ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY NA FSV UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY NA FSV UK"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY NA FSV UK Vysvětlení použitého písma: Studijní a zkušební řád UK (dále též jen Řád ) běžným písmem černě Pravidla pro organizaci studia na FSV UK (dále též jen Pravidla ) běžné písmo oranžové Komentář, výklad předpisů kurzíva černě Plná znění schválených předpisů lze nalézt na webu UK a FSV, zde najdete Řád, Pravidla a případně VŠ zákon Další předpisy ke studiu: Disciplinární řád UK a Disciplinární řád FSV UK (disciplinární řízení na FSV) Stipendijní řád UK a Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK (stipendia na FSV) Rigorózní řád UK a Rigorózní řád FSV UK Základní rozcestník ke všem uvedeným předpisům je na

2 STUDIJNÍ PŘEDPISY PLATNÉ PRO FSV UK S KOMENTÁŘEM AK. ROK 2011/2012 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje pravidla studia na Univerzitě Karlově (dále jen "univerzita"), jakož i řízení v prvním stupni na fakultě a přezkumné řízení ve věci rozhodování o právech a povinnostech studentů. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen Pravidla ) stanoví podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita ) požadavky studijních programů, resp. studijních oborů uskutečňovaných na Fakultě sociálních věd (dále jen fakulta ) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě. Vysvětlení logiky předpisů upravujících pravidla pro studium na FSV UK: základním předpisem je zákon o vysokých školách (z.č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který v obsahuje základní pravidla. Zákonná úprava je důležitá zejména pro vymezení poplatků za studium (poplatek za delší studium, případně poplatek za studium další VŠ 58 zákona). VŠ zákon dále upravuje přijímací řízení, práva a povinnosti studentů, ukončení studia vč. státních zkoušek, zveřejňování závěrečných prací a disciplinární řízení. Detailním předpisem navazujícím na zákonnou úpravu je Studijní a zkušební řád UK, který platí na celé univerzitě. Jednotlivé fakulty mají ještě možnost upravit práva a povinnosti studentů v dokumentu Pravidla pro organizaci studia. Řád je tedy základním předpisem a Pravidla jsou doplňkem fakulty. Čl. 2 Vysokoškolské vzdělání 1. Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. 2. Studijní program může být a. bakalářský, b. magisterský, c. doktorský. 3. Bakalářský studijní program je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se

3 bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně praxe je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. 4. Magisterský studijní program je zaměřen na získávání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program; standardní doba tohoto studia je nejméně jeden a nejvýše tři roky. V případě, kdy magisterský studijní program nenavazuje na bakalářský studijní program, je standardní doba studia nejméně čtyři a nejvýše šest roků. Studium v magisterském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce; v oblasti lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou. 5. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Standardní doba studia je tři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. 6. Studijní program se může členit na studijní obory. 7. Studijní program, popř. studijní obor je konkretizován a prováděn studijními plány. 8. Forma studia vyjadřuje, zda jde o studium a. prezenční, b. distanční, c. kombinované. 9. Při prezenční formě studia studijní plán vytvořený v rámci studijního programu předpokládá, že převážná část výuky je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí, laboratorních prací, konzultací a dalších podobných forem výuky, které se konají podle pravidelného, zpravidla týdenního, rozvrhu a během nichž má student možnost přímo získávat poznatky. 10. Při distanční formě studia studijní plán vytvořený v rámci studijního programu předpokládá, že studium probíhá multimediální formou výuky a učitelé jsou během studia trvale nebo převážně odděleni od studentů. 11. Při kombinované formě studia studijní plán vytvořený v rámci studijního programu předpokládá, že studium probíhá formou, v níž se uplatňují principy prezenčního i distančního studia. 12. Doktorský studijní program musí fakulta vždy uskutečňovat jak prezenční formou studia, tak i distanční nebo kombinovanou formou studia. Článek deklaruje různé formy vysokoškolského vzdělávání, které umožňuje VŠ zákon. Na FSV UK se uskutečňuje pouze prezenční (denní) a kombinované studium. Pro kombinované studium jsou vytvořeny studijní plány, které předpisují předměty, které musí studenti absolvovat v příslušném ročníku (viz dále čl. 4 odst. 8). Studenti prezenčního a kombinovaného studia mají odlišné podmínky pro zápis do dalšího ročníku (prezenční student musí mít minimální počet kreditů za předměty, které aktivně dosud na FSV odstudoval, student kombinovaného studia musí získat vždy 60 kreditů za příslušný ročník s výjimkou případu, kdy některého předmětu 3x neuspěje-viz dále čl. 4 odst. 11).

4 Čl. 3 Organizace studia 1. Akademický rok trvá dvanáct kalendářních měsíců. Jeho začátek stanoví rektor. 2. Akademický rok se dělí na zimní semestr, letní semestr a prázdniny. Začátky semestrů a prázdnin stanoví rektor. 3. Začátek výuky, zkouškového období, praxí a další podrobnosti týkající se dělení semestru stanoví v souladu se studijním a zkušebním řádem fakulty a po projednání s rektorem děkan fakulty. Děkani fakult, které společně uskutečňují studijní program podle čl. 22 odst. 3 písm. c) Statutu Univerzity Karlovy (dále jen "statut"), stanoví tyto podrobnosti po vzájemné dohodě. 4. Pokud tak stanoví studijní plán, lze po dobu prázdnin konat praxe, laboratorní práce, tělovýchovné kurzy, exkurze, apod. Konání zkoušky po dobu prázdnin je podmíněno souhlasem učitele (komise) a studenta. Podrobnosti stanoví studijní a zkušební řád fakulty. Komentář [S1]: Nově toto stanoví Pravidla pro organizaci studia na fakultě, která nahradila studijní řády fakult Na FSV UK upravuje základní data pro akademický rok harmonogram akademického roku. Tento dokument vydává děkan ve formě opatření po schválení akademickým senátem. Data uvedená v harmonogramu jsou závazná pro studenty i vyučující. Aktuální harmonogram na ak. rok 2011/2012 viz Na FSV se rozlišuje zkouškové období (zpravidla 6-8 týdnů po skončení semestru) a prodloužené zkouškové období (další 4 týdny), které je určeno výhradně pro opakování zkoušek a zápočtů nikoliv pro první termíny. Část II. Studium v bakalářském a magisterském studijním programu Čl. 4 Průběh studia, kreditní systém 1. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu na univerzitu. Zápis se koná na fakultě, která uskutečňuje příslušný studijní program, v případě studijního programu podle čl. 22 odst. 3 písm. c) statutu na fakultě, o které je tak stanoveno v tomto studijním programu. Zápis probíhá ve lhůtě stanovené děkanem této fakulty. Termíny zápisu stanoví vždy harmonogram akademického roku (viz Intranet-Studium). V případě, že nemůže student či uchazeč k zápisu osobně, může vystavit plnou moc jiné osobě, nebo požádat (na formuláři žádost html#10 ) o náhradní termín zápisu. Žádost se podává písemně nebo osobně na studijním oddělení. 2. Při zápisu vydá studentu fakulta výkaz o studiu. Průkaz studenta vydá studentu univerzita podle pravidel stanovených opatřením rektora. Student skládá imatrikulační slib (čl. 56 odst. 1 statutu); termíny slavnostních imatrikulací stanoví pro jednotlivé fakulty rektor.

5 Na FSV neexistuje od akademického roku 2010/2011 papírový výkaz o studiu, veškerá evidence je vedena elektronicky v SIS UK (Studijní informační systém UK). Imatrikulace se konají zpravidla v první půlce října v Aule Karolina, přesný termín stanoví harmonogram akademického roku 3. Studijní plány studijního programu, popřípadě studijního oboru stanoví zejména časovou a obsahovou návaznost studijních předmětů, objem a formu výuky, počty kreditů přiřazené jednotlivým předmětům a další podrobnosti a náležitosti týkající se kreditního systému a způsobu ověřování výsledků studia. Studijní plány jednotlivých studijních programů jsou na FSV UK k dispozici v tzv. Karolínce (viz Karolínka je vždy k dispozici před počátkem akademického roku. 4. Průběh studia v bakalářském a magisterském studijním programu se realizuje pomocí kreditního systému. 5. Studium studijního programu je členěno do jednotlivých úseků studia tak, aby bylo možné provádět průběžnou kontrolu studia a zápis do dalšího úseku studia; termíny zápisů musí být v dostatečném předstihu zveřejněny na úřední desce fakulty. Úsekem studia může být semestr nebo ročník; studijní a zkušební řád fakulty stanoví úseky každého studijního programu. Změny studijního plánu v části týkající se daného úseku studia nemohou být účinné pro studenty, kteří mají tento úsek studia aktuálně zapsaný. Komentář [S2]: Nově toto stanoví Pravidla pro organizaci studia na fakultě, která nahradila studijní řády fakult Čl. 2 Úseky studijních programů 1. Úseky studia všech studijních oborů realizovaných na fakultě v rámci studijních programů jsou ročníky. Na FSV UK jsou všechny povinnosti (celkový minimální počet kreditů v případě prezenčního studia, 60 kreditů za každý ročník v případě kombinovaného studia) stanoveny za ročníky. Kontrola studijních povinností probíhá též vždy na konci ročníku (ke konci září). Studium je možné tedy mezi semestry rozložit nerovnoměrně, vždy se kontrolují splněné povinnosti až na konci ročníku. Uvedené pravidlo o rozkládání ale neumožňuje konat zkoušku z předmětu vypsaného pro zimní semestr v letním semestru a naopak. Zkoušku je nutno vykonat vždy ve zkouškovém období pro příslušný semestr! Harmonogram lze nalézt na 6. Pokud se student v daném termínu nezapíše do příslušného úseku studia, zveřejní fakulta na úřední desce výzvu, aby se dostavil k zápisu v náhradním termínu; tato výzva musí být zveřejněna nejpozději deset pracovních dnů před tímto termínem. Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b). Toto ustanovení se nepoužije tehdy, nedostavil-li se student k zápisu v náhradním termínu ze závažných důvodů. 7. Studijní plány stanoví, které předměty jsou pro daný studijní program nebo studijní obor povinné nebo povinně volitelné; ostatní předměty vyučované na univerzitě se pro daný studijní program nebo studijní obor považují za předměty volitelné. Za předměty volitelné se též považují předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech anebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak

6 smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí. Studijní plány jednotlivých studijních programů v Karolínce ( ) vždy určí, které předměty jsou povinné (nutno absolvovat všechny), dále povinně volitelné (nutno získat určený počet kreditů z těchto předmětů). Všechny ostatní předměty na FSV UK a na ostatních fakultách UK jsou volitelné. Na FSV platí pravidlo, že student musí získat 18 kreditů z volitelných předmětů během bc. studia a 12 kreditů během mgr. studia. Nově může garant uznat jako povinně volitelný předmět studovaný během zahraničního pobytu, i když nemá ekvivalent ve studijním programu na FSV UK (předmět se nazývá zahraniční výjezd). 8. Každému předmětu a souborné zkoušce (čl. 6 odst. 8 písm. d)) je studijním plánem příslušného studijního programu nebo studijního oboru přiřazen určitý celočíselný počet kreditů vyjadřující poměr množství práce studenta spojené s absolvováním tohoto předmětu nebo souborné zkoušky vůči celkovému objemu práce spojené s absolvováním všech předmětů a souborných zkoušek doporučených studijním plánem pro daný semestr; přiřazený počet kreditů není závislý na kvalitě absolvování daného předmětu nebo souborné zkoušky. Studijní plán studijního programu určuje doporučený průběh studia tak, aby při jeho dodržení získal student při splnění všech studijních povinností v daném úseku studia třicet kreditů, je-li úsekem studia semestr, nebo šedesát kreditů, je-li úsekem studia ročník. 9. Průběžnou kontrolou studia se rozumí kontrola celkového studentem získaného počtu kreditů za dosavadní průběh studia. Získal-li student v dosavadních úsecích studia alespoň takový počet kreditů, který odpovídá součtu kreditů při studijním plánem doporučeném průběhu studia v těchto úsecích studia (dále jen "normální počet kreditů"), má právo na zápis do dalšího úseku studia, v opačném případě se posuzuje tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b), nejde-li o případ podle odstavce 11. Na FSV UK se u prezenčního studia při kontrole vyžaduje minimální počet kreditů (viz dále u odst. 11). Studenti kombinovaného studia musí každý akademický rok získat 60 kreditů, v případě že neuspějí třikrát při ukončení předmětu, snižuje se limit 60 kreditů o kredity za takto neabsolvované předměty (viz dále odst. 11) 10. Pokud počet kreditů získaný studentem za absolvování volitelných předmětů tvoří více než patnáct procent z normálního počtu kreditů, rozhodne o započítání kreditů nad rámec této hranice pro účely aktuální průběžné kontroly studia děkan. Studijní a zkušební řád fakulty může pro jednotlivé studijní programy nebo studijní obory uskutečňované na fakultě stanovit tento podíl vyšší. Čl. 3 Komentář [S3]: Nově toto stanoví Pravidla pro organizaci studia na fakultě, která nahradila studijní řády fakult Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia 1. Pro účely aktuální průběžné kontroly se vždy započítávají všechny kredity získané absolvováním předmětů v daném úseku studia, u volitelných předmětů se jejich výše řídí čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity.

7 Pro kontrolu studia za příslušný ročník se započítávají jen absolvované předměty, nikoliv předměty uznané! U volitelných předmětů se automaticky uznává jen 9 kreditů za rok (15 % z normálního počtu, tj. z 60), nad tuto hranici musí provést uznání volitelných předmětů garant (na FSV je garant děkanem pověřen k uznávání předmětů-speciální žádost viz ). 11. Studijní a zkušební řád fakulty může stanovit minimální počet kreditů nutný pro zápis do dalšího úseku studia. V takovém případě platí, že nezískal-li student normální počet kreditů, ale získal-li alespoň minimální počet kreditů, má právo na zápis do dalšího úseku studia. Opakování tohoto postupu může být studijním a zkušebním řádem fakulty vyloučeno nebo omezeno. Komentář [S4]: Nově toto stanoví Pravidla pro organizaci studia na fakultě, která nahradila studijní řády fakult Čl. 4 Minimální počty kreditů 1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku prezenční formy studia studijních programů jsou: a. v bakalářských studijních programech: i. 30 kreditů pro zápis do druhého úseku studia ii. 60 kreditů pro zápis do třetího úseku studia iii. 90 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia iv. 150 kreditů pro zápis do pátého úseku studia v. 180 kreditů pro zápis do šestého úseku studia b. v magisterských studijních programech: 20 kreditů pro zápis do druhého úseku studia 40 kreditů pro zápis do třetího úseku studia 80 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia 120 kreditů pro zápis do pátého úseku studia. 2. V případě přerušení na semestr se snižuje povinnost minimálního počtu kreditů stanovená pro zápis do příslušného úseku studia o jednu polovinu rozdílu minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do předchozího a příslušného úseku studia. 3. V kombinované formě studia se minimální počet kreditů nestanoví. S tím, že student kombinované formy studia se může do dalšího úseku studia (ročníku) podle čl. 4 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK zapsat: a) pokud získá normální počet kreditů (čl. 4 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK), nebo b) pokud neabsolvuje zapsaný povinný nebo povinně volitelný předmět a získá normální počet kreditů snížený o počet kreditů z předmětů, v nichž za výše uvedených podmínek neuspěl. 4. Opakovaný zápis do dalšího úseku studia na základě získání pouze minimálního počtu kreditů studia není v prezenční formě studia nijak omezen. Na FSV UK se u prezenčního studia při kontrole vyžaduje pro zapsání do dalšího ročníku výše uvedený minimální počet kreditů získaných z dosavadního studia, nezapočítávají se uznané předměty, ale pouze absolvované!. Studenti kombinovaného studia musí každý akademický rok získat 60 kreditů, v případě že neuspějí třikrát při ukončení předmětu, snižuje se limit 60 kreditů o kredity za takto neabsolvované předměty (viz též odst. 9 tohoto článku Řádu). Pokud se student kombinovaného studia ke zkoušce z povinného nebo povinně

8 volitelného předmětu nezapíše nebo zapíše, ale ke zkoušce nedostaví, možnost zápisu do dalšího ročníku dle předchozí věty zaniká. 12. Na základě písemné žádosti studenta může děkan povolit absolvování jednoho nebo více úseků studia podle individuálního studijního plánu, jehož průběh a podmínky zároveň stanoví. Po absolvování individuálního studijního plánu děkan v souladu se stanovenými podmínkami rozhodne o přidělení odpovídajícího počtu kreditů. Ostatní ustanovení tohoto řádu nejsou tímto dotčena; podrobnosti upraví studijní a zkušební řád fakulty. Čl. 5 Komentář [S5]: Nově toto stanoví Pravidla pro organizaci studia na fakultě, která nahradila studijní řády fakult Individuální studijní plán Podrobnosti o individuálním studijním plánu se nestanoví. Individuální studijní plán dle čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity může děkan povolit jen ve zcela výjimečných zdůvodněných případech. Individuální studijní plán může děkan studentu v kombinované formě studia povolit též v situaci, kdy student nezíská při nadcházející průběžné kontrole studia počet kreditů předepsaný studijním plánem, jde-li o důvodný případ; tento postup lze během studia uplatnit nejvýše dvakrát. Individuální studijní plán povoluje děkan ve výjimečných případech (zejména zdravotní důvody, případně další studium, zejména jeho ukončování). Student podává žádost k rukám proděkana pro studijní záležitosti, nejdříve získá vyjádření garanta studijního programu. Na povolení individuálního studijního programu není nárok. V případě individuálního studijního plánu se neuplatňují výše uvedená pravidla o nutném počtu kreditů pro zápis do dalšího ročníku. 13. Maximální doba studia ve studijním programu je standardní doba studia tohoto studijního programu navýšená o pět let v případě magisterského studijního programu nenavazujícího na bakalářský studijní program; v ostatních případech navýšená o tři roky. Neukončí-li student řádně studium během maximální doby studia, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b). Maximální délka studia je v bakalářském cyklu 6 let, v magisterském cyklu 5 let. Doba přerušení studia se do maximální doby započítává! V případě dovršení maximální délky studia dojde k automatickému ukončení studia 14. Studijní a zkušební řád fakulty stanoví další podrobnosti o těch formách studia, ve kterých se na fakultě uskutečňují studijní programy, a uskutečňuje-li fakulta alespoň jeden studijní program ve více formách studia, stanoví dále podmínky, za jakých může děkan povolit studentu přestup z jedné formy studia do jiné formy studia téhož studijního programu. Komentář [S6]: Nově toto stanoví Pravidla pro organizaci studia na fakultě, která nahradila studijní řády fakult

9 Čl. 6 Formy studia, přestupy 1. Studenti v kombinované formě studia v studijních programech uskutečňovaných na fakultě studují podle studijního plánu složeného z povinných, případně povinně volitelných předmětů. 2. Přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož studijního programu je možný na základě odůvodněné žádosti. Při rozhodování o žádosti se berou v úvahu nejen uvedené důvody, ale i studijní výsledky žadatele. Přestup je možný vždy jen po úspěšném absolvování průběžné kontroly studia (viz čl. 14). Přestup z kombinované formy studia do prezenčního a naopak je možný nejdříve po 1. ročníku (po 1. úspěšné kontrole studijních povinností). V žádném případě není možný přestup do jiného studijního programu (je nutné znovu složit přijímací zkoušky). V současnosti je možný přestup jen u programu Mediální studia, teritoriální studia, veřejná a sociální politika (jiné programy nemají zároveň kombinovanou a prezenční formu). Žádost o přestup se podává s vyjádřením garanta k rukám proděkana pro studijní záležitosti. Čl. 5 Přerušení studia 1. Studium ve studijním programu může být i opakovaně přerušeno. 2. Studentovi může děkan přerušit studium, a to buď na jeho písemnou žádost, anebo z vlastního podnětu v případě, kdy je toho zapotřebí k odvrácení újmy hrozící studentovi, jestliže její původ nesouvisí s dosavadním plněním studijních povinností. Pokud student o přerušení studia požádá poté, co prokázal splnění povinností v daném úseku studia a předtím, než se zapsal do dalšího úseku studia, a nebylo-li se studentem zahájeno disciplinární řízení, děkan této žádosti vyhoví; takto lze studium přerušit nejméně na dobu jednoho semestru. Ustanovení odstavce 8 tímto není dotčeno. 3. Děkan z vlastního podnětu též přeruší studentovi studium v případě, kdy student, kterému vznikla povinnost uhradit poplatek spojený se studiem podle 58 odst. 3 nebo 4 zákona o vysokých školách, tento poplatek ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy do vlastních rukou k zaplacení poplatku nezaplatil; to neplatí, vyjde-li najevo, že existuje závažná okolnost, která by jinak vedla děkana k podání návrhu na snížení, prominutí nebo odložení splatnosti poplatku; v takovém případě je třeba takový návrh bez zbytečných průtahů doručit rektorovi. Ve výzvě děkan poučí studenta o právu uvést skutečnosti nasvědčující tomu, že povinnost platit poplatek nevznikla, nebo že zanikla, anebo že je odůvodněno snížení, prominutí nebo odložení splatnosti poplatku. Požádá-li student o to, aby byl před vydáním rozhodnutí slyšen, bude neprodleně pozván k ústnímu jednání. 4. Studium se podle odstavce 3 přerušuje na dobu, která studentovi zbývá do vyčerpání maximální doby studia. Dojde-li k zaplacení poplatku a požádá-li osoba o ukončení přerušení studia, děkan této žádosti vyhoví a rozhodne o ukončení přerušení studia, a to nejpozději k poslednímu dni semestru, ve kterém byla žádost podána, nebo k poslednímu dni akademického roku, byla-li žádost podána v průběhu letního semestru nebo prázdnin.

10 5. Dnem přerušení studia student pozbývá postavení studenta podle zákona o vysokých školách a lhůty pro vykonání studijních povinností nemohou započít ani pokračovat. Po přerušení studia rozhodne děkan v případě potřeby o zařazení studenta do odpovídajícího úseku studia. Pokud během přerušení studia došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, stanoví děkan v souladu se studijním a zkušebním řádem fakulty a příslušným studijním programem, které studijní povinnosti musí student splnit a lhůty pro jejich splnění; v této souvislosti může též studentu stanovit povinnost vykonat v dané lhůtě rozdílové zkoušky. 6. Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká tomu, jemuž bylo studium přerušeno, právo na opětovný zápis do studia; pominou-li důvody pro přerušení studia, může děkan na písemnou žádost toho, jemuž bylo studium přerušeno, ukončit přerušení studia i před uplynutím stanovené doby přerušení studia. Pokud se v daném termínu nezapíše, postupuje se jako v čl. 4 odst S výjimkou velmi závažných, zejména zdravotních, důvodů lze studium přerušit nejdříve po ukončení prvního úseku studia. 8. Nejdelší celková doba přerušení studia ( 54 odst. 1 zákona o vysokých školách) je taková nejdelší doba, která spolu se skutečnou dobou studia nepřesáhne maximální dobu studia. Skutečná doba studia je doba, která uplynula od data zápisu na vysokou školu bez započítávání doby, ve které bylo studium přerušeno. Čl. 7 Přerušení studia a změna studijního plánu během přerušení studia 1. Podat žádost o přerušení studia z jiných důvodů než těch, které nesouvisí s dosavadním plněním studijních povinností, je možné vždy jen ve třech týdnech před zahájením výuky v příslušném semestru, tímto se upřesňuje ustanovení čl. 5 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu univerzity. V případě žádosti o přerušení studia před počátkem výuky v zimním semestru je nutné nejdříve absolvovat kontrolu studijních povinností za uplynulý úsek studia (viz Čl. 14 odst. 2 a 3 a čl. 4 Pravidel) 2. Podrobnosti o postupu po přerušení studia, během něhož došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, stanoví garant příslušného studijního programu na základě žádosti studenta. Čl. 6 Předměty a kontroly studia 1. Předmět může být uskutečňován v podobě přednášky, cvičení, semináře, kurzu, praxe, stáže, laboratorní práce, exkurze, samostatné práce nebo konzultace. Předmět může být v závislosti na svém charakteru uskutečňován prezenční, distanční nebo kombinovanou podobou výuky. 2. Není-li tímto řádem nebo podle tohoto řádu studijním a zkušebním řádem fakulty stanoveno jinak, má student právo zapsat si předmět vyučovaný na univerzitě a poté se účastnit jeho výuky a podrobovat se kontrole studia tohoto předmětu. Členové akademické obce univerzity mají právo účastnit se přednášek v rámci univerzity.

11 Čl. 8 Právo na zápis předmětu 1. Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno a. studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud tento u daného předmětu zápis předmětu podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) Studijního a zkušebního řádu univerzity, jde-li o předmět zařazený jako povinný nebo povinně volitelný v daném studijním programu, b. kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních kapacitních omezení je dán opatřením děkana, c. nepředložením lékařského potvrzení o způsobilosti účastnit se výuky daného předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení takového potvrzení, je dán opatřením děkana. 3. Předmět je jednosemestrální, nebo dvousemestrální v rámci téhož akademického roku. Každému předmětu je přiřazen identifikační kód, který je v rámci univerzity jedinečný; systém přiřazování kódů je dán opatřením rektora. 4. Je-li předmět součástí více studijních plánů jednoho nebo více studijních programů, nelze mu přiřadit různé počty kreditů. 5. Ve studijním plánu může být a. zápis předmětu podmíněn předchozím absolvováním jiného předmětu nebo předmětů anebo současným zápisem jiného předmětu nebo předmětů, b. absolvování předmětu podmíněno absolvováním jiného předmětu nebo předmětů, c. zápis předmětu vyloučen současným zápisem jiného předmětu, d. absolvování předmětu vyloučeno předchozím absolvováním jiného předmětu, e. zápis předmětu vyloučen předchozím absolvováním jiného předmětu. V SIS UK je garanty studijních programů na základě věcné souvislosti u některých předmětů nastavena tzv. prerekvizita (nutnost absolvovat jiný předmět), korekvizita (povinný současný zápis více souvisejících předmětů), nebo neslučitelnost (nemožnost zapsat si určitý předmět, pokud student absolvoval obdobný předmět). 6. Vyžadují-li to kapacitní důvody, může fakulta omezit počet studentů, kteří si mohou zapsat daný předmět; fakulta může též stanovit, že přednost při zápisu daného předmětu mají studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem. Pokud tak stanoví obecně závazné předpisy, může být zápis předmětu podmíněn předložením těmito předpisy vyžadovaného lékařského potvrzení. Kapacitu předmětů nastavuje garant programu a případně vyučující. Vyučující může umožnit zápis předmětu nad povolenou kapacitu.

12 7. Studijní a zkušební řád fakulty může omezit opakovaný zápis téhož předmětu; je-li tímto omezením úspěšné absolvování povinného předmětu studentem v daném studiu již vyloučeno, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b). Komentář [S7]: Nově toto stanoví Pravidla pro organizaci studia na fakultě, která nahradila studijní řády fakult Čl. 9 Opakovaný zápis předmětu 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný nebo povinně volitelný, je možné pouze jedenkrát. Rozdělení předmětů na povinné, povinně volitelné a volitelné stanoví příslušný studijní plán studijního programu, tento plán se zveřejňuje každý rok na internetových stránkách fakulty (Karolinka FSV UK). 2. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným, je vyloučeno. Na FSV UK se uplatňuje omezení zápisu povinných a povinně volitelných předmětů na dvojí zápis. V případě dvojího neúspěšného zápisu povinného předmětu bude studium ukončeno (viz čl. 12 odst. 1 písm b) Řádu). 8. Formami kontroly studia jsou a. kontrola studia předmětu, b. průběžná kontrola studia (čl. 4 odst. 5 a 9), c. rozdílová zkouška, d. souborná zkouška, e. státní závěrečná nebo státní rigorózní zkouška (dále jen "státní zkouška") nebo její část. 9. Kontrolou studia předmětu se rozumí ověření úspěšného absolvování předmětu. Formami této kontroly jsou a. kolokvium, b. zápočet, c. klauzurní práce, d. klasifikovaný zápočet, e. zkouška, f. kombinace forem uvedených v písmenu a) až e) podle odstavce Kolokvium, zápočet nebo klauzurní práce mohou mít povahu samostatné kontroly studia předmětu, nebo předpokladu pro konání zkoušky z daného předmětu, přičemž požadavky na jejich získání musí být stanoveny v dostatečném předstihu. Podrobnosti může upravit studijní a zkušební řád fakulty. Komentář [S8]: Nově toto stanoví Pravidla pro organizaci studia na fakultě, která nahradila studijní řády fakult

13 Čl. 10 Kolokvium, zápočet a klauzurní práce U předmětů vyučovaných na fakultě je kolokvium, zápočet nebo klauzurní práce vždy samostatnou kontrolou studia předmětu. Na FSV UK je předmět ukončen vždy jen jedním způsobem tj. buď zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou. Způsob ukončení je stanoven ve studijním programu v souladu s planou akreditací. 11. Kolokvium, zápočet a klauzurní práce jsou klasifikovány "prospěl" - "neprospěl" nebo "započteno" - "nezapočteno". 12. Při klasifikovaném zápočtu se oproti zápočtu navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky klasifikuje, jak student splnil požadavky zápočtu. 13. Zkouškou se prověřují vědomosti studenta nebo ověřují jeho schopnosti; základní požadavky ke zkoušce stanoví studijní plán, podrobnosti musí být stanoveny v dostatečném předstihu před začátkem zkouškového období. Ustanovení tohoto odstavce, jakož i odstavců 14 až 16 se vztahují na soubornou zkoušku obdobně. 14. Podle způsobu provedení je zkouška ústní, písemná, praktická, nebo kombinovaná. Ústní zkoušky a ústní části kombinovaných zkoušek jsou pro členy akademické obce univerzity veřejné; z kapacitních důvodů lze účast veřejnosti přiměřeně omezit. 15. Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3), "neprospěl/a" (4). V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů. Na teologických fakultách může být klasifikace studijním a zkušebním řádem řešena odlišně. 16. Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny; mimořádný opravný termín se nepřipouští. Počet vypsaných termínů musí být přiměřený počtu studentů a nesmí být menší než tři; termíny musí být vypsány nejpozději ke dni začátku zkouškového období. Nedostaví-li se student k termínu zkoušky, na který je přihlášen, bez řádné omluvy, není klasifikován; ustanovení této ani první věty nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky. Čl. 16 Zkouškové termíny, zapisování výsledků zápočtů a zkoušek (K čl. 6 odst. 15 a 16 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 1. Termíny (datum, čas a kapacitu) v minimálním počtu dle odst. 2 pro ukončení předmětů v příslušném semestru zveřejní zkoušející v SIS UK nejméně jeden týden před ukončením výuky (dle aktuálního harmonogramu). 2. Počet vypsaných termínů dle odstavce 1 nesmí být menší než tři (čl. 6 odst. 16 Studijního a zkušebního řádu UK), počet termínů pro ukončení předmětu musí odpovídat typu kontroly studia, formě prověřování znalostí a dovedností a počtu zapsaných studentů. 3. Řádné termíny pro ukončení předmětů jsou zařazovány do zkouškového období, případně i do posledních dvou týdnů výuky. Student není povinen využít zkouškové termíny vypsané v posledních dvou týdnech výuky a musí mít umožněn ve zkouškovém období dostatečný počet termínů ve smyslu odstavce 2. Opravné termíny jsou zařazovány do zkouškového

14 období a prodlouženého zkouškového období. Podrobnosti upravuje harmonogram akademického roku. 4. Zkoušející zodpovídá za to, aby výsledek ukončení předmětu (zápočet či zkouška) byl zaznamenán do SIS UK nejpozději do sedmi pracovních dnů po termínu konání zápočtu nebo zkoušky. V případě, že není tato povinnost splněna, může se student obrátit na vedoucího příslušné katedry, který neprodleně zajistí nápravu. V případě prodlení má student možnost obrátit se na děkana a ten zajistí nápravu 5. Po marném uplynutí zkouškového období (včetně prodlouženého zkouškového období) bude studentovi předmět, u kterého neabsolvoval předepsané ukončení (zápočet nebo zkoušku), označen administrativně jako nesplněný. Tuto skutečnost zaznamená automaticky SIS UK. 6. Student, vyučující nebo garant příslušného studijního programu mají právo požádat děkana fakulty, aby se druhá opravná zkouška konala před komisí. Složení minimálně tříčlenné komise stanoví děkan po dohodě s příslušným garantem. Student má na FSV právo na dostatečný počet zkouškových termínů. V případě, že není pravidlo dodrženo, obrátí se na vedoucího katedry a v případě neúspěchu na proděkana pro studijní záležitosti, který zajistí nápravu. Obdobně si může student stěžovat, pokud není výsledek zápočtu resp. zkoušky zapsán v SIS UK do 7 pracovních dní. Třetí termín zkoušky může být na žádost studenta nebo vyučujícího před komisí. Zkoušky a zápočty je nutné vždy vykonat v příslušném semestru po uplynutí zkouškového období je administrativně zaznamenáno nesplněn a student zároveň marně vyčerpal jednu možnost pro zápis předmětu. 17. Děkan může na základě písemné žádosti studenta uznat splnění kontroly studia předmětu v případě, že student během posledních deseti let splnil obdobnou studijní povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České republice anebo v zahraničí; v případě uznání též rozhodne o případném přidělení odpovídajícího počtu kreditů. Uznání lze vázat na vykonání rozdílové zkoušky nebo zkoušek ve stanoveném termínu. Čl. 15 Průběh studia 3. Děkan může v souladu s čl. 6 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu univerzity a na základě písemné žádosti a na doporučení garanta studentu uznat studijní povinnost splněnou v minulosti na fakultě nebo na jiné fakultě univerzity anebo jiné vysoké škole. Uznání studijní povinnosti splněné před více než třemi lety je možné jen ve zcela výjimečných případech. Takto uznaná splněná studijní povinnost se zpravidla započítává pouze do celkových studijních povinností a nikoliv do povinností vymezených v čl. 4 pro zápis do dalšího úseku studia (tj. zpravidla bez přidělení kreditů). Na FSV UK na základě opatření děkana (viz ) uznávají předměty garanti jednotlivých studijních programů. Žádost a detailní pravidla lze nalézt na Zpravidla se uznávají jen zkoušky vykonané v předchozích třech letech. Běžně se uznávají předměty povinné a povinně volitelné, výjimečně předměty volitelné. Kredity za uznané předměty se nezapočítávají do splněných povinností v příslušném akademickém roce, ale pouze do povinností splněných za celé studium.

15 Čl. 7 Státní zkoušky 1. Státní zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen "komise"). 2. Státní zkouška se může skládat z více částí. Průběh a vyhlášení výsledků státní zkoušky nebo její části jsou veřejné. 3. Předsedu a členy komise jmenuje děkan fakulty z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty; předseda je členem komise. Další členy komise jmenuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"). O konání státní zkoušky nebo její části se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise; počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. Pro jeden studijní program (studijní obor) lze zřídit více komisí. 4. Skládá-li se státní zkouška z více částí, stanoví komise výslednou klasifikaci s přihlédnutím k průměru klasifikace jednotlivých částí s tím, že klasifikace "neprospěl/a" je stanovena právě tehdy, je-li alespoň jedna část klasifikována "neprospěl/a"; jsou-li všechny části klasifikovány "výborně", je i výsledná klasifikace stanovena "výborně". Skládá-li se část státní zkoušky z více tématických okruhů, je zpravidla podkladem její klasifikace hodnocení z těchto okruhů. 5. Části státní zkoušky a případně jejich tématické okruhy jsou dány studijním programem. Je-li ve studijním programu stanoveno, že bakalářská, resp. diplomová práce je součástí státní zkoušky, je obhajoba této práce částí státní zkoušky. 6. Státní zkoušku nebo její část nelze skládat, je-li se studentem vedeno disciplinární řízení, ve kterém disciplinární komise navrhla sankci vyloučení ze studia, děkan svým rozhodnutím neuložil sankci mírnější, nebo věc nevrátil komisi zpět, ani rektor rozhodnutí děkana nezrušil. 7. Předpokladem pro konání části státní zkoušky je absolvování povinných předmětů, které pro konání této části státní zkoušky stanoví studijní plán. Předpokladem pro konání poslední části státní zkoušky je též získání a. minimálního počtu kreditů z povinně volitelných předmětů stanoveného studijním plánem, b. získání počtu kreditů odpovídajícímu šedesátinásobku standardní doby studia studijního programu vyjádřené v letech. Studijní a zkušební řád fakulty může též stanovit počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní zkoušky a dále může stanovit pořadí, v jakém lze části státní zkoušky skládat. Komentář [S9]: Nově toto stanoví Pravidla pro organizaci studia na fakultě, která nahradila studijní řády fakult Čl. 11 Skládání částí státních závěrečných (rigorózních) zkoušek Počet kreditů nutný pro konání jiné než poslední části státní zkoušky se nestanoví. Státní závěrečná zkouška je složena ze dvou nebo více částí; první částí je vždy obhajoba bakalářské nebo diplomové práce, další částí (dalšími částmi) zkouška z diplomního oboru (zkoušky z diplomních oborů). Obhájení bakalářské nebo diplomové práce je podmínkou pro konání druhé a případných dalších částí státní zkoušky. Státní zkoušky na FSV UK je možné konat až poté, co student uzavře studium, tj. absolvuje předměty s hodnotou 180 kreditů (bc. studium) resp. 120 kreditů (mgr.

16 studium v požadované struktuře (povinné, povinně volitelné a volitelné. Splnění povinností potvrzuje garant st. programu na výpisu absolvovaných předmětů. Tento výpis s podpisem garanta se odevzdává na studijní oddělení fakulty společně s přihláškou ke státní zkoušce ( ). Pro možnost účastnit se státní zkoušky je též nutné odevzdat bc. resp. diplomovou práci v tištěné i elektronické verzi (detaily upravuje opatření děkana ). 8. Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní zkoušky v daném studijním programu spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů nesmí činit více než devadesát procent hodnoty uvedené v odstavci 7 písm. b); v případech hodných zvláštního zřetele může studijní a zkušební řád fakulty tuto hranici stanovit odlišně, ne však více než devadesát pět procent. 9. Řádný a dva opravné termíny konání státní zkoušky nebo její části stanoví děkan. Každý tento termín se nejméně měsíc předem zveřejní na úřední desce. Komentář [S10]: Nově toto stanoví Pravidla pro organizaci studia na fakultě, která nahradila studijní řády fakult Státní zkoušky se konají jen v termínech stanovených harmonogramem akademického roku ( ). Státní zkoušky se zpravidla konají v druhé půlce června, v první půlce září a na přelomu ledna a února. Záříjový termín je umožněn jen na základě žádosti studenta řediteli institutu v mimořádných případech (zdravotní důvody, studijní pobyt v zahraničí). 10. Státní zkoušku nebo její část má student právo absolvovat ve lhůtě dvou let. Lhůta začíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy splnil předpoklady pro to, aby mohl konat státní zkoušku nebo její část. Jestliže student státní zkoušku nebo její část v této lhůtě neabsolvuje, posuzuje se tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b); splnění předpokladů pro konání státní zkoušky nebo její části fakulta studentovi oznámí. Po uzavření studia (viz odst. 7) je nutno absolvovat státní zkoušku nejpozději do 2 let, jinak bude studium automaticky ukončeno! 11. V případě, že žádná část státní zkoušky nebyla vykonána v opravném termínu nebo klasifikována známkou "dobře", výsledná klasifikace je "výborně", prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,5 a v průběhu studia byly splněny i případné další podmínky stanovené studijním a zkušebním řádem fakulty, student absolvuje s vyznamenáním. Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním 1. Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním v bakalářském studijním programu je řádné ukončení studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok. 2. Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním v magisterském studijním programu se nestanoví. Studium s vyznamenáním znamená, že student dosáhl ze zkoušek v průběhu studia (mimo státnic) průměr max. 1,5, státní zkoušku neopakoval ani z žádného předmětu nebyl

17 klasifikován dobře a průměr státní zkoušky (vč. obhajoby) byl maximálně 1,5. V bakalářském studiu je navíc nutno ukončit nejpozději za 4 roky. Část II Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech Čl. 14 Zápis ke studiu, zápis do dalšího úseku studia, odevzdávání přehledu splněných povinností a registrace předmětů 1. Termín zápisu uchazečů o studium přijatých ke studiu je stanoven harmonogramem akademického roku, který stanoví svým opatřením děkan v souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu univerzity (dále jen harmonogram ). Uchazeči, kteří obdrželi kladné rozhodnutí o přijetí ke studiu, se dostaví ve stanovených termínech k zápisu do studia; nemohou-li se ze závažných důvodů zápisu zúčastnit, sdělí tuto skutečnost nejpozději do posledního dne zápisu uchazečů o studium písemně studijnímu oddělení a požádají o stanovení náhradního termínu zápisu. 2. Termín zápisu do dalšího úseku studia je stanoven harmonogramem. Zápisu do dalšího úseku studia předchází kontrola studijních povinností, která probíhá zpravidla v týdnu před zahájením výuky v zimním semestru, přesný termín stanoví harmonogram. 3. Při kontrole studijních povinností musí student předložit vlastnoručně podepsaný výpis splněných studijních povinností z předchozího úseku studia (viz čl. 2) dokladující počet kreditů získaných v předchozím úseku studia a výsledek kontroly studia u jednotlivých předmětů (zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška). Předložení výpisu z předchozí věty je součástí kontroly studia ve smyslu čl. 4 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu univerzity. Předložení výpisu dle první věty tohoto odstavce může být nahrazeno elektronickou kontrolou studijních povinností ve Studijním informačním systému univerzity (dále jen SIS UK ). 4. Student, který byl zapsán do dalšího úseku studia, má právo registrovat se do jednotlivých předmětů vypsaných v rozvrhu na jednotlivé semestry daného akademického roku, Registrací do předmětu se rozumí potvrzená registrace do příslušného předmětu pomocí SIS UK. Student se může do předmětu zapsat, pokud je zapsán do daného úseku studia a splnil podmínky nutné k zapsání do příslušného předmětu. Registrace do jednotlivých předmětů se po uplynutí doby vyhrazené k registraci do předmětů ukládá do databáze fakultního počítačového systému a slouží jako doklad o tom, že se student skutečně do předmětu registroval. 5. Registrace do předmětů pro jednotlivé semestry daného úseku studia probíhá zpravidla prvních deset pracovních dnů příslušného semestru. 6. Bližší podrobnosti týkající se způsobu a časového průběhu zápisu (do studia a jednotlivých úseků) a registrace do předmětů jsou stanoveny harmonogramem. 7. V případě, že student neprovede registraci do předmětů z omluvitelných důvodů (zejm. zdravotních) může podat žádost děkanovi o úřední registraci předmětů. Tuto žádost je možné podat nejpozději do konce šestého týdne výuky příslušného semestru. 8. Obdobně je možné žádat ze závažných důvodů (zejm. zdravotních) děkana o výmaz registrace předmětů. Tuto žádost může podat student nejpozději do třetího týdne zkouškového období příslušného semestru. Podmínkou pro schválení žádosti o výmaz předmětu je souhlas garanta studijního oboru a dále skutečnost, že student se ani

18 jednou nepokusil splnit zápočet nebo zkoušku z příslušného předmětu. Zdravotní důvody je nutno doložit potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nebo lékařskou zprávou vystavenými ošetřujícím lékařem případně nemocnicí. Studenti si na počátku semestru v SIS UK registrují předměty, registrace se ukončuje v pátek (14,00) druhého výukového týdne v semestru. Pokud si student neregistruje předmět a má k tomu oprávněné důvody, může do konce 6. týdne výuky požádat ( ) o úřední registraci. Obdobně je možné si nechat zrušit registraci, pokud na předmět nemůže student docházet (pouze v případě zdravotních důvodů a jiných závažných důvodů např. předmět se nevyučoval). Čl. 15 Průběh studia 4. Studijní plány jsou na každý semestr upřesněny rozvrhem. Rozvrh musí být připraven nejpozději dvacet pracovních dní před zahájením výuky v příslušném semestru a deset pracovních dní před zahájením výuky v semestru zveřejněn v SIS UK. 5. Všechny předměty na fakultě jsou jednosemestrální a jsou uzavřeny kontrolou studia předmětu (viz též čl. 10). Pro každý předmět vypsaný v daném semestru vyhotovuje příslušný vyučující sylabus. Sylabus musí obsahovat kód předmětu, název předmětu (v českém i anglickém jazyce), stručnou charakteristiku předmětu, kreditní ohodnocení, jméno, příp. jména vyučujících, rozsah a formu výuky, podmínky pro zapsání předmětu, stručný program po týdnech, formu kontroly studia a seznam povinné, resp. doporučené literatury k předmětu. Garanti studijních programů odpovídají za to, že sylaby všech předmětů vypisovaných v rámci studijního oboru v daném semestru jsou nejpozději první den výuky k dispozici studentům v SIS UK. 6. Děkan může v souladu s čl. 6 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu univerzity a na základě písemné žádosti a na doporučení garanta studentu uznat studijní povinnost splněnou v minulosti na fakultě nebo na jiné fakultě univerzity anebo jiné vysoké škole. Uznání studijní povinnosti splněné před více než třemi lety je možné jen ve zcela výjimečných případech. Takto uznaná splněná studijní povinnost se zpravidla započítává pouze do celkových studijních povinností a nikoliv do povinností vymezených v čl. 4 pro zápis do dalšího úseku studia (tj. zpravidla bez přidělení kreditů). 7. Volitelný předmět musí mít student registrován v SIS UK v příslušném semestru, aby mohl být automaticky započten do splněných studijních povinností. V případě volitelných předmětů absolvovaných v minulosti, které si student neregistroval v SIS UK, je možné tyto předměty uznat jen na základě žádosti. K žádosti dle předchozí věty je nutné stanovisko garanta příslušného studijního programu. Čl. 16 uveden výše u čl. 6 odst. 15 a 16 Studijního a zkušebního řádu univerzity

19 Čl. 17 Povinnosti studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia studující v zahraničí v rámci programu Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod a CEEPUS 1. Studenti, kteří jsou vysláni ke studiu do zahraničí v rámci programů Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod a CEEPUS, mají tyto další povinnosti: a) před odjezdem na pobyt nahlásit svůj odjezd na studijní oddělení a na oddělení zahraničních styků, b) při příjezdu z pobytu nahlásit svůj příjezd na oddělení zahraničních styků a dále předat k archivaci kopii protokolu o předmětech absolvovaných během studia v zahraničí (tzv. transkript), c) s garantem vyplnit formulář Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí a nechat jej potvrdit proděkanem pro studijní záležitosti. Na základě potvrzeného protokolu dle předchozí věty provede studijní oddělení po předložení protokolu úřední zápis absolvování předmětů do systému SIS UK. 3. Studenti, kteří odjíždějí na pobyt, na který nejsou vysláni fakultou, musí plnit všechny povinnosti uložené Pravidly, nebo přerušit studium. 4. Pro uznání předmětů u studentů, kteří odjeli na pobyt, na který nebyli fakultou vysláni, je nutno do 1 měsíce po příjezdu si nechat uznat předměty dle postupu v odstavci 1 písmeno c) tohoto článku. 5. Kredity přiznané v zahraničí dle odstavců 1 a 4 se započítávají do minimálních studijních povinností (čl. 4) a známky, které garant na základě výsledků v zahraničí stanoví, platí pro výpočet prospěchového stipendia za daný úsek studia. Předpis stanoví povinnosti při výjezdu a příjezdu ze zahraničního studijního pobytu. Při příjezdu uznává předměty splněné v zahraničí garant st. programu, nadto je nutný souhlas proděkana pro studium. Žádost o uznání je na Garant předměty uzná za povinné či povinně volitelné v rámci příslušného studijního programu nebo za volitelné. Je možné, aby garant oborově blízký předmět absolvovaný v zahraničí uznal za povinně volitelný předmět nazvaný Zahraniční výjezd. Čl. 18 Bakalářské, magisterské závěrečné práce 1. Bakalářská, resp. magisterská závěrečná práce (dále jen práce ), se zadává a předkládá v termínech stanovených v harmonogramu 2. Téma si student zadává formou žádosti vedoucímu katedry, resp. pracovníkovi pověřenému správou prací. Žádost musí mít charakter tezí, tj. musí obsahovat (a) předpokládaný název práce, (b) stručnou charakteristiku tématu a stávající literatury k ní, (c) metody práce, (d) předpokládanou strukturu a (e) základní literaturu, musí být (e) podepsána navrhovaným vedoucím práce. Žádost musí být podána vždy nejméně jeden rok před předpokládaným termínem konání státních zkoušek. O přijetí tezí (včetně případných změn, navržení konzultanta apod.) rozhoduje stanoveným způsobem ředitel institutu, resp. vedoucí katedry. 3. Práci je třeba předložit ve dvou tištěných kopiích v pevné vazbě v termínu stanoveném katedrou, jež zajišťuje realizaci příslušného studijního oboru. Práce musí vyhovovat

20 kritériím stanoveným fakultou, splňovat náležitosti odborného textu a mít příslušný rozsah (rozsah se počítá v normostranách, jež jsou definovány počtem 1800 znaků s mezerami na stranu). Práce musí obsahovat schválené teze a cizojazyčný abstrakt. Bakalářské práce musí mít rozsah nejméně 30 normostran (54 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh, magisterské práce nejméně 60 normostran (108 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh. V případě, že je magisterská práce napsaná v anglickém jazyce, je minimální rozsah 50 normostran ( znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh. Práce musí mít úpravu titulní strany předepsanou fakultou a obsahovat podepsané prohlášení autora potvrzující původnost textu, jeho rozsah a úplnost uvedených pramenů a literatury. Detaily stanoví opatření děkana. 4. Zveřejňování prací dle čl. 18a Studijního a zkušebního řádu univerzity zajišťují jednotlivé instituty, resp. katedry podle opatření děkana o zveřejňování prací v SIS UK. 5. Každou předloženou práci musí písemně posoudit její vedoucí a jeden oponent. Oponenta práce určuje garant příslušného studijního programu po odevzdání práce. Posudky vedoucího práce a oponenta musí být autorovi práce k dispozici nejpozději pět pracovních dnů před termínem státní zkoušky. Detaily stanoví opatření děkana. Posudky musí obsahovat výslovné doporučení/nedoporučení práce k obhajobě a také návrh klasifikace práce. V případě, že jsou oba posudky nedoporučující, student má možnost přihlášku ke státní zkoušce stáhnout. Podrobnosti o závěrečných pracech a jejich odevzdávání (zejména elektronickém) stanoví opatření děkana ( ). Součástí opatření je i šablona závěrečné práce. Návody pro ukládání prací v SIS a proces výběru tématu v SIS je k dispozici na Intranetu ( ).

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. března

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Jde o vzor fakultních Pravidel pro organizaci studia z dubna 2006, ve kterém byly v revizním režimu doplněny články vyplývající ze 7. Změny Studijního a zkušebního řádu UK z 11. června 2013. Všechny tyto

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Studium bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů, resp. studijních oborů je upraveno jednak Studijním a zkušebním

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Návrh změn SZŘ FF v souvislosti s přechodem na kreditní systém

Návrh změn SZŘ FF v souvislosti s přechodem na kreditní systém Návrh změn SZŘ FF v souvislosti s přechodem na kreditní systém Změny jsou vyznačeny podtržením (doplnění) nebo škrtnutím (vypustit); v některých případech je navrženo vypuštění celého odst. Technické poznámky

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 19/2006 Název: Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF a LF Plzeň

Více

Univerzita Karlova v Praze. Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008

Univerzita Karlova v Praze. Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008 Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008 Název: Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY Studijní a zkušební řád 3. LF UK v Praze platící pro studenty, nestudující v kreditním studiu, tj. studující, kteří se zapsali ke studiu nejpozději k 31. 5.

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 26. LEDNA 2011

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 26. LEDNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento studijní a zkušební řád je vydáván za účelem zajištění organizace průběhu studia na Vysoké

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 5. 2. 2018 Účinnost: 5. 2. 2018 Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Závaznost: Fakulta podnikatelská Vydává:

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague Článek 1 Studium a jeho organizace 1. Studium na VŠ UNYP je organizováno v těchto studijních programech: Applied Social Sciences, Business Administration,

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

VII. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UK

VII. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UK VII. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UK VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 11. ČERVNA 2013 Akademický senát Univerzity Karlovy se podle 9 odst. 1 písm.

Více

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto Opatření děkana pro organizaci studia

Více

ČÁST I. POŽADAVKY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PODLE STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY

ČÁST I. POŽADAVKY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PODLE STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 1. lékařské fakulty

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 1. lékařské fakulty STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 1. lékařské fakulty Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Čl. 1 Jednooborové a dvouoborové studium 1. Bakalářské a magisterské studium má dvě varianty:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy aplikované psychologie,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP Čl.1 Obecná ustanovení 1. Studijní a zkušební řád Fakulty životního prostředí UJEP (dále jen SZŘF ) platí pro studenty všech studijních programů

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. ledna 2017

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UK

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UK Univerzita Karlova 3. lékařská fakulta PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UK Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f)

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne I. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 23. 1. 2015 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ČÁST I Článek 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje podmínky celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemickotechnologické

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ A ZÁPISY

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Záhlaví Schválení AS FIT: 13. 11. 2018 Platnost: dnem schválení Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 směrnice č. 8 děkana Fakulty architektury VUT v Brně PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 doplnění Studijního a zkušebního řádu VUT Úvodní ustanovení

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání Zásady studijního a zkušebního řádu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni platné pro účastníky programů celoživotního vzdělávání (2011) 1 Část první Obecná ustanovení Článek l Platnost zásad

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. ze dne 11. července 2017

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. ze dne 11. července 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. července 2017

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. prosince 2016

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV OR č. 18/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV Datum vydání: 22. 7. 2016 Účinnost od: 22. 7.

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

ČÁST I. POŽADAVKY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PODLE STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY

ČÁST I. POŽADAVKY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PODLE STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY I Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY Akademický senát 3. lékařské fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 11111998

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více