Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A"

Transkript

1 Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A o ověření účetní závěrky sestavené k v organizaci Nadace VIA 8. června HLAV s.r.o., IČ , Spisová značka C vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR sídlo: Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, Praha 4 Tel.: , , Web:

2 ÚVODNÍ ÚDAJE Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření Organizace: Nadace VIA Adresa: Dejvická 306/9, Dejvice, Praha 6 IČ: Předmět činnosti: Účel nadace je veřejně prospěšný spočívající v podpoře obecného blaha. Posláním nadace je podporovat a posilovat aktivní účast veřejnosti na rozvoji. V těchto mezích nadace: podporuje partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, účast občanů na veřejném dění a takové přístupy k řešení místních problémů, jež jsou založeny na zapojení celé místní komunity posiluje schopnosti organizací neziskového sektoru přispívat ke zlepšování života komunit, v nichž tyto organizace působí slouží filantropickým potřebám firemních a individuálních dárců tak, aby se tito dárci stali zodpovědnými členy komunit, v nichž působí napomáhá dárcům rozhodovat o přímé alokaci darů tak,aby jejich využití nebylo v rozporu s posláním nadace Příjemce zprávy zakladatelé Předmět ověřování účetní závěrka sestavená k za účetní období Termín provedení auditu průběžný: finální: Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval 22HLAV s.r.o. Všebořická 82/2, Ústí nad Labem evidenční číslo KAČR 277 člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms odpovědný auditor: Ing. Miroslava Nebuželská, evidenční číslo KAČR HLAV s.r.o., IČ , Spisová značka C vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR sídlo: Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, Praha 4 Tel.: , , Web:

3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA určena zakladatelům organizace Nadace VIA Zpráva o ověření účetní závěrky Výrok auditora Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Nadace VIA (dále také Organizace ) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Nadace VIA k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Základ pro výrok Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Ostatními informacemi jsou v souladu s 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada Organizace. Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. Odpovědnost správní rady a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku Správní rada Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při sestavování účetní závěrky je správní rada Organizace povinna posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího 22HLAV s.r.o., IČ , Spisová značka C vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR sídlo: Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, Praha 4 Tel.: , , Web:

4 nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol správní radou. Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti správní rada Organizace uvedla v příloze účetní závěrky. Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní radou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat. Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. Naší povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 22HLAV s.r.o. člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms Všebořická 82/2, Ústí nad Labem Ing. Miroslava Nebuželská evidenční číslo KAČR 277 evidenční číslo KAČR 2092 V Praze, dne 8.června HLAV s.r.o., IČ , Spisová značka C vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR sídlo: Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, Praha 4 Tel.: , , Web:

5 Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy: 1. Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty za období Příloha k účetní závěrce za období HLAV s.r.o., IČ , Spisová značka C vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR sídlo: Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, Praha 4 Tel.: , , Web:

6

7

8

9

10

11

12

13

14 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 9:;<=>?ABCDEF;GHIJKLD,,()MN0O0/O/P/ NPQ6RST31U1QS0Q9V

15 "#$%&'()#*+,,()-.-./ RI*)J)EG?$%,(J*%*%IJ?)J%J]J,,()#&'()#

16 "#$%&'()#*+,,()-.-./ M0M/N/0OP0M0/M/N/0 Q<RESL ^U<SAB_JÙ?L TI?IaI<UABJUV<AL,b)#c "c,cd\423e1f1 $)c)##*)cgch,$ij$k$)'# lmnopqrstuov -*"#9*b,).-cwx).c%)c')#%,("#w9c)y%j+,(,iz f{ 24}~*9%cc#$h9$% GHE> Jƒ><AB L '$)c")+b%,b+ )i,b%'###b%cb%"%x)y%x$-%,$)#z )cb%cb%%(b%,$%(()#&',(")%,()%*%cz%(y,b%$')%,(,ybwx$-6(+(%z*#&'$)c%)y()#*b,%xˆ %c%,%)#b%c%x)+wb",)+),((w(w)c- >?SABHWAAJƒIL'))%,(,b%'###)b$)+)#b%,$)#)c BŒJƒ HWAAJƒIL))# v 442 M 43f[ "# ( š) $( *"*%#$,()*c)-- œu mvžnnÿ'

17 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 NOPOQRSTUSLSVWXKYDEDZ [\)*]^]$%^%]%_`aa(^b)c,(_c()` *%])%)#_*%$]^)dbe%"*%#)c- [\)*]^]$%^%]%_`a a%()`aa(^ a%()da(,]%_%^ e%^f($)%,(cbb#)f%,e%"*%#)%^cbb#)fg-h'9&'(^%)+a )&'(]$%^%]%_`%a(^c*^%%**- ia%()da(e%"*%#)+)fb#)fg-h'&'(^%\)*]%)$]j- ia%()da(e%"*%#)+cbb#)f-h'9$)fb#)fg-h', ]%_%^e%^f($)%,(]$b#)f%]^%\)*%e()#])- [\)*]^]$%^%]%_`a)a%()`aa(^)a%()da(,]%_%^ e%^f($)%,(cbb#)f%,e%"*%#)%^cbb#)fg-h'- ka%()da(e%"*%#)+)fb#)fg(,-h'&'(^%\)*]%)$]j- ka%()da(e%"*%#)+cbb#)f-h'9$)fb#)fglmlllh', ]%_%^e%^f($)%,(]$b#)f%]^%\)*%e()#])- n%c),%^,%^',(#e%"*%#)c]$%^%]%_`%a(^- []e,)a%(%,(#o 6pqr424st(%a^9f)$,()(#)a%(%,(*e,)`)]')#ae($^ e%$#f)%%)u))')#),(e"$%)$,,e)#]k]v78w12x p]j%]^*c)#e%(`%+)`%,(^wta%f)`a^%]d$)#%] *_+$d&'()#a(%](%yxzr12zy{%],(-.*%)%&'()(#- } ƒ ˆ Š Š ŒŽ ˆ šƒ œ ž Ÿ } ƒ ˆ } } ˆƒ œ } ƒ } ˆ ˆ ƒ} }ª } ˆ Ÿ Š«ƒ ƒ } } ˆŸ ˆ œœ } œ } Š a%,(()`a%()`a%(`+%\)*%]e,^e%]%_^ $(- NO k]$,()#(c(%(cec))dee#je%]#$jo9]$^%e,c9e%]#$%`$,(c9 ),(')#(u(c9ce(%a+)c- ))`ee#c,%^e"e%"#*)#%µ%)ce%"*%#)%^9(-)%^e%"#*)# ]$b#ae"#ada)$]c,%^,##a,e%"#*)#a *a`)]%e%e$(c a$`"ja9e%]ja_^*a -"&_c(^))dee#je%^f#)]a(%]^ f)`%(a(`%eja+^*e%"*%#)

18 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 C):9&'(;#,*:+)>$)D%<)%(=%,("<)(#:%*%D&'(E&'(%9,;=)+.-$;%9))9==#>,%;%?%)>=%"*%#)%;- FGHGJKLMNO QR)**,%B%<%;..<;>=(%:+);9(;=)*$S()#,:+)#=%>=(%:+)>- FGTGUMVWXYKZ[O %$<>,%?;#=",9:*);:)%(%;%<)%(%;-QR)*B+A)+ )(%"#%=)9=%$%A>-Q="#=<)+(%B+%=)9=%$%A>:EA%*%<)%;("<($ \3]14^_134` FGaGbcdMefgMZhijkgLk[lX m(**>=%"#*)9*#:+)+,%?;#',d%;);*; =$()9:<)*);n>$S)D:op="<%*#:;=%)#:;<)q- FGrGskLMZhjMdWctXgu QR)*&'(;%)$<="#S(#%B<%B#9D<#="#S(#%B<%B#9="#: 1D)%,="#S(#%B<%B#<%<)D=%$%A=,)#-%,("<)(#: (+(%&'(E,%;',%+%*$S%)>)$<>D)%,>- FGvGwXdxyWkigfgkNOizYWM{VMYMNzek XiX[}cgZXLic~guYMiklXkYkjO =%"#*)#B*&=$()+)B>(9%<$%;%<%B9%:(;,()+(%%),(')# <%(#)B%&'$%D),(')#<- (%',(=%*=%;S(+))&'( 7 ƒ&'(%)# %)<E,%;',)+,&'(%)#:%<=,E9=%="#=<+)&'(. 13 ˆ ="#=<+9A<%B*&=$()D<)B%:( ))%)D*="(9% ))')#%<;- Š ŠŒXX %)<)&'(;Ž%)<")9,B#>%R)*&'(;%*<%#*#,)D *")9,B#>-EB+A)+%R)*&'(;%=%;A(#D(+A;")9,B#> =%<%)D:*=,:);B %)<;")9,B#>=%,=+&'(;."(9< ` QR)*=%*&'(%)# %)<;(%:(%="#=<+=%;A#&'(,;=)> :#,(%&'(;

19 ;%,>#:A(9"(?9"#,9+<B;<C-D:*%)?,(E%);8")F,>#:%;9%#;)8()F',(*")F,>#:8')F9%;$=#9%8G(#9(-,(8,>#%F%>)%)#%&'(8%*%FA8;)- HIJILMNOPQRSPTU DE%););;$&'(8%9"(?);;8$)#;8')?*9"G)F +(=):)W)(%)#9(%9"#A?A*9,A9%,9+E%);8)8>&'(8. BXYZ[124144\Y//0B])%)#&'(99%9"#9;+*9%,(";%)+9",&'(^B _,(()#9%$;:- :8')F)9%%*,%8&'(%):9"#A%)9"#,$8=)?&'(&'(%F,89):`.B "(F9"#,9+aZbc,(*;<;%)?E%););8'))&;8 9%%*)#)$;<')$;<,9%)?,;)%($?A9%WA:); 1>)E')#A)(:9<>+G)+&'(%))&'(`.Bd13b12Ya)*)%,(),%8,##)$;:-_W)*,(%A(%>%;+,%8$;8,e%;,(-.*%) '-^f>-%&'()(#%;?$$%;9"#,$8=)?8,()%)#d:$=:'-gh76/hh/ f>-(%*;<%;8*%)#+)f%9%(f%%>*8&'()(#-i(%&'()# A(%;89$(j%)%;%8.-D:*%)?,(E%);8);;8$)#;<k4 :(E))')#A9%,(";:9(FA);8$%G):)>)%)#&'(c HIlmILMNOPQRSnQPop _W)*)9"$3Y34/h/0G;)F;%(c HIllIqrPsQtuOvwtuxtPSPytuzP{NQ rx}i D?=*9,)F%);')#%9($8;<;%);')#%9($8'##) *9,)#;%);')#%,("#8~0c0/c/h/0 ;')#9($*9,)?);')#A,("#8 ƒ ˆ Šy ŒŽ š œ š žÿ š ª «ª ª ±² Ž ª³ ³ «² ± Ž œ š ž µ _>;G)F;:8')F;%);')#%9($8'##)*9,)#;%);')#%,("#8 ¹¹º ˆƒºŠy f$%g)#);')#%9($89%9,)%"#$%*'

20 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 8%9',(#$,()#%:+)#,%9%:+);')#%<($9;$= > <")+)#))C<<#D%E%)C$)%9%;)%(%9%*%A:9;) FGHIGKLMNOPQRST VW)*")+<%,<+X)C:<%<$()#:,%9$;9,Y*%) '-Z[.8B-9%;)#*<"#:D9*)+)#<%*;+X#<";<,D\;$)]^- :%_)A- FGK`OaMbRQcQdeLRfghigLNTS FGHGKàbj`e`kiSLRflfg "$;;$%9%;%BA%:(99;)<"#$%*'-- FGIGm`eQanoO`eQàhpaqrlnoeabj`OqrnoLgcqf s;))#,<%$')#:,)%:*)c:9')#:- tuvwxyz{ }$,(\~]^9<%'(9,D~>,9(_)#%;)%( 70 ƒ tuvwxyz{ }$,(\ ^9<%'(9,D~>/,9(_)#%;)%( ˆˆ ˆŠ ƒ Œ7Ž t74 >uyw v4 {44743y 41yvw2{y4 w42œž1uš <%'(9,D~>7,9(_)#%;)%(070 7Š7 ƒ Œ 77 Ž1u >%9B$ ) $;V<<%(9)(, 9);\ 8^9<%'(9,D š}0,9(_)#%;)%(707 Š '\[ Ž1u t %ž9)<$w(:9,(\ 8^9<%'( 9,D~}0,9(_)#%;)%( ˆ0 ˆŠ7 '\.Zˆ Ž1u

21 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 8 )%JKL)9MNOP9Q%'(L,RST0U,9(V)#%24C21 77W070XYWZ'M/[\W[]1^_ 8 %9#$%:$,(;`Za=`$%)%JaL,(MNOP9Q%'( L,RSTb,9(V)#%9)%(c/[00bXWbZ'M/Y/b[]1^_ 8 %9#$%:$,(;ad=aJQ$(%)dJe)ef(,)%JKL)9MNOP9Q%'( L,RSTc[[[,9(V)#%9)C21gc[0\cXW7Z'M7\W7[]1^_ 8%9#$%:$,(;hihTj3C1k134?74l4?2m442n3124T742434?2o124p42q42 dakmnop9q%'(l,rst,9(v)#%9)%(07cg/7cx/yz' rccg\\]1^_ 8%9#$%:$,(;dKsTt12C BC3uAC12B4q=o124uH429Q%'(L,R vjtb,9(v)#%9)%(0c0ggy\xy[z'mw\y[[]1^_ 8%9#$%:$,(;KfwTuB2H3B13x6vA1xmC34yDjFGGC32H4B2xuH42r]1^_X Q%'(L,RST0z,9(V)#%9)%(7[g\7/X/bZ'M0Yc7Y]1^_ al,(mnop9q%'(l,rs,9(v)#%9)%(cw0wyyx7[z' r\[c[7]1^_ 8%9#$%:$,(;T7^6{O,dL%9)9NSaOdaKMdNsP9Q%'(L,R vj/u,9(v)#%9)%(0\0gwbbx/bz'mb\[ywxb[t]o_ 8%9#$%:$,(;T^noFO,S%9)9h%}(daKMNOP9Q%'( L,RSU9(V)#%9)%(z9.Z'M.Wg[]1^_ 8 d~ms~zp9q%'(,9(v)#%9)%(yy7yg[z' 8 addk S w.s-s-ms~zp9q%'(l,rst/,9(v)# kc24c21c070[[z' 88E3B4Z%J')# )MS~ZP9Q%'(L,RSTzU,9(V)#%9)%( Y0Y.UZ' 8%9#$%ƒ %)9Td` MS~ZP9Q%'(L,RSTz,9(V)#%9)%( 0[gg.Z' 8w,(()# ))')#J(=OL,),(J)(,s,S~Z("#99Q%'( L,RSTgbY.,9(V)#%9)%([0gUUz9UZ' 8 $L$$:);MS~ZP9Q%'(L,RST\7bbE?9(V)#%9)%( by/0cwbx[[z' 8,(d)%MS~ZP9Q%'(L,RS,9(V)#%9)%( /[7Z'

22 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 /E0FGG>' /FJ>' A,B=T,9(C)#%D)%(0U77T.9T>'<J0/J7VWWX1YZ bfj0e7vjex1yz U >'<0eJG0VUEX1YZ U7/9>'<0eeW7VeJX1YZ n]24]21e/g9>'</7egeve7x1yz (C)#n]24]21FWFT9>'bUJU7eV/0X1YZ (C)#%D)%(WJJT9>'<77EUGVeEX1YZ rstsvwxyz{ }{w~ } xwxƒ~ } w y ˆ ƒ ~Š y { Œ KŽ)*CD)g(%gD$AQ)DA- rssvw xy ƒ Š~ z #)Ca$(%D %*%g%d)- rs s ~ xš ƒ Š Š~ >%H+D%I)g%H(A*)DI($)g%D)%(+)DA%Ž)*CD) H()AD) %**

23 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 JK)*)LMNL)O**P9(OQP%*%ORML))QP$PP*)P S3TUS1U4V ^R+)_`%'(*R+,())^ ^R+)_`%'(*R+,())^% /a/0 /0b/a U(%%'$)^"#L##%K)^ ^R+)_`%'("#L##`%)#^ 3T34/a/0 d ^R+)_`%'(*R+,())^% /a/a 0cb/0 ^R+)_`%'("#L##`%)#^ 3T34/a/a J,%Q)#)$LP)*R+,())9*2TeT41'$)P"#L##%K)^ /a/0(,-f' /a/a(,-f' J,%Q)#)$LP J,%Q)#)$LP) J,%Q)#)$LP J,%Q)#)$LP )*R+,()) '$)P"#L## 41 )'$)P"#L## %K)^ *R+,()) %K)^ g*l%o)$lp hijh k jlmi k n%))o,%$)#`%o(+)#mjpq k 5pjh k J,(()#,%$)#`%o(+)# k k 5r k n%))o,%$)#)$lpp6j k 5qi k J,(()#,%$)#)$LP k k k k so)*r+,()),%m%lq%)#lr),(()#`%)#- $)^R%K)^3T34/a/0)QP$P`%,P()M(PNL)O%LR+)P)tM)')#`%N(P9 )QP$PR`%,P()M(P)NL)O`^'P9&+P9*MP')`$)+)#- $)%O%K)^)R#NL)%M&',(%,%Q9,)RN%K)*%./0 M*"$,R$M)#*(P- ~HGEx JK)*`%))%,(ML(M&'()#*+P`%L$O-JLR+)*%./0 1 0aƒ aabdf'- d

24 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 63R34/S/0)T*U%V)*WX)Y)$XT)Z%[)%,T9(YZTZT$T \\%"X)Y,[\]^%X\)Z%%Z\\- 9:_`:a>HbADCAcdeOFf g(%v)*))#*(#w)wx)[\*,()#\]\- hv)*)]%,t($))]"$wx)u')#- 9: :ikjnablbgbjkljmjno 63R34/S/0)ZT$T]"(TWX)YX%(p 63R34/S/0ZT$T]"(TXT4120Sq'%XX^UX)[]"#$%*(Y(% "#$%T- rstu:vokonf>hmfc?a hv)*\+$%..]%%$)#]%"x(x+")y,z#tw txykoz{gd?a }GcADA #,$%X)#X(U\%*%X)U(#wg~g #,$%,Z#%Y%&'(Uw... *"#*)[U,Y,]%"($)T9-, h,%z%])+)x)(+,z#twx)+g$% (U\*)#,Z#Tw ƒ U%)')#,Z#Tw)X%ZU)U'(%U- -%\%$X\9("#,X%,($X%(+WYW%()#,(U*#\*)+)#\)Z%$\9 ([ $%)(+W%]"X#X(9(%*\Y)ˆ%\+&XTW%()#)$X^%,%Z\ *%Y,(U9&XTZ$(')#]Y'9Z$(')#]%\^$Y^9&XT %\])*')#)Z%)[%](")#)*\#)+)#),$X^(+WYW%()#,(U Š-%"X)#U$(U)#%\U)()##9W#$\%W)#")Y%]%,(%U9 U$(U)#%X+)#,%U,X,[*(^ p%x]%u,%$)+*)[%x)+)[x+(#9(-*\y))&xu*$x)#]%("z9 U'Z)#]%\^U*^9]%X]%U,)%^9(-*\Y))&XUZ$(')#

25 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 9%:;(<9*=%()>9%?<9%"=)#,9%$'),>#9%,)%;9) *#"(- CDEFGHEIJLMNGOGHPLQDPRSTSTUV' WXIDNNYJQPZ[QD\HSTS] 6%..%*=+$)%` 0b.a9V' aa.9v' defghij l,%:%9)+)=)(+,:#;`m=)+k$% oehpnyjqpz 9%?<w- CDEFGHEIJLMNGOGHPLQDPRSTSTU8/bb9aV' WXIDNNYJQPZ[QD\HSTS] a9av' 63}34/ ~}

26 "#$%&'()#*+,,()-.-./ RS,$T%,U%T")#*%./0VW$U"T)T%)%*T+$)X%*,YZ)Y$S[42\ ]13^_/`/0%a)*W*Y*,Sb8cdc/c`e8fg'U"T*T)+)#Z9*,U% *T)+)#W*YSb8`h9ijg'-k$TT)+*U"#ZYSbfdldllg' (%"#U"#Z*34_[1mn1U"#ZWop13qrm4\3o\s,(()#U"#ZWVW$WW$%Y')W**$TY T)+,%Y$TY,tj%T,(-k)V%VW$W%,%V%*)WU%T$tk- k$tt)+vw$o1^_3^qu[441,)#v))hdl```g'yu$()+)#z,)#v)#*$tyt)+ w,%y$ty,t.%t,(-k- x%&,u%*#,)z)y$s3u[4243uyn[1w%..u%yv(),$t%)+z { TU%%*)#)$T}~mo21^ 34m :; :>?MJHOJƒPC OBM FMˆHEFˆ?OCJBOHFDHO HˆBJK Š B JKM ˆŒ D ŽTR,%T--...,(U$(Z- 6 31o4244/d\`c\/`// 14 21w [ g(")%"% ((Y()#%a)z eU"T,T,U)#TWŽTR789(S U%+")S)T#*)T)(U%TU,%(

27 "#$%&'()#*+,,()-.-./0 "#$%'-.9A(=(=B,$<=%,;%<")#./0 "#$%'-9C;"(?./09DEF314?213E0GH'BI "#$%'-19J<')#;"#,;+CC;$)?./09C>)?;"#,;+CH' BI "#$%'->9J<')#;"#,;+CC;$)?..9C>)?;"#,;+C*")B,>#H'BI "#$%'-K9:%*<+$)#B,$<=%,;%<")#./G "#$%'-9A(=(=)<')#%;($=

28 #3,!55! 9162% d3e!",f62! !" #$"% &'%"% ()!" *+$,"%"-.-. *+$!,/ *2+3% 4,$'!! *+$,"%" *+$!,/ () +01"%" -.-. $+ +$!,)56 +01" +01"%"!" !" 9:;!$ *!6A) "%B/06%!6A)A!C" D2")6A)A!C" E54E6F3 GHIGJHKLMM MLMM MLMM GHIGJHKLMM GHIGJHKLMM MLMM MLMM MLMM GHIGJHKLMM MLMM MLMM MLMM A"% 9!,'% 8>787<>N?=P 8>787<>N?=P 9$C!!# Q+$!,+$#2"% R,# *!,S53A,3/ "%B/06%!6A)A!C" D2")6A)A!C" E6F3 IJTUUMVULMM TJHITMLMM JHJGMLMM IGKJIUULMM MJKJULMM MLMM MLMM MLMM MJKJULMM MLMM IJKIKGGMLMM IVTUTMLMM WXYZXX[\]^_`a`bc`Wb`] IKJVHHUGLMM TJHITMLMM JHJGMLMM IITVTGLMM GVIKUGGLMM MLMM MLMM MLMM GVIKUGGLMM MLMM IJKIKGGMLMM IVTUTMLMM

29 %!"!# &'()*+), -./ /0.3 &' /10/ / &'04869: 33/3;01. 23;2;01. 1 &'<66826=

30 !"#!$%&'&'()()*+()(,),-,(./0!12&/#"%34#$'5%&&67(-602)8'&%544 J2K"2L&06.)2) ((,,,MN,.--8 O)P)Q)L5R62&/60&2.)2) S-ST+T-.--8 U%&"K&%0VU0R0 +-(W X60Y6/ZP/[00/R,,(T+M-.--8 U\R#]"!% (MN+NWW.(^8 _!`'&6#& (,M X3K&#` ((,^ a*b&'0cd!el/'0!.)2) (-W f5225ww.)2) ( g#5!f\ ( Xh8f8fijk_l)2) ( /Kb#60 ( mnopqrqstvwxyz{n z}twn T bf_ujkj~jiefjxje]hcjx ^^M g#02&y]0 ^^+-WT.TN8 _!8#`K SNS+SN.--8 `K&%0h%a&R"4 S #06#&L02.h!) NS-^^ # NNM c0%0!j/#&l N-(,+T.^W8 k!&/6&%"q'#0 MSM XahkkJe2L&)2)#)&) MMM,(S.M(8 Vfe_PcVPibPe8acX.2L&)2)#)&) M J2K3"#&L&0K.2)#)&) M QePbfgf_U.Y&Q~R0 M b3k0'&# +S /04&%0`#R0% +M( X%"#&%2K"V +M #6` #0! 6#&/2c&&L#2Je.2)#)&),^SS-N.--8 /!!d!2)#)&),n,m &LKf\,M kpbp#z5)2),m #`#&2%, _7RK8#, _!]&Y&J2K"#L/'0K,(,SN+.--8 _!L&\04&%58&&L#60%,( _!k ƒ8xf, cr'&02)#)&) (T "'` (N, cbxcr#&b!8_'#&f2 Zkk (W^,M-.--8 i)x)ul#6r6&yx66 (,^-^,.--8 k0b6#0v (,M U&26"K&%0`g#604K ((M V#Rb#K ((((((.--8 _Y&L#&60K&#/L!0 (( ]36%#&%"]7# ( b#60`!k3`!k326/0&2)#)&) ( U7Kk02% TT f#26 T P#602R2)#)&) ^WS P2 #)!&RX)P) ^,M+T.N^8 excp%02&#52)#)&) ^(+W(.--8 &R0)!d.)2 ^ X! Y&%0kKe&'#6 S^ jbi_pea_jexyr05&y0!)2) SM %K]"!% SM a#/4ka&r"4 S( Pd)!d.)2) NSM b&#"%ku0 MNM ]"!%KP4 MM a#&k&%0`06k` M k8*xpkh 2)#)&) M PQePQefi2)#)&) M g&\6ku%0 M /'KQ##6 M ~&g& #!d5 M

31 !"#$% &"'()'$*(+,!-."( /0 12"-3$( / -45"' /!"$-*$ //.*(+, // 6%%78"9($%:%: /;/</= 5+>-")9'"? / AB($1(' / CAD8EDFGFD%::: / 3H1C)FI8E6%::: ;< 8.' ;!9$"E4- ;= 1JK.%::: ; ",(*(+,1$(" ; ; ; 8L(*($' ; ; I$7M.(" ; NFI83IFIO%"9P.Q%::: ; A("(R$M2( ; 5"H$'+R ; A,H$'+R ; )Q%-3S ; T-(*(+,6"$ ; +,$J("(B ; 39%(")' ; M$UE4% ;=<V &($"-5$( ;/ 6%8?W%::: ;V=/0 F(" ;V ; "%(:%: ; &HH1#K4B$QJ($$7("8(7%:%: ; 5"9J($$7%::: ; +,-E>-$ ; "94B*(+, ; ; T--1$(" ; ; '97.' ;!.7 ; ; *(+($-C ;.(BQ%::: ; " ; 8Q- V< V0 9.-)' V/ *)' V 6C)6%::: V=/;<0!"-%*$ V -(%L$ V V 3(" V!"[$-!:%: V +,PQ? V *)' V ",I$ V/ EUJ$7J($."%%::: V/!9.*(+, V; 8.'H$'+R V; 3$,-I"$ V; (\*$R V; 5,$A,"-%::: V; "($I"$ VV=

32 ! "#7$1%3! $&"$'' () *+#,53% / #54 5/ % '' &1+# *2561: 81:723&33/ 1581:72 $*579361''1' ;% ;3# %1 *1+# ;217+#52 05:+# ; ''1' <65* = 53>53''1'5.3:5>71152 *725;523 *131&1:)0

33 $5148ƒ36544$ 8 12! 4"6! 8#$6 %&'(*+,-./, 012&3' ::::;::<. GHIJI;::<. %&?72K>48ELA1,78;FMLM N72'*/'O12' PG:::;::<. %8C/?2-<=5'2/47;FMLM Q/?>81(R2/C' SSSS9;::<. 012&UVW1X/,7 G:9HG;::<. 9JISP9;::<. %,7\'2&7=]1,B>= 012&^R=1_'B S``JI;H:<. 9SIcG9J;IP<. 012&^R=1_'B PI9IH;H:<. %(1=L/2X'=7='L 012&^R=1_'B PIG::;H:<. 012&^R=1_'B 9I9::;::<. 012&^R=1_'B cg9::;::<. %2&=7'O>,/2C1?> 012&^R=1_'B PI9c:;::<. PS:`H`;::<. %22'O7=2>C81?> Q/?>81(R2/C' 9G:::;::<. %22'j='&/,81?> i7x1[(7l781(r2>,2-a1,/c/8+ P::::;::<. 012&UVW1X/,7 G:9HG;::<. GHIJI;::<. Q/?>81(R2/C' P::::;::<. %=7,L0R2&'4/k 012&^R=1_'B 9cJ``;`:<. 012&^R=1_'B JPG``;::<. P9G:::;::<. 012&^R=1_'B S``IH;::<. 012&^R=1_'B P`:9I9;I:<. 012&^R=1_'B 9cGPS:;::<. %L14/'C/'3'=7Ld1X=/4' 012&^R=1_'B PHP9`;H:<. %RC/LN72C=R(;1MAMLM; Q/?>81(R2/C' P::::;::<. %F+,A7L<=>L2Ea7L;FMLM 012&^R=1_'B G`H::;::<. 012&^R=1_'B S`c`S;9:<. O'=X1='q'2R=1?> Q/?>81(R2/C' P::::;::<. O'=181?t745>45FMLM Q/?>81(R2/C' `::::;::<. O7=1R2L8>F7,7u Q/?>81(R2/C' 9::::;::<. O7C/,'BR2 012&^R=1_'B 9cHH9;I:<. O,R7B='LLA1,<'=?/2>FMLM Q/?>81(R2/C' 9::::;::<. O,R7B='LLA1,<'=?/2>FMLM Q/?>81(R2/C' 9PG`:;::<. ORX'51v;FMLM Q/?>81(R2/C' G::::;::<. ORw>28';FMhM Q/?>81(R2/C' PG:::;::<. OR28=;1MAMLM Q/?>81(R2/C' 9::::;::<. 9PcHG;::<. N7LC'&1(6;FMhM 012&^R=1_'B G9I::;::<. N7LC'&1(6;FMhM 012&^R=1_'B PP9I::;::<. N/81=8' Q/?>81(R2/C' JI::H;::<. Q/?>81(R2/C' P::::;::<. 012&^R=1_'B c9:::;::<. 012&^R=1_'B P:SH::;::<. t7l8el?'f145=>246at-=1&+j,r8 Q/?>81(R2/C' Gc:::;::<. t,1?f8?c-l2/;1mamlm 012&^R=1_'B PII::;::<. t,1?f8?c-l2/;1mamlm Q/?>81(R2/C' 9::::;::<. d'2'3r('21?> Q/?>81(R2/C' 9H:::;::<. d'2/7,o'yrl Q/?>81(R2/C' 9::::;::<. d'2/7, 7F2-.78 Q/?>81(R2/C' P::::;::<. d%3}~~%0%<%n^wx^u 012&^R=1_'B PIH`H;H:<. d%3}~~%0%<%n^wx^u 012&^R=1_'B S`J9I;I:<. d'?/&*12&=>.78 Q/?>81(R2/C' P::::;::<. d^o3%t3;fmhm 012&^R=1_'B PII::;::<. d^o3%t3;fmhm 012&^R=1_'B SS`::;::<. d7[(7&fc7(y'24/;1mamlm 012&^R=1_'B IH`::;::<. d7[c72>(y'24/;fmlm 012&^R=1_'B Sc`::;::<. PcSSS;::<. 012&^R=1_'B PII::;::<. 012&^R=1_'B 9H:::;::<. d/74df2-45'=/c'],f7u 012&^R=1_'B G`H::;::<. d/c'd,1r5> 012&3' ::::;::<.

34 !"#$%&!"!'()!& *74+, / /2653" ' /43 *74&5$ / ' !"9:;0<= *74+, *74+, *74+,3 7> ' )3? ' A35075,17,1B$:7C *74+, )362 *74+, ?33*65362 ' ;:DE:!D(:D(!; *74+, F17 *74+, > >6 +G"!&!(:DH ' ' ' ' > ' I )743?2 ' )743?2 ' )743?2 ' *33678&B *74+,3 - * *303;34/45 *74+,3 11 *303J57502 *74+,3 11 *378B313&. D573) *! G)173K ' *74BL57B4/ *74BL57B4/ *03723M632 ' *03723M632 ' *03723M632 ' >7 * * *G;0:D(N;:0(O":: *74+,3-61 *7431A75P5Q055 *74+,3-61 * RH4STU0SV *74+, * RH4STU0SV *74+, * RH4STU0SV *74+,3 7>7->6 * RH4STU0SV *74+,3 7>786 * RH4STU0SV *74+, *3 ' W3.1563B W3.1563B W3.1563H34832 *74"3BX753 1 W575351> *74&5$ W13$322 *74&5$ W!5+0Y ' E E373E > E373"337 ; E+=+$(037C333 :23Z431678B4713X 7- E5657=5743 D0071:6B E56573$3172 ' E56573$3172 ' >2 E56573$3172 ' > E+=+[D X1L57 *74+,3 - ' E65? $8345L

35 !"#!$ %65&81'(6) *7 0!"#!$ %65&81'(6) +7 0),$ %65&81'(6) 7 0'3-(65)21.3 3/6&2(0)( ($'16)0 * )826) %65&81'(6) )826) %65&81'(6) &(.(1-923(:)32891 %65&81'(6) 7 78&(.(1-923(:) ($'16)0 ;;7 #21():)'2&15& %65&81'(6) 7 #21():3<)15& 51()/8=(38 97 #21()'715& %65&81'(6) 49;;7 #(6'3/8(6/ &5&(> %65&81'(6) 7 #(6'3/8(6/ &5&(> %65&81'(6) 7 %65&81'(6) 7 #)-32)93215& %65&81'(6) 7 #5)()A3(815& %65&81'(6) B7 #5)()56/1)(15& 3/6&2(0)( *+47 #5)())(23 %65&81'(6) 97 #5)()'7315& 51($'16)0 ;;7 #53):3156/8& 51(C #51D'738 3/6&2(0)( ;****7 #51D'738 3/6&2(0)( *B937 #515)82 %65&81'(6) *7 E)8'-1&8 %65&81'(6) +7 E)8'-13 3/6&2(0)( *7 E)8'-1-18) %65&81'(6) 7 E)(F9() %65&81'(6) 7 E)(5)2) %65&81'(6) 7 E)(0)2-6/8 %65&81'(6) 4+7 %65&81'(6) 7 E)()1'G6215& 51(C E)()?6=(815& 51($'16)0 ;;7 E)()H)2315& %65&81'(6) BB47 E)()H)2315& %65&81'(6) BBB47 E)62)E)(8= %65&81'(6) 47 E)1,1)2 3/6&2(0)( ;****7 E)12)5:1813/ %65&81'(6) 37 %65&81'(6) 97 %65&81'(6) 94B7 %65&81'(6) *+7 E)12)5),)(15& 3/6&2(0)( *+47 E)12)5)32&815& %65&81'(6) 7 E)12)5)")<)715& %65&81'(6) BB*7 E)'(63-)20)(15))13 51($'16)0 +9B7 E)'(63-)20)(15))13 51($'16)0 *44;+7 E326&( 73()"6)D1() 7 E33/8212(.1 51($'16)0 **47 E3353/ %65&81'(6) +7 E6&815)75I %65&81'(6) +7 E6G562) 3/6&2(0)( *+47 E6G0126/82 %65&81'(6) 4;7 E6G0)-. %65&81'(6) 47 E6GJ326-) 3/6&2(0)( E6G6())23/15& %65&81'(6) ;97 E68)94)5& %65&81'(6) 7 E12)()&(& 51()/8=(38 97 E117)21)0)28K33D)1 51($'16)0 ;*+97 %65&81'(6) 7 E'(&8L73828)'G3681F518)326/3 51($'16)0 397 E'(&8C73828)'G /(),)-3 51($'16)0 **47 E'(&8L73828)'G3681:182)5/60)(6/3 %65&81'(6) 37 E'(&8L73828)'G3681'9(18)?'38 %65&81'(6) 7 E'(&8C73828)'G3681" ($'16)0 ;;

36 !" #$ %&7 '120 09$(6!!20 09$)* +*9,,,-20 09$.* +*9 -!20 09$.9* +*9 '20 09$/09* 1234 '20 05*6 +*9 20 0#* 1234 '20 0#96* +*9 6'120 06* !!20 06* * * *86099)8 +*9!6! :2*69*8 60*88 -"6! ;08 +*9 ' * < *9 "6,120 0*=993245>5 +*9 '6120.6*(*27 #0289*:*74*8 '20.D (&(4!"!20.:$432&7:26#69:6A #0289*:*74*8-20.:$432&7:26#69:6A "20.:$432&7:26#69:6A #0289*:*74*8,,!"20.54* +*9 20.A3*9* %&7 '120.06* #0289*:*74*8 '20./*)* %&7 '120.E9* +*9 +*9 120.% * #0289*:*74*8 "20.6F *9 '20.6F *9 6"' * +*9 '20.27* +*9 ',20.2<28$* +* * %&7 '120.2#** %& E2 +*9 20.=%23 #0289*:*74*8 20.*8#9* #0289*:*74*8!!'" *9 20.)G)0 #0289*:*74*8-1"20.)# +*9,-20.)# +*9,620.&8690* * H* #0289*:*74* * +*9 '20 714* +* :250565!!20 72B* +* > -6'!!2!0 7?9* '6120 7#9* %&7 '120 7E* #0289*:*74*8 1!,!20 7:9AH* +* E9* +*9 1-'20 79< +*9 '20 79< +*9 1!!-20 79<9 +*9!11"20 79# +*9 '20 79% #0289*:*74*8 '20

37 !! 01"#$128%% &'() 01"#$128%% *+, 01"#$128%% ) %2%% /45/0541 * 0139"11954/ $/0 521!! / $82 )*!'! ! #4899 ) #4899 ) :49 )+*) 0 2%;151;<4% 521 +!+ 0 2%71421; (*) 04/0191=> /01? / $82!&&&& 04/01? / $82 '' 04/ <:$ 521 &!* &+*, ! ) 04211= :49 )+*) 04211C9# 49/ $82 &)*,) D: !*) %% %E% &,, 09#<5?0318%% #<5?0318%% ) 054/04/218458%% *,& %% 5390: <45/ * 0541C452 B9: :9/ '!(&, 0F?4358%% B %% B9: B1B08%% 5G9254/9 +) B145/48%% 039#4899 & B11/9D01232(( 521 &(, B11/901$B9 521!! B11/ !! B115H59= * B115H5G ** B115H5G :49 )(&) B115H A3 521 *( B115H5B !! 521 &(, B115H /H B115H5L15/ ,)! B115H5K13$"9 49/ $82 ** 49/ $82 +'&& B9/09/ #443918%% D951741=51 ) B B-L<IJ=A-7-8%% 45431, B134971N B131I9 <:29<284 &+, B9:8%% 521 +!+ B989568BJD2/458%% 521,)! B99998%% ) B99998%% B99998%% ,, B4;BJ3O=25 49/ $82 *() 521!+')+ I:15581<*&81:/013/950=2518%% I:15581<*&81:/013/950=2518%% &*(+

38 ! "#$ 0123%& ' 0123%& "(#$ 0123%& )' 01763&*+76,+5! # &8*./172 #'# &2+22& ) &2+22& /9: ( 7;29<=! ("#) 6+8 ( (B) ( & 6+8 ) 7+7C ' 7+7*1D+8! ("" 7+76:7+82<+8./172 ')#' 7+76E+! )' 72278<! )(B ( 72F! ("" 7273G 6+8 )' () 729< ) 729< )($'" 729< '-' 77/;/&2/772%23&: ! )") ) 6+8 " A023876!+2+G+5 $"( 732 A023876!+2+G+5 #$$' 7A )B# 6+8 ( 6+8 "' $'" :2423&7 C1/C )' :2423&7 C1/C )-$$ :2423&7 C1/C )$(( :52< ( : ) : (($# : B$B$B ("" )- 6+8 ( :2! () 6+8 $ )") 6+8 ) (# $( :* () :7 6+8 ($""' :7 6+8 (-) :7 6+8 B-' :>282 A023876!+2+G+5 )#' )") :7+E ) :5A326123&5 C1/C ))B- L6738;5285M2 6+8 $( A?:?N?33O4+2%8322! ("#) -$ A1M ( )") A*1A/A11+7G3&&, )

39 ! "7#$ 7 %! &1'$(7)* 7! 07+,-.98$ / %! 07$$*7 7 56! 07$$*7 7 5%3! 070(77 /79,5476$ 77! 0!8$87$9:: 7 3%5! 0$,9:: 7! 0!7$9:: 7! 0!7$9:: 7 7! 0$9!8$ / ! 0;09#<$)9:: / %%! 07$9<(87$9:: 7! 07$9(7$ ! 0(7$ ! 0(7$=7$9:: 7! 0(7$!+40'>.!; 7! 0(7$!+40'>.!; 7 3! 0(7$!+40'>.!; ! / %%! 0(7$ ! 0(7$ ! 0(7$(877679$<7(8 7 5! 0(7$(87"799:: 7! 0(7$(87"799:: 7! 0(7$(87"799:: 7 6! 0(7$87908A$9:: 7! 0(7$87908A$9:: 7 746! 0(7$0$9$ 7 %3! 0(7$,:B:4:7$87:9 7! 08;CD(877#9:: /79,5476$ %! 0(787?6!)9:: 7 7! 089$8";1797? 7 444! 08-$-$8 0($?287<9) 37! 07189)9$$;87)E1$89F0!;0,"+G / ! 0,(H$I$9 /79,5476$ 77! 0$$7(77:7: / ! 0)$&77 0($?287<9) 44! 0(C$6$89:: 7! 0(C$6$89:: 7 5! 7 3! J$-18$6$K7 / %33! J#(&7$A 0($?287<9) 3747! J#(18 7 6! J#(0$97 7 5! J#(0$97 7 7!,89:: 7!,$889:L: 0($?287<9) 673%7!,#7M$97077.) 7 / %%!,$8$94)*7 0($?287<9) 63!,$8$9;(7$ /79,5476$ 77!,$8$9EM77 7 4!,79:: 7 443!,=077&7C79:: 7!,=077H867(79889#9$ 9:: 7!,()4779:: / !,8$9: 7!,)-7.$8;777:(:: / %%! &76875&89 3! D9?9:: 7 57! H89C?( 7! 7! H+4;0449: 7!

40 !"2 070#$ %2%38&5% '2 05%2%38&5% 67897!2 08(8)74$ "**2 08(8)74$ !*2 077, % / !"'!2 07-1%89 1 ' **2 08) )#$27$&,%$79-868&38( "! :88;8<507870"" 1 '* :88;8<507870"" 1 "!02 0(1-491,=-3## '2 >4&.78?7$ ' " "0+'2 >9-17%8277$9*3%=-5%#88973$ "2 >9-17%8277$9*3%=-5%#88973$ "/2 >9-17%8277$9*3%=-5%#88973$ !!2 >9-#$91-,882%=-5%#88973$ ># !2 >#)$ A43A37 "!2 >#)$ A43A37 0"+2 >86A-B7$ "'2 >8-24% >9%B47$ "2 >#C '/!2 >7$ !"'!2 >7D,7B17$ $ "2 >7D,7B17$ $ "'*2 >7D,7B7$ *"2 >7D,7B06B%87$ !2 >7$9344B( 1 **2 >30)-189,%$79-868&38( $,4# & !"02

41 ! k l%5!148m36544%n8 12" #1$26 8$%6 &'()*)+-./01( 21341()4101(56375)81()9: &36+A/B()50.CA/ 21341()4101(56375)81()9: &36+A/B()50.CA/ 21341()4101(56375)81()9: &36+A/8.E) ()4101(56375)81()9: &EB)(196F.0/) 21341()4101(56375)81()9: &+'(1G196?)(E) 21341()4101(56375)81()9: &53A(E196-A(15./) 21341()4101(56375)81()9: &53(AH196IA5/) 21341()4101(56375)81()9: &50)E196J7K)5) 21341()4101(56375)81()9: &501C2A0( 21341()4101(56375)81()9: &501C196L9) 21341()4101(56375)81()9: &501C196L9) 21341()4101(56375)81()9: &501C196L9) 21341()4101(56375)81()9: &H1M.)MA41H/N019)0AEOH1M.6E5PM*HE7GA'QAH/R(A47'E./N -ASAT56H'P(/)5)41341(7931':4)53A+.AUV-LWX;Y &H1M.)MA41H/N019)0AEOH1M.6E5PM*HE7GA'QAH/R(A47'E./N -ASAT56H'P(/)5)41341(7931':4)53A+.AUV-LWX;Y \6'P/]1+6C 21341()4101(56375)81()9: \)'P/196\E)GA5) 21341()4101(56375)81()9: \6'P/196I7M.A 21341()4101(56375)81()9: ()4101(56375)81()9: \)E6C196-A(15./) 21341()4101(56375)81()9: \)E^196\E)5/) 21341()4101(56375)81()9: \)+')H-6ME) ()4101(56375)81()9: \)(65/196IA5/) 21341()4101(56375)81()9: \)(65/196IA5/) 21341()4101(56375)81()9: \)('1S6/196\1*7+.E) 21341()4101(56375)81()9: \)(/19H.1968)(.A 21341()4101(56375)81()9: \)(/19H.1968)(.A 21341()4101(56375)81()9: \)(/19H.196_6(/) 21341()4101(56375)81()9: \)(015P/`)3A/ 21341()4101(56375)81()9: \)(015P/`)3A/ 21341()4101(56375)81()9: \)(015P/196a)5) 21341()4101(56375)81()9: \)(015P/196F.53() 21341()4101(56375)81()9: \)(015P/196F.53() 21341()4101(56375)81()9: \)(01CP/`1H0.HE) ()4101(56375)81()9: \)(01CP/`1H0.HE) ()4101(56375)81()9: \)(01C1968)(.A 21341()4101(56375)81()9: \)b/1968.e1he)9) 21341()4101(56375)81()9: \)b/1968.e1he)9) 21341()4101(56375)81()9: \)b/1968.e1he)9) 21341()4101(56375)81()9: \)0(E196-:() 21341()4101(56375)81()9: \)NA(196-E)3.+P() 21341()4101(56375)81()9: \A356(./8.(1HE) ()4101(56375)81()9: \A356(./8.(1HE) ()4101(56375)81()9: \A*75M./T1HAc 21341()4101(56375)81()9: ()4101(56375)81()9: \AE/)8.E1HE) ()4101(56375)81()9: \AE/)8.(1HE) ()4101(56375)81()9: \:E1*17'A/8)( ()4101(56375)81()9: \:E1*17'/1968.E1HE)9) 21341()4101(56375)81()9: \A5)3)J3A5A/ 21341()4101(56375)81()9: \AC0)8.M*)E 21341()4101(56375)81()9: \AC0)8.M*)E 21341()4101(56375)81()9: \AC0)8.M*)E 21341()4101(56375)81()9: \AKM*EA'1962A0() 21341()4101(56375)81()9: \AKM*EA'19)fA5.) 21341()4101(56375)81()9: \PEA/8.E) ()4101(56375)81()9: \PEA/8.E) ()4101(56375)81()9: \PEP/F)(1+P( 21341()4101(56375)81()9: \PEP/196&EA5) 21341()4101(56375)81()9: \PEP/196&EA5) 21341()4101(56375)81()9: \PEP/196I7g/) 21341()4101(56375)81()9: \PEP/196I7g/) 21341()4101(56375)81()9: \PEP/196I7g/) 21341()4101(56375)81()9: \PE/1962A0() 21341()4101(56375)81()9: \.E196F)5) 21341()4101(56375)81()9: \PEH/6h)E.5) 21341()4101(56375)81()9: \ieh/6h)e.5) 21341()4101(56375)81()9: \PEH/jW+.0(.T 21341()4101(56375)81()9: \PEH/jW+.0(.T 21341()4101(56375)81()9:

42 !47" #9$ #9$ #9$ #9$ % & ' (4) * * % % %8, % #1471" #14( / ) % % ) )48& ) $808# %( %( % % % % % %8( %87839& %834) % " # $ $ " " & ' : :

43 !" #1$ #1$ #1$ # # %&512" ' 0#4"!# #5801( #") * 0% % % , , / %) ( #448/ #448/ "7% ( / ' 0348#) ( # # #) &4% & & &43/ )( :;<'7 &3)8= &315) &34> &34> &38? &31$45= &31$45= &31) &31) & & &32? &32? &5124> & < & & &5483) &5483) &548#) &548#) & & & & &

44 !3!" #!1!45$% &'561!" &'5671!" (5675! "95"!" ")"!*! ( ( "47, (!")7( (!" (!" (!" "*567/ ! !5" ! !" !15" "' "' "' "!567)3!" #'45676-* #'45676-* " " '45"% ' '45671! '45671! ' ! * #!(-!5" / 3#!(15*' #!( #!( #!( #!( #!(56783& #!(56783& '"401!# : : !15" !15" $ " " "567; * "% !15" #4567(! (47!15"

45 !" # # #8$ #$ # # #% &81$ &38!# &38!# & $ $ $ '8( '8( ! )189# )189# & " !&88%!$ !&88%!$ !& !& * 0!&888$ !& !& !& !& !& !& !&8, !&8$ & &,89$ &,89$ & &88$ &88$ &88$ & &8% &8% & &88( &81#8$ & & /$ /$ $$ * "

46 !5" #$%4# #$%4# #7& #285' #285' ()6 *857+4, #2* #2*.& #2*285/ #2*285/ #2* & , ' * : ;24< ' ,5&7285' ,5& ,5& * < <=& ' % % &8285/ &7285' ; ; % ) &28% " " "285' "285' "285; "285; , *37285' *37285'

47 ! ! " #$ %6& !63'6% !&( ' ) ) * * * %1) ' $ , / '! )1& ' / !& &330& &330& ( $

48 ! "0 01#5163$ $ % & & ' ( ) $ $ *0 0'+96$14, $ $ ( ( #9( # # /01$ ( (51( ( ( ( ( (59( (96163$ $ $ $ ! ! $ $ '+75163$ )$ )$ ) $ ' ' ( : # ! ! $14,

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za období od do

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za období od do ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 Představenstvu společnosti SILYBA a.s. Sídlo: č.p. 110, 561 02 Dolní Dobrouč

Více

,... i. Historick' ústav AV ČR v. v. i. Zpráva nezávislého auditora za rok 2017

,... i. Historick' ústav AV ČR v. v. i. Zpráva nezávislého auditora za rok 2017 ,... i \ Historick' ústav AV ČR v. v. i. Zpráva nezávislého auditora za rok 2017 Příjemce zprávy: Historický ústav AV ČR, v. v. i. Prosecká 76 190 00 Praha 9 Zpráva je určena statutárnímu orgánu veřejné

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Tel.: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Elektromont Brno, akciová společnost Výrok auditora

Více

reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 Děčín Zpráva o auditu účetní závěrky NIPI bezbariérové prostředí obecně prospěšná společnost Jihlava k 31.12.2017 Ing. Jan Glatt auditor oprávnění 1023 Výtisk

Více

Zpráva nezávislého auditora akcionáři společnosti SAZKA FTS a.s. Výrok auditora Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti SAZKA FTS a.s

Zpráva nezávislého auditora akcionáři společnosti SAZKA FTS a.s. Výrok auditora Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti SAZKA FTS a.s Zpráva nezávislého auditora akcionáři společnosti SAZKA FTS a.s. Výrok auditora Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti SAZKA FTS a.s., se sídlem K Žižkovu 851/4, Vysočany, Praha 9 ( Společnost

Více

Zpráva nezávislého auditora akcionáři společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Výrok auditora Provedl

Zpráva nezávislého auditora akcionáři společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Výrok auditora Provedl Zpráva nezávislého auditora akcionáři společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Výrok auditora Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Pražská

Více

Ředit el společnost i

Ředit el společnost i Ředit el společnost i Právní oddělení Sekret ariát Správa budov Řízení j akosti Výrobní ředit el Obchodní ředit el Obchodně-t echnický ředit el Ekonomický ředit el Středisko mechanizace Obchodní oddělení

Více

Ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Harvardský průmyslový holding, a. s.-v likvidaci za rok 2017

Ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Harvardský průmyslový holding, a. s.-v likvidaci za rok 2017 ' I Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.- v likvidaci za účetní období roku 2017 Identifikační údaje: Obchodní firma: Harvardský průmyslový

Více

Rödl Partner. Zpráva nezávislého auditora. Společníkům společnosti GJW Praha spol. s r.o. Mezitratová 137, Praha 9 - IČO:

Rödl Partner. Zpráva nezávislého auditora. Společníkům společnosti GJW Praha spol. s r.o. Mezitratová 137, Praha 9 - IČO: Rödl Partner Zpráva nezávislého auditora Společníkům společnosti GJW Praha spol. s r.o. Mezitratová 137,198 21 Praha 9 - IČO: 41192869 Hloubětín Výrok auditora Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky

Více

Komora auditorů České republiky

Komora auditorů České republiky Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Aplikační doložka KA ČR Požadavky právních předpisů na zprávu auditora ke standardu ISA 700 (revidovanému) FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA

Více

Výroční zpráva za rok 2016 Sociální služby Běchovice, z.ú.

Výroční zpráva za rok 2016 Sociální služby Běchovice, z.ú. Výroční zpráva za rok 2016 Sociální služby Běchovice, z.ú. Za Poštovskou zahradou 557 190 11, Praha Běchovice IČ: 03387046 č.ú.: 3581852319/0800 1 Obsah 2 Základní údaje o organizaci... 3 3 Předmět činnosti...

Více

Tel.: Fax: BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha Zpráva nezávislého auditora Akcionářům sp

Tel.: Fax: BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha Zpráva nezávislého auditora Akcionářům sp Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond,

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH V SOULADU S RÁMCEM PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH V SOULADU S RÁMCEM PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15. prosince 2016 nebo po tomto

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

.. ;;;~; p.ij.f?~: 1 6 -Ul- zpráva politické strany/ politického hnutí za rok Litvínov, Rooseveltova 2148

.. ;;;~; p.ij.f?~: 1 6 -Ul- zpráva politické strany/ politického hnutí za rok Litvínov, Rooseveltova 2148 ./ PROOOHLEO HM> HOSPODMENIM POIJTICKÝCH STAANA'POLITICKÝOH Dotlo: 17 04 2018. Íf!>f/ SSJ j/j..d 1J... j[..:.... ;;;~; p.ij.f?~: @ X P!

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2016 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

!V. RODNÍ PROSPERITA. Národní prosperita. Skřivánčí 26 Jablonec nad Nisou Zbyněk Štěpán, předseda

!V. RODNÍ PROSPERITA. Národní prosperita. Skřivánčí 26 Jablonec nad Nisou Zbyněk Štěpán, předseda V roční finanční ZQráva QOlitické stranv I QOlitického hnutí za rok 2017 podle 19h zákona č.424/1991 Sb., ve znění pozdějších predpisů Název politické strany I politického hnutí: Národní prosperita Identifikační

Více

Aplikační doložka KA ČR

Aplikační doložka KA ČR Aplikační doložka KA ČR ke standardu ISA 720 (revidovanému) POVINNOSTI AUDITORA TÝKAJÍCÍ SE OSTATNÍCH INFORMACÍ (Účinná pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15. prosince 2016 nebo

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

zpráva politické strany/hnutí za rok 2017

zpráva politické strany/hnutí za rok 2017 4/30/2018 zpráva zpráva politické strany/hnutí za rok 2017 Název politické strany / politického hnutí: Konzervativní strana 15271960 politické strany/ politického hnutí: Sídlo politické strany/ politického

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 805 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) OBSAH. Datum účinnosti... 4 Cíl... 5 Definice... 6 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 805 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) OBSAH. Datum účinnosti... 4 Cíl... 5 Definice... 6 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 805 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY JEDNOTLIVÝCH ÚČETNÍCH VÝKAZŮ A SPECIFICKÝCH PRVKŮ, ÚČTŮ NEBO POLOŽEK ÚČETNÍHO VÝKAZU (Účinný pro audity za období končící

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Auditorské postupy... Závěry auditu a zpráva auditora...

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Auditorské postupy... Závěry auditu a zpráva auditora... MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15. prosince 2016 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl...

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA AU D ITEA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ke konsolidované účetní závěrce pro akcionáře akciové společnosti HTK a.s. Příjemce: HTK a.s. Pražská třída 293 Hradec Králové IC 274 91 943 Rozvahový den: 31. 12.2017

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 710 SROVNÁVACÍ INFORMACE SROVNÁVACÍ ÚDAJE A SROVNÁVACÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 710 SROVNÁVACÍ INFORMACE SROVNÁVACÍ ÚDAJE A SROVNÁVACÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD SROVNÁVACÍ INFORMACE SROVNÁVACÍ ÚDAJE A SROVNÁVACÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu)

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/17)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/17) C 417/110 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/17) Úvod

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ)

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) UTVOŘENÍ NÁZORU NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A SESTAVENÍ ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 710 SROVNÁVACÍ INFORMACE SROVNÁVACÍ ÚDAJE A SROVNÁVACÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 710 SROVNÁVACÍ INFORMACE SROVNÁVACÍ ÚDAJE A SROVNÁVACÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD SROVNÁVACÍ INFORMACE SROVNÁVACÍ ÚDAJE A SROVNÁVACÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15. prosince 2016 nebo po tomto datu)

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 706 (REVIDOVANÉ ZN

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 706 (REVIDOVANÉ ZN MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 706 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) ODSTAVCE ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA OBSAHUJÍCÍ ZDŮRAZNĚNÍ SKUTEČNOSTI A JINÉ SKUTEČNOSTI (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období

Více

ZPRÁVA (2017/C 417/07)

ZPRÁVA (2017/C 417/07) C 417/52 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/36)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/36) 6.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 417/223 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/36) ÚVOD 1. Evropský policejní

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ)

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) UTVOŘENÍ NÁZORU NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A SESTAVENÍ ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15.

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2009 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu N_KA Kontrola a audit - zopakování látky - praktický příklad - ukončení předmětu Václav Kupec 4 Audit účetní závěrky etické požadavky, týkající se auditu IV. Blok 4.1 Externí audit účetní závěrky - audit

Více

ISA 700 ZPRÁVA AUDITORA O ÚPLNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE URČENÉ K VŠEOBECNÝM ÚČELŮM 1

ISA 700 ZPRÁVA AUDITORA O ÚPLNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE URČENÉ K VŠEOBECNÝM ÚČELŮM 1 ZPRÁVA AUDITORA O ÚPLNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE URČENÉ K VŠEOBECNÝM ÚČELŮM 1 (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavce Úvod... 1-3 Zpráva auditora k účetní závěrce....

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2008 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Důchodového fondu Europolu za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí fondu (2016/C 449/26)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Důchodového fondu Europolu za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí fondu (2016/C 449/26) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/143 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Důchodového fondu Europolu za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí fondu (2016/C 449/26) ÚVOD 1. Důchodový fond

Více

Shrnutí závěrů auditu Vydání zprávy auditora

Shrnutí závěrů auditu Vydání zprávy auditora Shrnutí závěrů auditu Vydání zprávy auditora Ing.Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor připravuje shrnutí závěrů auditu při každém auditu, aby: zdokumentoval své úvahy týkající se přiměřenosti provedené auditorské

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace C 449/188 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15. prosince 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/38)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/38) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/203 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/38) ÚVOD

Více

ZPRÁVA (2016/C 449/09)

ZPRÁVA (2016/C 449/09) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/51 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury

Více

! " #!" # $%& ' ( ) *+, - '. / 0

!  #! # $%& ' ( ) *+, - '. / 0 !" #!"#$%& '()*+,-'. /0 $$ '$,! * '2 3.'$ "'4&-' *."3 *.*#4 * * -#& #)*-*'2!)*!.-*#+ *!"#$%& ' 5'#!" 6 789 %* 78-*#+ *9: 8-*#+ * 6 ;.# < 4

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/18)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/18) 6.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 417/115 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/18) ÚVOD 1.

Více

MAS Holicko o. p. s. se sídlem v Holicích

MAS Holicko o. p. s. se sídlem v Holicích Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 870/2013 O P R O V E D E N É M A U D I T U AUDITORSKÉM OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ DOTAČNÍCH PODMÍNEK ZA ROK 2012 DOTACE V RÁMCI PRV PŘÍJEMCE DOTACE MAS Holicko,

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu (2017/C 417/28)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu (2017/C 417/28) C 417/176 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu (2017/C 417/28) ÚVOD 1.

Více

spolu s odpovědí agentury

spolu s odpovědí agentury Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpověďmi agentury (2016/C 449/15)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpověďmi agentury (2016/C 449/15) C 449/82 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpověďmi agentury (2016/C 449/15) ÚVOD 1.

Více

ZPRÁVA (2016/C 449/07)

ZPRÁVA (2016/C 449/07) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/41 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury

Více

ZPRÁVA (2016/C 449/20)

ZPRÁVA (2016/C 449/20) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/107 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí nadace 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/28)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/28) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/151 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/28) ÚVOD 1. Evropská

Více

in VALENTA-NOCAR, sr.o.

in VALENTA-NOCAR, sr.o. in VALENTA-NOCAR, sr.o. audit, daňové a účetnf poradenství Zpráva nezávislého auditora určená zakladateli účetní jednotky Zpráva o účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/18)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/18) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/97 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/18) ÚVOD 1.

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/08)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/08) C 449/46 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/08) ÚVOD 1. Odrůdový úřad

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí centra

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí centra C 417/150 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí centra

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí centra

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí centra C 449/128 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí centra

Více

1. Zpráva auditora o úplné účetní závěrce určené k všeobecným účelům

1. Zpráva auditora o úplné účetní závěrce určené k všeobecným účelům Standard ISA 700 Zpráva auditora o úplné účetní závěrce určené k všeobecným účelům definuje formu a obsah zprávy auditora vydané na základě ověření úplné účetní závěrky určené k všeobecným účelům a sestavené

Více

ZPRÁVA (2017/C 417/20)

ZPRÁVA (2017/C 417/20) C 417/126 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí

Více

1C(, zpráva politické strany/hnutí za rok ,2LJ. ~.,wrt

1C(, zpráva politické strany/hnutí za rok ,2LJ. ~.,wrt ~ 8 zpráva 1C(, Tato je pouze prnccvní náhicd, nejedná se o finální zprávu. f'ro vytvofr1"-:.i fi;:ilní zprhy : edtv:d{ 'i je nutné nejpr;c zpri:vu což prnvé:;t v Úvoé v kv~,n 1:u:'rn. zpráva politické

Více

B_AudAuditing. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu

B_AudAuditing. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu B_AudAuditing - zopakování látky - praktický příklad - ukončení předmětu Václav Kupec 3 Obecné cíle externího auditora IV. Blok 3.1 Externí audit -realizace Tento audit provádějí autorizovaní externí pracovníci

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/17 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C

Více

Zpráva nezávislého auditora společníkům společnosti FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s. Zpráva o auditu účetní závěrky Výrok auditora Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční

Více

SMLOUVA O PORADENSKÉ A AUDITORSKÉ ČINNOSTI podle 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O PORADENSKÉ A AUDITORSKÉ ČINNOSTI podle 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O PORADENSKÉ A AUDITORSKÉ ČINNOSTI podle 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená mezi 1. Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16 664 95 Ivančice IČO: 00225827

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 705 (REVIDOVANÉ ZN

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 705 (REVIDOVANÉ ZN MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 705 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) MODIFIKACE VÝROKU VE ZPRÁVĚ NEZÁVISLÉHO AUDITORA (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15. prosince 2016 nebo po tomto

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí Eurojustu (2016/C 449/36)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí Eurojustu (2016/C 449/36) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/193 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí Eurojustu (2016/C 449/36) ÚVOD

Více

MAS Holicko o.p.s. Holice. se sídlem v Holicích

MAS Holicko o.p.s. Holice. se sídlem v Holicích Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 667/2011 O P R O V E D E N É M A U D I T U AUDITORSKÉM OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2010 NEZISKOVÉ ORGANIZACE MAS Holicko, o.p.s. se sídlem

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí orgánu (2016/C 449/13)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí orgánu (2016/C 449/13) C 449/72 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí orgánu (2016/C 449/13) ÚVOD 1. Evropský

Více

MAS Holicko o.p.s. Holice. se sídlem v Holicích

MAS Holicko o.p.s. Holice. se sídlem v Holicích Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 732/2012 O P R O V E D E N É M A U D I T U AUDITORSKÉM OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2011 A K DATU ROZVAHOVÉHO DNE 31. 12. 2011 NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Město Modřice IČO:

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Město Modřice IČO: Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2010 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

K tomu vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) toto metodické doporučení: Čl. 1. Předložení zprávy auditora

K tomu vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) toto metodické doporučení: Čl. 1. Předložení zprávy auditora Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

ISA 800. ZPRÁVA AUDITORA O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH

ISA 800. ZPRÁVA AUDITORA O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH ZPRÁVA A O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavec Úvod.....1-2 Všeobecné poznámky.....3-8 Zpráva o účetní závěrce sestavené

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok spolu s odpovědí agentury

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok spolu s odpovědí agentury Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Mikulovsko

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Mikulovsko Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více