Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ"

Transkript

1 Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí nám. Přemysla Otakara II., č. 1, České Budějovice Viz rozdělovník: Internet: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: OOŽP/3011/2014/Ji Ing. Jindová Iveta OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ , v zastoupení na základě plné moci společností VIAPONT, s.r.o., Vodní 258/13, Brno, IČ (dále jen "stavebník") dne podal žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami podle 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona k jejich akumulaci (SO 302 retenční nádrže) a o vydání stavebního povolení k vodním dílům: V rámci stavby DÁLNICE D3 0309/I BOŠILEC ŠEVĚTÍN Stavební objekty: SO 302 ORL a retenční nádrže SO 303 Úprava odpadního potrubí z VDJ SO 311 Přeložka vodovodu DN 150 pro obec Ševětín SO 331 Úprava Bukovského potoka SO 332 Úprava hráze nádrže v biocentru Na Jednotě SO 342 Náhradní vodní zdroje SO Odstranění monitorovacího vrtu č. 76 a náhrada za tento vrt SO Monitorovací vrty MD1 MD5 SO 351 Suchý poldr na Bošileckém potoce Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. IČ: DIČ: číslo tel. ústředny:

2 Zn. OOŽP/3011/2014/Ji str. 2 Údaje o předmětu rozhodnutí: SO 302 ORL a retenční nádrže rozsahem řešení jsou dešťové usazovací nádrže s odlučovačem ropných látek a retenční nádrže RN1 a RN 2. Srážková voda je do odlučovačů ropných látek přivedena jednotlivými kanalizačními stokami. Z ORL jsou vyčištěné vody odváděny otevřenými příkopy do drobných vodních toků a ve dvou případech vyústěny do retenčních nádrží. SO 302 se nachází na pozemcích parc. č. 2709, 3223/8 v katastrálním území Horusice, 1310/16 v katastrálním území Bošilec, 1618/6 v katastrálním území Dynín, 101/41, 101/39, 753/33, 753/34, 753/36, 753/37, 753/38, 826/32, 1830/1, 1830/2 v katastrálním území Neplachov, 689/12, 691/12, 691/13 v katastrálním území Ševětín, kraj Jihočeský, č.h.p , , , hydrogeologický rajón 2150, souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK: ORL 1 střed X = Y= , ORL 2 střed X= Y = , ORL 3 střed X = Y = , ORL 4 střed X = Y = , ORL 5 střed X = Y = , ORL 6 střed X = Y = , Retenční nádrž 1 ZÚ: X = Y = , KÚ: X = Y = , Retenční nádrž 2 ZÚ: X = Y = , KÚ: X = Y = SO 303 Úprava odpadního potrubí z VDJ jedná se o odpadní potrubí vedené z vodárenského areálu do Bukovského potoka, které se dostává do kolize se silničním příkopem nově navrhované komunikace II/603. Do souběhu s novým silničním příkopem bude v délce 22,6 m položeno nové odpadní potrubí DN 400 vyústěné do nově upraveného Bukovského potoka. Nově položené potrubí bude se stávajícím potrubím propojeno v nově vybudované šachtě. Druhé vyústění z vodárenského areálu je v místě začínající úpravy Bukovského potoka. Bude provedena nová výúst. Jedná se o nové provedení vyústění odkalovacího potrubí surové vody do upraveného toku Bukovského potoka. SO 303 se nachází na pozemcích parc. č. 1217/1, 1217/3, 1348/2, 1348/3, 1429/29 v katastrálním území Bošilec, kraj Jihočeský, č.h.p , hydrogeologický rajón 2150, souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK: vyústění X = Y = , šachta X = Y = SO 311 Přeložka vodovodu DN 150 pro obec Ševětín vzhledem ke střetu stávajícího přívodního řadu DN 150 s tělesem dálnice je nutná přeložka a výměna tohoto vodovodu. Přeložka stávajícího vodovodu bude provedena v 5 úsecích (Vodovod A až E). vodovodní řad A celková délka přeložky je 802,67 m vodovodní řad B celková délka přeložky hlavního řadu je 1 501,40 m vodovodní řad C celková délka přeložky je 456,92 m vodovodní řad D celková délka přeložky je 165,19 m vodovodní řad E celková délka přeložky je 174,29 m katastrální území Bošilec na pozemcích parc. č.: 807/1, 807/12, 807/13, 807/31, 925/4, 925/5, 925/6, 925/7,1102/1, 1102/14, 1102/15, 1102/16, 1102/17, 1102/18, 1102/19, 1102/20, 1102/21, 1102/22, 1102/23, 1102/24, 1102/25, 1102/33, 1310/11, 1310/42, 1429/1, 1429/2 katastrální území Dynín na pozemcích parc. č. 1308, 1570, 1187/5, 1187/7, 1197/1, 1197/19, 1197/20, 1226/1, 1226/10, 1226/11, 1226/12, 1226/13, 1226/14, 1226/16, 1301/1, 1557/1, 1557/15, 1557/18, 1557/20, 1557/34, 1618/14, 1618/5, 1618/6 katastrální území Neplachov na pozemcích parc. č. 101/18, 101/19, 101/20, 101/23, 101/36, 101/38, 101/39, 101/40, 101/41, 101/42, 101/60, 753/31, 753/32, 753/39, 826/23, 826/26, 826/27, 826/30, 1237/6, 1237/10, 1237/12, 1239/1, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/7, 1239/11, 1240/1, 1241/1, 1241/4, 1241/5, 1613/61, 1811/18, 1811/19, 1811/4, 1830/3

3 Zn. OOŽP/3011/2014/Ji str. 3 katastrální území Ševětín na pozemcích parc. č. 637/1, 637/15, 644/1, 644/21, 644/22, 680/3, 680/4, 680/16, 722/29, 722/31, 784/1, 784/4, 806/27, 806/37, 827/1, 827/2, 827/3 č.h.p , , , hydrogeologický rajón 2150, souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK: 1. část ZÚ: X = Y = KÚ: X = Y = část ZÚ: X = Y = KÚ: X = Y = část ZÚ: X = Y = KÚ: X = Y = část ZÚ: X = Y = KÚ: X = Y = část ZÚ: X = Y = KÚ: X = Y = SO 331 Úprava Bukovského potoka jedná se o přeložku koryta drobného vodního toku Bukovského potoka, z důvodu jeho střetu s nově projektovanou D3, stavba 0309/I Bošilec Ševětín. Délka nové přeložky koryta drobného vodního toku je 174,09 m. Opuštěná délka starého koryta je 170 m. SO 331 je situován na pozemcích parc. č. 2698/3 v katastrálním území Horusice, 1348/2, 1348/3, 1348/4, 1348/5, 1348/6, 1348/7; 984/1, 1217/4, 1310/8, 1310/29, 1348/1, 1348/8 v katastrálním území Bošilec, č.h.p , hydrogeologický rajón 2150, souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK: ZÚ: X = Y = KÚ: X = Y = SO 332 Úprava hráze nádrže v biocentru Na Jednotě rozsahem řešení je vybudování hráze v délce 137,91 m. SO 332 situován na pozemcích parc. č. 722/41, 723/4, 728/4, 728/1 v katastrálním území Ševětín, kraj Jihočeský, č.h.p , hydrogeologický rajón 2150, souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK: ZÚ: X = Y = KÚ: X = Y = SO 342 Náhradní vodní zdroje SO Odstranění monitorovacího vrtu č. 76 a náhrada za tento vrt v důsledku stavby dálnice bude nutná odborná likvidace monitorovacího vrtu č.76 (HV 11), který se nachází na pozemcích parc.č. 1309/8, 1309/13 v katastrálním území Bošilec. Jako náhrada za tento monitorovací vrt bude zhotoven nový monitorovací vrt o hloubce 38,0 m s vrtným průměrem 370/275 mm (ZIF 650) jádrově, s výstrojí PVC průměru 160/140 mm, na pozemku parc. č. 1302/15 v katastrálním území Bošilec, hydrogeologický rajón 2151, č.h.p , souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK: X = Y = SO Monitorovací vrty MD1 MD5 vrty určené k monitoringu vlivu solení, o hloubce 5x10m, s vrtným průměrem 370/275 mm (ZIF 650) jádrově, s výstrojí PVC průměru 160/140 mm, hydrogeologický rajón 2150, č.h.p , , MD 1 (km 109,7) na pozemku parc. č. 3223/24, k.ú. Horusice, Y = X = MD 2 (km 110,2) na pozemku parc. č. 984/1, k.ú. Bošilec, Y = X = MD 3 (km 112,6) na pozemku parc. č. 1184/3, k.ú. Dynín, Y = X = MD 4 (km 114,4) na pozemku parc. č. 101/19, k.ú. Neplachov, Y = X = MD 5 (km 116,7) na pozemku parc. č. 722/29, k.ú. Ševětín, Y = X = SO 351 Suchý poldr na Bošileckém potoce pro stavbu je navržena homogenní zemní hráz dle ČSN Malé vodní nádrže. Součástí tohoto SO je také úprava Bošileckého potoka z důvodu špatných spádových poměrů. Trasa tohoto drobného vodního toku bude zachována. Suchý poldr na Bošileckém potoce se nachází na pozemcích parc. č. 826/27, 826/31, 826/22, 826/23 v katastrálním území Neplachov, 1187/2, 1187/5, 1187/6, 1187/7, 1187/8, 1323/50, 1555/67, 1557/29, 1323/1, 1323/53 v katastrálním území Dynín, rozliv hráze na pozemcích parc..č. 826/26, 826/27, 826/28, 826/23, 826/22, 826/21, 826/24, 826/27, 826/31, 826/20, 826/19, 826/18, 753/27, 753/28,

4 Zn. OOŽP/3011/2014/Ji str /29, 753/30, 753/31 v katastrálním území Neplachov, 1187/2, 1187/3, 1187/5, 1187/6, 1187/7, 1197/1, 1197/2, 1197/3, 1197/4, 1197/18, 1197/19, 1197/20, 1618/2, 1618/4 v katastrálním území Dynín, č.h.p , hydrogeologický rajón 2150, souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK: Bošilecký potok ZÚ: X = Y = KÚ: X = Y = Hráz suchého poldru ZÚ: X = Y = KÚ: X = Y = K předložené žádosti nebylo dodáno: dle 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů - doklady prokazující vlastnické právo stavebníka nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, ke kterým nebyly smlouvy k žádosti předloženy stavební objekt SO 303 Úprava odpadního potrubí, zasahuje dle projektové dokumentace na pozemek p.č. 1217/3 k.ú. Bošilec, ve vlastnictví Sdružení měst a obcí Bukovská Voda (dále jen SMO BV). Dle prohlášení SMO BV však sítě, které jsou předmětem stavby nezasahují do pozemků v jejich vlastnictví. Na základě této informace požadujeme upřesnit, zda SO 303 skutečně zasahuje do p.č. 1217/3 k.ú. Bošilec. Pokud ano, je nutno doložit smlouvu s SMO BV, v případě že nezasahuje, vyjmout jej z projektové dokumentace a žádosti souhlasy vlastníků pozemků přímo dotčených rozlivem suchého poldru (SO 351 Suchý poldr na Bošileckém potoce) vyjádření k záměru SO 311 Přeložka vodovodu DN 150 pro městys Ševětín od provozovatele vodovodu Radouňská montážní s.r.o., Dolní Radouň 51 vyjádření správce Ponědražského potoka - Lesy České republiky, státní podnik, Správa toků oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, Benešov, k záměru SO 302 ORL a retenční nádrže, kde odtok z ORL 5 a ORL 6 má být sveden příkopem právě do Ponědražského potoka vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice a Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, Plzeň k náhradnímu monitorovacímu vrtu č. 76 (SO 342.3), vzhledem k jeho hloubce přesahující 30,0 m k doplnění podkladů v rozsahu viz výše uvedené vyzýváme Dle postupu v ustanovení 2 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, žádá-li stavebník o stavební povolení k výstavbě dopravní, vodní a energetické infrastruktury a doklady uvedené v 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona nejsou k žádosti přiloženy, oznámí stavební úřad zahájení stavebního řízení i bez předložení těchto dokladů. O žádosti o vydání stavebního povolení rozhodne stavební úřad až po předložení dokladů podle věty prvé. o d ů v o d n ě n í Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), ustanovení 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), oznamuje podle 115 odst. 1 vodního zákona a 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, v souladu s ustanovením 2 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších

5 Zn. OOŽP/3011/2014/Ji str. 5 předpisů. Dále dle 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 30 dnů od doručení tohoto oznámení K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor ochrany životního prostředí, Magistrát města České Budějovice, úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod.). Poučení: Účastník řízení může podle 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Ing. Svatopluk Mika vedoucí odboru ochrany životního prostředí Magistrát města České Budějovice Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů dle 115 odst. 8 vodního zákona na úřední desce Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (Odboru ochrany životního prostředí magistrátu města České Budějovice). Žádáme Obce Bošilec, Dynín, Neplachov, Městys Ševětín a Město Veselí nad Lužnicí o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 15 dnů dle 115 odst. 8 vodního zákona na místně příslušné úřední desce obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (Odboru ochrany životního prostředí magistrátu města České Budějovice). Obdrží: účastníci řízení doručení dodejkou VIAPONT, s.r.o., Vodní 258/13, Brno, IČ:

6 Zn. OOŽP/3011/2014/Ji str. 6 doručení dodejkou se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů Obec Dynín, Dynín 48, Dynín Obec Bošilec, Bošilec 24, Dolní Bukovsko Obec Neplachov, Dolní Bukovsko Městys Ševětín, Náměstí Šimona Lomnického Ševětín Město Veselí nad Lužnicí, náměstí T.G. Masaryka 26, Veselí nad Lužnicí k umístění na úřední desce: (dodejky) se žádostí o vyvěšení Magistrát města České Budějovice Kancelář tajemníka - Úřední deska Účastníkům stavebního řízení podle 109 odst.1 písm.c) až g) stavebního zákona, mezi které patří rovněž vlastníci vedení dopravní a technické infrastruktury je doručováno veřejnou vyhláškou, dle ustanovení 144 správního řádu v návaznosti na 113 stavebního zákona. Účastníci stavebního řízení podle 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: účastníci řízení doručení veřejnou vyhláškou dotčené pozemky stavbou - Dálnice D3 0309/I Bošilec Ševětín (Stavební objekty SO 302, SO 303, SO 311, SO 331, SO 332, SO 342, SO 351) k.ú. Horusice, parc. č. 2698/3, 2709, 3223/8, 3223/24 k.ú. Bošilec, parc.č. 807/1, 807/12, 807/13, 807/31, 925/4, 925/5, 925/6, 925/7, 984/1, 1102/1, 1102/14, 1102/15, 1102/16, 1102/17, 1102/18, 1102/19, 1102/20, 1102/21, 1102/22, 1102/23, 1102/24, 1102/25, 1102/33, 1217/1, 1217/3, 1217/4, 1302/15, 1309/8, 1309/13, 1310/8, 1310/16, 1310/29, 1348/1, 1348/2, 1348/3, 1348/4, 1348/5, 1348/6, 1348/7, 1348/8, 1429/29, 1310/11, 1310/42, 1429/1, 1429/2, k.ú. Dynín, parc.č. 1308, 1570, 1184/3, 1187/2, 1187/5, 1187/6, 1187/7, 1187/8, 1197/1, 1197/19, 1197/20, 1226/1, 1226/10, 1226/11, 1226/12, 1226/13, 1226/14, 1226/16, 1301/1, 1323/1, 1323/50, 1323/53, 1555/67, 1557/1, 1557/15, 1557/18, 1557/20, 1557/29, 1557/34, 1618/14, 1618/5, 1618/6, k.ú. Neplachov, parc.č. 101/18, 101/19, 101/20, 101/23, 101/36, 101/38, 101/39, 101/40, 101/41, 101/42, 101/60, 753/31, 753/32, 753/33, 753/34, 753/36, 753/37, 753/38, 753/39, 826/22, 826/23, 826/26, 826/27, 826/30, 826/31, 826/32, 1237/6, 1237/10, 1237/12, 1239/1, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/7, 1239/11, 1240/1, 1241/1, 1241/4, 1241/5, 1613/61, 1811/18, 1811/19, 1811/4, 1830/1, 1830/2, 1830/3 k.ú. Ševětín, parc.č. 637/1, 637/15, 644/1, 644/21, 644/22, 680/3, 680/4, 680/16, 689/12, 691/12, 691/13, 722/29, 722/31, 722/41, 723/4, 728/1, 728/4, 784/1, 784/4, 806/27, 806/37, 827/1, 827/2, 827/3 vlastníci sousedních pozemků - Dálnice D3 0309/I Bošilec Ševětín (Stavební objekty SO 302, SO 303, SO 311, SO 331, SO 332, SO 342, SO 351) k.ú.horusice, parc.č. 2693, 2698/1, 2698/2, 2716, 2717, 2718, 3209, 3223/17, 3223/23, 3223/25 k.ú.bošilec, parc.č. st.154, st.155, st.156, st.157, 788/19, 788/2, 788/20, 788/21, 807/14, 807/2, 807/27, 807/28, 807/29, 807/32, 925/3, 925/8, 984/1, 1102/3, 1102/4, 1102/21, 1102/22, 1102/23, 1102/24, 1102/25, 1102/32, 1111/2, 1217/1, 1217/2, 1217/4, 1217/5, 1302/14, 1302/16, 1309/5, 1309/8, 1309/9, 1310/1, 1310/10, 1310/13, 1310/14, 1310/16, 1310/2, 1310/4, 1310/8, 1310/24, 1310/30, 1310/31, 1310/34, 1310/37, 1310/38, 1310/39, 1310/40, 1310/41, 1315/31, 1348/1, 1348/4, 1348/8, 1429/3, 1429/5, 1429/6, 1429/7, 1429/8, 1429/9, 1429/10, 1429/11, 1429/12, 1429/13, 1429/14, 1429/15, 1429/16, 1429/17, 1429/20, 1429/22, 1429/25, 1429/26, 1429/27, 1429/28, 1429/29, 1429/30, 1429/31, 1429/34, 2698/1, 2698/2, 2698/3 k.ú.dynín, parc.č. 807/28, 807/29, 1183/1, 1183/18, 1183/19, 1183/24, 1184/2, 1187/2, 1187/3, 1187/4, 1187/6, 1197/2, 1197/3, 1197/4, 1197/7, 1197/18, 1197/19, 1197/20, 1197/21, 1226/15, 1226/17, 1226/18, 1226/3, 1226/5, 1281/25, 1281/36, 1281/42, 1281/44, 1281/45, 1300/1, 1300/2, 1309, 1310/11, 1316/1, 1316/5, 1323/31, 1323/51, 1323/52, 1429/2, 1555/66, 1557/3, 1557/7, 1557/8, 1557/14, 1557/16, 1557/17, 1557/19, 1557/21, 1557/27, 1557/29, 1557/30, 1557/31, 1557/33, 1570,

7 Zn. OOŽP/3011/2014/Ji str /1, 1618/2, 1618/4, 1618/7, 1618/8, 1618/9, 1618/10, 1618/11, 1618/12, 1618/13, 1618/15, 1618/16 k.ú.neplachov, parc.č. 753/27, 753/28, 753/29, 753/30, 753/31, 753/33, 753/34, 753/35, 753/36, 753/37, 753/38, 753/39, 753/40, 826/18, 826/19, 826/20, 826/21, 826/22, 826/23, 826/24, 826/25, 826/26, 826/28, 826/29, 826/31, 826/32, 826/35, 101/13, 101/16, 101/17, 101/20, 101/37, 101/38, 101/41, 101/43, 101/45, 101/46, 101/47, 101/50, 101/59, 101/60, 1237/2, 1237/7, 1237/8, 1237/9, 1237/13, 1239/8, 1239/9, 1239/12, 1239/14, 1239/15, 1241/1, 1241/6, 1241/8, 1241/10, 1241/14, 1241/15, 1242/3, 1242/4, 1613/115, 1613/117, 1613/81, 1788/11, 1788/2, 1788/22, 1788/23, 1788/26, 1788/27, 1788/29, 1811/20, 1811/22, 1811/23, 1830/1, 1830/2, 1830/3, 1831 k.ú.ševětín, parc.č. 644/2, 644/20, 644/22, 644/23, 680/5, 680/6, 680/12, 680/13, 680/15, 680/17, 722/30, 722/36, 722/37, 722/38, 722/39, 722/40, 722/46, 750/1, 750/12, 750/21, 755/46, 806/23, 806/36, 722/3, 722/4, 722/23, 722/24, 722/36, 723/2, 723/3, 728/3, 730/1, 732/1, 732/2, 732/4, 784/1, 680/3, 680/12, 680/13, 722/31, 722/37 dotčené orgány: (na vědomí) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, Sdružení měst a obcí Bukovská voda, Týnská ul. 292, Dolní Bukovsko, Lesy České republiky, s. p., Správa toků oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, Benešov, Magistrát města České Budějovice - stavební úřad, Magistrát města České Budějovice - odbor dopravy a silničního hospodářství, Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, České Budějovice 3, Česká republika Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, Plzeň, České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Plzeň, pracoviště České Budějovice, Nádražní 12, České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, České Budějovice, Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, Plzeň, Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky 55/1, Soběslav, Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor výstavby a životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 26/1, Veselí nad Lužnicí, Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí, náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6, České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, archeologické oddělení, Dukelská 1, České Budějovice, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 2133/10, České Budějovice, E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, Plzeň, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 na vědomí: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha, IČ: ŘSD ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, České Budějovice, IČ:

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2. viz rozdělovník

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2. viz rozdělovník Magistr át města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice o d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 1 Magistrát města České Budějovice odbor ochrany životního prostředí

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a I I. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice O Z N Á M E N Í O P O K R A Č O V Á N Í Ř Í Z E N Í

Magistrát města České Budějovice O Z N Á M E N Í O P O K R A Č O V Á N Í Ř Í Z E N Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Př e mysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovic e O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 03.03.2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 7354 /10-535/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: KPO-2012-001131 Ze dne: 2012-06-18 Naše sp. zn.: MU/12028/2012/3963/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12028/2012/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Jana Doušková Tel.: 581 722 224 E-mail douskova@město-lipnik.cz Počet

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 269/2018-910-IPK/3 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2013 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 10395/13-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

Magistrát města České Budějovice U S N E S E N Í O P Ř E R U Š E N Í Ř Í Z E N Í

Magistrát města České Budějovice U S N E S E N Í O P Ř E R U Š E N Í Ř Í Z E N Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: 36.08.2019 Číslo jednací: MUVPK-ŽP 29935/19-LAJ Spisová

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚNA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚNA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚNA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 16020/13-SEB-2597/13-326.1-16 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/19540/2014/5108/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/19540/2014/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne 3.2. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/47366/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 23.04.2018 SZ-MMJ/OŽP/11204/2019/2 oprávněná úř. osoba jihlvp19v00miz jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-6228/2016 Č.j.: MeDO-52508/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

Městský úřad Domažlice

Městský úřad Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Spis: Naše č. j.: OD-10740/2017 MeDO-74187/2017-San Vyřizuje: Vratislav Šantroch Tel.: 379 719 228 Fax:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/19338/2014/4886/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/19338/2014/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Veřejná vyhláška

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Veřejná vyhláška Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/46517/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 09.05.2019 SZ-MMJ/OŽP/13630/2019/3 jiri.doskocil@jihlava-city.cz jihlvp19v00ppa

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUVPK-ŽP 11180/19-LAJ Spisová značka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/22298/2017 Přeštice, dne 4. září 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

Spis.značka S-META 52553/2018/VFir Tábor. Oprávněná úřední osoba Ing. Věra Fiřtová / OZNÁMENÍ

Spis.značka S-META 52553/2018/VFir Tábor. Oprávněná úřední osoba Ing. Věra Fiřtová / OZNÁMENÍ M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor *S00FX01CKNC8* S00FX01CKNC8 Spis.značka S-META 52553/2018/VFir Tábor Číslo jednací METAB

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23400/2016/5173/2/ŽP-VH Naše. č.j.:

Více

Spis.značka S-META 7578/2018/JJah Tábor. Oprávněná úřední osoba Ing. Josef Jahelka / OZNÁMENÍ

Spis.značka S-META 7578/2018/JJah Tábor. Oprávněná úřední osoba Ing. Josef Jahelka / OZNÁMENÍ M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í Husovo náměstí 2980, 390 02 Tábor *S00FX019GQ2W* S00FX019GQ2W Spis.značka S-META 7578/2018/JJah Tábor Číslo jednací METAB 7599/2018/OŽP/JJah

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00PV9GZ* KUCBX00PV9GZ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 56763/2018/OZZL/3 Sp.zn.: OZZL 45635/2018/hery datum: 25.4.2018 vyřizuje:

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-8841/2016 Č.j.: MeDO-54433/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD VÁŠ DOPIS ZN.: 712/018156/2018/ZVy ZE DNE: 2018-08-30 NAŠE ČJ.:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Datum: 21. 07. 2017 JID: 120271/2017/KUUK Číslo jednací: 2945/DS/2016 Vyřizuje/linka: Ing. Lenka Chalupová/495 E-mail:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 5234/15-SEB-1017/15-326.1-6 VYŘIZUJE:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: SU/6736/2010 Pích Píchová Hana

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.:   Datum: SU/6736/2010 Pích Píchová Hana Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0081DDS* MVOTX0081DDS Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 22178/2018/SD-SL 17707/2018/SD-SL

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Počet listů příloh:0 Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Spisová značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: V Prachaticích dne 30.07.2013

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PONĚDRAŽ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PONĚDRAŽ ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ tel.: +420 384 342 169, fax.: +420 384 723 505 e-mail: veronika.brchanova@mesto-trebon.cz doručí se dle rozdělovníku Spis. zn.: METR_S

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Spis zn.: 2011/022020/DOP/BO Přerov, dne Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Spis zn.: 2011/022020/DOP/BO Přerov, dne Č.j.: Vyřizuje: Telefon: Magistrát města Přerova Odbor dopravy Oddělení dopravy Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 pracoviště: Blahoslavova 3, telefon: +420 581 268 111 (ústředna), fax: 420 581 268 444 Spis zn.: 2011/022020/DOP/BO Přerov,

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

PROJEDNÁVÁNÍ. návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu Třeboň.

PROJEDNÁVÁNÍ. návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu Třeboň. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel.: +420 384 342 156, fax.: +420 384 723 505 e-mail: jiri.zahradnik@mesto-trebon.cz doručí se dle rozdělovníku Spis. zn.: METR_S 4144/2016 OÚPaSŘ Naše č.j.:

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OZNÁMENÍ

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: MMB/0474615/2017 SPIS ZN.: OVLHZ/MMB/0452745/2017

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Sedlčany Odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j.: ŽP/17223/2018-34 V Sedlčanech dne: 16.1.2019 JID: 2023/2019/MUSED Vyřizuje: Ing. arch. Maja Langerová Tel.: 318 822 742 + linka 234

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2 Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 354/2018-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

OZNÁMENÍ. Prostřední Svince

OZNÁMENÍ. Prostřední Svince Městský úřad Český Krumlov odbor životního prostředí a zemědělství Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 111, fax 380 766 101 Vyřizuje: Petr Šipon, DiS. E-mail: petr.sipon@mu.ckrumlov.cz Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 852/2017-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 11651/14-SEB-4584/12-326.1-99 VYŘIZUJE:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z n á m e n í o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z n á m e n í o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http:// www.zliv.cz čj. 2486/zah/10-La Zliv, dne 15.11.2010 Vyřizuje: Ing.Lamošová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 6927/2017/MUZBK Čj.: MUZBK 26705/2015/ZPZE-20/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK 26705/2015/ZPZE Počet

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax:

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax: Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 111, fax: 312 522 771 Ve Slaném dne: 26. 1. 2017 NAŠE Č. SPISU: 232/2017 NAŠE ČJ.: MUSLANY/4186/2017/ODSH

Více

OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Žadatel: Městys Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 13, Brodek u Přerova VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Žadatel: Městys Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 13, Brodek u Přerova VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2016/005053/STAV/ZEM/BS Přerov, dne 20.1.2016 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2. 3. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-34038/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE : NAŠE ZN.- Č.J: MUHT 2403/2012 (100/2012 ŽP/VH/No) PID: MUHTX003894L SpZn: ŽP 2403/2012 VYŘIZUJE: M.Nový TEL

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

Veřejná vyhláška. I. Oznámení o veřejném projednání konceptu Územního plánu Lomnice nad Lužnicí včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Veřejná vyhláška. I. Oznámení o veřejném projednání konceptu Územního plánu Lomnice nad Lužnicí včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE tel.: +420 384 342 169, fax.: +420 384 723 505 e-mail: simona.toupalikova@mesto-trebon.cz doporučeně, dle rozdělovníku

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 80/2017-910-IPK/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Soběslav MS/08901/2015 MS/08735/2015/03 Ing. Židová ROZHODNUTÍ. -doručení veřejnou vyhláškou

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Soběslav MS/08901/2015 MS/08735/2015/03 Ing. Židová ROZHODNUTÍ. -doručení veřejnou vyhláškou Městský úřad Soběslav odbor životního prostředí Náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381 508 149, fax: 381 508 109 e-mail: zidova@musobeslav.cz http://www.musobeslav.cz Obdrží dle rozdělovníku

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX006V6IK* MVOTX006V6IK Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 31799/11-1150/10-SEB-74 Vyřizuje: Ing.

Více

Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí nám. Přemysla Otakara II. 1/1 ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí nám. Přemysla Otakara II. 1/1 ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Ball

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. I, 2. I Viz rozdělovník: Tel.: 386804016 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. I, 2. I Viz rozdělovník: Tel.: 386804016 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník:

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby O Z N Á M E N Í

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby O Z N Á M E N Í Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/18/2019-3 Pelhřimov, dne: 7.1.2019 Žadatel: Městys Nová Cerekev (IČO - 00248720), Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO

Více