ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne"

Transkript

1 ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek host Omluven: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatel: Karel Rathouzský Ing. Kamil Ferda Ing. Kamil Ferda Mgr. Lenka Badinová Navržený program: 1. Zahájení organizační zajištění, prezence. 2. Kontrola plnění usnesení ze schůze RO č. 13/18 ze dne Návrh Rozpočtu Základní školy a mateřské školy Moravské Bránice na rok Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Moravské Bránice na roky 2020 a Návrh plánu činnosti a hospodaření v obecních lesích na rok Návrh Smlouvy o dílo mezi Obcí Moravské Bránice a společnosti VAS, a.s. na pasportizaci, kamerovou prohlídku dešťové kanalizace a zpřístupnění KŠ. 7. Protokol o finanční kontrole. 8. Záměr obce č. 8/2018 na pronájem nebytového prostoru. 9. Záměr obce č. 11/2018 na prodej pozemku. 10. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Moravské Bránice a společností GasNet, s.r.o. v zastoupení na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., pro stavbu s názvem STL plynovod a plynovodní přípojka pro RD Moravské Bránice č.p Diskuse, připomínky, dotazy. 12. Ukončení zasedání. Průběh jednání rady obce: K bodu 1: Zahájení: v h. Přítomni jsou 3 členové RO, což je nadpoloviční většina všech jejich členů a schůze RO je usnášení se schopná. Schválení navrženého programu schůze rady obce. Stránka 1 z 6

2 Usnesení č /18/R: RO schvaluje navržený program schůze. Projednání námitek členů rady obce proti zápisu z minulého jednání rady: nebyly vzneseny žádné. K bodu 2: RO se seznámila s plněním úkolů, které vyplynuly ze schůze RO č. 13/18 ze dne : Všechna usnesení byla splněna. Usnesení č /18/R: RO bere na vědomí předloženou informaci o splnění usnesení vyplývajících ze schůze RO č. 13/18 ze dne K bodu 3: RO projednala návrh Rozpočtu Základní školy a mateřské školy Moravské Bránice na rok 2019 a to ve výši: výnosy Kč náklady Kč celkem Kč celkem Kč Usnesení č /18/R: RO schvaluje Rozpočet Základní školy a mateřské školy Moravské Bránice na rok K bodu 4: RO projednala návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Moravské Bránice na roky 2020 a Rok 2020 Rok 2021 výnosy Kč Kč náklady Kč Kč Usnesení č /18/R: RO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Moravské Bránice na roky 2020 a K bodu 5: RO projednala návrh plánu činnosti a hospodaření v obecních lesích pro rok 2019 tak, jak byl předložen odborným lesním hospodářem Ing. Dušanem Utinkem, Ph.D. Odborný lesní hospodář v plánu činnosti navrhuje v souladu s LHP v roce 2019 vytěžit 555 m 3 dřeva. Obec by měla předběžně z vytěženého dřeva obdržet částku ve výši Kč. Náklady obce na těžbu, zalesňování, údržbu v lese a na činnost odborného lesního hospodáře by měly být ve výši Kč bez DPH. Stránka 2 z 6

3 Usnesení č /18/R: RO souhlasí s plánem činnosti v obecních lesích na rok RO souhlasí s návrhem hospodaření v obecních lesích v roce RO doporučuje zahrnout finanční částku ve výši Kč bez DPH určenou na náklady spojené s těžbou, zalesňováním, údržbou v lese a na činnost odborného lesního hospodáře do rozpočtu obce na rok K bodu 6: RO projednala návrh Smlouvy o dílo mezi Obcí Moravské Bránice a společnosti VAS, a.s. na pasportizaci, kamerovou prohlídku dešťové kanalizace a zpřístupnění KŠ za cenu ve výši Kč. Předmětem smlouvy je čištění, pasportizace, kamerová prohlídka dešťových kanalizací v krajských komunikacích č. II/152, č. III/15257, na ulici Na Stávku, v Sadech a dále zpřístupnění zaasfaltovaných kanalizačních šachet. Lhůta plnění je stanovena do Záruční doba na provedené dílo se sjednává na dobu trvání v délce 24 měsíců. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a dva zhotovitel. Usnesení č /18/R: RO schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Moravské Bránice a společnosti VAS, a.s. na pasportizaci, kamerovou prohlídku dešťové kanalizace a zpřístupnění KŠ za cenu ve výši Kč bez DPH. RO pověřuje starostu k podpisu předmětné smlouvy. Termín: do K bodu 7: RO projednala Protokol o finanční kontrole provedené dne Předmětem kontroly bylo čerpání poskytnutých dotací z rozpočtu Obce sdružením a spolkům za rok Při kontrole nebyly u žádné udělené dotace zjištěny žádné nedostatky. V 16:15 h se dostavil člen rady obce Mgr. Martin Zaplatílek. Přítomni jsou 4 členové RO, což je nadpoloviční většina všech jejich členů a schůze RO je usnášení se schopná. Usnesení č /18/R: RO bere na vědomí Protokol o finanční kontrole uskutečněné dne K bodu 8: RO projednala návrh na pronájem nebytového prostoru ev.č. 220 garáží č. 1, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV O pronájem garáží požádalo 9 zájemců. Současně platné nájemní smlouvy na garáže jsou uzavřeny na dobu určitou do Nové nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou do Záměr obce č. 8/2018 na pronájem garáží č. 1, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu v souladu s 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně 15 dnů, a to od do Stránka 3 z 6

4 Usnesení č /18/R: RO schvaluje pronájem nebytového prostoru ev.č. 220 garáže č. 1, v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV 10001, p. Z B za 650 Kč/měsíc bez DPH, na dobu určitou od do RO schvaluje pronájem nebytového prostoru ev.č. 220 garáže č. 4, v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV 10001, p. J K za 650 Kč/měsíc bez DPH, na dobu určitou od do RO schvaluje pronájem nebytového prostoru ev.č. 220 garáže č. 5, v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV 10001, p. M S za 650 Kč/měsíc bez DPH, na dobu určitou od do RO schvaluje pronájem nebytového prostoru ev.č. 220 garáže č. 6, v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV 10001, p. R B za 650 Kč/měsíc bez DPH, na dobu určitou od do RO schvaluje pronájem nebytového prostoru ev.č. 220 garáže č. 7, v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV 10001, p. F J za 650 Kč/měsíc bez DPH, na dobu určitou od do RO schvaluje pronájem nebytového prostoru ev.č. 220 garáže č. 8, v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV 10001, p. J K za 650 Kč/měsíc bez DPH, na dobu určitou od do RO schvaluje pronájem nebytového prostoru ev.č. 220 garáže č. 9, v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV 10001, p. J J za 650 Kč/měsíc bez DPH, na dobu určitou od do RO schvaluje pronájem nebytového prostoru ev.č. 220 garáže č. 10, v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV 10001, p. T K za 650 Kč/měsíc bez DPH, na dobu určitou od do RO schvaluje pronájem nebytového prostoru ev.č. 220 garáže č. 11, v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV 10001, p. M P za 650 Kč/měsíc bez DPH, na dobu určitou od do RO ukládá starostovi obce zajistit vypracování návrhů nájemní smlouvy a tuto smlouvu jménem Obce uzavřít. Termín: do K bodu 9: RO projednala návrh na prodej pozemku p.č. 788/19 o výměře 7 m 2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 788/7 na základě geometrického plánu č /2018 v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV Pozemek se nachází vedle chodníku před domem č.p. 7. O koupi pozemku požádali manželé J a L B. Záměr obce č. 11/2018 na prodej předmětného pozemku byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu v souladu s 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů po dobu nejméně 15 dnů, a to od do Znaleckým posudkem na ocenění nemovitostí byla pro pozemek p.č. 788/19 o výměře 7 m 2 stanovena cena obvyklá na 850 Kč. Prodejní cena pozemku je navržena ve výši 900 Kč. Odhadní cena stanovená dle znaleckého posudku je pro Obec cenou obvyklou. Po vzájemné dohodě bude Obec od žadatelů kupovat pozemky pod veřejně prospěšnou stavbou chodníku a komunikace. Stránka 4 z 6

5 Usnesení č /18/R: RO pojednala návrh na prodej pozemku p.č. 788/19 o výměře 7 m 2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 788/7 na základě geometrického plánu č /2018 v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV manželům J a L B, za celkovou cenu 900 Kč. RO doporučuje ZO jejich projednání a schválení. K bodu 10: RO projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Moravské Bránice a společností GasNet, s.r.o. v zastoupení na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., pro stavbu s názvem STL plynovod a plynovodní přípojka pro RD Moravské Bránice č.p. 72, na podkladě které bude oprávněnému zřízena služebnost inženýrské sítě spočívající ve zřízení, provozování, upravování, opravování, provozování o odstranění plynárenského zařízení plynovodního řadu a plynovodní přípojky do pozemků p.č. 150/1 a p.č. 1069/8 v k.ú. Moravské Bránice zapsaných na LV č Služebnost inženýrské sítě se sjednává úplatně, na náklady budoucího oprávněného, jako časově neomezená, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši Kč bez DPH. Návrh na vklad bude podán oprávněným. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí uhradí oprávněný. Výše úplaty za zřízení služebnosti inženýrské sítě je v souladu se směrnicí č. 3/2016 zásady pro určení výše úplaty za zřízení služebnosti inženýrské sítě na nemovitém majetku Obce Moravské Bránice. Usnesení č /18/R: RO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Moravské Bránice a společností GasNet, s.r.o. v zastoupení na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., pro stavbu s názvem STL plynovod a plynovodní přípojka pro RD Moravské Bránice č.p. 72, na podkladě které bude oprávněnému zřízena služebnost inženýrské sítě spočívající ve zřízení, provozování, upravování, opravování, provozování o odstranění plynárenského zařízení plynovodního řadu a plynovodní přípojky do pozemků p.č. 150/1 a p.č. 1069/8 v k.ú. Moravské Bránice zapsaných na LV č za jednorázovou úplatu v celkové výši Kč bez DPH. RO pověřuje starostu k podpisu předmětné smlouvy. Termín: do Diskuse k jednotlivým bodům schůze rady proběhla během jejich projednávání. K bodu 11: Starosta obce dále radní informoval o dění na Obci: - Stav finančních prostředků Obce k a) BÚ ,53 Kč b) Účet u ČNB ,42 Kč - Nejbližší schůze RO: v 17:30 h - Nejbližší zasedání ZO: - Informace k akci Obecní dům a požární zbrojnice Moravské Bránice na SÚ byla dne podána žádost o vydání územního rozhodnutí a ohlášení odstranění staveb. Stránka 5 z 6

6 - Informace k akci II/152 Moravské Bránice, most ev.č MěÚ Ivančice, odbor správních činností vydal dne stavební povolení pro krajské a obecní stavby. - SVaK Ivančice Na valné hromadě SVaK Ivančice byla dne schválena kalkulace vodného a stočného pro rok 2019 v celkové výši 99,89 Kč/m 3 včetně DPH (z toho vodné 48,09 Kč/m 3 a stočné 51,80 Kč/m 3 ). Dále byl schválen rozpočet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice pro rok 2019: - příjmy ve výši Kč, - výdaje ve výši Kč, Saldo je kryto zůstatkem finančních prostředků z předchozích let a přijetím úvěru. Obnova vodovodu na ulici Na Stávku spodní U VAS, a.s. bylo objednáno vyhotovení projektové dokumentace na obnovu vodovodu. K bodu 12: Starosta obce v h schůzi rady obce ukončil. V Moravských Bránicích dne: Ing. Jan Trecha v.r. Ing. Kamil Ferda, v.r. místostarosta starosta... Mgr. Lenka Badinová, v.r. ověřovatelka Stránka 6 z 6

ZÁPIS č. 09/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 09/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 09/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 08.08.2018 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

ZÁPIS č. 01/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 01/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 01/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 24.01.2018 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

ZÁPIS č. 12/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 12/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 12/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 14.11.2018 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek Karel

Více

ZÁPIS č. 04/17 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 04/17 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 04/17 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 15.05.2017 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

ZÁPIS č. 11/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 11/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 11/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 08.10.2018 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin

Více

ZÁPIS č. 02/19 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 02/19 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 02/19 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 30.01.2019 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek Karel

Více

ZÁPIS č. 03/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 12.03.2018 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin

Více

ZÁPIS č. 06/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 06/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 06/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 01.06.2015 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

ZÁPIS č. 02/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 02/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 02/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 21.02.2018 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Jan Trecha Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

ZÁPIS č. 10/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 10/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 10/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 05.09.2018 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

ZÁPIS č. 08/19 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 08/19 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 08/19 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 01.07.2019 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek Karel

Více

ZÁPIS č. 12/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 12/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne ZÁPIS č. 12/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne 25.11.2013 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Ing. Jan Černý Ing. Iveta Ruibarová Karel Rathouzský

Více

ZÁPIS č. 05/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 05/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 05/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 06.06.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin

Více

Zápis č. 01/2019 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 6. února 2019 v Hospodě u zastávky

Zápis č. 01/2019 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 6. února 2019 v Hospodě u zastávky Zápis č. 01/2019 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 6. února 2019 v Hospodě u zastávky Zasedání zahájil v 17 05 hodin předsedající starosta obce Ing. Kamil Ferda

Více

ZÁPIS č. 02/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 02/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 02/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 29.02.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Ing. Jan Plaček host Omluveni: Předsedající:

Více

ZÁPIS č. 06/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 06/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 06/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.06.2014 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Ing. Jan Černý Karel Rathouzský host Omluveni:

Více

ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015

ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015 ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

ZÁPIS č. 03/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení organizační zajištění, presence. 2. Kontrola plnění usnesení ZO č. 01/12

Více

ZÁPIS č. 01/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 01/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne ZÁPIS č. 01/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne 07.01.2013 Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení

Více

ZÁPIS č. 05/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 05/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení - organizační zajištění, presence. 2. Kontrola plnění usnesení RO č.

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

ZÁPIS č. 03/05 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/05 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Místo schůze: Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: budova Obecního úřadu Moravské Bránice dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík místostarosta Němec

Více

ZÁPIS č. 04/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 04/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení - organizační zajištění, presence. 2. Kontrola plnění usnesení ZO č.

Více

ZÁPIS č. 01/05 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 01/05 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Místo schůze: Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: budova Obecního úřadu Moravské Bránice dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík místostarosta Kršňák

Více

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:7 Zasedání řídil

Více

Zápis č. 04/17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 20. září 2017 v Hospodě u zastávky

Zápis č. 04/17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 20. září 2017 v Hospodě u zastávky Zápis č. 04/17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 20. září 2017 v Hospodě u zastávky Zasedání zahájil v 18 05 hodin předsedající - starosta obce Ing. Kamil Ferda

Více

ZÁPIS č. 08/06 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 08/06 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík místostarosta Miroslava Pouchlá, Lubomír Němec Navržený program: 1.

Více

ZÁPIS č. 06/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 06/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne ZÁPIS č. 06/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne 10.06.2013 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady host Omluveni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatel(ka): Ing. Kamil Ferda Ing.

Více

ZÁPIS č. 09/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 09/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 09/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 31.08.2015 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin

Více

ZÁPIS č. 12/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 12/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne ZÁPIS č. 12/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne 03.12.2012 Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení organizační

Více

ZÁPIS č. 11/08 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 11/08 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Karel Kršňák, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

ZÁPIS č. 04/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 04/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 04/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 07.04.2014 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady host Omluveni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatel(ka): Ing. Kamil Ferda Ing.

Více

Obec Chrášťany. Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 7/2017. ze dne

Obec Chrášťany. Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 7/2017. ze dne Obec Chrášťany Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 7/2017 ze dne 19.12.2017 Účast: Ing. Hruška Pavel, Mgr. Petra Papírníková, Vilímek Jiří, Zídková Lenka, Vratislav Balcar, Zdeněk Šubrt, Ludvík Miroslav

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.10. 2017, od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 11. 2016 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

ZÁPIS č. 09/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 09/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 09/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 18.08.2014 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Ing. Jan Černý Ing. Iveta Ruibarová Karel Rathouzský

Více

ZÁPIS č. 02/08 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 02/08 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Lubomír Němec, Karel Kršňák Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018, konaného dne v Těšeticích

o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018, konaného dne v Těšeticích Z Á P I S o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018, konaného dne 11. 07. 2018 v Těšeticích Starostka obce zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018(dále jen

Více

ZÁPIS č. 10/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 10/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne ZÁPIS č. 10/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne 08.10.2012 Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 23. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 16.12. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁPIS z 22. zasedání zastupitelstva Obce Nové Heřminovy konaného dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Nové Heřminovy

ZÁPIS z 22. zasedání zastupitelstva Obce Nové Heřminovy konaného dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Nové Heřminovy ZÁPIS 222018 z 22. zasedání zastupitelstva Obce Nové Heřminovy konaného dne 26. 9. 2018 v 17,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Nové Heřminovy Přítomni: Ludvík Drobný, Milena Hebnarová, Jaroslava Hebnarová,

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/13 ve Vysokém konaného dne 27.12.2013

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 13.12.2017 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne od 17:00 hodin. v zasedací místnosti Městského úřadu Abertamy

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne od 17:00 hodin. v zasedací místnosti Městského úřadu Abertamy Zápis z 4. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 20.03.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Abertamy 1. Zahájení Starostka města paní J. R. přivítala přítomné členy zastupitelstva

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne OBEC STAROVIČKY Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 18. 12. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 8 členů ZO 1.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 16. března 2018

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 16. března 2018 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 16. března 2018 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Sedláček J. Omluven: Kahoun

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 18. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 18. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 18. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.3.2018 v 18.00 hod. Přítomno dle presenční listiny 14 členů ZO Třanovice, 1 omluven 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 02/18 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 9. května 2018 v Hospodě u zastávky

Zápis č. 02/18 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 9. května 2018 v Hospodě u zastávky Zápis č. 02/18 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 9. května 2018 v Hospodě u zastávky Zasedání zahájil v 17 10 hodin předsedající starosta obce Ing. Kamil Ferda

Více

Zápis č. 5/2016. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč

Zápis č. 5/2016. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč Obec Vidlatá Seč Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 13. 6. 2016 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč Přítomni:

Více

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Miroslava Pouchlá, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Ing. Michal

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Den konání: 12.12.2018 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: starosta místostarosta členové zastupitelstva omluven hospodářka obce

Více

ZÁPIS č. 08/11 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 08/11 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení - organizační zajištění, presence. 2. Projednání žádosti p. manželů

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 27. 4. 2015 od 17,00 hodin. Usnesení č. 37 54/ 2015 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále

Více

Zápis č. 04/16 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného v pátek 26. srpna 2016 v Restauraci u Kraba

Zápis č. 04/16 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného v pátek 26. srpna 2016 v Restauraci u Kraba Zápis č. 04/16 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného v pátek 26. srpna 2016 v Restauraci u Kraba Zasedání zahájil v 18 05 hodin předsedající - starosta obce Ing. Kamil Ferda

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 11/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 11/2016 Obec Dunajovice Zastupitelstvo obce Dunajovice Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 15. 12. 2016 od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 11/2016 Místo konání: Kancelář

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné č. 4/2017 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné č. 4/2017 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné č. 4/2017 ze dne 19.8. 2017 Místo konání: Obec Písečné knihovna, Písečné 25 Doba konání: sobota 19.8. 2017, 19.00 hod Přítomni: viz. prezenční listina, 5 členů

Více

Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.

Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. OBEC ČERNOUČEK Zápis z 01-18 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 13.12.2018. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 42. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 11.01.2017 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu 15/06/2017- ZO -U Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu Program : 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru

Více

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 1.10.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malý Bor, konaného dne 13. dubna 2017 od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Malém Boru.

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malý Bor, konaného dne 13. dubna 2017 od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Malém Boru. Z Á P I S č. 16 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malý Bor, konaného dne 13. dubna 2017 od 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Malém Boru. Zapisovatel zápisu: Mareš Milan Ověřovatelé zápisu:

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 15. září 2010 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 15. září 2010 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 15. září 2010 (upravená verze) č. 310 1. b e r e n a v ě d o m í předběžný návrh rozpočtu na rok 2011 a vedoucí finančního odboru provést v tomto návrhu úpravy,

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne 29. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4698/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1708/2017 Rada

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 4/2015, kterým se

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 4/2015, kterým se z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 15. 4. 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 14/235.) Rada městského

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 25.09.2017 Zahájení zasedání: 19:08hodin. Přítomni: Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 13. 10. 2017 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více