Zápis z jednání XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne"

Transkript

1 Zápis z jednání XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Číslo ZO: XVI/2017 Přítomno zastupitelů: 13 Nepřítomni a omluveni: p. Šupler, p. Vrbata Nepřítomni a neomluveni: 0 Přítomno občanů: 9 K bodu č. 1 Pan starosta zahájil XVI. zasedání ZO. Zapisovatelkou jmenoval Janu Vondráčkovou. Přednesl: a) návrh na ověřovatele zápisu: p. Baláš, p. Socher Usnesení č. 299 bylo přijato. b) návrh na složení návrhové komise: pí. Raabová, p. Golombek, p. Vaněček Usnesení č. 300 bylo přijato. Pan starosta předložil ZO návrh programu jednání XVI. veřejného zasedání ZO: 1. Zahájení 2. Informace z jednání rady obce 3. Informace o plnění usnesení z XV. zasedání ZO 4. Informace o plnění rozpočtu obce k Schválení rozpočtového opatření 6. Schválení zhotovitele na pořízení změny č. 4 ÚP Horní Stropnice 7. Schválení určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem na pořízení změny č. 4 ÚP Horní Stropnice 8. Informace o stavu prací na jednotlivých akcí zařazených do rozpočtu obce pro rok Dispozice s obecním majetkem 10. Diskuze 11. Závěr jednání Paní Raabová navrhla projednání dalšího bodu XVI. jednání ZO a to stanovení nejnižší ceny prodávaných pozemků. Pan starosta přislíbil, že tento bod bude projednán na dalším ZO, po dohodě s právníky.

2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu jednání zastupitelstva. Usnesení č. 301 bylo přijato. K bodu č. 2 Pan Šulista vznesl připomínku k radě č. 48, bod 9 - Nabídky na zpracování lesního hospodářského plánu pro lesy Obce Horní Stropnice na období Radě obce vytknul, že jako správce obecních lesů nebyl přizván na jednání o tomto bodě a nesouhlasí s výběrem f. LesInfo CZ, a. s., neboť při zpracování minulého plánu byla špatná spolupráce s taxátory této firmy. Také se dotázal, proč nebyla vybrána Taxační kancelář Ing. Petr Novák, Lišov. Pan starosta uvedl, že na výhrady ke spolupráci s taxátory měl p. Šulista poukázat už při zpracování minulého plánu. Firmu LesInfo CZ a. s. upozorní, že při zpracování nového plánu musí lépe spolupracovat se správcem obecních lesů. Dále p. starosta vysvětlil rozhodnutí RO, nepřijmout nabídku Taxační kanceláře, uvedením ceny v rozmezí a ne ceny pevné. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci z jednání rady číslo 45 48/2017 K bodu č. 3 Bez připomínek. Příloha č. 1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení ZO z XV. zasedání. K bodu č. 4 Příloha č. 2 Pan Šulista požádal o upřesnění položky výdaje rozpočtu obce rybníky. Pan starosta informoval, že tato položka zahrnuje pořízení nového požeráku a výpustě pro Hřbitovní rybník a údržbu dalších rybníků. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce k K bodu č. 5 Bez připomínek. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11 Usnesení č. 302 bylo přijato. Příloha č. 3 Příloha č. 4

3 K bodu č. 6 Paní Šuplerová se dotázala, zda bylo k bodu č. 6 provedeno poptávkové řízení. Pan starosta uvedl, že poptávkové řízení neproběhlo a přednesl důvody pro výběr firmy LesInfo CZ a. s. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje f. LesInfo CZ, a. s., Rudolfovská 84, České Budějovice, jako zhotovitele na pořízení změny č. 4 ÚP Horní Stropnice (důvodem výběru firmy je vlastnictví potřebných dat k pořízení změny). Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: pí. Šuplerová, p. Přibyl, p. Šulista Usnesení č. 303 bylo přijato. K bodu č. 7 Příloha č. 5 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Františka Vaněčka, jako určeného zastupitele, ke spolupráci s pořizovatelem na pořízení změny č. 4 ÚP Horní Stropnice. Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdrželi se: pí. Šuplerová, p. Vaněček Usnesení č. 304 bylo přijato. K bodu č. 8 Příloha č. 6 Pan Šulista se dotázal, zda nerealizované akce budou přesunuty na příští rok. Pan starosta přislíbil realizaci dalších záměrů, pokud bude vyhlášena příslušná dotace. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu prací na jednotlivých akcí zařazených do rozpočtu obce pro rok K bodu č. 9 Příloha č. 7 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje: A. Prodej pozemků 1. Prodat pozemek parc. č. 461/2, orná půda, o výměře 3168 m 2 v kat. území Bedřichov u Horní Stropnice Tomáši Vachovi a Daně Bartůňkové, za cenu úředního odhadu 180,-Kč/m². Hlasování: pro: 12 proti: zdržela se: pí. Raabová Usnesení č. 305 bylo přijato. 2. Prodat pozemek parc. č. 65/1, ostatní plocha, o výměře dle GP v kat. území Horní Stropnice Jaroslavě Timkové za cenu úředního odhadu 180,- Kč/m² Usnesení č. 306 bylo přijato. 3. Prodat pozemek parc. č. 1116/1, TTP, o výměře 1870 m 2 a pozemek parc. č. 1115, TTP, o výměře 396 m 2 vše v kat. území Dlouhá Stropnice Václavu Mikšovskému za cenu úředního odhadu 26,- Kč/m².

4 Usnesení č. 307 bylo přijato. 4. Prodat pozemek parc. č. 1153/6, ostatní plocha, o výměře 48 m 2 v kat. území Dlouhá Stropnice Josefu Dvořákovi za cenu úředního odhadu 26,- Kč/m². Usnesení č. 308 bylo přijato. 5. Prodat pozemek parc. č. 279/10, ostatní plocha, o výměře 368 m 2 v kat. území Dlouhá Stropnice Jaroslavě Kaňkové, za cenu 35,- Kč/m 2 (prodej pozemku byl schválen dne na XIII. veřejném zasedání ZO, v té době měl pozemek parc. č. 279/1, k uzavření smlouvy však nedošlo a z důvodu přečíslování parcel v rámci obnovy katastrálního operátu se musí záměr projednat opětovně). Usnesení č. 309 bylo přijato. 6. Prodat pozemek parc. č. 2441, ostatní plocha, o výměře 5369 m 2 a pozemek parc. č. 2444, ostatní plocha, o výměře dle GP vše v kat. území Dlouhá Stropnice mž. Josefu a Janě Nemravovým za cenu úředního odhadu 26,- Kč/m². Hlasování: pro: 9 proti: p. Přibyl zdrželi se: pí. Raabová, pí. Šuplerová, pí. Vondráčková Usnesení č. 310 bylo přijato. 7. Prodat pozemek parc. č. 1469, ostatní plocha, o výměře dle GP v kat. území Rychnov u Nových Hradů Janě Lukášové za cenu 50,- Kč/m². Odůvodnění: Jedná se o pozemek malé výměry, o který se žadatelka dlouhodobě stará. Usnesení č. 311 bylo přijato. 8. Prodat pozemek parc. č. 1015/1, ostatní plocha, o výměře 766 m 2 v kat. území Meziluží mž. Ing. Mirkovi a MUDr. Emilii Jakovljevičovým, za cenu úředního odhadu 98,- Kč/m². Usnesení č. 312 bylo přijato. B. Výkupy 1. Výkup pozemku parc. č. 2497/20, ostatní plocha, o výměře dle GP v kat. území Svébohy pro Obec Horní Stropnice od mž. Zbyňka a Daniely Sekerových za cenu 150 Kč/m 2. Usnesení č. 313 bylo přijato. C. Směny pozemků 1. Směnu obecního pozemku parc. č. 525, orná půda, o výměře 4332 m 2 v kat. území Bedřichov u Horní Stropnice za pozemky ČR Státní pozemkový úřad těchto parc. č.: 724, TTP, o výměře 1413 m 2 v kat. území Konratice; 2123/1, ostatní plocha, o výměře

5 dle GP v kat. území Horní Stropnice; 2488, ostatní plocha, o výměře dle GP v kat. území Horní Stropnice; 1271/3, TTP, o výměře 1242 m 2 v kat. území Meziluží; 1437/5, ostatní plocha, o výměře 72 m 2 ; 1437/7, ostatní plocha, o výměře 28 m 2 ; 1437/2, ostatní plocha, o výměře 65 m 2 a pozemku parc. č. 1437/4, ostatní plocha, o výměře 355 m 2 vše v kat. území Rychnov u Nových Hradů. Usnesení č. 314 bylo přijato. D. Bezúplatné převody 1. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2276/2, ostatní plocha, o výměře 827 m 2 v kat. území Horní Stropnice pro Obec Horní Stropnici od ČR Státní pozemkový úřad. Usnesení č. 315 bylo přijato. E. Věcná břemena 1. Zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 5 000,-Kč bez DPH na obecním pozemku parc. č. 222 v kat. území Hojná Voda pro f. E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy. Usnesení č. 316 bylo přijato. Příloha č. 8 K bodu č. 10 Pan starosta informoval přítomné o konání dalších zasedání ZO ve dnech a Upozornil osadní výbory, aby předaly do konce října své požadavky týkající se rozpočtu obce na příští rok, které se budou projednávat na dalším zasedání ZO. Z přítomných občanů se dotázal pan Kubíček, proč nebyla jeho žádost doporučena pro zařazení do změny ÚP. Pan Vaněček odpověděl, že žádost nebyla doporučena po konzultaci s Krajským úřadem Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. K bodu č. 11 Pan starosta ukončil XVI. zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice v hodin. Zápis vyhotoven: Zapisovatelka: Jana Vondráčková

6 Václav Kučera, starosta Ing. František Vaněček, místostarosta Ověřovatelé: PaedDr. Jaroslav Baláš Karel Socher

Zápis z jednání XX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z jednání XX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání XX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 31. 5. 2018 Číslo ZO: XX/2018 Přítomno zastupitelů: 13 Nepřítomni a omluveni: p. Přibyl Nepřítomni a neomluveni: p.

Více

Zápis z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 14. 3. 2017 Číslo ZO: XIII/2017 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: 0 Nepřítomni a neomluveni: p. Vrbata Přítomno

Více

Zápis z jednání XXI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z jednání XXI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání XXI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 30. 8. 2018 Číslo ZO: XXI/2018 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: p. Vrbata Nepřítomni a neomluveni:

Více

Zápis z jednání XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z jednání XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 11. 5. 2017 Číslo ZO: XIV/2017 Přítomno zastupitelů: 12 Nepřítomni a omluveni: pí. Raabová, p. Přibyl, p. Šulista

Více

Zápis z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 15. 12. 2016 Číslo ZO: XII/2016 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: pí. Raabová Nepřítomni a neomluveni: 0 Přítomno

Více

b) návrh na ověřovatele zápisu: p. Šulista, pí. Valentová Hlasování: pro: 14 proti: 0 zdrželi se: p. Šulista

b) návrh na ověřovatele zápisu: p. Šulista, pí. Valentová Hlasování: pro: 14 proti: 0 zdrželi se: p. Šulista Zápis z V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 3. 9. 2015 Číslo ZO: V/2015 Přítomno zastupitelů: 15 Přítomno občanů: 15 K bodu č. 1 Starosta zahájil zasedání ZO Horní Stropnice.

Více

Zápis z X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 16. 6. 2016 Číslo ZO: X/2016 Přítomno zastupitelů: 12 Nepřítomni a omluveni: pí. Raabová, p. Golombek, p. Přibyl Nepřítomni

Více

Zápis. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdrželi se: pí. Raabová. Hlasování pro: 14 proti: 0 zdrželi se: 0

Zápis. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdrželi se: pí. Raabová. Hlasování pro: 14 proti: 0 zdrželi se: 0 Zápis z VI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 26. 11. 2015 Číslo ZO: VI/2015 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomen a neomluven: 1 p. Šupler Přítomno občanů: 32 K bodu č.

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice, konaného dne , od 18,00 hodin.

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice, konaného dne , od 18,00 hodin. Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice, konaného dne 6. 11. 2014, od 18,00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice bylo zahájeno

Více

Z á p i s. z XIX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného

Z á p i s. z XIX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného Z á p i s z XIX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného 12. 6. 2014 Číslo zastupitelstva: XIX/2014 Přítomno zastupitelů: 14 omluven: 1 Přítomno občanů: 19 K b o d u č. 1 Starosta zahájil

Více

Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016

Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016 Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016 Číslo ZO: VIII/2016 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: Vrbata Jakub Přítomno občanů: 23 K bodu

Více

Z á p i s. z XX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného

Z á p i s. z XX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného Z á p i s z XX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného 11. 9. 2014 Číslo zastupitelstva: XX/2014 Přítomno zastupitelů: 13 (p. Veselý se dostavil po zahájení jednání před schválením programu

Více

Zápis z jednání V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z jednání V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 27. 6. 2019 Číslo ZO: 5/2019 Přítomno zastupitelů: 15 Nepřítomni a omluveni: 0 Nepřítomni a neomluveni: 0 Přítomno občanů:

Více

Z á p i s. z II. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného dne

Z á p i s. z II. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného dne Z á p i s z II. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného dne 17. 12. 2014 Číslo ZO: II/2014 Přítomno zastupitelů: 14 omluven: 1 - p. Přibyl Přítomno občanů: 14 K b o d u č. 1 Starosta

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 13. 12. 2017 Číslo rady: 53/2017 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, pí. Valentová, PaedDr. Baláš, Mgr. Golombek Program jednání: 1. Kontrola zápisu

Více

Z á p i s. z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne

Z á p i s. z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne Z á p i s z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 12. 3. 2015 Číslo ZO: III/2015 Přítomno zastupitelů: 15 Přítomno občanů: 17 K b o d u č. 1 Starosta zahájil zasedání

Více

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání Rady obce konané dne 18. 6. 2019 Číslo rady: 10/2019 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, Mgr. Golombek, PaedDr. Baláš, pí. Tesařová Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání rady obce

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 1. 3. 2017 Číslo rady: 41/2017 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, Ing. Vaněček, p. Socher, pí. Valentová Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 16. 11. 2015 Číslo rady: 18/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne 15. 2. 2018 Číslo rady: 56/2018 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, Mgr. Golombek Omluveni: pí. Valentová Program jednání: 1. Kontrola

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 20. 4. 2016 Číslo rady: 26/2016 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher, Ing. Vaněček Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 24.09.2018 od 17,00 hodin. Usnesení č. 42-53/2018 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jen zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z jednání IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z jednání IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 25. 4. 2019 Číslo ZO: IV/2019 Přítomno zastupitelů: 14 (p. Szypula od 18.34 hod.) Nepřítomni a omluveni: p. Přibyl

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 25. 9. 2017 Číslo rady: 49/2017 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, pí. Valentová, PaedDr. Baláš, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 26.9.2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni zastupitelé: 8 členů ZO JUDr. Stanislav Němec, František Gořalík,

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 9. 5. 2016 Číslo rady: 27/2016 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher, Ing. Vaněček Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne 17. 9. 2018 Číslo rady: 66/2018 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, pí. Valentová, Mgr. Golombek, PaedDr. Baláš Program jednání: 1. Kontrola zápisu z

Více

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Z á p i s ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Číslo ZO: IV/2015 Přítomno zastupitelů: 14 - nepřítomna a neomluvena: 1 pí. Raabová Přítomno občanů: 18

Více

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne 13. 6. 2018 Číslo rady: 62/2018 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, Mgr. Golombek, pí. Valentová Omluveni: PaedDr. Baláš Program jednání: 1. Kontrola

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice, konaného dne 1. 11. 2018, od 18:00 hodin. Přítomno zastupitelů: 15 Přítomno občanů: 29 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 26. 4. 2017 Číslo rady: 43/2017 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, Ing. Vaněček, pí. Valentová, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 7.12.2018, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání Rady obce konané dne 26. 11. 2018 Číslo rady: 2/2018 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, Mgr. Golombek, PaedDr. Baláš, pí. Tesařová Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání rady obce

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne od hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne od hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 12.6.2015 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (M. Bláha omluven), 3 občané, 5 hostů Veřejné

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Kurdějov VIII. veřejné zasedání zastupitelstva obce Kurdějov konané dne

Obec Kurdějov VIII. veřejné zasedání zastupitelstva obce Kurdějov konané dne Obec Kurdějov VIII. veřejné zasedání zastupitelstva obce Kurdějov konané dne 09. 03. 2016 Datum konání: 09. 03. 2016 Čas konání: 19:00 20:30 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Kurdějov Účast

Více

Informační list obecního úřadu

Informační list obecního úřadu Informační list obecního úřadu Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - říjen 2016 číslo 10 Měsíční plán: St So Po 12. 10. 13,30 hodin klubovna na faře setkání seniorů na faře 15. 10. 14,00 hodin Rychnov

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - leden 2017 číslo 1

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - leden 2017 číslo 1 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - leden 2017 číslo 1 Měsíční plán: Čt 19. 1. 18,00 hodin Kulturně spolkový dům Nové Hrady cestovatelské promítání: Santiago de Compostelo srdečně Vás zve cestovatel

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 19.12. 2016 od 17,00 hodin. Usnesení č. 105-119/2016 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále

Více

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016.

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 9 Přítomni: Čech, Ing.

Více

Výsledky projednání č. 34/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin.

Výsledky projednání č. 34/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Výsledky projednání č. 34/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne 19. 1. 2018, od 18:00 hodin. Bod č. 1 Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Přítomni:

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Přítomni: O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 9. 2018 Přítomni: Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Josef Lakatoš

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - říjen 2018 číslo 10

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - říjen 2018 číslo 10 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - říjen 2018 číslo 10 Měsíční plán: St 10. 10. So 20. 10. St 24. 10. Čt 25. 10. So 27. 10. Ne 28. 10. Po 29. 10. St 31. 10. 19:30 hodin taneční sál KD Trhové Sviny

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - leden 2018 číslo 1

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - leden 2018 číslo 1 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - leden 2018 číslo 1 Měsíční plán: St 24. 1. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců St 24. 1. 19,00 hodin KD T. Sviny - SUBITON spol. s.r.o. Jaroslav Svěcený

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 13.10.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 5 členů

Více

ZÁPIS č. 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 20. ledna 2016

ZÁPIS č. 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 20. ledna 2016 ZÁPIS č. 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 20. ledna 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček, Miroslav

Více

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne 18. 2. 2019 Číslo rady: 4/2019 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, Mgr. Golombek, PaedDr. Baláš, pí. Tesařová Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 20. 12. 2017 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda, Pavel Šedivý Omluveni: Ing. Stanislav Kužel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 08.06.2017, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. listopadu Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. listopadu Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. listopadu 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 7. dubna 2016

ZÁPIS č. 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 7. dubna 2016 ZÁPIS č. 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 7. dubna 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Miroslav Sládek, Milan

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne 23. února 2016

OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne 23. února 2016 Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 23. února 2016 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 7/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 7/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 7/2016 ze dne 21.6.2016 Čas: 19.05 20.55h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz.prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol Hosté:

Více

Z Á P I S č. 11 / ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE OD 18:30 HODIN

Z Á P I S č. 11 / ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 11 / 2 0 1 7 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1.11. 2017 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni členové ZO: p. Ohrazda,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin Přítomni: Omluveni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

Z Á P I S Z ŚEDMNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z ŚEDMNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z ŚEDMNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 5.6.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 25. 5. 2015 Číslo rady: 10/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne 23.5.2016 Čas: 19.05 21.15h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz.prezenční listina, 5 členů ZO Suchodol Hosté:

Více

Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 8.3.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 2/2017 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 2/2017 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 2/2017 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 8. 2. 2017 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Omluveni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Vlastimil Krejčí,

Více

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:05 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva města Židlochovice (dále jen ZM).

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:05 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva města Židlochovice (dále jen ZM). Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 26. března 2014 v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích Dle prezenční listiny, která je přílohou

Více

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice Zápis č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice, které se konalo v pondělí 16. listopadu 2015 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č. 7. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 7. září 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 7. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 7. září 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 7. září 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav Janovský, David

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

ZÁPIS o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 14.12. 2017 v OÚ obce Bezkov Starosta obce zahájil 28. zasedání ZO Bezkov v 19.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č. 1) Technicky

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 3. června Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 3. června Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 3. června 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Z Á P I S Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 12.12.2017 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 29. 4. 2019 od 17,00 hodin. Usnesení č. 16-25/2019 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jen zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Den konání: 12.12.2018 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: starosta místostarosta členové zastupitelstva omluven hospodářka obce

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 22. 3. 2017 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda, Pavel Šedivý Omluveni: Ing. Stanislav Kužel

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Z Á P I S. z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 21. 2. 2018 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 11 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Ověřovatelé

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání Rady obce Horní Stropnice konané dne 6. 5. 2019 Číslo rady: 8/2019 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, Mgr. Golombek, PaedDr. Baláš, pí. Tesařová Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více