìži se pøipouští nestandardní uspoøádání bìžecké trati, které stanoví dle místních podmínek poøadatel v organizaèním zabezpeèení soutìže. 7) Dráhy musí být èíslovány tak, že levá (vnitøní) dráha pøi pohledu ve smìru bìhu má v prvém pokusu èíslo 1. 8) V pøípadì použití více drah se pro druhé pokusy dráhy mìní, tak že se startující posouvají doprava (viz obr.) Start a cíl 1) Start a cíl dráhy se oznaèují bílou, 5 cm širokou èárou, vedenou kolmo k vnitønímu okraji dráhy. Šíøka startovní èáry se zapoèítává do délky dráhy. Cílová èára se do délky dráhy nezapoèítává. Dva bílé kùly cca 1,4 m vysoké a 8 x 2 cm široké, oznaèující konec cílové èáry, se umis ují vnì drah nejménì 30 cm od okraje dráhy. Mohou být nahrazeny konstrukcí pro èasomíru. 2) Poøadatel krajské, republikové a mezinárodní soutìže musí zajistit soutìžícím možnost použití startovních blokù. Soutìžící mùže použít též startovní bloky vlastní. Startovní bloky musí být tuhé konstrukce, musí umožòovat rychlé a snadné upevnìní i odstranìní tak, aby co nejménì poškodily dráhu. Ukotvení startovních blokù nesmí bìhem startu dovolit žádný pohyb. 3) Pro disciplínu štafeta 4x 100 m s pøekážkami musí být cíl všech drah v jedné rovinì. Délka dráhy je proto mìøena od cílové èáry ke startovní èáøe. Náøadí 1) Pøenosné motorové støíkaèky, další náøadí používané ve všech disciplínách a osobní výstroj musí být schváleného druhu, nebo odpovídat požadavkùm uvedeným v této smìrnici. 2) Soutìžící používají pøi soutìžích zpravidla vlastní pøenosné motorové støíkaèky (dále jen motorové støíkaèky ) a další náøadí, pokud poøadatel soutìže nerozhodne jinak (napø. urèením použití jednotné motorové støíkaèky v OZ soutìže). 3) Poøadatel mùže v propozicích soutìže urèit, které náøadí zajistí sám a zpùsob jejich pøidìlení soutìžícím (napøíklad losování), pøípadnì které náøadí pøevezme od soutìžících, zpùsob jejich kontroly a použití (napøíklad dle losování). To se týká zejména motorových støíkaèek, pøetlakových ventilù a proudnic na PÚ. 4) Mohou být použity motorové støíkaèky, které se podle technických podmínek 10) pøiøazují podle velikosti èerpadla až do skupiny PS 16 nebo s požárním èerpadlem do velikosti 10/1500 podle ÈSN EN Na motorových støíkaèkách nesmí být provádìny žádné technické úpravy odporující bezpeènosti práce, tech- V. Technické podmínky # 10) Pøíloha è. 4 k vyhlášce è. 255/1999 Sb., ve znìní vyhlášky è. 456/2006 Sb. 27

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic SMÌRNICE hry Praha, 2004 I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic 1 2 OBSAH 1. Všeobecné podmínky úèasti (podmínky úèasti)... 5 25 2. Požární útok Plamen (útok Plamen)... 26 31

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a

Více

Všeobecná ustanovení:

Všeobecná ustanovení: Všeobecná ustanovení: Základní informace: Závod kombinovaných dvojic ve vodním záchranném sportu mládeže Poøadatel: VZS ÈÈK Praha 15 Datum konání: Sobota 5.listopadu 2011 Místo konání: Krytý bazén (25m)

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Uèební texty pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Studijní materiál pro pøípravu vedoucích a instruktorù kolektivù mladých hasièù k získání kvalifikace

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

PRAVIDLA POŢÁRNÍHO SPORTU. P ř í l o h a k Pokynu GŘ HZS ČR č. 17/2010

PRAVIDLA POŢÁRNÍHO SPORTU. P ř í l o h a k Pokynu GŘ HZS ČR č. 17/2010 PRAVIDLA POŢÁRNÍHO SPORTU P ř í l o h a k Pokynu GŘ HZS ČR č. 17/2010 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 17/2010 Strana 1 OBSAH Úvodní ustanovení Pravidlo l Obsah a působnost

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník 1. Pořadatel Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník Pořadatelem soutěže je SDH Kaliště (okres Jihlava). 2. Čas a místo konání Soutěže se koná v obci Kaliště pravidelně na začátku května.

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov

Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov v y d á v á Úpravu SMĚRNICE hry Plamen pro družstva mladých hasičů v kategorii přípravka Ročník 2013/2014 Projednáno a schváleno na OORM konané 26. 8. 2013 Projednáno

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015 DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015 O r g a nizačn í zabezp e č en í s outěže Termín konání: 6. června 2015 od 10,00 hodin. Místo konání: Prostor cvičiště za hasičskou zbrojnicí. Hlavní

Více

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 KIN-BALL sport oficiální pravidla P Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 VERZE 6 Oficiální pravidla Kin-ball èerven 2012 Všechna práva

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU PØÍLOHA è. 5 OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU Tyto informace obsahují pøehled základních druhù rizik spojených s investováním do investièních nástrojù v souvislosti s investièními službami poskytovanými

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii

Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., FN Brno Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii Obory laboratorní medicíny se v celé široké lékaøské vìdì vyznaèují pomìrnì vysokým stupnìm exaktnosti.

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V RADIOELEKTRONICE. Pravidla a metodické pokyny. Platí od 1. 1. 2010. Vydal Český radioklub, zapsaný spolek

SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V RADIOELEKTRONICE. Pravidla a metodické pokyny. Platí od 1. 1. 2010. Vydal Český radioklub, zapsaný spolek SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V RADIOELEKTRONICE Pravidla a metodické pokyny Platí od 1. 1. 2010 Vydal Český radioklub, zapsaný spolek Technická soutěž mládeže v radiotechnice vznikla na konci sedmdesátých let

Více

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin.

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin. Propozice II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS Pardubického a Královéhradeckého kraje 2015 pořadatel Krajská sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického a Královéhradeckého kraje

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 Dle rozhodnutí ÚOR velitelů proběhnou v roce 2015 I. kola soutěží

Více

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015 20. ročník I. Liga okresu Chrudim Liga okresu Chrudim (dále jen Liga ) zahrnuje celkem 11 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více