Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu, žáci potřebné kompetence získávají v rámci ostatních vyučovacích předmětů a to zejména při seznamování se s ovládáním a používáním jednoduchých výukových programů pro ostatní předměty. Ve 2. období (4.-5. ročník) je ve 4. ročníku situace stejná. V 5. ročníku je vzdělávací oblast realizována samostatným oborem, pro který je zřízen předmět Informatika. Ve 3. období (6. 9. ročník) je realizace celé oblasti zajištěna předmětem vzdělávacího oboru Informatika v 6. ročníku a využitím získaných dovedností v ostatních předmětech při vyhledávání informací, jejich zpracování v elektronické podobě i při práci s výukovými programy. Na ně navazuje výuka ve volitelném předmětu nebo nepovinném předmětu Informatika, který se zařazuje v ročníku. Očekávané výstupy jsou stanoveny pro konec 2. období, ve 3. období diferencovaně pro 6. ročník (konec výuky povinného samostatného předmětu) a po jednotlivých ročnících volitelného a nepovinného předmětu. Týdenní dotace: 2. období: Informatika ( 5.ročník) 1 hodina týdně, to je 33 vyučovacích hodin za školní rok. 3. období: Informatika (6. ročník) 1 hodina týdně, to je 33 vyučovacích hodin za školní rok. Volitelný nebo nepovinný předmět (7 9. ročník) 1 2 hodiny týdně, to je 33 nebo 66 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, zpracovat získané informace a využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce, podmínkou k profesnímu růstu a rozvíjení všestranné zájmové činnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování umožňuje realizovat metodu učení kdekoliv a kdykoliv, umožňuje využití mnohonásobně většího počtu dat a informací bez zatížení paměti a vhodně doplňuje běžné učební texty a pomůcky. Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech celého základního vzdělávání a stávají se jejich součástí. Organizace výuky: V prvním období zasahuje obor do dalších předmětů 1. stupně: Český jazyk a literární výchova, Matematika, Prvouka, a do Pracovní výchovy,

2 případně i do dalších výchov ve formě výukových programů pro podporu vzdělávacího procesu. Ve druhém období je výuka samostatného předmětu Informatika zajišťována v menších skupinách v odborných učebnách informatiky buď v jedno nebo dvouhodinových lekcích. Ve třetím období probíhá povinná i volitelná výuka zpravidla v dvouhodinových lekcích v odborných učebnách informatiky. Vzdělávání v oblasti směřuje k: - poznání úlohy informací - porozumění práci s informací vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání, praktické využití - využívání moderních informačních a komunikačních technologií - schopnost ověřit věrohodnost získané informace využitím více zdrojů - schopnost formulovat svůj požadavek - výpočetní techniku a výukový software využívat ke zvýšení efektivnosti učení - dokázat prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného softwaru - respektování práv duševního vlastnictví zaujetí odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu nebo jiných mediích - šetrná práce s výpočetní technikou - poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka Charakteristika předmětu: INFORMATIKA V samostatném předmětu, který se vyučuje až ve 2. období v 5. ročníku, jsou zařazena témata: Základy práce s počítačem, Vyhledávání informací a komunikace, Zpracování a využití informací a jsou plněny dílčí úkoly z průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova. Bude využíváno přesahů do dalších předmětů 1. stupně: Český jazyk, Matematika, Přírodověda, Vlastivěda a výchovné předměty (k obsluze výukových programů i vyhledávání a zpracování informací). Ve 3. období se předmětu vyučuje v samostatném předmětu jen v 6. ročníku, zařazena jsou témata: Vyhledávání informací a komunikace, Zpracování a využití informací a jsou plněny některé náměty z průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a přesahy do předmětů: Český jazyk a společenská výchova, Dějepis, Zeměpis, Přírodopis, Fyzika a další podle tématiky jednotlivých úkolů.

3 V ročníku viz osnovy volitelného nebo nepovinného předmětu. Organizace výuky: Výuka na 5. ročníku probíhá zpravidla v jednohodinových lekcích, v 6. ročníku i ve volitelném nebo nepovinném předmětu zpravidla ve dvouhodinových lekcích. Diferenciace a výběr učiva bude závislý na složení učební skupiny. Konkrétní úkoly a činnosti budou voleny učitelem podle možností a potřeb žáků, s ohledem na možnosti přispět k výuce ostatních předmětů nebo k realizaci projektů, časopisů, příspěvků na webové stránky a podobně. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu INFORMATIKA Kompetence k učení: Žáky naučíme získávat informace o využití VT, nástrojích a lidských činnostech, přiměřeně věku je analyzovat a snažit se je prakticky využívat Kompetence k řešení problémů: Žáky naučíme samostatně pracovat na realizaci zadaného úkolu, prakticky si ověřovat správnost postupu, obhájit i kriticky zhodnotit své výsledky Kompetence komunikativní: Žáky naučíme vyslechnout praktické rady, návody, zeptat se a požádat o pomoc, popsat svůj pracovní postup a výsledek své práce Kompetence sociální a personální: Žáky naučíme spolupracovat na společném úkolu, přijímat zodpovědnost za svůj podíl na skupinové práci, přispívat svým jednáním a přístupem k práci k dobré pracovní atmosféře, pomoci i přijmout radu Kompetence občanské: Žáky naučíme respektovat názory, rady a výsledky práce druhých, brát ohled na ochranu svého zdraví i zdraví ostatních při pracovních i jiných činnostech, chovat se hospodárně a šetrně ke svému okolí Kompetence pracovní: Žáky naučíme používat bezpečně a účinně všechna zařízení v oboru výpočetní techniky K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření oblasti (bez samostatného předmětu): 1. období (1. 3. ročník):

4 Základy práce s počítačem Žák - získává správné návyky při práci s výpočetní technikou - učí se ovládat základní funkce počítače - orientuje se na české klávesnici ( zjednodušeně) - ovládá nabídku školního výukového softwaru - respektuje pravidla práce na PC a v počítačové pracovně Ovládání myši správné držení, klik, dvojklik, tah. Použití významných kláves Delete, Bks, Enter, mezerník. Nácvik základní orientace na klávesnici. Zapnutí, přihlášení do školní počítačové sítě a správné vypnutí počítače. Orientace v nabídce Start a na pracovní ploše. Využití výukového softwaru. Seznámení se zdravotními riziky spojenými s využíváním výpočetní techniky. Vyhledávání informací a komunikace Žák - se učí při vyhledávání a používání výukových programů - zkouší komunikovat pomocí běžných komunikačních zařízení Řešení úkolů výukových programů. Průřezová témata, přesahy, diferenciace: MDV: Fungování a vliv médií ve společnosti - osobní počítače jako zdroje poučení i zábavy, využitelnost ve vyučování i v domácí přípravě Přesahy do učiva Českého jazyka a Pracovní výchovy OSV: Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání (cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium) - seberegulace, sebeorganizace (organizace vlastního času) - psychohygiena (rozumové zpracování problému) OSV: Osobnostní rozvoj - psychohygiena (efektivní komunikace, hledání pomoci při potížích) Morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci) Přesahy do učiva Českého jazyka, Matematiky a dalších předmětů, pro něž jsou k dispozici výukové programy. 2. období (4. 5. ročník): pro 4. ročník platí úkoly 1. období, pro 5. ročník a samostatný předmět následující:

5 Učivo Základy práce s počítačem žák - využívá základní funkce počítače a jeho běžné periferie - respektuje pravidla bezpečné práce na PC, postupuje poučeně v případě jejich závady - chrání data před poškozením, ztrátou, zneužitím Základní pojmy informace, informační zdroje, informační instituce. Základní sestava PC a přídavná zařízení. Hardware, software. Uživatelské prostředí WIN, popis prostředí, okna, složka, hlavní panel a tlačítko START. Práce s adresářem (složkou) a se souborem. Vyhledávání informací a komunikace žák - při vyhledávání na internetu používá jednoduché a vhodné cesty - vyhledává informace na portálech, v knihovnách, encyklopediích - komunikuje pomocí internetu Internet základní pojmy a principy. Vyhledávací portály, knihovny, encyklopedie. Metody a nástroje vyhledávání informací, formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy. Výukové programy. Možnosti a formy komunikace pomocí internetu, ová pošta. Zpracování a využití informací žák - pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru Průřezová témata, přesahy, diferenciace: OSV: Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání (pozornost a soustředění se při plnění úkolů a řešení problémů) - seberegulace, sebeorganizace (schopnost organizování své práce i práce skupiny) - psychohygiena (efektivní komunikace, hledání pomoci při potížích) - kreativita (rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originality, schopnosti dotahovat nápady) Morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, ovládání, správné a účelné využívání instalovaného výukového softwaru, vyhledávání pomocí klíčových slov) Sociální rozvoj - komunikace pomocí běžných komunikačních zařízení - orientace v nabídce vzdělávacích, pracovních, kulturních příležitostí, navazování kontaktů MDV: Kritické vnímání mediálního sdělení - schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr Fungování a vliv médií ve společnosti - schopnost volby odpovídajícího média jako

6 Bitmapový grafický editor Malování: Úvod do grafických editorů, popis prostředí, jednoduché kreslící nástroje. Popis prostředí, jednoduché kreslící nástroje, geometrické útvary. Úpravy obrázků, výřezy a operace s nimi. Textový editor Wordpad: Psaní textu. Úvod do textových editorů, popis prostředí, česká klávesnice. Základy editace textu, operace s bloky, formát odstavce odstavec, zarovnání. Práce se souborem, ukládání souborů. prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času Diferenciace v 1. a 2. etapě: Úroveň pro žáky s poruchami učení a tělesně postižené: - častější střídání činností s oddechovými chvilkami - žák pracuje se slovním návodem a předlohou, s pomocí učitele či spolužáka - zvládá jen takové činnosti, které nejsou na překážku dané poruchy učení nebo tělesného postižení - žák s tělesným postižením může využívat pomoci asistenta pedagoga - provádí jen úměrně velký rozsah zadaného úkolu vlastním tempem - tolerantní klasifikace Úroveň pro mimořádně nadané žáky: - využívá svých vlastních dovedností k tvořivé činnosti, volí své vlastní cesty k řešení úkolů a problémů - provádí i složitější operace - využívá svých schopností i v pomoci žákům s poruchami učení a méně nadaným i méně zkušeným při práci s výpočetní technikou 3. období: 6. ročník samostatný předmět, ročník jako součást ostatních předmětů nebo náplň volitelného či nepovinného předmětu: Učivo Průřezová témata, přesahy, diferenciace: Základy práce s počítačem žák Průřezová témata jsou realizována především

7 - zná historii vývoje počítačů a operačních systémů - ovládá základní činnosti v prostředí WINDOWS - zná HARDWARE počítačů a jejich okolí - respektuje pravidla bezpečné práce na PC, postupuje poučeně v případě jejich závady - chrání data před poškozením, ztrátou, zneužitím Uživatelské prostředí WIN - prohloubení znalostí, označení více souborů, schránka. Klávesové povely. Základní znalosti o hardwaru a softwaru - informace, jednotka informace, systémové a uživatelské programy. Sestava počítače: základní jednotka základní deska, procesor, sběrnice. Paměti, vstupní a výstupní zařízení klávesnice, myš, monitor, tiskárny. Viry a antiviry. Řešení základních problémových situací, zásady práce na počítači a prevence zdravotních rizik. Pozn.: Jednotlivá témata zařazovat v souvislosti s praktickými dovednostmi, např. paměť počítače v souvislosti s ukládáním souborů, tiskárny před prvním tiskem dokumentu. Vyhledávání informací a komunikace žák - získané dovednosti využívá v hodinách informatiky i v běžných vyučovacích předmětech při zpracování domácích úkolů, referátů, projektů Internet fungování. Sítě. Prohlížeč Internet Explorer. Viry, ochrana osobních dat. Další zdroje informací. při práci s internetem (vyhledání informace, ověření její věrohodnosti, následné zpracování), při práci v textovém, grafickém editoru i tabulkovém procesoru, při prezentaci práce. Dovednost ovládat široké možnosti výpočetní techniky žáci využijí při zpracování samostatných prací, referátů, projektů zaměřených na průřezová témata zadaná v ostatních vyučovacích předmětech. OSV: Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání (řešení problémů, dovednosti pro učení a studium) - seberegulace a sebeorganizace (organizace vlastního času, plánování učení a studia) - psychohygiena (dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, efektivní komunikace, hledání pomoci při potížích) - kreativita (rozvoj základních rysů kreativity - pružnosti nápadů, originality, schopnosti dotahovat nápady) Sociální rozvoj - kooperace a kompetice (rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci - dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky; pozitivní myšlení apod.) - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, vedení a organizování práce skupiny) - orientace v nabídce vzdělávacích, pracovních,

8 Encyklopedie, knihovny.. Zpracování a využití informací žák - ovládá práci s textovým, grafickým i tabulkovým editorem - uplatňuje základní typografická a estetická pravidly při práci s textem a obrázkem - zpracuje a prezentuje informace v textové, grafické a multimediální formě - pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním dědictví Bitmapový grafický editor: Popis prostředí, kreslící nástroje, přenos obrázku do textového editoru, psaní textu, výběr a editace objektu, tvarování objektu, přesné kreslení. Textový editor Word: Základní psaní, funkce programu, popis prostředí, formát písma, odstavce. Práce se schránkou, vložení obrázku do textu, formát obrázku. Odrážky a číslování. Ukládání a tisk.. kulturních příležitostí, navazování kontaktů, Morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (dovednosti pro řešení problémů a rozhodování, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů - ovládá správné a účelné využívání instalovaného výukového softwaru, vyhledává pomocí klíčových slov, komunikuje pomocí běžných komunikačních zařízení) VEGS: Evropa a svět nás zajímá - získávání informací o zemích Evropy a světa, o jejich životě a událostech Objevujeme Evropu a svět - orientace v nabídce vzdělávacích, pracovních, kulturních příležitostí, navazování kontaktů MKV: Etnický původ, lidské vztahy - vzájemné vztahy mezi příslušníky různých národů a etnických skupin ENV: Vztah člověka k prostředí - zjišťování aktuálních informací o stavu životního prostředí ve světě i v blízkém okolí - hledání způsobů řešení ekologických problémů MDV: vybavení žáka základní úrovní mediální gramotnosti: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost - vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě

9 je asociovat s jinými sděleními Stavba mediálních sdělení - orientace v mediovaných obsazích - schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb (od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času) Tvorba mediálního sdělení - vlastní tvorba textů a jejich prezentace - tvorba v realizačním týmu Přesahy do učiva Českého jazyka a ostatních předmětů Diferenciace ve 3. etapě: Úroveň pro žáky s poruchami učení a tělesně postižené: - častější střídání činností s oddechovými chvilkami - žák pracuje se slovním návodem a předlohou, s pomocí učitele či spolužáka - zvládá jen takové činnosti, které nejsou na překážku dané poruchy učení nebo tělesného postižení - žák s tělesným postižením může využívat pomoci asistenta pedagoga - provádí jen úměrně velký rozsah zadaného úkolu vlastním tempem - tolerantní klasifikace Úroveň pro mimořádně nadané žáky: - využívá svých vlastních dovedností k tvořivé činnosti, volí své vlastní cesty k řešení úkolů a problémů - provádí i složitější operace - využívá svých schopností i v pomoci žákům s poruchami učení a méně nadaným i méně

10 Volitelný nebo nepovinný předmět INFORMATIKA zkušeným při práci s výpočetní technikou - vytváří vlastní prezentace pro výuku i webové stránky školy Charakteristika předmětu: Volitelný nebo nepovinný předmět Informatika se vyučuje podle zájmu žáků v ročníku (3. období). Žák může absolvovat výuku jako cyklus ve všech třech ročnících nebo si vybrat výuku jen v některém ročníku. Týdenní dotace: 1 2 hodiny týdně, to je 33 nebo 66 hodin během vyučovacího roku. Organizace výuky: Výuka bude nabízena především jako volitelný předmět, pro některé žáky, kteří si chtějí z nabídky volitelných předmětů vybrat více možností může být nepovinným předmětem. Do skupiny mohou být zařazeni žáci různých ročníků. Výuka může probíhat po celý školní rok nebo pouze v jednom pololetí, pokud je jako volitelný předmět v nabídce s jiným předmětem, který jej v dalším pololetí nahradí. Vždy však probíhá ve dvouhodinových lekcích v učebně výpočetní techniky. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu INFORMATIKA 3. období: zaměření v první úrovni (zpravidla 7. ročník): Vyhledávání informací a komunikace Žáky naučíme: - získané dovednosti využívat v hodinách informatiky i v běžných vyučovacích předmětech při zpracování domácích úkolů, referátů, projektů Sítě: Internet systémové principy. Vyhledávače a třídicí programy pro práci s internetem. Princip přenosu informace, princip práce v síti, hardware. Důvěryhodnost, ochrana osobních dat.

11 Získání informace, zpracování, uložení. Elektronická pošta: Adresa, registrace, vytvoření schránky, nová zpráva, odpověď odesílateli, adresář. Zpracování a využití informací: Žáky naučíme: - ovládat práci s textovým, grafickým i tabulkovým editorem - uplatňovat základní typografická a estetická pravidla při práci s textem a obrázkem - zpracovat a prezentovat informace v textové, grafické a multimediální formě - pracovat s informacemi v souladu se zákony o duševním dědictví Vektorový grafický editor: Popis prostředí, kreslící nástroje. Psaní textu. Výběr a editace objektu, přesné kreslení, ukládání a tisk. Textový editor Word: Funkce programu, popis prostředí, formát písma, formát odstavce (tabulátory, odsazení,ohraničení, stínování, odrážky, sloupce). Formátování textů Práce se schránkou, vložení obrázku do textu, formát obrázku. Automatické číslování a tvorba odrážek, vložení symbolu do textu, tabulka. Ukládání a tisk. Tabulkový procesor Excel: Základní pojmy, editace dat v buňce, formát buňky, oblast. Přesun, kopie, řádek, sloupec vložit, odstranit, formát. Graf. Ukládání a tisk. Vytváření webových stránek. Popis vytváření, ladění a přesun na web. 3. období: zaměření v druhé úrovni (zpravidla 8. ročník):

12 Vyhledávání informací a komunikace Žáky naučíme: - získané dovednosti využívat v hodinách informatiky i v běžných vyučovacích předmětech při zpracování domácích úkolů, referátů, projektů Sítě: Internet systémové principy a zásady pokračování. Vyhledávače a třídicí programy pro práci s internetem. Princip přenosu informace, princip práce v síti, hardware. Důvěryhodnost, ochrana osobních dat. Popis prostředí, portály, adresy, vyhledávání fulltextové, katalogy. Získání informace, zpracování, uložení. Elektronická pošta: Adresa, registrace, vytvoření schránky, nová zpráva, odpověď odesílateli, adresář. Zpracování a využití informací: Žáky naučíme: - práci s textovým, grafickým i tabulkovým editorem - pokračování - uplatňovat základní typografická a estetická pravidla při práci s textem a obrázkem - zpracovat a prezentovat informace v textové, grafické a multimediální formě - pracovat s informacemi v souladu se zákony o duševním dědictví Photo- grafický editor: Popis prostředí, nástroje, výběr a editace objektu. Úpravy fotografií. Ukládání a tisk. Textový editor Word: Čáry a ohraničení. Formátování textů. Makra, obrázky. Tabulkový procesor Excel: Vzorce, vkládání obrázků.

13 Filtry. Formuláře a makra. Graf. Ukládání a tisk. Vytváření webových stránek. Popis vytváření, ladění a přesun na web. 3. období: zaměření ve třetí úrovni (zpravidla 9. ročník): Vyhledávání informací a komunikace Žáky naučíme: - získané dovednosti využívá v hodinách informatiky i v běžných vyučovacích předmětech při zpracování domácích úkolů, referátů, projektů Sítě: Internet práce se stránkou, stahování z internetu. Počítačové sítě hlubší znalosti, topologie a architektura sítí. Elektronická pošta - MS Outlook. Zpracování a využití informací Žáky naučíme: - kompletní práci s textovým, grafickým, tabulkovým editorem a prezentačním programem - zachytávat a úpravovat videa - třídit data - uplatňovat typografická a estetická pravidla při práci - zpracovat a prezentovat informace v textové, grafické a multimediální formě - pracovat s informacemi v souladu se zákony o duševním dědictví - základy programování - prezentovat vlastní samostatné práce při výuce a na internetu

14 Textový editor Word: Vkládání různých atributů textů. Využití znalostí pro tvorbu DTP, šablony a formuláře, styly. Záhlaví, pata a číslování stránek. Vytváření obsahu a rejstříku z dokumentu. Záložky a hypertextové odkazy. Internet ve WORDu. Tabulkový procesor Excel: Formuláře, dotazníky. Uspořádání dat a zpracování ve vzorcích. Propojení listů, makra. Filtry, řazení a souhrny. Internet v excelu, grafická úprava. PowerPoint: Šablona, grafika, video a zvuk, externí obrázky, tabulka, spec. objekty, efekty, přechod mezi snímky pokračování. Systém Access- základní práce s tříděním a tiskem dat Programování: Ovládání jednoduchého programovacího nástroje. Algoritmizace, vytváření programů a jejich ladění Práce s videem: Zachytávání videa. Nahrávání videa do PC. Úpravy, ukládání a prezentace videí.

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více