PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2015-2016"

Transkript

1 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ

2 1. Úvod Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu města. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti. Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví tento plán potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby. Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti. 2.Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu. Obecně závaznými právními předpisy se především rozumí a) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). b) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů ( dále jen vyhláška ). c) Nařízení města č. 5 /2015 o rozsahu, způsobu a lhůtách ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Třebíči a o vymezení místních komunikací a chodníků v majetku města Třebíče ve městě Třebíči, na nichž se nezajišťuje zimní údržba. Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce, jsou rozděleny do tříd ( 6 zákona a 3 vyhlášky). Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástí místních komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště a obratiště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce ( 12 odst. 4 zákona). Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami ( 41 odst. 1 vyhlášky). 2

3 Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům ( 26 odst. 1 zákona). Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( 26 odst. 6 zákona ). Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( 26 odst. 2 zákona ). Závada ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( 26 odst. 7 zákona ). Vlastníkem místních komunikací je obec na jejímž území se místní komunikace nacházejí ( 9 odst. 1zákona ), tedy zde město Třebíč. Správcem místních komunikací je fyzická nebo právnická osoba, kterou obec pověřila výkonem svých vlastních práv. Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout. Zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic Údržbu chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic v majetku Města Třebíče zabezpečuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Hrotovická 1184, Třebíč-Horka-Domky, sídlo Pražská 1321/38a, Praha 10. Této firmě vypomáhají firmy Jiří Vejdovský, Polanka 199/24, Třebíč, Aport CZ s.r.o., Kosmákova 1316/12, Třebíč, Krajská správa a údržba silníc kraje Vysočina, příspěvková organizace, Tesma Jaroměřice s.r.o., Nádražní 160, Jaroměřice nad Rokytnou a Luděk Bednář pneuservis, Zámecká 46, Třebíč. K údržbě chodníků, kde to dovolí průjezdná šířka, jsou používány malé nákladní automobily (sypače s pluhem). Kde není možné k údržbě chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic použít mechanizaci (úzké chodníky a schody), je tato prováděna pracovníky, kteří zajišťují jejich čištění a posyp ručně. Na údržbu chodníků, schodů a ostatních komunikací pro chodce se používá pouze inertní materiál. Ve výjimečných případech ( např. kalamitní situace) lze použít po dohodě s příslušnými pracovníky odboru dopravy a komunálních služeb chemických prostředků. 3

4 Neudržované úseky chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam ( 27 odst.. 5 zákona ), nebo pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby. Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku ( 41 odst. 4 vyhlášky). V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací. 3. Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních komunikací v zimním období. a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací - zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby - uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby - kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby dle tohoto plánu b) Základní povinnosti správce místních komunikací - zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou - v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací - řídit a kontrolovat zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci - úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovanými orgány - kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací - přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý - při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace ( např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp. ), - při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem - při přecházení komunikací použít označený přechod pro chodce na němž jsou zmírňovány závady ve schůdnosti - při chůzi po chodníku použít vhodnou obuv s protiskluzovou podrážkou 4. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti. 4

5 a) Odklízení sněhu mechanickými prostředky na místních komunikacích. Odklízení sněhu se provádí především mechanicky odhrnováním, které je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 3 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. Sníh je za obvyklé zimní situace podle možností nutno odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu vozovky. Rozbředlý sníh je třeba z vozovky odstranit. Při tání sněhu musí být zabezpečen odtok vody. Boční sněhové valy je třeba dle možností rozšiřovat, aby byl zachován průjezdní prostor a nebyl případně omezen výhled. U dvou pruhových obousměrných silnic se sníh odklízí ze středu jízdní dráhy k pravému okraji vozovky. Při mimořádném spadu sněhu se v průjezdních úsecích a na místních komunikacích sníh shrnuje pouze k okrajům chodníků a dle možnosti odváží na objednání odboru dopravy a komunálních služeb městského úřadu Třebíč. Odklízení sněhu jízdou v protisměru je přípustné pouze ve výjimečných případech a za stanovených bezpečnostních opatření. Na ostatních částech průjezdních úseků silnic zmírňuje závady ve sjízdnosti jejich správce, to je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, závady ve schůdnosti jsou zmírněny zmírněním závad ve sjízdnosti. Povinnosti vlastníka chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic pokud jde o zmírňování závad ve schůdnosti jsou stanoveny v,,nařízení města č. 5/2015 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Třebíči a o vymezení místních komunikací a chodníků v majetku města Třebíče ve městě Třebíči, na nichž se nezajišťuje zimní údržba. b) Zdrsňování náledí, nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními, nebo chemickými materiály. Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření.toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace. Posyp komunikací chemickými posypovými materiály se bude provádět pouze na těchto komunikacích: - Kateřiny z Valdštejna, Komenského nám. parkoviště, Karlovo náměstí parkoviště, Viktorinova a všechny další ulice využívané místní hromadnou dopravou Chemické materiály v ostatních ulicích mohou firmy použít pouze po dohodě s pracovníky odboru dopravy a komunálních služeb městského úřadu Třebíč a to pouze v případě kalamitní situace, tj. kdy je použití inertních materiálů neúčelné (např. v případě namrzajícího deště). Posyp chemickými materiály musí být ukončen minimálně 25 m před úrovňovým železničním přejezdem. c) Odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. O odstraňování sněhu a náledí na chodnících a ostatních místních komunikacích za účelem zajištění jejich schůdnosti, rozhoduje obec. Schůdnost těchto komunikací se 5

6 zajišťuje odmetáním nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími inertními materiály. Odstranění sněhu nebo náledí se z chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic provádí nejméně v šíři 1,5 m pokud není chodník užší. Na Karlově náměstí se odstranění sněhu z místních komunikací IV. třídy provádí v šířce nejméně 2 m. U přechodů pro chodce v šíři min. 2 m. U schodů v šíři min. 1,5 m pokud nejsou schody užší. U zastávek místní autobusové dopravy a v prostoru zastávky se odstraňuje v celé její délce, nejméně 12 m, šířce nejméně 3 m a pokud je plocha nástupiště (chodník) užší než 3 m v celé jeho šířce. d) Ruční úklid sněhu a ruční posyp. Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takový druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, která jsou osvětlená, zejména na přechodech pro chodce, na úzkých chodnících, na schodech apod. 5. Časové lhůty pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací. a) Při odstraňování sněhu V době pracovní ihned po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 cm. V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků nejpozději do 60 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 cm. b) Při posypu inertními materiály ( chemickými materiály ) pro zmírnění závad kluzkosti. V době pracovní ihned po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti. V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků nejpozději 60 minut od zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti. 6. Správce komunikací - organizační zajištění zimní údržby a služeb Organizace provádění zimní údržby bude provedena správcem místních komunikací, firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Hrotovická 1184, Třebíč-Horka-Domky, sídlo Pražská 1321/38a, Praha 10, která dle Smlouvy o čištění a zimní údržbě místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče, č. smlouvy objednatele 08/14/2150/12, č. smlouvy zhotovitele 3/2012 vystupuje za objednatele jako správce místních komunikací (k této činnosti je zhotovitel v plném rozsahu objednatelem zmocněn). Pracovníci této firmy odpovídají za včasné a kvalitní provádění všech zásahů zajišťujících sjízdnost místních komunikací a schůdnost chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic dle plánu zimní údržby. Za objednatele (Město Třebíč) jsou v záležitostech zimní údržby oprávněni 6

7 jednat s výše uvedenou firmou, vedoucí oddělení komunálních služeb, vedoucí směny městské policie a dispečer TRADO-MAD, s.r.o. Zahájení zimní hotovostní služby určí vedoucí oddělení komunálních služeb městského úřadu Třebíč. Firma provádějící zimní údržbu povede deník zimní údržby, ve kterém bude zapisovat denní vývoj počasí, dobu výjezdu techniky a veškerý průběh prováděných prací včetně časových údajů. Odpovědný pracovník: Mgr. Marcel Benda Tel: Dispečeři zimní údržby: Jiří Zima Tel Naděžda Doležalová Tel Zajištění zimní údržby mechanickými prostředky velký nákladní automobil 4 x 4 sypač s pluhem malý nákladní automobil 4 x 4 sypač s pluhem traktor 4 x 4 s pluhem čelní nakladač nákladní automobil na odvoz sněhu malý nákladní automobil (doplnění beden s posypem) pracovníci bez mechanizace - 2 ks - 5 ks - 4 ks - 4 ks - 1 ks - 1 ks - 36 osob 8. Stanovení pořadí důležitosti pro zimní údržbu místních komunikací místní komunikace se rozdělují pro účely zimní údržby podle stupně důležitosti. Při jejich rozdělení se přihlíží zejména: -k intenzitě dopravy, dopravnímu významu komunikace a počtu mechanických prostředků -vedení tras veřejné hromadné dopravy -stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace -územním a povětrnostním podmínkám -finančním možnostem města Třebíče STANOVENÍ POŘADÍ DŮLEŽITOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ ( 42 odst. 2 vyhlášky): a) I.Pořadí: Rychlostní a sběrné komunikace /s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou/, příjezdové komunikace ke zdravotnickým zařízením, a další významné místní komunikace, podle místních podmínek /v plánu města zakreslené červeně/ b) II.Pořadí: Sběrné místní komunikace nezařazené do I.pořadí a důležité obslužné komunikace, které mají význam pro zásobování, dopravu z průmyslových závodů apod., /v plánu města zakreslené modře/ c) III.Pořadí: 7

8 Ostatní obslužné místní komunikace, které mají význam převážně jen pro dopravu soukromými dopravními prostředky /v plánu města zakreslené zeleně/ d) Neudržované komunikace: Chodníky, místní komunikace a průjezdní úseky silnic na niž není potřeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti nebo pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby budou v zimním období označeny tak, že se komunikace v zimě neudržuje, /v plánu města zakreslené fialovou barvou/. Pokud to dovolí finanční a technické možnosti města, bude se zde provádět zimní údržba až po provedení údržby na ostatních místních komunikacích I.,II.,III., pořadí důležitosti. Úseky komunikací které se nebudou v zimním období udržovat, jsou uvedeny v Příloze č. 3 tohoto plánu zimní údržby. 9. Lhůty pro odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a zastávek místní autobusové dopravy: Město Třebíč zajišťuje schůdnost chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a zastávek místní autobusové dopravy v následujících lhůtách. 1) Lhůta pro odstranění závad ve schůdnosti na chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic označených v plánu města a v plánech místních částí modrou barvou je stanovena do 12 hod, a to s výjimkou zastávek místní autobusové dopravy. 2) Lhůta pro odstranění závad ve schůdnosti na ostatních chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic označených v plánu města a v plánech místních částí hnědou barvou je stanovena do 14 dnů, a to s výjimkou zastávek místní autobusové dopravy. 3) Lhůta pro odstranění závad ve schůdnosti na zastávkách místní autobusové dopravy je stanovena do 4 hod. Jde o závadu ve schůdnosti, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem. Ve všech případech začíná lhůta běžet až po ukončení sněžení nebo namrzajícího deště nebo po znečištění. Plán města Třebíče s vyznačením a barevným rozlišením chodníků dle jednotlivých lhůt pro jejich údržbu je Přílohou č. 2 tohoto plánu zimní údržby místních komunikací. Plány místních částí Slavice, Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Sokolí a Račerovice s vyznačením a barevným rozlišením chodníků dle jednotlivých lhůt pro jejich údržbu je Přílohou č. 5 k tomuto plánu zimní údržby. Plán města s vyznačením umístění zastávek místní autobusové dopravy je Přílohou č. 4. tohoto plánu zimní údržby místních komunikací. Plány místních částí s vyznačením zastávek místní autobusové dopravy jsou Přílohou č. 5 tohoto plánu zimní údržby místních komunikací. 8

9 10.Lhůty pro odstranění závad ve sjízdnosti místních komunikací Město Třebíč zajišťuje sjízdnost místních komunikací v těchto lhůtách: a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin b) II. pořadí důležitosti.. do 12 hodin c) III. pořadí důležitosti.. do 24 hodin Jde o závadu ve sjízdnosti místních komunikací, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem. Ve všech případech začíná lhůta běžet až po ukončení sněžení nebo namrzajícího deště nebo po znečištění. 11. Rozdělení místních komunikací zajištění sjízdnosti Pojízdné komunikace jsou vyznačeny a barevně rozlišeny v plánu města Třebíče podle jednotlivých pořadí důležitosti - Příloha č.1 k tomuto plánu zimní údržby a v plánech místních částí Slavice, Budíkovice, Řípov, Pocoucov, Ptáčov, Sokolí a Račerovice - Příloha č. 5 k tomuto plánu zimní údržby. I. pořadí důležitosti - barva červená II. pořadí důležitosti - barva modrá III. pořadí důležitosti - barva zelená IV. neudržované komunikace - barva fialová V. komunikace v údržbě KSÚS - barva žlutá 12. Seznam kontejnerů s posypovým materiálem rozmístěných v katastru města Třebíč - Karlovo nám. schody na horní straně 2 ks Karlovo nám. radnice 3 - Karlovo náměstí veřejné WC 4 - Stará pošta 5 - Hasskova 6 - Martinské nám. 3 ks Přerovského-nahoře pod křižovatkou 10 - Soukopova-Kotlářská nad schody 11 - Komenského nám. parkoviště nahoře 2 ks Komenského nám. schody mezi obchodními domy u stánku s novinami 14 - Smrtelná pod schody u kulturního domu 15 - Smrtelná-nad schody u kulturního domu 2 ks Dvořeckého - nad křižovatku s ulicí Sokolskou 18 -Heliadova u azylového domu 19 -Sokolská-schody u kina 20 -Tyršovy sady-schody u MŠ 21 -Kofránkova-schody nad pojišťovnou 22 -Kofránkova-schody pod MŠ 23 -Kofránkova-schody u ZŠ Masarykova 24 -Gorazdovo nám. - nad schody /průchod Tyrš. Sady/ 25 9

10 -Sv. Čecha-nad železničním přejezdem 26 -Jiráskova-prudký sjezd na ul.zborovskou (nahoře i dole) 2 ks Hladíkova 1038/26, sjezd u garáží 29 -Švabinského u hvězdárny 30 -Václavské náměstí zastávka MHD a chodník kolem parčíku 31 -Zahradníčkova na křižovatce s Nikodémovou 32 -Znojemská u hotelu ALFA 33 -Kubišova MŠ+zdravotní středisko 34 -rohový dům na křižovatce Kosmákova Březinova 35 -Hrotovická zastávky MAD u PSJ 36 -Riegrova křižovatka ul. Znojemská-Sušilova 38 -Nádražní-nad schody do ul. Chlumeckého 39 -Oldřichova-křižovatka s ul. Eliščina 40 -Chlumeckého-Živnostenský úřad 41 -Purkyňovo nám.-schody nad parkem u nemocnice 42 -Sadová na křižovatce s Bráfovou 43 -Střelkova na křižovatce s Bráfovou 44 -Kostnická nad schody a pod schody k zimnímu stadionu 2 ks Zimní stadion (parkoviště před hlavním vchodem) 47 -Jungmanova-nahoře 48 -Litoltova 3 ks Hadlíz nahoře v zadu sjezd ke garážím 52 -Na Potoce křižovatka s Dr. Ant. Hobzy (sjezd a schody) 53 -Kanciborek-nad křižovatkou s ul. Sucheniova 54 -Kanciborek U Kříže-schody 56 -Bartuškova u větrníku 57 -Spojenců sjezd k domu č (u zastávky MAD) 58 -Dělnické náměstí spojovací chodník s Bartuškovou (u plakát.sloupu) 59 -Lidická 841 (chodník vedoucí k domu číslo ) (je tam kovový) 60 -Spojenců - sjezd ke garážím (u telefonní budky) 61 -Spojenců 915 chodník pod strání 62 -Horova-na konci ulice 63 -Revoluční-Spojenců spoj mezi ulicemi nahoře i dole 2 ks Spojenců-Koželužská nad schody 66 -Řípovská 2 ks Koželužská-schody směr hájenky 69 -Koželužská křižovatka s ul. Hájenky 70 -Hájenky k chodníku a schodům do ul. Koželužská 71 -Borovina, Vrchlického činžáky schody do Koželužské 72 -Okružní-schody u nákup. střediska 73 -Doležalova-nad schody do ul. Nad Lesem 74 -Sucheniova-Rypáčkova-Nad Lesem, křižovatka ulic 75 -Nad Lesem-pod schody z ulice Doležalova 76-9.května-Zadní (pod hospodou Na Barborce) 77 -Barborka 3 ks Hanělova-nad schody z ul.týnská 81 -Týnská-Luční křižovatka u hřiště přidat pro zimní období Pod Nivou (pod schody z Týnské) 83 10

11 -Pomezní Horní (pod schody z Týnské) 84 -Na Výsluní a Pomezní - křižovatka 85 -Zadní slepý sjezd na ul 9. května 86 -Horní nad schody 87 -Přední synagoga Židy 88 -Zadní synagoga Židy 89 -Havlíčkovo nábřeží - lávka přes řeku 90 -Lávka přes řeku u průchodu na náměstí 91 - U Obůrky křižovatka s ul. 9.května května vchod do zámku května přechod u školy 94 - Zámek 1 u WC 95 - Zámek psí útulek 96 -Panelový chodník u Židovského hřbitova 97 -Schody od Vodovodního rybníka na Fr. Hrubína (pod i nad) 2 ks Táborská 5/10 chodník od kapličky do ulice Týnská 100 -DPS Koutkova 101 -Marie Majerové zastávka MAD pod Billou 102 -Jar. Haška - na chodníku ke každé odbočce k panelákům 3 ks Jaroslava Haška u domu č Františka Hrubína u Mateřského centra 107 -Na Svahu 2 ks M. Majerové parkoviště u polikliniky 110 -Mládežnická-pod odbočkou ke kulturnímu zařízení Hájek 111 -Energetiků u betonové zdi 112 -Mikuláškova nad schody u Jašiky 113 -Polní sjezdy do ul. U Studánky 114 -Bartošova - nad schody z ul. Náhorní za Atomem 115 -Mezníkova pod křižovatkou s Jelínkovou 116 -Viktorínova 3 ks Nad Babou 2 ks Obránců míru (slepá odbočka k panelákům) 122 -Obránců Míru-Zvěřinová-schody 123 -Obránců Míru-na výjezdu z ulice 2 ks Modřínová-odbočka k panel. domu č Modřinova k ZŠ-nad schody 127 -Modřínová 587/ Novodvorská 1037/ Školní Velkomeziříčská slepá část ulice 131 -Benešova MHD 3 ks Benešova prostranství před ZŠ 135 -Moskevská na křižovatce s ul. Benešovou 136 -Míčova-Heyrovského u novinového stánku 137 -Heyrovského-křižovatka s ul. Mírová 138 -Heyrovského schody a chodník do Týnského údolí ks Manž. Curieových u domova důchodců 141 -Mírová, cesta a parkoviště k MŠ Dukovanská (ze zadu) 142 -Manž. Curieových zdrav. Středisko, podnikatelský dům 143 -Křížová 3 ks

12 -Zvěřinova-křižovatka s ul. Tkalcovská 147 -Zvěřinova u schodů na Obránců míru 148 -Tkalcovská v kopci k paneláku 149 -Branka - křižovatka s Tkalcovskou 150 -Novodvorská-Brněnská-nad schody a pod schody u č. 045/20 2 ks Samešova-Novodvorská nad schody 153 -Průchod z Masarykova nám, na ul. Sirotčí (kolem Gymnasia) 2 ks Nový hřbitov hlavní brána 156 -Slavice - náves 3 ks Račerovice - zastávka MAD, kulturní dům 160 -Račerovice kulturní dům 161 -Sokolí - zastávka MAD 162 -Budíkovice - zastávka MAD 163 -Pocoucov zstávka MAD 164 -Ptáčov zastávka MAD 165 -Otmarova 59, pod služebnou městské police 1 ks 166 -Křižovatka Rypáčkova-Doleželova 167 -Na Svahu, výjezd z ulice 168 -Štefánkova Velkomezeříčská 312 (široký chodník) 170 -Štefánikova mezi schody u domu a vjezdem do garáží 171 Plán města s vyznačením rozmístění kontejnerů s posypovým materiálem je Přílohou č. 6 k tomuto plánu zimní údržby. 13. Použité posypové materiály Inertní posypové materiály: - písek -drť 2-4 mm -drť 4-8 mm Chemické posypové materiály: -posypová sůl sortiment granulace "0-6" Dávkování soli: -při malé intenzitě sněžení-10g /m² -při větší intenzitě sněžení a v případě namrzajícího deště-20g/m² Předzásobení inertními materiály ke bude činit asi 300 t a chemickými posypovými materiály asi 200 tun. Předzásobení stačí cca na dva měsíce. Na trasách s větším spádem vozovky a u některých frekventovaných schodišť je rozmístěno 171 kontejnerů s posypovým materiálem pro ruční posyp. Rozmístění kontejnerů před začátkem zimního období a odvoz kontejnerů po skončení zimního období zajistí firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Hrotovická 1184, Třebíč-Horka-Domky, sídlo Pražská 1321/38a, Praha Zrušovací ustanovení Ruší se Plán zimní údržby místních komunikací města Třebíče pro zimní období , přijatý na 27. schůzi Rady města, pod č. 13/27/RM/2014, konané dne

13 15. Schvalovací doložka. O přijetí tohoto plánu zimní údržby rozhodla Rada města Třebíče dne na 23. schůzi pod č. 26/23/RM/2015. Oznámení (usnesení) o přijetí plánu zimní údržby bude vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce městského úřadu Třebíč. Plán zimní údržby je k nahlédnutí na odboru dopravy a komunálních služeb městského úřadu Třebíč. 16. Účinnost Tento Plán zimní údržby místních komunikací města Třebíče nabývá účinnosti dnem přijetí Radou města Třebíče. Přílohy k tomuto plánu zimní údržby : Příloha č. 1 Plán města s barevným rozlišením pojízdných místních komunikací rozdělených dle pořadí důležitosti. Příloha č. 2 Plán města s barevným rozlišením chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků sinic, dle stanovených lhůt pro odstraňování závad ve schůdnosti na chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic. Příloha č. 3 Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje jejích sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Příloha č. 4 Plán města s vyznačením rozmístění zastávek MAD. Příloha č. 5 Plány místních částí Slavice, Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Sokolí a Račerovice 1) Barevné rozlišení pojízdných místních komunikací dle stanoveného pořadí důležitosti. 2) Barevné vyznačení chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic dle stanovených lhůt pro odstraňování závad ve schůdnosti. 3) Vyznačení zastávek místní autobusové dopravy na kterých se provádí odstraňování závad ve schůdnosti. Příloha č. 6 Plán města s vyznačením rozmístění kontejnerů s posypovým materiálem. Město Třebíč Město Třebíč Ing. Pavel Janata v. r. Vladimír Malý v. r. starosta místostarosta 13

14 Příloha č. 3 k Plánu zimní údržby místních komunikací města Třebíče v zimním období Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje jejích sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje jejích sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 1) - schody a chodník v ul. Obránců míru na ul. Zdislavinu 2) - schody z ul. Pražská do ul. Dvorského ( U Kříže) 3) - chodník přilehlý k protihlukové zdi ul. Sucheniova 4) - schody z ul. Na Potoce do ulice Dr. A. Hobzy 5) - schody z ul. Dr. A. Hobzy do ul. Kanciborek 6) - schody z ul. Dr. A. Hobzy ( Na Potoce) do ul. Sucheniova 7) - schody a lávka u železničního mostu přes Libušino údolí 8) - schody Libušino údolí 9) - schody z ul. Strmá ( kolem úřadu práce) 10) - schody z ul. Novodvorská do ul. Brněnská ( u samoobsluhy) 11) - schody z ul. Novodvorská do ul. Cihlářská 12) - schody a chodník z ul. Samešova do ul. Modřínová 2 x 13) - chodník z ul. Čeloudova ke garážím u čerpací stanice SHELL 14) - chodník z ul. Hartmannova ke garážím u čerpací stanice SHELL 15) - schody z ul. 9. května do ul. Dr. A. Dvořáka 16) - schody a chodník z ul. Sadová do Máchových sadů ( k ZS ) 17) pojízdná místní komunikace z Polanky do Poušova 18) vozovka z ulice Račerovická do Poušova 19) chodník kolem spojovacího krčku mezi terminálem hromadné dopravy v ulici Nádražní a parkovištěm u nemocnice - jižní strana Tyto neudržované místní komunikace, chodníky a schody budou v zimním období označeny tak, že se komunikace v zimě neudržuje. Ing. Pavel Janata, v. r. Vladimír Malý, v. r. starosta místostarosta 14

Město Opočno. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10.

Město Opočno. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10. 1. Úvod Město Opočno Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10. 2015 Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Větřní Na Žofíně 191, 382 11 Větřní 1 Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací vzniklých zimními povětrnostními

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost

Více

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm Organizační složka - Technické služby PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ 2012/2013

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm Organizační složka - Technické služby PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ 2012/2013 Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm Organizační složka - Technické služby PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ 2012/2013 1 Obsah: 1 2 Legislativa... 3 Základní pojmy... 3 2.1

Více

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb. Plán zimní údržby pro zimní období Čl. I

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb. Plán zimní údržby pro zimní období Čl. I Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb Plán zimní údržby pro zimní období 2015 2016 Čl I Úkolem zimní údržby místních komunikací dále jen MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Více

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod.

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice 1. Úvod. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními

Více

Nařízení města č. 3/2016

Nařízení města č. 3/2016 Město Třebíč Nařízení města č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Třebíči a o vymezení úseků místních komunikací

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

Obec Samotišky Vybíralova 8, 779 00, Samotišky. Plán zimní údržby komunikací a chodníků.

Obec Samotišky Vybíralova 8, 779 00, Samotišky. Plán zimní údržby komunikací a chodníků. Obec Samotišky Vybíralova 8, 779 00, Samotišky Plán zimní údržby komunikací a chodníků. Úvod Plán zimní údržby je schválený dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků

Více

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne 27.11.1997 o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Starosta obce Osvětimany vydává na základě ustanovení $ 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990

Více

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne 4.12. 1997 V souladu s 45 odst. 1 a na základě ustanovení 44 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 367/90 Sb o obcích, a ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

Plán zimní údržby. Města Rokytnice v Orlických horách

Plán zimní údržby. Města Rokytnice v Orlických horách Plán zimní údržby Města Rokytnice v Orlických horách Katastrální území Rokytnice v Orlických horách, Nebeská Rybná, Dolní Rokytnice, Prostřední Rokytnice, Horní Rokytnice a Panské Pole - 1 - I. Základní

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků vzniklých zimními povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních

Více

Příloha nařízení města Vlašimi č. 6/2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2015 / 2016

Příloha nařízení města Vlašimi č. 6/2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2015 / 2016 Příloha nařízení města Vlašimi č. 6/2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2015 / 2016 Úvod Zimní údržbu zajišťují pro město Vlašim na základě mandátní smlouvy Technické služby Vlašim, s.r.o., K Borovičkám 1732, Vlašim.

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

1 Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Obsah: I. Úvod II. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu III. Základní povinnosti vlastníka, dodavatele prací IV.

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č 28 DNE: 02112015 JEDNACÍ ČÍSLO: 4082015KS NÁZEV: Plán zimní údržby ANOTACE: Tento plán vymezuje pojmy užívané při zimní údržbě Stanoví časové intervaly

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

PLÁN A TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV

PLÁN A TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV Služby města Moravský Krumlov PLÁN A TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV Čemerka Jiří Vypracovala: Kačírková Regina PLÁN A TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV

Více

PLÁN. zimní údržby místních komunikací v Kopřivnici

PLÁN. zimní údržby místních komunikací v Kopřivnici SLUMEKO, s. r. o. Služby města Kopřivnice Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16340 Datum zápisu do obchodního rejstříku: 14. července 1997 PLÁN

Více

P L Á N. zimní údržby místních komunikací města Jablonce nad Nisou 2 0 0 5-2 0 0 6

P L Á N. zimní údržby místních komunikací města Jablonce nad Nisou 2 0 0 5-2 0 0 6 P L Á N zimní údržby místních komunikací města Jablonce nad Nisou 2 0 0 5-2 0 0 6 Plán zimní údržby místních komunikací byl schválen Radou Města dne 20.10.2005 1 OBSAH: 1. Úvod 2. Osoby odpovědné za zimní

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích, vzniklých zimními

Více

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2016-2017 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov, okres Praha-západ telefon: 257930001 www.obectrebotov.cz e-mail: obec@obectrebotov.cz Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Nařízení obce č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Rada obce Stachy schválila dne 23. prosince 2003 podle ustanovení 102 odst. 2. písm. d) zákona č. 38/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) a na základě ustanovení

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE OPERAČNÍHO PLÁNU ZIMNÍ ÚDRŽBY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE OPERAČNÍHO PLÁNU ZIMNÍ ÚDRŽBY ZÁKLADNÍ ÚDAJE OPERAČNÍHO PLÁNU ZIMNÍ ÚDRŽBY sezóna 2007 2008 Operační plán zimní údržby pro území města Český Krumlov sezóna 2007 2008 Vlastník místních komunikací město Český Krumlov (dále jen vlastník)

Více

Obec Deštné v Orlických horách Operační plán

Obec Deštné v Orlických horách Operační plán Obec Deštné v Orlických horách Operační plán zimní údržby komunikací v obci Deštné v Orlických horách pro zimní období roku 2014-2015 I. Úvod Tento operační plán je zpracován pro výkon zimní údržby silniční

Více

P L Á N ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

P L Á N ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1 Město pod adresou Městského Úřadu Václavské nám. 44, 27351 P L Á N ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009-2010 Projednáno a schváleno Radou Města Unhoště dne 19.10.2009 2 ZIMNÍ ÚDRŽBA Úkolem zimní údržby

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Městské části Praha - Běchovice pro zimní období od 1.11.2017 do 31.3. 2018 schváleno usnesením rady městské části číslo 5/090/17 dne 15.11.2017 OBSAH A Základní ustanovení

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povětrnostními

Více

Starosta. 1. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 20. 12. 2010. Bod pořadu jednání: 15. OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

Starosta. 1. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 20. 12. 2010. Bod pořadu jednání: 15. OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY Starosta 1. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 20. 12. 2010 Bod pořadu jednání: 15. OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY Věc: Operační plán zimní údržby Důvod předložení: Seznámení

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2016 2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2018 2019 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 2014/2015

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 2014/2015 ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 2014/2015 I. Úvod. Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby

Více

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, 417 81 MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních a účelových komunikacích, ve vlastnictví obce

Více

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY I. Základní pojmy 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon) v platném znění a vyhláška č.

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna.

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírnování závad ve sjízdnosti a schudnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povetrnostními vlivy

Více

ORGANIZACE ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ORGANIZATION OF WINTER ROAD MAINTENANCE

ORGANIZACE ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ORGANIZATION OF WINTER ROAD MAINTENANCE ORGANIZACE ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ORGANIZATION OF WINTER ROAD MAINTENANCE Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: Příspěvek je zaměřen na zimní údržbu pozemních komunikací. Uvádí základní právní předpisy

Více

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 1 Městys Kunvald Kunvald 40, 561 81 Kunvald Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016 2017 Obsah 1 Úvod 2 Vysvětlení pojmů 3 Základní povinnosti správce a uživatelů

Více

RAJONIZACE ZÚ MK Komunikace RAJÓN č. 1 MAN TGM, SPZ 3U9 3536

RAJONIZACE ZÚ MK Komunikace RAJÓN č. 1 MAN TGM, SPZ 3U9 3536 RAJONIZACE ZÚ MK Komunikace RAJÓN č. 1 MAN TGM, SPZ 3U9 3536 I.POŘADÍ Vozovky obsluţné MAD umoţňující svoz občanů na levém břehu Labe. (lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 4 hodin) Ul. Hankova,

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od do

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od do PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od 14.11.2017 do 15.03.2018 I. Zimní údržba Na základě 42 odstavce 2 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2012-2013

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2012-2013 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2012-2013 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice OBEC TĚŠETICE Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice Zastupitelstvo obce Těšetice na svém zasedání dne 22.11.2010 usnesením č. 19e/15/2010 usneslo

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků vzniklých povětrnostními

Více

Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období

Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období 2017-2018 Úvod Zimní údržba místních komunikací se provádí v rozsahu, který přihlíží ke společenským

Více

Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011. Plán zimní údržby komunikací. v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011

Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011. Plán zimní údržby komunikací. v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011 Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011 Plán zimní údržby komunikací v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011 1 Specifikace činností zimní údržby plán zimní údržby Úkolem zimní údržby místních komunikací

Více

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch. Úvod Plán

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. Technické služby Náchod s.r.o. Bílkova 196, 547 01 Náchod. místních komunikací v Náchodě na zimní období 2010 2011

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. Technické služby Náchod s.r.o. Bílkova 196, 547 01 Náchod. místních komunikací v Náchodě na zimní období 2010 2011 Technické služby Náchod s.r.o. Bílkova 196, 547 01 Náchod PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY místních komunikací v Náchodě na zimní období 2010 2011 V Náchodě dne 7.10.2010 O b s a h : 2 1. Úvod 2. Vysvětlení některých

Více

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC HPN projekt s.r.o. MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ katastrální území: Hrabří, Pořešice, Vápenice,V. Chlumec Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Říjen 2015 Operační plán zimní údržby

Více

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice MĚSTO ČESKÁ SKALICE tř. T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010 Rada města Česká Skalice vydává v souladu s ustanovením 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2013/2014 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy

Více

Čl. 1 Předmět nařízení

Čl. 1 Předmět nařízení MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2016, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení úseků místních komunikací, na

Více

Plán zimní údržby (dále jen PZÚ)

Plán zimní údržby (dále jen PZÚ) Rok 2018-2019 Plán zimní údržby (dále jen PZÚ) pro podchody a schodiště města Klášterce nad Ohří 1 OBSAH: Úvod Výklad základních pojmů (deník zimní údržby DZÚ) 1 Seznam podchodů a schodišť pro zimní údržbu

Více

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina Zimní období 2012 2013 Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ města ROKYTNICE NAD JIZEROU na období od 1.11.2015 do 31.3.2019 ZPRACOVAL : ing. Petr Matyáš DATUM : Srpen 2015 PLATNOST: 1.11.2015 31.3.2019 SCHVÁLENO:

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY města Kraslice 2014 / 2015 V Kraslicích dne 18. 9. 2014 Předkládá: Ředitel Technických služeb města Kraslic, p.o. Celkový počet stran: 6 Schváleno usnesením RM Kraslice č. 2673/10/2014-RM/95

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Optimalizace zimní a letní údržby místních komunikací ve Světlé nad Sázavou Bc. Veronika Musílková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Optimalizace zimní a letní údržby místních komunikací ve Světlé nad Sázavou Bc. Veronika Musílková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Optimalizace zimní a letní údržby místních komunikací ve Světlé nad Sázavou Bc. Veronika Musílková Diplomová práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem

Více

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Město Olešnice, IČ: 00280755 nám. Míru 20, 67974 Olešnice tel. 516463108, fax 516463296 e-mail: olesnice@olesnice.cz; www.olesnice.cz Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Obsah a členění:

Více

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 02/ 2015 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ města Police nad Metují Platnost od : 1. 11. 2015 Vypracoval: Michal Mucha

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ 2016-2017 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka,

Více

OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, Malá Úpa

OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, Malá Úpa OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa Plán zimní údržby pozemních komunikací a vybraných ploch v obci Malá Úpa zima 2017/2018 (dále jen Plán zimní údržby ) 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je

Více

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD 1 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním

Více

MĚSTSKÝ OPERAČNÍ PLÁN

MĚSTSKÝ OPERAČNÍ PLÁN MĚSTSKÝ OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací ve městě Přerově pro období 2017-2018 Městský operační plán zimní údržby komunikací pro období 2017 2018 byl schválen: za Magistrát města Přerova dne: za TSMPr

Více

OBEC JANOVICE NAD ÚHLAVOU VYHLÁŠKA č. 2/1998 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí

OBEC JANOVICE NAD ÚHLAVOU VYHLÁŠKA č. 2/1998 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí OBEC JANOVICE NAD ÚHLAVOU VYHLÁŠKA č. 2/1998 o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí Obecní zastupitelstvo obce Janovice nad Úhlavou na základě ustanovení 36, odst.1, písm.f) a v souladu s ustanovením

Více

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA SMIŘICE č. 1/2009 Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice Rada města Smiřice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Plán zimní údržby na rok 2015

Plán zimní údržby na rok 2015 Plán zimní údržby na rok 2015 Úvod MČ Praha 5 -Velká Chuchle odpovídá na základě zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací, v platném znění Vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb., o udržování čistoty na

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec TROUBELICE 783 83 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Rok vydání: 2016 Platnost: zimní období 2016/2017 Typ: platná Příloha k nařízení obce č.: 1/2000 místních

Více

Článek 2 Základní pojmy Obecně závaznými předpisy se rozumí - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, -

Článek 2 Základní pojmy Obecně závaznými předpisy se rozumí - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - Obec Velké Březno Nařízení obce Velké Březno č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících na území obce Velké Březno v zimním

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 1 TECHNICKÉ SLUŽBY BENEŠOV, s r.o., NA SPOŘILOVĚ 1371 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y M Í S T N Í C H K O M U N I K A C Í Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 2 ÚVOD Zimní údržba místních komunikací se provádí

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS PĚŠÍ

ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS PĚŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS PĚŠÍ TRASY VH 50 Pátek 11. 9. 2015 16:30 20:00 Příjezd účastníků, registrace a ubytování Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 41, Praha 6. Účastnící obdrží startovní balíček s

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE

NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /018, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic Rada města Kopřivnice se na své 79.

Více

Generel pouliční dopravy v Nymburce

Generel pouliční dopravy v Nymburce Generel pouliční dopravy v Nymburce 1 CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 www.cityplan.cz Konzultační, inženýrské, expertizní a projektové služby v energetice, životním prostředí, dopravě,

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003 o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo na svém zasedání dne 18. 6. 2003 vydat podle

Více

Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období pro obec Těchonín

Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období pro obec Těchonín Obec Těchonín Těchonín 80, 561 66 Těchonín Obsah: Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2019-2020 pro obec Těchonín 1 ÚVOD... 2 2 VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 2 3 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Více

Plán zimní údržby komunikací Praha 16 Radotín Vypracoval: Martin Zeman OMH

Plán zimní údržby komunikací Praha 16 Radotín Vypracoval: Martin Zeman OMH Plán zimní údržby komunikací Praha 16 Radotín 2018-2019 Vypracoval: Martin Zeman OMH Obsah: 1. Základní informace a stanovení pojmů 2. Příprava na ZÚK 3. Pohotovost 4. Provádění ZÚK 5. Pořadí údržby 6.

Více

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. 2 VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

PLAN ZIMNIUDRZBY OBCE PENCIN

PLAN ZIMNIUDRZBY OBCE PENCIN PLAN ZIMNIUDRZBY OBCE PENCIN Plan zimni udrzby mistnich komunikaci a vefejnych prostranstvi ve vlastnictvi Obce Pencin. 1. Uvod Ukolem zimni udrzby mistnich komunikaci je zmirnovani zavad ve sjizdnosti

Více

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 2 - E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Jedná se o členité území. Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je úprava povrchu vozovky.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 Technické služby Města Slavkova u Brna, Špitálská 733, Slavkov u Brna PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 I... 1 1. Úvod.... 1 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu.... 2 3.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ. 2018/2019 Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ. 2018/2019 Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2018/2019 Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace 1 1. ÚVOD Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace (dále jen TSmI),

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

SOUHRNNÉ ODJEZDY ZE ZASTÁVEK A. KRATOCHVÍLA, MODŘÍNOVÁ KARLOVO NÁMĚSTÍ

SOUHRNNÉ ODJEZDY ZE ZASTÁVEK A. KRATOCHVÍLA, MODŘÍNOVÁ KARLOVO NÁMĚSTÍ SOUHRNNÉ ODJEZDY ZE ZASTÁVEK A. KRATOCHVÍLA, MODŘÍNOVÁ KARLOVO NÁMĚSTÍ linky 4, 5, 11, 21 04 22 37 54 56 04 25 30 55 56 04 05 09 12 22 32 41 52 56 05 09 12 26 32 42 52 05 07 34 06 07 15 22 26 30 37 38

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Stupeň: DSP B.6 Bezbariérové užívání 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Masarykovo náměstí 128 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Jakožto vlastník a správce komunikace vydává tento P R O V O Z N Í Ř Á D upravující v souladu se zák.č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015.

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015. Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Technické údaje daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 3 3.1 Žáci... 3 3.2 Zaměstnanci... 4 3.3 Rodiče dětí... 4 3.4 Veřejnost...

Více

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 04/ 2017 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ města Police nad Metují Platnost od : 1. 12. 2017 Vypracoval: Ing. Pavel Kalibán

Více

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy Nařízení města Semily č. 3/2009, kterým se vymezují místní a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanoví

Více