Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 15 KONANÉHO DNE od hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 15 KONANÉHO DNE od hod."

Transkript

1 Obec Krhová Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 15 KONANÉHO DNE od hod. ZAHÁJENÍ Dle 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zahájila starostka Ing. Halaštová mimořádné zasedání č. 15 Zastupitelstva obce Krhová. Uvítala občany i zastupitele obce. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Krhová usnesení č. 12/2015/Z-175 o Jednacím řádu Zastupitelstva obce Krhová. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE Starostka obce prohlásila, že zasedání Zastupitelstva obce bylo svoláno řádně a včas. Podle prezenční listiny (příloha č. 1) bylo přítomno 14 zastupitelů. Zastupitel Lukáš Macíček byl řádně omluven. Na základě tohoto prohlásila starostka obce zasedání Zastupitelstva obce Krhová jako usnášení schopné. OVĚŘENÍ ZÁPISU Z PŘEDCHOZÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE Ověřovatelé posledního zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 14 byli Věra Čačková a Ladislav Havel. Oba zastupitelé konstatovali a potvrdili podpisem, že zápis byl v pořádku a neuplatnili žádné námitky.

2 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU Navržený program: 1) Schválení programu 2) Způsob hlasování na zasedání 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1296/2, 1298/1, v k.ú. Krhová 5) Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1984/3 v k.ú. Krhová 6) Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č v k.ú. Krhová 7) Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1979, 1951, 1978/3, 1947/1, 1978/2, 1952, 1978/1, 1977, 1980/1, 1980/2, 1947/2 v k.ú. Krhová 8) Projednání pachtovní smlouvy k vodovodnímu řádu v ulici Nová 9) Projednání záměru pronajmout pozemek par.č. 1948/1, k.ú Krhová v majetku obce Krhová 10) Projednání kupní smlouvy pozemku par. č. 46, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová 11) Projednání kupní smlouvy na část par. č. 1105/1, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová 12) Projednání kupní smlouvy na část par. č v majetku obce Krhová 13) Projednání kupní smlouvy na část par. č v majetku obce Krhová 14) Projednání bezpečnostního deštníku obcí mikroregionu Valašskomeziříčsko-kelečsko 15) Projednání zprávy o hospodaření v obecních lesích Krhová za rok ) Projednání možnosti rozvoje obce Krhová (obecní úřad, technické zázemí obce a obecní byty) 17) Projednání zřízení sociálního fondu obce Krhová 18) Projednání možnosti čerpání finančních prostředků pro obce 19) Různé Starostka obce Ing. Kateřina Halaštová navrhla stažení bodu č. 7 pro nedostatek podkladů materiálu od žadatele. 15/2016/Z-195 Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje stažení bodu č. 7 Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p. č. 1979, 1951, 1978/3, 1947/1, 1978/2, 1952, 1978/1, 1977, 1980/1, 1980/2, 1947/2 z programu zasedání č. 15 Zastupitelstva obce Krhová. Nově navržený program: 1) Schválení programu 2) Způsob hlasování na zasedání 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3 4) Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1296/2, 1298/1, v k.ú. Krhová 5) Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1984/3 v k.ú. Krhová 6) Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č v k.ú. Krhová 7) Projednání pachtovní smlouvy k vodovodnímu řádu v ulici Nová 8) Projednání záměru pronajmout pozemek par.č. 1948/1, k.ú Krhová v majetku obce Krhová 9) Projednání kupní smlouvy pozemku par. č. 46, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová 10) Projednání kupní smlouvy na část par. č. 1105/1, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová 11) Projednání kupní smlouvy na část par. č v majetku obce Krhová 12) Projednání kupní smlouvy na část par. č v majetku obce Krhová 13) Projednání bezpečnostního deštníku obcí mikroregionu Valašskomeziříčsko-kelečsko 14) Projednání zprávy o hospodaření v obecních lesích Krhová za rok ) Projednání možnosti rozvoje obce Krhová (obecní úřad, technické zázemí obce a obecní byty) 16) Projednání zřízení sociálního fondu obce Krhová 17) Projednání možnosti čerpání finančních prostředků pro obce 18) Různé 15/2016/Z-196 Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje nově navržený program zasedání č. 15 Zastupitelstva obce Krhová. 2. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ 15/2016/Z-197 Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body programu zasedání č. 15 Zastupitelstva obce Krhová.

4 3. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE Starostka obce informovala: dle 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, je zápis pořízen do 10 dnů po skončení zasedání a bude uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Starostka obce určila zapisovatelku a ověřovatele zápisu: Zápis provede: Vendula Grygaříková Ověření zápisu provedou: Ing. Roman Král, Petr Vrečka 15/2016/Z-198 Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Vendulu Grygaříkovou a ověřovatele zápisu pan Ing. Roman Král a pan Petr Vrečka 4) Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1296/2, 1298/1, v k.ú. Krhová Předkladatel: Ivana Gefingová Podnět na pořízení změny územního plánu pána Kašlíka Jaroslava, paní Kašlíkové Irma, je kompletně předložen v podkladových materiálech. Důvod pro pořízení změny je plánovaná výstavba rodinného domu. V průběhu vyřizování podnětu na pořízení změny územního plánu došlo k úmrtí paní Dobromily Czeczotkové, posledně bytem Na svahu 511, Vřesina, která měla na předmětných pozemcích vlastnický podíl ¼. V současné době probíhá dědické řízení. Tato žádost je opětovně projednávána. Usnesení k žádosti o schválení změny plochy pro účely výstavby rodinného domu na 8. zasedání Zastupitelstva obce Krhová dne nebylo přijato. Návrh usnesení: 15/2016/Z-199 Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje žádost o změnu územního plánu pana Kašlíka Jaroslava a paní Kašlíkové Irmy, bytem Čs. armády 231, Příbor změna účelu využití části parcel č. 1296/2, 1298/1, v k.ú. Krhová (dle předloženého situačního nákresu) na plochu individuálního bydlení za účelem výstavby rodinného domu. PRO: 13 PROTI: 1

5 Proti: Ing. Roman Král 5) Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1984/3 v k.ú. Krhová Předkladatel: Petr Vrečka Podnět na pořízení změny územního plánu Ing. Martina Petřeka bytem Hlavní 222, Krhová , je kompletně předložen v podkladových materiálech. Důvod pro pořízení změny je stavba rodinného domu. Plocha je v současné chvíli v územním plánu určená jako zemědělská plocha. Rozprava: Adamec, Petřek Návrh usnesení: 15/2016/Z-200 Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje žádost o změnu územního plánu pana Ing. Martina Petřeka, bytem Hlavní 222, Krhová změna účelu využití části parcely č. 1984/3 v k.ú. Krhová (dle předloženého situačního nákresu) na plochu individuálního bydlení za účelem výstavby rodinného domu. 6) Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č v k.ú. Krhová Předkladatel: Petr Vrečka

6 Podnět na pořízení změny územního plánu paní Aleny Takáčové, je kompletně předložen v podkladových materiálech. Důvod pro pořízení změny je stavba rodinného domu. Plocha je v současné chvíli v územním plánu určená jako zemědělská plocha. Návrh usnesení: 15/2016/Z-201 Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje žádost o změnu územního plánu paní Aleny Takáčové, bytem Pod Horami 513, Krhová změna účelu využití části parcely č v k.ú. Krhová (dle předloženého situačního nákresu) na plochu individuálního bydlení za účelem výstavby rodinného domu. 7) Projednání propachtování vodovodního řádu v ulici Nová Předkladatel: Ing. Halaštová Obec Krhová při svém osamostatnění nabyla stavbu vodovodní řád Měšečky v ulici Nová. Provozovatel odběrného místa byla však do minulého roku firma Reno. Prováděla rozúčtování a prodej vody nájemníkům bez patřičných povolení a z důvodu vyřešení situace vypověděla smlouvu VaKu a její povinnosti přešly na obec Krhovou, která v tuto chvíli provádí měření a rozúčtování vodného. Na základě smlouvy o odběrném místě je placena záloha ve výši 5000 Kč. Z důvodu časové a administrativní zátěže obec požádala VaK Vsetín o propachtování předmětné stavby, ten vyhověl. S jednotlivými vlastníky nemovitostí jsou uzavírány smlouvy o dodávce pitné vody. 15/2016/Z-202 Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy č. VaK/49/2016 mezi Obec Krhová, se sídlem Hlavní 205, Krhová, IČ: , DIČ: CZ , zastoupená Ing. Kateřinou Halaštovou, starostkou, jako propachtovatelem a Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem, Jasenická 1106, Vsetín, IČ: , DIČ: CZ , jednající: Ing. Michalem Korabíkem, ředitelem, jako pachtýřem, jejímž předmětem je propachtování vodovodního řádu

7 Měšečky I. a II. etapa, ulice Nová v k. ú. Krhová, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu. 8) Projednání žádosti o pronájem pozemku par. č. 1948/1, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová Předkladatel: Ing. Halaštová Na základě žádosti firmy EKOREMA ze dne byl předložen Zastupitelstvu obce Krhová k projednání záměr pronájmu parcely p.č. 1948/1 o výměře m 2. V žádosti firma Ekorema recycling s.r.o nastínila svůj podnikatelský záměr. Firma vyvíjí své aktivity v oblasti nakládání se stavebním odpadem (dle rozhodnutí KÚ Zlínského kraje od r. 2012). Firma má dlouhodobě v pronájmu zázemí a pozemky rekultivované skládky. Po ukončení rekultivace skládky je dle platné legislativy nařízen monitoring skládky, údržba stávajícího technického zázemí a současně je omezeno využití všech dotčených ploch. Údržba rekultivované skládky by měla v souladu s krajinným rázem údržba zelené plochy je zajišťovány pastvou drobného skotu. Záměr firmy Ekorema recycling s.r.o je rozdělit pozemek par. č. 1948/1 na plochy: 1. plocha tělesa rekultivované skládky provádět zemědělskou činnost spočívající v chovu ovcí s cílem výpasu a zajištění údržby plochy 2. plocha bývalé laguny dorovnat v rámci terénních úprav plochu a vybudovat manipulační plochu 3. stávající zpevněnou plochu využít na skladování stavebních materiálu Rozprava: Kristková, Korabečný, Král, Vrečka, Marek, Šulíková, Tkáč, Ficek, Adamec, Pavlica Hlasovalo se o tomto protinávrhu usnesení: Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí žádost firmy EKOREMA ze dne o pronájem parc. č. 1948/1 o výměře m 2, nacházejícího se v k. ú. Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č u Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, a zároveň pověřuje starostku Ing. Kateřinu Halaštovou k dalšímu jednání s firmou EKOREMA ohledně užívání tohoto pozemku. PRO: 4

8 PROTI: 10 Protinávrh nebyl přijat. Pro: Ing. Vítězslav Kotas, Petr Vrečka, Libor Valach, Jaromír Korabečný Proti: Ing. Kateřina Halaštová, Daniel Malík, Jiří Mičola, Bc. Martin Marek, Ivana Gefingová, Ing. Roman Král, Věra Čačková, Jaroslav Pavlica, Mgr. Ivana Pavlicová, Ladislav Havel 15/2016/Z-203 Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. 1948/1 o výměře m 2, nacházejícího se v k. ú. Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č u Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu. PRO: 10 PROTI: 4 Pro: Ing. Kateřina Halaštová, Daniel Malík, Jiří Mičola, Bc. Martin Marek, Ivana Gefingová, Ing. Roman Král, Věra Čačková, Jaroslav Pavlica, Mgr. Ivana Pavlicová, Ladislav Havel Proti: Ing. Vítězslav Kotas, Petr Vrečka, Libor Valach, Jaromír Korabečný 9) Projednání kupní smlouvy pozemku par. č. 46, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová Předkladatel: Ing. Halaštová Na základě žádosti manželů Stratilových ze dne byl Radou obce Krhová zveřejněn záměr obce Krhová prodat pozemek p.č. 46 o výměře 409m2, k.ú. Krhová. Důvodem tohoto prodeje je narovnání vlastnických vztahů, jelikož se na nemovitosti nachází zahrada manželů Stratilových. Manželé Stratilovi se o pozemek p.č. 46 a jeho bezprostřední okolí (obecní příjezdová komunikace) starají od roku 1996 na své náklady a tím šetřili finanční prostředky obce. Z tohoto důvodu je prodejní cena zvolena podle znaleckého posudku. Cena není stanovena dle tržní hodnoty pozemku z výše uvedených objektivních důvodů. Kupující zajistí na své náklady náležitosti prodeje znalecký odhad pozemku, poplatky vztahující se ke vkladu do katastru nemovitostí a daň z prodeje. Náklady budou uhrazeny při podpisu kupní smlouvy. Na základě projednání kupní smlouvy Obec Krhová zajistí náležitosti kupní smlouvy. 15/2016/Z-204 a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje prodej pozemku parc. č. 46 o výměře 409 m2,

9 nacházející se v katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, paní Jarmile Stratilové nar , trvale bytem Hlavní č. p. 120, Krhová, za kupní cenu Kč. Kromě kupní ceny zaplatí kupující paní Jarmila Stratilová náklady spojené s převodem v celkové výši Kč 1.500,-- (tj. náklady za vypracování znaleckého posudku Kč 500,-- a za správní poplatek katastr. úřadu Kč 1.000,--). b) Zastupitelstvo obce Krhová ukládá starostce obce Krhová vypracovat návrh smlouvy podle bodu a) tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 10) Projednání kupní smlouvy na část par. č. 1105/1, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová Předkladatel: Ing. Halaštová Na základě žádosti manželů Pospíšilových a Sekyrových byl Radou obce Krhová zveřejněn záměr obce Krhová prodat část pozemku p.č. 1105/1 o výměře cca 120m2, k.ú. Krhová. Důvodem tohoto prodeje je narovnání vlastnických vztahů, jelikož se na nemovitosti nachází zpevněné parkoviště manželů Pospíšilových a Sekyrových. Manželé Pospíšili a Sekyrovi se o pozemek p.č. 1105/1 a jeho bezprostřední okolí starají. Investovali své finanční prostředky do zbudování parkoviště. Z tohoto důvodu je prodejní cena zvolena podle znaleckého posudku. Kupující zajistí na své náklady náležitosti prodeje geometrické zaměření pozemku, znalecký odhad pozemku, poplatky vztahující se ke vkladu do katastru nemovitostí a daň z prodeje. Náklady budou uhrazeny při podpisu kupní smlouvy. Na základě projednání kupní smlouvy Obec Krhová zajistí náležitosti kupní smlouvy 15/2016/Z-205 a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1105/1 o výměře 54 m2, z celku dle GP č /2016 nacházejícího se v katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, manželům Pospíšilovým, trvale bytem Pod Lesem č. p. 427, Krhová, za kupní cenu 5.750,-- Kč. Kromě kupní ceny zaplatí kupující manželé Pospíšilovi náklady spojené s převodem v celkové výši Kč 3.000,-- (tj. náklady za vypracování geometrického plánu Kč 1.750,--, náklady za vypracování znaleckého posudku Kč 250,-- a za správní poplatek katastr. úřadu Kč 1.000,--). b) Zastupitelstvo obce Krhová ukládá starostce obce Krhová vypracovat návrh smlouvy podle bodu a) tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru

10 nemovitostí. 15/2016/Z-206 a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1105/1 o výměře 61 m2, z celku dle GP č /2016 nacházejícího se v katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, manželům Sekyrovým, trvale bytem Pod Lesem č. p. 382, Krhová, za kupní cenu 6.500,-- Kč. Kromě kupní ceny zaplatí kupující manželé Sekyrovi náklady spojené s převodem v celkové výši Kč 3.000,-- (tj. náklady za vypracování geometrického plánu Kč 1.750,--, náklady za vypracování znaleckého posudku Kč 250,-- a za správní poplatek katastr. úřadu Kč 1.000,--). b) Zastupitelstvo obce Krhová ukládá starostce obce Krhová vypracovat návrh smlouvy podle bodu a) tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 11) Projednání kupní smlouvy na část par. č v majetku obce Krhová Předkladatel: Petr Vrečka

11 Na základě žádosti pana Duba a pana Mezihoráka byl Radou obce Krhová zveřejněn záměr obce Krhová prodat část pozemku p.č o výměře cca 150m2, k.ú. Krhová. K části pozemku je s panem Dubem uzavřena pachtovní smlouva, která je uzavřena na dobu neurčitou od Parcely p.č. 1173, p.č ve vlastnictví pana Duba jsou přístupné po obecním pozemku - lesní komunikaci. Rozprava: Dub, Malík 15/2016/Z-207 Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje prodej části pozemku parc. č o výměře cca 150 m2 nacházejícího se v katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí. 12) Projednání kupní smlouvy na část par. č v majetku obce Krhová Předkladatel: Ivana Gefingová Na základě žádosti paní Takáčové ze dne byl Radou obce Krhová zveřejněn záměr obce Krhová prodat část pozemku p.č o výměře 330 m2, k.ú. Krhová. Důvodem tohoto prodeje je narovnání vlastnických vztahů, jelikož se na nemovitosti nachází zahrada paní Takáčové. Paní Takáčová se o pozemek p.č a jeho bezprostřední okolí (obecní sad) starají na své náklady a tím šetřili finanční prostředky obce. Z tohoto důvodu je prodejní cena zvolena podle znaleckého posudku. Cena není stanovena dle tržní hodnoty pozemku z výše uvedených objektivních důvodů. Kupující zajistí na své náklady náležitosti prodeje znalecký odhad pozemku, poplatky vztahující se ke vkladu do katastru nemovitostí a daň z prodeje. Náklady budou uhrazeny při podpisu kupní smlouvy. Na základě projednání kupní smlouvy Obec Krhová zajistí náležitosti kupní smlouvy. 15/2016/Z-208 a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje prodej části pozemku parc. č o výměře 330 m2, z celku dle GP č /2016 nacházejícího se v katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, paní Heleně Takáčové, nar , trvale bytem Pod

12 Horami č. p. 513, Krhová, za kupní cenu ,-- Kč. Kromě kupní ceny zaplatí kupující paní Helena Takáčová náklady spojené s převodem v celkové výši Kč 5.000,-- (tj. náklady za vypracování geometrického plánu Kč 3.500,--, náklady za vypracování znaleckého posudku Kč 500,-- a za správní poplatek katastr. úřadu Kč 1.000,--). b) Zastupitelstvo obce Krhová ukládá starostce obce Krhová vypracovat návrh smlouvy podle bodu a) tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 13) Projednání bezpečnostního deštníku obcí mikroregionu Valašskomeziříčsko-kelečsko Předkladatel: Ivana Gefingová Cílem předložené studie je představení stručného a srozumitelného záměru řešení bezpečnosti na území Mikroregionu, přináší ekonomické dopady pro jednotlivé obce a také představení možností finančního řešení projektu. Hlavním cílem projektu je zajistit pro obce kvalitní službu bezpečnosti v intencích zákona o obecní policii. Celkové roční náklady na realizaci projektu Bezpečnostní deštník (celkem v Kč vč. DPH) obsahují : - 1 zásahové vozidlo ve výši Kč - 10 strážníků (mzdové i běžné výdaje) ve výši Kč Finanční náročnost projektu s podílem 300 Kč na občana území obce Krhová = Kč. Na území obce Krhová je bezpečnost zajišťována standardně pomocí státních bezpečnostních složek, jmenovitě se jedná o Policii České Republiky. Určený zástupce PČR pro Krhovou je pprap. Petr Vráblík, telefon: /2016/Z-209 Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje zapojení území obce Krhová do Bezpečnostního deštníku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

13 14) Projednání zprávy o hospodaření v obecních lesích Krhová za rok 2015 Předkladatel: Ing. Halaštová Hajný Ing. Konvička předložil zprávu o hospodaření v lesích obce Krhová v roce 2015 z které vyplývá: - vytěženo bylo celkem 1779 m3 dříví, z toho těžbou nahodilou 1390 m3, mýtní úmyslná těžba 389 m3 - dříví z obecních lesů je prodáváno odběratelům na základě výběrového řízení - výchova lesních porostů byla provedena na ploše 7,8 ha - zalesňování v roce 2015 nebylo zaznamenáno - informace o ochraně lesa proti buření, proti okusu zvěří nátěrem, proti kůrovcům - oprava komunikací Hospodaření v obecních lesích bylo v roce 2015 se započtením všech nákladů (těžební a pěstební práce, opravy komunikací, správní náklady) opět ziskové. Zisk z hospodaření v lesích činil ,-- Kč. Rozprava: Kristek, Ficek, Kristková, Malík, Dub, Tkáč 15/2016/Z-210 Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích Krhová za rok 2015, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu. 15) Projednání možnosti rozvoje obce Krhová (obecní úřad, technické zázemí obce a obecní byty) Předkladatel: Ing. Halaštová Místostarosta obce informoval o nabídce firmy Valašské lesotechnické meliorace na odkoupení nemovitostí v jejím vlastnictví. Jedná se o pozemky p. č. 198 (hospodářská budova

14 bez č.p.), 199/1, 209 (administrativní budova č.p. 441), 210, 2139/3, 2139/4, 2139/5, 2139/6, 2139/7, 2139/8. Zároveň byla prezentovány varianty řešení zbudování obecního úřadu, technického zázemí obce a možnosti zbudování obecních bytů. Rozprava: Chaloupka, Král, Kristková, Palacká, Ševčík, Kristek, Gefingová, Kotas, Benešová, Jurka, Korabečný, Pavlica, Novotný Návrh usnesení 15/2016/Z-211 a) Zastupitelstvo obce Krhová revokuje usnesení č. 9/2015/Z-135 bod b) ve znění : Zastupitelstvo obce Krhová pověřuje místostarostu Lukáše Macíčka k zajištění připravenosti koupě nemovitostí v areálu firmy Gybas ze strany Obce Krhová. b) Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí nabídku firmy Valašské lesotechnické meliorace na odkoupení jejich nemovitostí. Předmětem nabídky jsou pozemky p. č. 198 (hospodářská budova bez č.p.), 199/1, 209 (administrativní budova č.p. 441), 210, 2139/3, 2139/4, 2139/5, 2139/6, 2139/7, 2139/8. v k.ú. Krhová o celkové výměře m2. c) Zastupitelstvo obce Krhová pověřuje vedení obce k zajištění připravenosti koupě nemovitostí firmy Valašské lesotechnické meliorace a.s. ze strany Obce Krhová. PRO: 13 PROTI: 1 Proti: Libor Valach 16) Zřízení sociálního fondu obce Krhová Předkladatel: Ing. Halaštová Na základě doporučení při kontrole Zlínského kraje a dle běžné praxe okolních obcí by měla obec mít zřízen sociální fond. Do vyhrazené působnosti zastupitelstva spadá zřízení peněžních fondů (tedy i sociálního fondu). Při zřízení sociálního fondu stanoví zastupitelstvo zásady jeho naplňování a zásady použití podle svého vlastního rozhodnutí. V našem případě by to bylo upraveno Směrnicí pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Krhová č. 1/2016. Návrh na použití fondu je poskytnutí příspěvku k těmto účelům: Příspěvek na rehabilitační nebo lázeňskou péči 500,- Kč ročně Peněžité dary při životních výročích 2 000,- Kč k jubileu 50 let, 60 let Příspěvek na částečné pokrytí výdajů na odívání 2 000,- Kč pro uvolněné členy zastupitelstva a 1 000,- Kč pro administrativní pracovníky Příspěvek na penzijní připojištění 500,- Kč měsíčně zaměstnanci, který je zaměstnán na hlavní pracovní poměr po dobu minimálně 2 let

15 Podrobné podmínky pro poskytování příspěvků jsou upřesněny ve směrnici. Rozpočet sociálního fondu na příslušný rok schvaluje zastupitelstvo na základě předloženého rozpočtu, kde jsou vyčísleny výdaje na jednotlivé příspěvky. Celková výše příspěvků je omezena výši rozpočtu tohoto fondu. Rozprava: Vrečka 15/2016/Z-212 a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje zřízení sociálního fondu pro zaměstnance obce a uvolněné členy zastupitelstva obce. b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Směrnici pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Krhová č. 1/2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu. c) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Rozpočet sociálního fondu na rok 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu. 17) Projednání možnosti čerpání finančních prostředků pro obce Předkladatel: Ing. Halaštová Starostka obce sdělila informaci o nepodpořených žádostech o dotaci v rámci Ministerstva pro místní rozvoj: - Oprava kapličky v Krhové (tato žádost o dotaci je ještě podána v rámci PRV Udržování a obnova kulturního dědictví venkova) - Veřejné prostranství před budovou ZŠ Krhová - Oprava komunikace v ulici Pod lesem Krhová Dále informovala o možnosti čerpání finančních prostředků: - Oprava lesní komunikace - PRV - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti - Program Dotace pro jednotky SDH obcí Ministerstvo vnitra - Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora bydlení Rozprava: Valach Návrh usnesení 15/2016/Z-213

16 Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí předloženou informaci o dotačních titulech. 18) Různé Ing. Kateřina Halaštová - Cvičení v rámci krizového řízení Úspěšná kontrola Zlínského kraje - Zakoupení defibrilátoru - Příprava zpravodaje Mgr. Ivana Pavlicová: - ZŠ - Dotace na podporu školní olympiády zamítnuto - Pozvánka ukliďme Česko 13 hod úklid lesa Jaroslav Pavlica - Pozvánka na Obecní veselici p. Smékalová - Poděkování za parkoviště u MŠ - Prosba o zvukový záznam na web otisk razítka v.r... Ing. Kateřina Halaštová starostka

17 v.r. Zápis ověřil.. Ing. Roman Král Zápis ověřil v.r... Petr Vrečka

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 15 KONANÉHO DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 15 KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 15 KONANÉHO DNE 7. 4. 2016 od 17.00 hod. Zastupitelstva obce Krhová v souladu s ustanovením zákona

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉHO DNE od hod.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉHO DNE 22. 9. 2016 od 17.00 hod. ZAHÁJENÍ Dle 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 23 KONANÉHO DNE od hod.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 23 KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 23 KONANÉHO DNE 21. 9. 2017 od 17.00 hod. ZAHÁJENÍ Dle 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ:

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 18 KONANÉHO DNE 8. 11. 2016 od 18.00 hod. ZAHÁJENÍ Dle 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 26 KONANÉHO DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 26 KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 26 KONANÉHO DNE 8. 2. 2018 od 17.00 hod. ZAHÁJENÍ Dle 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam, který

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 10. KONANÉHO DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 10. KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 10 KONANÉHO DNE 12. 11. 2015 od 17.00 hod. ZAHÁJENÍ Dle 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉHO DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉHO DNE 8. 6. 2015 od 17.00 hod. ZAHÁJENÍ Dle 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 21 KONANÉHO DNE od hod.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 21 KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 21 KONANÉHO DNE 20. 4. 2017 od 17.00 hod. ZAHÁJENÍ Dle 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 16 KONANÉHO DNE od hod.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 16 KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 16 KONANÉHO DNE 23. 6. 2016 od 17.00 hod. ZAHÁJENÍ Dle 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: Zastupitelstvo obce Krhová. USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: Zastupitelstvo obce Krhová. USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 Zastupitelstvo obce Krhová USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 4 KONANÉHO DNE 23.4.2015 Zastupitelstva obce Krhová v souladu s ustanovením

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 13 KONANÉHO DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 13 KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 13 KONANÉHO DNE 21. 1. 2016 od 17.00 hod. ZAHÁJENÍ Dle 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 25 KONANÉHO DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 25 KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 25 KONANÉHO DNE 7. 12. 2017 od 17.00 hod. Zastupitelstvo obce Krhová v souladu s ustanovením zákona

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 45. KONANÉ DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 45. KONANÉ DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 45 KONANÉ DNE 21. 3. 2017 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová - přítomna

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 1

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 1 Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 1 KONANÉHO DNE 4. 11. 2014 od 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořízen zvukový

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 66. KONANÝ DNE od 16 hodin

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 66. KONANÝ DNE od 16 hodin Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 66 KONANÝ DNE 23. 7. 2018 od 16 hodin POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová - přítomna Lukáš

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉHO DNE 29. 1. 2015 od 17.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉHO DNE 29. 1. 2015 od 17.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉHO DNE 29. 1. 2015 od 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam, který

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 62. KONANÉ DNE od 16 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 62. KONANÉ DNE od 16 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 62 KONANÉ DNE 17.4.2018 od 16 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová - přítomna Lukáš

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE KRHOVÁ č. 1. KONANÉHO DNE 18. 2. 2013 v 18.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE KRHOVÁ č. 1. KONANÉHO DNE 18. 2. 2013 v 18.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE KRHOVÁ č. 1 KONANÉHO DNE 18. 2. 2013 v 18.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 46. KONANÉ DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 46. KONANÉ DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 46 KONANÉ DNE 11. 4. 2017 od 15.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová - přítomna

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 30. KONANÉ DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 30. KONANÉ DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 30 KONANÉ DNE 17. 5. 2016 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová - přítomna

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 44. KONANÉ DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 44. KONANÉ DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 44 KONANÉ DNE 21. 2. 2017 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová - přítomna

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 08. 08. 2016 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 12. 12. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 31. KONANÉ DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 31. KONANÉ DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 31 KONANÉ DNE 14. 6. 2016 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová - přítomna

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 18. KONANÉ DNE 3. 9. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 18. KONANÉ DNE 3. 9. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 18 KONANÉ DNE 3. 9. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

OÚ Vysoká u Příbramě

OÚ Vysoká u Příbramě Obec Vysoká u Příbramě Zápis č 13/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě Datum: 13 9 2017 Místo: Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: OÚ Vysoká u Příbramě Lucie Šímová Ivo Chleboun, Jaroslav

Více

Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne

Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne 6. 6. 2019 59/2019 Schválení programu jednání. 60/2019 Schválení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele. 61/2019 Kontrola

Více

Zápis č. 5/2016. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč

Zápis č. 5/2016. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč Obec Vidlatá Seč Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 13. 6. 2016 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč Přítomni:

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 29 KONANÉHO DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 29 KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 29 KONANÉHO DNE 13. 9. 2018 od 17.00 hod. ZAHÁJENÍ Dle 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř konaného dne od 17:00 hodin.

Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř konaného dne od 17:00 hodin. Obec Ctiboř Ctiboř 70, 347 01 IČ: 00868841 Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř konaného dne 29. 6. 2017 od 17:00 hodin. Přítomni: Dle prezenční listiny Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 4. KONANÉHO DNE 23. 4. 2015 od 17.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 4. KONANÉHO DNE 23. 4. 2015 od 17.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 4 KONANÉHO DNE 23. 4. 2015 od 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam, který

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby. konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby. konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby konaného dne 12. 05. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 10/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 10/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 10/2016 konaného dne 24. 11. 2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1, zákona o obcích

Více

Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř konaného dne od 17:00 hodin.

Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř konaného dne od 17:00 hodin. Obec Ctiboř Ctiboř 70, 347 01 IČ: 00868841 Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř konaného dne 12. 9. 2017 od 17:00 hodin. Přítomni: dle prezenční listiny Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 14.12.2018 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin

Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne 3. 12. 2015 od 18,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Chleby bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou Ing. Lucií Šafránkovou (dále jako předsedající).

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 501/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 501/ /ZM Usnesení ze 48. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo ve čtvrtek 24.05.2018 v 17:30 hodin v Sokolovně v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 25 KONANÉHO DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 25 KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 25 KONANÉHO DNE 7. 12. 2017 od 17.00 hod. ZAHÁJENÍ Dle 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

USNESENI ze zasedání Zastupitelstva města č. 9/2016

USNESENI ze zasedání Zastupitelstva města č. 9/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENI ze zasedání Zastupitelstva města č. 9/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na vyhlášení záměru na

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Přítomni: Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 2. 2019 Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Josef Lakatoš - Mgr.

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 11. 02. 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Omluveni: Glocová Iveta Jedlička Ladislav Kosík Stanislav

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Přítomni: Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 6. 2018 Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Karel Valenta

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 13. 10. 2016 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 176/8/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě. 177/8/15. ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 27. 1. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne VÝPIS USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne 18. 5. 2017 Usnesení č. ZO-26-01-2017 Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapisovatele zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách

Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 26.3.2014 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Přítomni: Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 5. 2019 Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Josef Lakatoš - Mgr.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 18. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 18. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 18. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.3.2018 v 18.00 hod. Přítomno dle presenční listiny 14 členů ZO Třanovice, 1 omluven 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu

30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu 30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konané dne 30.6.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení 18,00 hod., ukončení 20,15 hod. Přítomno : 8 členů zastupitelstva obce Omluven:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2016, konané dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2016, konané dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2016, konané dne 24. 4. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce pan Miloš Minařík jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne 4. 2. 2016 od 18,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Chleby bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou Ing. Lucií Šafránkovou (dále jako předsedající).

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 5/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 5/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.06.2019, zápis č. 5/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 19.05.2008 Usnesení č. 490 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 12.05.2008. Usnesení č. 491 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem

Více

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 2/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 2/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.12.2018, zápis č. 2/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis č. XX ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 15. března Místo jednání: Obecní úřad Kramolna čp. 172

Zápis č. XX ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 15. března Místo jednání: Obecní úřad Kramolna čp. 172 Obec Kramolna Zastupitelstvo Zápis č. XX ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 15. března 2017 Místo jednání: Obecní úřad Kramolna čp. 172 Hodina zahájení: 17:05 hodin Hodina ukončení:

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Anonymizovaný zápis Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne od hodin.

Anonymizovaný zápis Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne od hodin. Anonymizovaný zápis Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 29. 1. 2019 od 18 00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Patokryje (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 2/2019. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. března 2019 v zasedací města Proseč

Zápis č. 2/2019. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. března 2019 v zasedací města Proseč Zápis č. 2/2019 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. března 2019 v zasedací města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 2. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2019 proběhlo v době

Více

26 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ)

26 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) Zápis č. 26 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 13. 4. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:00 hodin

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dne

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Přibice konaného dne konaného dne 17. 6. 2019 Místo konání: Čas zahájení jednání: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Přibice 18:00 hod. Přítomni (bez titulů v abecedním pořadí): Miroslav Effenberger, Věra Ficková, Petr

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Přítomni: Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 8. 2017 Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Karel Valenta

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 11. KONANÉHO DNE 27. 05. 2014 v 17.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 11. KONANÉHO DNE 27. 05. 2014 v 17.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 11 KONANÉHO DNE 27. 05. 2014 v 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam, který

Více

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva.

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva. Usnesení 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice, konaného v sále Městského úřadu Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice dne 17. 12. 2018 od 18.00 hodin. Z důvodu zajištění ochrany

Více

Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:6 Omluveni:3 Hosté:3 Zasedání řídil

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 1/2017. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 1/2017. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 1/2017 konaného dne 26. 1. 2017 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1, zákona o obcích

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 16. 8. 2016 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová - přítomna

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Zabrušany roku 2016, konaného dne 12. prosince 2016 v budově Obecního úřadu Zabrušany.

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Zabrušany roku 2016, konaného dne 12. prosince 2016 v budově Obecního úřadu Zabrušany. Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Zabrušany roku 2016, konaného dne 12. prosince 2016 v budově Obecního úřadu Zabrušany. Usnesení č. 1/4/16 k bodu 2 Zastupitelstvo obce Zabrušany schvaluje ověřovateli

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis č. Z ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice ze dne 19. června 2017 ve Strančicích. Zahájeno: v 19 hodin Ing. Jiří Jančík, Ing. Pavel So

Zápis č. Z ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice ze dne 19. června 2017 ve Strančicích. Zahájeno: v 19 hodin Ing. Jiří Jančík, Ing. Pavel So Zápis č. Z-17-03 ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice ze dne 19. června 2017 ve Strančicích. Zahájeno: v 19 hodin Ing. Jiří Jančík, Ing. Pavel Soukup, Jiří Šindelář, Zdeněk Vašíček, Ing. Vladimír

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne od hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne od hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 12.6.2015 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (M. Bláha omluven), 3 občané, 5 hostů Veřejné

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Přítomni: Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 12. 2017 Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Karel Valenta

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 Program 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Vyhlášení záměru na směnu pozemků

Více

ZÁPIS z 22. zasedání zastupitelstva Obce Nové Heřminovy konaného dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Nové Heřminovy

ZÁPIS z 22. zasedání zastupitelstva Obce Nové Heřminovy konaného dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Nové Heřminovy ZÁPIS 222018 z 22. zasedání zastupitelstva Obce Nové Heřminovy konaného dne 26. 9. 2018 v 17,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Nové Heřminovy Přítomni: Ludvík Drobný, Milena Hebnarová, Jaroslava Hebnarová,

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 28/4/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 28/4/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 28/4/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Maryška, Arafa, Štecher, Dušek, Plaček,

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více