2. září na ZŠ Mutěnická

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. září na ZŠ Mutěnická"

Transkript

1 102 ŘÍJEN září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do ökoly za sv mi kamar dy. NÏkdo se tïöì vìce, nïkdo mènï, ale nejvìce se do ökoly urëitï tïöì naöi prvú Ëci. NetrpÏlivÏ Ëekali p ed ökolou v doprovodu sv ch rodië i prarodië a oëek vali p Ìchod panì uëitelek, kterè si je roz adily do jednotliv ch t Ìd. Odtud vedla jejich cesta do öaten a potom se zvïdavostì pospìchali do sv ch t Ìd. Zde se usadili do lavic, na kter ch naöli spoustu ökolnìch pot eb vëetnï d rk od sponzor. V jejich ökolnìch zaë tcìch je p iöli p ivìtat a povzbudit panì editelka s panì z stupkynì v doprovodu pana starosty a p n mìstostarost M» Vinohrady. PanÌ editelka sezn mila rodiëe s profilacì ökoly a informovala o probìhajìcìch projektech OPVK RovnÈ p Ìleûitosti a P ÌrodnÌ a technickè vïdy jinak, tyto projekty jsou financovanè Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem»eskè republiky. Naöim prvú Ëk m i ostatnìm û k m p ejeme, aby se jim ve ökole vöechno da ilo a cel ökolnì rok byl pro nï spïön. Mgr. Magda St elsk Starosta Ji Ì»ejka s prim torem Bratislavy Milanem Vt Ënikem p ed slavnostnìm pr vodem obcì. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, dovolte mi malè ohlèdnutì za dvïma ud lostmi ze sklonku pr zdnin a lèta, kterè jiû tradiënï k Vinohrad m pat Ì. KaûdoroËnÏ se z stupci naöì obce ËastnÌ doûìnkovè slavnosti v partnerskè obci Bratislava-Vajnory. Letos se vajnorsk doûìnkov sl va konala za naöì aktivnì Ëasti v sobotu 24. srpna. Velmi dob e si i letos vedl na doûìnkovèm sportovnìm turnaji vinohradsk fotbalov v bïr kouëovan Ing. Liborem ätursou. Loni dokonce naöi hr Ëi dok zali porazit velmi dob e sehran vajnorsk fotbalov t m, letos se jim tolik neda ilo a loúsk spïch nedok zali zopakovat. I tak vöak p edvedli vinohradötì fotbalistè dobrou hru a pat iënï reprezentovali naöi obec. NemÈnÏ zdatnï letos Vinohrady ve Vajnorech reprezentovaly dïti z folklûrnìho souboru»ty lìstek. VystoupenÌ mal ch taneënìk ze»ty lìstku na doûìnkovèm pûdiu ocenilo p edevöìm staröì publikum siln m potleskem. Zkr tka, vystoupenì krojovan ch dïtì pod vedenìm Zuzany KovandovÈ se velmi lìbilo a zaujalo. ZnaËn ohlas u öiröì ve ejnosti, tedy i u mladöìch div k, zaznamenalo vystoupenì vinohradskèho country souboru Carola. Nejen mladöì n vötïvnìci ocenili v doûìnkovèm kulturnìm programu podveëernì vystoupenì bluesrockovè skupiny Tatlo Quartet, kter hr la v barv ch Vinohrad. MÏl jsem dobr pocit z vystoupenì naöich reprezentant na vajnorsk ch doûìnk ch a takè radost z toho, ûe jsme naöim vajnorsk m partner m opït mohli nabìdnout adu dobr ch kulturnìch i sportovnìch soubor, kterè do znaënè mìry pokryly jejich kulturnì program. JeötÏ z jednoho okamûiku jsem mïl ve Vajnorech up Ìmnou radost. OpÏt po Ëase jsem se zde setkal s prim torem hlavnìho mïsta Bratislavy, Milanem Vt Ënikem. Zn me se jiû adu let. JeötÏ z doby, kdy v prim - torskèm k esle nesedïl a kdy spravoval coby starosta nejvïtöì bratislavskou mïstskou Ë st Petrûalku. To vìte, ûe jsme si toho mïli hodnï co sdïlit. V p ev ûnè adï n zor se shodujeme. Jen tak na okraj si dovolìm uvèst, ûe mezin rodnì öachov velmistr LubomÌr Vt Ënik, kter je z ejmï mnoh m z n s zn m nebo alespoú povïdom, je o rok mladöì bratr pana prim tora. Druh m tradiënìm, spïön m kulturnìm a z bavnìm podnikem, odehr vajìcìm se na Vinohradech vûdy poë tkem z Ì, je akce zn m pod n zvem BavÌme se na Vinohradech. Letos se vinohradskè bavenì konalo v sobotu 7. z Ì za Ëasti z ejmï rekordnìho poëtu div k. Ti p iöli p edevöìm shlèdnout Ëi p esnïji poslechnout si vystoupenì v kraji (i na Vinohradech) velmi oblìbenèho interpreta jihomoravskèho folklûru Ji Ìho Pavlicu se souborem Hradiöùan. Program sobotnìho odpoledne a podveëera vyplnily, jako vûdy, soutïûe a dalöì v born hudebnì vystoupenì. J jsem byl onen den na roztrh nì, neboù ve stejnou dobu se na opaënèm konci Vinohrad, v domovï senior na VÏstonickÈ, odvìjely jiû tradiënì hody. I hodovèho veselì na VÏstonickÈ se Ëastnilo znaënè mnoûstvì n vötïvnìk ze seniorskèho domova, z Vinohrad i odjinud. Ten den jsem proûìval p Ìjemn pocit, ûe lidè na Vinohradech ûijì kulturou, dok ûì se bavit, veselit a radovat se. (PokraËov nì na str. 2) Kroužek žáků s dysfunkcemi Krouûek û k s dysfunkcemi je realizov n z projektu OPVK ÑRovnÈ p Ìleûitosti pro vöechnyì, reg. Ë. CZ.1.07/1.2.17/ , tento projekt je spolufinancov n Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem»eskè republiky. Krouûek probìhal i v loúskèm roce. VÏnovali jsme se zrakovèmu, sluchovèmu vnìm nì, grafomotorice, prostorovè orientaci, spr vn m Ëten sk m technik m, porozumïnì p eëten ch text, pravopisu v ËeskÈm jazyce. é ci mohou pracovat i doma pomocì e-learningu, kde majì koly na procviëenì. Do v uky krouûku jsou zv ni i rodiëe, aby zìskali zkuöenosti pro pr ci s dyslektick m dìtïtem doma. Letos opït budeme pracovat v pracovnìch seöitech, na p edtiötïn ch listech, v multimedi lnì uëebnï, na poëìtaëi i tabletu. LetoönÌ rok se opït tïöìm na vz jemnou spolupr ci dïtì i rodië. Mgr. L. Kroupov

2 Ze 42. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady konané dne 28. srpna 2013 PODZIMNÍ PRÁZDNINY V DOMEČKU Na voln den jsme v DomeËku p ipravili pro ökolnì dïti dopolednì program: 9.00ñ11.00 PÕSKOV OBR ZKY. P ijôte si vytvo it origin lnì obr zek vysypan z barevn ch pìsk, nejen v podzimnìch barv ch. Technika, kterou zvl dne kaûd a s jejìû pomocì v m pod rukama vznikne pïkn dekorace na zeô. Vstup 80 KË p ihl öky p edem v DomeËku, Valtick 23, tel.: , ñ12.30 DOPOLEDNE V POHYBU. PohybovÈ, taneënì i mìëovè hry pro vöechny, co se r di h bou a chtïjì si uûìt legraci s kamar dy mìsto sezenì doma. Vstup voln. VOLN MÕSTA V KROUéCÕCH DOME»KU POZOR, ZMÃNA! V tvarn krouûek Duha zmïnil sv j Ëas ñ dïtem od 5 let nabìzìme 90 minut s r zn mi v tvarn mi technikami i keramikou v pondïlì 16.30ñ18.00 hodin. Chobotnice (90 min.) ñ vytv enì öperk pro par dnice od 8 let Ëtvrtek 15.00ñ Chameleon (60 min.) ñ dramaù Ëek pro dïti od 8 do 14 let ter 15.00ñ BojovÈ sporty (60 min.) ñ z klady sebeobrany od 7 let st eda 15.15ñ TaneËnÌ rytmika (60 min.) ñ rytmick, pohybov a taneënì pr prava od 5 let Ëtvrtek aû VÌce informacì najdete na nebo se n s zeptejte na tel nebo , Ëi p Ìmo v DomeËku, Valtick 23. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schv lila: ñ RozpoËtovÈ opat enì Ë. 15; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt ve 2 p Ìpadech; ñ pron jem uvolnïnèho bytu ve 2 p Ìpadech; ñ dohodu o ukonëenì n jmu bytu; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout mìstnost Ë. 4b v domï Mikulovsk 6 za Ëelem z ÌzenÌ komerënìho skladu; ñ spl tky na hradu nedoplatku za vy Ëtov nì sluûeb za rok 2012; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì z dluhu; ñ zpït vzetì v povïdi z bytu; ñ v povïô n jmu bytu z d vodu hrubèho poruöenì n jemnì smlouvy ve 2 p Ìpadech; ñ p edloûen dodatek Ë. 1 ke SmlouvÏ o dìlo uzav en mezi statut rnìm mïstem Brno, MÏstskou Ë stì Brno-Vinohrady a soukromou firmou; ñ zah jenì zad vacìho ÌzenÌ na ve ejnou zak zku na sluûby Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom mïstskè Ë sti Brno-Vinohradyì; ñ Ëleny a n hradnìky komise pro posouzenì kvalifikace a hodnocenì nabìdek ve ejnè zak zky Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom mïstskè Ë sti Brno-Vinohradyì; ñ poskytnutì dotace z rozpoëtu mïstskè Ë sti Brno- Vinohrady; ñ dlouhodob pron jem pro ökolnì rok 2013/2014, kter se t k kulturnï v chovnè Ëinnosti; ñ pron jem tïlocviëen v Zä MutÏnick 23 na ökolnì rok 2013/2014; ñ text dodatku Ë. 1 ke SmlouvÏ o dìlo uzav en mezi statut rnìm mïstem Brno, MÏstskou Ë stì Brno -Vinohrady a soukromou firmou na akci ÑStavebnÌ pravy Mä SnÏhurkaì, obsahujìcì odstranïnì azbestocementov ch desek; ñ SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady pron jem nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23 ñ jìdelny; ñ SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady umìstïnì k dï s uzamykateln m vìkem v are lu objektu Bzeneck 23 a moûnost celoroënìho zaparkov nì auta v are lu objektu Bzeneck 23; ñ pron jem tïlocviëny na ökolnì rok 2013/2014; ñ pron jem nebytov ch prostor v objektu Velkopavlovick 25 ñ severnì terasa; ñ prodlouûenì pron jmu nebytov ch prostor jìdelny v objektu Bzeneck 23; ñ umìstïnì informaënìho banneru; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout nebytovè prostory v objektu Velkopavlovick 25 ñ p ÌzemÌ. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ XII. zased nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno- Vinohrady * schv lit rozpoëtov opat enì Ë. 16 a 17; * vzìt na vïdomì plnïnì rozpoëtu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady ke podle p edloûenèho materi lu; * schv lit rozpoëtov v hled mïstskè Ë sti Brno- Vinohrady na obdobì 2015ñ2019 podle p edloûenèho materi lu; * doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna prodej Ë stì pozemku pro p Ìstavbu lodûiì dom MutÏnick 2 a MutÏnick 4; * doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna prodej Ë stì pozemku pro p Ìstavbu lodûiì dom Bo etick 18 a Bo etick 20; * souhlasit se z ÌzenÌm vïcnèho b emene k dvïma pozemk m ve vlastnictvì statut. mïsta Brna; * souhlasit se smïnou pozemku ve vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna za pozemky ve vlastnictvì spoleënostì KOMFORT; * doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna zìskat pozemky do vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna; * doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna souhlasit bez p ipomìnek s p edloûen m n vrhem obecnï z vaznè vyhl öky o stanovenì systèmu shromaûôov nì sbïru, p epravy, t ÌdÏnÌ, vyuûìv nì s odstraúov nìm komun lnìho odpadu vznikajìcìho na zemì statut rnìho mïsta Brna; * schv lit zmïnu pl nu n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2013; * vzìt na vïdomì plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za 1. pololetì roku 2013; * vzìt na vïdomì zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. pololetì 2013; * vzìt na vïdomì zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za I. pololetì Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s pok cenìm topolu ËernÈho na pozemku p. Ë. 2594/67 k.. MalomÏ ice; ñ s podmìnkami nabìdkovèho ÌzenÌ na uzav enì budoucì smïnnè smlouvy pozemk v lokalitï hliniötï Jedovnick ; ñ se zmïnou reûimu fungov nì technickè z brany (v suvnèho sloupku) pro vjezd na ve ejnè prostranstvì p ed objektem Velkopavlovick 25. OmezenÌ provozu bude v dobï od hodin do hodin. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s hradou n klad na doplnïnì systèmu mïstskè hromadnè dopravy nov m spojem na trase Star osada ñ HornÌkova. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady poûaduje: ñ vedenì linky Ë. 78 v p vodnì trase p ed zmïnou od Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ dohodu o ukonëenì n jmu bytu. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, (DokonËenÌ ze str. 1) V ûenì spoluobëanè, ve Ëtvrtek 12. z Ì se uskuteënila na ValtickÈ ulici ednì kolaudace novï zbudovanèho chodnìku. Nov chodnìk se vine zelenì na ValtickÈ ulici a vede ke dvornìmu traktu domu MutÏnick 13. HlavnÌm a vlastnï jedin m d vodem pro zbudov nì onè pïöì komunikace bylo umoûnïnì bezbarièrovèho p Ìstupu do domu vchodem ze dvora. V domï na MutÏnickÈ 13 totiû bydlì invalidnì panì, kterè bezbarièrov p Ìstup tohoto typu znaënï pom ûe. PanÌ mne loni nïkolikr t v onè vïci navötìvila a j jsem se snaûil jì vyhovït co moûn nejrychleji. Bohuûel, zpoë tku finance, podstatnïji a p edevöìm ovöem platnè administrativnì n leûitosti v stavbu oproti m m p edstav m nep ÌjemnÏ prodlouûily. NynÌ vöak kolaudacì se cel z leûitost uzavìr a j vï Ìm, ûe dìlo provedenè na ValtickÈ (p i dvornìm traktu domu MutÏnick 13) pom ûe usnadnit ûivot na Vinohradech nejen onè panì leë i mnoha dalöìm obyvatel m ñ zvl ötï v zimnìm obdobì. Z ejmï se mi nynì bude o nïco lèpe usìnat. Projektov dokumentace, zemnì pr ce, pokl dka dlaûby novèho chodnìku, sanace stavbou poökozenèho tr vnìku, oprava p vodnìho strmèho chodnìku vëetnï zbudov nì sch dk a malèho z bradlì ñ zkr tka pr ce na novè pïöì komunikaci p iöly na tèmï sto osmdes t tisìc korun. Po mèm soudu to byly rozumnï vyuûitè finance. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, naöe ûivotnì cesty jsou v tïchto chvìlìch doprov zeny nastupujìcìm podzimem. Vbrzku p ijdou sv tky vöech svat ch (tedy duöiëky) a mnozì si vzpomeneme na naöe blìzkè zem elè. Co nevidït tu bude adventnì doba, v noënì Ëas (p ipomenulo mi jej ned vno dìtï, kterè v trolejbuse prohl silo, ûe se jiû tïöì na V noce) a p Ìchod novèho roku. P eji V m, v ûenì spoluobëanè, spïönè a p ÌjemnÈ proûitì zb vajìcìch letoönìch mïsìc a t dn. A samo sebou pevnè zdravì. Ji Ì»ejka, starosta 2

3 O z n á m e n í o dobï a mìstï kon nì voleb do PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»eskÈ republiky Starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady podle ß 15 odst. 1 z kona Ë. 247/ 1995 Sb., o volb ch do Parlamentu»eskÈ republiky a o zmïnï a doplnïnì nïkter ch dalöìch z kon oznamuje: Volby do PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»eskÈ republiky se uskuteënì dne od do hodin a dne od 8.00 do hodin. MÌstem kon nì voleb je ve volebnìm okrsku Ë. 301 Bo etick 4, 6, 8 Bo etick 10, 12, 14, 16 Bo etick 9, 11, 13 MutÏnick 2, 4, 6, 8 ve volebnìm okrsku Ë. 302 Bo etick 15, 17, 19, 21 Bo etick 18, 20, 22, 24»ejkovick 1, 3, 5, 7»ejkovick 9, 11, 13»ejkovick 2, 4, 6 K tinsk, äedova VÏstonick, RÈvov ve volebnìm okrsku Ë. 303 Bo etick 1, 3, 5 MutÏnick 1, 3, 5, 7 Valtick 1, 3, 5 Valtick 2, 4, 6, 8 ve volebnìm okrsku Ë. 304 MutÏnick 9, 11, 13 MutÏnick 15, 17, 19, 21, 23 P lavskè n m. 6, 7, 8, 9 P lavskè n m. 12, 13, 14 Valtick 7, 9, 11, 13 Valtick 15, 17, 19 ve volebnìm okrsku Ë. 305 Velkopavlovick 1, 3, 5 Velkopavlovick 7, 9, 11 Velkopavlovick 17, 19, 21, 23 Velkopavlovick 2, 4, 6, 8 Vinohradští kynologové zahájili stavbu kryté plochy cvičiště V sobotu byla v are lu kynologickèho klubu Zetor Brno velk sl va.»lenovè kynologickèho klubu za Ëasti mìstostarosty M» Brno- Vinohrady Mgr. Ji Ìho Kar ska slavnostnï zah jili stavbu a poklepali na z kladnì k men krytè plochy cviëiötï. Stavba je investov na z prost edk kynologickèho klubu Zetor Brno ve v öi cca 6,5 milionu korun a p edpokl dan kolaudace je pl nov na na duben ÑTento okamûik se zapìöe zlat m pìsmem do skoro 45letÈ historie naöeho klubu,ì ekla ve svèm slavnostnìm projevu p i slavnostnìm zah jenì stavby p edsedkynï kynologickèho klubu Dana Liökov. ve volebnìm okrsku Ë. 296 mìstnost v budovï Bzeneck 23 Bzeneck 4, 6, 8 Bzeneck 5, 7, 9, 11 Pruö neck 3, 5, 7, 9 Pruö neck 11, 13, 15, 17 Pruö neck 16, 18, 20, 22 ve volebnìm okrsku Ë. 297 mìstnost v budovï Bzeneck 23 Blatnick 10, 12, 14 Blatnick 16, 18, 20, 22 VlËnovsk 2, 4, 6, 8 VlËnovsk 12, 14, 16 VlËnovsk 3, 5, 7, 9 éaroöick ve volebnìm okrsku Ë. 298 mìstnost v budovï Bzeneck 23 Pr zdniny a dovolen skonëily a podzim je tu. Zahr dk i finiöujì, doma se uklìzì, opravuje, buduje a p i tom vöem n s prov zejì odpady. Jsou vïtöì neû obvykle a do popelnice na komun lnì odpad se nevejdou a ani tam nepat Ì. Co tedy s nimi? V BrnÏ tuto ot zku eöì 39 sbïrn ch st edisek odpadu (SSO). Jsou to oplocenè, zabezpeëenè prostory vybavenè kontejnery pro sbïr odpadu, kter nepat Ì do bïûn ch popelnic na smïsn komun lnì odpad SbÏrn st ediska odpadu, slouûì k ukl d nì: ü objemnèho odpadu (star d evïn, ËalounÏn Ëi plastov n bytek, sk ÌnÏ, ûidle, stoly, postele, matrace, podlahovè krytiny ñ linolea, koberce, pe iny, dïtskè autosedaëky, d evo); ü t ÌdÏn ch odpad urëen ch k dalöìmu vyuûitì (papìr, PET lahve, n pojovè kartony, sklo, textil, pïnov polystyren, ûeleznè a neûeleznè kovy); ü bioodpadu (vïtve, tr va, listì, ovoce, zelenina, sko pky od vajìëek, pytlìky od Ëaj ); ü nebezpeënèho odpadu (barvy, edidla, lepidla, rozpouötïdla, kyseliny, z sady, fotochemik lie, pesticidy, ËisticÌ prost edky Ëi jinè chemik lie, baterie a akumul tory, motorovè, p evodovè a jinè miner lnì oleje. ü SlouûÌ i jako mìsta zpïtnèho odbïru vyslouûil ch elektrospot ebië (lednice, televize, monitory, poëìtaëe, vysavaëe, z ivky). Odpad lze odevzdat bezplatnï. ZpoplatnÏn je pouze odbïr pneumatik a stavebnì suti bez p ÌmÏsÌ. Pro tyto odpady jsou urëena Blatnick 1, 3, 5, 7 Blatnick 2, 4, 6, 8 Pruö neck 2, 4, 6 Pruö neck 10, 12, 14 ve volebnìm okrsku Ë. 299 mìstnost v budovï Bzeneck 23 Bzeneck 10, 12, 14,16 Bzeneck 18, 20, 22 Bzeneck 13, 15, 17 Bzeneck 19, 21, 23 P lavskè n m. 1, 2 Tvrdonick sud ve volebnìm okrsku Ë. 300 mìstnost v budovï Mikulovsk 9 Jedovnick 1, 3, 5, 7, 9 Mikulovsk 1, 3, 5, 7, 9 Mikulovsk 4, 6, 8 Velkopavlovick 10, 12, VoliËi bude umoûnïno hlasov nì potè, kdy prok ûe svoji totoûnost a st tnì obëanstvì»eskè republiky (platn m obëansk m pr kazem, cestovnìm, diplomatick m nebo sluûebnìm pasem»eskè republiky, cestovnìm pr kazem»eskè republiky). 4. KaûdÈmu voliëi budou dod ny 3 dny p ede dnem kon nì voleb do PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»eskÈ republiky hlasovacì lìstky. Ve dnech voleb volië m ûe obdrûet hlasovacì lìstky i ve volebnì mìstnosti. V BrnÏ dne PhDr. Ji Ì»ejka, v. r., starosta Kam s objemným odpadem? jen nïkter sbïrn st ediska: Josefy FaimonovÈ, Jana Svobody, KoöuliËova, MikulËick, Obl, P - te nì, Pl stky, Pod Kopcem, Sladovnick, Ukrajinsk, VaÚkovo n mïstì, Z meck. OtevÌracÌ doby vöech sbïrn ch st edisek odpadu, kontakty a vöe pot ebnè naleznete na str nk ch NejbliûöÌ sbïrnè OtevÌracÌ st edisko odpadu doba Telefon Josefy FaimonovÈ Po 13ñ tñp 9ñ13, 14ñ18 SoñNe 9ñ12, 13ñ17 LÌöeÚsk PoñP 8ñ12, ñ16 So 9ñ12, 14ñ17 Ne 14ñ17 Nezamyslova PoñSo 10ñ Nem te jak dopravit odpad na sbïrnè st edisko? Pom ûe v m SAKO, zavolejte na telefonnì ËÌslo nebo a domluvte si termìn odvozu. V dohodnutèm termìnu odpad p ipravte p ed d m, zde si ho od v s p evezme pracovnìk spoleënosti SAKO. Cena za jeden odvoz objemnèho odpadu je 250 KË/m 3 vëetnï DPH. 3

4 Bavíme se na Vinohradech 2013 LetoönÌ akce probïhla v n dhernèm sluneënèm dni na Ñpalouku u t Ì borovicì za are lem b valè Zä Bzeneck. Dopoledne pat ilo tïm nejmenöìm a bylo plnè soutïûì, her a nechybïla ani poh dka. V odpolednì Ë sti se bavili p edevöìm dospïlì. Tento blok zah jilo vystoupenì Lucie äim nkovè a Kate iny Kotl rovè z hudebnì ökoly Yamaha. Doslova pohlazenì po tïle i po duöi p inesl koncert Hradiöùanu s Ji Ìm Pavlicou. Pro milovnìky ÌznÈho rocku jeötï d le vystoupila brnïnsk skupina Lidopop s frontmanem Martinem KudliËkou a Tatlo Quartet s frontmanem Tom öem Tuöerem. NesmÏly takè chybït soutïûe pro dospïlè a to tupl k pro p ny, hod kufrem pro d my a p etahovan pro t ÌËlenn druûstva. KompletnÌm programem n s provedla Petra KlÌmov z agentury Kor b. KVIC Být vidět správná volba K podzimnìmu obdobì neodmyslitelnï pat Ì klesajìcì teplota a brzkè stmìv nì. Rok co rok se objevuje nespoëet varov nì a opakovanï je kladen d raz na dodrûov nì pravidla bezpeënèho pohybu vidït a b t vidïn. P esto statistiky st le evidujì p Ìpady svïdëìcì o tom, ûe mnozì ËastnÌci silniënìho provozu takov doporuëenì podceúujì. OdÏv s reflexnìmi materi ly p itom m ûe zachr nit ûivot. Nadch zejìcì dny a s nimi spojenè sychravè poëasì a mlhy v raznï snìûì viditelnost chodc Ëi cyklist, coû m ûe mìt za n sledek, ûe idië motorovèho vozidla zareaguje na poslednì chvìli a na hybn manèvr uû je pozdï. N sledky takov ch st et b vajì tragickè. ZbyteËnÏ. Pokud vyr ûìte do ulic Ëi mimo obec, urëitï si nezapomeúte vzìt dob e viditelnè obleëenì a odïv bez ohledu na sv j vïk oznaëte reflexnì prvky. Chcete-li aktivnï p ispït ke zv öenì vlastnì bezpeënosti, navötivte v tïchto dnech PoradenskÈ centrum MÏstskÈ policie Brno, ve kterèm je p ipravena monotematick v stava nazvan B T VIDÃT ñ SPR VN VOL- BA. Na nì jsou k vidïnì dostupnè reflexnì prvky, kterè nemusejì vyuûìvat jen chodci a cyklistè, ale t eba i in-line brusla i. P ÌchozÌ mohou str ûnìky poû - dat nejen o uûiteënè rady, ale i o reflexnì samolepky zdarma. Ty se dajì p ipevnit na obleëenì, aktovky, jìzdnì kola i p ilby. OcenÌ je ale bezesporu i lidè, kte Ì pouûìvajì jako oporu p i chozenì hole Ëi berle. V stava potrv do konce Ìjna. PoradenskÈ centrum sìdlì v K enovè ulici 4 a je otev enè kaûd den od 7.30 hod. V pondïlì, ter a ve Ëtvrtek zavìr v 17 hodin, ve st edu jeötï o hodinu pozdïji a v p tek je moûnè str ûnìky Odboru prevence navötìvit do p l t etì odpoledne. Mgr. Pavel äoba, MP Brno Rudolf Šmerda vyplaval 5 titulů mistra Evropy Ve dnech 1. aû se v holandskèm Eindhovenu konalo 14. MistrovstvÌ Evropy v plav nì kategorie Masters, kde p i Ëasti tèmï pïti a p l tisìce plavc z Evropy sedmdes tilet Rudolf ämerda z Vinohrad promïnil sv ch 5 start v 5 titul mistra Evropy, p ekonal 5 Ëesk ch rekord a na 100 m mot l dokonce rekord evropsk. V kategorii 70ñ74 let startuje prvnì rok a poda ilo se mu jiû p ekonat v letoönìm roce na z vodech ve VÌdni, na Mallorce a na MistrovstvÌ»R v JihlavÏ dalöì 3 evropskè rekordy a celou adu rekord Ëesk ch. V p ÌötÌm roce se chyst na MistrovstvÌ svïta do kanadskèho Montrealu, tak snad bude opït nïjak ta medaile. 4

5 INTERNET TELEVIZE TELEFON 84O MOBIL INTERNET PRO VŠECHNY MILÍ SENIOŘI, NABÍZÍME VÁM ÚKLID A DROBNÉ OPRAVY. Na všem se domluvíme předem v pohodlí vašeho domova. Při pravidelném úklidu sleva na služby. Těšíme se na vás. Tel OVLÁDNĚTE RYCHLOST INTERNETU Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce ZÁKAZNICKÉ CENTRUM: MUŽ V AKCI Řemesla pro Váš byt, dům a zahradu. Kvalita, spolehlivost. Tel MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , SPINNING CENTRUM SAHARA Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. vysokoškolský učitel lídr kandidátky Blatnická 9 Brno-Vinohrady WZK z<>/^dz h Z E1 <KE / W\ ^ /Dh > Wa E1 WK^d sz dz E/E< Z > y KďũĞĚŶĄǀŬLJ ŶĂ ůğŭđğ ŶĂ ƚ ē ϳϳϰ Ϭϴϰ ϲϰϰ DlouhodobÏ pronajmu gar û p i ul. VÏstonick. Tel KoupÌm gar û, éaroöick 6, tel Pedik ra, kosmetika, z mek Belcredi. Tel Bazar Geislerova 1. V kup, prodej. Tel PODLAH ÿsk PR CE, plovoucì podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokl dka a renovace parket. Tel.: , KADEŘNICTVÍ HELA otevírací doba: denně , so: na tel. objednání DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ. Prodlužování vlasů. Nízké ceny, spokojenost * NEHTOVÉ STUDIO Blatnická 4 - Vinohrady, tel.: KoupÌm byt 3+1, nespïch m, ne RK, tel KoupÌm byt 2+kk, hotovï. Nejsem RK. Tel KoupÌm gar û se samostatn m vjezdem. Tel Pronajmu gar û na éaroöickè ,ñ/mÏsÌc. Tel Pronajmu gar û na ulici MutÏnick. Tel Vym. OB 1+0, II. p. za stejn nebo 1+1, p Ìz., ev. v tah.vin. vìt ny. Tel

6 Nejlepší ročník s vyzrálou výbavou GLX a SLX je v AUTOCENTRU K.E.I. na VINOHRADECH! Kombinovaná spotřeba a emise CO O2 modelu ŠKODA Fabia: 5,2 5,9 l/100 km, g/km Nepropásněte akční modely ŠKODA Fabia již za Kč. ŠKODA Finance od ŠkoFINu Vychutnejte si svěží odrůdy oblíbeného modelu ŠKODA Fabia. Uhrančivou jiskru získaly díky designovému černému paketu s tónovanými skly, černými světly a sportovními koly. Překvapivou sílu jí dává úsporný motor TSI již v základní výbavě. A to vše se snoubí se skvělou cenou! Akční model Fabia může být váš díky originálnímu financování ŠKODA Finance od ŠkoFINu již za Kč. Přijďte okoštovat nové akční modely GLX a SLX rovnou na VINOHRADY. Když FABIOBRANÍ, tak jedině v AUTOCENTRU K.E.I. na VINOHRADECH! Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: AUTOCENTRUM K.E.I. Žarošická 21, Brno-Vinohrady Tel.: Držitel certifikátu ISO

7 INTERNETOVÉ CENY zimních PNEU v naší síti pneuservisů 16x v ČR ilustrační foto 165/70 R 14 již od 899 Kč 195/65 R 15 již od 999 Kč 205/55 R 16 již od 1899 Kč *uvedené ceny platí při zakoupení a montáži pneu v naší síti pneuservisů prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. Jihomoravský kraj V CN A SLUŠN, NEBO POPULISTICKY? Rozhodněte 25. a 26. října Jazyková škola Pálavské náměstí 1, Brno-Vinohrady Moûnost p ihl öenì do kurz : angliëtiny, nïmëiny a öpanïlötiny. Tel.: ñ panì Pisa Ìkov nebo VeökerÈ informace na DOMOV JE DOMA V dobï od do bude v celè republice probìhat informaënì kampaú T den RanÈ pèëe. JejÌm cìlem je sezn mit ve ejnost s tìm, co je soci lnì sluûba Ran pèëe a komu m ûe b t prospïön. JednÌm z poskytovatel RanÈ pèëe je i naöe organizace ñ St edisko RanÈ pèëe SPRP Brno. Co dïl me? Poskytujeme podporu a pomoc rodin m, ve kter ch vyr st dìtï ranèho vïku (0 aû 7 let) s v ûnïjöìm postiûenìm zraku, p ÌpadnÏ i s dalöìm postiûenìm. Jak to dïl me? DojÌûdÌme k rodinï dom na celèm zemì JihomoravskÈho kraje, Ë steënï na zemì Kraje VysoËina a ZlÌnskÈho kraje. VozÌme s sebou n pady a informace, uëìme dìtï dìvat se na svït (realizujeme program stimulace zraku) Ëi vyuûìt ostatnìch smysl k pozn v nì svèho okolì. Vym ölìme spolu s rodiëi aktivity a hry vhodnè pro rozvoj dìtïte. P jëujeme speci lnì hraëky, pom cky a literaturu. Naslouch me tomu, o Ëem pot ebujì ËlenovÈ rodiny mluvit, sdìlìme s nimi jejich starosti i radosti. Sluûbu poskytujeme zdarma. Pokud se chcete dozvïdït jeötï vìce, p ijôte v ter do St ediska RanÈ pèëe, Nerudova 7 v BrnÏ, kde v s ËekajÌ od do otev enè dve e a pracovnìci ochotnì odpovïdït na vaöe ot zky. Pokud radïji hled te informace na internetu, navötivte naöe webovè str nky Podpo it sluûbu RanÈ pèëe m ûete takè prost ednictvìm sbìrkovèho konta: /0300, Ëi dne p ispït v r mci Mikul öskè sbìrky v ulicìch mïst a obcì. DÏkujeme. Zoo Brno v říjnu Den senior ñ osvïtov akce pro seniory u p Ìleûitosti SvÏtovÈho dne Senior. Zuzana Sommerov, tel.: Mezin rodnì den zvì at ñ nauën stezka pro dïti Ing. Mgr. Lenka BochnÌËkov, tel.: ñ PodzimnÌ pr zdniny ñ soutïûnì stezka + komentovanè krmenì. UmÌte se postarat o svèho mazlìëka? Ing. Mgr. Lenka BochnÌËkov, tel.: OTEVÕRACÕ DOBA ZOO OtevÌracÌ doba Zoo Brno v mïsìci Ìjnu: dennï od 9.00 do hod. Pokladny se uzavìrajì v hod. Zoologick zahrada mïsta Brna, p ÌspÏvkov organizace U ZoologickÈ zahrady 46, Brno Výstavy pro seniory v Brně Letohr dek Mitrovsk ch ñ VeletrûnÌ aû NekoneËn p ÌbÏh jabloneckè biûuterie (dennï kromï pondïlì) aû T pytivè V noce s t ebìësk mi betlèmy (dennï kromï pondïlì) HlÌdka Ë. 2 pod äpilberkem aû PodzimnÌ v stava (dennï kromï pondïlì) aû V noce s poh dkami (KrkonoöskÈ poh dky, AndÏl P nï...) (dennï kromï pondïlì) Freskov s l StarÈ radnice ñ Radnick aû V stava betlèm (dennï) Mgr. Petr Lukas 7

8 KLUB MAMINEK Brno Vinohrady ZÁŘÍ AŽ ŘÍJEN 2013 PondÏlÌ 30. z Ì, 10 aû 12 hod. LéI»KA ñ 50 KË OZDOBEN LéI»KA, KTEROU NIKDO NEM. POMOCÕ FIMO HMOTY JE TO HNED. PondÏlÌ 7. Ìjna, 10 aû 12 hod. KVÃTINA ñ 30 KË ORGANZOV OZDOBA NA SPONKU,»ELENKU NEBO JAKO BROé NA SPÕNACÕ äpendlõk. PondÏlÌ 14. Ìjna, 10 aû 12 hod. KOR LKY ñ 30 KË TVORBA NEJJEDNODUääÕ OZDOBY Z V ZAN CH KOR LKŸ NA N UäNICE»I NA KRK A RUKU. PondÏlÌ 21. Ìjna, 10 aû 12 hod. PEDIG ñ 80 KË PLETENÕ KOäÕ»KŸ NEBO MISEK Z PEDIGU. MENäÕ DNA NA OPLETENÕ V CENÃ. PondÏlnÌ v tvarn dopoledne v DomeËku na MutÏnickÈ jsou st le otev en vöem mamink m, navrûen tak, aby jakoukoliv v robu zvl dla kaûd. P ijôte si je vyzkouöet. DÏti nenech vejte doma, je pro nï voln cel herna s hraëkami ñ vstupnè jen 20 KË. Informace: Irena ñ Informace o akcích Senior klubu LetnÌ mïsìce opït utekly jak voda a 3. z Ì jsme zah jili dalöì desetimïsìënì bïh naöich akcì. Na prvnì sch zce se projevilo, jak vöem p Ìtomn m sch zel pravideln kontakt s p teli, a tak se po vodnìch informacìch o hlavnìch akcìch v klubu do konce roku (z jezdy apod.) rozproudila Ëil z bava ñ vïtöinï p Ìtomn ch se ani nechtïlo dom a tak, t ebaûe jsem byl pod Ëasov m tlakem, jsem tentokr t musel nïkterè i Ñvyh nïtì. J RNDr. VaöÌn z EkologickÈho institutu Veronika n s sezn mil s mnohaletou ËinnostÌ svèho pracoviötï i nadace Veronika ñ a p edevöìm pak na p Ìkladech uv dïl n mïty, jak kaûd z n s m ûe uöet it vlastnì kapsu a v neposlednì adï tìm p ispït i k obecnèmu prospïchu a ûivotnìmu prost edì ñ pro z jemce o informace m ûeme poskytnout kontakt a k nahlèdnutì i vydanou broûuru k uvedenè problematice. Eliöka Vackov po pr zdnin ch s novou energiì pokraëovala ve svèm cyklu o kr s ch a zajìmavostech naöì vlasti ñ tentokr t se vïnovala z padnìm»ech m (Bezdruûice, Klatovy, z mky Kozel a Chyöe, BoûÌ Dar atd.) ñ a na Ìjen p islìbila p ekvapenì. Ve Ëtvrtek jsme dodateënï poblahop - li jubilant m, slavìcìm svè narozeniny v srpnu a p ipravili se na blahop nì jubilant m z ijov m J Vzhledem k uz vïrce budu o dalöìch z ijov ch a Ìjnov ch akcìch informovat aû v dalöìm ËÌsle Informu ñ v tuto chvìli mohu pouze konstatovat, ûe o z jezd do Vranova (24. 9.) byl takov z jem, ûe kapacita autobusu (54 mìst) byla naplnïna uû na druhè sch zce (a z jemci se u mne hl sili y i telefonicky ñ udïlali dob e J). Na z jezdy do RatÌökovic na krojovanè hody (ne pouù, jak jsem nespr vnï napsal v z Ì) V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm, jste vìt ni dennï v malè klubovnï od v p ÌzemÌ Bzeneck 21. KromÏ toho v s zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (otev ena od 14.30) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cviëenì pro seniory ve spoleëenskèm s le v objektu OC 2 (nad Albertem) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte J. Kaûd p tek (kromï dn ökolnìch pr zdnin) probìh na Zä MutÏnick kurz z kladnì poëìta- ËovÈ gramotnosti pro seniory v dobï 14.30ñ ñ vstup voln, sraz z jemc okolo u vchodu do Zä (Ñu KomenskÈhoì) ñ TER DEN SENIORŸ Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ»tvrtek P»E O ZDRAVÕ PÿED ZIMOU, PODPŸRN PROSTÿEDKY Mgr. L. Bedna Ìkov ñ NEDÃLE RATÕäKOVICK HODY (z jezd ñ odjezd 12.30), Ing. L. HodboÔ ñ TER KR SY NAäÕ VLASTI (s promìt nìm) E. Vackov SENIOR KLUB V ŘÍJNU a do sklìpku v Pruö nk ch ( ) v dobï psanì tohoto p ÌspÏvku jeötï mìsta jsou ñ p ijôte se k n m informovat t eba hned p i p Ìleûitosti Dne senior. ChtÏl bych takè vyuûìt tèto moûnosti a vr tit se k jedinè pr zdninovè akci Senior klubu ñ k pravidelnèmu pondïlnìmu cviëenì senior. Velmi r d bych totiû opakovanï vyslovil ve ejnè podïkov nì vedenì KVICu, ûe vyölo vst Ìc z - jemc m o cviëenì a zajistilo otevìr nì spoleëenskèho s lu i p es pr zdninovè mïsìce. Je pravdou, ûe v dobï tropick ch veder nïkdy poklesla Ëast na hranici minim lnìho poûadovanèho poëtu 10 cviëìcìch, ale v pr mïru cviëìvalo kolem 15 ñ20 z jemc. HlavnÌ uzn nì za tuto akci ale zaslouûì p edevöìm Ing. Milan Siklenka, kter uû druh rok bez p eruöenì cviëenì osobnï ÌdÌ a vïnuje sv j pondïlnì Ëas z jemc m o pohyb, zdravì a pohodu ñ ûe to m smysl, potvrzuje skuteënost, ûe na prvnìch cviëenìch v z Ì (2. a 9.) uû bylo p Ìtomno opït 34 cviëìcìch, p iëemû nïkte Ì z nich mezi n s p iöli poprvè ñ mezi nimi i dalöì vozìëk ka. Z vïrem si dovolìm jmènem sv m i celèho Senior klubu pop t vöem pravideln m i n hodn m n vötïvnìk m naöich akcì co nejp ÌjemnÏjöÌ z ûitky v jejich pr bïhu. V souëasnè dobï p ipravujeme pl n akcì na prvnì polovinu roku 2014 ñ m te-li n pad Ëi n mït, co by se v klubov ch mìstnostech dalo dïlat Ëi kam se na ja e podìvat (v dosahu jednodennìho v letu), podïlte se o nïj s n mi a p ijôte mezi n s. M te-li z jem, dalöì informace a zejmèna fotografie z Ëinnosti Senior klubu hledejte na webovè str nce Ing. LudÏk HodboÔ tel ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (pokraëov nì cyklu) PhDr. J.»ejka ñ TER MORAVSK HRADY (MALENOVICE, MIKULOV, MILOTICE) Dr. L. äubert ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V ÿõjnu Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER POSEZENÕ U KLAVÕRU ñ PÕSNI»KY PRO DUäI, Milan VaÚura ñ»tvrtek Z JEZD DO VINN HO SKLÕPKU ñ PRUä NKY-NECHORY, Ing. L. HodboÔ ñ TER VZNIK»SR 1918 ñ PRŸBÃH UD LOSTÕ V BRNÃ, Bc. M. Krejsa ñ»tvrtek BESEDA SE STAROSTOU ñ AKTU LNÕ T MATA, PhDr. J.»ejka Naöe motto: BabÌ lèto si uûìv me a na zimu se spolu vöestrannï chyst me... J MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 18. Ìjna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 1. schůze Rady, konané dne 10. listopadu 2014 v zasedací místnosti

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

12. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

12. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 12. schůze Rady, konané dne 1. července 2015 v zasedací místnosti

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více