Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení"

Transkript

1 Zápis č. 2/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne od hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Zdeněk Kopka, JUDr. Dušan Strýček, Ing. Otakar Jeřicha, Mgr. Věra Burianová, Stanislav Švagr, Josef Hájek Omluveni : Petr Čedík, Pavel Lachout, Roman Svoboda Neomluveni : 0 Bod č. 1 Zahájení. Zasedání zahájil starosta obce Ing. Otakar Jeřicha v hodin a přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že na zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zasedání je tedy usnášeníschopné. Vedením zápisu starosta pověřil N. Černou. Navrhl, aby se zasedání řídilo tímto programem : 1. Zahájení. 2. Volba ověřovatelů zápisu. 3. Žádost o záštitu nad pořádáním 3. ročníku závodu Vltava run. 4. Žádost o vybudování veřejného osvětlení obecní cesty p.č. 221/37 v Dublovicích. 5. Žádost o sponzorský příspěvek pro p. Tomáše Mošničku. 6. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 134/2 v k.ú. Dublovice (pí. Kodetová). 7. Žádost o prodej části pozemku p.č. 840/1 v k.ú. Zvírotice ( p. Ondruš) 8. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 134/2 v k.ú. Dublovice ( p. Vašák) 9. Žádost o finanční příspěvek pro HC Lvice Dublovice. 10. Připomínky k územnímu plánu ZS Dublovice a.s. - znovuzařazení pozemku p.č. 264/18 v k.ú. Zvírotice (výstavba bydlení) - připomínka k ÚP pozemky p.č. 560/2, 560/1 a 559 (polní hnojiště) 11. Projednání výsledků inventur majetku obce. 12. Odstoupení zpracovatele výběrového řízení na projekt vodovodu. 13. Diskuse 14. Závěr Dále starosta podal návrh na rozšíření programu o dalších 8 bodů : 15. Nový zpracovatel výběrového řízení na projekt vodovodu. 16. Žádost Ing. Dědiny o zařazení pozemků p.č. 365/1 a 365/6 v k.ú. Chramosty do ÚP (bydlení). 17. Žádost o příspěvek na ples SDH Dublovice. 18. Žádost o povolení sjezdu na komunikaci p.č. 127/14 v k.ú. Zvírotice ( pí. Šormová). 19. Žádost o zařazení pozemků p.č. 556, 557, 558, v k.ú. Dublovice v novém ÚP pro využití výroba a skladování ( pí. Pekárková). 20. Cenové nabídky spol. BES Benešov opravy spojky Křepenice-Zvírotice, vybudování úseku komunikace k cihelně v Dublovicích. 21. Nabídky na podklady žádosti o dotace revitalizace rybníků Líchovy, Dublovice. 22. Žádost o odprodej pozemků obce p.č. 1442/4, 1442/5, 1442/7, 1442/10 a 1442/11, vše k.ú. Líchovy ( pí. Kučerová). 23. Žádost o koupi části obecního pozemku p.č. 596/5 v k.ú. Břekova Lhota ( Frumert P.). 24. Žádost SDH Zvírotice o proplacení nákladů za oslavy 100. letého výročí. ZO Dublovice schvaluje program dnešního zasedání - 14 bodů i jeho rozšíření o dalších 10 bodů, na celkem 24 bodů. Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti 0, Zdržel se 0 ( Hlasování č. 1) Usnesení č. 1/2/2016 bylo schváleno 1

2 Bod č. 2 Volba ověřovatelů zápisu. Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu č. 2/2016 JUDr. Dušana Strýčka a Stanislava Švagra. ZO Dublovice schvaluje ověřovateli zápisu č. 2/2016, JUDr. Dušana Strýčka a pana Stanislava Švagra. Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti 0, Zdržel se 0 ( Hlasování č. 2) Usnesení č. 2/2/2016 bylo schváleno. Bod č. 3 - Žádost o záštitu nad pořádáním 3. ročníku závodu VLTAVA RUN. Ve dnech 14. a opět bude probíhat štafetový běžecký závod pro týmy maximálně 12-ti běžců, na trase ze Šumavy do Prahy. Délka trasy je 360 km. V katastru naší obce poběží v úseku ze Samot, přes Chramosty, Líchovy, směrem na Zvírotice a dále na Cholín. V Líchovech měli v minulém roce stanoviště pro občerstvení a kontrolní bod. Chtějí od nás jen souhlas s konáním této akce. ZO Dublovice schvaluje podání souhlasného stanoviska k pořádání běžeckého závodu VLTAVA RUN v termínu 14. a Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 3) Usnesení č. 3/2/2016 bylo schváleno. Bod č. 4 - Žádost o vybudování veřejného osvětlení obecní cesty p.č. 221/37 v Dublovicích. Pan Leoš Zoubek požádal o zhotovení veřejného osvětlení komunikace vedoucí od domu rodiny Malých a Červenkových směrem ke Spilkovům a k jeho stavebnímu pozemku. Žádost podepsali všichni majitelé přilehlých nemovitostí. Teď se musíme rozhodnout, zda na toto uděláme projekt, aby bylo jasné jak to bude finančně náročné. Dle odhadu by tam měly být tak 3 lampy veřejného osvětlení. ZO Dublovice schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na výstavbu veřejného osvětlení obecní komunikace p.č. 221/37 v k.ú. Dublovice, v úseku od domu rodiny Malých směrem ke Spilkovům. Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 4) Usnesení č. 4/2/2016 bylo schváleno. Bod č. 5 - Žádost o sponzorský příspěvek pro p. Tomáše Mošničku. Pan Tomáš Mošnička žádá o příspěvek na sportovní činnost v roce V minulé sezóně se mu podařilo nominovat se do závodů světového poháru. Provozní náklady na jednu závodní sezónu jsou cca 250 tisíc Kč. V minulých letech mu byl poskytován příspěvek ve výši 5.000,- Kč. ZO Dublovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro pana Tomáše Mošničku. Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 5) Usnesení č. 5/2/2016 bylo schváleno. 2

3 Bod č. 6 - Žádost o pronájem části pozemku p.č. 134/2 v k.ú. Dublovice (pí. Kodetová). Paní Kodetová je majitelkou bytové jednotky v bytovém domě v Dublovicích č.p U tohoto domu jsou z minulosti vytvořeny 2 oplocené zahrádky. Jednu užívá a udržuje pí. Kodetová a tu druhou pan Vašák, který rovněž žádá o pronájem této zahrádky - ( Toto je Bod č. 8 tohoto zasedání). Výměra zahrádek, které užívá pí. Kodetová i pan Vašák je každá cca 78 m2. Starosta promítl situaci pozemku u tohoto bytového domu. Proběhla diskuse na téma pronájmu. Bylo dále konstatováno, že u vedlejšího bytového domu čp. 187 rovněž užívá podobnou zahrádku pí. Hošnová, pan Vodička a pan Bertok. Pan Bertok má na tento pozemek nájemní smlouvu a ti další 2 to užívají bez nájmu. Je nutné je vyzvat, aby si to rovněž pronajali. JUDr. Strýček sdělil, že bude hlasovat Pro záměr pronájmu, ale v případě, že se ozvou majitelé dalších bytů, bude se pronájem následně řešit jiným způsobem. ZO Dublovice schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 134/2 v k.ú. Dublovice o výměře 78 m2 paní Haně Kodetové. Výsledky hlasování : Pro - 6x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 6) Usnesení č. 6/2/2016 bylo schváleno. ZO Dublovice schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 134/2 v k.ú. Dublovice o výměře 78 m2 panu Martinu Vašákovi Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 7) Usnesení č. 7/2/2016 bylo schváleno. Bod č. 7 - Žádost o prodej části pozemku p.č. 840/1 v k.ú. Zvírotice ( p. Ondruš) Pan Radovan Ondruš žádá o odkoupení části obecního pozemku p.č. 840/1 v k.ú. Zvírotice o výměře cca 77 m2. Jedná se o část pozemku, která bezprostředně přiléhá k jeho nemovitosti. Starosta promítl situaci pozemku na tomto místě. Nemovitost manželů Kikinčukových, která je nad ním, má předzahrádku, se kterou by to chtěl zarovnat. Josef Hájek se byl spolu se starostou na místě podívat a sdělil, že prodej části tohoto pozemku by nikoho neomezil. Jedná se o proluku mezi ploty. ZO Dublovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 840/1 v k.ú. Zvírotice o výměře cca 77 m2. Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 8) Usnesení č. 8/2/2016 bylo schváleno. Bod č. 8 - Žádost o pronájem části pozemku p.č. 134/2 v k.ú. Dublovice ( p. Vašák) Tento bod byl přednostně projednán současně s Bodem č. 6 tohoto zasedání. Bod č. 9 - Žádost o finanční příspěvek pro HC Lvice Dublovice. HC Lvice Dublovice žádá o finanční příspěvek na úhradu nákladů za pronájem ledové plochy. V minulých letech jim byl poskytován příspěvek ve výši 5.000,- Kč. JUDr. Strýček se dotázal, zda jsou spolek? Nebo jakou mají subjektivitu? Pokud by neměli žádné IČ mohl by to být problém Starosta sdělil, že tuto informaci nemáme, proto asi bude třeba tento bod odložit. 3

4 ZO Dublovice schvaluje odložení rozhodnutí o Žádosti o finanční příspěvek pro HC Lvice Dublovice. Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 9) Usnesení č. 9/2/2016 bylo schváleno. Bod č Připomínky k územnímu plánu ZS Dublovice a.s. A) znovuzařazení pozemku p.č. 264/18 v k.ú. Zvírotice (výstavba bydlení) B) připomínka k ÚP pozemky p.č. 560/2, 560/1 a 559 (polní hnojiště). ad A) ZS Dublovice a.s. opakovaně žádá o schválení zařazení pozemku p.č. 264/18 v k.ú. Zvírotice, do nového ÚP, jako plocha smíšená obytná bydlení venkovské. Na tento pozemek mají rozhodnutí o umístění stavby oplocení od MěÚ Sedlčany. Starosta promítl situaci tohoto pozemku. Jedná se o pozemek za bytovými domy ve Zvíroticích, vedle pozemku pana Viatkyna. O zařazení tohoto pozemku do ÚP bylo hlasováno a bylo rozhodnuto nezařazovat tento pozemek do území obytného venkovského. K žádné změně ohledně pozemku nedošlo a tyto opětovné žádosti by se měly projednávat až na veřejném projednávání nového územního plánu, které proběhne. ZO Dublovice schvaluje zamítnutí žádosti o zařazení pozemku p.č. 264/18 v k.ú. Zvírotice do nového ÚP jako plocha obytná venkovská. Výsledky hlasování : Pro 5 x, Proti - 0, Zdržel se 1 x ( Hlasování č. 10) Usnesení č. 10/2/2016 bylo schváleno. ad B) ále ZS Dublovice a.s měla připomínku k ÚP k pozemkům p.č. 560/2, 560/1 a 559, v k.ú. Dublovice, na kterých je postaveno polní hnojiště silážní žlab. Toto by se mělo do nového ÚP zamalovat. Toto je jen sdělení, že by se to do nového ÚP mělo zahrnout. Starosta informoval, že pořizovatelem nového ÚP je odbor výstavby a územního plánování v Sedlčanech, tato připomínka by se měla adresovat jim. Bod č Projednání výsledků inventur majetku obce. Starosta seznámil se Zprávou o provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek k v obci Dublovice. Členy inventarizační komise bylo 8 zastupitelů pouze starosta být nemůže. Z hlediska majetku nebylo zjištěno porušení předpisů. Z důvodu nefunkčnosti, nebo opotřebovanosti bylo navrženo vyřazení majetku v hodnotě ,- Kč ( vyřazovací protokoly). Byl zjištěn rozdíl u účtu ,- Kč, který bude vyúčtován v zúčtování daně srážkové za rok 2015 a doplacen. Dle doporučení daňové poradkyně byla na skladové zásoby vytvořena opravná položka ve výši ,60 Kč. Při případném budoucím prodeji čehokoliv ze skladu se toto zaúčtuje jako výnos. ZO Dublovice bere na vědomí výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek k v obci Dublovice. Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 11) Usnesení č. 11/2/2016 bylo schváleno. 4

5 Bod č Odstoupení zpracovatele výběrového řízení na projekt vodovodu. Ing. Marek Krejčí, který nám měl organizačně zajišťovat zadávací řízení na akci Vodovod Dublovice, projektová a inženýrská činnost, bohužel nemůže ze zdravotních důvodů toto realizovat a odstupuje od své nabídky. Tento bod je pouze na vědomí. Bod č Nový zpracovatel výběrového řízení na projekt vodovodu. Po odstoupení od nabídky Ing. Krejčího bylo třeba ho někým nahradit. Starosta při hledání nějakého jiného zpracovatel výběrového řízení hovořil se starostou Milešova p. Vokrouhlíkem a ten z osobní zkušenosti doporučil PhDr. Janu Staňkovou, která pro ně rovněž zajišťovala několik zakázek včetně výběrka vodovodu. Je zástupcem spol. JASTA CZ, s.r.o., která by zajistila celý průběh této veřejné zakázky. Firma vypracovala návrh smlouvy o dílo a cena je navržena na částku 40 tisíc Kč bez DPH. Termín do kdy by to chtěli mít kompletně zrealizováno je , protože pak už bude možné požádat o dotaci. ZO Dublovice uzavření SOD se spol. JASTA CZ, s.r.o. zhotovitelem provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky - organizační zajištění kompletního průběhu, zabezpečení výkonu činností zadavatele zjednodušené podlimitní zakázky Vodovod Dublovice, projektová a inženýrská činnost. Výsledky hlasování : Pro 5 x, Proti - 0, Zdržel se 1 x ( Hlasování č. 12) Usnesení č. 12/2/2016 bylo schváleno. Bod č Žádost Ing. Dědiny o zařazení pozemků p.č. 365/1 a 365/6 v k.ú. Chramosty do ÚP (bydlení). Ing. Dědina znovu žádá o zařazení pozemků p.č. 365/1 a 365/6 v k.ú. Chramosty do ÚP pro bydlení venkovské. Na tyto pozemky má rozhodnutí o umístění stavby oplocení od MěÚ Sedlčany. Tato žádost byla již jednou zamítnuta a okolnosti se nezměnily. Bylo by dobré toto projednat rovněž až při veřejném projednávání nového územního plánu obce. Ve stávajícím platném ÚP tyto pozemky stavební jsou. ZO Dublovice schvaluje zamítnutí žádosti o zařazení pozemků p.č. 365/1 a p.č. 365/6, oba v k.ú. Chramosty, do nového ÚP jako území obytné venkovské. Výsledky hlasování : Pro 5 x, Proti - 0, Zdržel se 1 x ( Hlasování č. 13 ) Usnesení č. 13/2/2016 bylo schváleno. Bod č Žádost o příspěvek na ples SDH Dublovice. SDH Dublovice žádá o příspěvek na ples SDH, který proběhl Každoročně obec přispívá na pořádání těchto plesů částkou 2.000,- Kč. ZO Dublovice schvaluje poskytnutí finančního daru pro SDH Dublovice ve výši 2.000,- Kč. Výsledky hlasování : Pro - 6 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 14) Usnesení č. 14/2/2016 bylo schváleno. 5

6 Bod č Žádost o povolení sjezdu na komunikaci pro p.č. 127/14 v k.ú. Zvírotice. PhDr. Jana Šormová opakovaně žádá o povolení sjezdu na pozemek p.č. 127/17 v k.ú. Zvírotice. Jedná se o komunikaci na Zámišec, která je ale jen v nedokončené fázi. Bylo počítáno se směnou části pozemku s manželi Rezkovými. Ti se však rozvádějí a odmítají směnu realizovat, dokud nebudou mít vypořádaný majetek. Je tedy otázkou kdy..? kde..? a zdali vůbec..? bude komunikace dořešena. Proto obec za tohoto stavu právní nejistoty nemůže tento souhlas udělit. ZO Dublovice zamítá žádost o povolení sjezdu na pozemek p.č. 127/17 v k.ú. Zvírotice. Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 15) Usnesení č. 15/2/2016 bylo schváleno. Bod č Žádost o zařazení pozemků p.č. 556, 557, 558, v k.ú. Dublovice v novém ÚP pro využití výroba a skladování výroba nerušící, obchodu a služeb. Paní Pekárková rovněž opakovaně žádá o zařazení tohoto pozemku do ÚP. Na tento pozemek má již kupce, ale potřebuje ho prodávat jako stavební, z důvodu vyšší prodejní ceny. Bylo navrženo opět zamítnutí žádosti a její následné znovuprojednání až při veřejném projednávání nového ÚP. Zdeněk Kopka má protinávrh a navrhuje schválení žádosti. ZO Dublovice schvaluje Žádost o zařazení pozemků p.č. 556, 557 a 558, všechny v k.ú. Dublovice, do nového ÚP jako plochy pro výrobu nerušící, obchod a služby Výsledky hlasování : Pro 1 x, Proti 5 x, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 16) Usnesení nebylo schváleno. Bod č Cenové nabídky spol. BES Benešov opravy spojky Křepenice- Zvírotice, vybudování úseku komunikace k cihelně v Dublovicích. Obecní komunikace, která spojuje komunikaci na Zvírotice a na Křepenice leží na pozemku p. Kolomazníka. Dle právního výkladu obec smí komunikaci udržovat a opravovat. Spol. BES Benešov vytvořila cenovou nabídku na tuto část komunikace. Jednalo by se o položení zcela nového povrchu. Nabídková cena je ,45 Kč vč. DPH. Dále je nutné udělat nový povrch na komunikaci v Dublovicích vedoucí kolem firmy JVS, Doležalových, směrem dolů do cihelny. Nabídková cena firmy BES Benešov je ,- Kč vč. DPH. JUDr. Strýček upozornil, že obec musí dodržovat zákon o veřejných zakázkách a na tyto zakázky by mělo být provedeno alespoň nějaké zjednodušené výběrové řízení. Je třeba oslovit i další firmy k podání cenových nabídek. ZO Dublovice schvaluje odložení výběru dodavatele oprav komunikací. Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 17) Usnesení č. 16/2/2016 bylo schváleno. 6

7 Bod č Nabídky na podklady žádosti o dotace revitalizace rybníků Líchovy, Dublovice. Máme v obci 2 rybníky, které je třeba revitalizovat. V Dublovicích a v Líchovech. Na rybník v Dublovicích máme nabídku od firmy AXIOM engineering s.r.o., která nabízí zpracování projektové dokumentace k podání žádosti o dotaci na SFŽP na revitalizaci tohoto obecního rybníka. Tuto dokumentaci by zpracovali za cenu ,- Kč bez DPH. Následné vypracování žádosti, její podání a správu na SFŽP, by udělali za dalších ,- Kč bez DPH. Celkem tedy ,- Kč. Dle jejich odhadu by měla revitalizace rybníka v Dublovicích stát cca ,- Kč vč. DPH. Z toho dotace by měla činit 85%, tj ,- Kč a spoluúčast obce by byla ,- Kč ( 15 %). Na rybník v Líchovech nám učinila nabídku firma VRV, která nám dělala studii na vodovod. Jejich nabídková cena za projekt je ,- Kč bez DPH. V této částce je zahrnuto i zpracování a podání žádosti o dotaci. Nabídkové ceny jsou tedy srovnatelné. Projekty je třeba mít zpracované, je to základní podmínka podání žádostí o dotaci. Na jaře na SFŽP dotace budou, proto je třeba s tím spěchat. Josef Hájek navrhuje uhradit firmám část ceny za projekty teď a druhou část až ve chvíli, kdy dotace budou přiděleny. Aby byla nějaká garance přidělení dotace. Bylo by dobré oslovit obě firmy, které nám tyto nabídky učinily. ZO Dublovice schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace a podání žádostí o dotaci na opravy rybníků v Dublovicích a v Líchovech s podmínkou, že polovina nabídkové ceny bude uhrazena v současnosti a druhá polovina ceny až po obdržení dotace. Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 18) Usnesení č. 17/2/2016 bylo schváleno. Bod č Žádost o odprodej pozemků obce p.č. 1442/4, 1442/5, 1442/7, 1442/10 a 1442/11, vše k.ú. Líchovy. Paní Kučerová z Líchov žádá o odprodej obecních pozemků v k.ú. Líchovy : p.č. 1442/10 (ostatní plocha, 65 m2), p.č. 1442/5 (zahrada, 141 m2), p.č. 1442/7 (ostatní plocha, 236 m2), p.č. 1442/11 (ostatní plocha, 102 m2) a p.č. 1442/4 (ostatní plocha, m2). Jedná se o obecní pozemky, které leží uvnitř pozemků pana Kučery. V minulosti sloužily jako cesta. Starosta promítl mapu katastru. Bylo konstatováno, že případným prodejem těchto pozemků by nebyl nikdo omezen. ZO Dublovice schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1442/10, p.č. 1442/5, p.č. 1442/7, p.č. 1442/11 a p.č. 1442/4, všechny v k.ú. Líchovy. Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 19) Usnesení č. 18/2/2016 bylo schváleno. Bod č. 23 Žádost o koupi části obecního pozemku p.č. 596/5 v k.ú. Břekova Lhota. Pan Petr Frumert žádá o možnost odkoupení části pozemku o výměře cca 80 m2, který přiléhá k jeho nemovitosti. Tuto část pozemku již užívá a chtěl by ji odkoupit. Případným prodejem této části pozemku by nebyl nikdo omezen. Starosta promítl mapu. Pan Frumert si nechal již i vypracovat odborné vyjádření od Ing. Novákové ohledně odhadu obvyklé ceny pozemku. 7

8 ZO Dublovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 596/5 v k.ú. Břekova Lhota o výměře cca 80 m2. Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 20) Usnesení č. 19/2/2016 bylo schváleno. Bod č Žádost SDH Zvírotice o proplacení nákladů za oslavy 100. letého výročí. Pan Martin Paták žádá jménem nového vedení SDH Zvírotice o proplacení nákladů spojených s pořádáním oslav 100 let výročí založení jejich sboru, které proběhly v roce Žádá o částku ,- Kč. Poskytnutí příspěvku bylo již jednou schváleno, ale než tehdejší vedení doklady předložilo, byly již staré a v účetnictví obce nejdou uplatnit. Proto by bylo nejlepší schválit poskytnutí finančního daru. Proběhla diskuse na toto téma. Závěrem je, že nejlepší by bylo nechat nahlédnout do dokladů členy finanční komise a projednat tento bod znovu příští zasedání. Finanční komise ve složení Roman Svoboda, Stanislav Švagr a Josef Holan navrhne výši částky, která bude poskytnuta. ZO Dublovice schvaluje odložení rozhodnutí o poskytnutí finančního daru pro SDH Zvírotice na příští zasedání zastupitelstva. Výsledky hlasování : Pro 6 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 21) Usnesení č. 20/2/2016 bylo schváleno. Bod č. 13 Diskuse - JUDr. Strýček seznámil přítomné se zjištěním, že podlaha v sále v Líchovech je skutečně v kritickém stavu. - Josef Hájek sdělil, že pan Lachout již oslovil několik řemeslníků a po plesu SDH v Líchovech, který bude 4.3., se podlaha odkryje, aby bylo možné zjistit skutečný stav podkladu. Následně se vyhodnotí nutný rozsah opatření, která jsou třeba provést. Na základě toho firmy udělají cenové nabídky. - Starosta informoval o skutečnosti, že již není platné nařízení potvrzovat ve funkci ředitele školy. Jejich funkční období je 6 let. Podle novely zákona toto 6-leté období běží automaticky dál. Jsou tam jen 6-leté cykly. Je třeba o tom ředitele školy jen informovat formou oznámení. Bod č. 10 Závěr. Starosta poděkoval všem přítomným a zasedání zastupitelstva ukončil v hodin. Zapsala dne : Černá Ověřovatelé : JUDr. Dušan Strýček.. Stanislav Švagr. Ing. Otakar Jeřicha starosta 8

Zápis č. 3/2015 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 3/2015 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 3/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 17. 03. 2015 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Ing. Otakar Jeřicha, Zdeněk Kopka,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

Zápis č. 8/2018 Přítomni Omluveni : Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 8/2018 Přítomni Omluveni : Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 8/2018 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 25.09. 2018 od 19.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Petr Čedík, Ing. Otakar Jeřicha,

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 29. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 07.03.2013 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:05 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Datum konání: 1. 2. 2016 od 18:05 hodin Místo konání: Obecní úřad Mysločovice Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomna: Ing. Jana Jersenská

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Z á p i s ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Číslo ZO: IV/2015 Přítomno zastupitelů: 14 - nepřítomna a neomluvena: 1 pí. Raabová Přítomno občanů: 18

Více

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Z Á P I S z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Řídil: Místo: Zahájení: Přestávka: Ukončení: Přítomni: Omluven: Jiří Jangot, starosta zasedací místnost OÚ

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Z Á P I S z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Stanislav Munduch Z celkového počtu 7 zvolených

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zápis č. 11/2013 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 11/2013 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 18.12. 2013 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni: Ing. Otakar Jeřicha, Mgr. Jiří Janda,

Více

Ing. Magdalena Třebická Helena Springerová Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Ing. Magdalena Třebická Helena Springerová Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 13-01 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 4.2.2013 v 18:00 hodin v sále Turistického informačního centra v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

file://g:\bořetice - zastupitelstva\zastup. 2005\Zapis zo leden 2005 www.htm

file://g:\bořetice - zastupitelstva\zastup. 2005\Zapis zo leden 2005 www.htm Stránka č. 1 z 25 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 25. ledna 2005, začátek jednání v 19. hodin. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek Začátek jednání: 19.10 hodin

Více

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni dle prezenční listiny : p. Zimová, p. Šulcová, p. Hyka, p. Vohlídalová,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. června 2015 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 29. února 2016

ZÁPIS č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 29. února 2016 ZÁPIS č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 29. února 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček, Miroslav

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Zápis č. 1/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 1/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 1/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 26. 01. 2016 od 18:00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Zdeněk Kopka, JUDr. Dušan Strýček,

Více

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Omluveni: Hosté: T. Bergmann, M. Eichnerová, O. Jakob, J. Klimentová,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 10. 3. 2014 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 10. 3. 2014 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 10. 3. 2014 od 18:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015 Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Koukal Antonín, Vrbka Roman, Ing. Mastný Martin od 19.15 hod., Škorpík

Více

Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5

Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5 Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5 Z 5. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 6.4.2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse, Stádlec čp.150 Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé: paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Macourek, Sedlák

Více

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zápis č.6/2015 ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zasedání začalo v 19:20 hodin a bylo ukončeno v 20:10 hodin. Přítomni obecní zastupitelé

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice. Zápis a usnesení č. 5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Měchenice ze dne 20.5.2013

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice. Zápis a usnesení č. 5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Měchenice ze dne 20.5.2013 25206 V Měchenicích dne 21.5.2013 Zápis a usnesení č. 5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.5.2013 Starostka obce přivítala přítomné zastupitele a hosty. Zasedání začíná v 19:05 hod. dne 20.5.2013

Více

Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni:

Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny : Omluveni: 1 (p. Krumpholc) Hosté: 4 Zastupitelstvo:

Více

ZÁPIS. o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově

ZÁPIS. o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově ZÁPIS o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově Starosta obce zahájil 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov v 19.00 hod. a přivítal všechny

Více

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 Usnesení č. 01/Z06/15 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 Usnesení č. 01/Z06/15 bylo schváleno. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 7.12.2015 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 7.12.2015 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 16:00 16:40 hodin přítomni:

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 19. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.5.2012 od 19.00 hodin do 19.48 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S ze 44. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.8.2014 od 19.06 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zahájení provedla starostka pí.černá. Na základě jejího pověření řídil celé zasedání místostarosta p. Karas.

Zahájení provedla starostka pí.černá. Na základě jejího pověření řídil celé zasedání místostarosta p. Karas. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOLOUBKOV KONANÉHO DNE 26.4.2004 Přítomni: p. Dezort, p.vondrášek, p. Vild, pí. Černá, pí. Behenská, p. Rejzek, p. Karas, pí. Mgr. Kořánová,, p. MUDr. Jirava příchod

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 28. 02. 2013 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu Nepolisy Přítomno: 8 členů dle presenční listiny 1 člen omluven

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2015 konaného dne 26.08.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2015 konaného dne 26.08.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2015 konaného dne 26.08.2015 Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO ) v 18:00 hod. Přivítal členy ZO a přítomné spoluobčany

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Přítomni: Vlastimil Jureček, Ing. Zdeněk Knápek, Josef Matějka,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ dne 28.6.2010 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní

Více

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina. Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Zápis č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 12.3. 2012 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.

Zápis č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 12.3. 2012 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu. Obec Libice nad Cidlinou Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381; Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201 Číslo účtu : 0504253319/0800 E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno členů zastupitelstva, omluvena

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý, Iveta Kašparová, Drahuše

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) - omluvena Bohuslav Matouš (5)

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 8/2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, Pavla Černá, František

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 9/2015. z jednání Valné hromady Mikroregionu Žatecko, konané dne 20.11.2015 od 9.00 hod. v Blšanech

Zápis č. 9/2015. z jednání Valné hromady Mikroregionu Žatecko, konané dne 20.11.2015 od 9.00 hod. v Blšanech Zápis č. 9/2015 z jednání Valné hromady Mikroregionu Žatecko, konané dne 20.11.2015 od 9.00 hod. v Blšanech Přítomno: Nepřítomno: Hosté: 14 členů MRG (viz. presenční listina) 3 členi MRG (omluveni: p.bc.p.valenta,

Více

Návrh usnesení č.1/25112010 Zastupitelstvo obce Sendraţice souhlasí s uvedeným programem. Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: O Zdrželo se:o

Návrh usnesení č.1/25112010 Zastupitelstvo obce Sendraţice souhlasí s uvedeným programem. Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: O Zdrželo se:o Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendraţice konaného dne 25.11.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 20. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.3.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

OBEC KLADRUBY. ZÁPIS č. 10/2009

OBEC KLADRUBY. ZÁPIS č. 10/2009 OBEC KLADRUBY ZÁPIS č. 10/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kladruby, které se uskutečnilo dne 7.prosince 2009, od 16:45 hod do 18:15 v místnosti Obecního úřadu Kladruby Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 PŘÍTOMNI: OMLUVENI: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin.

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin. OBEC ROSTOKLATY 28 7 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN TEL. 32 72 72 www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 23844 / 3 IČ : 2379 Zápis ze. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 9/2017 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 9/2017 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 9/2017 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 31.10. 2017 od 19.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Petr Čedík, Ing. Otakar Jeřicha,

Více

1. Smlouva o umístění reklamní plochy Technické muzeum (Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová)

1. Smlouva o umístění reklamní plochy Technické muzeum (Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 34/2014 konané dne 30. 09. 2014 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta Ing. Oldřich Štarha místostarosta, PaedDr. David Holman, Zdeněk Kříž členové rady

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Petera Jiří ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin.

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: 0 Hosté: Občanů: 6 Program : 1. Zahájení 2. Záměr o prodeji pozemku p.č. 251/2 3.

Více

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 -1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: - Hosté: Jiřina Velková-hospodářka obce Program: viz příloha zápisu 1), 2) a 3) Zasedání

Více

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19.00 hodin. Přítomni: Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 09.12. 2015 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1.

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1. Zápis č. 10 z veřejného jednání ZM konaného dne 27.08.2012 od 17.00 hodin v předsálí komorního sálu divadla Přítomni:Mgr. Havlík, Mgr. Stolzová, MUDr. Duchan, Mgr. Šnajdr. MUDr. Kučera, Petr Beránek, Bc.Pavel

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům 1 Město Sázava Zápis 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Bohumila Boušková, Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 18:52 hodin přítomni:

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 01. 04. 2011.

OBEC JANSKÁ. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 01. 04. 2011. OBEC JANSKÁ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 01. 04. 2011. Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hod., ukončeno

Více