Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy"

Transkript

1 Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo 14 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu. 1. Zahájení Starosta obce Ing. Antonín Gazárek zahájil 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy v hodin. Informace o konání 6. zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Vnorovy, na elektronické úřední desce internetových stránek Obce Vnorovy a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání. Starosta dále konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva. Pavel Chudík st. se omluvil. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 2. Technický bod (schválení programu, volba ověřovatelů zápisu) 1. Zahájení 2. Technický bod ( schválení programu, volba ověřovatelů zápisu ) 3. Informace z jednání Rady obce Vnorovy 4. Obecní bytovka určení prodejní ceny 5. Fotovoltaická elektrárna 6. Změna č. 2 územního plánu obce - schválení 7. Rekonstrukce koupaliště (určení rozsahu) 8. Určení podmínek prodeje stavebních parcel U Jazera 9. Majetkové záležitosti: 9.1 Prodej (záměr již schválen): - p.č. 2170/47 v k.ú. Vnorovy (Ing.Petrucha) - p.č. 798/5 v k.ú. Lidéřovice na Moravě (p.němeček) - p.č. 1993/11 a 1993/12 v k.ú. Vnorovy (Ing. Báborský) zahrádky za školou: p.č. 428/18 o výměře 45m 2, p.č. 428/21 o výměře 75m 2, p.č. 428/22 o výměře 56m 2, p.č. 428/23 o výměře 58m 2, p.č. 428/24 o výměře 59m 2, p.č. 428/25 o výměře 75m 2, p.č. 428/27 o výměře 96m 2, p.č. 428/28 o výměře 121m 2, p.č. 428/29 o výměře 125m 2, 9.2 Projednání záměru: část pozemku p.č v k.ú. Vnorovy (proluka na Dolině) 9.3 Bezúplatný převod z majetku PF ČR: p.č.1240/1, 1241/1 v k.ú. Vnorovy 9.4 Souhlasné prohlášení na převod pozemku pro ŘSD 10. Projednání možnosti vstupu do MAS Strážnicko (viz stanovy) 11. Různé: Zateplení budovy ZŠ, projekt na dům s podporovanými byty, využití rodného domu MK, 12. Rozpočtové opatření č.4/2007, změna rozpočtu sociálního fondu 13. Diskuse 14. Závěr - 1 -

2 Starosta navrhl doplnit program jednání v bodě různé o bod Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu Vnorovy, Dolní, rekonstrukce a obnova NN s firmou E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice. Usnesení č. 01/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje navržený program 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy včetně doplnění o bod Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu Vnorovy, Dolní, rekonstrukce a obnova NN s firmou E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice. Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Ing. Jaromír Celner, Ing. Jiří Třináctý Usnesení č. 02/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Jaromíra Celnera, Ing. Jiřího Třináctého. 3. Informace z Rady obce Vnorovy Informaci podal místostarosta Mgr. Pavel Chudík: - schválila smlouvu o dílo na opravu podlah v ZŠ Vnorovy s panem Ladislavem Hálou v celkové ceně ,- Kč vč. DPH - schválila návrh smlouvy o dílo s p. Radimem Matyášem na vyhotovení projektového záměru s názvem Snížení energetické náročnosti a využití obnovitelné energie Základní škola Vnorovy, který bude podkladem pro zpracování žádosti o grant y programu EU - schválila příspěvek Souboru lidových písní a tanců Spinek ve výši ,- Kč - schválila návrh smlouvy o dílo firmy Stratil Jaroslav, proj. činnost vodo-topo-plyn, na vypracování projektu na rekonstrukci kotelny a snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v celkové ceně ,- Kč - schválila návrh smlouvy o zprostředkování s firmou GAIA spol. s r.o. v ceně ve výši ,- Kč za jednotlivou jednotku + náklady k zajištění realizace zakázky maximálně do výše paušálně 2.500,- Kč + DPH - schválila dotaci MS Pomoraví Vnorovy na konání Mezinárodních porovnávacích zkoušek krátkosrstých ohařů ve výši ,- Kč - schválila prominutí pohledávky Ing. Oldřichu Gajdorusovi, za pronájem sportovní haly ve výši ,- Kč Mgr. Petr Pavka proč nejsou zápisy z jednání Rady obce Vnorovy zveřejňovány na webových stránkách obce. Starosta uvedl, že dle zákona o obcích jsou zápisy z Rady obce Vnorovy uloženy na OÚ k nahlédnutí členům zastupitelstva Starosta nechal hlasovat o tom, že zápisy z jednání Rady obce Vnorovy budou zveřejňovány na webových stránkách obce a na úřední desce Obecního úřadu Vnorovy. Usnesení č. 03/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje aby zápisy z jednání Rady obce Vnorovy byly zveřejňovány na webových stránkách obce a na úřední desce Obecního úřadu Vnorovy. Hlasování pro 10 proti 0 zdržel se 4-2 -

3 4. Obecní bytovka Starosta požádal Mgr. Zdeňka Joukla, právníka realitní kanceláře GAIA, o informaci k určení prodejní ceny. Byl zpracován znalecký posudek, tržní cena činí ,- Kč/m 2. Mgr. Zdeněk Joukl uvedl, že proběhlo několik jednání s Obcí Vnorovy, nájemníky obecní bytovky a zástupci realitní kanceláře GAIA. V rámci jednání zastupitelstva proběhla diskuse mezi členy zastupitelstva a nájemníky obecní bytovky ohledně ceny za metr čtvereční. Přednesl nabídkovou cenu 4000,-Kč/m 2 vzhledem ke zkušenostem s prodejem v jiných městech a stavu budovy. V diskusi vystoupili: Ing. Jaromír Celner, Jarmila Něničková (nájemnice), Ing. Jiří Třináctý, František Vašíček (nájemník), Ing. Antonín Gazárek, Mgr. Pavel Chudík, Martin Motyčka, Pavel Pavka, RNDr.Bc. Pavel Urbančík 1. návrh 4.500,- Kč/m 2 Hlasování 2. návrh 5.000,- Kč/m 2 Hlasování pro 5 - neschváleno pro 7 - neschváleno 3. návrh 4.750,- Kč/m 2 Usnesení č. 04/Z 06/07 Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pro prodej bytů v obecní bytovce ve výši 4.750,- Kč/m 2. Hlasování pro 12 proti 0 zdržel se 2 5. Fotovoltaická elektrárna Starosta uvedl, že dne 5. září 2007 proběhla v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy veřejná prezentace ohledně vybudování fotovoltaické elektrárny (FVE) v obci Vnorovy. Původně požadovaná plocha 100 ha byla snížena na 65 ha ze strany investora. Reakce na vybudování po veřejné prezentaci vyzněly různé, jak kladné, tak záporné, byl vznesen požadavek na vyhlášení místního referenda v této věci. Investoři Martin Sgalitzer a Ing. Josef Sedláček informovali zastupitele a veřejnost. Proběhla diskuse mezi členy zastupitelstva a veřejností. Nabídka investora zněla 110,- Kč/m 2 za prodej plochy, možnost finančního podílu obce na zisku. Nabídl, že sídlo firmy by bylo ve Vnorovech příjem do rozpočtu obce z daní. V diskusi vystoupili: RNDr.Bc. Pavel Urbančík, Martin Motyčka, Ing. Jaromír Celner, Ing. Jan Břečka, Pavel Pavka, PhDr. Hana Tyllichová, Josef Kočiš, myslivci (RNDr. Gajoš, František Gajoš, Jaroslav Gajoš ) Starosta nechal hlasovat o záměru prodat pozemky asi 65 ha pro výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE). Usnesení č. 05/Z 06/07 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodat pozemky asi 65 ha pro výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE). Hlasování pro 3 proti 10 zdržel se 1-3 -

4 Starosta nechal hlasovat pro referendum o výstavbě fotovoltaické elektrárny v obci Vnorovy. Usnesení č. 06/Z 06/07 Zastupitelstvo obce schvaluje referendum o výstavbě fotovoltaické elektrárny v obci Vnorovy. Hlasování pro 12 proti 1 zdržel se 1 6. Změna č. 2 územního plánu obce Vnorovy Starosta obce seznámil zastupitele se změnou č.2 územního plánu obce Vnorovy. Nově se vymezují tyto funkční plochy: a) změna 2.1 : změna orné půdy na návrh Sv plocha smíšená výrobní b) změna 2.2 : změna orné půdy na návrh Br plocha bydlení v rodinných domech c) změna 2.3 : změna orné půdy na návrh Sv plocha smíšená výrobní d) změna 2.4 : návrh místního ÚSES návrh místního biokoridoru Usnesení č. 07/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje změnu č. 2 územního plánu obce Vnorovy. Změna č.2 územního plánu obce Vnorovy byla vyvolána ze strany Ing. Romana Petruchy, Ing. Pavla Báborského a Františka Konečného. Zastupitelé požadují uhrazení poměrné části za vypracování změny č.2 územního plánu obce Vnorovy. Usnesení č. 08/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy pověřuje starostu zajištěním finančního vypořádání poměrné části změny územního plánu obce Vnorovy, pokud je tato změna vyvolána z jiné strany než ze strany Obce Vnorovy. 7. Rekonstrukce koupaliště Starosta obce seznámil zastupitele s rekonstrukcí koupaliště Vnorovy. Mgr. Pavel Chudík byl v pondělí na jednání na Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje územní pracoviště Hodonín, kde se projednávala možnost o prodloužení výjimky provozu koupaliště na rok 2008 a podmínky pro posouzení žádosti. Projekt na rekonstrukci koupaliště vypracuje Ing. Šťastný. Možnosti jsou dvě: 1.variantou je obnovit funkci stávajících odtokových žlabů a zabezpečení recirkulace vody a dávkování chemikálií 2. variantou odřezání stěn koupaliště, dobetonování odtok přepadem přes horní hranu + zabezpečení recirkulace a dávkování. Cena této varianty dle předběžného odhadu Ing. Šťastného činí o 2 mil. Kč dražší. V diskusi vystoupili: Ing. Jaromír Celner, RNDr.Bc.Pavel Urbančík RNDr.Bc. Pavel Urbančík navrhl, aby se hlasovalo o 1.verzi opravy koupaliště zhruba za 2 mil. Kč - 4 -

5 Usnesení č. 09/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje zadání vypracování PP pro úpravu koupaliště dle hygienických norem bez odbourávání horní části bazénu. Hlasování pro 12 proti 0 zdržel se 2 8. Určení podmínek prodeje stavebních parcel U jazer Starosta uvedl, že náklady na pořízení inženýrských sítí v této lokalitě je dle rozpočtu projektové dokumentace 7 mil. Kč. Vznikne zde 12 stavebních parcel. Navrhuje podmínky prodeje parcel následovně: 300,- Kč/m 2, v případě více zájemců se bude cena navyšovat o 10,- Kč/m 2. Usnesení č. 10/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje cenu za prodej stavebních parcel v lokalitě U Jazer ve výši 300,- Kč/m 2, v případě více zájemců se bude cena navyšovat o 10,- Kč/m 2. Hlasování pro 11 proti 0 zdržel se 3 9. Majetkové záležitosti 9.1 Prodej ( záměr již schválen ) a) žádost o odprodej pozemku p.č. 2170/47 o výměře 357m 2 k.ú. Vnorovy pro manžele Ing. Romana Petruchu a Petru Petruchovou, Vnorovy, Obecnice 522 Usnesení č. 11/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje odprodej pozemku p.č. 2170/47 o výměře 357m 2 k.ú. Vnorovy za cenu 70,- Kč/m 2 pro manžele Ing. Romana Petruchu a Petru Petruchovou, Vnorovy, Obecnice 522. b) žádost o odprodej pozemku p.č. 798/5 o výměře 2791m 2 k.ú. Lidéřovice na Moravě pro Karla Němečka, Vnorovy, Dolina 634 Usnesení č. 12/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje odprodej pozemku p.č. 798/5 o výměře 2791m 2 k.ú. Vnorovy za cenu 110,- Kč/m 2 pro Karla Němečka, Vnorovy, Dolina 634 pro výstavbu autoopravny s podmínkou předkupního práva pro Obec Vnorovy, pokud nebude kolaudace autoopravny provedena do 5 let od podpisu kupní smlouvy c) žádost o odprodej pozemků p.č. 1993/11 o výměře 8849m 2 a p.č. 1993/11 o výměře 3300m 2 k.ú. Vnorovy pro Ing. Pavla Báborského, Veselí nad Moravou, Vláky 1577 starosta navrhl cenu 70,- Kč/m 2 Hlasování pro 6 proti 4 zdržel 4 - neschváleno - 5 -

6 další návrh 85,- Kč/m 2 Usnesení č. 13/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje odprodej pozemků p.č. 1993/11 o výměře 8849m 2, p.č. 1993/12 o výměře 3300m 2 všechny v k.ú. Vnorovy za cenu 85,- Kč/m 2 pro pana Ing. Pavla Báborského, Veselí nad Moravou, Vláky 1577 pro výstavbu fotovoltaické elektrárny s podmínkou předkupního práva pro Obec Vnorovy, pokud nebude kolaudace fotovoltaické elektrárny do 5 let od podpisu kupní smlouvy Hlasování pro 12 proti 1 zdržel se 1 d) žádost o odprodej pozemku p.č. 428/29 o výměře 125m 2 k.ú. Vnorovy manželům Františku a Daně Kuryviálovým, Vnorovy 305 Usnesení č. 14/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje odprodej pozemku p.č. 428/29 o výměře 125m 2 k.ú. Vnorovy manželům Františku a Daně Kuryviálovým, Vnorovy 305 za e) žádost o odprodej pozemku p.č. 428/28 o výměře 121m 2 k.ú. Vnorovy manželům Karlu a Pavlíně Břečkovým, Vnorovy 250 Usnesení č. 15/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje odprodej pozemku p.č. 428/28 o výměře 121m 2 k.ú. Vnorovy manželům Karlu a Pavlíně Břečkovým, Vnorovy 250 za f) žádost o odprodej pozemku p.č. 428/27 o výměře 96m 2 k.ú. Vnorovy panu Miroslavu Ivanovi, Veselí nad Moravou, Hutník 1430 Usnesení č. 16/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje odprodej pozemku p.č. 428/27 o výměře 96m 2 k.ú. Vnorovy panu Miroslavu Ivanovi, Veselí nad Moravou, Hutník 1430 za g) žádost o odprodej pozemku p.č. 428/25 o výměře 75m 2 k.ú. Vnorovy paní Petře Gazárkové, Vnorovy, Májová 508 Usnesení č. 17/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje odprodej pozemku p.č. 428/25 o výměře 75m 2 k.ú. Vnorovy paní Petře Gazárkové, Vnorovy, Májová 508 za - 6 -

7 h) žádost o odprodej pozemku p.č. 428/24 o výměře 59m 2 k.ú. Vnorovy panu Petru Tomečkovi, Vnorovy, Pátková 220 Usnesení č. 18/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje odprodej pozemku p.č. 428/24 o výměře 59m 2 k.ú. Vnorovy panu Petru Tomečkovi, Vnorovy, Pátková 220 za ch) žádost o odprodej pozemku p.č. 428/23 o výměře 58m 2 k.ú. Vnorovy manželům Miroslavu a Jolaně Markovým, Veselí nad Moravou, Vláky 1154 Usnesení č. 19/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje odprodej pozemku p.č. 428/23 o výměře 58m 2 k.ú. Vnorovy manželům Miroslavu a Jolaně Markovým, Veselí nad Moravou, Vláky 1154 za i) žádost o odprodej pozemku p.č. 428/22 o výměře 56m 2 k.ú. Vnorovy paní Ing. Ludmile Sovkové, Vnorovy, Hlavní 246 Usnesení č. 20/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje odprodej pozemku p.č. 428/22 o výměře 56m 2 k.ú. Vnorovy paní Ing. Ludmile Sovkové, Vnorovy, Hlavní 246 za j) žádost o odprodej pozemku p.č. 428/21 o výměře 75m 2 k.ú. Vnorovy paní Františce Mánkové, Vnorovy, Hlavní 284 Usnesení č. 21/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje odprodej pozemku p.č. 428/21 o výměře 75m 2 k.ú. Vnorovy paní Františce Mánkové, Vnorovy, Hlavní 284 za k) žádost o odprodej pozemku p.č. 428/18 o výměře 45m 2 k.ú. Vnorovy paní Marii Mirovské, Vnorovy, Hlavní 338 Usnesení č. 22/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje odprodej pozemku p.č. 428/18 o výměře 45m 2 k.ú. Vnorovy paní Marii Mirovské, Vnorovy, Hlavní 338 za - 7 -

8 9.2 Projednání záměru Rada obce Vnorovy doporučila zastupitelstvu projednání záměru prodeje části pozemku p.č k.ú. Vnorovy ( jedná se o proluku s chodníkem na Dolině mezi RD č.p. 577 a č.p.576 ). Bylo několik návrhů: - posunout chodník na jednu stranu - oddělit chodník - zanechat původní stav Ing. Jan Břečka nejvhodnější by bylo parkoviště z důvodu nedostatku parkovacích míst na Dolině RNDr.Bc. Pavel Urbančík nechat stávající stav Martin Motyčka navrhuje zachovat chodník a část pozemku vedle RD č.p. 577 nechat zaměřit a prodat Starosta nechal hlasovat o záměru prodat část pozemku p.č k.ú. Vnorovy Usnesení č. 23/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č k.ú. Vnorovy (výměra bude upřesněna po vypracování geometrického plánu na na rozdělení parcely). Hlasování pro 11 proti 1 zdržel se Bezúplatný převod z majetku České republiky: Jedná se o pozemky p.č. 1240/1 o výměře 2224m 2 a p.č. 1241/1 o výměře 351m 2 k.ú. Vnorovy. Usnesení č. 24/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1240/1 o výměře 2224m 2 a p.č. 1241/1 o výměře 351m 2 k.ú. Vnorovy z majetku České republiky do majetku Obce Vnorovy. 9.4 Souhlasné prohlášení na převod pozemku pro ŘSD Brno Starosta uvedl, že se jedná o pozemek p.č o výměře 15858m 2 k.ú. Vnorovy, jedná se o pozemek, na kterém se nachází stavba komunikace I. třídy. Usnesení č. 25/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje souhlasné prohlášení na převod pozemku p.č. p.č o výměře 15858m 2 k.ú. Vnorovy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno

9 10. Projednání možnosti vstupu do MAS Strážnicko Starosta podal informaci o možnosti vstupu do sdružení Strážnicko Místní Akční Skupina. Jedná se o občanské sdružení založené v r. 2005, zahrnující obce Strážnicka + podnikatele a občanská sdružení. Usnesení č. 26/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje vstup Obce Vnorovy do sdružení Strážnicko Místní Akční Skupina a pověřilo starostu zastupováním při jednání MAS. Hlasování pro 10 proti 2 zdržel se Různé a) Zateplení budovy ZŠ Vnorovy Starosta uvedl, že je možnost získání dotace na projekt Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Vnorovy. V rámci tohoto projektu by mohlo dojít i k výměně oken. Ing. Břečka zda nové okna nebudou měnit ráz budovy PhDr. Tyllichová přednesla spotřebu plynu za předchozí roky Usnesení č. 27/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje vypracování projektové dokumentace na Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Vnorovy včetně výměny dřevěných oken na čelní stěně. Hlasování pro 12 proti 0 zdržel se 2 b) Projekt na dům s podporovanými byty Starosta uvedl, že byl vypracován projekt na dům s podporovanými byty s umístěním v zahradě staré mateřské školy. RNDr,Bc. Urbančík kam se přemístí soubor Spinek Ing. Břečka navrhuje pozemky za ul.padělky Starosta tyto pozemky nejsou ve vlastnictví obce. Zároveň uvedl, že obec obdržela rozhodnutí Ministerstva kultury, že rodný dům Marušky Kudeříkové bude i nadále zachován jako kulturní památka. Jednání odloženo na příští zastupitelstvo. c) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu Starosta uvedl, že Obec Vnorovy obdržela smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č /001/07 na pozemcích p.č. 551/1, 551/2, 591, 655, 1801, 1998, 2003 ve vlastnictví Obce Vnorovy, k.ú. Vnorovy, LV č. 1. jedná se o stavbu Vnorovy, Dolní, rekonstrukce a obnova NN. Usnesení č. 28/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č /001/07 na pozemcích p.č. 551/1, 551/2, 591, 655, 1801, 1998, 2003 ve vlastnictví Obce Vnorovy, k.ú. Vnorovy, LV č

10 12. Rozpočtové opatření č. 4/2007, změna rozpočtu sociálního fondu Informaci podal místostarosta: Výdajová část se zvyšuje v paragrafech: 3.000,- Kč gymnázium ( příspěvek na publikaci u příležitosti výročí ) ,- Kč zachování a obnova kulturních památek 4.000,- Kč ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků ,- Kč bytové hospodářství ,- Kč nebytové hospodářství ,- Kč péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,- Kč požární ochrana Výdajová část se snižuje v paragrafech: ,- Kč silnice Usnesení č. 29/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2007, viz. příloha č. 1. Usnesení č. 30/Z 06/07 Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje změnu rozpočtu sociálního fondu, viz. příloha č. 2. Po projednání všech bodů programu starosta ukončil zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy ve hodin. Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaromír Celner. Ing. Jiří Třináctý. Zapsala: Ing. Zdeňka Motyčková Ve Vnorovech dne Ing. Antonín Gazárek starosta obce

11 - 11 -

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.06.2010 se konalo 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 Usnesení č. 01/Z06/15 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 Usnesení č. 01/Z06/15 bylo schváleno. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 7.12.2015 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 7.12.2015 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 29.11.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 29.11.2007 se konalo 8. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 31.3.2008 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 31.3.2008 se konalo 10. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ dne 28.6.2010 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM Z Á P I S z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem (dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 21. 7. 2011 v 18 00 hodin Počet přítomných členů : 10(dle

Více

Zápis z 25. jednání Zastupitelstva obce Kovářov 27.11.2009

Zápis z 25. jednání Zastupitelstva obce Kovářov 27.11.2009 OBEC Kovářov Zápis z 25. jednání Zastupitelstva obce Kovářov 27.11.2009 Místo jednání: zasedací místnost OÚ Kovářov Začátek: 18.00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Pavel Hroch Přítomni: Omluveni: Pavel

Více

Program zasedání : Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, vyzval zastupitele zda mají k programu výhrady nebo chtějí něco doplnit.

Program zasedání : Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, vyzval zastupitele zda mají k programu výhrady nebo chtějí něco doplnit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

ZÁPIS. o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 5.10.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta zahájil

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.d.skanderová, p.b.wolf, p.k.schwarz, p.m.pisingerová, p.m.novotná

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 7 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, která se konala dne 26.04.2007 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Vladimír

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 16.5.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 16.5.2013 se konalo 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 08. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Technický bod Zahájení 17 00 hod. Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.12. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Šaroun M.,

Více

Bod č.1 Technický bod 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu.

Bod č.1 Technický bod 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu. Zápis o průběhu třicátého druhého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 05.05.2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Pavlů Karel Hochmann Miroslav

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.3.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.3.2011 se konalo 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zápis č.6/2015 ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zasedání začalo v 19:20 hodin a bylo ukončeno v 20:10 hodin. Přítomni obecní zastupitelé

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.6.2007 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 08. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová,

Více

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 4. 2016 v Těšeticích Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod ZÁPIS o průběhu 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 06. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 14. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 07. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 5.

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Z á p i s č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2008

Z á p i s č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2008 Z á p i s č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 17.12.2018 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 17.12.2018 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Přítomní členové zastupitelstva města: Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr.

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 2/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 24.02. 2016 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Zdeněk Kopka, JUDr. Dušan Strýček,

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 Přítomni: p. Kučera, p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,

Více

Město Pohořelice. Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014

Město Pohořelice. Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014 Město Pohořelice Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014 Účast zastupitelů: 18 při zahájení, 18 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 8 / 2 0 1 0 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA Červen 2011 Číslo: 5/2011 ZDARMA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V sobotu 28. května jsme slavnostně přivítali dva nové občánky obce Dolní Morava, a to Adama Hetflajše narozeného 22. 6. 2010

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 Přítomni: Šulcková, Koudela,

Více

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 2. března 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 2. března 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 2. března 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Třemešná konaného dne

Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Třemešná konaného dne Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Třemešná konaného dne 20. 9. 2018 Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, J. Kománek, V. Mertová, T. Salvet, R. Turek,, Z. Pecháček, P. Baron, Omluveni: K. Ondrašík

Více

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 3.9.2007 Přítomno: 14 členů zastupitelstva, omluvena p. Tučková

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 7. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 28.08. 2015 od

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Přítomni: Vlastimil Jureček, Ing. Zdeněk Knápek, Josef Matějka,

Více

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha Zápis č.32 z 32. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.11.2005, konaného od 14.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, MUDr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Petera Jiří ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 5. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 19.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 5. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 19.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 5. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 19.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

ZÁPIS č. 18/11 z 18. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.11.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 18/11 z 18. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.11.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 18/11 z 18. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.11.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. Přítomno: osm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 18. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 27.4.2012 od 19.00 hodin do 20.15 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více