Návrh změn SZŘ FF v souvislosti s přechodem na kreditní systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh změn SZŘ FF v souvislosti s přechodem na kreditní systém"

Transkript

1 Návrh změn SZŘ FF v souvislosti s přechodem na kreditní systém Změny jsou vyznačeny podtržením (doplnění) nebo škrtnutím (vypustit); v některých případech je navrženo vypuštění celého odst. Technické poznámky jsou uvedeny kurzívou. Odstavce, které zůstávají beze změny, nejsou uvedeny. Čl. 2 Studijní programy, studijní obory 2. Studium v bakalářském studijním programu je zaměřeno buď na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu při němž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; nebo je předstupněm programu magisterského. obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen BZK ), jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. [stávající odst. 3 nahradit následujícím zněním] 3. Studium v magisterském studijním programu je zaměřeno na získávání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Navazuje na bakalářské studium. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZK ), jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. 4. Magisterské Sstudium má dvě varianty, odlišené od počátku studia: a. jednooborové magisterské studium, b. dvouoborové magisterské studium. [dále odstavec beze změny] 8. Studijní program, popř. studijní obor je konkretizován a prováděn studijními plány.,které stanoví zejména časovou a obsahovou návaznost studijních předmětů, objem a formu výuky a způsob ověřování výsledků studia. Studijní plán nelze v průběhu zapsaného cyklu studia měnit. [přesun do čl. 7] Čl. 3 Doba studia 1. Standardní doba studia je u bakalářského studia 3-4 roky, magisterského studia nenavazujícího na bakalářské studium 5 let, magisterského navazujícího na bakalářské studium 2-3 roky. Standardní doba studia v doktorském studijním programu je 3 roky. Absolvovat studium je možné v kratší lhůtě. 2. Maximální doba studia je v tříletém bakalářském studiu 6 let, ve čtyřletém bakalářském studiu 7 let, v magisterském studiu navazujícím na studium bakalářské dvouletém 5 let a tříletém 6 let, v magisterském studiu nenavazujícím na studium bakalářské 10 let, v doktorském studiu 8 let, prezenční forma doktorského studia trvá však nejvýše 3 roky. Čl. 4 1

2 Organizace studia 1. Akademický rok trvá dvanáct kalendářních měsíců a dělí se na zimní a letní semestr. Začátky semestrů a prázdnin stanoví rektor. Harmonogram akademického roku v souladu s čl. 3 SZŘ UK stanoví děkan.úsekem studia je studijní rok. Studijní rok sestává ze zimního a letního semestru a po jeho absolvování se vykonává pravidelná kontrola studia zápisem do dalšího ročníku. (vložit jinam) 2.Magisterské studium je rozděleno na dva studijní cykly, první a druhý. Cykly vymezují ucelenou část studia, kterou musí student absolvovat ve vymezeném objemu a době studia. První studijní cyklus trvá na jednotlivých studijních oborech 4-6 semestrů, druhý pokrývá zbývající část standardní doby studia. [následující odstavce 3 a 4 přečíslovat na 2 a 3] 5. Harmonogram akademického roku v souladu s čl. 3 SZŘ UK stanoví děkan. [přesun na konec odst. 4/1] Část II. Bakalářské a magisterské studium Čl. 6 Průběh studia, kreditní systém 1. Uchazeč se stává studentem fakulty dnem zápisu do studia. Student skládá imatrikulační slib (čl. 56 odst. 1 Statutu univerzity). Při zápisu do studia fakulta studentovi vydá výkaz o studiu a průkaz studenta. Průkaz studenta vydá studentu univerzita podle pravidel stanovených opatřením rektora. Nezapíše-li se student do 30. září daného kalendářního roku a pak ani na základě výzvy podle čl. 4 odst. 8 SZŘ UK, posuzuje se tato situace dle čl. 12 odst. 1 písm. b) SZŘ UK. [nový odstavec, následující přečíslovat] 2. Studium studijního programu je členěno do jednotlivých úseku studia tak, aby bylo možno provádět průběžnou kontrolu studia a zápis do dalšího úseku studia. Úsekem studia je ročník Při zápisu do studia zapisuje student magisterského studia všechny předměty studijního plánu I. cyklu studia daného oboru, student bakalářského a magisterského studia navazujícího na bakalářské všechny předměty studijního plánu daného oboru. To znamená: a. všechny povinné předměty, b. stanovený rozsah povinně výběrových volitelných předmětů, které v průběhu studia konkretizuje podle aktuální nabídky kurzů, c. další předměty dle vlastní volby, které se považují za předměty volitelné (tyto předměty doplňuje při každoročním zápisu). 3. Po splnění plánu I. cyklu zapíše student analogicky podle předchozího odstavce všechny předměty studijního plánu II. cyklu studia daného oboru. V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 5 lze předměty studijního plánu II. cyklu zapsat podmíněně. 4. Do každého dalšího studijního roku ročníku se student musí zapsat v termínu stanoveném děkanem. V odůvodněných případech může být stanoven náhradní termín zápisu. Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu podle čl. 4, odst. 8 SZŘ UK, je mu studium ukončeno. 2

3 [stávající znění odst. 5 nahradit následujícím textem] 5. Průběh studia v bakalářském a magisterském studijním programu se realizuje pomocí kreditního systému. Podmínkou pro zápis je splnění studijních povinností v objemu: a. pro standardní doba studia 4 roky za 1. ročník 60 kreditů, za 2 ročník 120 kreditů, za 3. ročník 180 kreditů, za 4. ročník splnění studijního plánu b. pro standardní doba studia 3 roky za 1. ročník 60 kreditů, za 2 ročník 120 kreditů, za 3. ročník splnění studijního plánu c. pro standardní doba studia 2 roky za 1. ročník 60 kreditů, za 2 ročník splnění studijního plánu Pro studenty studující v prvním roce pouze jeden obor dvouoborového studia je současně podmínkou pro zápis do dalšího roku studia ročníku (podle čl. 6, odst. 1, písm. a) SZŘ UK) přijetí na další obor, v jehož kombinaci s již studovaným oborem, se student zapíše do druhého roku studia ročníku, pokud podmínky přijímacího řízení pro daný akademický rok tuto kombinaci oborů umožní. 6. Do 2. ročníku je zapsán student, který dosáhl minimálně 60 kreditů. Do třetího a vyššího studijního roku ročníku může být zapsán student, který dosáhl minimálně poloviny bodového objemu kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů předepsaného pro daný studijní rok ročník. Splněné studijní povinnosti se počítají od začátku studia do konce daného ročníku. [poslední věta doplněna ze stávajícího čl. 5] [zrušit odstavec, následující přečíslovat] 7.Konkrétní postup v rámci jednotlivých cyklů studia určuje sám student v limitech daných studijním plánem dle čl Na základě doložené písemné žádosti studenta může děkan fakulty výjimečně (zejména z důvodů dlouhodobé nemoci nebo zahraniční stáže) povolit absolvování jednoho nebo více úseků studia podle individuálního studijního plánu na základě vyjádření vedoucího příslušné základní součásti fakulty. Individuálním studijním plánem se rozumí úprava bodových limitů snížení počtu kreditů pro zápis do dalšího ročníku dle čl. 6, odst. 6, případně stanovení návaznosti atestace a jejich termínů, případně stanovení náhradních atestací. Individuální studijní plán sestaví po dohodě se studentem vedoucí příslušné základní součásti fakulty a stanovuje děkan Děkan může na základě písemné žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti fakulty uznat splnění atestace, pokud student během posledních 10 let splnil tutéž nebo obdobnou atestaci studijní povinnost na fakultě univerzity univerzitě, nebo na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. 3

4 U klasifikovaných atestací zpravidla tehdy, pokud byla klasifikována známkou výborně nebo velmi dobře. Zároveň podle objemu bodů získaných uznáním atestací V případě uznání děkan též rozhodne o přidělení odpovídajícího počtu kreditů a zařadí studenta do příslušného studijního roku ročníku dle odstavce 5 6 a prohlásí příslušný počet let studia za absolvovaný; v této souvislosti může studentovi předepsat vykonání rozdílových zkoušek v určitém termínu. Uznání lze vázat na vykonání rozdílové zkoušky nebo zkoušek ve stanoveném termínu. O uznání zkoušek vykonaných před zahájením studia nebo příslušného cyklu studia může student požádat nejpozději dva měsíce po zahájení studia nebo tohoto cyklu, o uznání zkoušek vykonaných v průběhu studia nebo cyklu studia může požádat kdykoliv. Čl. 7 Studijní plán 1. Obsah a objem studia určují studijní plány vypracované pro každý obor a formu studia, které dle čl. 9, odst. 4, písm. m) Statutu fakulty vydává děkan na základě návrhu garanta či rady garantů a po vyjádření vědecké rady a senátu. Obsahují výčet povinných a povinně volitelných předmětů, formy kontroly studia, všechny další předepsané studijní povinnosti, předměty PZK a předměty jednotlivých částí BZK a SZZK. Mohou stanovit podmínky pro návaznost jednotlivých předmětů včetně jejich umístění v časovém harmonogramu studia. Studijní plán obvykle poskytuje i přehled o dalších předmětech, jež obor nabízí k doplnění studia. [tři nové odstavce, stávající odst. 2-4 přečíslovat přečíslovat] 2. Studijní plány stanoví zejména časovou a obsahovou návaznost studijních předmětů, objem a formu výuky, počty kreditů přiřazené jednotlivým předmětům a další podrobnosti a náležitosti týkající se kreditního systému a způsobu ověřování výsledků studia. Studijní plány stanoví, které předměty jsou pro daný studijní program nebo studijní obor povinné nebo povinně volitelné; ostatní předměty vyučované na univerzitě se pro daný studijní program nebo studijní obor považují za předměty volitelné. Za předměty volitelné se též považují předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech anebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí. 3. Studijní plán nelze v průběhu studia měnit. 4. Ve studijním plánu může být a) zápis předmětu podmíněn předchozím absolvováním jiného předmětu nebo předmětů anebo současným zápisem jiného předmětu nebo předmětů, b) absolvování předmětu podmíněno absolvováním jiného předmětu nebo předmětů, c) zápis předmětu vyloučen současným zápisem jiného předmětu, d) absolvování předmětu vyloučeno předchozím absolvováním jiného předmětu, e) zápis předmětu vyloučen předchozím absolvováním jiného předmětu Mezioborově srovnatelný objem jednotlivých forem a oborů studia vymezují závazné hodinové limity a maximální počet kreditů. Součet kreditů všech atestací studijních povinností studijního plánu: 4

5 a. 180 kreditů s tolerancí + 4 body pro jednooborové i dvouoborové bakalářské studium tříleté; v dvouoborovém studiu každému z oborů přináleží 90 kreditů s tolerancí + 2 body, b. 240 kreditů s tolerancí + 4 body pro jednooborové i dvouoborové bakalářské studium čtyřleté; v dvouoborovém studiu každému z oborů přináleží 120 kreditů s tolerancí + 2 body, c. 120 kreditů s tolerancí + 4 body pro dvouleté jednooborové i dvouoborové magisterské studium navazující na bakalářské; v dvouoborovém studiu každému z oborů přináleží 60 kreditů s tolerancí + 2 body, d. 180 kreditů s tolerancí + 4 body pro tříleté jednooborové i dvouoborové magisterské studium navazující na bakalářské; v dvouoborovém studiu každému z oborů přináleží 90 kreditů s tolerancí + 2 body, e. 300 kreditů s tolerancí + 4 body pro jednooborové i dvouoborové magisterské studium; v dvouoborovém studiu každému z oborů přináleží 150 kreditů s tolerancí + 4 body. Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky v daném studijním programu spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů nesmí činit více než 90% studijního plánu. Hodinový limit udává maximum, které nesmí být studijním plánem překročeno: a. 50 2H (2H = jednosemestrová dvouhodinovka) pro jednooborové i dvouoborové bakalářské studium tříleté; při dvouoborovém studiu každému z oborů přináleží 25 2H, b. 62 2H pro jednoborové i dvouoborové bakalářské studium čtyřleté; při dvouoborovém studiu každému z oborů přináleží 31 2H, c. 25 2H pro dvouleté jednooborové i dvouoborové magisterské studium navazující na bakalářské; při dvooborovém studiu každému z oborů přináleží 12,5 2H, d. 40 2H pro tříleté jednooborové i dvouoborové magisterské studium navazující na bakalářské; při dvouoborovém studiu každému z oborů přináleží 20 2H, e. 80 2H pro jednooborové i dvouoborové magisterské studium, v němž každému z oborů přináleží 40 2H. f. Bodové a hodinové hodinové limity podle čl. 7 odst. 5, písm. e) a j) jsou pro magisterské studium studijního programu Učitelství pro střední školy navýšeny o předměty a povinné atestace z pedagogickopsychologických disciplín. 6. Do stanovenýchého bodových limitů počtu kreditů podle čl. 7, odst. 5a a 5b studijních plánů patří také povinné předměty společného základu bakalářského studia v celkovém rozsahu maximálně 8 bodů, 12 kreditů, které se v případě dvouoborového studia dělí mezi oba obory: a. dvousemestrální kurz filozofie (2 x 2H, ZK) splnění studijních povinností z filozofie v celkovém rozsahu maximálně 6 kreditů, 5

6 b. zkouška z jedenoho cizího jazyka v rozsahu maximálně 6 kreditů [zbytek stávajícího odst. b) smazat] c. tělesná výchova jako povinně volitelný předmět v rámci společného základu v rozsahu 2 kreditů Studenti prezenčního studia dále absolvují v 1. cyklu magisterského studia a v bakalářském studiu dvousemestrální kurz tělesné výchovy v rozsahu 2x2H, ukončený po každém semestru zápočtem. Bodový ani hodinový objem kurzů není započítáván do limitů podle čl.7/ V každém akademickém roce musí základní součást zajišťující výuku oboru vypsat kurzy ukončené atestacemi v hodnotě nejméně 20 bodů 30 kreditů u dvouoborového studia a 40 bodů 60 kreditů u studia jednooborového tak, aby bylo možné složit všechny atestace splnit všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem nejpozději do konce standardní doby studia. Čl. 8 Atestace Předměty a kontroly studia [bez náhrady zrušit stávající odst. 1-3, stávající odst. 4 zůstává beze změny, zařadit jako odst. 15 na konec článku] 1. Předmět může být uskutečňován v podobě přednášky, cvičení, semináře, kurzu, praxe, stáže, exkurze, samostatné práce nebo konzultace. 2. Předmět je jednosemestrální, nebo dvousemestrální v rámci téhož akademického roku. Každému předmětu je přiřazen identifikační kód, který je v rámci univerzity jedinečný; systém přiřazování kódů je dán opatřením rektora. 3. Každému předmětu a souborné zkoušce (čl.6 odst.8 písm. d SZŘ UK) je studijním plánem příslušného studijního programu nebo studijního oboru přiřazen určitý celočíselný počet kreditů vyjadřující poměr množství práce studenta spojené s absolvováním tohoto předmětu nebo souborné zkoušky vůči celkovému objemu práce spojené s absolvováním všech předmětů a souborných zkoušek doporučených studijním plánem pro daný semestr; přiřazený počet kreditů není závislý na kvalitě absolvování daného předmětu nebo souborné zkoušky. Studijní plán studijního programu určuje doporučený průběh studia tak, aby při jeho dodržení získal student při splnění všech studijních povinností v daném ročníku studia šedesát kreditů. 4. Je-li předmět součástí více studijních plánů jednoho nebo více studijních programů, nelze mu přiřadit různé počty kreditů. 5. Vyžadují-li to kapacitní důvody, může fakulta omezit počet studentů, kteří si mohou zapsat daný předmět; přednost při zápisu daného předmětu mají studenti, kteří si ho zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem. 6. Děkan může povolit opakovaný zápis téhož předmětu pouze jednou, pokud to umožňuje realizace studijního plánu oboru v příslušném akademickém roce. 7. Formami kontroly studia jsou: a) kontrola studia předmětu, b) průběžná kontrola studia (podle čl. 6, odst.2), c) rozdílová zkouška, 6

7 d) státní závěrečná zkouška nebo její část. 8. Kontrolou studia předmětu se rozumí ověření úspěšného absolvování předmětu. Formami kontroly předmětu jsou: a) kolokvium, b) zápočet, c) klauzurní práce, d) zkouška, e) kombinace forem uvedených v písmenu a) až e) podle odstavce Kolokvium, zápočet nebo klauzurní práce mohou mít povahu samostatné kontroly studia předmětu, nebo předpokladu pro konání zkoušky z daného předmětu, přičemž požadavky na jejich získání musí být stanoveny v sylabu. 10. Kolokvium a klauzurní práce jsou klasifikovány "prospěl/a" - "neprospěl/a". 11. Zápočet je klasifikován "započteno" - "nezapočteno". 12. Zkouškou se prověřují vědomosti studenta nebo ověřují jeho schopnosti; základní požadavky ke zkoušce stanoví studijní plán, podrobnosti musí být stanoveny v sylabu kurzu v dostatečném předstihu před začátkem zkouškového období. Ustanovení tohoto odstavce, jakož i odstavců 12 až 14 se vztahují na soubornou zkoušku obdobně. 13. Podle způsobu provedení je zkouška ústní, písemná, praktická, nebo kombinovaná. Ústní zkoušky a ústní části kombinovaných zkoušek jsou pro členy akademické obce univerzity veřejné; z kapacitních důvodů lze účast veřejnosti přiměřeně omezit. 14. Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami "výborně (1), velmi dobře" (2), "dobře" (3), neprospěl/a (4).V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů. 15. Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny; mimořádný opravný termín se nepřipouští. Počet vypsaných termínů musí být přiměřený počtu studentů a nesmí být menší než tři; termíny musí být vypsány nejpozději ke dni začátku zkouškového období. Nedostaví-li se student k termínu zkoušky, na který je přihlášen, bez řádné omluvy, není klasifikován; ustanovení této ani první věty nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky. Ostatní atestace lze skládat v jednom řádném a jednom opravném termínu. Čl. 9 Souborné a státní zkoušky [zrušit stávající odstavce 1, 2, 3, 4; následující přečíslovat] Bakalářskou zkoušku může student skládat po splnění všech studijních povinností bakalářského studijního plánu oboru. Předpokladem pro konání části státní závěrečné zkoušky (BZK) je absolvování povinných předmětů, které pro konání této části státní závěrečné zkoušky stanoví studijní plán. [zařadit za stávající čl. 11 (po přečíslování 7)] 8. SZZK může student skládat po splnění všech studijních povinností magisterského studijního plánu oboru. Předpokladem pro konání části státní závěrečné zkoušky 7

8 (SZZK) je absolvování povinných předmětů, které pro konání této části státní zkoušky stanoví studijní plán. 18. Příslušné části BZK nebo SZZK musí student složit nejpozději do dvou let od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy splnil předpoklady pro to, aby je mohl konat. Splnění předpokladů pro konání BZK, SZZK nebo jejich části fakulta studentovi oznámí Při dvouoborovém studiu se PZK a BZK a SZZK z jednotlivých oborů konají nezávisle na sobě PZK, BZK a, SZZK i jejich části a jednotlivé předměty se klasifikují známkami výborně - velmi dobře - dobře - neprospěl. O klasifikaci rozhoduje komise neveřejným hlasováním. Známkou výborně se PZK, příslušná část BZK nebo SZZK klasifikuje právě tehdy, obdržel-li student z jednotlivých předmětů známku výborně nebo nejvýše z jednoho předmětu známku velmi dobře a z ostatních výborně. BZK nebo SZZK je hodnocena celkově výborně, pokud jsou všechny její části klasifikovány známkou výborně. Byl-li některý předmět PZK, části BZK nebo části SZZK klasifikován známkou neprospěl, klasifikuje se celá PZK nebo příslušná část BZK či SZZK známkou neprospěl a při opravném termínu se opakuje celá PZK, BZK nebo SZZK nelze skládat, je-li se studentem vedeno disciplinární řízení, ve kterém disciplinární komise navrhla sankci vyloučení ze studia, děkan svým rozhodnutím neuložil sankci mírnější, nebo věc nevrátil komisi zpět, ani rektor rozhodnutí děkana nezrušil. Čl. 11 Přerušení studia 6. Pokud během přerušení studia došlo ke změně studijního plánu v daném cyklu studia, pokračuje student podle původního studijního plánu v daném cyklu studia. Není-li to možné, stanoví děkan na doporučení vedoucího příslušné základní součásti fakulty pro dokončení daného cyklu studia ve výjimečných a řádně odůvodněných případech individuální studijní plán, případně může studentovi určit vykonání rozdílových zkoušek ve stanovené lhůtě. Část IV Ukončení studia Čl. 17 Řádné ukončení studia 1. Bakalářské a magisterské studium se ukončuje dnem vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky. Dvouoborové studium je ukončeno vykonáním SZZK státní závěrečné zkoušky z obou studovaných oborů, uzavření jednoho oboru dvouoborového studia neopravňuje k vydání magisterského diplomu. Doktorské studium se ukončuje dnem obhájení disertační práce. 2. Celkový výsledek bakalářského nebo magisterského studia se hodnotí na základě výsledků atestací v rámci povinného studijního plánu, PZK, BZK a SZZK stupnicí prospěl s vyznamenáním - prospěl. Hodnocení s vyznamenáním se přiznává studentům, kteří absolvovali studium svého oboru (u dvouoborového studia oborů), 8

9 včetně předmětů PZK, s průměrným prospěchem alespoň 1,50, žádnou zkoušku neskládali v opravném termínu, nebyli hodnoceni známkou dobře a při BZK nebo SZZK byli hodnoceni známkou výborně. Student, který by mohl získat hodnocení s vyznamenáním, brání mu v tom však nejvýše dvě známky dobře za celé studium, může požádat děkana o možnost vykonat opravné zkoušky z příslušných předmětů. Tyto opravné zkoušky je nutno složit před poslední SZZK a nelze je opakovat. 2. Studium se dále ukončuje: Čl. 18 Jiné ukončení studia a. zanecháním studia; dnem ukončení je den, kdy bylo fakultě doručeno písemné prohlášení studenta o zanechání studia b. nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu, tedy pokud student: a. nesloží atestaci z povinného či povinně volitelného předmětu, b. nesplní nezíská předepsaný počet kreditů objem bodů k příslušnému roku studia pro zápis do dalšího ročníku studia, c. nesloží ve stanoveném časovém limitu PZK, BZK nebo SZZK d. neukončí řádně studium do konce maximální doby studia, e. nezapíše se do studia nebo dalšího roku studia ročníku f. studující jeden obor dvouoborového studia podle čl. 2, odst. 4, písm.b) nesplní průběžnou kontrolu studia podle čl. 6, odst.5, g. nezapíše se ke studiu ve stanoveném termínu po ukončení přerušení. h. nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu podle čl. 14, odst. 1, písm.c. c. odnětím akreditace studijního programu; dnem ukončení studia je den, kdy uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí ministerstva d. zánikem akreditace studijního programu; dnem ukončení studia je den, ke kterému univerzita oznámila zrušení studijního programu e. vyloučením ze studia podle disciplinárního řádu; dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci. Rozhodnutí děkana o ukončení studia se v těchto případech vydává bezprostředně poté, co předmětná skutečnost nastala. Přechodná ustanovení Tento SZŘ platí pro studenty nově přijaté do bakalářských a magisterských navazujících studijních oborů v akademickém roce 2006/2007 a později. 9

10 Pro studenty přijaté a přijímané do magisterských studijních programů zůstává v platnosti stávající znění SZŘ. Stávající znění SZŘ zůstává v platnosti na dobu platnosti akreditace pětiletých magisterských studijních oborů. 10

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. března

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD. Část I

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD. Část I Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Schválený AS FF UK dne 8.7.1999 (se zapracováním pozdějších změn) Akademický senát Filozofické

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

Studijní a zkušební řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Studijní a zkušební řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Studijní a zkušební řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Část I Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tento Studijní a zkušební řád upravuje

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Jde o vzor fakultních Pravidel pro organizaci studia z dubna 2006, ve kterém byly v revizním režimu doplněny články vyplývající ze 7. Změny Studijního a zkušebního řádu UK z 11. června 2013. Všechny tyto

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento studijní a zkušební řád je vydáván za účelem zajištění organizace průběhu studia na Vysoké

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 19/2006 Název: Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF a LF Plzeň

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm.

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 5. 2. 2018 Účinnost: 5. 2. 2018 Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Závaznost: Fakulta podnikatelská Vydává:

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

Opatření rektora č. 66/2017

Opatření rektora č. 66/2017 Opatření rektora č. 66/2017 Název: Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP Čl.1 Obecná ustanovení 1. Studijní a zkušební řád Fakulty životního prostředí UJEP (dále jen SZŘF ) platí pro studenty všech studijních programů

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 15/2015 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram

Více

Univerzita Karlova v Praze. Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008

Univerzita Karlova v Praze. Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008 Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008 Název: Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY Studijní a zkušební řád 3. LF UK v Praze platící pro studenty, nestudující v kreditním studiu, tj. studující, kteří se zapsali ke studiu nejpozději k 31. 5.

Více

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Čl. 1 Jednooborové a dvouoborové studium 1. Bakalářské a magisterské studium má dvě varianty:

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 6. 12. 2013 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2018. Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2018. Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2018 Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 13. 5. 2010) Akademický senát Filozofické

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2017. Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2017. Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2017 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického

Více

VII. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UK

VII. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UK VII. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UK VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 11. ČERVNA 2013 Akademický senát Univerzity Karlovy se podle 9 odst. 1 písm.

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 26. LEDNA 2011

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 26. LEDNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 1. lékařské fakulty

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 1. lékařské fakulty STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 1. lékařské fakulty Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst.

Více

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání Zásady studijního a zkušebního řádu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni platné pro účastníky programů celoživotního vzdělávání (2011) 1 Část první Obecná ustanovení Článek l Platnost zásad

Více

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto Opatření děkana pro organizaci studia

Více

I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 19. 10. 2012 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů Vyšší odborná škola elektrotechnická Františka Křižíka 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16 Hodnocení výsledků vzdělávání studentů Klasifikační řád VOŠ Datum účinnosti: od 1. 2. 2017 1 Ing. Miloš Kodad ředitel

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ A ZÁPISY

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Univerzita Karlova v Praze 116 39 Praha 1-Nové Město Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Strana 1 (celkem 6) IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 0 8 ČJ. 4599/2008

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2019/2020 na Filozofické

Více

SMĚRNICE Č. 3 PRAVIDLA O ORGANIZACI STUDIA NA FIT

SMĚRNICE Č. 3 PRAVIDLA O ORGANIZACI STUDIA NA FIT SMĚRNICE Č. 3 PRAVIDLA O ORGANIZACI STUDIA NA FIT 1 Záhlaví Schválení AS FIT: 12. 9. 2017 Platnost: dnem schválení AS FIT Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: proděkani pro vzdělávací činnost, za Část

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2016/2017

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2016/2017 STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2016/2017 OBSAH 1 UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY.. 3 2 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 4 2.1 1. ročník bakalářského studia 4 2.2 2. ročník bakalářského studia.. 4 2.3 3. ročník bakalářského

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Studijní a zkušební řád (dále jen "řád") Policejní akademie

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na PŘÍPRAVU STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

STUDIJNÍ PROGRAM 2005/2006

STUDIJNÍ PROGRAM 2005/2006 STUDIJNÍ PROGRAM 2005/2006 TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ ORGANIZACE STUDIA Obor Teorie interaktivních médií je organizován ve 2 typech studia: Bakalářský studijní program - dvouoborový (6 semestrů = 3 roky)

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 2. 10. 2017 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Akademický senát Policejní akademie České republiky

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno v

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne I. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 23. 1. 2015 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 3 /2017 PRAVIDLA PRO ORGANIZACI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ CHEMICKÉ

SMĚRNICE DĚKANA Č. 3 /2017 PRAVIDLA PRO ORGANIZACI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ CHEMICKÉ SMĚRNICE DĚKANA Č. 3 /2017 PRAVIDLA PRO ORGANIZACI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ CHEMICKÉ doplňující Řád celoživotního vzdělávání VUT Platnost: dnem schválení AS FCH Za věcnou stránku odpovídá:

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ČÁST I Článek 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje podmínky celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemickotechnologické

Více

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY NA FSV UK

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY NA FSV UK ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY NA FSV UK Vysvětlení použitého písma: Studijní a zkušební řád UK (dále též jen Řád ) běžným písmem černě Pravidla pro organizaci studia na FSV UK (dále též jen Pravidla ) běžné

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most SMĚRNICE

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Část sedmá

Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Část sedmá Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Studijní a zkušební řád studia v magisterských studijních programech Hradec Králové 2005 Obsah: Část první Úvodní ustanovení. 3 Část druhá Organizace

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 směrnice č. 8 děkana Fakulty architektury VUT v Brně PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 doplnění Studijního a zkušebního řádu VUT Úvodní ustanovení

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UK

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UK Univerzita Karlova 3. lékařská fakulta PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UK Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f)

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST PRVNÍ

Více

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015 Oddíl č.1 Úvodní ustanovení 1. Směrnice č.4 děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu (dále jen směrnice) v akademickém roce 2014/2015 doplňuje

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Studium bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů, resp. studijních oborů je upraveno jednak Studijním a zkušebním

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více