Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016"

Transkript

1 Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne Číslo ZO: VIII/2016 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: Vrbata Jakub Přítomno občanů: 23 K bodu č. 1 Pan starosta zahájil zasedání ZO. Zapisovatelkou jmenoval Janu Vondráčkovou. Přednesl: a) návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Vít Golombek, Karel Socher Usnesení č. 163 bylo přijato. b) návrh na složení návrhové komise: Ing. František Vaněček, PaedDr. Jaroslav Baláš, Ing. Marcela Raabová Usnesení č. 164 bylo přijato. Pan starosta předložil ZO návrh programu jednání a požádal o připojení k bodu č. 8 Plán činnosti kontrolního výboru pro rok Zahájení 2. Informace z jednání rady obce 3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva obce 4. Zpráva o plnění rozpočtu obce k Informace o podaných žádostech na dotace a granty 6. Projednání a schválení zpracovaných návrhů regulačních plánů pro D. Vodu, H. Vodu a Staré Hutě 7. Dispozice s obecním majetkem 8. Schválení plánu práce FV a KV pro rok Schválení plánů společných zařízení pro katastrální území Šejby, Paseky u H. Stropnice, D. Vodu, H. Vodu a Staré Hutě 10. Diskuse 11. Závěr Návrh na usnesení: ZO schvaluje předložený návrh programu jednání zastupitelstva. Usnesení č. 165 bylo přijato. 1

2 K bodu č. 2 Paní Šuplerová se dotázala, zda je k dispozici inventarizační zpráva a odpisový plán. Slečna Tomášková uvedla, že jsou k nahlédnutí na OU Horní Stropnice. Paní Šuplerová vznesla dotaz k zápisu z rady č. 23 k bodu 18. V zápisu je uvedeno, že rada nemá k dispozici podrobnější informace o nabízené brožuře, paní Šuplerová uvedla, že má brožuru k dispozici a že se jí informace zdají být užitečné. Pan starosta uvedl, že informace z u nebyly dostačující a rada si vyžádala CD s obsahem brožury a po zhlédnutí CD bude dále jednat s organizací. Pan Šulista vznesl návrh k zápisu z rady č. 22 k bodu č. 7 k připojení Obce k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, kde by se rád k této kampani připojil. Pan starosta přislíbil, že o připojení k příští kampani budou rozhodovat zastupitelé. Paní Šuplerová se dotázala, proč v rozpočtovém výhledu, ani v rozpočtu nejsou zahrnuty prostředky na projekt Úprava farské zahrady v Rychnově u Nových Hradů a proč informace k dlouhodobému pronájmu k tomuto projektu nebyla zveřejněna. Pan starosta odpověděl, že se zatím jednalo pouze předběžně. Pan starosta jednal osobně s administrátorem farnosti Rychnov u Nových Hradů a písemně s Biskupstvím v Českých Budějovicích. Až bude jednání ukončeno a zahrada pronajata, budou občané informováni na společné veřejné schůzi v Rychnově u Nových Hradů se zástupci obce a církve. Pan Přibyl se dotázal na obsah studie. Pan starosta uvedl, že se jedná o využití prostoru bývalé fary v Rychnově u Nových Hradů. Podnětem byla návštěva obce Nadějkov, kde je využita farská zahrada obdobným způsobem. Mělo by se jednat o volnočasový park s lavičkami, dětským hřištěm a vodní plochou. Paní Šuplerová podotkla, že se zde také plánuje vybudovat restaurační zařízení, ačkoliv před pár lety obec obdobné zařízení prodala. Pan starosta uvedl, že nejedná o restauraci, ale o klubovnu. Pan Přibyl uvedl k zápisu č. 22 k bodu 7, zda by nebylo pro občany v obci výhodnější, výherní hrací automaty nepovolovat. Pan starosta uvedl, že obec povoluje provoz pouze jednoho VHP a ostatní jsou v režii Ministerstva financí. Zakázání jednoho VHP situaci neřeší. Vyhlášku o zákazu VHP ministerstvo nedoporučilo. Pan Šupler se dotázal k zápisu z rady č. 23 k bodu č. 16, zda již proběhlo jednání ohledně kamerového systému. Pan starosta uvedl, že současný kamerový systém je nedostačující, proto obec oslovila firmu o vypracování cenové nabídky na nový kamerový systém. Poté rada obce rozhodne, zda nové kamery pořídí a uzavře smlouvu s Městskou policií v Trhových Svinech, která by systém obsluhovala. 2

3 Zastupitelstvo bere na vědomí informace z jednání rady obce č. 20/2015, 21 23/2016. K bodu č. 3 Bez připomínek. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o plnění usnesení ZO č. VII. K bodu č. 4 Bez připomínek Příloha č. 1 Příloha č. 2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce k K bodu č. 5 Bez připomínek Příloha č. 3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podaných žádostech na dotace a granty. K bodu č. 6 Návrh usnesení: Příloha č Zastupitelstvo obce projednalo návrh regulačního plánu D. Voda a navrhuje zhotoviteli dořešit následující: o doplnit zakreslení objektu (rodinný dům či rekreační objekt) na pozemku parc. č. 307/1 o doplnit zakreslení objektu (rodinný dům či rekreační objekt) na soubor pozemků parc. č. 240/1, 238, 236/5 o vyřešit zakreslení objektu na pozemku parc. č. 171/3 samostatně. 2. Zastupitelstvo obce projednalo návrh regulačního plánu H. Voda, Staré Hutě, Mlýnský Vrch a navrhuje zhotoviteli dořešit následující: doplnit zakreslení objektu (rodinný dům či rekreační objekt) na pozemku parc. č. 216 k. ú. Hojná Voda doplnit zakreslení objektu (rodinný dům či rekreační objekt) na pozemku parc. č. 129/1 k. ú. Hojná Voda doplnit zakreslení objektu (rodinný dům či rekreační objekt) na souboru pozemků parc. č. 228/41, 235/1 k. ú. Hojná Voda zakreslený objekt na pozemku parc. č. 223 k. ú. Hojná Voda raději zakreslit na pozemek parc. č. 226/1 v k. ú. Hojná Voda a to ve směru hřebene střechy východ západ doplnit zakreslení objektu na pozemku parc. č. 220/1 v k. ú. Hojná Voda odstranit zakreslení objektu na pozemku parc. č. 233/8 v k. ú. Hojná Voda 3

4 doplnit zakreslení parkoviště a točny pro autobusy dle stávajícího regulačního plánu Hojné Vody, jedná se o pozemek parc. č. 75 k. ú. Hojná Voda zakreslit na plochu 10.6 ve Starých Hutích ještě jeden objekt rodinného či rekreačního charakteru (důvod dle platného územního plánu lze na plochu umístit max. dva objekty, avšak v regulačním plánu je navržen pouze jeden objekt) Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: pí Šuplerová, p. Šupler Usnesení č. 166 bylo přijato. Příloha č. 5 K bodu č. 7 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje: A. Prodej pozemků 1. Pozemek parc. č.1089, TTP, o výměře 111 m 2 a pozemek parc. č. 1090/1, TTP, o výměře dle GP vše v kat. území Meziluží Mgr. Pavlu Tůmovi, Jáchymovská 362, Zliv za cenu 20,- Kč/m 2. Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: pí. Raabová, Šuplerová, p. Přibyl Usnesení č. 167 bylo přijato. 2. Neprodat pozemek parc. č. 1959, TTP, o výměře 1972 m 2 v kat. území Rychnov u Nových Hradů p. Zdeňku Halačkovi, Rychnov u Nových Hradů 162, p. Trhové Sviny, ani druhému žadateli manželům Šuplerovým, Rychnov u Nových Hradů 154. ( pozemek je v nájmu ZD Kamenná) Hlasování: pro:10 proti: Šulista zdrželi se: pí Raabová, Šuplerová, p. Šupler Usnesení č. 168 bylo přijato. 3. Pozemek parc. č. 2162, TTP, o výměře 342 m 2 v kat. území Rychnov u Nových Hradů p. Jiřímu Holubovi, Rychnov u Nových Hradů 94, p. Trhové Sviny za cenu 20,- Kč/m 2. Hlasování: pro: 14 proti:0 zdrželi se:0 Usnesení č. 169 bylo přijato. 4. Pozemek parc. č. 1980/1, TTP, o výměře dle GP v kat. území Rychnov u Nových Hradů pí. Ireně Liškové, Rychnov u Nových Hradů 3, p. Trhové Sviny za cenu 20,- Kč/m 2. Hlasování: pro:12 proti: 0 zdrželi se: pí Šuplerová, p. Šulista Usnesení č. 170 bylo přijato. 5. Pozemek parc. č. 1980/1, TTP, o výměře dle GP v kat. území Rychnov u Nových Hradů pí. Věře Maškové, J. Kolářové 1007/6, České Budějovice za cenu 20,- Kč/m 2. Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: pí. Šuplerová, p. Šulista Usnesení č. 171 bylo přijato. 4

5 6. Pozemek parc. č. 2544, ost. plocha jiná plocha, o výměře 511 m 2, pozemek parc. č. 1133, ost. plocha neplodná půda, o výměře 701 m 2 a pozemek parc. č. 2658, ost. plocha jiná plocha, o výměře 354 m 2 vše v kat. území Dlouhá Stropnice p. Zdeňku Kotrčovi, Dlouhá Stropnice 112, p. Trhové Sviny za cenu 35,- Kč/m 2. Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: pí. Šuplerová, p. Přibyl Usnesení č. 172 bylo přijato. 7. Neprodat pozemek parc. č. 2705, TTP, o výměře 4161 m 2 v kat. území Dlouhá Stropnice p. Františku Čoudkovi, Hojná Voda 127, p. Trhové Sviny ( pozemek byl již schválen k pronájmu 1. jihočeské zem.). Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: pí. Raabová, Šuplerová, p. Golombek, Přibyl, Šulista, Šupler. Usnesení č. 173 bylo přijato 8. Neprodat pozemek parc. č. 623/3, TTP, o výměře 909 m 2 v kat. území Svébohy p. Karlu Kubíčkovi, Rejta 504, p. Trhové Sviny Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: pí. Šuplerová, p. Šupler Usnesení č. 174 bylo přijato. 9. Neprodat pozemky: pozemek parc. č. 609, vodní plocha vodní nádrž přírodní, o výměře 3005 m 2 v kat. území Svébohy p. Václavu Pavlíkovi, Třebízského 751, Trhové Sviny za cenu Kč/m 2 ; pozemek parc. č. 614/2, vodní plocha rybník, o výměře 727 m 2 v kat. území Svébohy p. Václavu Pavlíkovi, Třebízského 751, Trhové Sviny za cenu Kč/m 2 ; pozemek parc. č. 608, ost. plocha neplodná půda, o výměře 781 m 2, pozemek parc. č. 614/1, ost. plocha jiná plocha, o výměře 2959 m 2 vše v kat. území Svébohy p. Václavu Pavlíkovi, Třebízského 751, Trhové Sviny za cenu Kč/m 2 a pozemek parc. č. 615, ost. plocha neplodná půda, o výměře 1098 m 2 v kat. území Svébohy p. Václavu Pavlíkovi, Třebízského 751, Trhové Sviny. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdrželi se: pí. Šuplerová. Usnesení č. 175 bylo přijato. 10. Pozemek parc. č. 2284/3, zahrada, o výměře 69 m 2 v kat. území Svébohy Václavu a Jitce Rozvoralovým, Smetanova 602, Zliv za cenu 35,-Kč/m 2. Usnesení č. 176 bylo přijato B. Výkupy 1. Obec Horní Stropnice vykupuje od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemek parc. č. 603/2, zahrada, o výměře 2026 m 2 v kat. území Horní Stropnice za cenu úředního odhadu. Usnesení č. 177 bylo přijato. 5

6 2. Obec Horní Stropnice vykupuje od ČR Státní pozemkový úřad pozemek parc. č. 599/1, TTP, o výměře 1350 m 2 v kat. území Horní Stropnice za cenu úředního odhadu. Hlasování: pro: 14 proti: 0 zdrželi se:0 Usnesení č. 178 bylo přijato. C. Směny 1. Obecní pozemek parc. č. 2301, ost. plocha ostatní komunikace, o výměře dle GP v kat. území Rychnov u Nových Hradů za pozemek parc. č. 2012, ost. plocha neplodná půda, o výměře dle GP v kat. území Rychnov u Nových Hradů ve vlastnictví p. Josefa Studeného, Rychnov u Nových Hradů 104, p. Trhové Sviny. Směna domluvena jako bezúplatná. Usnesení č. 179 bylo přijato. D. Věcná břemena, služebnosti 1. Zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu ,- Kč bez DPH na obecních pozemcích parc. č. 2580, 606/1, st. 106 a 615 vše v kat. území Svébohy pro f. E. ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy. Usnesení č. 180 bylo přijato. 2. Zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 5 000,- Kč bez DPH na obecních pozemcích parc. č. 1440, 1466, 2331 vše v kat. území Rychnov u Nových Hradů pro f. E. ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy. Usnesení č. 181 bylo přijato. 3. Zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu ,- Kč bez DPH na obecních pozemcích parc. č. 203/1 a 203/2 vše v kat. území Horní Stropnice pro f. E. ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy. Usnesení č. 182 bylo přijato. 4. Zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu ,- Kč bez DPH na obecních pozemcích parc. č. 533 a 534 vše v kat. území Bedřichov u Horní 6

7 Stropnice pro f. E. ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy. Usnesení č. 183 bylo přijato. 5. Zřízení služebnosti za jednorázovou úplatu ,- Kč bez DPH na obecním pozemku parc. č. 1937/16 v kat. území Horní Stropnice pro f. Česká Telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov za účelem zřízení, provozování, údržby a opravy podzemního komunikačního vedení. Usnesení č. 184 bylo přijato. 6. Zřízení věcného břemene na obecních pozemcích parc. č. 28/5 a 277/1 vše v kat. území Bedřichov u Horní Stropnice pro Ota Vacha, Bedřichov 41, p. Trhové Sviny za účelem zřízení, provozování, údržby a opravy kanalizačního vedení. Usnesení č. 185 bylo přijato. E. Bezúplatný převod vodohospodářského majetku 1. Bezúplatný převod vodohospodářského majetku Vodovod Rychnov Obci Kamenná. Hlasování: pro: 12 proti: p. Šupler zdrželi se: pí. Šuplerová Usnesení č. 186 bylo přijato. Příloha č. 6 K bodu č. 8 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2016 a plán činnosti kontrolního výboru na rok Usnesení č. 187 bylo přijato. Příloha č. 7 K bodu č. 9 Návrh usnesení: a) zastupitelstvo obce schvaluje plán společných zařízení pro katastrální území Šejby, Paseky a Dobrou Vodu b) zastupitelstvo obce schvaluje plán společných zařízení pro katastrální území Staré Hutě a doporučuje provést rekonstrukci cesty C 6a. 7

8 c) zastupitelstvo obce schvaluje plán společných zařízení pro katastrální území Hojná Voda a doporučuje ponechat ostatní komunikaci parcelní číslo 680 v celé délce tak, jak je zakreslena v současné kat. mapě. Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: pí. Šuplerová, p. Přibyl. Usnesení č. 188 bylo přijato. Příloha č. 8 K bodu č. 10 Pan Šupler vznesl návrh na zbudování rozptylové loučky, opravu komunikace vedoucí ke zdravotnímu středisku v Horní Stropnici a úpravu prostranství kontejnerů na tříděný odpad v Rychnově u N. Hradů. Pan starosta odpověděl, že na hřbitově není prostor na vybudování rozptylové loučky a mimo hřbitov být nemůže. Ohledně komunikace vedoucí ke zdravotnímu středisku jedná obec o převodu s Úřadem pro zastupování státu. Návrh na úpravu prostranství kontejnerů v Rychnově u N. Hradů bere na vědomí. K bodu č. 11 Starosta obce upozornil na termín dalšího zasedání ZO, které se bude konat a ukončil VIII. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice v 7.05 hodin. Zápis vyhotoven: Zapisovatelka: Jana Vondráčková Václav Kučera, starosta Ing. František Vaněček, místostarosta Ověřovatelé zápisu: Mgr. Vít Golombek Karel Socher 8

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Z á p i s ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Číslo ZO: IV/2015 Přítomno zastupitelů: 14 - nepřítomna a neomluvena: 1 pí. Raabová Přítomno občanů: 18

Více

Zápis z jednání XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z jednání XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 26. 9. 2017 Číslo ZO: XVI/2017 Přítomno zastupitelů: 13 Nepřítomni a omluveni: p. Šupler, p. Vrbata Nepřítomni a neomluveni:

Více

Zápis z jednání XX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z jednání XX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání XX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 31. 5. 2018 Číslo ZO: XX/2018 Přítomno zastupitelů: 13 Nepřítomni a omluveni: p. Přibyl Nepřítomni a neomluveni: p.

Více

b) návrh na ověřovatele zápisu: p. Šulista, pí. Valentová Hlasování: pro: 14 proti: 0 zdrželi se: p. Šulista

b) návrh na ověřovatele zápisu: p. Šulista, pí. Valentová Hlasování: pro: 14 proti: 0 zdrželi se: p. Šulista Zápis z V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 3. 9. 2015 Číslo ZO: V/2015 Přítomno zastupitelů: 15 Přítomno občanů: 15 K bodu č. 1 Starosta zahájil zasedání ZO Horní Stropnice.

Více

Zápis z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 14. 3. 2017 Číslo ZO: XIII/2017 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: 0 Nepřítomni a neomluveni: p. Vrbata Přítomno

Více

Zápis z X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 16. 6. 2016 Číslo ZO: X/2016 Přítomno zastupitelů: 12 Nepřítomni a omluveni: pí. Raabová, p. Golombek, p. Přibyl Nepřítomni

Více

Zápis z jednání XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z jednání XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 14. 12. 2017 Číslo ZO: XVIII/2017 Přítomno zastupitelů: 12 Nepřítomni a omluveni: p. Přibyl, p. Stejskal, p. Vrbata

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 15. 12. 2016 Číslo ZO: XII/2016 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: pí. Raabová Nepřítomni a neomluveni: 0 Přítomno

Více

Z á p i s. z XX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného

Z á p i s. z XX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného Z á p i s z XX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného 11. 9. 2014 Číslo zastupitelstva: XX/2014 Přítomno zastupitelů: 13 (p. Veselý se dostavil po zahájení jednání před schválením programu

Více

Zápis z jednání XXI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z jednání XXI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání XXI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 30. 8. 2018 Číslo ZO: XXI/2018 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: p. Vrbata Nepřítomni a neomluveni:

Více

Z á p i s. z XIX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného

Z á p i s. z XIX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného Z á p i s z XIX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného 12. 6. 2014 Číslo zastupitelstva: XIX/2014 Přítomno zastupitelů: 14 omluven: 1 Přítomno občanů: 19 K b o d u č. 1 Starosta zahájil

Více

Zápis. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdrželi se: pí. Raabová. Hlasování pro: 14 proti: 0 zdrželi se: 0

Zápis. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdrželi se: pí. Raabová. Hlasování pro: 14 proti: 0 zdrželi se: 0 Zápis z VI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 26. 11. 2015 Číslo ZO: VI/2015 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomen a neomluven: 1 p. Šupler Přítomno občanů: 32 K bodu č.

Více

Zápis z jednání XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z jednání XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 11. 5. 2017 Číslo ZO: XIV/2017 Přítomno zastupitelů: 12 Nepřítomni a omluveni: pí. Raabová, p. Přibyl, p. Šulista

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Technický bod Zahájení 17 00 hod. Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015 ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.00 hod. Jednání

Více

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne 15. 2. 2018 Číslo rady: 56/2018 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, Mgr. Golombek Omluveni: pí. Valentová Program jednání: 1. Kontrola

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 7. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 28.08. 2015 od

Více

Z á p i s. z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne

Z á p i s. z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne Z á p i s z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 12. 3. 2015 Číslo ZO: III/2015 Přítomno zastupitelů: 15 Přítomno občanů: 17 K b o d u č. 1 Starosta zahájil zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Informační list obecního úřadu

Informační list obecního úřadu Informační list obecního úřadu Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - červen 2016 číslo 6 Měsíční plán: Čt So St Pá 16. 6. 18,00 hodin místní knihovna veřejné zasedání zastupitelstva obce 18. 6. 14,00

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 16. 11. 2015 Číslo rady: 18/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 2/2016 konaného dne 31.3.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 2/2016 konaného dne 31.3.2016 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice č. 2/2016 konaného dne 31.3.2016 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod., přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 5

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Z á p i s. z II. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného dne

Z á p i s. z II. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného dne Z á p i s z II. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného dne 17. 12. 2014 Číslo ZO: II/2014 Přítomno zastupitelů: 14 omluven: 1 - p. Přibyl Přítomno občanů: 14 K b o d u č. 1 Starosta

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 1. 3. 2017 Číslo rady: 41/2017 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, Ing. Vaněček, p. Socher, pí. Valentová Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice, konaného dne , od 18,00 hodin.

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice, konaného dne , od 18,00 hodin. Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice, konaného dne 6. 11. 2014, od 18,00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice bylo zahájeno

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Bečváry č. 18/2016, konaného dne 26. 4. 2016 od 18.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Bečváry bylo zahájeno

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš,

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 15.7.2015 Program: 1. Prodej pozemku parc.č.st. 656 v k.ú. Přezletice - záměr 2. Žádost o odkoupení

Více

Zápis z jednání V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z jednání V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 27. 6. 2019 Číslo ZO: 5/2019 Přítomno zastupitelů: 15 Nepřítomni a omluveni: 0 Nepřítomni a neomluveni: 0 Přítomno občanů:

Více

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program:

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 23. června 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 19.00 hodin Přítomno: 8 členů (dle přiložené prezenční

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem.

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem. Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice, konaného 10. 3. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastunitelstva Zasedání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel : Martin Bárta

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 Přítomni: p. Kučera, p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.03

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Začátek: ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Počet členů ZO: 15 Přítomni: Omluveni: Program : 18, 00 hod. Korejs, Pešek, Roušal, Vaněk, Duda, Horažďovský, Suková,

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Michal Němec,

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2016 číslo 3

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2016 číslo 3 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2016 číslo 3 Měsíční plán: St 9. 3. 13,30 hodin klubovna na faře - setkání důchodců posezení k MDŽ So 12. 3. 11,00 hodin Hotel Máj Nové Hrady - Novohradská

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Informační list obecního úřadu

Informační list obecního úřadu Informační list obecního úřadu Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - duben 2016 číslo 4 Měsíční plán: Čt 14. 4. 19,00 hodin Kinosál Český dům na Nových Hradech divadelní představení Ani za milion hrají

Více

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM Z Á P I S z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem (dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 21. 7. 2011 v 18 00 hodin Počet přítomných členů : 10(dle

Více

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání Rady obce konané dne 18. 6. 2019 Číslo rady: 10/2019 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, Mgr. Golombek, PaedDr. Baláš, pí. Tesařová Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání rady obce

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 25.3.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 11. 8. 2015, od 18:30 hodin v sále hasičské zbrojnice

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 11. 8. 2015, od 18:30 hodin v sále hasičské zbrojnice Obec Přibyslavice Zastupitelstvo obce Přibyslavice Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 11. 8. 2015, od 18:30 hodin v sále hasičské zbrojnice Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny p. Jelínek, p. Bauer Alena Dalecká Starosta zahájil jednání:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin.

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: 0 Hosté: Občanů: 6 Program : 1. Zahájení 2. Záměr o prodeji pozemku p.č. 251/2 3.

Více

Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná konaného dne 9. září 2013 v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná konaného dne 9. září 2013 v zasedací místnosti OÚ Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná konaného dne 9. září 2013 v zasedací místnosti OÚ Přítomní členové ZO: M. Bendeková, G. Balatková, F. Kolbová, M. Janeček, A. Miščík, J. Parma, R.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 1/2015 konaného dne 30.3.2015 od 18,00 hodin Přítomni : Doc. Ing. Čechura Lukáš Ph.D., Hladík Oldřich, Chmelařová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 26.2.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 26.2.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 26.2.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Vajs V., Drahovzalová V., Vízner M., Skála M., Špetláková J., Kalfiřt R.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Václav Štarman, Ing. Vladimír Pavliš Přítomni: Ing. Josef Racek, Mgr. Dana Urbánková, Ing.

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing. Kokeš,

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Přitomni: 7 členů zastupitelstva obce omluven Luboš Šorfa a Jaroslav Kaufman Zapisovatelka: Bc. Jitka Pohnerová Občané v počtu

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 14.3. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) - omluvena Bohuslav Matouš (5)

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice

Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 20.2.2015 19.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu 3. Využití

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015

ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015 ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Josef Chvátal, Eva

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2014 ze dne 15. 9. 2014

Více

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 12. 2013 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 12. 2013 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 16. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 9. 12. 2013 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů. Omluven: Pavel Chlup.

Více